SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 26
Downloaden Sie, um offline zu lesen
AD : KÜBRA SOYAD :SEYHAN
BÖLÜM : FEN BILGISI ÖĞRETMENLIĞI
KONU ADI : AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE
ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN
ROLLERİ
DANIŞMAN : DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU
1
https://slideplayer.biz.tr/slide/18035652/
• Öğrenme ortamı öğrenen ve öğretenin rollerini belirlemede temel
değişkenlerdendir. Geleneksel öğrenme ortamlarından açık ve uzaktan
öğretim ortamlarına geçişte bazı öğrenen ve öğreten rolleri aktarılsa da yeni
bazı roller de gelmektedir. Açık ve uzaktan öğretimde öğretenin pedagojik,
teknik, sosyal, yönetimsel, tasarımsal, ve öğretici rolleri bulunmaktadır.
Öğretene pedagojik açıdan öğretim ortamının tasarlanmasından öğrenenin
güdülenmesini sağlamaya kadar farklı görevler düşmektedir. Öğreten
kullanılan teknolojinin teknik yönlerinden de sorumludur. Öğrencilere
teknik destek sunmaktan ürettiği materyalleri etkin bir şekilde kullanmaya
kadar çeşitli görevler üstlenir. Açık ve uzaktan öğretim ortamları aynı
zamanda sosyal ortamlardır.
2
Öğretenin bu ortamda sosyal roller üstlenmesi de beklenmektedir. Bunlardan
önemlileri öğrenen-öğrenen ve öğrenen-öğreten arasında sağlıklı bir iletişim kanalı
oluşturmak ve öğrenme topluluğu oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Öğretenin bir
başka rolü tasarım ile ilgilidir. Öğreten öğrenme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi
için öğretimi tasarlamalıdır. Tasarımın yanında öğreten öğrenme amaçlarının
gerçekleştirilmesi için süreci kontrol eder ve yönetir. Son olarak, öğreten uzmanlık
alan bilgisine sahiptir. Öğreten açık ve uzaktan öğretimin sunduğu olanakları
kullanarak öğrencilerin alan bilgisini öğrenmesine yardımcı olmalıdır. Söylenildiği
üzere açık ve uzaktan öğretim ortamları öğrenenler için de yeni roller öngörmektedir.
Sınıf ortamından farklı olarak açık ve uzaktan öğretim ortamlarında öğrenen kendi
öğrenmesinin yönetilmesinde daha fazla görev üstlenmektedir. Öğrenenler öğrenme
araçlarına erişmede, teknolojiyi kullanmada, amaç ve hedef belirlemede, öğreten ve
öğrenenlerle etkileşime girmede ve öğrenme topluluğunun bir parçası olmada aktif
roller üstlenmelidir.
3
UZAKTAN ÖĞRENME DE ÖĞRETİCİNİN
ROLLERİ
• Başarılı ve etkili bir uzaktan eğitim sürecinin yürütülmesinde kuşkusuz en önemli
paylardan birisi öğreticilere aittir. Geleneksel sınıfta da öğrenme ve öğretme
sürecinin lideri veya rehberi olan öğretici, uzaktan eğitim sürecinde de bu rollerini
sürdürebilmeli ve hatta bu rollerini dijitalleştirmelidir. Bu bağlamda uzaktan
öğreticinin uzaktan eğitim sürecinde 7 farklı rolü vardır. Bu roller; teknolojik,
yönetimsel, değerlendirici olarak, öğretim tasarlayıcısı, kolaylaştırıcı, pedagojik
ve sosyal rollerdir.
4
5
6
1)TEKNOLOJİK ROLLER
•Öğretim Yönetim Sistemi
• •ÖYS platformunun yeterliliklerini ve sınırlarını bilmeli
•ÖYS’ ye gelişmiş dosya (grafik, ses, video vs.) yükleme (upload) özelliğini
kullanabilmeli, gerektiğinde dosyaları güncelleyebilmeli
•ÖYS platformunda kullanılabilecek kaynakların farkında olabilmeli
•Platformda bulunan ÖYS araçlarını (group, calendar, forum, quiz, wiki, note) ders içi
etkinliklerde kullanabilmeli
• Teknik
• •Temel düzeyde teknik sorunları (ses, dosya vb.) çözebilmeli
•Mikrofon, kamera, kulaklık vb. cihazların çalışır durumda olduğunu ders öncesi
kontrol etmeli
7
•Uygun Teknoloji Seçimi
• •Yeni teknolojileri araştırabilmeli
•Uzaktan bir derste kullanılan teknolojilerde yetkin olabilmeli
•Uygun teknolojik kaynakları uzaktan eğitimde kullanabilmeli
•Öğrenciler üzerinde farklı teknolojik kaynakların bıraktığı etkilerin
farkına varabilmeli
Kaynak Sağlayıcı
•Basit ve özgün kaynaklar (doküman, web sayfaları vs.) düzenleyebilmeli
•Fikri mülkiyet, medya ve kopyalama haklarına içerik seçiminde dikkat
etmeli (İntihal)
8
2)YÖNETİMSEL ROLLER
•Zaman Yönetimi
• •Ders planlaması yapabilmeli
•Ders etkinliklerini takvimsel olarak ayarlayabilmeli
•Ders içi etkinliklere ayrılacak süreyi belirleyebilmeli
•Değerlendirme zamanlamasını belirleyebilmeli
•Haftalık gerçekleştirilecek aktivitelerin zaman aralığını belirlemeli
• Ders Yönetimi
• •Derse katılan öğrencilere ders ile ilgili kuralları hatırlatmalı
•Ders içinde dersle ilgisiz ifade veya soruları önleyebilmeli
•Etik kuralları ders içerisinde uygulayabilmeli
9
•Kurumsal
• •Kurum misyonunu ve ilkelerini bilmeli
•Kurumsal istekler karşısında idari prosedürleri uygulamalı
•İhtiyaç halinde kurumsal destek mekanizmalarını uygulayabilmeli
•Öğrencileri kurumsal sorular karşısında ilgili birimlere yönlendirebilmeli
•Yasal, gizlilik ve etik konuları ve bunların etkileri konusunda bilgi
sahibidir.
10
3)DEĞERLENDİRİCİ ROLLER
•Değerlendirmeye Yönelik Roller
• •Uygun değerlendirme kriterleri belirlemeli
•Alternatif ölçme tekniklerini uygulayabilmeli
•Ders içeriğini kapsayıcı ve düşünme becerilerini geliştirici sorular sormalı
•Ödev rehberi hazırlayabilmeli
•Kendisini, programı ve içeriği değerlendirmeli
•Puanlamayı etik kurallara göre yapmalı ve sonuçları kaydetmeli
11
4)ÖĞRETIM TASARLAYICI ROLLER
•Ders İçeriği
• •Dersin öğrenme hedeflerini tanımlar ve hedeflere uygun öğretim
faaliyetleri geliştirmeli
•Ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası görevleri belirlemeli
•Beklenen sorumlulukları, ödevleri ve değerlendirme ölçütlerini içeren
izlence paylaşmalı
•Uzaklığın etkisini azaltmaya yönelik önlemler (diyalog, tartışma, grup
çalışmaları vs.) almalı ve uygun içerik sağlamalı
•Var olan teknolojik imkânları göz önünde bulundurarak, minimum
müdahale gerektiren etkili bir ders tasarımı yapabilmeli
12
•Ders Materyalleri
• •Ders hedeflerine yönelik materyal ve etkileşim ortamı belirlemeli
•Basit ve özgün materyaller (doküman, web sayfaları vs.)
düzenleyebilmeli
•Materyalleri öğrencilerin bireysel farklılıklarını esas alarak
hazırlayabilmeli
•Fikri mülkiyet, medya ve kopyalama haklarına içerik seçiminde dikkat
etmeli (İntihal)
•Bireysel ders çalışmayı da kolaylaştırıcı materyaller geliştirmeli
13
5)KOLAYLAŞTIRICI ROLLER
•Öğrenmeyi Kolaylaştırma
• •Gerçek hayattan örnekler vererek öğrencilerin konuyu anlamasını
kolaylaştırmalı
•Öğrencilerin farklı öğrenme biçimlerini desteklemeli
•Katılımcıların ders içeriğiyle ilgili paylaşımda bulunmasını teşvik etmeli (Anlık
sorular, fikir paylaşımları vs.)
•Öğrencilere kılavuzluk (scaffolding) ederek uygun geribildirimler verebilmeli
• Tartışmayı Kolaylaştırma
• •Demokratik bir tartışma ortamının varlığını korumalı
•Tartışma ortamda fikir paylaşımını destekleyecek dönütler vermeli
•Tartışmayı konu kapsamına göre yönlendirebilmeli
14
6)PEDAGOJIK ROLLER
•İletişim
• •Öğrencilerin demografik özelliklerine uygun iletişim kurmalı (ırk, cinsiyet
vb. ayrımları desteklememeli )
• •Öğrencilere ulaşabilmek için mümkün olan tüm iletişim kanallarını (e-
posta, mesaj vb.) kullanmalı
• •Eşzamanlı iletişim araçlarını da (Skype vs.) etkili kullanabilmeli
• •Öğrencilere açık ve anlaşılır bir yol haritası sunabilmeli
15
•Öğrenme-Öğretme Süreci
• •Öğrenci merkezli yaklaşımı ders içinde yansıtmalı
•Öğrenci merkezli öğrenme etkinliklerini kullanabilmeli
•Öğrencilere özdenetim duygusu altında araştırma ortamı sunabilmeli
•Öğrenme türleriyle ilgili bilişsel süreçlerin farkında olmalı
•İşbirlikçi, aktif ve yansıtıcı öğrenmeyi desteklemeli
•Öğrencilerin bilgi ve becerileri nasıl kazandığını bilmeli
•Öğrencilerin yaşam becerileri kazanmalarına yardımcı olmalı
16
•Kişisel
• •Öğretimi eleştirel olarak analiz edebilmeli
•Kişisel inançlarının farkında olarak gerektiğinde değiştirebilmeli
•Çevrimiçi öğrenme ve öğretme işleminin bileşenlerini anlayabilmeli
•Konu alanı bilgisini güncel tutar. (Öğrenmeye açıklık)
•Kişisel ve mesleki gelişimini organize edebilmeli
17
7)SOSYAL ROLLER
•Sosyal Roller
• •Ders içerisinde topluluk duygusu geliştirmeye yardımcı olmalı
•Öğrenciler arası etkileşimi artırıcı etkinlikler (işbirliği, grup çalışmaları vs.)
düzenlemeli
•Kültürel farklılıkları minimize ederek ve ders içi insani ilişkileri
güçlendirmeli
•Oluşabilecek ders içi çatışmaları dostça çözebilmeli
•Öğrencileri destekleyici mesajlar gönderebilmeli
18
UZAKTAN ÖĞRENME DE ÖĞRENENİN
ROLLERİ
• Öğretmenlerini dikkate alırken tam ve doğru olarak verilenleri kendilerine göre
düzenlerler.
• Öğrenciler öğrenmek istediklerine karar verirler ve öğrenmelerinden kendileri
sorumludur.
• Ellerindeki mevcut bilgiye yenilerini eklemek için araştırmacı olmalıdır.
• Problemi çözmek için parça parça verilen bilgileri bütünleştirebilmelidir.
• Mevcut teknolojiyi kullanabilmeli ve kullanım sırasında çıkabilecek sorunların
üstesinden gelebilmek için teknik bilgileri yeterli olmalıdır.
• Öğrenciler bilgiye ulaşabilmelidir.
19
• Bilgileri yapılandırır Karmaşık sorunları çözebilir.
• Grup halinde çalışabilir.
• Grupta iş birliği yapabilir.
• Derslerle ilgili konularda çoklu bakış açısına sahiptirDerslerle ilgili
sorunları araştırıp çözer.
• Zamanı ve öğrenme süreçlerini önemser.
Hem bireysel hem de iş birliği yaparak öğrenir.
• Öğrenmenin öneminin farkındadır.
• Öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşmalıdır
20
UZAKTAN EĞITIMDE ÖĞRENCI ÖZELLIKLERI
• Psikolog
• Öğretici
• Teknoloji Uzmanı
• Teknisyen
• Site Eğitmeni
• Sosyalleşme Uzmanı
21
• Araştırmacı
• Lider
• Sistem Uzmanı
• İletişim Uzmanı
• Motivasyon Sağlayıcı
• Uzak Eğitim Uzmanı
•Psikolog
•Öğrenciler uzaktan eğitimde psikolog rolünde, dersle ilgili olan psikolojik sorunlarına ve
ihtiyaçlarına yardımcı olmakla sorumludur. Öğrencilerin uzaktan eğitim öğrencisi olmaları,
kişisel ihtiyaçları ve psikolojik problemlerini kenara atabilecekleri anlamına gelmez.
Öğrenciler birbirlerinin psikolojik ihtiyaçlarını ve problemlerini karşılarken iletişim
teknolojilerinden faydalanırlar.
•Öğretici
•Öğrenciler uzaktan eğitimde diğer öğrencilerle iletişim kurarak onların öğrenmelerini
desteklerken öğretici rol üstlenirler. Öğrenci anlamadığı konularda diğer öğrencilerden yardım
alabilir ve diğer öğrencilerin anlamadıkları konularda da onlara yardımcı olabilir.
•Teknoloji Uzmanı Teknisyen
İletişim teknolojilerinin yaygınlaştığı günümüzde öğrencinin öğretmen ve diğer öğrenciler ile
iletişimini sağlayabilmesi için uygun olan bilişim teknolojilerini kullanabilmeli ve uzaktan
eğitimde kullanılmasını sağlamalıdır.
22
• Teknisyen
• Uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkabilecek problemlerde öğrenci destek
alamayacağından problemlerin çözümü için teknik bilgiye sahip olmalıdır.
• Site Eğitmeni Sosyalleşme Uzmanı
Günümüzde uzaktan eğitim sistemleri genellikle web siteleri aracılığı ile içerik
sunumu ve sanal sınıf ortamları oluşturularak gerçekleştirilmektedir. Burada
öğrenci web sayfasının içeriği ile ilgili gereken bilgiyi öğrenmeli ve kendini
motive ederek düzenli olarak sisteme giriş yapmalıdır. Aynı zamanda diğer
öğrencilere de destek vermelidir.
• Sosyalleşme Uzmanı
• Uzaktan eğitimde öğrencilerde eğitim kurumuna aidiyet duygusu gelişkin değildir.
Bu yüzden öğrenciler izole olmuşluk duygusundan kurtarılmalı ve birbirleriyle
etkileşim içinde olmalıdır.
23
• Araştırmacı
Öğrenci ders yılı boyunca kaynaklara ulaşabilmeli, sorulara açıklayıcı cevaplar verebilmek
için araştırma yapmalı ve ulaştığı kaynakların doğruluğu konusunda yargıya varabilmelidir.
• Lider
Öğrenci diğer arkadaşlarının motivasyonunu artırmalı grup çalışmalarında sorumlulukları
paylaştırabilmeli ve arkadaşlarını cesaretlendirebilmelidir. Böylece öğrencinin uzaktan
eğitimde daha etkin olması sağlanabilir.
• Sistem Uzmanı
Öğrenci uzaktan eğitim sistemini tanımalı, görev sorumluluk ve rollerini bilmeli, oluşabilecek
problemler karşısında uygun çözümler üretebilmelidir.
• İletişim Uzmanı
Öğrencilerin öğretmenlere ve diğer öğrencilere iletmek istedikleri mesajları doğru bir şekilde
iletememesi ya da öğretmenlerden gelen mesajları doğru algılayamaması öğretim sürecini
olumsuz etkileyeceği için öğrenci kullanılan iletişim yöntemlerini etkili bir biçimde
24
• Motivasyon Sağlayıcı
Uzaktan eğitimde öğrencilerin öğrenmeye karşı motivasyonları düşerse öğrenmeler
gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden öğrenciler gerektiğinde kendilerini
güdüleyebilmeli ve aidiyet duygusunu artırabilmelidir.
• Uzak Eğitim Uzamanı
Öğrenci uzaktan eğitim sürecinde gerçekleşebilecek bir problem durumunda
gereken önlemleri alabilmeli ve teknik çözüm önerileri sunabilmelidir.
25
KAYNAKÇA
• https://ogem.atauni.edu.tr/2020/05/07/uzaktan-ogreticinin-rolleri/
26

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Harmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlariHarmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlariMelikeAr1
 
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriKaanAliErta2
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİGlenzgezyldz
 
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriaçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriSevcan Çatkın
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriEmineDemirci1
 
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...CemreZL
 
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008Mustafa Said YILDIZ
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİzeynepAytekin
 
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunumAbdullahGzkran
 
İlker Sezer Tezi 2011 Uyarlanabilir Uyarlanır Hipermedya e-öğrenme
İlker Sezer Tezi 2011 Uyarlanabilir Uyarlanır Hipermedya e-öğrenmeİlker Sezer Tezi 2011 Uyarlanabilir Uyarlanır Hipermedya e-öğrenme
İlker Sezer Tezi 2011 Uyarlanabilir Uyarlanır Hipermedya e-öğrenmeMustafa Said YILDIZ
 
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ Rumeysa ÜNAL
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriNisanur Tür
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİmeriek5
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİEsadTekin1
 
Açık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeMERVENURUAR
 
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSUTÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSUİlk Son
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİHavvaNurZDEMR
 

Was ist angesagt? (20)

Harmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlariHarmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlari
 
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
 
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriaçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
 
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
 
A
AA
A
 
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum
 
İlker Sezer Tezi 2011 Uyarlanabilir Uyarlanır Hipermedya e-öğrenme
İlker Sezer Tezi 2011 Uyarlanabilir Uyarlanır Hipermedya e-öğrenmeİlker Sezer Tezi 2011 Uyarlanabilir Uyarlanır Hipermedya e-öğrenme
İlker Sezer Tezi 2011 Uyarlanabilir Uyarlanır Hipermedya e-öğrenme
 
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
7 e10.1 m6-tr
7 e10.1 m6-tr7 e10.1 m6-tr
7 e10.1 m6-tr
 
Açık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
 
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSUTÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
 
A
AA
A
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 

Ähnlich wie Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİSamet Akıllı
 
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Beydarkay
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİBeydarkay
 
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
18310611013 ödevim hakkında ki slaytımErvaTueFT
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİİrem Aydoğan
 
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ eği̇ti̇mde kullanilan teknoloji̇ler (1)
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ eği̇ti̇mde kullanilan teknoloji̇ler (1)Bi̇lgi̇sayar destekli̇ eği̇ti̇mde kullanilan teknoloji̇ler (1)
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ eği̇ti̇mde kullanilan teknoloji̇ler (1)Yasemin Demiryürek
 
1 Eğitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar.pptx
1 Eğitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar.pptx1 Eğitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar.pptx
1 Eğitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar.pptxHüseyin Bora Eydir
 
Addie Modeli.pptx
Addie Modeli.pptxAddie Modeli.pptx
Addie Modeli.pptxTubaArkan1
 
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRAZYENURDEMREL
 
Flipped Classroom
Flipped ClassroomFlipped Classroom
Flipped ClassroomNurcan Ari
 
13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmenBernaBEZ
 
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)Abdulvahap akbaba ders slayt (1)
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)Nesibe Yüce
 
7.hafta (1).pptx
7.hafta (1).pptx7.hafta (1).pptx
7.hafta (1).pptxfratuniv
 

Ähnlich wie Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri (16)

MUSTAFA BALİ
MUSTAFA BALİMUSTAFA BALİ
MUSTAFA BALİ
 
M
MM
M
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ eği̇ti̇mde kullanilan teknoloji̇ler (1)
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ eği̇ti̇mde kullanilan teknoloji̇ler (1)Bi̇lgi̇sayar destekli̇ eği̇ti̇mde kullanilan teknoloji̇ler (1)
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ eği̇ti̇mde kullanilan teknoloji̇ler (1)
 
1 Eğitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar.pptx
1 Eğitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar.pptx1 Eğitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar.pptx
1 Eğitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar.pptx
 
Addie Modeli.pptx
Addie Modeli.pptxAddie Modeli.pptx
Addie Modeli.pptx
 
Escola module 5 tr
Escola module 5 trEscola module 5 tr
Escola module 5 tr
 
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
 
Flipped Classroom
Flipped ClassroomFlipped Classroom
Flipped Classroom
 
13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen
 
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)Abdulvahap akbaba ders slayt (1)
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)
 
7.hafta (1).pptx
7.hafta (1).pptx7.hafta (1).pptx
7.hafta (1).pptx
 

Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri

 • 1. AD : KÜBRA SOYAD :SEYHAN BÖLÜM : FEN BILGISI ÖĞRETMENLIĞI KONU ADI : AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ DANIŞMAN : DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU 1 https://slideplayer.biz.tr/slide/18035652/
 • 2. • Öğrenme ortamı öğrenen ve öğretenin rollerini belirlemede temel değişkenlerdendir. Geleneksel öğrenme ortamlarından açık ve uzaktan öğretim ortamlarına geçişte bazı öğrenen ve öğreten rolleri aktarılsa da yeni bazı roller de gelmektedir. Açık ve uzaktan öğretimde öğretenin pedagojik, teknik, sosyal, yönetimsel, tasarımsal, ve öğretici rolleri bulunmaktadır. Öğretene pedagojik açıdan öğretim ortamının tasarlanmasından öğrenenin güdülenmesini sağlamaya kadar farklı görevler düşmektedir. Öğreten kullanılan teknolojinin teknik yönlerinden de sorumludur. Öğrencilere teknik destek sunmaktan ürettiği materyalleri etkin bir şekilde kullanmaya kadar çeşitli görevler üstlenir. Açık ve uzaktan öğretim ortamları aynı zamanda sosyal ortamlardır. 2
 • 3. Öğretenin bu ortamda sosyal roller üstlenmesi de beklenmektedir. Bunlardan önemlileri öğrenen-öğrenen ve öğrenen-öğreten arasında sağlıklı bir iletişim kanalı oluşturmak ve öğrenme topluluğu oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Öğretenin bir başka rolü tasarım ile ilgilidir. Öğreten öğrenme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için öğretimi tasarlamalıdır. Tasarımın yanında öğreten öğrenme amaçlarının gerçekleştirilmesi için süreci kontrol eder ve yönetir. Son olarak, öğreten uzmanlık alan bilgisine sahiptir. Öğreten açık ve uzaktan öğretimin sunduğu olanakları kullanarak öğrencilerin alan bilgisini öğrenmesine yardımcı olmalıdır. Söylenildiği üzere açık ve uzaktan öğretim ortamları öğrenenler için de yeni roller öngörmektedir. Sınıf ortamından farklı olarak açık ve uzaktan öğretim ortamlarında öğrenen kendi öğrenmesinin yönetilmesinde daha fazla görev üstlenmektedir. Öğrenenler öğrenme araçlarına erişmede, teknolojiyi kullanmada, amaç ve hedef belirlemede, öğreten ve öğrenenlerle etkileşime girmede ve öğrenme topluluğunun bir parçası olmada aktif roller üstlenmelidir. 3
 • 4. UZAKTAN ÖĞRENME DE ÖĞRETİCİNİN ROLLERİ • Başarılı ve etkili bir uzaktan eğitim sürecinin yürütülmesinde kuşkusuz en önemli paylardan birisi öğreticilere aittir. Geleneksel sınıfta da öğrenme ve öğretme sürecinin lideri veya rehberi olan öğretici, uzaktan eğitim sürecinde de bu rollerini sürdürebilmeli ve hatta bu rollerini dijitalleştirmelidir. Bu bağlamda uzaktan öğreticinin uzaktan eğitim sürecinde 7 farklı rolü vardır. Bu roller; teknolojik, yönetimsel, değerlendirici olarak, öğretim tasarlayıcısı, kolaylaştırıcı, pedagojik ve sosyal rollerdir. 4
 • 5. 5
 • 6. 6
 • 7. 1)TEKNOLOJİK ROLLER •Öğretim Yönetim Sistemi • •ÖYS platformunun yeterliliklerini ve sınırlarını bilmeli •ÖYS’ ye gelişmiş dosya (grafik, ses, video vs.) yükleme (upload) özelliğini kullanabilmeli, gerektiğinde dosyaları güncelleyebilmeli •ÖYS platformunda kullanılabilecek kaynakların farkında olabilmeli •Platformda bulunan ÖYS araçlarını (group, calendar, forum, quiz, wiki, note) ders içi etkinliklerde kullanabilmeli • Teknik • •Temel düzeyde teknik sorunları (ses, dosya vb.) çözebilmeli •Mikrofon, kamera, kulaklık vb. cihazların çalışır durumda olduğunu ders öncesi kontrol etmeli 7
 • 8. •Uygun Teknoloji Seçimi • •Yeni teknolojileri araştırabilmeli •Uzaktan bir derste kullanılan teknolojilerde yetkin olabilmeli •Uygun teknolojik kaynakları uzaktan eğitimde kullanabilmeli •Öğrenciler üzerinde farklı teknolojik kaynakların bıraktığı etkilerin farkına varabilmeli Kaynak Sağlayıcı •Basit ve özgün kaynaklar (doküman, web sayfaları vs.) düzenleyebilmeli •Fikri mülkiyet, medya ve kopyalama haklarına içerik seçiminde dikkat etmeli (İntihal) 8
 • 9. 2)YÖNETİMSEL ROLLER •Zaman Yönetimi • •Ders planlaması yapabilmeli •Ders etkinliklerini takvimsel olarak ayarlayabilmeli •Ders içi etkinliklere ayrılacak süreyi belirleyebilmeli •Değerlendirme zamanlamasını belirleyebilmeli •Haftalık gerçekleştirilecek aktivitelerin zaman aralığını belirlemeli • Ders Yönetimi • •Derse katılan öğrencilere ders ile ilgili kuralları hatırlatmalı •Ders içinde dersle ilgisiz ifade veya soruları önleyebilmeli •Etik kuralları ders içerisinde uygulayabilmeli 9
 • 10. •Kurumsal • •Kurum misyonunu ve ilkelerini bilmeli •Kurumsal istekler karşısında idari prosedürleri uygulamalı •İhtiyaç halinde kurumsal destek mekanizmalarını uygulayabilmeli •Öğrencileri kurumsal sorular karşısında ilgili birimlere yönlendirebilmeli •Yasal, gizlilik ve etik konuları ve bunların etkileri konusunda bilgi sahibidir. 10
 • 11. 3)DEĞERLENDİRİCİ ROLLER •Değerlendirmeye Yönelik Roller • •Uygun değerlendirme kriterleri belirlemeli •Alternatif ölçme tekniklerini uygulayabilmeli •Ders içeriğini kapsayıcı ve düşünme becerilerini geliştirici sorular sormalı •Ödev rehberi hazırlayabilmeli •Kendisini, programı ve içeriği değerlendirmeli •Puanlamayı etik kurallara göre yapmalı ve sonuçları kaydetmeli 11
 • 12. 4)ÖĞRETIM TASARLAYICI ROLLER •Ders İçeriği • •Dersin öğrenme hedeflerini tanımlar ve hedeflere uygun öğretim faaliyetleri geliştirmeli •Ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası görevleri belirlemeli •Beklenen sorumlulukları, ödevleri ve değerlendirme ölçütlerini içeren izlence paylaşmalı •Uzaklığın etkisini azaltmaya yönelik önlemler (diyalog, tartışma, grup çalışmaları vs.) almalı ve uygun içerik sağlamalı •Var olan teknolojik imkânları göz önünde bulundurarak, minimum müdahale gerektiren etkili bir ders tasarımı yapabilmeli 12
 • 13. •Ders Materyalleri • •Ders hedeflerine yönelik materyal ve etkileşim ortamı belirlemeli •Basit ve özgün materyaller (doküman, web sayfaları vs.) düzenleyebilmeli •Materyalleri öğrencilerin bireysel farklılıklarını esas alarak hazırlayabilmeli •Fikri mülkiyet, medya ve kopyalama haklarına içerik seçiminde dikkat etmeli (İntihal) •Bireysel ders çalışmayı da kolaylaştırıcı materyaller geliştirmeli 13
 • 14. 5)KOLAYLAŞTIRICI ROLLER •Öğrenmeyi Kolaylaştırma • •Gerçek hayattan örnekler vererek öğrencilerin konuyu anlamasını kolaylaştırmalı •Öğrencilerin farklı öğrenme biçimlerini desteklemeli •Katılımcıların ders içeriğiyle ilgili paylaşımda bulunmasını teşvik etmeli (Anlık sorular, fikir paylaşımları vs.) •Öğrencilere kılavuzluk (scaffolding) ederek uygun geribildirimler verebilmeli • Tartışmayı Kolaylaştırma • •Demokratik bir tartışma ortamının varlığını korumalı •Tartışma ortamda fikir paylaşımını destekleyecek dönütler vermeli •Tartışmayı konu kapsamına göre yönlendirebilmeli 14
 • 15. 6)PEDAGOJIK ROLLER •İletişim • •Öğrencilerin demografik özelliklerine uygun iletişim kurmalı (ırk, cinsiyet vb. ayrımları desteklememeli ) • •Öğrencilere ulaşabilmek için mümkün olan tüm iletişim kanallarını (e- posta, mesaj vb.) kullanmalı • •Eşzamanlı iletişim araçlarını da (Skype vs.) etkili kullanabilmeli • •Öğrencilere açık ve anlaşılır bir yol haritası sunabilmeli 15
 • 16. •Öğrenme-Öğretme Süreci • •Öğrenci merkezli yaklaşımı ders içinde yansıtmalı •Öğrenci merkezli öğrenme etkinliklerini kullanabilmeli •Öğrencilere özdenetim duygusu altında araştırma ortamı sunabilmeli •Öğrenme türleriyle ilgili bilişsel süreçlerin farkında olmalı •İşbirlikçi, aktif ve yansıtıcı öğrenmeyi desteklemeli •Öğrencilerin bilgi ve becerileri nasıl kazandığını bilmeli •Öğrencilerin yaşam becerileri kazanmalarına yardımcı olmalı 16
 • 17. •Kişisel • •Öğretimi eleştirel olarak analiz edebilmeli •Kişisel inançlarının farkında olarak gerektiğinde değiştirebilmeli •Çevrimiçi öğrenme ve öğretme işleminin bileşenlerini anlayabilmeli •Konu alanı bilgisini güncel tutar. (Öğrenmeye açıklık) •Kişisel ve mesleki gelişimini organize edebilmeli 17
 • 18. 7)SOSYAL ROLLER •Sosyal Roller • •Ders içerisinde topluluk duygusu geliştirmeye yardımcı olmalı •Öğrenciler arası etkileşimi artırıcı etkinlikler (işbirliği, grup çalışmaları vs.) düzenlemeli •Kültürel farklılıkları minimize ederek ve ders içi insani ilişkileri güçlendirmeli •Oluşabilecek ders içi çatışmaları dostça çözebilmeli •Öğrencileri destekleyici mesajlar gönderebilmeli 18
 • 19. UZAKTAN ÖĞRENME DE ÖĞRENENİN ROLLERİ • Öğretmenlerini dikkate alırken tam ve doğru olarak verilenleri kendilerine göre düzenlerler. • Öğrenciler öğrenmek istediklerine karar verirler ve öğrenmelerinden kendileri sorumludur. • Ellerindeki mevcut bilgiye yenilerini eklemek için araştırmacı olmalıdır. • Problemi çözmek için parça parça verilen bilgileri bütünleştirebilmelidir. • Mevcut teknolojiyi kullanabilmeli ve kullanım sırasında çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilmek için teknik bilgileri yeterli olmalıdır. • Öğrenciler bilgiye ulaşabilmelidir. 19
 • 20. • Bilgileri yapılandırır Karmaşık sorunları çözebilir. • Grup halinde çalışabilir. • Grupta iş birliği yapabilir. • Derslerle ilgili konularda çoklu bakış açısına sahiptirDerslerle ilgili sorunları araştırıp çözer. • Zamanı ve öğrenme süreçlerini önemser. Hem bireysel hem de iş birliği yaparak öğrenir. • Öğrenmenin öneminin farkındadır. • Öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşmalıdır 20
 • 21. UZAKTAN EĞITIMDE ÖĞRENCI ÖZELLIKLERI • Psikolog • Öğretici • Teknoloji Uzmanı • Teknisyen • Site Eğitmeni • Sosyalleşme Uzmanı 21 • Araştırmacı • Lider • Sistem Uzmanı • İletişim Uzmanı • Motivasyon Sağlayıcı • Uzak Eğitim Uzmanı
 • 22. •Psikolog •Öğrenciler uzaktan eğitimde psikolog rolünde, dersle ilgili olan psikolojik sorunlarına ve ihtiyaçlarına yardımcı olmakla sorumludur. Öğrencilerin uzaktan eğitim öğrencisi olmaları, kişisel ihtiyaçları ve psikolojik problemlerini kenara atabilecekleri anlamına gelmez. Öğrenciler birbirlerinin psikolojik ihtiyaçlarını ve problemlerini karşılarken iletişim teknolojilerinden faydalanırlar. •Öğretici •Öğrenciler uzaktan eğitimde diğer öğrencilerle iletişim kurarak onların öğrenmelerini desteklerken öğretici rol üstlenirler. Öğrenci anlamadığı konularda diğer öğrencilerden yardım alabilir ve diğer öğrencilerin anlamadıkları konularda da onlara yardımcı olabilir. •Teknoloji Uzmanı Teknisyen İletişim teknolojilerinin yaygınlaştığı günümüzde öğrencinin öğretmen ve diğer öğrenciler ile iletişimini sağlayabilmesi için uygun olan bilişim teknolojilerini kullanabilmeli ve uzaktan eğitimde kullanılmasını sağlamalıdır. 22
 • 23. • Teknisyen • Uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkabilecek problemlerde öğrenci destek alamayacağından problemlerin çözümü için teknik bilgiye sahip olmalıdır. • Site Eğitmeni Sosyalleşme Uzmanı Günümüzde uzaktan eğitim sistemleri genellikle web siteleri aracılığı ile içerik sunumu ve sanal sınıf ortamları oluşturularak gerçekleştirilmektedir. Burada öğrenci web sayfasının içeriği ile ilgili gereken bilgiyi öğrenmeli ve kendini motive ederek düzenli olarak sisteme giriş yapmalıdır. Aynı zamanda diğer öğrencilere de destek vermelidir. • Sosyalleşme Uzmanı • Uzaktan eğitimde öğrencilerde eğitim kurumuna aidiyet duygusu gelişkin değildir. Bu yüzden öğrenciler izole olmuşluk duygusundan kurtarılmalı ve birbirleriyle etkileşim içinde olmalıdır. 23
 • 24. • Araştırmacı Öğrenci ders yılı boyunca kaynaklara ulaşabilmeli, sorulara açıklayıcı cevaplar verebilmek için araştırma yapmalı ve ulaştığı kaynakların doğruluğu konusunda yargıya varabilmelidir. • Lider Öğrenci diğer arkadaşlarının motivasyonunu artırmalı grup çalışmalarında sorumlulukları paylaştırabilmeli ve arkadaşlarını cesaretlendirebilmelidir. Böylece öğrencinin uzaktan eğitimde daha etkin olması sağlanabilir. • Sistem Uzmanı Öğrenci uzaktan eğitim sistemini tanımalı, görev sorumluluk ve rollerini bilmeli, oluşabilecek problemler karşısında uygun çözümler üretebilmelidir. • İletişim Uzmanı Öğrencilerin öğretmenlere ve diğer öğrencilere iletmek istedikleri mesajları doğru bir şekilde iletememesi ya da öğretmenlerden gelen mesajları doğru algılayamaması öğretim sürecini olumsuz etkileyeceği için öğrenci kullanılan iletişim yöntemlerini etkili bir biçimde 24
 • 25. • Motivasyon Sağlayıcı Uzaktan eğitimde öğrencilerin öğrenmeye karşı motivasyonları düşerse öğrenmeler gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden öğrenciler gerektiğinde kendilerini güdüleyebilmeli ve aidiyet duygusunu artırabilmelidir. • Uzak Eğitim Uzamanı Öğrenci uzaktan eğitim sürecinde gerçekleşebilecek bir problem durumunda gereken önlemleri alabilmeli ve teknik çözüm önerileri sunabilmelidir. 25