Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

kannada question with answer paper

4.201 Aufrufe

Veröffentlicht am

kannada question with answer paper

Veröffentlicht in: Bildung
 • I also like the www.HelpWriting.net site. They helped me
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • If we are speaking about saving time and money this site ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ is going to be the best option!! I personally used lots of times and remain highly satisfied.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • I'd advise you to use this service: ⇒ www.WritePaper.info ⇐ The price of your order will depend on the deadline and type of paper (e.g. bachelor, undergraduate etc). The more time you have before the deadline - the less price of the order you will have. Thus, this service offers high-quality essays at the optimal price.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • I'd advise you to use this service: HelpWriting.net The price of your order will depend on the deadline and type of paper (e.g. bachelor, undergraduate etc). The more time you have before the deadline - the less price of the order you will have. Thus, this service offers high-quality essays at the optimal price.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

kannada question with answer paper

 1. 1. K.S.E.E.B., Malleshwaram, Bangalore, 2nd Language Kannada - 33K 1 ªÀiÁzÀj ¥Àæ±ÉߥÀwæPÉAiÀÄ «£Áå¸À ºÁUÀÆ ¤Ã® £ÀPÁ±É «µÀAiÀÄ : ¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ ; PÀ£ÀßqÀ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ : 80 1. G¢ÝµÁ×£ÀĸÁgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ G¢ÝµÀ×UÀ¼ÀÄ ¥Àæw±ÀvÀ zÀvÀÛ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀägÀuÉ 20 16 UÀæ»PÉ 40 32 C©üªÀåQÛ 35 28 ¥Àæ±ÀA¸É 5 4 MlÄÖ 100 80 2. «µÀAiÀiÁ£ÀĸÁgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ «µÀAiÀÄ/G¥ÀWÀlPÀ ¥Àæw±ÀvÀ zÀvÀÛ CA±ÀUÀ¼ÀÄ UÀzÀå 31 25 ¥ÀzÀå 30 25 ¥ÀoÀå¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À 5 4 ªÁåPÀgÀt 34 26 ªÁPÀågÀZÀÀ£É MlÄÖ 100 80 3. ¥Àæ±ÁߣÀĸÁgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À «¢üUÀ¼ÀÄ ¥Àæw±ÀvÀ zÀvÀÛ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 15 12 QgÀÄGvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ(1) 17 12 QgÀÄGvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ(2) 25 22 ¢ÃWÀð GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ(1) 23 18 ¢ÃWÀð GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ(2) 20 16 MlÄÖ 100 80 4. PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ ¸ÀÄ®¨sÀ ¸ÁzsÁgÀt PÀpt MlÄÖ 30% (24) 5% (40) 20% (16) 100% (80)
 2. 2. K.S.E.E.B., Malleshwaram, Bangalore, 2nd Language Kannada - 33K 2 5. ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ CAPÀ «vÀgÀuÉ §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 12 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 12 * 1 = 12 MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 1 CAPÀzÀ 12 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 12 * 1 = 12 3-4 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 2 CAPÀzÀ 11 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 11 * 2 = 22 5-6 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 3 CAPÀzÀ 6 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 6 * 3 = 18 8-10 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 4 CAPÀzÀ 2 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 2 * 4 = 8 ¥Àæ§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ «¸ÁÛgÀªÁV GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 4 CAPÀzÀ 2 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 2 * 4 = 8 MlÄÖ 45 ¥Àæ±ÀßUÀ¼ÀÄ 80 APÀUÀ¼ÀÄ 6. ¥Àæ±ÉߥÀwæPÉ CAPÀ «vÀgÀuÉ UÀzÀå-25 ; ¥ÀzÀå-24 ; ¥ÀoÀå¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À-04 ªÁåPÀgÀt, UÁzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁPÀågÀZÀ£É-23 ; C¥ÀpvÀ UÀzÀå-04 MlÄÖ-80 CªÀ¢ü : 2 WÀAmÉ 30 ¤«ÄµÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À UÀzÀå ¥ÀzÀå ¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÁåPÀgÀt ªÁPÀå gÀZÀ£É C¥ÀpvÀ UÀzÀå MlÄÖ 1. §ºÀÄ DAiÉÄÌ 1*12=12 12 2.C¥ÀpvÀ UÀzÀå 1*4=4 04 3.MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ 1*5=5 1*3=3 08 4.ªÀÄÆgÀÄ/£Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ 5*2=10 4*2=8 2*2=4 22 5.LzÀÄ/DgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ 1*3=3 1*3=3 06 6.PÀ« PÀÈw «ZÁgÀ 1*3=3 1*3=3 06 7.UÁzÉUÀ¼ÀÄ 1*3=3 03 8.PÀAoÀ¥ÁoÀ 1*3=3 03 9.JAlÄ/ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ¼À GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ 1*4=4 1*4=4 08 10.¥ÀvÀæ 1*4=4 04 11.¥Àæ§AzsÀ 1*4=4 04 MlÄÖ 25 24 04 12 15 80

×