Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Blou print 9th kannada(1)

1.597 Aufrufe

Veröffentlicht am

9th standard kannada question paper blue print

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

Blou print 9th kannada(1)

  1. 1. CAPÀUÀ¼ÀÄ 1ªÁPÀå CAPÀ-1 CAPÀ-1 CAPÀ-2 CAPÀ-3 CAPÀ-3 CAPÀ-4 CAPÀ-4 CAPÀ-4 CAPÀ-4 1 3 1*3=3 2 2 1*2=2 3 3 1*3=3 4 3 1*1=1 2*1=2 5 3 1*1=1 2*1=2 6 3 1*1=1 2*1=2 7 3 1*3=3 8 2 2*1=2 9 4 4*1=4 26 1*5=5 2*4=8 3*2=6 1*3=3 4*1=4 CAPÀUÀ¼ÀÄ 1 4 1*1=1 1*3=3 2 4 4*1=4 3 4 4*1=4 4 4 2*1=2 5 4 4*1=4 6 4 1*1=1 1*3=3 24 1*2=2 2*1=2 1*3=3 1*3=3 4*1=4 4*1=4 4*1=4 9£Éà vÀgÀUÀw ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ CAPÀUÀ¼À ºÀAaPÉ CAPÀUÀ¼ÀÄ-90 1. UÀzÀå¨sÁUÀ §ºÀÄDAiÉÄÌ 2-3 ªÁPÀå ¸ÀAzÀ¨sÀð PÀ« ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀAoÀ¥ÁoÀ ¥ÀzÀå ¸ÁgÁA±À C¥ÀpvÀ UÀzÀå 8-10 ªÁPÀå C®APÁgÀ bÀAzÀ¸ÀÄì UÁzÉ «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀvÀæ ¯ÉÃR£À ¥Àæ§AzsÀ ¯ÉÃR£À PÀæ.¸ÀA. UÀzÀå ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀAxÁºÁé£À ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ ¨ÉqÀV£À vÁt dAiÀÄ¥ÀÄgÀ DzÀ±Àð ²PÀëPÀÀ ¸ÀªÉÃð¥À°è gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï ¸ÀªÀiÁUÀªÀÄ ºÀgÀ°Ã¯É EwºÁ¸ÀzÀ ZÀPÀÌr CZÀÑjAiÀÄ fë EA§¼À d£À¥ÀzÀ PÀ¯ÉUÀ¼À ªÉʨsÀªÀ UÀzÀå MlÄÖ 2  ¥ÀzÀå ¨sÁUÀ2  ¥ÀzÀå ¨sÁUÀ2  ¥ÀzÀå ¨sÁUÀ PÀæ.¸ÀA ¥ÀzÀå ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §°AiÀĤvÉÆÛqÉ ªÀÄĤªÉA gÀªÀÄå¸À馅 ºÉƸÀºÁqÀÄ ¹jAiÀĤ£ÉßãÀ §tÂڥɣÀÄ ¸ÁxÀðPÀ gÀPÀëuÉ PÁªÀå ¸ÀAUÀªÀÄ ¥ÀzÀå MlÄÖ 3. ¥ÀoÀå ¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À
  2. 2. CAPÀUÀ¼ÀÄ 1 2 2*1=2 2 2 2*1=2 3 2 2*1=2 4 2 2*1=2 5 1 1*1=1 9 1*1=1 2*4=8 CAPÀUÀ¼ÀÄ 1 4 4*1=4 CAPÀUÀ¼ÀÄ 1 10 1*10=10 2 3 1*3=3 3 3 1*3=3 4 3 1*3=3 5 4 4*1=4 6 4 4*1=4 27 1*10=10 1*3=3 1*3=3 1*3=3 4*1=4 4*1=4 1*10=10 1*8=8 1*10=20 3*3=9 3*2=6 4*1=4 4*1=4 4*1=4 4*2=8 1*3=3 1*3=3 1*3=3 4*1=4 4*1=4 PÀæ.¸ÀA ¥ÀoÀå¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀæeÁ¤µÉ× ¨sÀÆ«ÄV½zÀ §ÈºÀ¸Ààw ¥ÀæeÁÕ¥Àw ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët ¥ÀÄlÖºÀQÌ ¥ÀzÀå MlÄÖ 4.C¥ÀpvÀ UÀzÀå PÀæ.¸ÀA C¥ÀpvÀ UÀzÀå C¥ÀpvÀ UÀzÀå 5. ªÁåPÀgÀt, bÀAzÀ¸ÀÄì, C®APÁgÀ, ªÁPÀå gÀZÀ£É PÀæ.¸ÀA. «µÀAiÀÄ ªÁåPÀgÀt C®APÁgÀ bÀAzÀ¸ÀÄì UÁzÉ «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀvÀæ¯ÉÃR£À ¥Àæ§AzsÀ ¯ÉÃR£À ªÁåPÀgÀt, bÀAzÀ¸ÀÄì, C®APÁgÀ, ªÁPÀå gÀZÀ£É MlÄÖ

×