Workshop 2 - Leiderschap in de bouw

Hogeschool Utrecht
Hogeschool UtrechtHogeschool Utrecht
1
© TargetResult.nl
Introductie

  Frank Scherrenberg
    technische en bedrijfskundige achtergrond
    23 jaar ervaring in de ontwikkelende en uitvoerende bouw
    10 jaar ervaring opleiding / training
    2008     TargetResult (advies, trainingen, systeemoptimalisatie)
          www.targetresult.nl


  Programma
  “Leiderschap de verbindende factor voor samenwerken”
    15.15 - 17.00 uur
    Werkwijze
    • Interactie    presentatie / discussie / vragen / leren van elkaar (samenwerken)
    • Afsluiting    conclusies / wat ga ik doen
    • Plenaire afsluiting© TargetResult.nl             op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap  2
Introductie

  Leiderschap, de verbindende factor bij samenwerking
    • Waarom presenteer ik dit onderwerp?
    • “Waarom loopt project niet zoals gedacht?”

                                                     klant


  HTS                   technisch                          product
                                             oplossing?
  bedrijfskunde               projectmanagement                     proces
                                             oplossing?
                                   mensen             samenwerken
  praktijk
   ktijk
                                                   samenhang
                                      leiderschap         en richting


                     loopbaan Frank


                     bouwen is samenwerken

© TargetResult.nl           op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap                3
Samenwerken


  Wat is samenwerken?
    • middel om resultaat te behalen


  Waarom werken organisaties en mensen samen?
    Project realiseren is complex vraagstuk
    • los je veelal niet meer in je eentje op                      kennis / risico
    • of niet binnen de beschikbare tijd                         capaciteit


  Wat is een organisatie?
    • doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht
    • tussen twee of meer personen die middelen en activiteiten aanwendt
    • om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving
                   samenwerken is basis voor succes

© TargetResult.nl            op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap           4
Stelling
            als we allemaal het belang
           van de klant centraal stellen

          dan werken we succesvol samen
© TargetResult.nl       op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap  5
Samenwerken - Belangen

  Samenwerken
    • iedere onderneming / elk mens heeft eigen belang; niets mis mee !!
    • altijd gemeenschappelijk belang


                            belang klant
                          deel           deel
                         product          product
                    deel                      deel
                   proces                     proces
                 mensen                              mensen
              die samenwerken                         die samenwerken

             belang onderneming A                    belang onderneming B


                  wat is eigen belang van de onderneming?

© TargetResult.nl             op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap           6
Organisatie


  Belang voor onderneming
    • Continuïteit, winst is één van de voorwaarden
    • Belangen; klant, eigenaar, medewerkers, maatschappij, ..
    • Eigen belang en gemeenschappelijk belang

                             geld
                              ld
             maatschappelijke vraag                    persoonlijke tevredenheid                                                           gemeenschappelijk
                                                           g     pp j
                                                                belang
                          samenwerken
               vraag          binnen                  product       belang klant
                          onderneming
          persoonlijke verwachtingen                     maatschappelijke bijdrage
                           rendement
                    balans en samenhang belangen vraagt manager of leider?

© TargetResult.nl                  op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap
Stelling
            de bouwbranche
           kent veel managers
          en maar weinig leiders
© TargetResult.nl    op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap  8
Leider - Manager

  Manager
    •  effectief en efficiënt; intern gericht                      manager
    •  doel realiseren, “de dingen goed doen”
    •  management is rationeel proces
    •  plannen, bewaken en sturen proces
                                       doel      proces  resultaat

    •  stabiliteit en sturen op kosten
    •  bouwcultuur

  Leider
    •  extern gericht; verbindt omgeving met onderneming, visie en missie
    •  doel realiseren , “de goede dingen doen”
    •  bepaalt d l
      b   l doelen, geeft richting (di
                 f i h i (directie)
                          i )
    •  bindt, inspireert, luistert, spreekt aan en coacht
    •  integriteit, maatschappelijk verantwoord, duurzaam
    •  geeft bezieling, zet aan tot verandering
    •  leidt vanuit belang van klant en andere belanghebbenden
    •  voorbeeldgedrag bepaalt gedrag groep

              leider; focus organisatie van intern naar intern én extern

© TargetResult.nl             op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap             9
Bouwparadigma

  Manager Bouwbranche
    • 95% topmanagers heeft technische achtergrond

    •  warm gevoel bij technisch ingewikkelde projecten en de geur van beton
    •  rationeel en analytisch
    •  problemen oplossen in plaats van voorkomen
    •  eerst doen en dan denken; status ontlenen aan improvisatie
    •  autodidacten op het gebied van managen en vaardigheden; kloongedrag
    •  beste medewerker groeit door naar hoger niveau
    •  focus op kosten
    •  directeuren zijn het slechtst geïnformeerd binnen organisatie
    •  koopliedenmentaliteit (penny wise en pound foolish)
    •  klant is lastig
    •  hard imago, maar “klantgezwicht in p
           g       g      plaats van klantgericht’
                                g
                bouwbranche; veel managers, weinig echte leiders

© TargetResult.nl            op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap  10
Visie en Strategie

  Leiderschap; de verbindende factor
    • Geeft richting en samenhang
    • Leiderschap is keuzes maken!
                                  cultuur
                                  mens


                          inzicht
                          i i ht             kennis
                                          k  i          DOEL                    TargetResult                     RESULTAAT
                              leiderschap
                    project                        werkwijze
                            visie, strategie & markt                   management                        structuur


              risico-          contract-        organisatie        ICT-systemen


                      belang van de klant staat centraal

© TargetResult.nl                op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap                 11
Samenwerken - Belangen

  Belang van de klant
    • gemeenschappelijk belang is het belang van de klant                            belang klant
                          deel           deel
                         product          product
                    deel                      deel
                   proces                     proces
                 mensen                              mensen
              die samenwerken                         die samenwerken

             belang organisatie A                     belang organisatie B


                   wat is het echte belang van de klant?

© TargetResult.nl             op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap           12
Belang van de klant

  Werkelijk belang

          waarde
                                    meerwaarde opdrachtgever
                                                              meerwaarde voor
                                                              opdrachtnemer


                                       prijs                 kosten
   beleving    functioneel  technisch       ontwikkeling onderhoud       beheer


                                        traditioneel focus bouwbedrijven


                       belang van de klant in relatie tot bouwproces?

© TargetResult.nl                   op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap                    13
Belang van de klant

  Belang in relatie met bouwproces

                                                      gevolgen
                  mogelijkheid
                  om te sturen
                        hier worden                                beheer‐ en
                        de keuzes                                onderhouds
                         gemaakt                                  kosten
                                                   70% 
                                                 ontwikkelkosten      beleving
                                                            functionaliteit
                     30% ontwikkelkosten                               technisch
                                   denken

                                                             beheer en 
                                                             b h
           programma         ontwerp        uitwerking          realisatie
                                                              gebruik
          initiatief           SO       bestek            werkvoorbereiding   belang klant
            haalbaarheidsstudie     VO        prijsvorming          uitvoering
              projectdefinitie     DO                          oplevering

                           waar worden de keuzes gemaakt?

© TargetResult.nl                   op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap                  14
Belang van de klant

  Ontwerp , basis succes               eisen en wensen
                              klant


                            bouwproduct
                           bouwmethodiek
                             bou t jd
                             bouwtijd
                            bouwkosten
  organisatie

                 hier worden                       beheer
                                             beheer‐ en
                 de keuzes                       onderhouds
                ontwerp van
                  gemaakt                         kosten
                                      70% 
            product, proces en organisatie         ontwikkelkosten   beleving
                                            functionaliteit
                30% ontwikkelkosten                    technisch
                           denken

                                             beheer en 
                                             b h
          programma    ontwerp      uitwerking    realisatie
                                              gebruik
                  samenwerkingsvorm bepaalt succes project

© TargetResult.nl                                             15
Stelling
          een goede samenwerking
          is te regelen in contracten
© TargetResult.nl     op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap  16
Oorzaak en Gevolg

  Inbreng kennis en wensen
                         kennis inbrengen
                               g


                                                      gevolgen
       mogelijkheid
       om te sturen
                                                  dbfm / pps


                                  geïntegreerd (bijv. d&b)


                                             bouwteam


                                           traditioneel


                                                  beheer en 
          programma  ontwerp       uitwerking          realisatie
                                                   gebruik

                contractvorm bepaalt samenwerkingsvorm

© TargetResult.nl           op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap                17
Contract en Samenwerking

  Contract bepaalt samenwerkingsvorm
    • Bouwen is Samenwerken
    • Samenwerken is Organiseren
    • Organiseren is Contracteren


  Belang van de klant
    • Niet het bouwen maar het resultaat (waarde – prijs) telt
    • Contractvorm afhankelijk van gewenste rol klant en van bouwopgave
    • Klant besteedt ontwerpen en bouwen veelal uit


  Contractvorm
    •  Niet 1 optimale contractvorm
    •  Bewuste keuze begin van het bouwproces; wie adviseert de klant hierbij?
    •  Traditioneel aanbesteden wordt weer populair
    •  Slechte samenwerking is geen direct gevolg van contract (papier) maar de manier waarop
      mensen omgaan met het contract en met elkaar


                keuze contractvorm vraagt visie en dus leiderschap

© TargetResult.nl            op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap      18
Contract

  Huidige contract- en organisatievormen
© TargetResult.nl        op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap  19
Belang van de klant – traditionele organisatievormen

  Traditioneel uitbesteden is (wordt weer) populair
    • scheiding ontwerp en uitvoering / geen ervaringsleren
    • geen samenwerking / onduidelijke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid
    • suboptimalisatie
    • hoge vraag- en aanbiedingskosten
    • matige kwaliteit / veel juridisch gedoe
    • vaste prijs blijkt achteraf niet vast
    • overdracht / suboptimalisatie / ieder zijn eigen belang
    • versterking eigen cultuur / (voor)oordeel andere partijen
    • samenwerken?
    Is traditioneel uitbesteden altijd in belang van de klant?

          initiatief          SO        bestek            werkvoorbereiding   belang klant
            haalbaarheidsstudie    VO         prijsvorming          uitvoering
              projectdefinitie    DO                           oplevering

                                                            beheer en 
           programma        ontwerp         uitwerking          realisatie
                                                             gebruik
                        adviseurs
                                             bouwbedrijf
                                                   oa / lev
© TargetResult.nl                    op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap               20
Leiderschap

  Leiderschap
    • alle betrokken partijen
    • focus      intern          en         extern
    • focus      eigen belang       en         gemeenschappelijk belang


                          bouwmanager


                     eigen belang klant is
                    gemeenschappelijk belang          partij A   partij B        partij C         partij D  partij E
          Leiderschap, de verbindende factor bij samenwerking
                    mooi, maar hoe in de praktijk?

© TargetResult.nl            op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap         21
Vraag
                    mooi

          maar hoe in de praktijk?
© TargetResult.nl    op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap  22
Belang van de klant – moderne organisatievormen

  Kennis en wensen in voortraject
    • verschuiving focus naar voortraject vereist vertrouwen en leiderschap
                                              ontwerpinfo
                      invloed
          BIM is het hulpmiddel
          voor info-explosie
                                                        beheer en 
             programma     ontwerp         uitwerking          realisatie
                                                         gebruik
                      adviseurs opdrachtgever / gebruiker
                                       adviseurs
                                          bouwbedrijf
                             bouwbedrijf / installateur (partners)
                                            oa / lev
© TargetResult.nl                   op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap            23
Belang van de klant – moderne organisatievormen


  Integraal ontwerpen
    ontwerpfase               opdrachtgever                          leider
                         ontwerpteam


                leider
                                 gebruiksmanager
             uitvoeringsteam                         ontwerpteam
    uitvoeringsfase
          f               opdrachtgever                           leider
                        uitvoeringsteam


               leider
                                 gebruiksmanager
              ontwerpteam                        uitvoeringsteam


© TargetResult.nl              Uitvoeringsproces            24
Modern samenwerken in de praktijk

  Integraal ontwerpen (concurrent engineering)
    • samenwerken met teams (ontwerpteam, uitvoeringsteam, gebruiksteam)
    • deelnemers maken deel uit van al deze teams


  Voor– en nadelen


          ontwerpfase        uitvoeringfase                  gebruiksfase    hoger honorarium     minder meer- en minderwerk              sluit aan op eisen en wensen klant
    langere duur       minder faalkosten                  • technisch
                 kortere uitvoeringstijd
                 k t   it  i  tijd               • k lit it
                                             kwaliteit
                 meer mogelijkheden                  • kosten
                 prefabricage                     • levensduur
© TargetResult.nl          op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap                    25
Modern samenwerken in de praktijk

  LEAN organiseren
    •  klantbelang staat centraal
    •  afstemmen is gemeenschappelijke activiteit
       f
    •  serieus nemen van partijen
    •  inbreng kennis en belang vroegtijdig
    •  partijen zijn en voelen zich verantwoordelijk
    •  partijen regelen zaken grotendeels onderling
    •  partijen lossen problemen grotendeels zelf op
    •  andere rol partijen
© TargetResult.nl            op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap  26
Modern samenwerken in de praktijk

  Risico komt voort uit keuze

           traditioneel samen - werken                              modern samenwerken
             Partij A        Partij B                          Partij A         Partij B

             keuze                                       keuze


             risico         risico                           risico          risico


                                                                   keuze


              €            €                             €             €
                                                        tijd           tijd
                                                       kwaliteit         kwaliteit


          hogere prijs partij A  of faalkosten partij B                       gemeenschappelijk belang
                                                            adviesrol
                                                           communicatie
                                                    professioneel advies en overdracht risico’s

© TargetResult.nl                    op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap                       27
Modern samenwerken in de praktijk

  Leiderschap bepaalt succes van samenwerken
    • leiderschap is keuzes maken en richting geven
    • leiderschap bepaalt cultuur en beeld van de omgeving

    • samenwerken doe je pas goed als je elkaar vertrouwt
    • je vertrouwt elkaar als je elkaar begrijpt
    • je begrijpt elkaar als je elkaar kent

  Laten we er samen aan werken (samenwerken) door
    •  ontwikkelen competenties studenten
    •  opleiden, trainen en coachen medewerkers
    •  verbeter van bouwbranche, begin bij uzelf
                    , g    j
    •  luister naar uw belanghebbenden, er gaat een wereld voor u open!
    •  raak geïnspireerd en inspireer anderen
    •  leiden vanuit gemeenschappelijk belang, is uw eigen belang
    •  leiden vanuit kernwaarden
    •  projectstartup, evaluatie (niet alleen over techniek)
    •  cultuur serieus nemen; keihard aspect!
    •  ….

© TargetResult.nl            op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap  28
Vraag
          uw conclusies
           en acties?
© TargetResult.nl  op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap  29
Leiderschap, de verbindende factor voor samenwerken
   Team
        Together
        Each
        Achieves
        More       TargetResult
        doel is resultaat
          Jacob Catslaan 32
           3705 BS Zeist
          M - 06 814 13 445
         www.targetresult.nl
        frank@targetresult.nl


© TargetResult.nl            op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap  30
1 von 30

Recomendados

Het nieuwe werken ontrafeld | Bright & Company von
Het nieuwe werken ontrafeld | Bright & CompanyHet nieuwe werken ontrafeld | Bright & Company
Het nieuwe werken ontrafeld | Bright & CompanyRuurd Baane
1.9K views20 Folien
Presentation innvire bv2012 von
Presentation innvire bv2012Presentation innvire bv2012
Presentation innvire bv2012Eelco Voogd
337 views25 Folien
Ruurd Baane - INK-najaarssymposium Het Nieuwe Werken von
Ruurd Baane - INK-najaarssymposium Het Nieuwe WerkenRuurd Baane - INK-najaarssymposium Het Nieuwe Werken
Ruurd Baane - INK-najaarssymposium Het Nieuwe WerkenINK Utrecht
884 views17 Folien
Company Profiel von
Company ProfielCompany Profiel
Company ProfielMichiel Vermeulen
184 views16 Folien
Vision Decision von
Vision DecisionVision Decision
Vision DecisionVision>Decision
307 views18 Folien
Niek den tex von
Niek den texNiek den tex
Niek den texwebboek
864 views10 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377 von
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377Diane Dros
472 views20 Folien
Presentatie tno iip create workshop samenwerken en intellectueel eigendom von
Presentatie tno iip create workshop samenwerken en intellectueel eigendomPresentatie tno iip create workshop samenwerken en intellectueel eigendom
Presentatie tno iip create workshop samenwerken en intellectueel eigendomIIP CREATE
497 views24 Folien
Presentatie slideshow kkf team motivatie v2 von
Presentatie slideshow kkf team motivatie v2Presentatie slideshow kkf team motivatie v2
Presentatie slideshow kkf team motivatie v2Consortium Business Services
1.3K views24 Folien
Co-creatie: het speelkwartier is voorbij - Co-creation Event 2010 Martijn Sta... von
Co-creatie: het speelkwartier is voorbij - Co-creation Event 2010 Martijn Sta...Co-creatie: het speelkwartier is voorbij - Co-creation Event 2010 Martijn Sta...
Co-creatie: het speelkwartier is voorbij - Co-creation Event 2010 Martijn Sta...Martijn Staal
720 views39 Folien
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2 von
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Jos van de Werken
689 views12 Folien
Fex is er leven na hofstede en demming - in 5 stappen naar winnende org cul... von
Fex  is er leven na hofstede en demming - in 5 stappen naar winnende org cul...Fex  is er leven na hofstede en demming - in 5 stappen naar winnende org cul...
Fex is er leven na hofstede en demming - in 5 stappen naar winnende org cul...Flevum
183 views30 Folien

Was ist angesagt?(13)

Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377 von Diane Dros
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377
Diane Dros472 views
Presentatie tno iip create workshop samenwerken en intellectueel eigendom von IIP CREATE
Presentatie tno iip create workshop samenwerken en intellectueel eigendomPresentatie tno iip create workshop samenwerken en intellectueel eigendom
Presentatie tno iip create workshop samenwerken en intellectueel eigendom
IIP CREATE497 views
Co-creatie: het speelkwartier is voorbij - Co-creation Event 2010 Martijn Sta... von Martijn Staal
Co-creatie: het speelkwartier is voorbij - Co-creation Event 2010 Martijn Sta...Co-creatie: het speelkwartier is voorbij - Co-creation Event 2010 Martijn Sta...
Co-creatie: het speelkwartier is voorbij - Co-creation Event 2010 Martijn Sta...
Martijn Staal720 views
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2 von Jos van de Werken
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Jos van de Werken689 views
Fex is er leven na hofstede en demming - in 5 stappen naar winnende org cul... von Flevum
Fex  is er leven na hofstede en demming - in 5 stappen naar winnende org cul...Fex  is er leven na hofstede en demming - in 5 stappen naar winnende org cul...
Fex is er leven na hofstede en demming - in 5 stappen naar winnende org cul...
Flevum183 views
Presentatie Contactdag NOM von janvanvondel
Presentatie Contactdag NOMPresentatie Contactdag NOM
Presentatie Contactdag NOM
janvanvondel186 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0 von guest53d213
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0
guest53d213301 views
Bedrijfspresentatie Seederdeboer von SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederdeboerBedrijfspresentatie Seederdeboer
Bedrijfspresentatie Seederdeboer
SeederDeBoer286 views
20120502 Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von staverne
20120502 Bedrijfspresentatie Seeder De Boer20120502 Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
20120502 Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
staverne274 views

Destacado

Professionalisering van de P&O'er binnen de Bouw - Het Nieuwe Werken von
Professionalisering van de P&O'er binnen de Bouw - Het Nieuwe WerkenProfessionalisering van de P&O'er binnen de Bouw - Het Nieuwe Werken
Professionalisering van de P&O'er binnen de Bouw - Het Nieuwe WerkenR. Zandbergen
759 views54 Folien
WONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELD von
WONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELDWONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELD
WONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELDAvans Hogeschool
335 views38 Folien
20110203 presentatie nieuwe werven bam breda von
20110203 presentatie nieuwe werven bam breda20110203 presentatie nieuwe werven bam breda
20110203 presentatie nieuwe werven bam bredaMonika Heldoorn
603 views101 Folien
Voorlichtingspresentatie opleidingen bouw & infra von
Voorlichtingspresentatie opleidingen bouw & infraVoorlichtingspresentatie opleidingen bouw & infra
Voorlichtingspresentatie opleidingen bouw & infraAvans Hogeschool
1.7K views84 Folien
NBM bouw tom willemen presentatie 140130 von
NBM bouw tom willemen presentatie 140130NBM bouw tom willemen presentatie 140130
NBM bouw tom willemen presentatie 140130Nieuwe Business Modellen
1.4K views36 Folien
FEX - 140415 - Innovatiekracht - Case heijmans - Auteur Heijmans von
FEX - 140415 - Innovatiekracht - Case heijmans - Auteur HeijmansFEX - 140415 - Innovatiekracht - Case heijmans - Auteur Heijmans
FEX - 140415 - Innovatiekracht - Case heijmans - Auteur HeijmansFlevum
886 views49 Folien

Destacado(9)

Professionalisering van de P&O'er binnen de Bouw - Het Nieuwe Werken von R. Zandbergen
Professionalisering van de P&O'er binnen de Bouw - Het Nieuwe WerkenProfessionalisering van de P&O'er binnen de Bouw - Het Nieuwe Werken
Professionalisering van de P&O'er binnen de Bouw - Het Nieuwe Werken
R. Zandbergen759 views
WONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELD von Avans Hogeschool
WONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELDWONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELD
WONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELD
Avans Hogeschool335 views
20110203 presentatie nieuwe werven bam breda von Monika Heldoorn
20110203 presentatie nieuwe werven bam breda20110203 presentatie nieuwe werven bam breda
20110203 presentatie nieuwe werven bam breda
Monika Heldoorn603 views
Voorlichtingspresentatie opleidingen bouw & infra von Avans Hogeschool
Voorlichtingspresentatie opleidingen bouw & infraVoorlichtingspresentatie opleidingen bouw & infra
Voorlichtingspresentatie opleidingen bouw & infra
Avans Hogeschool1.7K views
FEX - 140415 - Innovatiekracht - Case heijmans - Auteur Heijmans von Flevum
FEX - 140415 - Innovatiekracht - Case heijmans - Auteur HeijmansFEX - 140415 - Innovatiekracht - Case heijmans - Auteur Heijmans
FEX - 140415 - Innovatiekracht - Case heijmans - Auteur Heijmans
Flevum886 views
Ketensamenwerking in de bouw; de praktijk aan het woord von Ferry van Wilgenburg
Ketensamenwerking in de bouw; de praktijk aan het woordKetensamenwerking in de bouw; de praktijk aan het woord
Ketensamenwerking in de bouw; de praktijk aan het woord
Ketensamenwerking; voorwaarden voor succes 2015 von Jo Horn
Ketensamenwerking; voorwaarden voor succes 2015Ketensamenwerking; voorwaarden voor succes 2015
Ketensamenwerking; voorwaarden voor succes 2015
Jo Horn1.3K views
Kỹ năng đàm phán von guest3c41775
Kỹ năng đàm phánKỹ năng đàm phán
Kỹ năng đàm phán
guest3c4177541.9K views

Similar a Workshop 2 - Leiderschap in de bouw

CRM Innovation Event 2010 - TNO Co-Creatie Overzicht von
CRM Innovation Event 2010 - TNO Co-Creatie OverzichtCRM Innovation Event 2010 - TNO Co-Creatie Overzicht
CRM Innovation Event 2010 - TNO Co-Creatie OverzichtMartijn Staal
448 views40 Folien
Netwerk Bestuurssecretarissen in de Zorg - Het Nieuwe Werken von
Netwerk Bestuurssecretarissenin de Zorg - Het Nieuwe WerkenNetwerk Bestuurssecretarissenin de Zorg - Het Nieuwe Werken
Netwerk Bestuurssecretarissen in de Zorg - Het Nieuwe WerkenR. Zandbergen
601 views52 Folien
Iia experience fg michiel willemse leiding geven aan verandering in werken v... von
Iia experience fg michiel willemse leiding geven aan verandering in werken v...Iia experience fg michiel willemse leiding geven aan verandering in werken v...
Iia experience fg michiel willemse leiding geven aan verandering in werken v...iiacongres
336 views38 Folien
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0lsguldenmund
281 views32 Folien
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0bregvandegeer
418 views32 Folien
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0wunnik
252 views32 Folien

Similar a Workshop 2 - Leiderschap in de bouw(20)

CRM Innovation Event 2010 - TNO Co-Creatie Overzicht von Martijn Staal
CRM Innovation Event 2010 - TNO Co-Creatie OverzichtCRM Innovation Event 2010 - TNO Co-Creatie Overzicht
CRM Innovation Event 2010 - TNO Co-Creatie Overzicht
Martijn Staal448 views
Netwerk Bestuurssecretarissen in de Zorg - Het Nieuwe Werken von R. Zandbergen
Netwerk Bestuurssecretarissenin de Zorg - Het Nieuwe WerkenNetwerk Bestuurssecretarissenin de Zorg - Het Nieuwe Werken
Netwerk Bestuurssecretarissen in de Zorg - Het Nieuwe Werken
R. Zandbergen601 views
Iia experience fg michiel willemse leiding geven aan verandering in werken v... von iiacongres
Iia experience fg michiel willemse leiding geven aan verandering in werken v...Iia experience fg michiel willemse leiding geven aan verandering in werken v...
Iia experience fg michiel willemse leiding geven aan verandering in werken v...
iiacongres336 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von lsguldenmund
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
lsguldenmund281 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von bregvandegeer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
bregvandegeer418 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von wunnik
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
wunnik252 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von bramvdg
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
bramvdg348 views
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid von helgajanssen
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid
helgajanssen725 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von BertjeKnor
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
BertjeKnor302 views
Het Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel von R. Zandbergen
Het Nieuwe Werken - Gemeente LittenseradielHet Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel
Het Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel
R. Zandbergen622 views
HNW - Politie Kennemerland von R. Zandbergen
HNW - Politie KennemerlandHNW - Politie Kennemerland
HNW - Politie Kennemerland
R. Zandbergen904 views
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden von Ido Verhagen
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden
Ido Verhagen665 views
Leerervaringen De Kunst van HNW NewCompanyCreations juni 2012 von Rosan Gompers
Leerervaringen De Kunst van HNW NewCompanyCreations juni 2012Leerervaringen De Kunst van HNW NewCompanyCreations juni 2012
Leerervaringen De Kunst van HNW NewCompanyCreations juni 2012
Rosan Gompers373 views
Samenwerken vnoncw discussieclub 271014 v2 von Rosan Gompers
Samenwerken vnoncw discussieclub 271014 v2Samenwerken vnoncw discussieclub 271014 v2
Samenwerken vnoncw discussieclub 271014 v2
Rosan Gompers483 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von ianlegorburu
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
ianlegorburu334 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0 von JeroenBuma
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0
JeroenBuma187 views
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer von jmcloo
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
jmcloo283 views

Más de Hogeschool Utrecht

Hiddo Velsink: IGO en zijn Alumni von
Hiddo Velsink: IGO en zijn AlumniHiddo Velsink: IGO en zijn Alumni
Hiddo Velsink: IGO en zijn AlumniHogeschool Utrecht
467 views13 Folien
Rondetafel gesprek Female Power von
Rondetafel gesprek Female PowerRondetafel gesprek Female Power
Rondetafel gesprek Female PowerHogeschool Utrecht
345 views2 Folien
Presentatie Mitros; Bouwen in Corporaties von
Presentatie Mitros; Bouwen in CorporatiesPresentatie Mitros; Bouwen in Corporaties
Presentatie Mitros; Bouwen in CorporatiesHogeschool Utrecht
517 views3 Folien
Workshop D3- Stad en Mobiliteit von
Workshop D3- Stad en MobiliteitWorkshop D3- Stad en Mobiliteit
Workshop D3- Stad en MobiliteitHogeschool Utrecht
340 views19 Folien
Verslag Workshop D3- Stad en Mobiliteit von
Verslag Workshop D3- Stad en MobiliteitVerslag Workshop D3- Stad en Mobiliteit
Verslag Workshop D3- Stad en MobiliteitHogeschool Utrecht
405 views2 Folien
Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijk von
Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijkVerslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijk
Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijkHogeschool Utrecht
292 views4 Folien

Más de Hogeschool Utrecht(20)

Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijk von Hogeschool Utrecht
Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijkVerslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijk
Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijk
Hogeschool Utrecht292 views
Workshop D2, Klimaatneutraal Bouwen in de Praktijk von Hogeschool Utrecht
Workshop D2, Klimaatneutraal Bouwen in de PraktijkWorkshop D2, Klimaatneutraal Bouwen in de Praktijk
Workshop D2, Klimaatneutraal Bouwen in de Praktijk
Hogeschool Utrecht406 views
Verslag Workshop D2 - Klimaatneutraal bouwen in de praktijk von Hogeschool Utrecht
Verslag Workshop D2 - Klimaatneutraal bouwen in de praktijkVerslag Workshop D2 - Klimaatneutraal bouwen in de praktijk
Verslag Workshop D2 - Klimaatneutraal bouwen in de praktijk
Hogeschool Utrecht205 views
Workshop C3 - De praktijk van conceptueel bouwen von Hogeschool Utrecht
Workshop C3 - De praktijk van conceptueel bouwenWorkshop C3 - De praktijk van conceptueel bouwen
Workshop C3 - De praktijk van conceptueel bouwen
Hogeschool Utrecht293 views
Workshop C1 - Geo-informatie voor de nieuwe generatie von Hogeschool Utrecht
Workshop C1 - Geo-informatie voor de nieuwe generatieWorkshop C1 - Geo-informatie voor de nieuwe generatie
Workshop C1 - Geo-informatie voor de nieuwe generatie
Hogeschool Utrecht339 views
Workshop B4 - Ondergronds bouwen, meer dan (val)kuilen von Hogeschool Utrecht
Workshop B4 - Ondergronds bouwen, meer dan (val)kuilenWorkshop B4 - Ondergronds bouwen, meer dan (val)kuilen
Workshop B4 - Ondergronds bouwen, meer dan (val)kuilen
Hogeschool Utrecht285 views
Workshop B4 - Ondergronds bouwen, meer dan (val)kuilen von Hogeschool Utrecht
Workshop B4 - Ondergronds bouwen, meer dan (val)kuilenWorkshop B4 - Ondergronds bouwen, meer dan (val)kuilen
Workshop B4 - Ondergronds bouwen, meer dan (val)kuilen
Hogeschool Utrecht305 views
Workshop B1 - Nieuwe Kansen in Gebiedsontwikkeling von Hogeschool Utrecht
Workshop B1 - Nieuwe Kansen in GebiedsontwikkelingWorkshop B1 - Nieuwe Kansen in Gebiedsontwikkeling
Workshop B1 - Nieuwe Kansen in Gebiedsontwikkeling
Hogeschool Utrecht178 views
Workshop B1 - Nieuwe Kansen in Gebiedsontwikkeling von Hogeschool Utrecht
Workshop B1 - Nieuwe Kansen in GebiedsontwikkelingWorkshop B1 - Nieuwe Kansen in Gebiedsontwikkeling
Workshop B1 - Nieuwe Kansen in Gebiedsontwikkeling
Hogeschool Utrecht210 views
Workshop A2 - Professioneel opdrachtgeverschap von Hogeschool Utrecht
Workshop A2 - Professioneel opdrachtgeverschapWorkshop A2 - Professioneel opdrachtgeverschap
Workshop A2 - Professioneel opdrachtgeverschap
Hogeschool Utrecht451 views
Workshop A1 - Ketenintegratie in de nieuwbouw; zo pak je het aan von Hogeschool Utrecht
Workshop A1 - Ketenintegratie in de nieuwbouw; zo pak je het aanWorkshop A1 - Ketenintegratie in de nieuwbouw; zo pak je het aan
Workshop A1 - Ketenintegratie in de nieuwbouw; zo pak je het aan
Hogeschool Utrecht343 views

Workshop 2 - Leiderschap in de bouw

 • 2. Introductie Frank Scherrenberg technische en bedrijfskundige achtergrond 23 jaar ervaring in de ontwikkelende en uitvoerende bouw 10 jaar ervaring opleiding / training 2008 TargetResult (advies, trainingen, systeemoptimalisatie) www.targetresult.nl Programma “Leiderschap de verbindende factor voor samenwerken” 15.15 - 17.00 uur Werkwijze • Interactie presentatie / discussie / vragen / leren van elkaar (samenwerken) • Afsluiting conclusies / wat ga ik doen • Plenaire afsluiting © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 2
 • 3. Introductie Leiderschap, de verbindende factor bij samenwerking • Waarom presenteer ik dit onderwerp? • “Waarom loopt project niet zoals gedacht?” klant HTS technisch product oplossing? bedrijfskunde projectmanagement proces oplossing? mensen samenwerken praktijk ktijk samenhang leiderschap en richting loopbaan Frank bouwen is samenwerken © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 3
 • 4. Samenwerken Wat is samenwerken? • middel om resultaat te behalen Waarom werken organisaties en mensen samen? Project realiseren is complex vraagstuk • los je veelal niet meer in je eentje op kennis / risico • of niet binnen de beschikbare tijd capaciteit Wat is een organisatie? • doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht • tussen twee of meer personen die middelen en activiteiten aanwendt • om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving samenwerken is basis voor succes © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 4
 • 5. Stelling als we allemaal het belang van de klant centraal stellen dan werken we succesvol samen © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 5
 • 6. Samenwerken - Belangen Samenwerken • iedere onderneming / elk mens heeft eigen belang; niets mis mee !! • altijd gemeenschappelijk belang belang klant deel deel product product deel deel proces proces mensen mensen die samenwerken die samenwerken belang onderneming A belang onderneming B wat is eigen belang van de onderneming? © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 6
 • 7. Organisatie Belang voor onderneming • Continuïteit, winst is één van de voorwaarden • Belangen; klant, eigenaar, medewerkers, maatschappij, .. • Eigen belang en gemeenschappelijk belang geld ld maatschappelijke vraag persoonlijke tevredenheid gemeenschappelijk g pp j belang samenwerken vraag binnen product belang klant onderneming persoonlijke verwachtingen maatschappelijke bijdrage rendement balans en samenhang belangen vraagt manager of leider? © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap
 • 8. Stelling de bouwbranche kent veel managers en maar weinig leiders © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 8
 • 9. Leider - Manager Manager • effectief en efficiënt; intern gericht manager • doel realiseren, “de dingen goed doen” • management is rationeel proces • plannen, bewaken en sturen proces doel proces resultaat • stabiliteit en sturen op kosten • bouwcultuur Leider • extern gericht; verbindt omgeving met onderneming, visie en missie • doel realiseren , “de goede dingen doen” • bepaalt d l b l doelen, geeft richting (di f i h i (directie) i ) • bindt, inspireert, luistert, spreekt aan en coacht • integriteit, maatschappelijk verantwoord, duurzaam • geeft bezieling, zet aan tot verandering • leidt vanuit belang van klant en andere belanghebbenden • voorbeeldgedrag bepaalt gedrag groep leider; focus organisatie van intern naar intern én extern © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 9
 • 10. Bouwparadigma Manager Bouwbranche • 95% topmanagers heeft technische achtergrond • warm gevoel bij technisch ingewikkelde projecten en de geur van beton • rationeel en analytisch • problemen oplossen in plaats van voorkomen • eerst doen en dan denken; status ontlenen aan improvisatie • autodidacten op het gebied van managen en vaardigheden; kloongedrag • beste medewerker groeit door naar hoger niveau • focus op kosten • directeuren zijn het slechtst geïnformeerd binnen organisatie • koopliedenmentaliteit (penny wise en pound foolish) • klant is lastig • hard imago, maar “klantgezwicht in p g g plaats van klantgericht’ g bouwbranche; veel managers, weinig echte leiders © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 10
 • 11. Visie en Strategie Leiderschap; de verbindende factor • Geeft richting en samenhang • Leiderschap is keuzes maken! cultuur mens inzicht i i ht kennis k i DOEL TargetResult RESULTAAT leiderschap project werkwijze visie, strategie & markt management structuur risico- contract- organisatie ICT-systemen belang van de klant staat centraal © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 11
 • 12. Samenwerken - Belangen Belang van de klant • gemeenschappelijk belang is het belang van de klant belang klant deel deel product product deel deel proces proces mensen mensen die samenwerken die samenwerken belang organisatie A belang organisatie B wat is het echte belang van de klant? © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 12
 • 13. Belang van de klant Werkelijk belang waarde meerwaarde opdrachtgever meerwaarde voor opdrachtnemer prijs kosten beleving functioneel technisch ontwikkeling onderhoud beheer traditioneel focus bouwbedrijven belang van de klant in relatie tot bouwproces? © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 13
 • 14. Belang van de klant Belang in relatie met bouwproces gevolgen mogelijkheid om te sturen hier worden beheer‐ en de keuzes onderhouds gemaakt kosten 70%  ontwikkelkosten beleving functionaliteit 30% ontwikkelkosten technisch denken beheer en  b h programma ontwerp uitwerking realisatie gebruik initiatief SO bestek werkvoorbereiding belang klant haalbaarheidsstudie VO prijsvorming uitvoering projectdefinitie DO oplevering waar worden de keuzes gemaakt? © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 14
 • 15. Belang van de klant Ontwerp , basis succes eisen en wensen klant bouwproduct bouwmethodiek bou t jd bouwtijd bouwkosten organisatie hier worden beheer beheer‐ en de keuzes onderhouds ontwerp van gemaakt kosten 70%  product, proces en organisatie  ontwikkelkosten beleving functionaliteit 30% ontwikkelkosten technisch denken beheer en  b h programma ontwerp uitwerking realisatie gebruik samenwerkingsvorm bepaalt succes project © TargetResult.nl 15
 • 16. Stelling een goede samenwerking is te regelen in contracten © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 16
 • 17. Oorzaak en Gevolg Inbreng kennis en wensen kennis inbrengen g gevolgen mogelijkheid om te sturen dbfm / pps geïntegreerd (bijv. d&b) bouwteam traditioneel beheer en  programma ontwerp uitwerking realisatie gebruik contractvorm bepaalt samenwerkingsvorm © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 17
 • 18. Contract en Samenwerking Contract bepaalt samenwerkingsvorm • Bouwen is Samenwerken • Samenwerken is Organiseren • Organiseren is Contracteren Belang van de klant • Niet het bouwen maar het resultaat (waarde – prijs) telt • Contractvorm afhankelijk van gewenste rol klant en van bouwopgave • Klant besteedt ontwerpen en bouwen veelal uit Contractvorm • Niet 1 optimale contractvorm • Bewuste keuze begin van het bouwproces; wie adviseert de klant hierbij? • Traditioneel aanbesteden wordt weer populair • Slechte samenwerking is geen direct gevolg van contract (papier) maar de manier waarop mensen omgaan met het contract en met elkaar keuze contractvorm vraagt visie en dus leiderschap © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 18
 • 19. Contract Huidige contract- en organisatievormen © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 19
 • 20. Belang van de klant – traditionele organisatievormen Traditioneel uitbesteden is (wordt weer) populair • scheiding ontwerp en uitvoering / geen ervaringsleren • geen samenwerking / onduidelijke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid • suboptimalisatie • hoge vraag- en aanbiedingskosten • matige kwaliteit / veel juridisch gedoe • vaste prijs blijkt achteraf niet vast • overdracht / suboptimalisatie / ieder zijn eigen belang • versterking eigen cultuur / (voor)oordeel andere partijen • samenwerken? Is traditioneel uitbesteden altijd in belang van de klant? initiatief SO bestek werkvoorbereiding belang klant haalbaarheidsstudie VO prijsvorming uitvoering projectdefinitie DO oplevering beheer en  programma ontwerp uitwerking realisatie gebruik adviseurs bouwbedrijf oa / lev © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 20
 • 21. Leiderschap Leiderschap • alle betrokken partijen • focus intern en extern • focus eigen belang en gemeenschappelijk belang bouwmanager eigen belang klant is gemeenschappelijk belang partij A partij B partij C partij D partij E Leiderschap, de verbindende factor bij samenwerking mooi, maar hoe in de praktijk? © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 21
 • 22. Vraag mooi maar hoe in de praktijk? © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 22
 • 23. Belang van de klant – moderne organisatievormen Kennis en wensen in voortraject • verschuiving focus naar voortraject vereist vertrouwen en leiderschap ontwerpinfo invloed BIM is het hulpmiddel voor info-explosie beheer en  programma ontwerp uitwerking realisatie gebruik adviseurs opdrachtgever / gebruiker adviseurs bouwbedrijf bouwbedrijf / installateur (partners) oa / lev © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 23
 • 24. Belang van de klant – moderne organisatievormen Integraal ontwerpen ontwerpfase opdrachtgever leider ontwerpteam leider gebruiksmanager uitvoeringsteam ontwerpteam uitvoeringsfase f opdrachtgever leider uitvoeringsteam leider gebruiksmanager ontwerpteam uitvoeringsteam © TargetResult.nl Uitvoeringsproces 24
 • 25. Modern samenwerken in de praktijk Integraal ontwerpen (concurrent engineering) • samenwerken met teams (ontwerpteam, uitvoeringsteam, gebruiksteam) • deelnemers maken deel uit van al deze teams Voor– en nadelen ontwerpfase uitvoeringfase gebruiksfase hoger honorarium minder meer- en minderwerk sluit aan op eisen en wensen klant langere duur minder faalkosten • technisch kortere uitvoeringstijd k t it i tijd • k lit it kwaliteit meer mogelijkheden • kosten prefabricage • levensduur © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 25
 • 26. Modern samenwerken in de praktijk LEAN organiseren • klantbelang staat centraal • afstemmen is gemeenschappelijke activiteit f • serieus nemen van partijen • inbreng kennis en belang vroegtijdig • partijen zijn en voelen zich verantwoordelijk • partijen regelen zaken grotendeels onderling • partijen lossen problemen grotendeels zelf op • andere rol partijen © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 26
 • 27. Modern samenwerken in de praktijk Risico komt voort uit keuze traditioneel samen - werken modern samenwerken Partij A Partij B Partij A Partij B keuze keuze risico risico risico risico keuze € € € € tijd tijd kwaliteit kwaliteit hogere prijs partij A of faalkosten partij B gemeenschappelijk belang adviesrol communicatie professioneel advies en overdracht risico’s © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 27
 • 28. Modern samenwerken in de praktijk Leiderschap bepaalt succes van samenwerken • leiderschap is keuzes maken en richting geven • leiderschap bepaalt cultuur en beeld van de omgeving • samenwerken doe je pas goed als je elkaar vertrouwt • je vertrouwt elkaar als je elkaar begrijpt • je begrijpt elkaar als je elkaar kent Laten we er samen aan werken (samenwerken) door • ontwikkelen competenties studenten • opleiden, trainen en coachen medewerkers • verbeter van bouwbranche, begin bij uzelf , g j • luister naar uw belanghebbenden, er gaat een wereld voor u open! • raak geïnspireerd en inspireer anderen • leiden vanuit gemeenschappelijk belang, is uw eigen belang • leiden vanuit kernwaarden • projectstartup, evaluatie (niet alleen over techniek) • cultuur serieus nemen; keihard aspect! • …. © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 28
 • 29. Vraag uw conclusies en acties? © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 29
 • 30. Leiderschap, de verbindende factor voor samenwerken Team Together Each Achieves More TargetResult doel is resultaat Jacob Catslaan 32 3705 BS Zeist M - 06 814 13 445 www.targetresult.nl frank@targetresult.nl © TargetResult.nl op weg naar een nieuwe bouwcultuur - leiderschap 30