Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

JIT 2014 - Poimintoja muutoksista

JIT 2014 -ehtojen keskeiset muutokset. Esitys IT-oikeuden yhdistyksessä 4.12.2014. © Karolina Lehto & Jussi Tokola.

 • Als Erste(r) kommentieren

JIT 2014 - Poimintoja muutoksista

 1. 1. JIT 2014 Poimintoja keskeisistä muutoksista IT-oikeuden yhdistyksen jäsentilaisuus 4.12.2014 Karolina Lehto ja Jussi Tokola 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 2. 2. Uudistuksen lähtökohdat ja tavoitteet • Hankkeen tavoitteena oli tarkistaa nykyiset sopimusehdot sekä hankintayksiköiden että tarjoajien kannalta ongelmallisiksi osoittautuneet kohdat ja täydentää sopimusehtoja alan muutoksista johtuen: • JIT 2007 ollut 5 vuotta käytössä uudistuksen alkaessa - kokemukset • Hankintojen toteutustapaan liittyvät muutokset (yhteishankintayksiköt, palvelukeskukset) • Lainsäädäntömuutokset valtionhallinnossa • Siirtyminen tavaroista palvelujen hankintaan • JYSE-ehtojen uudistaminen, (IT2010) • IPR ja valmisohjelmistot • Ketteryys vs. vesiputous • Avoimet rajapinnat, avoin lähdekoodi • Ohjelmistopalvelut • Sanamuotoihin ja määritelmiin liittyvät täsmennystarpeet 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 3. 3. Päivitystarve ehtojen käyttäjien mielestä 1/2013 Kuvat: VM /Yhteenveto muutostarpeista4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 4. 4. JIT 2007 ------------------> JIT 2014 • Liite 1: Soveltamisohje • Liite 2: Yleiset sopimusehdot • Liite 3: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista • Liite 4: Erityisehtoja palveluista • Liite 5: Erityisehtoja konsultointipalveluista • Liite 6: Erityisehtoja valmisohjelmistohankinnoista • Liite 7: Erityisehtoja laitehankinnoista • Liite 8-10: Sopimusmallit • Liite 1: Yleiset sopimusehdot • Liite 2: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista • Liite 3: Erityisehtoja palveluista • Liite 4: Erityisehtoja konsultointipalveluista • Liite 5: Erityisehtoja laitehankinnoista • Liite 6: Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista • Liite 7: Erityisehtoja ketterillä menetelmillä toteutettavista projekteista • Liite 8: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin • Liite 9: Tukimateriaalia: Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 5. 5. JIT 2007 ------------------> JIT 2014 • Liite 1: Soveltamisohje • Liite 2: Yleiset sopimusehdot • Liite 3: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista • Liite 4: Erityisehtoja palveluista • Liite 5: Erityisehtoja konsultointipalveluista • Liite 6: Erityisehtoja valmisohjelmistohankinnoista • Liite 7: Erityisehtoja laitehankinnoista • Liite 8-10: Sopimusmallit • Liite 1: Yleiset sopimusehdot • Liite 2: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista • Liite 3: Erityisehtoja palveluista • Liite 4: Erityisehtoja konsultointipalveluista • Liite 5: Erityisehtoja laitehankinnoista • Liite 6: Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista • Liite 7: Erityisehtoja ketterillä menetelmillä toteutettavista projekteista • Liite 8: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin • Liite 9: Tukimateriaalia: Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 6. 6. Mikä muuttui? • Ehtojen rakenne uudistettiin täysin • Käyttöohje osaksi jokaista ehtoliitettä • Yleisiä ehtoja kevennetty, asioita siirretty erityisehtoihin • Kolmet uudet erityisehdot + tukimateriaali • Ehtoja selkeytetty kauttaaltaan ja yhtenäistetty mahdollisuuksien mukaan suhteessa JYSEen, IT2010:een • Valmisohjelmistoehdot poistettu tarpeettomana 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 7. 7. JIT 2014 ja projektitoimitukset • Vesiputousmalli: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista • Määritelmät: tilaajan sovellukseen ei kuulu valmisohjelmisto • Ketterä projektimalli: Erityisehtoja ketterillä menetelmillä toteutettavista projekteista • Painotettu tilaajan osallistumista projektiin sekä ketterän projektityön erityispiirteitä • Ei sovellu tilanteisiin, joissa hankitaan pelkästään ketterä tiimi • Avoin lähdekoodi: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 8. 8. Ketteriä projekteja koskevat erityisehdot • Pyritty menetelmäriippumattomuuteen • Ehdoissa omaa terminologiaa mm. ”iteraatio” • Toisaalta vältetty menetelmäriippuvaista terminologiaa kuten ”tuoteomistaja” • Toimittajalla toimitusvastuu, mutta tilaaja osallistuu kiinteästi • IPR: Tilaajalle syntyvä tekijän- tai muu immateriaalioikeus ei siirry toimittajalle, ellei tästä ole erikseen sovittu • Toimituksen vaiheittainen hyväksyminen ja tilaajan vastuu vaiheiden huolellisesta tarkastamisesta • Tilaaja ei voi vedota virheeseen, joka olisi kohtuudella pitänyt havaita aiemmissa testauksissa • ”Puute” vs. ”virhe” • Toimittaja korjaa veloituksetta toimittajan huolimattomuudesta johtuvat virheet 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 9. 9. Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluita koskevat erityisehdot • Käyttötarkoitus: Community SaaS eli yhteisöpilvessä tuotettu ohjelmistopalvelu kuten valtionhallinnon käyttötarkoitukseen soveltuva asian- ja dokumentinhallintapalvelu • Ehtojen rakenne mukailee ohjelmistopalvelun käytön elinkaarta: • Käytöstä sopiminen, käytön edellytysten luominen, käyttöönotto, käyttö ja muutokset käytön aikana sekä menettelyt sopimuksen päättyessä. • Huom! Poiketen muista erityisehdoista, Tilaajan on palvelukuvauksen perusteella arvioitava, toteuttaako ohjelmistopalvelu tarjouspyynnön kohteena olevassa käyttötarkoituksessa palvelun käytölle asetetut vaatimukset. • Palvelukuvaus on keskeisessä roolissa kuvaten palvelun täsmällisen sisällön ja reunaehdot. 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 10. 10. Valmisohjelmistoja koskevat ehtokohdat • Toimittajan tai kolmannen osapuolen kehittämä ja markkinoima ohjelmisto tai sen osa • Lähtökohtaisesti sovelletaan valmisohjelmistotoimittajan ehtoja (ml. IPR – loukkaus, takuu, käyttöoikeus, siirto-oikeus) • Huomioitava rajatut tiukennukset, mikäli toimittaja itse on oikeudenhaltija • Sovellettavat valmisohjelmistojen ehdot tulee liittää sopimukseen • Escrow-järjestely erikseen sovittaessa • ”Kokonaisvastuu” virheestä (1.->4.): 1. Toimittajan korjausvelvoite 2. Toimittajan kiertovelvoite 3. Sopiminen lisätyöstä virheen kiertämiseksi tai tilaajalla oikeus hinnanalennukseen 4. Tilaajan purkuoikeus • Virhe on olennainen ja sopimuksen tarkoitus jää virheen johdosta olennaisesti saavuttamatta, ellei kyseessä tilaajan edellyttämä valmisohjelmisto 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 11. 11. Avointa lähdekoodia koskevat erityisehdot • Täydentävät erityisehdot, jotka korvaavat kohtia erityisehdoista tilaajan sovellushankinnoissa tai ketterissä projekteissa • Lähtökohtana, että lähdekoodi julkaistaan julkisessa versionhallintajärjestelmässä kehitystyön jälkeen, jos tilaaja pyytää • Julkaistavan sovelluksen ylläpito vähintään 12 kk; saatavuuden varmistaminen, sopimuksen mukaisten virheenkorjausten ja muiden sopimuksen mukaisten muutosten vieminen • Mikäli käytettävästä avoimen lähdekoodin lisenssistä ei ole sovittu tai tilaaja ei ole sitä edellyttänyt tarjouspyynnössä, toimittaja määrittelee sovellettavan avoimen lähdekoodin lisenssin • Jos ei määrittele, ehdoissa sovittu oikeudet, jotka toimittaja myöntää • Alustaohjelmistot huomioitu erikseen 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 12. 12. Tietolukkojen estäminen • Tietoaineiston avoimuusvaatimus • Tilaajan tietoaineisto on saatavissa yleisesti käytetyssä muodossa ja käsiteltävissä muilla kuin toimituksen kohteena olevilla tietojärjestelmillä ilman rojalteja ja lisenssimaksuja tai muita käsittelyä rajoittavia ehtoja • Toimittajan tulee määritellä ja suunnitella toimituksen kohde niin, että tilaaja voi viedä [..] sovelluksen tallentaman tilaajan aineiston tietoaineiston avoimuusvaatimuksen mukaiseen muotoon. • Toimituksen kohteen dokumentaatioon kuuluu datakuvaus, jonka toimittamisesta ei saa veloittaa erikseen. • Tilaajan tietoaineiston sisällön, muotoilun, rakenteen ja metatiedon kuvaus • Erillinen tukiaineisto avoimia rajapintoja koskevista vaatimuksista 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 13. 13. Kaupallisia ehtoja muutettu / selkeytetty • Hinnanmuutokset todellista kustannuskehitystä vastaavasti • Maksuaika lyhenee 30 päivästä 21 päivään • Vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä määritelty koko sopimusta koskevaksi, ei sopimusrikkomuskohtaiseksi • Tuottamuksesta riippumaton vahingonkorvaus poistettu • Sopimuksen päättämisehtoja täsmennetty, erityisesti irtisanominen muuttuneiden olosuhteiden johdosta • Takuuaikoja kohtuullistettu ja järkeistetty  Ennakoitavuus paranee ja tarjoajien tarve hinnoitella epävarmuuksista johtuvia riskivaroja pienenee  kokonaistaloudellisesti edulliset hankinnat 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 14. 14. Kysymyksiä? Kiitos. 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • petriaukia

  Feb. 10, 2015

JIT 2014 -ehtojen keskeiset muutokset. Esitys IT-oikeuden yhdistyksessä 4.12.2014. © Karolina Lehto & Jussi Tokola.

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

2.361

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

53

Befehle

Downloads

16

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

1

×