Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ระบบสื่อสารขอมูลสําหรับเครือขายคอมพิวเตอร
สมาชิกม.5/4 กลุมที่ 2
นายพลพรรธน สุทธิเจริญพาณิชย เลขที่ 23
นายสวิตต แตงว...
ระบบสื่อสารขอมูล หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางผูสงตนทางกับผูรับปลายทางผานอุปกรณอิเล็กทรอ
นิกสหรือคอมพิวเตอร...
องคประกอบของขอมูล
มาตรฐานโพรโทคอล 7 ชั้น
โครงสรางของเครือขาย
สัญญาณ
1. สัญญาณแบบดิจิทัล(Digitals signal)
เปนสัญญาณที่ถูกแบงเปนชวงๆ อยางไมตอเนื่อง (Discrete)
โดยลักษณะของสัญญาณจ...
ขอขอบคุณที่รับชมงาน
ของกลุมเรานะ ถาชอบก็
ฝากใหทุกคนมาดูหลายๆ
รอบนะ ขอบคุณ
ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 2
ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 2
ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 2
ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 2
ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 2
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 2

652 Aufrufe

Veröffentlicht am

จัดทำโดย
น.ส.ณัฐวดี เสือนาค นายพลพรรธน์ สุทธิเจริญพาณิชย์ นายปิยวิช ระวิงทอง และ นายสวิตต์ แตงวิเชียร
เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่มากับมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยใช้ภาษาเป็นสื่อในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ซึ่งปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีการส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถส่งผ่านข้อมูลได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจเพื่อการพัฒนา และสามารถใช้เทคโนโลยีสำหรับการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การโอนถ่าย (Transmission) ข้อมูลหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งต้นทางกับผู้รับปลายทาง ทั้งข้อมูลประเภท ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือข้อมูลสื่อผสม โดยผู้ส่งต้นทางส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่แปลงข้อมูลเหล่านั้นให้อยู่ในรูปส

Veröffentlicht in: Software
 • ชอบอยู่นะครับชอบที่ตั้งใจทำ เป็นกำลังใจให้ครับลูกๆ
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 2

 1. 1. ระบบสื่อสารขอมูลสําหรับเครือขายคอมพิวเตอร สมาชิกม.5/4 กลุมที่ 2 นายพลพรรธน สุทธิเจริญพาณิชย เลขที่ 23 นายสวิตต แตงวิเชียร เลขที่ 24 นายปยวิช ระวิงทอง เลขที่ 29 น.ส.ณัฐวดี เสือนาค เลขที่ 30
 2. 2. ระบบสื่อสารขอมูล หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูล ระหวางผูสงตนทางกับผูรับปลายทางผานอุปกรณอิเล็กทรอ นิกสหรือคอมพิวเตอร ซึ่งมีหนาที่แปลงขอมูลเหลานั้นใหอยู ในรูปสัญญาณทางไฟฟา (Electronic data) จากนั้นถึงสงไปยัง อุปกรณหรือคอมพิวเตอรปลายทาง
 3. 3. องคประกอบของขอมูล
 4. 4. มาตรฐานโพรโทคอล 7 ชั้น
 5. 5. โครงสรางของเครือขาย
 6. 6. สัญญาณ 1. สัญญาณแบบดิจิทัล(Digitals signal) เปนสัญญาณที่ถูกแบงเปนชวงๆ อยางไมตอเนื่อง (Discrete) โดยลักษณะของสัญญาณจะแบงออกเปนสองระดับเพื่อแทนสถานะสองสถานะ คือ สถานะของบิต 0 และสถานะของบิต 1 โดยแตละสถานะคือ การใหแรงดันทางไฟฟาที่แตกตางกัน การทํางานในคอมพิวเตอรใชสัญญาณดิจิทัล 2. สัญญาณอนาลอก(Analog Signal) เปนสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความตอเนื่องของสัญญาณ โดยไมเปลี่ยนแปลงแบบทันที่ทันใดเหมือนกับสัญญาณดิจิทัล เชน เสียงพูด หรืออุณหภูมิในอากาศเมื่อเทียบกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
 7. 7. ขอขอบคุณที่รับชมงาน ของกลุมเรานะ ถาชอบก็ ฝากใหทุกคนมาดูหลายๆ รอบนะ ขอบคุณ

×