C

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
ORTAMLARI
Kazım Enes AKKUŞ
Matematik öğretmenliği
Danışman DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL
KORUCU
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
• Teknoloji geliştikçe ve hayatımızda daha fazla
yer almaya başladıkça pek çok eğitimci
teknolojinin sunduğu olanaklarla öğrenme
performansını artırmak istemektedir.
Eğitimcileri daha verimli öğrenme ortamları
sunmak adına harmanlanmış öğrenme ortaları
tasarlamaya itmektedir. Çevrimiçi eğitim ile
yüz yüze eğitimi harmanlayarak bazı ihtiyaçları
karşılamayı hedeflemişlerdir. Bu hedefler;
• Kırsal kesimdeki öğrenme ortamlarına daha
çok olanak sunabilme
• Öğrenmeyi daha geniş bir zaman dilimine
yayma
• Öğrencilere yaşam boyu öğrenme becerileri
kazandırma
• Materyal çeşitliliğini artırma
• Bireysel öğrenme ihtiyaçlarını karşılama
• Eğitimciler ve kavramsal oalrak öğrencileri
zorlayan konuları öğrenmelerine yardımcı
olma.
• Harmanlanmış öğrenme ortamları yüz yüze
öğretim ile teknoloji aracılığı ile verilen
öğretimin birlikte yürütülmesidir(Graham,
2006). Geneneksel sınıf ortamı ile çevrimiçi
öğrenmenin harmanlanması sonucu, her iki
ortamın güçlü yanlarından yaralanmayı
hedefleyen bir öğrenme ortamıdır.
Harmanlamış Öğrenme Modelleri
• Graham harmanlanmış öğrenme modellerini
üç farklı kategoride ele almaktadır.
• İlk olarak, etkinleştiren harmanlamada amaç
öğrencilerin ders kaynaklarını erişimini
kolaylaştırmak ve tüm öğrencilere eşit bir
şekilde öğrenme olanağı sunmaktır. Çalışan
öğrencilerin çoğunlukta olduğu dersler için
oldukça elverişli bir harmanlanmış öğrenme
ortamıdır.
• Diğer bir kategori olan iyileştiren
harmanlanmada geleneksel sınıf ortamında
yapılan öğrenme etkinliklerine çevrimiçi
etknilikler ile destek olmak amaçlanmaktadır.
Günümüzde öğrencilerin ders dışı
öğrenmelerini pekiştirmek amacıyla oldukça
sık baivurulan bir harmanlamadır
• Son olarak, dönüştüren harmanlama ile
pedagojik yaklaşımın tamamen değiştiği
çevrimiçi öğrenme ile yüz yüze öğrenmeyi
harmanlayarak, bu yolla öğrencinin aktif ve
kendi bilgisini inşa edebileceği öğrenme
ortamlarının yaratılması hedeflenmektedir
• Horn ve Staker (2015) ise farklı bir amaçlarla
tasarlanmış harmanlanmış öğrenme
ortamlarının dayandığı dört farklı öğrenme
modeli sunamktadır. Modeller şu şekildedir;
• Rotasyon Model: Bu modelde çevrimiçi
öğrenme ve yüz yüze öğrenme bir rotasyona
tabiidir. Öğrenciler planlanmış zamanlarda ya
da öğretmenlerinin duyurusu ile birlikte bir
sonraki etkinliklerine geçiş yaparlar.
• Esnek Model: Bu modelde öğrenciler
derslerinin önemli kısmını çevrimiçi ortamda
alırlar. Öğrenciler bireysel ihtiyaçlarına göre
yüz yüze eğitim alabilecekleri öğretmenlerine
istedikleri zaman ulaşabilirler
• Seçimli Model: Bu modelde öğrenci dersi
tamamen çevrimiçi alır. Dersin yüz yüze eğitim
kısmı olmamasına rağmen, öğrenci aynı
zamanda aldığı diğer dersleri sınıf ortamında
geleneksel olarak aldığı için harmanlanmış
öğrenme modelleri dahil edilmiştir.
• Zenginleştirlilmiş Sanal Model: Bu modelde
öğrenciler sorumluluklarının büyük bir kısmını
çevrimiçi ortamda yerine getirseler de yüz
yüze eğitim görmeleri gerekmektedir.
Öğrencilerin öğretmenleri ile yüz yüze
geçirecekleri öğrenme süresine ve zmanına,
tamamen öğrencilerin öğrenmesine
dayanarak, öğrenci ve öğretmen birlikte karar
verebilirler.
• Son olarak, Rossett ve Frazee (2006)
kurumsal eğitimlere odaklanarak çalısanlar
ile için verilecek eğitimlerde harmanlanmış
öğrenmenin etkili bir şekilde kullanılabilmesi
için üç farklı model önermektedir
• Çapa Harmanlama Modeli: Model, tanımlayıcı
ve somut bir sınıf etkinliği ile başlayıp içinde
çevrimiçi kaynaklarla başlayıp içinde çevrimiçi
kaynaklarla etkileşim, yapılandırılmış işyeri
öğrenme faaliyetleri, çevrimiçi öğrenme ve
değerlendirme gibi etkinliklerin yer aldığı daha
bağımsız deneyimler ile devam etmektedir.
• Kitap Sonu Harmanlama Modeli: Model,
seminer öncesi web üzerinden planlama ve
hazırlık, yüz yüze seminer ve seminer sonrası
çevrimiçi değerlendirme olmak üzere üç
bölmeden oluşmaktadır. Değerlendirme
sonucu gerekli görüldüğü taktirde çalısanlar
için ek kurslar, ekstra okuma ve diğer
materyaller de modelin bir parçasıdır.
• Alan Harmanlama Modeli: Bu modelde daha
profesyonel bir yaklaşımla çalısanların sürekli
erişebilecekleri ve kendilerini
geliştirebilecekleri bir öğrenme ortamı
sunulması hedeflenmektedir.
Öğrenme Değişkenleri ve
Harmanlanmış Öğrenme Tasarımı
• Harmanlanmış öğrenme ortamı tasarlarken
uygun harmanlanmış öğrenme modeli seçmek
doğru tasarım için atılması gereken bir
adımdır. Atılması gereken diğer bir öenmli
adım ise, hangi elementlerin yüz yüze ortamda
hangilerinin çevrimiçi ortamda sunuculacağına
karak vermektir
C
• Alberts, Murray ve Stephenson (2010) öne
sürdükleri sekiz pedagojik ilkenin
harmanlanmış öğrenme ortamını tasarlamada
yardımcı olabileceğini ve ortam tasarlanırken
dikkate alınması gerektiğini düşünemktedir.
Harmanlanmış öğrenme ortamlarının hem yüz
yüze hem de çevrimiçi 8 elementi şu
şekildedir;
• Kazanıma dayalı öğrenme: Bir dizi bilişsel
beceri içeren öğrenme çıktılarının ya da
kazanımlarının, içerik ve değerlendirme ile
örtüşcek biçimde planlanıp net bir şekilde
öğrencilere bildirildiği;
• Aktif öğrenme: Öğrencilerin aktif katılımıyla
kendi bilgisini oluşturabildiği
• İşbirlikçi öğrenme: öğrenciler arasında ve
öğrenci-öğretmen arasında iş birliği ve iletişim
etkili bir şekilde kurulabildiği;
• Öğrenci merkezli öğrenme: Öğrencilerin
doğasına ve ihtiyaçlarına yönelik içeriğin doğru
bir şekilde sunulduğu;
• Geribildirim: Öğrencilere zamanında ve yapıcı
geri bildirim verildiği;
• Bağımsız öğrenme: Öğrencilerin bağımsız
öğrenebilmeleri için gerekli öenrilere,
rehberliğe, çeşitli kaynaklara ulaşabildikleri;
• Öğrenme stilleri: Farklı öğrenme stillerine
sahip öğrencilere hitap edecek şekilde
çeşitliliğin sağlandığı;
• Yasnıtma: Yansıtma yolu ile planlama, kendini
ölçme, öz-değerlendirme ve gözden geçirmeyi
içeren üst-bilişsel stratejileri kullandığı
ortamlar olarak tasarlanması gerekmektedir.
Farklı Öğrenme Durumları İçin Çeşitli
Öğrenme Etkinlikleri
• Harmanlanmış öğrenme ortamlarını
tasarlarken önceki slaytlarda bahsi geçen
öğrenme şekilleri doğru bir şekilde analiz
edilerek farklı öğrenme durumları için en
uygun öğrenme etkinlikleri belirlenmelidir.
Tablo 2’de sunulan etkinliklerden uygun
olanları harmnalanmış ortama dahil
etmektedirler.
C
• Öğrenme etkinlikelrine bağlı olarak aynı
bağlam içinde farklı etkinklikler için farklı
yaklaşımlara da başvurabilir. Tablo 3 farklı
formlarda tasarlnamış harmanlanmış öğrenme
ortamlarını göstermektedir.
Kişiselleştirilmiş Öğrenme
• Öğrenme ortamları başarılı olabilmesi için
düşünelmesi gereken en önemli
değişkenlerden biri öğrenci karakteristikleridir.
• Öğrenciler farklı ön bilgi, yetenek, tercih ve
öğrenme stillerine sahip oldukları için onları
bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak
tasarlanan öğrenme ortamları, herkese uygun
tek bir modele dayanan ortamlara göre daha
başarılı olacaktır.
• Öğrenciler becerileri kazanabilmeleri ve
özyönelimli öğrencilerin öğrenmelerini
desteklemek amacıyla kişiselleştirilmiş öğrenme
ortamları öğrencilere;
• Arkadaşları, öğretmenleri ve yüz yüze eğitime
dahil olmayan diğer paydaşlarla görüşebilme,
• Kendilerine sunulan ya da kendilerinin ulaştıkları
kaynakları paylaşma ve anlamlı hale getirme,
• İstedikleri öğrenme etkinliklerini bireysel ya da
grup olarak oluşturma ya da sunulan öğrenme
etkinliklerine dahil olabilme olanağı sunulmalıdır.
Harmanlanmış Öğrenme ve Teknoloji
• Etkili bir harmanlanmış öğrenme ortamı
yaratabilmek için verilmesi gereken diğer bir
karar hangi teknolojilerin ortama dahil
edilebileceğidir. İlk olarak, öğrencilerin
derslerideki tüm çevrimiçi öğreleri
bulabilecekleri bir temel araç gerekmektedir.
Bu araç bir blog ya da öğrenme yönetim
sistemi olabilir.
• Öğrenme yönetim sistemleri (ÖYS)
harmnalanmış öğrenme ortamlarında en çok
başvurulan teknolojik araçlarıdır. Şu özelliklere
sahiptir.
• Ders kayıtlarını koordine etme becerisi
• Zamanlamayı koordine etme özelliği
• Öğrenme başarısının takibi
• Öğrenci başarısının takibi
• Materyal paylaşımı
• Raporlama ve değerlendirme
• Farklı zamanlı eş zamanlı iletişim araçlarının
yanında, harmanlanmış öğrenme ortamları
çok çeşitli yolalr sunarak öğrenci-öğrenci ve
öğretmen-öğrenci arasındaki etkileşimi
artırmaktadır.
• Web’in eğitim amaçlı kullanımı eğitimin
paydaşları arasında iletişim ve etkileşim daha
kolay kurulabilmesi için fırsat yaratmıştır.
Web tabanlı araçlara örnekler
• Podcasting ile kaydedilen ders materyallerine
sürekli iletişim
• Anında bilgi veren kullanıcı ara yüzleri
• Sanal sınıflar
• Web tabanlı değerlendirme araçları
1 von 32

Recomendados

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIGlenzgezyldz
31 views27 Folien
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIEmineDemirci1
35 views16 Folien
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIzeynepAytekin
87 views20 Folien
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ von
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİzeynepAytekin
496 views15 Folien
Harmanlanmis ogrenme ortamlari von
Harmanlanmis ogrenme ortamlariHarmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlariMelikeAr1
183 views19 Folien
Harmanlanmisogrenmeortamları von
HarmanlanmisogrenmeortamlarıHarmanlanmisogrenmeortamları
HarmanlanmisogrenmeortamlarıMelikeErsz
57 views35 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von
RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIRUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIRumeysa ÜNAL
135 views25 Folien
SALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von
SALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARISALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
SALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARISalihaAkn
48 views24 Folien
Mustafa von
MustafaMustafa
MustafaMustafaBali4
39 views15 Folien
Harmanlanmış öğrenme von
Harmanlanmış öğrenmeHarmanlanmış öğrenme
Harmanlanmış öğrenmeSudeNurTokluolu
83 views25 Folien
Hayriye musaoglu harmanlanmis_ogrenme_ von
Hayriye musaoglu harmanlanmis_ogrenme_Hayriye musaoglu harmanlanmis_ogrenme_
Hayriye musaoglu harmanlanmis_ogrenme_HayriyeMusaoglu
32 views22 Folien
Açık ve uzaktan öğretim von
Açık ve uzaktan öğretimAçık ve uzaktan öğretim
Açık ve uzaktan öğretimSumeyraDaldal
44 views20 Folien

Was ist angesagt?(19)

RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von Rumeysa ÜNAL
RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIRUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
Rumeysa ÜNAL135 views
SALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von SalihaAkn
SALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARISALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
SALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
SalihaAkn48 views
Hayriye musaoglu harmanlanmis_ogrenme_ von HayriyeMusaoglu
Hayriye musaoglu harmanlanmis_ogrenme_Hayriye musaoglu harmanlanmis_ogrenme_
Hayriye musaoglu harmanlanmis_ogrenme_
HayriyeMusaoglu32 views
Kemal göktaş von kemal99
Kemal göktaş Kemal göktaş
Kemal göktaş
kemal99724 views
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ... von CemreZL
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
CemreZL128 views
E ogrenme platformlari von MelikeAr1
E ogrenme platformlariE ogrenme platformlari
E ogrenme platformlari
MelikeAr152 views
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR(İHAK) von EmineDemirci1
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR(İHAK)AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR(İHAK)
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR(İHAK)
EmineDemirci132 views
Eğitimde İnternet Uygulamaları von yakupekicii
Eğitimde İnternet UygulamalarıEğitimde İnternet Uygulamaları
Eğitimde İnternet Uygulamaları
yakupekicii3.2K views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri von BeyzaNurErtrk
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
BeyzaNurErtrk73 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von saimebaydur
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
saimebaydur48 views
Uzaktan EğItim von ilhaps
Uzaktan EğItimUzaktan EğItim
Uzaktan EğItim
ilhaps2.2K views
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME von MelikeGrbz1
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
MelikeGrbz141 views

Similar a C

2 von
22
2DenizAyar1
36 views16 Folien
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIsaimebaydur
50 views19 Folien
B von
BB
BTuğçe DEMİREL
40 views14 Folien
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME von
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME emineseyhan
51 views51 Folien
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​ von
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​KbraSeyhan2
78 views17 Folien
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIBeyzaNurErtrk
80 views15 Folien

Similar a C(20)

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von saimebaydur
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
saimebaydur50 views
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME von emineseyhan
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
emineseyhan51 views
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​ von KbraSeyhan2
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
KbraSeyhan278 views
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von BeyzaNurErtrk
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
BeyzaNurErtrk80 views
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar von Esen Sandıraz
Eğitimde Yeni YaklaşımlarEğitimde Yeni Yaklaşımlar
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
Esen Sandıraz4.7K views
Web tabanlı egıtım von levent06
Web tabanlı egıtımWeb tabanlı egıtım
Web tabanlı egıtım
levent065.2K views
Internet Tabanli EğItim von selver
Internet Tabanli EğItimInternet Tabanli EğItim
Internet Tabanli EğItim
selver11.2K views
13. bölüm, e eği̇tmen von BernaBEZ
13. bölüm, e eği̇tmen13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen
BernaBEZ84 views
E ÖĞRENME PLATFORMLARI von MelikeGrbz1
E ÖĞRENME PLATFORMLARI E ÖĞRENME PLATFORMLARI
E ÖĞRENME PLATFORMLARI
MelikeGrbz135 views
01 uzaktan eğitimin temelleri von sbloztrk
01 uzaktan eğitimin temelleri01 uzaktan eğitimin temelleri
01 uzaktan eğitimin temelleri
sbloztrk822 views
Flipped Classroom von Nurcan Ari
Flipped ClassroomFlipped Classroom
Flipped Classroom
Nurcan Ari1.3K views
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri von egitimcininteknolojisi
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim SistemleriE-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri von saimebaydur
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı ModelleriAçık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
saimebaydur171 views
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlay... von CemreZL
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlay...Harmanlanmış Öğrenme Ortamları Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlay...
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlay...
CemreZL65 views

Más de KazmEnesAKKU

AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR von
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLARAÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLARKazmEnesAKKU
42 views17 Folien
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARI von
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARIÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARI
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARIKazmEnesAKKU
87 views21 Folien
Öğretim Tasarımı Modelleri von
Öğretim Tasarımı ModelleriÖğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı ModelleriKazmEnesAKKU
37 views32 Folien
B von
BB
BKazmEnesAKKU
9 views24 Folien
A von
AA
AKazmEnesAKKU
23 views26 Folien
Yeni microsoft power point von
Yeni microsoft power pointYeni microsoft power point
Yeni microsoft power pointKazmEnesAKKU
23 views30 Folien

Más de KazmEnesAKKU(6)

AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR von KazmEnesAKKU
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLARAÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR
KazmEnesAKKU42 views
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARI von KazmEnesAKKU
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARIÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARI
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARI
KazmEnesAKKU87 views
Öğretim Tasarımı Modelleri von KazmEnesAKKU
Öğretim Tasarımı ModelleriÖğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı Modelleri
KazmEnesAKKU37 views
Yeni microsoft power point von KazmEnesAKKU
Yeni microsoft power pointYeni microsoft power point
Yeni microsoft power point
KazmEnesAKKU23 views

C

 • 1. HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI Kazım Enes AKKUŞ Matematik öğretmenliği Danışman DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU
 • 2. HARMANLANMIŞ ÖĞRENME • Teknoloji geliştikçe ve hayatımızda daha fazla yer almaya başladıkça pek çok eğitimci teknolojinin sunduğu olanaklarla öğrenme performansını artırmak istemektedir. Eğitimcileri daha verimli öğrenme ortamları sunmak adına harmanlanmış öğrenme ortaları tasarlamaya itmektedir. Çevrimiçi eğitim ile yüz yüze eğitimi harmanlayarak bazı ihtiyaçları karşılamayı hedeflemişlerdir. Bu hedefler;
 • 3. • Kırsal kesimdeki öğrenme ortamlarına daha çok olanak sunabilme • Öğrenmeyi daha geniş bir zaman dilimine yayma • Öğrencilere yaşam boyu öğrenme becerileri kazandırma • Materyal çeşitliliğini artırma • Bireysel öğrenme ihtiyaçlarını karşılama • Eğitimciler ve kavramsal oalrak öğrencileri zorlayan konuları öğrenmelerine yardımcı olma.
 • 4. • Harmanlanmış öğrenme ortamları yüz yüze öğretim ile teknoloji aracılığı ile verilen öğretimin birlikte yürütülmesidir(Graham, 2006). Geneneksel sınıf ortamı ile çevrimiçi öğrenmenin harmanlanması sonucu, her iki ortamın güçlü yanlarından yaralanmayı hedefleyen bir öğrenme ortamıdır.
 • 6. • Graham harmanlanmış öğrenme modellerini üç farklı kategoride ele almaktadır. • İlk olarak, etkinleştiren harmanlamada amaç öğrencilerin ders kaynaklarını erişimini kolaylaştırmak ve tüm öğrencilere eşit bir şekilde öğrenme olanağı sunmaktır. Çalışan öğrencilerin çoğunlukta olduğu dersler için oldukça elverişli bir harmanlanmış öğrenme ortamıdır.
 • 7. • Diğer bir kategori olan iyileştiren harmanlanmada geleneksel sınıf ortamında yapılan öğrenme etkinliklerine çevrimiçi etknilikler ile destek olmak amaçlanmaktadır. Günümüzde öğrencilerin ders dışı öğrenmelerini pekiştirmek amacıyla oldukça sık baivurulan bir harmanlamadır
 • 8. • Son olarak, dönüştüren harmanlama ile pedagojik yaklaşımın tamamen değiştiği çevrimiçi öğrenme ile yüz yüze öğrenmeyi harmanlayarak, bu yolla öğrencinin aktif ve kendi bilgisini inşa edebileceği öğrenme ortamlarının yaratılması hedeflenmektedir
 • 9. • Horn ve Staker (2015) ise farklı bir amaçlarla tasarlanmış harmanlanmış öğrenme ortamlarının dayandığı dört farklı öğrenme modeli sunamktadır. Modeller şu şekildedir;
 • 10. • Rotasyon Model: Bu modelde çevrimiçi öğrenme ve yüz yüze öğrenme bir rotasyona tabiidir. Öğrenciler planlanmış zamanlarda ya da öğretmenlerinin duyurusu ile birlikte bir sonraki etkinliklerine geçiş yaparlar.
 • 11. • Esnek Model: Bu modelde öğrenciler derslerinin önemli kısmını çevrimiçi ortamda alırlar. Öğrenciler bireysel ihtiyaçlarına göre yüz yüze eğitim alabilecekleri öğretmenlerine istedikleri zaman ulaşabilirler
 • 12. • Seçimli Model: Bu modelde öğrenci dersi tamamen çevrimiçi alır. Dersin yüz yüze eğitim kısmı olmamasına rağmen, öğrenci aynı zamanda aldığı diğer dersleri sınıf ortamında geleneksel olarak aldığı için harmanlanmış öğrenme modelleri dahil edilmiştir.
 • 13. • Zenginleştirlilmiş Sanal Model: Bu modelde öğrenciler sorumluluklarının büyük bir kısmını çevrimiçi ortamda yerine getirseler de yüz yüze eğitim görmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin öğretmenleri ile yüz yüze geçirecekleri öğrenme süresine ve zmanına, tamamen öğrencilerin öğrenmesine dayanarak, öğrenci ve öğretmen birlikte karar verebilirler.
 • 14. • Son olarak, Rossett ve Frazee (2006) kurumsal eğitimlere odaklanarak çalısanlar ile için verilecek eğitimlerde harmanlanmış öğrenmenin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için üç farklı model önermektedir
 • 15. • Çapa Harmanlama Modeli: Model, tanımlayıcı ve somut bir sınıf etkinliği ile başlayıp içinde çevrimiçi kaynaklarla başlayıp içinde çevrimiçi kaynaklarla etkileşim, yapılandırılmış işyeri öğrenme faaliyetleri, çevrimiçi öğrenme ve değerlendirme gibi etkinliklerin yer aldığı daha bağımsız deneyimler ile devam etmektedir.
 • 16. • Kitap Sonu Harmanlama Modeli: Model, seminer öncesi web üzerinden planlama ve hazırlık, yüz yüze seminer ve seminer sonrası çevrimiçi değerlendirme olmak üzere üç bölmeden oluşmaktadır. Değerlendirme sonucu gerekli görüldüğü taktirde çalısanlar için ek kurslar, ekstra okuma ve diğer materyaller de modelin bir parçasıdır.
 • 17. • Alan Harmanlama Modeli: Bu modelde daha profesyonel bir yaklaşımla çalısanların sürekli erişebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir öğrenme ortamı sunulması hedeflenmektedir.
 • 18. Öğrenme Değişkenleri ve Harmanlanmış Öğrenme Tasarımı • Harmanlanmış öğrenme ortamı tasarlarken uygun harmanlanmış öğrenme modeli seçmek doğru tasarım için atılması gereken bir adımdır. Atılması gereken diğer bir öenmli adım ise, hangi elementlerin yüz yüze ortamda hangilerinin çevrimiçi ortamda sunuculacağına karak vermektir
 • 20. • Alberts, Murray ve Stephenson (2010) öne sürdükleri sekiz pedagojik ilkenin harmanlanmış öğrenme ortamını tasarlamada yardımcı olabileceğini ve ortam tasarlanırken dikkate alınması gerektiğini düşünemktedir. Harmanlanmış öğrenme ortamlarının hem yüz yüze hem de çevrimiçi 8 elementi şu şekildedir;
 • 21. • Kazanıma dayalı öğrenme: Bir dizi bilişsel beceri içeren öğrenme çıktılarının ya da kazanımlarının, içerik ve değerlendirme ile örtüşcek biçimde planlanıp net bir şekilde öğrencilere bildirildiği; • Aktif öğrenme: Öğrencilerin aktif katılımıyla kendi bilgisini oluşturabildiği
 • 22. • İşbirlikçi öğrenme: öğrenciler arasında ve öğrenci-öğretmen arasında iş birliği ve iletişim etkili bir şekilde kurulabildiği; • Öğrenci merkezli öğrenme: Öğrencilerin doğasına ve ihtiyaçlarına yönelik içeriğin doğru bir şekilde sunulduğu; • Geribildirim: Öğrencilere zamanında ve yapıcı geri bildirim verildiği;
 • 23. • Bağımsız öğrenme: Öğrencilerin bağımsız öğrenebilmeleri için gerekli öenrilere, rehberliğe, çeşitli kaynaklara ulaşabildikleri; • Öğrenme stilleri: Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilere hitap edecek şekilde çeşitliliğin sağlandığı; • Yasnıtma: Yansıtma yolu ile planlama, kendini ölçme, öz-değerlendirme ve gözden geçirmeyi içeren üst-bilişsel stratejileri kullandığı ortamlar olarak tasarlanması gerekmektedir.
 • 24. Farklı Öğrenme Durumları İçin Çeşitli Öğrenme Etkinlikleri • Harmanlanmış öğrenme ortamlarını tasarlarken önceki slaytlarda bahsi geçen öğrenme şekilleri doğru bir şekilde analiz edilerek farklı öğrenme durumları için en uygun öğrenme etkinlikleri belirlenmelidir. Tablo 2’de sunulan etkinliklerden uygun olanları harmnalanmış ortama dahil etmektedirler.
 • 26. • Öğrenme etkinlikelrine bağlı olarak aynı bağlam içinde farklı etkinklikler için farklı yaklaşımlara da başvurabilir. Tablo 3 farklı formlarda tasarlnamış harmanlanmış öğrenme ortamlarını göstermektedir.
 • 27. Kişiselleştirilmiş Öğrenme • Öğrenme ortamları başarılı olabilmesi için düşünelmesi gereken en önemli değişkenlerden biri öğrenci karakteristikleridir. • Öğrenciler farklı ön bilgi, yetenek, tercih ve öğrenme stillerine sahip oldukları için onları bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak tasarlanan öğrenme ortamları, herkese uygun tek bir modele dayanan ortamlara göre daha başarılı olacaktır.
 • 28. • Öğrenciler becerileri kazanabilmeleri ve özyönelimli öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek amacıyla kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları öğrencilere; • Arkadaşları, öğretmenleri ve yüz yüze eğitime dahil olmayan diğer paydaşlarla görüşebilme, • Kendilerine sunulan ya da kendilerinin ulaştıkları kaynakları paylaşma ve anlamlı hale getirme, • İstedikleri öğrenme etkinliklerini bireysel ya da grup olarak oluşturma ya da sunulan öğrenme etkinliklerine dahil olabilme olanağı sunulmalıdır.
 • 29. Harmanlanmış Öğrenme ve Teknoloji • Etkili bir harmanlanmış öğrenme ortamı yaratabilmek için verilmesi gereken diğer bir karar hangi teknolojilerin ortama dahil edilebileceğidir. İlk olarak, öğrencilerin derslerideki tüm çevrimiçi öğreleri bulabilecekleri bir temel araç gerekmektedir. Bu araç bir blog ya da öğrenme yönetim sistemi olabilir.
 • 30. • Öğrenme yönetim sistemleri (ÖYS) harmnalanmış öğrenme ortamlarında en çok başvurulan teknolojik araçlarıdır. Şu özelliklere sahiptir. • Ders kayıtlarını koordine etme becerisi • Zamanlamayı koordine etme özelliği • Öğrenme başarısının takibi • Öğrenci başarısının takibi • Materyal paylaşımı • Raporlama ve değerlendirme
 • 31. • Farklı zamanlı eş zamanlı iletişim araçlarının yanında, harmanlanmış öğrenme ortamları çok çeşitli yolalr sunarak öğrenci-öğrenci ve öğretmen-öğrenci arasındaki etkileşimi artırmaktadır. • Web’in eğitim amaçlı kullanımı eğitimin paydaşları arasında iletişim ve etkileşim daha kolay kurulabilmesi için fırsat yaratmıştır.
 • 32. Web tabanlı araçlara örnekler • Podcasting ile kaydedilen ders materyallerine sürekli iletişim • Anında bilgi veren kullanıcı ara yüzleri • Sanal sınıflar • Web tabanlı değerlendirme araçları