Anuradha and lakshmi picture story

ಕಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲಲ್ಲದ ಮನನುಷಷ
ಅನನುರರಾಧ.ಆರ, ಲಕಕಕ. ಎಸ , ೯ನಕ ತರಗತಿ , ಜಿ ಎಚ್ ಎಸ ದದೊಮಮ್ಮಲದೊರನು
ಒಒಂದನು ಕರಾಡಿನಲಲ್ಲಿ ಒಒಂದನು ನರಿ
ಇತನುತ. ಆ ನರಿಗೆ ತನುಒಂಬರಾ
ಬರಾಯರಾರಿಕೆಯರಾಗಿತನುತ.
ಅದನು ಒಒಂದನು ಹದೊಳೆಯ ಹತಿತರ
ನಕರನು ಕನುಡಿಯಲನು ಬಒಂತನು.
ಆವರಾಗ
ಬಕಟೆಗರಾರನನು
ನರಿಗೆ
ಬರಾಣವನನುನ
ಬಿಟಟ್ಟನನು. ಆಗ
ನರಿ
ತಪಪ್ಪಿಸಿಕೆದೊಒಂಡನು
ಓಡಿಹದೊಗನುತತದ.
ಆದರದೊ ಆ
ಬಕಟೆಗರಾರನನು
ನರಿಯನನುನ
ಹಒಂಬರಾಲಸಿ
ಕೆದೊಒಂಡನು
ಹದೊಕದನನು. ಆಗ
ಆ ನರಿಗೆ ದಿಕನುಕ
ತದೊಕಚದ ಅಲಲ್ಲಿ
ಒಬಬ್ಬ ರರೈತ ಇದದ.
ಆ ರರೈತನಗೆ ಆ ನರಿ ಬಕಡಿಕೆದೊಒಂಡಿತನು.
ನನನನನುನ ಆ ಬಕಟೆಗರಾರರನು
ಹಒಂಬರಾಲಸಿಕೆದೊಒಂಡನು ಬರನುತಿತದರಾದರ.
ನರಾನನು ಅಡಗಿಕೆದೊಳಳ್ಳಲನು ನನನ
ಗನುಡಿಸಲನಲಲ್ಲಿ ಜರಾಗ ಕೆದೊಡನು, ಜರಾಗ
ಕೆದೊಟನುಟ್ಟ ಆ ಬಕಟೆಗರಾರರಿಒಂದ ನನನನನುನ
ತಪಪ್ಪಿಸನು ಅಒಂತ ಹಕಳಿ ನರಿ ಅಡಗಿ
ಕನುಳಿತನುಕೆದೊಒಂಡಿತನುತ.
ಆಗ
ಬಕಟೆಗರಾರರನು
ಬಒಂದನು ಆ
ರರೈತನನನುನ
ಕೆಕಳಿದರನು -
ಇಲಲ್ಲಿ ನರಿ
ಬಒಂದಿತರಾತ
ಎಒಂದನು.
ಆಗ ಆ ರರೈತ ಬರಾಯಿಯಿಒಂದ
ಮರಾತತ್ರ ಇಲಲ್ಲಿ ಎಒಂದ, ಆದರ ತನನ
ಕೆರೈಯಿಒಂದ ಸನನ ಮರಾಡಿ ನರಿ
ಗನುಡಿಸಲನಲಲ್ಲಿ ಇದ ಅಒಂತ ಸನನ
ಮರಾಡನುತಿದದ. ಆದರ ಆ
ಬಕಟೆಗರಾರರಿಗೆ ಅವನ ಸನನ
ಅರರ್ಥವರಾಗಲಲಲ್ಲಿ. ಅವರನು
ಸನುಮಮ್ಮನ ಹದೊಕದರನು.
ಆಗ ನರಿ
ಬಕಜರಾರನು
ಮರಾಡಿಕೆದೊಒಂಡನು
ಹದೊಕಗನುತಿತತನುತ.ಆಗ
ರರೈತ ಹಕಳಿದ
ನರಾನನು ನನನನನುನ
ಬಕಟೆಗರಾರರಿಒಂದ
ಕರಾಪರಾಡಿದದಕನ.
ನನಗೆ ಸಸ್ವಲಪ್ಪಿವವ
ಕಕೃತಜ್ಞತ ಇಲಲ್ಲಿವರಾ,
ಹರಾಗೆ
ಹದೊಕಗನುತಿತದಿದಕಯರಾ
ಎಒಂದನು ಕೆಕಳಿದ.
ಆಗ ನರಿ ಹಕಳಿತನು - ನಕನಲಲ್ಲಿ ,
ಆದರ ದಕವರನು ನನನ ಕರಾಪರಾಡಿದನುದ,
ನಕನನು ಬಕಟೆಗರಾರರಿಗೆ ಬರಾಯಿಒಂದ
ಮರಾತತ್ರ ಇಲಲ್ಲಿ ಅಒಂದ ಆದರ
ಕೆರೈಯಿಒಂದ ಸನನ ಮರಾಡನುತತಲದದ
,ಅವರಿಗೆ ಅರರ್ಥವರಾಗಲಲಲ್ಲಿ.
ಅವರನು ಸನುಮಮ್ಮನ ಹದೊಕದರನು.
ಇದದನನುನ ಹಕಳಿದ ನಒಂತರ ನರಿ ತನನ
ಪರಾಡಿಗೆ ತರಾನನು ಹದೊಕಯಿತನು.
ನಕತಿ : ನಒಂಬಿ ಬಒಂದವರಿಗೆ
ಮಕಸ ಮರಾಡಬರಾರದನು
*****
1 von 7

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(12)

Nethra pdfNethra pdf
Nethra pdf
nethranethra143104 views
Delli1Delli1
Delli1
Girish Gowda K1.1K views
Paalaru Art and architecturePaalaru Art and architecture
Paalaru Art and architecture
NandiniNandu8351 views
Meenakshi pdfMeenakshi pdf
Meenakshi pdf
MeenakshiMeena2184 views
Basavanna pptBasavanna ppt
Basavanna ppt
Deepthi C Akshara2.5K views
Nandini pdfNandini pdf
Nandini pdf
NandiniNandu83111 views
Jyothi pdfJyothi pdf
Jyothi pdf
JyothiSV118 views
Umesh pdfUmesh pdf
Umesh pdf
umeshumi6188 views
Sushmitha pdfSushmitha pdf
Sushmitha pdf
sushmithan15114 views
Rashtrakuta art and architectureRashtrakuta art and architecture
Rashtrakuta art and architecture
MeenakshiMeena2167 views

Anuradha and lakshmi picture story