Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Rodzaje psychoterapii jej nurty i wiry cz.1

Jest to pierwsza część prezentacji, w której podjęłam próbę uporządkowania nurtów i systemów psychoterapeutycznych.Ta część zawiera systemy od psychoanalizy Freuda do systemów opartych na doświadczeniu i Gestalt, w drugiej jej części zakończę na podejściach integracyjno-eklektycznych.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Rodzaje psychoterapii jej nurty i wiry cz.1

 1. 1. www.karinaszczesna.pl NURTY I WIRY W PSYCHOTERAPII Karina Szczęsna Poznań, 2015-09-12 www.karinaszczesna.pl Część 1
 2. 2. www.karinaszczesna.pl PRZEGLĄDBADAŃ Wolberg (1966) p Teorie biologiczne p Psychologiczne (intrapsychiczne i behawioralne) p Filozoficzne ( fenomenologiczne) p Socjologiczne (interpersonalne) Lidia Grzesiuk (1976) p Psychoanalityczne p Behawioralno – poznawcze p Humanistyczno - egzystencjalne p Systemowe p Inne Helena Sęk (1991) p Dynamiczna (psychoanaliza i jej modyfikacje) p Poznawczo - behawioralna p fenomenologiczno - antropologiczna p systemowo – interakcyjna John C. Norcross (2006) p Terapie psychoanalityczne p Terapie psychodynamiczne p Terapie egzystencjalne p Terapie skoncentrowane no osobie p Terapia Gestalt i terapie oparte na doświadczaniu Fritz Perls p Terapie interpersonalne – Analiza Transakcyjna p Terapie behawioralne p Terapie poznawcze p Terapie systemowe p Terapie integracyjne/ eklektyczne p Inne - np. : Bioenergetyka – praca z ciałem Lowen
 3. 3. www.karinaszczesna.pl PODZIAŁ 1976 ZA L. GRZESIUK • jako grupa koncepcji i teorii podkreślających rolę doświadczeń wczesnodziecięcych w powstawaniu zaburzeń, gdzie metodą leczenia jest analiza nieświadomych treści. Psychoanalityczne • jako grupa koncepcji i teorii bazująca na prawidłowościach rządzących procesem uczenia się, nabywania nowych zachowań, umiejętności Behawioralno poznawcze • w rozumieniu zaburzeń i sposobieuprawiania psychoterapii podejmujące wątki filozoficzne (znaczenie nieskrępowanego rozwojuosobowości,przyjmowania odpowiedzialnościza własne życie, poczucie autonomii, systemu wartości Humanistyczno– egzystencjalne • ukierunkowane na analizę oraz restrukturalizację patogennych interakcji społecznych jednostki, koncentracja na grupach społecznych Systemowe • opis znaczących dla rozwojupsychoterapii koncepcji, które trudno jednoznacznie zaklasyfikować, a które mają walor oryginalności, dając początek nowym szkołom terapeutycznym Inne
 4. 4. www.karinaszczesna.pl PODZIAŁ 2006ZA J. NORCROS Psychoanaliza ortodoksyjna Psychodynamiczne Terapie egzystencjalne Terapie skoncentrowane no osobie Terapia Gestalt i terapie oparte na doświadczeniu Terapie interpersonalne Terapie behawioralne Terapie poznawcze Terapie systemowe Terapie integracyjne/ eklektyczne
 5. 5. www.karinaszczesna.pl PSYCHOANALIZA ORTODOKSYJNA Zygmunt  Freud   (1895) Josef  Breuer (1895) p Obrony p Eros  i  Tanatos p Przeniesienia p Regresja p Nieświadome  treści p Interpretacja p ID  (  pragnienia  seksualne)  – cała  energia  życiowa,   p EGO,  SUPEREGO p Wewnętrzne  konflikty   intrapersonalne p Lęk  
 6. 6. www.karinaszczesna.pl POCISNELI IM ZA p Subiektywna i nienaukowa brak badań nad jej skutecznością p Sama świadomość czy wgląd to za mało, albo za dużo p Dinozaur psychoterapeutyczny zbyt powolny by przetrwać p Człowiek- neurotyczny zbiór kompleksów, faz, obron i konfliktów ( dehumanizacja) p Patriarchalna, europocentryczna p Pomija kontekst społeczny, p Matki oskarża się o 70 rodzajów zaburzeń, gdzie ojcowie ? p Determinizm – biologia jest przeznaczeniem gdzie wolność, wybór, sprawczość p Zazdrość dziewczynek o penisa, a dlaczego nie mówi się o zazdrości chłopców o pochwę
 7. 7. www.karinaszczesna.pl PSYCHODYNAMICZNE Neofreudowskie •Ego •Interpersonalne •Poczucie   sprawczości,   adaptacja •Społeczne •Analiza  charakteru • Anna  Freud,  Erich   Fromm  Harry  S.   Sullivan  Clara Thompson,  Frieda Fromm-­ Reichmann  Karen   Horney Jungowskie   •Archetypy •Zdolność  do   integracji   przeciwieństw •Anima Animus •Świadomość   zbiorowa •Introwersja •Ekstrawersja Terapia   adlerowska   •Dążenie  do   mocy •Ja  idealne •Poczucie   niższości  – kompleks   niższości   •Style  życia •Rudolf   Dreikurs, •Roger  Sperry Psychologia   ego •Istnieje  Ego   niezależne  od   ID •Poczucie   sprawczośc •Poczucie   tożsamości •Integracja  Ego •Heinz   Hartmann,  Kris   Loewenstein Erik  Erikson,   Rene  Spitz Relacji  z   obiektem •Margaret   Mahler,  Otto   Kernberg,   Heinz  Kohut •Superego  -­ rodzicami   wyidealizowa nymi •Pozycja   schizoidalno-­ paronidalna Krótko-­ terminowa     psychodynami czna •Teoria   psychoanalizy •Cel  osiągalny  i   ograniczony •Interpretacje   przeniesieniowe •Lester Luborsky Carl  Gustaw   Jung Wilhelm   Reich Melanie  KleinAlfred  Adler Edith Jacobson Habiba Davonloo
 8. 8. www.karinaszczesna.pl POCISNELI IM ZA p Nie mogą się zdecydować czy przypisują psychopatologię społecznemu uczeniu czy zachowaniom konstelacji rodzinnych p Dużo rozmytych nie definiowalnych i nie badalnych terminów : twórcza jaźń, dążenie do mocy, Anima, Animus, Wielka matka itp. p Seksistowska, intrapsychiczna perspektywa przedstawiana w terminach bardziej społecznych p Źródeł problemów szuka się tylko w jednostce ( pacjent jest sam odpowiedzialny za chorobę i wyleczenie) p Błędem jest zakładać, że pełnię życia można odnaleźć podporządkowując je interesom społecznym, a nigdy swoim własnym
 9. 9. www.karinaszczesna.pl TERAPIE EGZYSTENCJALNE Egzystencjalne • Istnienie  jest  czymś  co   się  wyłania • Umwelt,  Mitwelt,   Eigenwelt • Autentyczne  istnienie • Lęk    jest  pojęciem   podstawowym • Tło  i  figura • Ludwig  Binswanger,   James  Bugental,   Merdard Boss,  Irvin   Yalom,  Ernst  Keen Egzystencjalno  – humanistyczne • egzystencjalizm  i  teoria   humanistyczna • Potencjał • Swiadomość • Doświadczanie • samorealizacja,   • Ja  – Ty • Spotkanie Logoterapia • Logo  – sens  jest   podstawą  istnienia • Dajcie  człowiekowi   sens  a  będzie  istniał • Skupia  się  na   przyszłości • Praca  nad   odpowiedzialnością • Technika  intencji   paradoksalnej Terapia   skoncentrowana  na   rzeczywistości • Mieszanka  technik   behawioralnych  i  filozofii   egzystencjonalnej • Odpowiedzialność James  F.   BugentalRollo May William   Glaser Voctor Frankl
 10. 10. www.karinaszczesna.pl p Poświęcanie społeczeństw w imię elitarnej autentycznej jednostki p Nacisk na mity wolności i godności może doprowadzić do stałej dezintegracji społeczeństw p Poważnie krzywdzi pacjentów uwikłanych w konflikty wewnętrzne twierdząc, że są za nie odpowiedzialni i sobie je wybrali p To skomlenie intelektualistów na kosmiczną skalę ( Maslow 1960) o lęku, bólu, rozpaczy i tak dalej p Łagodne egzystencjalistyczne zaniedbanie może sprowokować kilka samobójstw p Egzystencjalizm może się zdegenerować w anarchię, w której wszystko wolno p Egzystencjalne odrzucenie naukowej ewaluacji psychoterapii zachęca do irracjonalizmu i w efekcie wielu psychoterepeutów nie bierze odpowiedzialności za skuteczność swojej pracy POCISNELI IM ZA
 11. 11. www.karinaszczesna.pl TERAPIE SKONCENTROWANE NA OSOBIE Skoncentrowana  na  osobie • Dążenie  do  samorealizacji   • potrzeba  akceptacji • Podstawa  psychopatologii  to   rozdźwięk  pomiędzy  ja  a  potrzebą   akceptacji  ze  strony  innych • warunkowa  miłości  ze  strony  innych     -­ organizmiczny proces   wartościowania • Autentyczność • Empatia • Poszerzanie  samoświadomości   emocji  i  uczuć Krótkoterminowa   skoncentrowana  na  osobie   (1988) Wszystkie  przejęte  z  teorii   założenie • Długotrwała  terapia  nie  jest   konieczna  – naturalne  dążenie   do    samorealizacji • Terapeuta  jest  bardziej   dyrektywny Wywiad  motywujący Ÿ Krótkoterminowe  dyrektywne   podejście  skoncentrowane  na   kliencie Ÿ Zmiana  zachowania Ÿ Usuwanie  ambiwalencji Ÿ Cele  dotyczące  pożądanych   zmian Carl  Rogers Arthur  Combs William  Miller    
 12. 12. www.karinaszczesna.pl p Poświęcanie społeczeństw w imię elitarnej autentycznej jednostki p Nacisk na mity wolności i godności może doprowadzić do stałej dezintegracji społeczeństw p Poważnie krzywdzi pacjentów uwikłanych w konflikty wewnętrzne twierdząc, że są za nie odpowiedzialni i sobie je wybrali p To skomlenie intelektualistów na kosmiczną skalę ( Maslow 1960) o lęku, bólu, rozpaczy i tak dalej p Łagodne egzystencjalistyczne zaniedbanie może sprowokować kilka samobójstw p Egzystencjalizm może się zdegenerować w anarchię, w której wszystko wolno p Egzystencjalne odrzucenie naukowej ewaluacji psychoterapii zachęca do irracjonalizmu i w efekcie wielu psychoterepeutów nie bierze odpowiedzialności za skuteczność swojej pracy POCISNELI IM ZA
 13. 13. www.karinaszczesna.pl Terapie Gestalt i oparte na doświadczeniu Krótkoterminowa   Gestalt • Krótkoterminowa,   zogniskowana • Faza  pierwsza  wybór   zagadnień  nad  którym   klient  chce  pracować • Aktywne  i  dyrektywnie   techniki  – np.  dialog  z   pustym  krzesłem   służące  rozwiązaniu   „niedokończonych   spraw” Inne  oparte  na   doświadczeniu • Zogniskowana  na   emocjach  terapia  par  – dotarcie  do  problemów   emocjonalnych   ujawniających  się  w  relacji  i   przepracowanie  ich • Symboliczna  Carl  Whitaker,   Bumbery,  Keith • Motoda ogniskowa  Eugene Gendlina Terapie  oparta  na  doświadczeniu Centralna  oś  zmiany    to  doświadczenie • I  etap  bycie  w  chwili  silnych  uczuć  i   docieranie  do  wewnętrznego   doświadczenia • II  etap  – integrująca  dobra  relacja  z   wewnętrznym  doświadczeniem  (  np.   akceptacja  złości) • III  utożsamianie  się  z  tym  wewnętrznym   doświadczeniem  w  scenach  z   wcześniejszego  okresu • IV  – stawanie  się  nową  osobą  w   teraźniejszości • Sesje  trwają  od  75  – 120  minut  w   pomieszczeniu  z  izolacją  akustyczną  i   przy  słabym  świetle • Fotele  ustawione  obok  nie  równolegle Dr  Leslie Greenberg Dr  Alvin   MahrerDr    Sue   Johnson
 14. 14. www.karinaszczesna.pl p Ostatecznym rezultatem oddziaływań terapii Gestalt byłaby anarchia p Sprzyjamy postawie narcystycznej i egocentrycznej p Co z odpowiedzialnością rodziców za rozwój społeczny dzieci ? p Terapia ta jest skierowana dla osób zsocjalizowanych, którzy odrzucili przemoc jako narzędzie zaspakajania potrzeb organizmicznych ( co z więźniami lub osobami psychopatycznymi) p Zachęcamy klientów do odpowiedzialności, sami nie bierzemy odpowiedzialności za proces i zmiany w kliencie p Błędnie lokujemy źródło problemu w jednostce i składamy obietnice, że praca nad uwolnieniem emocji uwolni ofiary od katów, od działań społecznych, kontekstu rodzinnego itd. p Perls krytykował dualizm, a sam go odwrócił przypisał nadmierną wartość ciału kosztem umysłu ( ciało w roli Pana) POCISNELI NAM ZA
 15. 15. www.karinaszczesna.pl Koniec części 1 Dziękuję za uwagę www.karinaszczesna.pl

×