A

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE
ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN
ROLLERİ
Kazım Enes AKKUŞ
Matematik öğretmenliği
Danışman DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU
Öğreten Roller
• 1-Berge’nin çevrim içi öğretim modelleri
• 2-Guasch ve Arkadaşlarının çevrimiçi öğreten rolleri
• 3-Abdulla’nın tanımlamış olduğu çevrimiçi öğreten
rolleri
• 4-Goodyear ve Arkadaşlarının Tanımladığı
çevrimiçi rolleri
1-Berge’nin çevrim içi öğretim
modelleri
• Pedagojik Roller
• Sosyal Roller
• Teknik roller
• Yönetimsel roller
Pedagojil Roller
•Öğrencilerin demografik özelliklerine uygun iletişim
kurmalı (ırk,cinsiyet vb. ayrımları desteklememeli )
•Öğrencilere ulaşabilmek için mümkün olan tüm iletişim
kanallarını (e-posta, mesaj vb.) kullanmalı
•Eşzamanlı iletişim araçlarını da (Skype vs.) etkili
kullanabilmeli
•İşbirlikçi, aktif ve yansıtıcı öğrenmeyi desteklemeli
•Öğrenci merkezli öğrenme etkinliklerini kullanabilmeli
•Konu alanı bilgisini güncel tutar. (Öğrenmeye açıklık)
•Kişisel ve mesleki gelişimini organize edebilmeli
Sosyal Roller
•Ders içerisinde topluluk duygusu geliştirmeye
yardımcı olmalı
•Öğrenciler arası etkileşimi artırıcı etkinlikler
(işbirliği, grup çalışmaları vs.) düzenlemeli
•Kültürel farklılıkları minimize ederek ve ders içi
insani ilişkileri güçlendirmeli
•Oluşabilecek ders içi çatışmaları dostça
çözebilmeli
•Öğrencileri destekleyici mesajlar gönderebilmeli
Teknik Roller
•ÖYS platformunun yeterliliklerini ve sınırlarını bilmeli
•ÖYS’ ye gelişmiş dosya (grafik, ses, video vs.) yükleme (upload)
özelliğini kullanabilmeli, gerektiğinde dosyaları güncelleyebilmeli
•ÖYS platformunda kullanılabilecek kaynakların farkında
olabilmeli
•Temel düzeyde teknik sorunları (ses, dosya vb.) çözebilmeli
•Mikrofon, kamera, kulaklık vb. cihazların çalışır durumda
olduğunu ders öncesi kontrol etmeli
•Yeni teknolojileri araştırabilmeli
•Uzaktan bir derste kullanılan teknolojilerde yetkin olabilmeli
•Uygun teknolojik kaynakları uzaktan eğitimde kullanabilmeli
•Öğrenciler üzerinde farklı teknolojik kaynakların bıraktığı
etkilerin farkına varabilmeli
•Basit ve özgün kaynaklar (doküman, web sayfaları vs.)
düzenleyebilmeli
Sosyal Roller
•Ders içerisinde topluluk duygusu geliştirmeye yardımcı
olmalı
•Öğrenciler arası etkileşimi artırıcı etkinlikler (işbirliği,
grup çalışmaları vs.) düzenlemeli
•Kültürel farklılıkları minimize ederek ve ders içi insani
ilişkileri güçlendirmeli
•Oluşabilecek ders içi çatışmaları dostça çözebilmeli
•Öğrencileri destekleyici mesajlar gönderebilmeli
Yönetimsel Roller
•Ders planlaması yapabilmeli
•Ders etkinliklerini takvimsel olarak ayarlayabilmeli
•Ders içi etkinliklere ayrılacak süreyi belirleyebilmeli
•Değerlendirme zamanlamasını belirleyebilmeli
•Haftalık gerçekleştirilecek aktivitelerin zaman aralığını
belirlemeli
•Derse katılan öğrencilere ders ile ilgili kuralları hatırlatmalı
•Ders içinde dersle ilgisiz ifade veya soruları önleyebilmeli
•Etik kuralları ders içerisinde uygulayabilmeli
•Kurum misyonunu ve ilkelerini bilmeli
•Kurumsal istekler karşısında idari prosedürleri uygulamalı
•İhtiyaç halinde kurumsal destek mekanizmalarını
uygulayabilmeli
•Öğrencileri kurumsal sorular karşısında ilgili birimlere
yönlendirebilmeli
•Yasal, gizlilik ve etik konuları ve bunların etkileri konusunda bilgi
sahibidir.
2-Guasch ve Arkadaşlarının çevrimiçi
öğreten rolleri
• Tasarım ve Planlayıcı Roller
• Sosyal Roller
• Öğretici Bilgi Verici Roller
• Teknolojik Roller
• Yönetimsel Roller (sayfa 8’de mevcut)
Tasarım ve Planlayıcı Roller
•Dersin öğrenme hedeflerini tanımlar ve hedeflere uygun
öğretim faaliyetleri geliştirmeli
•Ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası görevleri belirlemeli
•Beklenen sorumlulukları, ödevleri ve değerlendirme
ölçütlerini içeren izlence paylaşmalı
•Var olan teknolojik imkânları göz önünde bulundurarak,
minimum müdahale gerektiren etkili bir ders tasarımı
yapabilmeli
•Ders hedeflerine yönelik materyal ve etkileşim ortamı
belirlemeli
•Basit ve özgün materyaller (doküman, web sayfaları vs.)
düzenleyebilmeli
•Materyalleri öğrencilerin bireysel farklılıklarını esas alarak
hazırlayabilmeli
•Fikri mülkiyet, medya ve kopyalama haklarına içerik
seçiminde dikkat etmeli (İntihal)
•Bireysel ders çalışmayı da kolaylaştırıcı materyaller
geliştirmeli
Öğretici Bilgi Verici Roller
• Öğretmen öğrencilerine öğretim materyallerini posta
yoluyla gönderir ve öğrencilerinin konu kendilerinin
kavramasını bekler. Aynı zamanda bilgisayarlı ve karma
modellerde öğretmen tarafından CD ve DVD ile
gönderilen ve internet sayfasında yer alan ders notlarına
göre öğrenciler kendi planlarını oluşturmalı ve
çalışmalıdır.
Sosyal Roller
(sayfa 7’de mevcut)
• Bu rolde öğretenden, Berge’nin sosyal rollerinde
olduğu gibi, öğrencilerle sosyal iletişime girip
sosyal öğrenim ortamı oluşturulması
beklenmektedir. Gusach ve arkadaşları daha
rahat hiisetmeleri ve ifade etmleri için önemli
olduğunu belirtmektedir.
Teknolojik Roller
• Teknik ya da teknolojik roller, açık ve uzaktan
öğretim ortamlarında öğreten rollerini
tanımlayan tüm araştırmacılar tarafından
vurgulanan ve öneminden bahsedilern bir
roldür. Bu rolde öğretenden beklenen kullanmış
olduğu açık ve uzaktan öğretim ortamındaki
teknolojileri rahatlıkla kullanabilmesi ve
öğrencielre destek olabilmesidir.
Yönetimsel Roller
• Bu rolde öğretenden beklenen sürecin ilk
aşamasında yapmış olduğu planlamaları iyi bir
şekilde yöneterek açık ve uzaktan öğretim
faaliyetlerini gerçekleştirmesi, öğrenme
hedeflerini gerçekleştirmesi, sanal sınıfları
kontrol etmesi ve öğrencilerin güdülenmesini
üst düzeyde tutmasıdır. Özetle sanal öğrenme
ortamındaki sürecin kontolü eline alması ve
süreci yönemtesi beklenmediktedir.
Abdulla’nın Tanımlamış Olduğu
Çevrimiçi Öğreten Rolleri
• Abdula rolleri 4 başlık altında toplamış: (1)
Zihinsel Roller, (2) Sosyal Roller, (3) Yönetimsel
Roller, (4)Teknik Roller. Abdula bu
sınıflandırmada Berge’nin sınıflandırmasından
etkiler görünmektedir. Bergeden farklı olarak
öğreten ke ndini sürekli geliştirip pedagojik
rolde yeterlilik ve becerilerini güncel
tutmasından bahseder
Goodyear ve Arkadaşlarının Tanımladığı
Çevrimiçi Roller
• Goodyear ve arkadaşları 2000 yılında uzaktan
öğretim ortamlarındaki çevrimiçi öğreten
rollerini bir çalıştayda ulaşılan sonuçlara göre
belirleyerek 2001 yılındaki yayımlamışlar ve
öğretenin sahip olması gereken 8 rol
belirlemişler.
• 1-İçerik Yöneticisi: Konu ile ilgili içeriği
öğrenenlerin rahat anlayabileceği bir şekilde
şekillendirir ve öğrenene sunar.
• 2-Teknoloji Uzmanı: Uzkatan öğretim
ortamında yer alan teknolojileri etkili bir şekilde
kullanır ve kullanılmasına yardımcı olur
• 3- Tasarımcı: Öğrenme ortamını ve öğrenme
amaçlarının gerçekleştirilmesi içiç öğretim
faaliyetleri tasarlar.
• 4-Sistem Yöneticisi: Devam eden öğrenme
programı ile ilgili kayıtları takip eder, kayıtları
saklar ve sistemin güvenliğini sağlar
• 5-Süreç Yöneticisi: Çevrimiçi öğrenme
aktivitelerin yönetilmesive öğrenenlerin sürece
katılması için desteklenmesini sağlar.
• 6-Danışman: Öğrenenlerle birlikte çalısma ve
bireysel olarak öğrenenlerle etkileşim kurulması,
çevrimiçi öğrenme aktivitelere ve derslere
katılımlarını sağlanması için rehberlik yapar ve
tavsiyelerde bulunur.
• 7-Değerlendirme Uzmanı: Öğrenenlerin
faaliyetlerini puanlar, geri bildirim sunar ve
öğrenme çalısmalırını tasdik eder.
• 8-Araştırmacı: Alanı ile ilgili yeni bilgilerin
uzaktan öğretim ortamlarında nasıl etkili bir
şekilde öğreteceğini araştırır ve uygular.
Öğrenen Rolleri
• Açık ve uzaktan öğrenme ortamları öğretim
şekli, bilgibin sunuluş şekli, topluluk yapısının
farklılığı, iletişim ve etkileşim farklılığı
öğrenenlerin rollerini de değiştirmektedir.
• Çevrimiçi öğrenenlerin öğrenme stilleri farklılık
göstermektedir.Bu durum tüm çevrimiçi
öğrenenler için geçerli bir rol tanımlaması
zordur
• Çevrimiçi öğretim ortamlarında öğrenenlerin
yaşamış oldukları en önemli problemlerden biri
sosyal toplululuk oluşturamamalarıdır. Bride ve
Beers bu açıdan bakarak öğrenme grubu
üyesi ve kendi kendine öğrenen birey
olmak üzere iki temel öğrenen rolü belirlemiştir.
• A)Bakarak öğrenme grubu üyesi:
Öğrenenlerin çevrimiçi ortamlarda yer alan
öğrenme faaliyetlerine katılmalı, öğrenen ve
öğretenlerle etkileşim halinde olmalı ve
tartışmalarda yer almalıdır.
• B)Kendi kendine öğrenen birey:
Öğrenenler eş zamanlı öğrenme aktiviteleri
dışında öğrenme ve araştırma becerilerine sahip
olmalı ve çevrimii eş zamansız öğrenme
araçlarını etkili bir şekilde kullanabilmelidir.
• Benzer şekilde Dabbagh da sosyal ve bireysel
beceriler üzerinde durmuştur. Öğrenenler sosyal
öğrenme becerilerini geliştirerek öğrenenlerin
kara verme, güven oluşturma, işbirliği çalısması
yapmaları için becerilerini arttırmalıdır.
• Geleneksel sınıf ortamında çok başarılı olan
öğrenciler çevrimiçi öğrenme ortamalrında
başarılı olamayabilirler. Öğrencilerin sahip
olması gereken karakteristikleri şu şekilde
belirtilmiştir
• Güçlü bir akademik görüş
• Çevrimiçi öğrenme teknolojilerini kullanmada
akılcılık.
• Kişilerarası iletişim ve iletişim kurma becerilerini
görmek.
• Etkileşim ve işbirlikçi öğrenmenin değerini
anlamak
• Uzaktan öğrenmeyi içsel olarak kontrol etmek
• Bireysel öğrenme becerilerini geliştirmek
• Öğrenme topluluğunun parçası olma ihtiyacı
sergilemek
• Scrum be Hong uzaktan öğrenme
ortamlarındaki öğrenen rollerini şu şekilde
tanımlamıştır;
• 1. Öğrenim araçlarına erişen
• 2. Teknolojiyi kullanabilen
• 3. Çalışma şekli ve alışkanlıkları edinebilen
• 4. Amaç ve hedefleri olan
• 5. Kendine özgü yaşam tarzı olan bireydir.
1 von 26

Recomendados

Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri Ebru Filiz
44 views19 Folien
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme von
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRAZYENURDEMREL
22 views29 Folien
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum von
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumAcik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumHayriyeMusaoglu
60 views26 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİMelikeGrbz1
67 views20 Folien
Açık ve uzaktan öğretim von
Açık ve uzaktan öğretimAçık ve uzaktan öğretim
Açık ve uzaktan öğretimSumeyraDaldal
44 views20 Folien
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ Rumeysa ÜNAL
62 views27 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ... von
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...CemreZL
126 views30 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİmeriek5
46 views26 Folien
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri von
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriBeyzaNurErtrk
73 views29 Folien
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum von
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunumAbdullahGzkran
32 views18 Folien
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ von
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİUZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİsaimebaydur
64 views16 Folien
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriSudeNurTokluolu
40 views27 Folien

Was ist angesagt?(20)

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ... von CemreZL
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
CemreZL126 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von meriek5
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
meriek546 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri von BeyzaNurErtrk
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
BeyzaNurErtrk73 views
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum von AbdullahGzkran
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum
AbdullahGzkran32 views
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ von saimebaydur
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİUZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
saimebaydur64 views
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von SudeNurTokluolu
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
SudeNurTokluolu40 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von Nisanur Tür
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Nisanur Tür36 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von zeynepAytekin
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
zeynepAytekin36 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von EsadTekin1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
EsadTekin158 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von saimebaydur
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
saimebaydur88 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ von Glenzgezyldz
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
Glenzgezyldz66 views
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri von MelikeAr1
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
MelikeAr176 views
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri von saimebaydur
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı ModelleriAçık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
saimebaydur167 views
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von SalihaAkn
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SalihaAkn51 views
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von Sevcan Çatkın
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriaçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Sevcan Çatkın47 views
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇ von ozgurkaragoz54
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇
ozgurkaragoz542.5K views
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von TahaAKGN1
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
TahaAKGN134 views
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemir von Aziz Özdemir
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemiröğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemir
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemir
Aziz Özdemir1.6K views

Similar a A

Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriKbraSeyhan2
26 views26 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİİrem Aydoğan
61 views13 Folien
MUSTAFA BALİ von
MUSTAFA BALİMUSTAFA BALİ
MUSTAFA BALİMustafaBali4
65 views15 Folien
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri von
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriKaanAliErta2
14 views23 Folien
Açık ve uzaktan öğrenme von
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeMERVENURUAR
22 views24 Folien
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriEmineDemirci1
50 views22 Folien

Similar a A(18)

Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von KbraSeyhan2
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
KbraSeyhan226 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von İrem Aydoğan
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
İrem Aydoğan61 views
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri von KaanAliErta2
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
KaanAliErta214 views
Açık ve uzaktan öğrenme von MERVENURUAR
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
MERVENURUAR22 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von EmineDemirci1
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
EmineDemirci150 views
Akti̇f öğrenme von poyraz92
Akti̇f öğrenme Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme
poyraz92601 views
Aktif öğrenme von betulword
Aktif öğrenmeAktif öğrenme
Aktif öğrenme
betulword1.3K views
Akti̇f öğrenme von poyraz92
Akti̇f öğrenme Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme
poyraz928.7K views
Akti̇f öğrenme von haticepress
Akti̇f öğrenme Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme
haticepress414 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von saimebaydur
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
saimebaydur890 views
Ogretenveogrenenrolleri von MelikeErsz
OgretenveogrenenrolleriOgretenveogrenenrolleri
Ogretenveogrenenrolleri
MelikeErsz43 views
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen) von MehmetAliKURT3
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
MehmetAliKURT390 views
Okul deneyimi ders notları etkinlik6 ve7 von Eser Çeker
Okul deneyimi ders notları etkinlik6 ve7Okul deneyimi ders notları etkinlik6 ve7
Okul deneyimi ders notları etkinlik6 ve7
Eser Çeker867 views
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von Beydarkay
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Beydarkay28 views
7.hafta (1).pptx von fratuniv
7.hafta (1).pptx7.hafta (1).pptx
7.hafta (1).pptx
fratuniv16 views
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi von BeyzaNurErtrk
Açık ve Uzaktan Öğretim YönetimiAçık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
BeyzaNurErtrk75 views

Más de KazmEnesAKKU

AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR von
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLARAÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLARKazmEnesAKKU
42 views17 Folien
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARI von
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARIÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARI
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARIKazmEnesAKKU
87 views21 Folien
Öğretim Tasarımı Modelleri von
Öğretim Tasarımı ModelleriÖğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı ModelleriKazmEnesAKKU
37 views32 Folien
C von
CC
CKazmEnesAKKU
33 views32 Folien
B von
BB
BKazmEnesAKKU
9 views24 Folien
Yeni microsoft power point von
Yeni microsoft power pointYeni microsoft power point
Yeni microsoft power pointKazmEnesAKKU
23 views30 Folien

Más de KazmEnesAKKU(6)

AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR von KazmEnesAKKU
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLARAÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR
KazmEnesAKKU42 views
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARI von KazmEnesAKKU
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARIÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARI
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARI
KazmEnesAKKU87 views
Öğretim Tasarımı Modelleri von KazmEnesAKKU
Öğretim Tasarımı ModelleriÖğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı Modelleri
KazmEnesAKKU37 views
Yeni microsoft power point von KazmEnesAKKU
Yeni microsoft power pointYeni microsoft power point
Yeni microsoft power point
KazmEnesAKKU23 views

A

 • 1. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ Kazım Enes AKKUŞ Matematik öğretmenliği Danışman DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU
 • 2. Öğreten Roller • 1-Berge’nin çevrim içi öğretim modelleri • 2-Guasch ve Arkadaşlarının çevrimiçi öğreten rolleri • 3-Abdulla’nın tanımlamış olduğu çevrimiçi öğreten rolleri • 4-Goodyear ve Arkadaşlarının Tanımladığı çevrimiçi rolleri
 • 3. 1-Berge’nin çevrim içi öğretim modelleri • Pedagojik Roller • Sosyal Roller • Teknik roller • Yönetimsel roller
 • 4. Pedagojil Roller •Öğrencilerin demografik özelliklerine uygun iletişim kurmalı (ırk,cinsiyet vb. ayrımları desteklememeli ) •Öğrencilere ulaşabilmek için mümkün olan tüm iletişim kanallarını (e-posta, mesaj vb.) kullanmalı •Eşzamanlı iletişim araçlarını da (Skype vs.) etkili kullanabilmeli •İşbirlikçi, aktif ve yansıtıcı öğrenmeyi desteklemeli •Öğrenci merkezli öğrenme etkinliklerini kullanabilmeli •Konu alanı bilgisini güncel tutar. (Öğrenmeye açıklık) •Kişisel ve mesleki gelişimini organize edebilmeli
 • 5. Sosyal Roller •Ders içerisinde topluluk duygusu geliştirmeye yardımcı olmalı •Öğrenciler arası etkileşimi artırıcı etkinlikler (işbirliği, grup çalışmaları vs.) düzenlemeli •Kültürel farklılıkları minimize ederek ve ders içi insani ilişkileri güçlendirmeli •Oluşabilecek ders içi çatışmaları dostça çözebilmeli •Öğrencileri destekleyici mesajlar gönderebilmeli
 • 6. Teknik Roller •ÖYS platformunun yeterliliklerini ve sınırlarını bilmeli •ÖYS’ ye gelişmiş dosya (grafik, ses, video vs.) yükleme (upload) özelliğini kullanabilmeli, gerektiğinde dosyaları güncelleyebilmeli •ÖYS platformunda kullanılabilecek kaynakların farkında olabilmeli •Temel düzeyde teknik sorunları (ses, dosya vb.) çözebilmeli •Mikrofon, kamera, kulaklık vb. cihazların çalışır durumda olduğunu ders öncesi kontrol etmeli •Yeni teknolojileri araştırabilmeli •Uzaktan bir derste kullanılan teknolojilerde yetkin olabilmeli •Uygun teknolojik kaynakları uzaktan eğitimde kullanabilmeli •Öğrenciler üzerinde farklı teknolojik kaynakların bıraktığı etkilerin farkına varabilmeli •Basit ve özgün kaynaklar (doküman, web sayfaları vs.) düzenleyebilmeli
 • 7. Sosyal Roller •Ders içerisinde topluluk duygusu geliştirmeye yardımcı olmalı •Öğrenciler arası etkileşimi artırıcı etkinlikler (işbirliği, grup çalışmaları vs.) düzenlemeli •Kültürel farklılıkları minimize ederek ve ders içi insani ilişkileri güçlendirmeli •Oluşabilecek ders içi çatışmaları dostça çözebilmeli •Öğrencileri destekleyici mesajlar gönderebilmeli
 • 8. Yönetimsel Roller •Ders planlaması yapabilmeli •Ders etkinliklerini takvimsel olarak ayarlayabilmeli •Ders içi etkinliklere ayrılacak süreyi belirleyebilmeli •Değerlendirme zamanlamasını belirleyebilmeli •Haftalık gerçekleştirilecek aktivitelerin zaman aralığını belirlemeli •Derse katılan öğrencilere ders ile ilgili kuralları hatırlatmalı •Ders içinde dersle ilgisiz ifade veya soruları önleyebilmeli •Etik kuralları ders içerisinde uygulayabilmeli •Kurum misyonunu ve ilkelerini bilmeli •Kurumsal istekler karşısında idari prosedürleri uygulamalı •İhtiyaç halinde kurumsal destek mekanizmalarını uygulayabilmeli •Öğrencileri kurumsal sorular karşısında ilgili birimlere yönlendirebilmeli •Yasal, gizlilik ve etik konuları ve bunların etkileri konusunda bilgi sahibidir.
 • 9. 2-Guasch ve Arkadaşlarının çevrimiçi öğreten rolleri • Tasarım ve Planlayıcı Roller • Sosyal Roller • Öğretici Bilgi Verici Roller • Teknolojik Roller • Yönetimsel Roller (sayfa 8’de mevcut)
 • 10. Tasarım ve Planlayıcı Roller •Dersin öğrenme hedeflerini tanımlar ve hedeflere uygun öğretim faaliyetleri geliştirmeli •Ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası görevleri belirlemeli •Beklenen sorumlulukları, ödevleri ve değerlendirme ölçütlerini içeren izlence paylaşmalı •Var olan teknolojik imkânları göz önünde bulundurarak, minimum müdahale gerektiren etkili bir ders tasarımı yapabilmeli •Ders hedeflerine yönelik materyal ve etkileşim ortamı belirlemeli •Basit ve özgün materyaller (doküman, web sayfaları vs.) düzenleyebilmeli •Materyalleri öğrencilerin bireysel farklılıklarını esas alarak hazırlayabilmeli •Fikri mülkiyet, medya ve kopyalama haklarına içerik seçiminde dikkat etmeli (İntihal) •Bireysel ders çalışmayı da kolaylaştırıcı materyaller geliştirmeli
 • 11. Öğretici Bilgi Verici Roller • Öğretmen öğrencilerine öğretim materyallerini posta yoluyla gönderir ve öğrencilerinin konu kendilerinin kavramasını bekler. Aynı zamanda bilgisayarlı ve karma modellerde öğretmen tarafından CD ve DVD ile gönderilen ve internet sayfasında yer alan ders notlarına göre öğrenciler kendi planlarını oluşturmalı ve çalışmalıdır.
 • 12. Sosyal Roller (sayfa 7’de mevcut) • Bu rolde öğretenden, Berge’nin sosyal rollerinde olduğu gibi, öğrencilerle sosyal iletişime girip sosyal öğrenim ortamı oluşturulması beklenmektedir. Gusach ve arkadaşları daha rahat hiisetmeleri ve ifade etmleri için önemli olduğunu belirtmektedir.
 • 13. Teknolojik Roller • Teknik ya da teknolojik roller, açık ve uzaktan öğretim ortamlarında öğreten rollerini tanımlayan tüm araştırmacılar tarafından vurgulanan ve öneminden bahsedilern bir roldür. Bu rolde öğretenden beklenen kullanmış olduğu açık ve uzaktan öğretim ortamındaki teknolojileri rahatlıkla kullanabilmesi ve öğrencielre destek olabilmesidir.
 • 14. Yönetimsel Roller • Bu rolde öğretenden beklenen sürecin ilk aşamasında yapmış olduğu planlamaları iyi bir şekilde yöneterek açık ve uzaktan öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi, öğrenme hedeflerini gerçekleştirmesi, sanal sınıfları kontrol etmesi ve öğrencilerin güdülenmesini üst düzeyde tutmasıdır. Özetle sanal öğrenme ortamındaki sürecin kontolü eline alması ve süreci yönemtesi beklenmediktedir.
 • 15. Abdulla’nın Tanımlamış Olduğu Çevrimiçi Öğreten Rolleri • Abdula rolleri 4 başlık altında toplamış: (1) Zihinsel Roller, (2) Sosyal Roller, (3) Yönetimsel Roller, (4)Teknik Roller. Abdula bu sınıflandırmada Berge’nin sınıflandırmasından etkiler görünmektedir. Bergeden farklı olarak öğreten ke ndini sürekli geliştirip pedagojik rolde yeterlilik ve becerilerini güncel tutmasından bahseder
 • 16. Goodyear ve Arkadaşlarının Tanımladığı Çevrimiçi Roller • Goodyear ve arkadaşları 2000 yılında uzaktan öğretim ortamlarındaki çevrimiçi öğreten rollerini bir çalıştayda ulaşılan sonuçlara göre belirleyerek 2001 yılındaki yayımlamışlar ve öğretenin sahip olması gereken 8 rol belirlemişler.
 • 17. • 1-İçerik Yöneticisi: Konu ile ilgili içeriği öğrenenlerin rahat anlayabileceği bir şekilde şekillendirir ve öğrenene sunar. • 2-Teknoloji Uzmanı: Uzkatan öğretim ortamında yer alan teknolojileri etkili bir şekilde kullanır ve kullanılmasına yardımcı olur
 • 18. • 3- Tasarımcı: Öğrenme ortamını ve öğrenme amaçlarının gerçekleştirilmesi içiç öğretim faaliyetleri tasarlar. • 4-Sistem Yöneticisi: Devam eden öğrenme programı ile ilgili kayıtları takip eder, kayıtları saklar ve sistemin güvenliğini sağlar
 • 19. • 5-Süreç Yöneticisi: Çevrimiçi öğrenme aktivitelerin yönetilmesive öğrenenlerin sürece katılması için desteklenmesini sağlar. • 6-Danışman: Öğrenenlerle birlikte çalısma ve bireysel olarak öğrenenlerle etkileşim kurulması, çevrimiçi öğrenme aktivitelere ve derslere katılımlarını sağlanması için rehberlik yapar ve tavsiyelerde bulunur.
 • 20. • 7-Değerlendirme Uzmanı: Öğrenenlerin faaliyetlerini puanlar, geri bildirim sunar ve öğrenme çalısmalırını tasdik eder. • 8-Araştırmacı: Alanı ile ilgili yeni bilgilerin uzaktan öğretim ortamlarında nasıl etkili bir şekilde öğreteceğini araştırır ve uygular.
 • 21. Öğrenen Rolleri • Açık ve uzaktan öğrenme ortamları öğretim şekli, bilgibin sunuluş şekli, topluluk yapısının farklılığı, iletişim ve etkileşim farklılığı öğrenenlerin rollerini de değiştirmektedir. • Çevrimiçi öğrenenlerin öğrenme stilleri farklılık göstermektedir.Bu durum tüm çevrimiçi öğrenenler için geçerli bir rol tanımlaması zordur
 • 22. • Çevrimiçi öğretim ortamlarında öğrenenlerin yaşamış oldukları en önemli problemlerden biri sosyal toplululuk oluşturamamalarıdır. Bride ve Beers bu açıdan bakarak öğrenme grubu üyesi ve kendi kendine öğrenen birey olmak üzere iki temel öğrenen rolü belirlemiştir.
 • 23. • A)Bakarak öğrenme grubu üyesi: Öğrenenlerin çevrimiçi ortamlarda yer alan öğrenme faaliyetlerine katılmalı, öğrenen ve öğretenlerle etkileşim halinde olmalı ve tartışmalarda yer almalıdır. • B)Kendi kendine öğrenen birey: Öğrenenler eş zamanlı öğrenme aktiviteleri dışında öğrenme ve araştırma becerilerine sahip olmalı ve çevrimii eş zamansız öğrenme araçlarını etkili bir şekilde kullanabilmelidir.
 • 24. • Benzer şekilde Dabbagh da sosyal ve bireysel beceriler üzerinde durmuştur. Öğrenenler sosyal öğrenme becerilerini geliştirerek öğrenenlerin kara verme, güven oluşturma, işbirliği çalısması yapmaları için becerilerini arttırmalıdır. • Geleneksel sınıf ortamında çok başarılı olan öğrenciler çevrimiçi öğrenme ortamalrında başarılı olamayabilirler. Öğrencilerin sahip olması gereken karakteristikleri şu şekilde belirtilmiştir
 • 25. • Güçlü bir akademik görüş • Çevrimiçi öğrenme teknolojilerini kullanmada akılcılık. • Kişilerarası iletişim ve iletişim kurma becerilerini görmek. • Etkileşim ve işbirlikçi öğrenmenin değerini anlamak • Uzaktan öğrenmeyi içsel olarak kontrol etmek • Bireysel öğrenme becerilerini geliştirmek • Öğrenme topluluğunun parçası olma ihtiyacı sergilemek
 • 26. • Scrum be Hong uzaktan öğrenme ortamlarındaki öğrenen rollerini şu şekilde tanımlamıştır; • 1. Öğrenim araçlarına erişen • 2. Teknolojiyi kullanabilen • 3. Çalışma şekli ve alışkanlıkları edinebilen • 4. Amaç ve hedefleri olan • 5. Kendine özgü yaşam tarzı olan bireydir.