Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Último(20)

Anzeige

Kelan korvamaat taksimatkat 2023

 1. Kelan korvaamat matkat 2023 1
 2. Muutoksia matkakorvauksissa 1.1.2023 alkaen: • Hyvinvointialuemuutosten vaikutukset matkakorvauksiin 1.1.2023: Pääsääntöisesti matkat korvataan siihen hoitopaikkaan, jonne hyvinvointialue on asiakkaan ohjannut yhtenäisten hoidon perusteiden mukaisesti (Terveydenhuoltolaki 3 luku 24§)  hyvinvointialueen maksusitoumukseen ja 1.1.2023 alkaen myös palveluseteliin tehdyt matkat korvataan sinne, mistä asiakas on hoidon saanut • Sairaanhoitovakuutukseen liittyvien säästöjen vaikutus matkakorvauksiin 1.1.2023: Suuri osa tutkimuksen ja hoidon korvattavuudesta on poistunut 1.1.2023 alkaen.  jos yksityisellä terveydenhuollon palveluntuottajalla annettu hoito ei ole sairausvakuutuksesta korvattavaa, ei myöskään matkaa korvata. Poikkeuksena voi saada matkakorvauksen myös, jos lääkärin vastaanotolla tekemä toimenpide on sairaudenhoitoa, vaikka toimenpidettä ei korvatakaan sairausvakuutuksesta.  jos asiakkaan saama hoito perustuu hyvinvointialueen palveluseteliin tai maksusitoumukseen tai Kelan kuntoutuspäätökseen, matka korvataan sinne, mistä asiakas on hoidon saanut. Vuosiomavastuukortin poistuminen:  Kela ei enää lähetetä asiakkaille vuosiomavastuukorttia 300 euron ylittyessä. Tieto siirtyy sähköisesti taksien tilausvälitysyhtiölle, kun omavastuuta ei enää peritä. • Matkakorvaustodistus SV67 uudistui 1.2.2023 • Koronarokotus ja testimatkojen korvaamista jatketaan 30.6.2023 asti 2
 3. Kelan korvaamat matkat • Kela korvaa matkoja, jotka on tehty sairauden, raskauden/synnytyksen tai Kelan järjestämän kuntoutuksen vuoksi. • Tavoitteena on turvata yhdenvertainen hoitoon pääsy asiakkaan asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. • Kela maksoi matkakorvauksia vuonna 2022 yhteensä noin 307 miljoonaa euroa. Matkoja korvataan seuraavien pääsääntöjen mukaan: • halvimman, käytettävissä olevan matkustustavan mukaan • huomioiden asiakkaan sairaus tai sen hetkinen terveydentila ja liikenneolosuhteet • enintään, kuten asiakkaan Väestötietojärjestelmän mukaisesta vakinaisesta kotiosoitteesta lähimpään tutkimus- tai hoitopaikkaan, missä asiakas saa sairausvakuutuslaissa tarkoitetun tarpeellisen tutkimuksen tai hoidon 3
 4. Kenen matkoja korvataan • Asiakkaan itsensä sairauteen tai kuntoutukseen liittyviä matkoja • Saattajan tekemiä matkoja, kun asiakkaalla on terveydentilansa vuoksi saattajan tarve • saattajan matkat korvataan pääsääntöisesti vain siltä osin, kun saattaja on tehnyt matkaa yhdessä asiakkaan kanssa. Matkaa esim. saattajan kotoa asiakkaan luokse ei korvata. • saattajan yksin tekemä matkaosuus korvataan enintään asiakkaan kotiosoitteesta aloitettuna tai sinne päättyvänä tilanteessa, jossa asiakas jää hoitoon • saattajan yksin tekemä matka korvataan halvimmalla matkustustavalla huomioiden saattajan oma terveydentila • Omaisen hoitoon osallistumiseen liittyviä matkoja • Omaisen hoitoon osallistumiseen liittyvät matkat korvataan vain silloin, kun ne ovat potilaan hoidon toteutumisen kannalta välttämättömiä (lääkärin perustelu SV67 todistuksella) • Saattajan ja omaisen matkat haetaan aina asiakkaan matkana, asiakkaan henkilötunnuksella • Lääkärin tai muun ammattihenkilön tekemiä matkoja asiakkaan luokse, kun annettu hoito on korvattavaa (ei koske julkista th:a) 4
 5. Minne matkoja korvataan, julkinen terveydenhuolto • Pääsääntöisesti matkat korvataan julkiseen, asiakkaan vakinaista kotiosoitetta lähimpään terveydenhuollon yksikköön (yleensä lähin sotekeskus tai sairaala) tai siihen yksikköön, johon asiakas on terveydenhuollon järjestelyistä johtuen ohjattu tai jonne hoito on keskitetty. • Asiakkaan itse valitessa perusterveydenhuollon hoitopaikan valinnan vapauden perusteella hyvinvointialueensa ulkopuolelta, matka korvataan lähimmän hoitopaikan periaatteen mukaisesti enintään kuten asiakkaan vakinaisesta kotiosoitteesta lähimpään hyvinvointialueen kattavat palvelut tarjoavaan hoitopaikkaan eli Sote-keskukseen (perusterveydenhuolto). • Asiakkaan valitessa erikoissairaanhoidon hoitopaikan toiselta yhteistyöalueelta, matka korvataan enintään kuten oman hyvinvointialueen mukaisen yhteistyöalueen yo-sairaalaan (erikoissairaanhoito). • Akuuttitilanteessa matka korvataan aina sinne, minne asiakas on julkisessa terveydenhuollossa hoitoon ohjattu. 5
 6. Minne matkoja korvataan, yksityinen terveydenhuolto • Yksityiseen terveydenhuoltoon tehty matka korvataan edellyttäen, että siellä annettu hoito tai tutkimus on sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa (SV67 todistus). • 1.1.2023 alkaen yksityisen sairaanhoidon Kela-korvaukset muuttuivat. Suuri osa tutkimuksen ja hoidon korvattavuuksista poistui.  Jos kyseessä on itsemaksava asiakas, joka tekee matkan esimerkiksi fysioterapiaan tai laboratoriotutkimuksiin, ei Kela korvaa matkaa, koska annettu hoito ei ole korvattavaa. Todistusta SV 67 ei tällöin anneta asiakkaalle.  Poikkeuksena voi saada matkakorvauksen myös, jos lääkärin vastaanotolla tekemä toimenpide on sairaudenhoitoa, vaikka toimenpidettä ei korvatakaan sairausvakuutuksesta. • Jos kyseessä on sairausvakuutuksesta korvattava hoito, matka korvataan hoidon porrastuksen mukaisesti seuraavasti: – jos asiakas on mennyt yleislääkärin tai hammaslääkärin vastaanotolle, matka korvataan hyvinvointialueen sisällä sinne, minne asiakas matkan on tehnyt. Jos asiakas on tehnyt matkan toiselle hyvinvointialueelle, korvataan matka enintään kuten asiakkaan vakinaisesta kotiosoitteesta oman hyvinvointialueen lähimpään kattavat perusterveydenhuollon palvelut tarjoavaan hoitopaikkaan. – jos asiakas on mennyt erikoislääkärin- tai erikoishammaslääkärin vastaanotolle, matka korvataan enintään kuten asiakkaan vakinaisesta kotiosoitteesta oman hyvinvointialueen mukaiseen yliopistolliseen sairaalaan HUOM! Matka korvataan aina silloin, kun asiakkaalla on hoitoon hyvinvointialueen maksusitoumus, palveluseteli tai Kelan kuntoutuspäätös. 6
 7. Minne matkoja korvataan, Maksusitoumus, palveluseteli ja Kelan kuntoutuspäätös • Jos hyvinvointialue antaa maksusitoumuksen tai palvelusetelin asiakkaan sairauden hoitoa, tutkimusta tai kuntoutusta varten, korvataan matka enintään asiakkaan vakinaisesta kotiosoitteesta sinne, mistä hyvinvointialue on hoidon tai tutkimuksen ostanut tai missä kuntoutus on järjestetty. • Todistuksella SV 67 tulee olla merkintä siitä, että matkan aiheena on hyvinvointialueen maksusitoumukseen tai palveluseteliin perustuva tutkimus tai hoito. • Jos terveydenhuolto tilaa taksin asiakkaalle, vastaavat asiat pitää kertoa tilauspuhelussa. • Kelan kuntoutukseen osallistuvan asiakkaan tekemä matka korvataan yleensä siihen paikkaan, mihin Kelan kuntoutuspäätös on annettu • Jos asiakas on valinnut kuntoutuspaikan omaehtoisesti kauempaa, korvataan matka lähimmän hoitopaikan periaatteen mukaisesti 7
 8. Millä kulkuneuvolla matkoja korvataan • Ensisijaisesti halvimman käytettävissä olevan kulkuneuvon mukaan • yleensä joukkoliikenne – linja-auto tai juna • matkaketju – esimerkiksi taksi ja linja-auto tai taksi ja juna • Erityisajoneuvolla • oma auto • yhteiskuljetus taksilla • taksimatka yksin matkustaen • ambulanssi • muu kulkuneuvo 8
 9. Omalla autolla tehty matka • Terveydenhuolto voi määrittää oman auton käytön terveydentilan vuoksi tarpeelliseksi yli 100 km:n matkalla. • Alle 100 km:n omalla autolla tehty matka korvataan asiakkaalle ilman erillistä todistusta SV 67 erityisajoneuvon tarpeesta (tai jos oman auton käyttö on halvempi vaihtoehto kuin julkinen liikenne). • Oman auton käytön korvausperuste on 33 snt/ km ja yhdensuuntaisen matkan omavastuu on enintään 25 euroa/ suunta. 9
 10. Kelan korvaama taksimatka • Kela korvaa taksimatkan, jos terveydenhuolto on arvioinut taksin tarpeen ja tilaa taksimatkan asiakkaalle tai on arvioinut SV 67 Todistus matkakorvausta varten- lomakkeella, että asiakas ei pysty tekemään matkaa terveydentilansa vuoksi edullisimmilla kulkuneuvoilla. • Voit tilata Kelan korvaaman taksimatkan asiakkaalle, joka ei voi terveydentilansa vuoksi käyttää julkisia kulkuneuvoja. Asiakkaalla voi olla esimerkiksi liikuntavamma tai sairaus, joka estää pidemmän kävelyn, muistisairauden tai muun sairauden aiheuttamia orientoitumisvaikeuksia tai suuri herkkyys saada infektio, minkä vuoksi ei voi käyttää julkisia kulkuneuvoja • Kela korvaa taksimatkan myös silloin, jos asiakas ei pysty liikenneolosuhteiden vuoksi tekemään matkaa muulla kuin erityiskulkuneuvolla. Asiakas antaa selvityksen liikenneolosuhteista itse tilauspuhelussa. Terveydenhuolto ei kirjoita tällöin SV 67 todistusta. • Taksi välitetään yleensä sille matkaosuudelle, jolla julkista liikennettä ei ole käytettävissä • Kela korvaa taksimatkan vain silloin, kun se on tilattu Kelan kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneeltä palveluntuottajalta. Muualta tilattua taksimatkaa ei korvata. 10
 11. Mistä terveydenhuolto tilaa taksin asiakkaalle? • Tilaa taksimatka terveydenhuollon yksiköille tarkoitetuista tilausnumeroista. Jokaisessa maakunnassa on kaksi tilausvälityskeskusta, jotka järjestävät Kelan korvaamia taksimatkoja. Asiakas valitsee, kummasta tilausvälityskeskuksesta taksi tilataan. Terveydenhuollon tilausnumerot löydät Kela.fi sivuilta kohdasta Näin tilaat taksin asiakkaalle. Älä anna tätä numeroa asiakkaille. • Jos mahdollista, tilaa asiakkaan taksimatka tilausvälityskeskuksesta hyvissä ajoin, mutta vähintään 1 tunti ennen toivottua noutoaikaa. Tällöin asiakkaan ei tarvitse varautua ylimääräiseen odotusaikaan. • Kun tilaat yksittäisen taksimatkan asiakkaalle, hän ei tarvitse todistusta matkakorvausta varten (SV 67). Vastaavat tiedot kysytään tilauspuhelun yhteydessä. Jos asiakkaalla on yksinmatkustusoikeus, muista ilmoittaa myös se tilauspuhelussa. 11
 12. Millaisen taksin voit tilata asiakkaalle? • Tilausvälityskeskukset välittävät asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivan auton. Kun tilaat taksin, kerro millaisen auton asiakas tarvitsee. Tilaa tavallinen taksi aina, kun sen käyttäminen on mahdollista. • Kerro tilauspuhelussa, jos asiakas tarvitsee saattoapua tai jos asiakasta ei esimerkiksi saa jättää yksin. Kerro myös muut kuljetuksen järjestämiseen liittyvät asiat esimerkiksi: • asiakkaalla on mukana apuvälineitä esim. rollaattori tai opaskoira • asiakkaalla oma pyörätuoli tai hän tarvitsee auton pyörätuolia. Mainitse myös jos pyörätuoli on normaalia leveämpi • vientiosoitteessa on hissi, johon pyörätuoli mahtuu tai • montako porrasta tai kerrosta pitää siirtyä, jos kohteessa ei ole hissiä johon pyörätuoli mahtuu ja näin ollen kuljetukseen liittyy porrasvedon tarve. Tämän perusteella tilausvälityskeskus päättelee, tarvitaanko porraskiipijää. 12
 13. Tavallinen taksi • soveltuu asiakkaalle, joka pystyy liikkumaan itsenäisesti tai saattajan avustuksella • asiakas käyttää esimerkiksi kokoon taitettavaa omaa pyörätuolia ja pystyy siirtymään avustettuna autoon. Tarvittaessa kuljettaja saattaa asiakkaan sairaalaan tai kotiin sisälle asti tai noutaa hänet sieltä. 13
 14. Esteetön ajoneuvo Esteetön ajoneuvo on tarkoitettu ensisijaisesti vaikeasti liikuntavammaiselle henkilölle, joka terveydentilansa vuoksi tarvitsee avustamista noutokohteesta autoon tai kuljetuksen päätepisteessä autosta sisätilaan (esimerkiksi istuu pyörätuolissa matkan aikana). • Pieni esteetön ajoneuvo  soveltuu yleensä tavallista pyörätuolia käyttävälle asiakkaalle. • Hissillinen esteetön ajoneuvo (invataksi)  soveltuu sähköpyörätuolia tai sähkömopoa käyttävälle asiakkaalle. Tällöin autossa pitää olla pyörätuolia varten nostin tai leveyssuunnassa yhtenäinen kulkuluiska tai  asiakas tarvitsee mukaan apuvälineen, joka on niin iso, että se ei mahdu tavalliseen taksiin (esimerkiksi kävelyteline). 14
 15. Paarikuljetus ajoneuvo • on tarkoitettu asiakkaalle, joka matkustaa terveydentilansa vuoksi paareilla, mutta ei tarvitse hoitoa matkan aikana (esim. selkäleikkauksesta kotiutuva potilas). 15
 16. Matkojen yhdistely taksien suorakorvausmenettelyssä • Asiakkaan taksimatkat yhdistellään pääsääntöisesti aina, kun asiakkaan terveydentila sen sallii • Yhdistely on mahdollista kaikilla taksiliikenneluvallisilla kulkuneuvoilla (taksi, invataksi, paaritaksi) • Yhdistely ei saa pidentää asiakkaan matka-aikaa kohtuuttomasti • asiakkaan kuljetukseen kuluva matka-aika voi pidentyä yhdistelyn takia enintään kaksinkertaiseksi verrattuna asiakkaan suoraan taksimatkaan, mutta enintään 120 minuuttia (2h) • asiakas voi olla perillä terveydenhuollon yksikössä 60 min (1 h) ennen vastaanottoaikaa • terveydenhuollon yksiköstä kotiuduttaessa asiakkaan odotusaika kuljetuksen lähtöön voi olla enintään 60 min (1 h) matkan tilauksesta • Terveydenhuollon ammattihenkilö kirjoittaa ja perustelee yksinmatkustusoikeuden SV 67 todistuksessa tai kertoo asian tilauspuhelussa, jos asiakas ei sovellu yhdistelyyn 16
 17. Mitä terveydenhuollossa tulisi huomioida matkojen yhdistelyssä • Hoitoaikojen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon mahdollisuuksien mukaan asiakkaiden vastaanottoajat siten, että se mahdollistaa paremmin samasta suunnasta tulevien asiakkaiden matkojen yhdistelyn. Myös asiakkaat voivat sopia yhteiskuljetuksista. • esim. 2 kertaa viikossa 150 km:n päässä sarjahoidossa käyvän asiakkaan taksimatkojen kustannukset ovat yhteensä noin 50 000 euroa vuodessa, josta asiakas maksaa vuotuisen omavastuuosuuden 300,00 euroa/vuosi • Terveydenhuollon asiakkaille lähettämissä kutsukirjeissä pitää olla tietoa siitä, mistä matka tilataan ja tieto siitä, että matkoja yhdistellään • Terveydenhuollosta kotiutuvien asiakkaiden taksimatkat pitää tilata heti, kun asiakkaan lähtöaika on tiedossa, jotta paluumatkojen yhdistely pystytään tekemään • Kun taksimatka tilataan yli tuntia ennen noutoaikaa, ei asiakkaan tarvitse odottaa yhdistelyyn liittyvää tunnin odotusaikaa • Meno ja paluumatkan voi tilata samalla kertaa, jos paluun ajankohta on ennakolta tiedossa. Paluumatkalle voi kuitenkin tulla eri kuljettaja. 17
 18. Miten toimin jos taksi ei tule? • Tilausvälityskeskus vastaa siitä, että asiakas saa taksin tilauksensa mukaisesti. Tilaa taksimatka asiakkaan valitsemalta palveluntuottajalta. Terveydenhuollon paluumatkan pitää järjestyä viimeistään tunnin sisällä tilauksesta. Jos taksi on tilattu yli tuntia ennen matkaa, pitää taksin saapua 15 minuutin sisällä sovitusta noutoajasta.  Jos taksi ei tule, soita siihen tilausvälityskeskukseen, josta tilasit taksin.  Tilausvälityskeskuksen täytyy järjestää asiakkaalle korvaava kuljetus, jos tilattuun matkaan ei saada taksia. Jos tämä ei ole mahdollista ja asiakas joutuu itse järjestämään kuljetuksen, tilausvälityskeskus korvaa siitä aiheutuneet tarpeelliset kustannukset kokonaan. 18
 19. Matkojen omavastuuosuus • Yhdensuuntaisen matkan omavastuu on enintään 25,00 euroa • Jos matkan kustannus on esim. 10,00 euroa, maksaa asiakas matkasta 10,00 euroa, joka on myös matkan omavastuu ja kerryttää vuotuista omavastuuosuutta. • Vuotuinen omavastuu 300,00 euroa • kertyy sairauden ja Kelan järjestämän kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen omavastuuosuuksista • myös alle omavastuun olevat matkakustannukset kerryttävät vuotuista omavastuuosuutta • Taksin käytöstä aiheutuvat omavastuut kerryttävät omavastuukattoa automaattisesti, muut matkat asiakkaan pitää itse hakea 6 kk:n kuluessa matkasta • Tieto omavastuukaton täyttymisestä välittyy takseille sähköisesti matkatilauksen yhteydessä, jolloin kuljettaja ei peri matkasta omavastuuta. Erillistä korttia omavastuun täyttymisestä ei enää lähetetä vuonna 2023. Asiakas näkee omavastuukertymän tarvittaessa OmaKelassa. HUOM. Vuosiomavastuun täyttyminen ei oikeuta taksin käyttöön ilman SV 67 todistusta tai muuta selvitystä taksin tarpeesta. 19
 20. Sairausvakuutuksesta ei korvata esimerkiksi seuraavia matkoja • ennaltaehkäisevään hoitoon tehtyjä matkoja, esimerkiksi rokotus-, seulonta- ja terveystarkastusmatkat • pelkkää hoitotarvikkeen hakemista tai apuvälineen tai näytteen kuljettamista ilman asiakasta • erikseen apteekkiin tehtyä matkaa • julkisessa laitoshoidossa olevien (sisäänkirjoitetun) potilaiden matkoja • vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisia matkoja • kouluterveydenhuoltoon ja -tapaturmaan liittyviä matkoja • kehitysvammalain mukaisia matkoja (esim. kehitysvammalaitosten neuvoloihin). • matkaa, johon terveydenhuollon henkilökuntaa lähtee mukaan turvatakseen potilaan siirron • matkaa, joka perustuu julkisen terveydenhuollon M1-lähetteeseen (mielenterveyspotilas) • matkoja, jotka on tilattu, mutta eivät ole toteutuneet • taksimatkoja, joita ei ole tilattu maakunnallisesta Kelan kanssa sopimuksen tehneestä tilausvälityskeskuksesta • Matkaa, jota ei ole tehty sairaudenhoitoa varten (esim. ajokorttitodistus >merkittävä SV67 todistuksella Muu syy) 20
 21. SV 67 Todistus matkakorvausta varten 21
 22. SV 67 Todistus matkakorvausta varten • Terveydenhuollon ammattihenkilö voi määrittää SV 67 todistuksella asiakkaan oikeuden käyttää erityisajoneuvoa (esim. taksi, esteetön auto tai paaritaksi) asiakkaan sairauden tai sen hetkisen terveydentilan perusteella • Todistuksen voi kirjoittaa kertamatkalle tai pitkäaikaisena – pitkäaikainen eritysajoneuvon todistus tulee toimittaa Kelaan, josta tiedot välitetään palveluntuottajalle: määräaikaisen/pitkäaikaisen todistuksen voi kirjoittaa asiakkaan terveydentilan tunteva taho – asiakas säilyttää kertatodistuksen itsellään 6 kk:n ajan, Kela pyytää sitä tarvittaessa • Kun terveydenhuollon ammattihenkilö tilaa asiakkaalle taksimatkan terveydentilan perusteella, todistusta matkakorvausta varten (SV 67) ei tarvitse kirjoittaa. Taksi tilataan terveydenhuollolle tarkoitetusta tilausnumerosta. Tilauspuhelussa pitää kertoa asiakkaan kuljetuksen järjestämiseen liittyvät tärkeät asiat esim. apuvälineet, muu erityinen avuntarve, mahdollinen yksin matkustamisen tarve. - Huom. Jos asiakas käyttää taksia puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi, ei todistusta SV 67 kirjoiteta. Asiakas perustelee taksin tarpeen tällöin itse. 22
 23. SV 67 Todistus matkakorvausta varten, yksinmatkustusoikeus Terveydenhuollolla on mahdollisuus määrittää yksinmatkustusoikeus asiakkaan sairauden tai sen hetkisen terveydentilan perusteella todistuksella SV 67. Tällöin matkaan ei yhdistellä muita asiakkaita. • Yksinmatkustusoikeus voi koskea esimerkiksi alla olevia tilanteita − asiakkaalla on lääketieteellisesti todennettu suuri infektioherkkyys (esim. sytostaatti- tai sädehoidon aikana voi olla perusteltua antaa yksittäisille matkoille yksinmatkustusoikeus) − asiakkaalla on tarttuva tauti − asiakkaalle tehty toimenpide edellyttää nopeaa kotiutumista − tai asiakas ei muuten sovellu yhteiskuljetukseen (esimerkiksi haastavan käytöksen vuoksi) HUOM. Pitkäaikainen yksinmatkustusoikeus tulee aina perustella erikseen todistuksella SV 67: älä kirjaa pelkkää diagnoosia. Yksittäistä matkaa koskevasta yksinmatkustamisen tarpeesta pitää mainita tilauspuhelussa. Huomioi, että yksinmatkustusoikeus on eri asia kuin vakiotaksiasiakkuus. Vakiotaksiasiakkaiden matkoja yhdistellään. 23
 24. 24 Uusittu SV 67 todistus otettiin käyttöön 1.2.2023 alkaen  Sähköisen SV67 todistuksen nykyistä versiota otetaan Kelaan vastaan vuoden 2023 loppuun.
 25. Muuttuneet kohdat 3. ja 5. 25  Yhdistetty kohta maksusitoumus ja palveluseteli: myös palveluseteliin perustuvat matkat korvataan samoin kuin maksusitoumuksella 1.1.2023 alkaen eli sinne mistä asiakas on hoidon saanut.  Lisätty kohta ”Sairausvakuutuksesta korvattava hoito”  1.1.2023 alkaen merkittävä osa hoidoista ja tutkimuksista jäi korvausten ulkopuolelle
 26. Muuttuneet kohdat 7. ja 10. 26
 27. Matkatilauksen yhteydessä selvitettävät asiat • Jos terveydenhuolto tilaa asiakkaan taksimatkan, ei SV67 todistusta tarvita, vaan vastaavat tiedot annetaan tilauspuhelussa. • Matkaan liittyvät tiedot: - asiakkaan henkilötunnus ja nimi - mihin osoitteeseen asiakas kotiutuu - mihin kellonaikaan asiakas on valmis lähtemään kotiin - mistä asiakas noudetaan - onko asiakkaalla yksinmatkustusoikeus - tarvitseeko asiakas matkalle saattajan terveydentilansa vuoksi - tuleeko mukaan apuvälineitä ja minkälaisia - onko kotimatkalla apteekkikäyntiä - mikä on kotiuttavan hoitoyksikön puhelinnumero - mistä puhelinnumerosta asiakkaan/ asiakkaan ilmoittaman asianhoitajan (esim. hoitotaho tai vanhempi) tavoittaa matkaan liittyvissä asioissa - muut tarvittavat tiedot (esim. tieto siitä, jos asiakasta ei saa jättää ilman valvontaa, tarvitsee etupenkkipaikan tmv. ) 27
 28. Suomalainen henkilötunnus suorakorvausmenettelyn edellytyksenä • Kun asiakkaalla on suomalainen henkilötunnus, välittää sähköinen kyselypalvelu TAKSO tarvittavat tiedot matkatilauksen yhteydessä mm. tiedon siitä onko asiakkaalla oikeutta suorakorvaukseen. Jos virallista suomalaista henkilötunnusta ei ole, matkaa ei voida maksaa suorakorvausmenettelyllä siten, että asiakas maksaa vain omavastuuosuuden. • HUOM. Virallisen henkilötunnuksen loppuosa ei koskaan voi alkaa numerolla 9, tällainen henkilötunnus on väliaikainen henkilötunnus. Älä käytä tällaista tunnusta henkilötunnuksena tilatessasi taksia asiakkaalle. Toimintatapa KV-tilanteessa: • Jos asiakas on EU/ETA- maasta, Sveitsistä, Iso-Britanniasta tai Australiasta ja hänellä ei ole suomalaista henkilötunnusta, tilausvälityskeskus välittää taksin asiakkaalle. Asiakas maksaa koko matkan itse ja hakee korvauksen Kelasta jälkikäteen. Hakuaika on 6 kk ja hakemuksen liitteeksi pitää toimittaa maksukuitti (sekä mahdollinen hoito-oikeustodistus). Muualta kuin keskitetystä tilausnumerosta tilattua taksimatkaa ei korvata. Vastasyntyneet: • Vastasyntynyt lapsi saa virallisen henkilötunnuksen jo yleensä seuraavana päivänä. Jos taksin tarve on ennen, kun lapsi on saanut nimen, kerro tilauspuhelussa onko kyseessä tyttö vai poika, mikä on lapsen sukunimi sekä jommankumman vanhemman henkilötiedot. 28
 29. Vakiotaksiasiakkuus • Kun asiakkaan sairaus tai vamma estää matkustamisen taksissa muutoin, kuin tietyn autoilijan / kuljettajan kuljettamana, Kela voi antaa asiakkaalle yksilöllisen harkinnan perusteella mahdollisuuden vakiotaksin käyttöön • Alle 16-vuotiailla yksinmatkustavilla henkilöillä on vakiotaksiasiakkuus, jos asiakkaalla on säännöllinen matkustamisen tarve sairauden vuoksi esim. terapiaan liittyen. Lisäksi vakiotaksiin voi joissakin erityisissä tilanteissa olla oikeus vaikeasti sairaalla lapsella, jonka hoito on keskitetty keskus- tai yliopistosairaalaan (vaikka mukana kulkee saattaja/ vanhempi). • Lähtökohtana vakiotaksiasiakkuudelle on se, että • asiakkaalla on pitkäaikainen taksin käyttöön oikeuttava todistus SV 67 terveydenhuollosta ja asiakas matkustaa yksin (ei koske alle 16- vuotiaita yksinmatkustavia henkilöitä) • tietty kuljettaja tuntee asiakkaan terveydentilaan liittyvän erityisen avun, ohjauksen ja neuvonnan tarpeen matkan aikana, sen alkaessa tai päättyessä • matka vaarantuisi tai estyisi ilman vakiotaksia - Terveydenhuolto voi tarvittaessa ottaa SV 67 lomakkeen perustelut kohdassa kantaa siihen, mitä sellaista erityistä tutun kuljettajan tarjoamaa apua/ ohjausta/ neuvontaa asiakkaan terveydentila vaatii, jota ilman matkat eivät voisi toteutua. 29
 30. Vakiotaksiasiakkuus • Jos asiakas katsoo tarvitsevansa vakiotaksia, tulee hänen olla yhteydessä Kelaan ja selvittää, mitä sellaista erityistä terveydentilaan liittyvää apua, ohjausta ja neuvontaa asiakas tarvitsee kuljetuksen aikana/ sen alkaessa tai päättyessä, jonka vain asiakkaan terveydentilan tunteva tuttu kuljettaja voi tarjota ja mitä ilman matka estyisi. • Jos Kela myöntää asiakkaalle vakiotaksiasiakkuuden:  Kela välittää tiedon vakiotaksiasiakkuudesta taksivälitykseen (sekä ilmoittaa asiakkaalle)  Asiakas valitsee itselleen tietyn Kelan korvaamia taksimatkoja ajavan autoilijan/kuljettajan, joka toimii asiakkaan vakiotaksina kaikilla Kelan korvaamilla taksimatkoilla. Asiakas tilaa taksimatkat suoraan ko. kuljettajalta. • Vakiotaksiasiakkaan matkaan voidaan yhdistellä muita asiakkaita, ellei terveydenhuolto ole erikseen määritellyt yksinmatkustusoikeutta todistuksella SV 67.  alle 16 –vuotiaan yksin matkustavan vakiotaksiasiakkaan matkoihin ei yhdistellä muita, jos vanhempi ei anna tähän erikseen suostumusta 30
 31. Esimerkkejä tilanteista, joissa harkintaan perustuva vakiotaksiasiakkuus saattaa tulla kyseeseen: • Sellaisille liikuntarajoitteisille asiakkaille, jotka tarvitsevat yksilöllistä apua autoilijalta nostettaessa tai siirrettäessä esimerkiksi pyörätuoliin ja joilla siirtäminen väärin tehtynä saattaa aiheuttaa asiakkaalle vakavaa haittaa (esimerkiksi luun murtumia). • Erittäin iäkkäille asiakkaille, joilla on esim. muistisairaus ja asiakas tekee matkansa ilman saattajaa • Asiakkaille, joilla on käyttäytymiseen liittyviä merkittäviä rajoitteita • Aistivammaisille henkilöille liikkuessaan ilman saattajaa • Aivoverenkiertohäiriön tms. sairastaneille asiakkaille, joilla jäännösoireiden vaikutukset näkyvät liikunta-, näkö- ja puhekyvyn heikkenemisenä ja tekevät matkaa ilman saattajaa Lähtökohtana on Kelaan toimitettu pitkäaikainen taksin käytön todistus (SV 67) sekä se, että asiakas tekee matkat ilman saattajaa ja asiakas tarvitsee erityistä avustamista. Matka ei voisi toteutua muutoin kuin tutun kuljettajan kanssa. 31
 32. Palveluntuottajat ja tilauspuhelinnumerot • Jokaisella kilpailutusalueella on kaksi Kelan kanssa sopimuksen tehnyttä palveluntuottajaa. Asiakas voi soittaa kummalle tahansa palveluntuottajalle tilatakseen Kelan korvaaman taksimatkan. • Tilausnumerot asiakkaille www.kela.fi/nain-tilaat-taksin • Jos terveydenhuolto tilaa taksimatkan, tilataan matka asiakkaan ilmoittamalta Kelan kanssa sopimuksen tehneeltä palveluntuottajalta. • Tilaa taksimatka aina terveydenhuollolle tarkoitetusta numerosta, älä anna numeroa asiakkaille. 32
 33. Tietoa matkakorvauksista • www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-matkakorvaukset • Matkakorvauksiin liittyvä ohjeistus terveydenhuollolle • www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-matkakorvaukset-nain-tilaat-taksin- asiakkaalle • Taksien maakunta- ja palveluntuottajakohtaiset terveydenhuollon tilausnumerot • Maakuntakohtaiset tulostettavat materiaalit • www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-matkakorvaukset-todistus- matkakorvausta-varten • 1.2.2023 päivitetyn SV 67 todistuksen täyttöohje ja miten terveydenhuollon ammattihenkilö saa todistuksen käyttöön • Näin tilaat Kela-taksin asiakkaalle –ohje terveydenhuollolle • Taksin tilaamisesta kertova esite, jossa kerrotaan, millaisen taksin voit tilata • Uutiskirje Terveysinfo • julkaistaan 8 tai 10 kertaa vuodessa • ajankohtaisia asioita Kelan etuuksista ja palveluista terveydenhuollon alalla työskenteleville ja aiheesta kiinnostuneille • Löydät Kelan myös mm. seuraavista palveluista: Twitter, Facebook, Kelakanava ja Slideshare 33
 34. Matkakorvaushakemus ja asiakaspalautteet • Matkakorvaushakemus SV 4 tai verkkopalvelussa www.kela.fi/omakela • OmaKelassa asiakas voi nähdä omat korvaustiedot ja vuotuisen omavastuukertymän (matkakatto) • Asiakaspalautteet taksimatkoista: • Palautteet taksimatkoista tulee antaa ensisijaisesti siihen tilausvälitysyhtiöön, josta asiakas tai terveydenhuolto on matkan tilannut. Palveluntuottajan tulee vastata palautteisiin 7 vrk:n kuluessa ja raportoida palautteet kuukausittain myös Kelalle. • Yhteystiedot ja palveluntuottajakohtaiset palautelomakkeet löydät kunkin palveluntuottajan sivuilta www.kela.fi/nain-tilaat-taksin • Kehittämisehdotukset suorakorvausmenettelystä osoitteeseen etaksi.teos@kela.fi • Kelan toimintaa koskevat palautteet www.kela.fi/palaute 34
 35. Kiitos yhteistyöstä!
Anzeige