Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Työpaikkakouluttajan opas

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
OPPISOPIMUS 
Työpaikka-kouluttajan 
opas
2 
Hyvä 
työpaikkakouluttaja! 
Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana 
olet mukana niin...
3 
MINUN JUTTUNI 
Työpaikkakouluttajan nimi 
Unohtuiko salasana: 
klikkaa kohdasta 
Unohtuiko salasana 
Kirjoita oma sähkö...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 24 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Työpaikkakouluttajan opas (20)

Anzeige

Weitere von Keuda oppisopimuskeskus (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Työpaikkakouluttajan opas

 1. 1. OPPISOPIMUS Työpaikka-kouluttajan opas
 2. 2. 2 Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa ja arvoinnissa. Kouluttajan roolit vaihtelevat oppisopimuskoulutuksen aika-na opiskelijan tarpeen ja oppimisen edistymisen mukaan. Rooleja voivat olla esimerkiksi opastaja, valmentaja tai mentori. Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa, noin 80 prosenttia oppimisesta, ta-pahtuu työpaikalla työtä tehden, minkä lisäksi ammatillista osaamista tuetaan tietopuolisilla opinnoilla. Opiskelija tarvitsee tukeasi onnistuakseen! Oppiso-pimus on yhteistyötä, johon osallistuvat opiskelija, työpaikkakouluttaja, op-pilaitoksen opettajat sekä koulutustarkastaja oppisopimustoimistosta. Yhteis-työn tavoitteena on luoda oppisopimuksesta onnistunut oppimiskokemus. Koulutusyhteistyöhön kannattaa ottaa mukaan myös koko työyhteisö. Työpaikalla tapahtuvan työssä oppimisen peruspilareita ovat monipuoliset työtehtävät, ammattitaitoinen työyhteisö sekä ajanmukaiset koneet ja laitteet. Työssä oppiminen voi tarkoittaa esimerkiksi oman työn kehittämistä, erilai-siin kehittämishankkeisiin osallistumista, työkiertoa, vastuualueiden lisäämis-tä sekä keskusteluja eri alojen asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Tässä sinulle työpaikkakouluttajan työkirja. Tämän työkirjan tarkoitus on aut-taa sinua opiskelijan ohjaamisessa. Työkirja antaa sinulle vinkkejä ja toimin-tamalleja oppisopimusopiskelijan ohjaamiseen työpaikallasi. Työkirjaan on sisällytetty oppisopimuksen ohjaamisen kannalta tärkeitä ohjeita. Työkirja opastaa sinua koko oppisopimuksen ajan. Lopputuloksena on molemmin-puolinen oppimisprosessi, josta on iloa ja hyötyä kaikille osapuolille! Innostavia ohjaushetkiä toivottaa, Keudan oppisopimuskeskus SISÄLTÖ MINUN JUTTUNI Omat tiedot . . . . . . . . . . . 3 Unohditko salasanan? . . . . . . 3 OPPISOPIMUKSEN ALKAESSA Kouluttajan rooli ja vastuut . . . . 4 Perehdyttäminen . . . . . . . . . 5 Työpaikalla tapahtuva oppiminen . . . . . . . . . . . . 6 Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa . . . . . . . . . . 7 Henkilökohtaistaminen . . . . . 8 Monipuoliset työtehtävät . . . . 9 OPPISOPIMUKSEN AIKANA STOP . . . . . . . . . . . . . . 10 Ohjauksen pelisäännöt . . . . . 12 Keskustelu työssä oppimisesta . 14 Palautteen antaminen . . . . . . 16 Työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku . . . . 17 Tutkintotilaisuudet . . . . . . . . 18 OPPISOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ Arviointi työpaikalla tapahtuneesta koulutuksesta . . 20 Päättöarviointi . . . . . . . . . . 21 HYVÄ TIETÄÄ Oppisopimuksen muutokset . . . 22 Sanasto . . . . . . . . . . . . . 23 OPPISOPIMUS
 3. 3. 3 MINUN JUTTUNI Työpaikkakouluttajan nimi Unohtuiko salasana: klikkaa kohdasta Unohtuiko salasana Kirjoita oma sähkö-postiosoitteesi ruu-tuun ja lähetä, niin sinun omaan sähkö-postiosoitteeseesi lähetetään uudet tunnukset. Sopimuspro-verkkopalvelu https://oppisopimus.keuda.fi
 4. 4. 4 OPPISOPIMUKSEN ALKAESSA Työpaikkakouluttajan rooli ja vastuut Opiskelijalle nimetään työpaikalle vastuullinen työpaikkakou-luttaja, joka vastaa opiskelijan kouluttamisesta käytännön työ-tehtäviin. Työpaikkakouluttaja mahdollistaa ja organisoi työssä oppimista. Kouluttajan rooli yrityksessä on toimia ”kasvattaja-na”, joka ottaa vastuuta opiskelijan ammattilaiseksi kasvamises-ta. Työpaikkakouluttaja antaa lisäksi opiskelijalle palautetta se-kä keskustelee opiskelijan kanssa oppimiskokemuksista. Hän arvioi opiskelijan ammattitaidon kehittymistä yhdessä opiske-lijan kanssa. Työssä oppimiseen liittyvä keskustelu suoritetaan oppisopimustoimiston ohjeiden mukaan ja kuitataan sähköi-sessä verkkopalvelussa. Avainasiat kuntoon ensin, vasta sitten töihin!
 5. 5. 5 Perehdyttäminen la voi perehdyttäjinä toimia muita työyhteisön jäseniä. Hyvä perehdytys luo perustan oppisopimukselle ja työn turvallisel-le aloitukselle. Omaan työhön kuuluvat tehtävät Omaan työhön liittyvät tehtävät ja niiden kehittäminen Työpaikan koulutuskansioon tutustuminen Palvelu, laatutekijät Asiakaspalvelu Henkilökohtainen laatu Työasu, pukeutuminen, käyttäytyminen Työskentelytilat, kulkureitit, ajoreitit, pysäköinti Ympäristönsuojelu Työpaikkapalaverit Palautejärjestelmä / palautteet Työturvallisuus omassa työssäni Työn ja työpaikan riskitekijät Henkilökohtainen suojainten käyttö Ensiapuohjeet Hätänumerot, hälytysohjeet Turvalliset työmenetelmät ja asiakaskohtaiset erityisohjeet Paloturvallisuus Asiakaspalvelu Omaan työhön liittyvä asiakaspalvelu Mitä on hyvä asiakaspalvelu Sisäinen asiakaspalvelu Omaan yritykseen liittyvät tiedot (paikallinen ja valtakunnallinen) Toiminta-alue, organisaatio, henkilöstö Yhteystiedot Palveluvalikoima / tuotevalikoima Yrityksen toiminta-ajatus ja periaatteet Toiminta-ajatus, arvot Palvelut / tuotteet Toimintatavat ja periaatteet Sisäinen tiedotus Aloitteet Asialliseen työhön perehdyttämiseen on varattava riittävästi ai-kaa. Perehtymisessä opiskelija tutustuu tehtäviin, työympäris-töön ja työtovereihin. Työpaikkakouluttajan lisäksi työpaikal- Asiakirjat kuntoon Henkilötietolomake Vaitiolositoumus Muut yrityskohtaiset lomakkeet Toimintaan tutustuminen Yrityksen oma työhönopastuskansio Toiminta sairastapauksissa Työterveyshuolto Vuosikertomus Esitteet Kunnolla varustettuna työhön Henkilökohtainen työasu ja jalkineet Henkilökohtaiset työssä tarvittavat varusteet Henkilökohtaiset suojavälineet Turvallisesti työhön Työturvallisuus työtä tehdessä ja tiloissa liikuttaessa Omaan työhön liittyvät erityispiirteet Toiminta tapaturman, tulipalon tms. sattuessa Et ole työpaikalla yksin Esimiesten ja ohjaajien yhteystiedot Työpaikkakouluttaja Lähimmät työtoverit Sosiaalitilat Pukeutumis- ja peseytymistilat Taukotilat Ruokailu Tupakointi Työsuhde Työaika, työvuorot, ylityöt Palkan maksu, kannustepalkkiot Vuosiloma Sairastuminen, sijaisjärjestelmät Työterveyshuolto, tapaturmat, vakuutukset Luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutettu Työpaikan henkilöstökoulutus Työnopastus jatkuu työnantajan toimintaperiaatteen mukaisesti alkuperehdyttämisen jälkeen.
 6. 6. 6 Työpaikalla tapahtuva oppiminen Oppisopimuksen aikana tulisi päästä tekemään monipuolisesti tutkinnossa vaadittavaan osaamiseen liittyviä työtehtäviä. Useim-mista tutkinnoista on laadittu työtehtäväkartoitus, jossa avataan tutkinnon osaaminen työtehtävinä. Tämä työkalu on luotu hel-pottamaan kouluttajan ja opiskelijan keskustelua työtehtävistä ja ammatissa vaadittavasta osaamisesta. Tutustu kartoitukseen yh-dessä opiskelijan kanssa ja täyttäkää se pohtien, miten työteh-tävät toteutuvat hänen työssään oppisopimuksen keston aikana. Työtehtäväkartoitus • selkeyttää ammatin sisältöjä kaikille osapuolille (opiskelija, työnantaja, työpaikkakouluttaja) • sisältää työtehtäviä, joita oppisopimuksen aikana tulee päästä tekemään • varmistaa tutkinnon soveltuvuuden työpaikalle • toimii osana henkilökohtaistamista, kopio palautetaan oppisopimustoimistoon • opiskelija ja työpaikkakouluttaja täyttävät yhdessä – ammatin sisällöt tutuiksi • toimii muistilistana monipuolisista työtehtävistä • opiskelija ja kouluttaja miettivät yhdessä, mitkä työtehtävät vaativat vielä harjoitusta • opiskelija ja kouluttaja pysähtyvät arvioimaan ammattitaidon kehittymistä –> koulutuskorvauksen haku s. 18 • toimii työpaikalla tapahtuvan oppimisen loppuarvioinnin välineenä Työtehtäväkartoitus toimii myös henkilökohtaistamisen välinee-nä, sillä kartoituksen avulla selvitetään, mitä työtehtäviä opiske-lija pääsee työssään tekemään. Oppilaitoksessa tapahtuvat opin-not henkilökohtaistaa oppilaitoksen opettaja. Henkilökohtaista-misen yhteydessä (kts. Henkilökohtaistaminen s. 9), selvitetään mm. miten opiskelijan aiemmat opinnot ja työkokemus mahdol-lisesti vaikuttavat opintojen sisältöön ja kestoon. Samalla suun-nitellaan alustavasti myös tutkintotilaisuuksien eli näyttöjen ai-kataulua. Uusissa työsuhteissa tulee muistaa, että koeajan tarkoituksena on selvittää, ovatko työtehtävät sopivia oppisopimukseen rekrytoi-dulle työntekijälle. On myös opiskelijan edun mukaista, että op-pisopimus puretaan jo koeaikana, mikäli opiskelijan katsotaan olevan alalle sopimaton.
 7. 7. 7 Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa Oppisopimuskoulutuksessa vuorottelevat työssä oppiminen ja tietopuoliset opinnot, mutta pääpaino on työpaikalla tapahtu-vassa oppimisessa. Oppilaitoksen tarjoamat opinnot ovat tut-kinnosta riippuen noin 5–20 % koko oppiajasta, jonka lisäk-si tulee varata aikaa oppimistehtävien tekemiseen vapaa-ajalla. Opiskelu edellyttää opiskelijalta oma-aloitteellisuutta ja aika-taulujen laadintaa suunnitelmissa pysymisessä. Kouluttajan tu-lee tietää opintojen sisällöistä, jotta työtehtäviä voidaan mah-dollisuuksien mukaan suunnitella opiskelua tukevaksi. Opin-tojen sisällöt tuntevan kouluttajan on myös helpompi auttaa opiskelijaa etätehtävien alkuun saattamisessa. Mikäli edellisis-tä opinnoista on pitkä aika, tehtäviin tarttuminen saattaa tun-tua opiskelijasta vaikealta. Etätehtävien kytkeminen opiskelijan työhön lisää opiskelumotivaatiota ja auttaa kytkemään työt ja opinnot yhteen. Mikäli työpaikalta löytyy luontevasti kehittä-mishankkeita, joita voisi liittää osaksi opiskelijan opintoja, kan-nattaa asiasta keskustella opiskelijan ja tarvittaessa oppilaitok-sen opettajan kanssa. Lähipäivät, oppimistehtävät, verkko-opiskelu Työpaikalla tapahtuva oppiminen Tietopuoliset opinnot Monipuoliset työtehtävät, työkierto, kehittämishankeet
 8. 8. 8 Henkilökohtaistaminen Koulutuksen järjestäjän, eli oppisopimustoimiston, velvolli-suus on huolehtia opiskelijan opintojen henkilökohtaistamises-ta. Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan kolmivaiheista proses-sia, jossa huomioidaan opiskelijan koulutuksen ja työhistorian kautta tullut osaaminen tarvittavan ammattitaidon ja tutkinnon suorittamisen suunnitelmassa. Henkilökohtastaminen jaetaan kolmeen vaiheeseen: • näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen • näyttötutkinnon suorittaminen • tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen tehdään koulutuksen järjestäjän johdolla yhdessä tutkinnon järjestävän oppilaitoksen, opiskelijan ja työpaikkakouluttajan kanssa ennen oppisopimuksen solmimista. Henkilökohtaistamissuunnitelmaa tarkennetaan opintojen ede-tessä ja työpaikkakouluttajan tulee olla tietoinen siitä, miten tutkintotilaisuudet suunnitellaan ja aikataulutetaan. Henkilökohtais-tamisen avulla huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen tutkinnon suunnittelussa.
 9. 9. 9 Monipuoliset työtehtävät On tärkeää, että oppisopimusopiskelija saa tehdä monipuolisesti ammatin työtehtäviä. Työpaikkakouluttajana pystyt usein toimimaan työtehtävien ja-kajana ja huolehtimaan, että opiskelija pääsee toimimaan eri työtehtävissä. Mikäli omassa työkohteessasi kaikkien työtehtävien tekeminen ei ole mah-dollista, pohdi työnkierron avulla, miten opiskelija voisi saavuttaa tutkin-nossa vaadittavan ammattitaidon. Työkohteen vaihto vähintään hetkellises-ti auttaa opiskelijaa saamaan laaja-alaisen osaamisen opiskelemastaan am-matista. Muista myös, että jo pitkään työtehtävissä toiminut ammattilainen voi tarvita omien työtehtäviensä laajentamista. Hän voi olla ekspertti omas-sa kohteessaan, mutta tutkinnossa vaadittava ammattitaito voi vaatia osaa-misen laajentamista. Hänellekin on työnkierrosta hyötyä. Ohjausvastuuta tulee jakaa, mikäli katsot, että jokin osaamisalue ei liity si-nun työtehtäviisi. Ohjaa opiskelija työskentelemään jonkun toisen työpari-na / ohjauksen alla, jos katsot jonkun työkavereistasi hallitsevan kyseisen osa-alueen sinua paremmin. Joissakin tutkinnoissa vaadittava osaaminen on myös niin laaja-alaista, että kaikkea osaamista ei pysty hankkimaan yh-dessä työpaikassa. Tällöin opiskelija voi mennä harjoittelemaan tai tutus-tumaan johonkin toiseen yritykseen, kunhan asiasta sovitaan työnantajien kesken. Kysy ohjeita oppisopimustoimiston koulutustarkastajalta.
 10. 10. 10
 11. 11. 11 OPPISOPIMUKSEN AIKANA Muista täyttää nämä! Sovi opiskelijan kanssa työssä oppimiseen kuuluvien keskustelujen ja muiden tapaamisten aikatauluista. Täytä tähän alle, mitä olette sopineet ja millaisia keskusteluja olette käyneet. Keskustelu työssä oppimisesta + muut sovitut päivämäärät Keskustelu työssä oppimisesta + muut sovitut päivämäärät Keskustelu työssä oppimisesta + muut sovitut päivämäärät
 12. 12. 12 Ohjauksen pelisäännöt Onnistunut oppisopimuksen toteutuminen edellyttää se-kä opiskelijalta että kouluttajalta ennen kaikkea motivaatiota, suunnittelua ja yhdessä työskentelyä. Yhteinen prosessi kestää vuodesta kolmeen vuoteen ja se edellyttää molemmilta osa-puolilta sitoutumista; kouluttajalta sitoutumista ohjaukseen ja opiskelijalta sitoutumista työssä oppimiseen ja opintojen ete-nemiseen. Oppisopimuksen alussa on hyödyllistä sopia yhteisistä peli-säännöistä. Yhteisillä pelisäännöillä varmistetaan se, että kou-luttajalla ja opiskelijalla on yhteinen käsitys tavoitteista ja tar-koituksesta. Lisäksi siinä varmistetaan se, että pelisääntöjä nou-dattamalla opiskelija valmistuu sovitussa ajassa. Pelisäännöistä sopiminen tukee koko ohjausprosessin onnistumista. Ohjaus-prosessin alussa on hyvä sopia, minkä verran kouluttajalla on käytettävissä ohjausresursseja ja miten ne kannattaa käyttää. Li-säksi on aiheellista sopia myös siitä, miten opiskelija hakee oh-jausta (aika, ajoitus, materiaali) ja siitä, miten kouluttaja antaa palautetta. Pelisääntöjen yhdessä miettiminen ja kirjaaminen edesauttavat ohjaustilanteen ja ohjauksen kehittämistä. Pelisäännöt voivat sisältää monenlaisia asioita. Ohessa esi-merkkejä, millaisista asioista voi keskustella ja sopia. Ohjauksen määrä ja laatu Odotukset Ohjauksen aikataulu Palaute Ohjauksen luonne ja sen muuttuminen koulutuksen edetessä – jaettu asiantuntijuus J O K E R R E K O J
 13. 13. 13 Pelisäännöillä varmistetaan kouluttajan ja opiskelijan yhtenevä käsitys koulutuksen tavoitteista ja tarkoituksesta.
 14. 14. 14 Keskustelun avulla seurataan opiskelijan ammattitaidon kehittymistä.
 15. 15. 15 Keskustelu työssä oppimisesta Koulutuskorvausmuistutuksen saapuminen työpaikkakoulutta-jalle on merkki työssä oppimisen keskustelun pitämisestä ja koulutuskorvauksen hausta. Oppisopimistoimistosta tulee säh-köpostiisi muistutus, jolloin varaat ajan opiskelijan kanssa työs-sä oppimisen keskusteluun. Arvioinnin yhteydessä teidän on hyvä tehdä opiskelijan kans-sa selkeitä suunnitelmia uusiin työtehtäviin tutustumisesta, ai-kataulusta ja osaamisen karttumisesta. Oppisopimuksessa tavoitellaan työssä ja oppilaitoksessa opi-tun yhdistämistä. Työtehtävien läpikäynnin lisäksi on hyvä käy-dä läpi opintojen etenemistä. Katsokaa yhdessä lähipäivien ja etätehtävien sisältöä. Auta opiskelijaa yhdistämään oppilaitok-sesta saatu tieto käytännön työhön. On tärkeää pysähtyä opiskelijasi kanssa keskustelemaan oppi-sopimuksen etenemisestä. Keskustelun sisältö Keskustelua ei tarvitse palauttaa oppisopimustoimistoon. Oppisopimuksessa tavoitellaan työssä ja oppilaitoksessa opitun yhdistämistä. Koulutuskorvauksen maksaminen edellyttää, että työpaikkakouluttaja ja oppija keskustelevat työssä oppimisesta. Työpaikkakouluttaja varaa riittävästi aikaa keskustelulle. 1. Työyhteistön tuki Tietääkö työyhteisö mielestänne oppijan oppisopimuskoulutuksesta? Saako oppija riittävästi tukea henkilökunnalta? Jos kyseessä on uusi työntekijä: • Kerratkaa perehdytyslomakkeen asioita • Huomioikaa, että hän vielä harjoittelee alalle • Muistakaa, että oppilaitospäivät kuuluvat työaikaan 2. Ohjaustarve – työpaikkakouluttaja ja oppijan yhteistyö Mihin asioihin oppija tarvitsee ohjausta? Onko keskusteluja/tapaamisia riittävästi? Rohkaiskaa häntä kyselemään, pyytämään ohjausta ja kertomaan työskentelystään. 3. Työtaidot Miten opiskelu on vaikuttanut oppijan työntekoon? Miten oppijan osaaminen on kehittynyt oppisopimuksen aikana? Pohtikaa esimerkiksi: • Menetelmien ja työvälineiden hallinta • Kokonaisuuden hallinta • Motivoituneisuus ja oma-aloitteisuus • Yhteistyötaito Saako oppija tehdä riittävän haastavia ja itsenäisiä työtehtäviä? 4. Työtehtävistä sopiminen Ovatko työtehtäväkartoituksen työtehtävät toteutuneet? Mitä uusia työtehtäviä oppijan tulee tehdä? Muistattehan, että työtehtävien monipuolisuus antaa laajan kuvan ammatista. Kuka toimii ohjaajana eri työtehtävissä? Onko tutkintotilaisuuksista sovittu oppilaitoksen kanssa (mm. aikataulut, toteutustapa)? Ottakaa tarvittaessa yhteyttä oppilaitokseen tai oppisopimustoimistoon, jos sopimusaika tai yhteystiedot muuttuvat. Jos sopimus on päättymässä, varmistakaa oppilaitoksesta onko tutkinto suoritettu.
 16. 16. Palautteen antaminen Palautteen antaminen vaikuttaa merkittävästi motivaatioon ja oppimistuloksiin. Palautteen perimmäinen tavoite on oppimi-sen edistäminen. Palautteen tulee olla kannustavaa ja ennen kaikkea rehellistä. Sekä korjaava että positiivinen palaute on tärkeää. Oleellista on se tapa, miten palaute annetaan. Palaut-teen tulee hyödyttää tutkinnon suorittajaa, motivoida ja antaa tietoa osaamisesta. Hyvä palaute ohjaa erilaisissa ratkaisuissa. Palautteen avulla tutkinnon suorittaja voi suunnata omia op-pimistavoitteitaan ja kehittyä alansa ammattilaiseksi. Parhaiten tutkinnon suorittaja hyötyy päivittäisestä työskentelyn ohessa annetusta palautteesta. Asiallinen palaute ei ole palkinto eikä rangaistus. Se annetaan heti ja mielellään kahden kesken. Pa-lautteen antamisen tulee olla säännöllistä, rakentavaa ja kan-nustavaa sekä tilannekohtaista ja aina hyvin perusteltua. Korjaavan palautteen antaminen kannattaa aloittaa aina posi-tiivisista asioista, minkä jälkeen kerrotaan kehittämistä vaativat asiat ja lopuksi kannustetaan jatkosuorituksiin. • Ota huomioon palautteensaajan lähtökohdat • Kannusta ja motivoi • Anna palautteensaajan puhua ja perustella näkökulmaansa • Syvennä asioita kuulemasi perusteella • Johdata opiskelija itsearviointiin • Anna palautetta objektiivisesti; keskity asiaan, älä henkilöön • Ole asiallinen ja selkeä, älä käytä liian vaikeaa kieltä • Anna opiskelijan löytää tieto itse, älä tarjoa valmiita oikeita vastauksia • Tarjoa konkreettisia vaihtoehtoja, jos palautteensaaja ei pääse eteenpäin • Keskity palautteessasi kokonaisuuksiin pikkuasioiden sijaan • Anna palautetta mahdollisimman nopeasti • Muista rehellisyys ja aitous! Palautetilanne on aina myös oppimistilanne! 16
 17. 17. 17 Työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku 5. Seuraavaksi opiskelijan tulee käydä kuittaamassa keskustelu omilla tunnuksillaan (opiskelijalle lähtee muistutus sähköpostiin). Tämän jälkeen koulutuskorvaus lähtee maksatukseen. Osoitteessa http://rediteq.fi/index.php/demot/opiskelija-arviointien- kuittaus voit katsoa videon arvioinnin teosta. Käy opiskelijan kanssa keskustelu työssä oppimisesta, sekä sovi työtehtävistä seuraavaksi neljäksi kuukaudeksi. Laita rastit kyseisiin kohtiin. Paina sitten Jatka. 6. Tarkista tiedot (korjaa tarvittaessa painikkeesta Korjaa) ja Tallenna. Tämän jälkeen tiedot siirtyvät opiskelijalle kuitattavaksi. 7. Jos sinulla on useampi opiskelija, käy tämä sama läpi kaikkien kanssa erikseen. 8. Jos sinulla on hakemattomia koulutuskorvauksia, hae myös aikaisemmat käsittelemättömät tästä. 9. Kirjaudu lopuksi ulos ohjelmasta. 10. Seuraavaksi oppisopimusopiskelijan tulee käydä kuittaamassa keskustelu omilla tunnuksillaan (opiskelijalle lähtee muistutus sähköpostiin). Tämän jälkeen koulutuskorvaus siirtyy maksatukseen. 1. Kirjaudu sähköiseen asiointipalveluun oman oppisopimustoimistosi nettisivujen kautta. 2. Kirjaudu sisään saamillasi verkkopalvelutunnuksilla: https://oppisopimus.keuda.fi. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana. Kirjautumisen jälkeen muista vaihtaa salasana kohdasta Asetukset –> salasanan vaihto. 3. Valitse vasemmasta palkista Tee arviointi ja hae korvausta. 4. Klikkaa opiskelijan nimeä, niin lomake aukeaa, täytä lomake.
 18. 18. 18
 19. 19. Tutkintotilaisuudet Tutkintotilaisuus (puhekielessä näyttö) on tapahtuma, jossa tutkinnon suorittaja osoittaa oman alansa töitä tekemällä tut-kinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon. Tutkintotilaisuus eli näyttö on tehtävä, jolla opiskelija näyttää, mitä osaa jollakin tulevan ammatin osa-alueella. Tutkintotilai-suus koostuu niistä normaaleista työtehtävistä, joita kyseisessä ammatissa tehdään päivittäin. Tutkintotilaisuudet järjestetään yleensä työpaikalla. Työpaikal-la tehtävästä tutkintotilaisuudesta sovitaan yhdessä työpaikan edustajan ja opiskelijan kanssa. Opettaja laatii yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa henkilö-kohtaisen tutkinnonsuorittamissuunnitelman. Tutkintotilaisuuteen ei laiteta ketään ”kylmiltään”, vaan tutkin-nonsuorittajalle annetaan aikaa valmistautua ja harjoitella tut-kintotilaisuutta varten. Koululla opiskelija saa ohjausta opetta-jalta ja työpaikalla pääasiassa työpaikkakouluttajalta. Keskustelu opiskelijan ja työpaikkakouluttajan kanssa on tär-keä käydä hyvissä ajoin. Opettajan tehtävänä on käydä läpi ar-viointiperusteet siten, että kaikilla osapuolilla on niistä yhden-mukainen käsitys. Opettaja antaa kaiken tutkintotilaisuuksiin liittyvän kirjallisen arviointimateriaalin opiskelijalle ja työpai-kan edustajalle hyvissä ajoin ennen tutkintotilaisuutta. Tutkintotilaisuus toteutetaan kolmikantaisena työnantaja-, työntekijä- ja oppilaitoksen yhteistyönä. Lisäksi olennainen osa arviointia on tutkinnon suorittajan tekemä itsearviointi. Tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistukset. 19
 20. 20. 20 Arviointi työpaikalla tapahtuneesta koulutuksesta Palautteen antaminen on luonnollinen osa oppisopimusta ja työpaikkakouluttajan ja opiskelijan yhteistä arkea. Oppisopi-muksen päättyessä työpaikkakouluttaja arvioi työpaikalla ta-pahtuneen oppimisen eli pohtii opiskelijan ammattitaitoa nu-meerisesti asteikolla 1–3. Ammattiin liittyvien työtehtävien ar- Arviointikriteerit Kiitettävä 3 • Tekee työnsä mallikelpoisesti ja toimii tuottavasti sekä taloudellisesti, tekee työnsä korkeaa laatutasoa ylläpitäen • Osaa suunnitella ja kehittää omaa työtään ja työympäristöään sekä arvioida työnsä tuloksia • Hahmottaa työhön, sen prosesseihin ja ympäristöön liittyvät yhteydet, kokonaisuudet ja tavoitteet käyttäen myös alan käsitteistöä johdonmukaisesti ja sisäistyneesti • Toimii yhteistyökykyisesti ja palveluhenkisesti • Tekee itsenäisesti ja turvallisesti työssä sekä sen eri prosesseissa ja sovellutuksissa tarvittavat ratkaisut Hyvä 2 • Tekee työnsä teknisesti oikein pyrkien samalla taloudelliseen ja tuottavaan toimintaan • Tekee työnsä laadukkaasti • Osaa suunnitella ja kehittää omaa työtään • Hahmottaa työn eri osat, vaikkakin kokonaisuuden hahmottamisessa ja alan käsitteistön käytössä on puutteita • Toimii yhteistyökykyisesti pyrkien myös palveluhenkiseen toimintaan • Tekee työnsä perustoiminnot itsenäisesti jaohjeita noudattaen, vaikkakin vaatii sovelluksissa ohjausta vioinnissa on hyvä käyttää apuna työtehtäväkartoitusta, josta selviää mitä osaamisalueita arvioinnissa tulisi huomioida. Tut-kintotilaisuudet eli näytöt arvioidaan erikseen, eikä niiden ar-viointi vaikuta työpaikalla tapahtuneen oppimisen arviointiin. Tyydyttävä 1 • Tekee työnsä tekniset ratkaisut puutteellisesti, jonka seurauksena taloudellinen ja tuottava työskentely ei ole täydessä mitassaan mahdollista • Tekee työnsä osin minimivaatimusten mukaisesti • Asenteensa tai muitten valmiuksien vuoksi pystyy vain puutteellisesti kehittämään omaa työtään • Kokee työnsä satunnaisina toisistaan riippumattomina tehtävinä ja käyttää tai soveltaa alan käsitteistöä sattumanvaraisesti • Toimii puutteellisesti yhteistyötaitoa edellyttävissä tehtävissä Päättöarviointi tehdään sähköisesti oppisopimuksen SopimusPro-verkkopalvelussa. OPPISOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ
 21. 21. 21 Päättöarviointi 1. Kirjaudu normaalisti oppisopimus-toimistosi verkkopalveluun. 2. Rastita kohta Hae päättyneitä päättöarviointia varten, ja tämän jälkeen klikkaa opiskelijan nimeä, niin päättöarviointi aukeaa. 3. Arvioi opiskelijan työpaikalla osoit-tamaa ammattitaitoa ja merkitse arvosanat numeroin 1-3. Oppilaitos antaa erikseen opintosuoritusotteen. 4. Paina jatka, minkä jälkeen vielä hyväksyt ja tallennat päättöarvioinnin. Nyt voit palata etusivulle tai kirjautua ulos ohjelmasta.
 22. 22. 22 HYVÄ TIETÄÄ Oppisopimuksen muutokset Oppisopimuksen muutoksia ovat esimerkiksi • oppisopimusajan muuttaminen (lyhentäminen tai pidentäminen) • yhteystietojen muuttuminen • työpaikkakouluttajan vaihtuminen • oppisopimuksen keskeytys • oppisopimuksen purkautuminen. Muutostarpeen ilmetessä ota yhteyttä oppisopimustoimistosi koulutustarkastajaan ja toimi saamiesi ohjeiden mukaan. Oppiajan muuttaminen Oppiajan muuttaminen edellyttää opiskelijan ja työnantajan välistä sopimusta ja koulutustarkastajan hyväksymistä. Yhteystietojen muuttuminen Opiskelijan, työnantajan tai työpaikkakouluttajan yhteystietojen muutoksista tulee ilmoittaa oppisopimustoimistoon. Työpaikkakouluttajan vaihtuminen Työpaikkakouluttajan vaihtuessa uusi kouluttaja tulee ilmoittaa oppisopimustoimistoon. Uudelle työpaikkakou-luttajalle toimitetaan omat verkkopalvelutunnukset. Oppisopimuksen keskeytys Oppisopimus tulee keskeyttää, kun opiskelija on • yli kuukauden mittaisella sairauslomalla • äitiys- ja/tai vanhempainlomalla • armeijassa. Oppisopimustoimisto ei maksa keskeytyksen aikana työnantajalle koulutuskorvauksia tai opiskelijalle opintososi-aalisia etuja. Opiskelija ei voi osallistua oppilaitoksen opetukseen keskeytyksen aikana, koska häntä ei ole silloin vakuutettu. Oppisopimuksen purkautuminen Oppisopimus voidaan purkaa mm. • neljän kuukauden koeaikana, jollei alan TES:ssä muuta mainita • opiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta • yksimielisesti työnantajan lopettaessa yrityksensä, joutuessa konkurssiin tai kun työnantaja kuolee • yksipuolisesti, työsopimuslain 8. luvun 1 § ja 3 § säädetyin perustein.
 23. 23. 23 Sanasto Ammattitutkintostipendi Ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisam-mattitutkinnon näyttötutkintona suorittaneelle myönnetään ha-kemuksesta ammattitutkintostipendi. Stipendin saaminen edel-lyttää vähintään viiden vuoden työkokemusta suomalaisen työnantajan palveluksessa. Tutkintotodistuksen saatuaan am-mattitutkintostipendiä voi hakea vuoden sisällä tutkintotodis-tuksen päiväyksestä Koulutusrahastolta (www.koulutusrahas-to. fi). Henkilökohtaistamissuunnitelma Suunnitelmaan dokumentoidaan näyttötutkintoon ja siihen val-mistavaan koulutukseen hakeutuminen, tutkinnon suorittami-nen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Kolmikanta Kolmikantainen edustus näyttötutkintojärjestelmässä tarkoittaa työnantajien, työntekijöiden ja opettajien edustusta näyttötut-kintoprosessin eri vaiheiden toteutuksessa sekä edustusta tut-kintotoimikunnassa. Koulutuskorvaus Oppisopimustoimisto maksaa työnantajalle koulutuskorvaus-ta oppisopimusopiskelijan ohjaamisesta ja tarvittavista järjeste-lyistä. Koulutuskorvauksen määrä vaihtelee 5–300€ / kuukausi. Koulutuskorvaus haetaan 2-3 kertaa vuo-dessa oppisopimus-toimiston ohjeiden mukaan työssäoppimisen arviointien yhte-ydessä. Päättöarviointi Noin kuukautta ennen oppisopimuksen päättymistä oppiso-pimustoimisto lähettää työnantajan arviointilomakkeen, johon kirjataan arvio opiskelijan ammattitaidosta. Työpaikkakoulutta-ja arvioi opiskelijan osaamista työpaikalla ja antaa arvosanan 1–3 jokaisen tutkinnon osan kohdalta. Majoituskorvaus Majoituskorvausta maksetaan opiskelijalle tarvittaessa. Matkakorvaus Matkakorvausta maksetaan opiskelijalle tarvittaessa kun yh-densuuntainen matka kotoa oppilaitokseen on yli 10 km. Tar-kemmat ohjeet löydät oppisopimusoppaasta. Muutoslomake Käytetään tehtäessä muutoksia oppisopimukseen. Muutostar-peen ilmetessä ole yhteydessä koulutustarkastajaasi. Palkkatuki Mikäli oppisopimusopiskelija on työtön työnhakija, voi työnan-taja saada myös työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea. Li-sätietoa: TE-palvelut.fi Oppisopimusta ei voida aloittaa ennen TE-toimiston palkkatukipäätöstä. Päiväraha Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa lähipäivien ajalta, maksaa oppisopimustoimisto opiskelijalle päivärahaa. Sähköinen asiointi Sähköisen asioinnin kautta haetaan koulutuskorvausta ja kui-tataan keskustelu työssä oppimisesta. Tunnukset ja salasanan sähköiseen asiointiin saat oppisopimustoimistoltasi. Työpaik-kakouluttajana saat muistutuksen sähköpos-tiisi koulutuskor-vauksen täyttämisestä. Kuitattuasi keskustelun myös opiskelija-si tulee kuitata keskustelu käydyksi omilla tunnuksillaan. Tutkinnon perusteet Asiakirja, jossa määritellään tutkinnon osat, niiden ammattitai-tovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Tutkinnon perusteet vahvistaa Opetushallitus. Tutkintotilaisuus Tapahtuma, jossa näyttötutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon. Tutkintotoimikunta Opetushallituksen asettama työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia edustava luotta-muselin. Toimi-kunnan ensisijaisena tehtävänä on johtaa aikuisten näyttötut-kintojen järjestämistä ja antaa tutkintotodistukset. Tutkintomaksu Näyttötutkintoon osallistuvalta opiskelijalta perittävä tutkinto-kohtainen maksu (58 € vuonna 2014). Oppilaitos tilittää mak-sun Opetushallitukselle. Työtehtäväkartoitus Työtehtäväkartoitus perustuu tutkinnon perusteisiin. Se sel-keyttää ammatin sisältöjä kaikille osapuolille (opiskelija, työn-antaja, työpaikkakouluttaja). Työtehtäväkartoitus sisältää työ-tehtäviä, joita oppisopimuksen aikana tulee tehdä ja varmistaa tutkinnon soveltuvuuden työpaikalle. Se toimii osana henkilö-kohtaistamista. Opiskelija ja työpaikkakouluttaja täyttävät lo-makkeen yhdessä. Se toimii muistilistana monipuolisista työ-tehtävistä ja toimii työpaikalla tapahtuvan oppimisen loppuar-vioinnin välineenä.
 24. 24. Oppisopimus on hyvä diili! OPPISOPIMUS Tervetuloa käymään! Toimistomme on avoinna arkisin klo 8.00–15.45 Kultasepänkatu 5 B, 2.krs 04250 Kerava puh (09) 273 81, fax 09 294 6803 www.keuda.fi/oppi oppisopimus@keuda.fi Nurmijärvi Mäntsälä Järvenpää Pornainen Kerava Sipoo Tuusula Helsinki

×