Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri

 1. AD : KÜBRA SOYAD :SEYHAN BÖLÜM : FEN BILGISI ÖĞRETMENLIĞI KONU ADI : AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ DANIŞMAN : DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU 1 https://slideplayer.biz.tr/slide/18035652/
 2. • Öğrenme ortamı öğrenen ve öğretenin rollerini belirlemede temel değişkenlerdendir. Geleneksel öğrenme ortamlarından açık ve uzaktan öğretim ortamlarına geçişte bazı öğrenen ve öğreten rolleri aktarılsa da yeni bazı roller de gelmektedir. Açık ve uzaktan öğretimde öğretenin pedagojik, teknik, sosyal, yönetimsel, tasarımsal, ve öğretici rolleri bulunmaktadır. Öğretene pedagojik açıdan öğretim ortamının tasarlanmasından öğrenenin güdülenmesini sağlamaya kadar farklı görevler düşmektedir. Öğreten kullanılan teknolojinin teknik yönlerinden de sorumludur. Öğrencilere teknik destek sunmaktan ürettiği materyalleri etkin bir şekilde kullanmaya kadar çeşitli görevler üstlenir. Açık ve uzaktan öğretim ortamları aynı zamanda sosyal ortamlardır. 2
 3. Öğretenin bu ortamda sosyal roller üstlenmesi de beklenmektedir. Bunlardan önemlileri öğrenen-öğrenen ve öğrenen-öğreten arasında sağlıklı bir iletişim kanalı oluşturmak ve öğrenme topluluğu oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Öğretenin bir başka rolü tasarım ile ilgilidir. Öğreten öğrenme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için öğretimi tasarlamalıdır. Tasarımın yanında öğreten öğrenme amaçlarının gerçekleştirilmesi için süreci kontrol eder ve yönetir. Son olarak, öğreten uzmanlık alan bilgisine sahiptir. Öğreten açık ve uzaktan öğretimin sunduğu olanakları kullanarak öğrencilerin alan bilgisini öğrenmesine yardımcı olmalıdır. Söylenildiği üzere açık ve uzaktan öğretim ortamları öğrenenler için de yeni roller öngörmektedir. Sınıf ortamından farklı olarak açık ve uzaktan öğretim ortamlarında öğrenen kendi öğrenmesinin yönetilmesinde daha fazla görev üstlenmektedir. Öğrenenler öğrenme araçlarına erişmede, teknolojiyi kullanmada, amaç ve hedef belirlemede, öğreten ve öğrenenlerle etkileşime girmede ve öğrenme topluluğunun bir parçası olmada aktif roller üstlenmelidir. 3
 4. UZAKTAN ÖĞRENME DE ÖĞRETİCİNİN ROLLERİ • Başarılı ve etkili bir uzaktan eğitim sürecinin yürütülmesinde kuşkusuz en önemli paylardan birisi öğreticilere aittir. Geleneksel sınıfta da öğrenme ve öğretme sürecinin lideri veya rehberi olan öğretici, uzaktan eğitim sürecinde de bu rollerini sürdürebilmeli ve hatta bu rollerini dijitalleştirmelidir. Bu bağlamda uzaktan öğreticinin uzaktan eğitim sürecinde 7 farklı rolü vardır. Bu roller; teknolojik, yönetimsel, değerlendirici olarak, öğretim tasarlayıcısı, kolaylaştırıcı, pedagojik ve sosyal rollerdir. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 1)TEKNOLOJİK ROLLER •Öğretim Yönetim Sistemi • •ÖYS platformunun yeterliliklerini ve sınırlarını bilmeli •ÖYS’ ye gelişmiş dosya (grafik, ses, video vs.) yükleme (upload) özelliğini kullanabilmeli, gerektiğinde dosyaları güncelleyebilmeli •ÖYS platformunda kullanılabilecek kaynakların farkında olabilmeli •Platformda bulunan ÖYS araçlarını (group, calendar, forum, quiz, wiki, note) ders içi etkinliklerde kullanabilmeli • Teknik • •Temel düzeyde teknik sorunları (ses, dosya vb.) çözebilmeli •Mikrofon, kamera, kulaklık vb. cihazların çalışır durumda olduğunu ders öncesi kontrol etmeli 7
 8. •Uygun Teknoloji Seçimi • •Yeni teknolojileri araştırabilmeli •Uzaktan bir derste kullanılan teknolojilerde yetkin olabilmeli •Uygun teknolojik kaynakları uzaktan eğitimde kullanabilmeli •Öğrenciler üzerinde farklı teknolojik kaynakların bıraktığı etkilerin farkına varabilmeli Kaynak Sağlayıcı •Basit ve özgün kaynaklar (doküman, web sayfaları vs.) düzenleyebilmeli •Fikri mülkiyet, medya ve kopyalama haklarına içerik seçiminde dikkat etmeli (İntihal) 8
 9. 2)YÖNETİMSEL ROLLER •Zaman Yönetimi • •Ders planlaması yapabilmeli •Ders etkinliklerini takvimsel olarak ayarlayabilmeli •Ders içi etkinliklere ayrılacak süreyi belirleyebilmeli •Değerlendirme zamanlamasını belirleyebilmeli •Haftalık gerçekleştirilecek aktivitelerin zaman aralığını belirlemeli • Ders Yönetimi • •Derse katılan öğrencilere ders ile ilgili kuralları hatırlatmalı •Ders içinde dersle ilgisiz ifade veya soruları önleyebilmeli •Etik kuralları ders içerisinde uygulayabilmeli 9
 10. •Kurumsal • •Kurum misyonunu ve ilkelerini bilmeli •Kurumsal istekler karşısında idari prosedürleri uygulamalı •İhtiyaç halinde kurumsal destek mekanizmalarını uygulayabilmeli •Öğrencileri kurumsal sorular karşısında ilgili birimlere yönlendirebilmeli •Yasal, gizlilik ve etik konuları ve bunların etkileri konusunda bilgi sahibidir. 10
 11. 3)DEĞERLENDİRİCİ ROLLER •Değerlendirmeye Yönelik Roller • •Uygun değerlendirme kriterleri belirlemeli •Alternatif ölçme tekniklerini uygulayabilmeli •Ders içeriğini kapsayıcı ve düşünme becerilerini geliştirici sorular sormalı •Ödev rehberi hazırlayabilmeli •Kendisini, programı ve içeriği değerlendirmeli •Puanlamayı etik kurallara göre yapmalı ve sonuçları kaydetmeli 11
 12. 4)ÖĞRETIM TASARLAYICI ROLLER •Ders İçeriği • •Dersin öğrenme hedeflerini tanımlar ve hedeflere uygun öğretim faaliyetleri geliştirmeli •Ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası görevleri belirlemeli •Beklenen sorumlulukları, ödevleri ve değerlendirme ölçütlerini içeren izlence paylaşmalı •Uzaklığın etkisini azaltmaya yönelik önlemler (diyalog, tartışma, grup çalışmaları vs.) almalı ve uygun içerik sağlamalı •Var olan teknolojik imkânları göz önünde bulundurarak, minimum müdahale gerektiren etkili bir ders tasarımı yapabilmeli 12
 13. •Ders Materyalleri • •Ders hedeflerine yönelik materyal ve etkileşim ortamı belirlemeli •Basit ve özgün materyaller (doküman, web sayfaları vs.) düzenleyebilmeli •Materyalleri öğrencilerin bireysel farklılıklarını esas alarak hazırlayabilmeli •Fikri mülkiyet, medya ve kopyalama haklarına içerik seçiminde dikkat etmeli (İntihal) •Bireysel ders çalışmayı da kolaylaştırıcı materyaller geliştirmeli 13
 14. 5)KOLAYLAŞTIRICI ROLLER •Öğrenmeyi Kolaylaştırma • •Gerçek hayattan örnekler vererek öğrencilerin konuyu anlamasını kolaylaştırmalı •Öğrencilerin farklı öğrenme biçimlerini desteklemeli •Katılımcıların ders içeriğiyle ilgili paylaşımda bulunmasını teşvik etmeli (Anlık sorular, fikir paylaşımları vs.) •Öğrencilere kılavuzluk (scaffolding) ederek uygun geribildirimler verebilmeli • Tartışmayı Kolaylaştırma • •Demokratik bir tartışma ortamının varlığını korumalı •Tartışma ortamda fikir paylaşımını destekleyecek dönütler vermeli •Tartışmayı konu kapsamına göre yönlendirebilmeli 14
 15. 6)PEDAGOJIK ROLLER •İletişim • •Öğrencilerin demografik özelliklerine uygun iletişim kurmalı (ırk, cinsiyet vb. ayrımları desteklememeli ) • •Öğrencilere ulaşabilmek için mümkün olan tüm iletişim kanallarını (e- posta, mesaj vb.) kullanmalı • •Eşzamanlı iletişim araçlarını da (Skype vs.) etkili kullanabilmeli • •Öğrencilere açık ve anlaşılır bir yol haritası sunabilmeli 15
 16. •Öğrenme-Öğretme Süreci • •Öğrenci merkezli yaklaşımı ders içinde yansıtmalı •Öğrenci merkezli öğrenme etkinliklerini kullanabilmeli •Öğrencilere özdenetim duygusu altında araştırma ortamı sunabilmeli •Öğrenme türleriyle ilgili bilişsel süreçlerin farkında olmalı •İşbirlikçi, aktif ve yansıtıcı öğrenmeyi desteklemeli •Öğrencilerin bilgi ve becerileri nasıl kazandığını bilmeli •Öğrencilerin yaşam becerileri kazanmalarına yardımcı olmalı 16
 17. •Kişisel • •Öğretimi eleştirel olarak analiz edebilmeli •Kişisel inançlarının farkında olarak gerektiğinde değiştirebilmeli •Çevrimiçi öğrenme ve öğretme işleminin bileşenlerini anlayabilmeli •Konu alanı bilgisini güncel tutar. (Öğrenmeye açıklık) •Kişisel ve mesleki gelişimini organize edebilmeli 17
 18. 7)SOSYAL ROLLER •Sosyal Roller • •Ders içerisinde topluluk duygusu geliştirmeye yardımcı olmalı •Öğrenciler arası etkileşimi artırıcı etkinlikler (işbirliği, grup çalışmaları vs.) düzenlemeli •Kültürel farklılıkları minimize ederek ve ders içi insani ilişkileri güçlendirmeli •Oluşabilecek ders içi çatışmaları dostça çözebilmeli •Öğrencileri destekleyici mesajlar gönderebilmeli 18
 19. UZAKTAN ÖĞRENME DE ÖĞRENENİN ROLLERİ • Öğretmenlerini dikkate alırken tam ve doğru olarak verilenleri kendilerine göre düzenlerler. • Öğrenciler öğrenmek istediklerine karar verirler ve öğrenmelerinden kendileri sorumludur. • Ellerindeki mevcut bilgiye yenilerini eklemek için araştırmacı olmalıdır. • Problemi çözmek için parça parça verilen bilgileri bütünleştirebilmelidir. • Mevcut teknolojiyi kullanabilmeli ve kullanım sırasında çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilmek için teknik bilgileri yeterli olmalıdır. • Öğrenciler bilgiye ulaşabilmelidir. 19
 20. • Bilgileri yapılandırır Karmaşık sorunları çözebilir. • Grup halinde çalışabilir. • Grupta iş birliği yapabilir. • Derslerle ilgili konularda çoklu bakış açısına sahiptirDerslerle ilgili sorunları araştırıp çözer. • Zamanı ve öğrenme süreçlerini önemser. Hem bireysel hem de iş birliği yaparak öğrenir. • Öğrenmenin öneminin farkındadır. • Öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşmalıdır 20
 21. UZAKTAN EĞITIMDE ÖĞRENCI ÖZELLIKLERI • Psikolog • Öğretici • Teknoloji Uzmanı • Teknisyen • Site Eğitmeni • Sosyalleşme Uzmanı 21 • Araştırmacı • Lider • Sistem Uzmanı • İletişim Uzmanı • Motivasyon Sağlayıcı • Uzak Eğitim Uzmanı
 22. •Psikolog •Öğrenciler uzaktan eğitimde psikolog rolünde, dersle ilgili olan psikolojik sorunlarına ve ihtiyaçlarına yardımcı olmakla sorumludur. Öğrencilerin uzaktan eğitim öğrencisi olmaları, kişisel ihtiyaçları ve psikolojik problemlerini kenara atabilecekleri anlamına gelmez. Öğrenciler birbirlerinin psikolojik ihtiyaçlarını ve problemlerini karşılarken iletişim teknolojilerinden faydalanırlar. •Öğretici •Öğrenciler uzaktan eğitimde diğer öğrencilerle iletişim kurarak onların öğrenmelerini desteklerken öğretici rol üstlenirler. Öğrenci anlamadığı konularda diğer öğrencilerden yardım alabilir ve diğer öğrencilerin anlamadıkları konularda da onlara yardımcı olabilir. •Teknoloji Uzmanı Teknisyen İletişim teknolojilerinin yaygınlaştığı günümüzde öğrencinin öğretmen ve diğer öğrenciler ile iletişimini sağlayabilmesi için uygun olan bilişim teknolojilerini kullanabilmeli ve uzaktan eğitimde kullanılmasını sağlamalıdır. 22
 23. • Teknisyen • Uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkabilecek problemlerde öğrenci destek alamayacağından problemlerin çözümü için teknik bilgiye sahip olmalıdır. • Site Eğitmeni Sosyalleşme Uzmanı Günümüzde uzaktan eğitim sistemleri genellikle web siteleri aracılığı ile içerik sunumu ve sanal sınıf ortamları oluşturularak gerçekleştirilmektedir. Burada öğrenci web sayfasının içeriği ile ilgili gereken bilgiyi öğrenmeli ve kendini motive ederek düzenli olarak sisteme giriş yapmalıdır. Aynı zamanda diğer öğrencilere de destek vermelidir. • Sosyalleşme Uzmanı • Uzaktan eğitimde öğrencilerde eğitim kurumuna aidiyet duygusu gelişkin değildir. Bu yüzden öğrenciler izole olmuşluk duygusundan kurtarılmalı ve birbirleriyle etkileşim içinde olmalıdır. 23
 24. • Araştırmacı Öğrenci ders yılı boyunca kaynaklara ulaşabilmeli, sorulara açıklayıcı cevaplar verebilmek için araştırma yapmalı ve ulaştığı kaynakların doğruluğu konusunda yargıya varabilmelidir. • Lider Öğrenci diğer arkadaşlarının motivasyonunu artırmalı grup çalışmalarında sorumlulukları paylaştırabilmeli ve arkadaşlarını cesaretlendirebilmelidir. Böylece öğrencinin uzaktan eğitimde daha etkin olması sağlanabilir. • Sistem Uzmanı Öğrenci uzaktan eğitim sistemini tanımalı, görev sorumluluk ve rollerini bilmeli, oluşabilecek problemler karşısında uygun çözümler üretebilmelidir. • İletişim Uzmanı Öğrencilerin öğretmenlere ve diğer öğrencilere iletmek istedikleri mesajları doğru bir şekilde iletememesi ya da öğretmenlerden gelen mesajları doğru algılayamaması öğretim sürecini olumsuz etkileyeceği için öğrenci kullanılan iletişim yöntemlerini etkili bir biçimde 24
 25. • Motivasyon Sağlayıcı Uzaktan eğitimde öğrencilerin öğrenmeye karşı motivasyonları düşerse öğrenmeler gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden öğrenciler gerektiğinde kendilerini güdüleyebilmeli ve aidiyet duygusunu artırabilmelidir. • Uzak Eğitim Uzamanı Öğrenci uzaktan eğitim sürecinde gerçekleşebilecek bir problem durumunda gereken önlemleri alabilmeli ve teknik çözüm önerileri sunabilmelidir. 25
 26. KAYNAKÇA • https://ogem.atauni.edu.tr/2020/05/07/uzaktan-ogreticinin-rolleri/ 26
Anzeige