Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Samasagalu kannada

13.528 Aufrufe

Veröffentlicht am

ಸಮಾಸಗಳು ಕನ್ನಡ

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

Samasagalu kannada

  1. 1. ¸ÀªÀiÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ CxÀªÁ C£ÉÃPÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀðPÀÌ£ÀĸÁgÀªÁV ¸ÉÃj¹ MAzÉà ¥ÀzÀªÀ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ¸À J£ÀÄßvÁÛgÉ. ªÉÆzÀ® ¥ÀzÀ-¥ÀƪÀð¥ÀzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀ-GvÀÛgÀ¥ÀzÀ ¸ÀªÀiÁ¸ÀzÀ «zsÀUÀ¼ÀÄ 1) vÀvÀÄàgÀĵÀ ¸ÀªÀiÁ¸À : - ¥ÀƪÀð¥ÀzÀ - £ÁªÀÄ¥ÀzÀ , GvÀÛgÀ¥ÀzÀ -£ÁªÀÄ¥ÀzÀ 2) PÀªÀÄðzsÁgÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¸À :- ¥ÀƪÀð¥ÀzÀ – UÀÄtªÁZÀPÀ , GvÀÛgÀ¥ÀzÀ -£ÁªÀÄ¥ÀzÀ 3) ¢éUÀÄ ¸ÀªÀiÁ¸À :- ¥ÀƪÀð¥ÀzÀ - ¸ÀASÁåªÁZÀPÀ , GvÀÛgÀ¥ÀzÀ -£ÁªÀÄ¥ÀzÀ 4) CA² ¸ÀªÀiÁ¸À :- CA±À ,CA² 5) zÀéAzÀé ¸ÀªÀiÁ¸À :- J¯Áè ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀð ¥ÀæzsÁ£À 6) QæAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁ¸À :- ¥ÀƪÀð¥ÀzÀ - £ÁªÀÄ¥ÀzÀ , GvÀÛgÀ¥ÀzÀ –QæAiÀiÁ¥ÀzÀ 7) §ºÀÄ«æû ¸ÀªÀiÁ¸À :- C£Àå¥ÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À 8) UÀªÀÄPÀ ¸ÀªÀiÁ¸À :- ¥ÀƪÀð¥ÀzÀ - ¸ÀªÀð£ÁªÀÄ CxÀªÁ PÀÈzÀAvÀ ,GvÀÛgÀ¥ÀzÀ -£ÁªÀÄ¥ÀzÀ ---------------------------------------------------------------- 1) vÀvÀÄàgÀĵÀ ¸ÀªÀiÁ¸À :- ¥ÀƪÀð¥ÀzÀ - £ÁªÀÄ¥ÀzÀ , GvÀÛgÀ¥ÀzÀ -£ÁªÀÄ¥ÀzÀ ,GvÀÛgÀ ¥ÀzÀ CxÀð ¥ÀæzsÁ£À £ÁªÀÄ¥ÀzÀ :- AiÀiÁªÀÅzÉà M§â ªÀåQÛ,MAzÀÄ ¸ÀܼÀ,MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ,¥Áæt EvÁå¢ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ. GzÁºÀgÀuÉ : gÁªÀÄ, ªÀÄ£É, ªÀÄgÀ,¨ÉlÖ,vÁªÀgÉ,zÉʪÀ · ¨ÉlÖzÁªÀgÉ · zsÀ£ÀºÀgÀt · ¥ÀÆzÉÆÃl · zÉʪÀ¨sÀQÛ · vÀ¯É£ÉÆêÀÅ · ¥ÀgÀzsÀ£À · ¸Áé«ÄzÉÆæúÀ · PÁ®Ä§¼É Basava.vesha@gmail.com ¸ÀªÀiÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ 1 GHS Rupanagudi ballari east
  2. 2. ¨ÉlÖzÀ + vÁªÀgÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è + £ÉÆêÀÅ zsÀ£ÀzÀ + ºÀgÀt ¥ÀgÀgÀ + zsÀ£À ¥ÀÆ«£À + vÉÆÃl ¸Áé«ÄUÉ + zÉÆæúÀ zÉʪÀzÀ + ¨sÀQÛ PÁ°£À + §¼É 2) PÀªÀÄðzsÁgÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¸À :- ¥ÀƪÀð¥ÀzÀ – UÀÄtªÁZÀPÀ , GvÀÛgÀ¥ÀzÀ -£ÁªÀÄ¥ÀzÀ UÀÄtªÁZÀPÀ :-ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À UÀÄt,¸Àé¨sÁªÀ jÃwUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ. GzÁºÀgÀuÉ : PÉA¥ÀÄ,zÉÆqÀØ, »jzÀÄ · ºÉªÀÄägÀ · ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ · ¥ÉªÀÄðUÀ · £À®ÄÎzÀÄgÉ · EªÀiÁäªÀÅ · CwPÀÄn® · ¥ÉªÀÄðgÀ · PÀmÉÖÃPÁAvÀ · ªÉįÁévÀÄ · ºÉzÉÆÝgÉ »jzÀÄ + ªÀÄgÀ PÀrzÀÄ + KPÁAvÀ EjzÀÄ + ªÀiÁªÀÅ ¦jAiÀÄ + ªÀÄUÀ ªÉĮĪÁzÀ + ªÀiÁvÀÄ £À°èvÀÄ + PÀÄzÀÄgÉ ºÉƸÀvÀÄ + PÀ£ÀßqÀ ¦jzÀÄ + ªÀÄgÀ CwAiÀiÁzÀ + PÀÄn® »jzÀÄ + vÉÆgÉ Basava.vesha@gmail.com ¸ÀªÀiÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ 2 GHS Rupanagudi ballari east
  3. 3. 3) ¢éUÀÄ ¸ÀªÀiÁ¸À :- ¥ÀƪÀð¥ÀzÀ - ¸ÀASÁåªÁZÀPÀ , GvÀÛgÀ¥ÀzÀ -£ÁªÀÄ¥ÀzÀ ¸ÀASÁåªÁZÀPÀ :- ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ GzÁºÀgÀuÉ : MAzÀÄ,JgÀqÀÄ,ªÀÄÆgÀÄ, µÀmï(µÀuï) ,¸À¥ÀÛ · ªÀÄÆUÁªÀÅzÀ · ¸À¥ÀÛ¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ · JuÉÝ¸É · µÀmÉÆÌãÀ · ªÀÄPÀÌtÄÚ · KPÁPÀë · MUÀÎlÄÖ · £ÁPÁ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ +UÁªÀÅzÀÄ KPÀ + CPÀë µÀmï + PÉÆãÀ ªÀÄÆgÀÄ +PÀtÄÚ JAlÄ + zÉ¸É £ÁPÀÄ +D¼ÀÄ ¸À¥ÀÛUÀ¼ÁzÀ +¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ + PÀlÄÖ 4) CA² ¸ÀªÀiÁ¸À :- ¥ÀƪÀð¥ÀzÀ CA±À , GvÀÛgÀ¥ÀzÀ CA² CA±À:- MAzÀÄ ¨sÁUÀ GzÁºÀgÀuÉ : PÁ®Ä.vÀ¯É CA²:- MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨sÁUÀ GzÁºÀgÀuÉ : »AUÁ®Ä.ªÀÄÄAUÁ®Ä »AzÀ¯É,ªÀÄÄAzÀ¯É · »AUÁ®Ä · CAUÉÊ · ªÀÄÄAzÀ¯É · »AzÀ¯É · ªÀÄÄAUÁ®Ä · ªÀÄÄAUÉÊ · £ÀqÀÄgÁwæ · £ÀlÖqÀ« · PÀqɺÀtÄÚ · vÀÄ¢¨ÉgÀ¼ÀÄ · PɼÀzÀÄn · vÀÄ¢ªÀÄÆUÀÄ Basava.vesha@gmail.com ¸ÀªÀiÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ 3 GHS Rupanagudi ballari east
  4. 4. PÁ°£À + »AzÉ PÉÊ + ªÀÄÄAzÉ gÁwæAiÀÄ + £ÀqÀÄ PÁ°£À + ªÀÄAzÉ vÀ¯ÉAiÀ + ªÀÄÄAzÉ PÉÊAiÀÄ + Cr vÀ¯ÉAiÀÄ + »AzÉ CqÀ«AiÀÄ + £ÀqÀÄ ¨ÉgÀ½£À + vÀÄ¢ PÀtÚ+PÀqÉ vÀÄnAiÀÄ + PɼÀUÉ ªÀÄÆV£À + vÀÄ¢ ---------------------------------------------------------------- 5) zÀéAzÀé ¸ÀªÀiÁ¸À JgÀqÀÄ CxÀªÁ JgÀqÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ £ÁªÀÄ ¥ÀzÀUÀ½zÀÄÝ , J¯Áè ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀð ¥ÀæzsÁ£À VjªÀ£ÀzÀÄUÀðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁzÀæªÀiÁUÀzsÀAiÀiÁzÀªÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ©üêÀÄgÁªÀÄgÀÄ ©üêÀiÁdÄð£ÀgÀÄ PÀjvÀÄgÀUÀgÀxÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆgÀåZÀAzÀægÀÄ PÉgÉPÀmÉÖ¨Á«UÀ¼ÀÄ ®ªÀPÀıÀgÀÄ gÁªÀÄ®PÀëöätgÀÄ VjAiÀÄÆ+ªÀ£ÀªÀÇ+zÀÄUÀðªÀÇ ªÀiÁzÀægÀÆ + ªÀiÁUÀzÀgÀÆ +AiÀiÁzÀªÀgÀÄ PÀjAiÀÄÆ+vÀÄgÀUÀªÀÇ+gÀxÀªÀÇ ¸ÀÆgÀå£ÀÆ +ZÀAzÀæ£ÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀÆ +©üêÀÄ£ÀÆ +gÁªÀÄ£ÀÆ PÉgÉAiÀÄÆ +PÀmÉÖAiÀÄÆ +¨Á«AiÀÄÆ ©üêÀÄ£ÀÆ +CdÄð£À£ÀÆ 6) QæAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁ¸À :- ¥ÀƪÀð¥ÀzÀ - £ÁªÀÄ¥ÀzÀ GvÀÛgÀ¥ÀzÀ –QæAiÀiÁ¥ÀzÀ QæAiÀiÁ¥ÀzÀ :-¨sÁµÉAiÀÄ°è QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß (PÁgÀå) w½¸ÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ GzÁºÀgÀuÉ :- vÉgÉ,ªÀÄÄZÀÄÑ,Kj¸ÀÄ,PÉý §gÉAiÀÄÄvÁÛ£É,£ÉÆÃqÀÄvÁÛ£É. Basava.vesha@gmail.com ¸ÀªÀiÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ 4 GHS Rupanagudi ballari east
  5. 5. · ªÉÄʪÀÄÄZÀÄÑ · PÉÊPÉƼÀÄîzÀÄ · PÉÊAiÀiÁ£ÀÄ · ©¯ÉÆÎAqÀÄ · PÀuÉÝgÉ · PÀAUÉqÀÄ · ºÉÆUÉzÉÆÃgÀÄ · ¸ÀƯÉÎý · §®ªÀAzÀÄ · ¸ÁQëªÀiÁr · ©°ÝgÀĪÀ£ÉÃj¹ · ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ£ÀÄß+ªÀÄÄZÀÄÑ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß + PÉƼÀÄézÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß + D£ÀÄ PÀtÚ£ÀÄß+vÉgÉ ¸ÁQëAiÀÄ£ÀÄß + ªÀiÁr ºÉÆUÉAiÀÄ£ÀÄß + vÉÆÃgÀÄ PÀtÂÚ¤AzÀ +PÉqÀÄ §®PÉÌ + §AzÀÄ ¸ÉÆ®è£ÀÄß + PÉý ©®è£ÀÄß + PÉÆAqÀÄ ©°ÝgÀĪÀ£ÀÄß +Kj¹ ªÉÆøÀªÀ£ÀÄß +ªÀiÁqÀÄ ---------------------------------------------------------------- 7) §ºÀÄ«æû ¸ÀªÀiÁ¸À JgÀqÀÄ CxÀªÁ JgÀqÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ £ÁªÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀªÀiÁ¸ÀªÁzÁUÀ , C£Àå¥ÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À · ºÀuÉUÀtÚ · WÀl¸ÀA¨sÀÆvÀ · zÀ£ÀÄdj¥ÀÄ · ªÀÄzÁAzsÀ · ªÀÄÄPÀÌtÚ · ¥ÀªÀ£À£ÀAzÀ£À · ªÀÄÄgÁj · ZÀPÀæ¥Át · UÁAr« · ªÉÄâ¤Ã¥Àw · C¨ÉÆÓÃzÀgÀ · E£ÀvÀ£ÀÆd · gÁfêÀ¸ÀR Basava.vesha@gmail.com ¸ÀªÀiÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ 5 GHS Rupanagudi ballari east
  6. 6. ºÀuÉAiÀÄ°è PÀtÄÚ G¼ÀîªÀ£ÀÄ DªÀ£ÉÆà CªÀ£ÀÄ -ºÀuÉUÀtÚ-²ªÀ ªÀÄÆgÀÄ PÀtÄÚ G¼ÀîªÀ£ÀÄ DªÀ£ÉÆà CªÀ£ÀÄ ªÀÄÄPÀÌtÚ-²ªÀ ZÀPÀæªÀÅ ¥ÁtÂAiÀÄ°è DªÀ¤UÉÆà CªÀ£ÀÄ ZÀPÀæ¥ÁtÂ-«µÀÄÚ GzÀgÀzÀ°è PÀªÀÄ® G¼ÀîªÀ C¨ÉÆÓÃzÀgÀ –«µÀÄÚ WÀlzÀ°è ¸ÀA¨sÀÆvÀ£ÁzÀªÀ£ÀÄ DªÀ£ÉÆà CªÀ£ÀÄ WÀl¸ÀA¨sÀÆvÀ –zÉÆæÃt UÁArªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀªÀ£ÀÄ DªÀ£ÉÆà CªÀ£ÀÄ UÁAr« -CdÄð£À ¥ÀªÀ£À£À £ÀAzÀ£À DªÀ£ÉÆà CªÀ£ÀÄ ¥ÀªÀ£À£ÀAzÀ£À - ©üêÀÄ E£À£À vÀ£ÀÄd DªÀ£ÉÆà CªÀ£ÀÄ E£ÀvÀ£ÀÆd -PÀtð zsÀ£ÀdjUÉ j¥ÀÄ DªÀ£ÉÆà CªÀ£ÀÄ zÀ£ÀÄdj¥ÀÄ -PÀȵÀÚ ªÀÄÄgÀ£À Cj DªÀ£ÉÆà CªÀ£ÀÄ ªÀÄÄgÁj -PÀȵÀÚ ªÉÄâ¤UÉ ¥Àw DªÀ£ÉÆà CªÀ£ÀÄ ªÉÄâ¤Ã¥Àw –gÁd gÁfªÀ£À ¸ÀR DªÀ£ÉÆà CªÀ£ÀÄ gÁfêÀ¸ÀR -¸ÀÆgÀå ªÀÄzÀ¢AzÀ CAzÀ£ÀÄ DªÀ£ÉÆà CªÀ£ÀÄ ªÀÄzÁAzsÀ ---------------------------------------------------------------- Basava.vesha@gmail.com ¸ÀªÀiÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ 6 GHS Rupanagudi ballari east
  7. 7. 8) UÀªÀÄPÀ ¸ÀªÀiÁ¸À :- ¥ÀƪÀð¥ÀzÀ - ¸ÀªÀð£ÁªÀÄ CxÀªÁ PÀÈzÀAvÀ GvÀÛgÀ¥ÀzÀ -£ÁªÀÄ¥ÀzÀ DPÀ®Äè F¨ÉPÀÄÌ £ÉAiÀÄݪÀ¸ÀÛç D ºÀÄqÀÄUÀ CzÀÄ+ PÀ®Äè EzÀÄ+¨ÉPÀÄÌ £ÉAiÀÄÄÝzÀÄ +ªÀ¸ÀÛç D + ºÀÄqÀÄUÀ ªÀiÁzÀj ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ CxÀªÁ C¥ÀÆtð ºÉýPÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, GvÀÛgÀPÁÌVAiÉÄà PÉÆnÖgÀĪÀ eÁUÀzÀ°èAiÉÄà PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀÆtð GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß §gɬÄj. 1) zÀéAzÀé ¸ÀªÀiÁ¸ÀzÀ ¥ÀzÀ«zÀÄ : (J) ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄ (©) £ÀqÀÄgÁwæ (¹) ¸ÀÆgÀåZÀAzÀægÀÄ (r) ¥ÉªÀÄðgÀ ______________________________________________________________________ 2) PÀªÀÄðzsÁgÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¸ÀzÀ ¥ÀzÀ«zÀÄ : (J) ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄ (©) £ÀqÀÄgÁwæ (¹) ¸ÀÆgÀåZÀAzÀægÀÄ (r) ¥ÉªÀÄðgÀ _____________________________________________________________ 3) `ªÉįÁévÀÄ’ ¥ÀzÀzÀ°è K¥ÀðlÖ ¸ÀªÀiÁ¸À«zÀÄ : (J) CA² (©) PÀªÀÄðzsÁgÉAiÀÄ (¹) QæAiÀiÁ (r) UÀªÀÄPÀ ¸ÀªÀiÁ¸À ______________________________________________________________________ Basava.vesha@gmail.com ¸ÀªÀiÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ 7 GHS Rupanagudi ballari east

×