'((' 2) 75867
'(),1,7,216
:RUGV XVHG LQ PXOWLSOH VHFWLRQV RI WKLV GRFXPHQW DUH GHILQHG EHORZ DQG RWKHU ZRUGV DUH GHILQHG L...
6HFXULW ,QVWUXPHQW PHDQV WKLV GRFXPHQW ZKLFK LV GDWHG -XO 
WRJHWKHU ZLWK DOO 5LGHUV WR WKLV GRFXPHQW
%
%RUURZHU LV
%RUURZHU©V QDPH KHUH
%RUURZHU
V DGGUHVV LV 7+ 675((7 1: :$6+,1*721 '  %RUURZHU LV WKH WUXVWRU XQGHU WKLV 6HFXULW
,QVWUXPHQW
/HQGHU LV 285 )$925,7( 0257*$*( 25325$7,21
/HQGHU LV D 25325$7,21
RUJDQL]HG DQG H[LVWLQJ XQGHU WKH ODZV RI 1257+ $52/,1$
/...
7UXVWHH LV -RKQ 6PLWK (VT
7UXVWHH
V DGGUHVV LV
(
0(56 LV 0RUWJDJH (OHFWURQLF 5HJLVWUDWLRQ 6VWHPV ,QF 0(56 LV D VHSDUDWH FRUSRUDWLRQ WKDW LV DFWLQJ VROHO DV D QRPLQHH IRU
/...
0(56
)
1RWH PHDQV WKH SURPLVVRU QRWH VLJQHG E %RUURZHU DQG GDWHG -XO 
7KH 1RWH VWDWHV WKDW %RUURZHU RZHV /HQGHU 2QH +XQGUHG )RUW...
SOXV LQWHUHVW %RUURZHU KDV SURPLVHG WR SD WKLV GHEW LQ UHJXODU 3HULRGLF
3DPHQWV DQG WR SD WKH GHEW LQ IXOO QRW ODWHU WKDQ ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

deed_of_trust

56 Aufrufe

Veröffentlicht am

0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
56
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
0
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
1
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

deed_of_trust

 1. 1. '((' 2) 75867 '(),1,7,216 :RUGV XVHG LQ PXOWLSOH VHFWLRQV RI WKLV GRFXPHQW DUH GHILQHG EHORZ DQG RWKHU ZRUGV DUH GHILQHG LQ 6HFWLRQV DQG HUWDLQ UXOHV UHJDUGLQJ WKH XVDJH RI ZRUGV XVHG LQ WKLV GRFXPHQW DUH DOVR SURYLGHG LQ 6HFWLRQ $
 2. 2. 6HFXULW ,QVWUXPHQW PHDQV WKLV GRFXPHQW ZKLFK LV GDWHG -XO WRJHWKHU ZLWK DOO 5LGHUV WR WKLV GRFXPHQW %
 3. 3. %RUURZHU LV %RUURZHU©V QDPH KHUH
 4. 4. %RUURZHU V DGGUHVV LV 7+ 675((7 1: :$6+,1*721 ' %RUURZHU LV WKH WUXVWRU XQGHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW
 5. 5. /HQGHU LV 285 )$925,7( 0257*$*( 25325$7,21 /HQGHU LV D 25325$7,21 RUJDQL]HG DQG H[LVWLQJ XQGHU WKH ODZV RI 1257+ $52/,1$ /HQGHU V DGGUHVV LV 021( '5,9( 5$/(,*+ 1 '
 6. 6. 7UXVWHH LV -RKQ 6PLWK (VT 7UXVWHH V DGGUHVV LV (
 7. 7. 0(56 LV 0RUWJDJH (OHFWURQLF 5HJLVWUDWLRQ 6VWHPV ,QF 0(56 LV D VHSDUDWH FRUSRUDWLRQ WKDW LV DFWLQJ VROHO DV D QRPLQHH IRU /HQGHU DQG /HQGHU V VXFFHVVRUV DQG DVVLJQV 0(56 LV WKH EHQHILFLDU XQGHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW 0(56 LV RUJDQL]HG DQG H[LVWLQJ XQGHU WKH ODZV RI 'HODZDUH DQG KDV DQ DGGUHVV DQG WHOHSKRQH RI 32 %R[ )OLQW 0, WHO
 8. 8. 0(56 )
 9. 9. 1RWH PHDQV WKH SURPLVVRU QRWH VLJQHG E %RUURZHU DQG GDWHG -XO 7KH 1RWH VWDWHV WKDW %RUURZHU RZHV /HQGHU 2QH +XQGUHG )RUW 7KRXVDQG DQG QR 'ROODUV 8 6
 10. 10. SOXV LQWHUHVW %RUURZHU KDV SURPLVHG WR SD WKLV GHEW LQ UHJXODU 3HULRGLF 3DPHQWV DQG WR SD WKH GHEW LQ IXOO QRW ODWHU WKDQ $XJXVW *
 11. 11. 3URSHUW PHDQV WKH SURSHUW WKDW LV GHVFULEHG EHORZ XQGHU WKH KHDGLQJ 7UDQVIHU RI 5LJKWV LQ WKH 3URSHUW +
 12. 12. /RDQ PHDQV WKH GHEW HYLGHQFHG E WKH 1RWH SOXV LQWHUHVW DQ SUHSDPHQW FKDUJHV DQG ODWH FKDUJHV GXH XQGHU WKH 1RWH DQG DOO VXPV GXH XQGHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW SOXV LQWHUHVW
 13. 13. 5LGHUV PHDQ DOO 5LGHUV WR WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW WKDW DUH H[HFXWHG E %RUURZHU 7KH IROORZLQJ 5LGHUV DUH WR EH H[HFXWHG E %RUURZHU FKHFN ER[ DV DSSOLFDEOH@ G $GMXVWDEOH 5DWH 5LGHU G RQGRPLQLXP 5LGHU G 6HFRQG +RPH 5LGHU G %DOORRQ 5LGHU G )DPLO 5LGHU G 3ODQQHG 8QLW 'HYHORSPHQW 5LGHU G 9$ 5LGHU G %LZHHNO 3DPHQW 5LGHU G 2WKHUV
 14. 14. VSHFLI@ 4
 15. 15. $SSOLFDEOH /DZ PHDQV DOO FRQWUROOLQJ DSSOLFDEOH IHGHUDO VWDWH DQG ORFDO VWDWXWHV UHJXODWLRQV RUGLQDQFHV DQG DGPLQLVWUDWLYH UXOHV DQG RUGHUV WKDW KDYH WKH HIIHFW RI ODZ
 16. 16. DV ZHOO DV DOO DSSOLFDEOH ILQDO QRQDSSHDODEOH MXGLFLDO RSLQLRQV
 17. 17. .
 18. 18. RPPXQLW $VVRFLDWLRQ 'XHV )HHV DQG $VVHVVPHQWV PHDQV DOO GXHV IHHV DVVHVVPHQWV DQG RWKHU FKDUJHV WKDW DUH LPSRVHG RQ %RUURZHU RU WKH 3URSHUW E D FRQGRPLQLXP DVVRFLDWLRQ KRPHRZQHUV DVVRFLDWLRQ RU VLPLODU RUJDQL]DWLRQ /
 19. 19. (OHFWURQLF )XQGV 7UDQVIHU PHDQV DQ WUDQVIHU RI IXQGV RWKHU WKDQ D WUDQVDFWLRQ RULJLQDWHG E FKHFN GUDIW RU VLPLODU SDSHU LQVWUXPHQW ZKLFK LV LQLWLDWHG WKURXJK DQ HOHFWURQLF WHUPLQDO WHOHSKRQLF LQVWUXPHQW FRPSXWHU RU PDJQHWLF WDSH VR DV WR RUGHU LQVWUXFW RU DXWKRUL]H D ILQDQFLDO LQVWLWXWLRQ WR GHELW RU FUHGLW DQ DFFRXQW 6XFK WHUP LQFOXGHV EXW LV QRW OLPLWHG WR SRLQWRIVDOH WUDQVIHUV DXWRPDWHG WHOOHU PDFKLQH WUDQVDFWLRQV WUDQVIHUV LQLWLDWHG E WHOHSKRQH ZLUH WUDQVIHUV DQG DXWRPDWHG FOHDULQJKRXVH WUDQVIHUV 0
 20. 20. (VFURZ ,WHPV PHDQ WKRVH LWHPV WKDW DUH GHVFULEHG LQ 6HFWLRQ 1
 21. 21. 0LVFHOODQHRXV 3URFHHGV PHDQV DQ FRPSHQVDWLRQ VHWWOHPHQW DZDUG RI GDPDJHV RU SURFHHGV SDLG E DQ WKLUG SDUW RWKHU WKDQ LQVXUDQFH SURFHHGV SDLG XQGHU WKH FRYHUDJHV GHVFULEHG LQ 6HFWLRQ
 22. 22. IRU L
 23. 23. GDPDJH WR RU GHVWUXFWLRQ RI WKH 3URSHUW LL
 24. 24. FRQGHPQDWLRQ RU RWKHU WDNLQJ RI DOO RU DQ SDUW RI WKH 3URSHUW LLL
 25. 25. FRQYHDQFH LQ OLHX RI FRQGHPQDWLRQ RU LY
 26. 26. PLVUHSUHVHQWDWLRQV RI RU RPLVVLRQV DV WR WKH YDOXH DQGRU FRQGLWLRQ RI WKH 3URSHUW
 27. 27. 0RUWJDJH ,QVXUDQFH PHDQV LQVXUDQFH SURWHFWLQJ /HQGHU DJDLQVW WKH QRQSDPHQW RI RU GHIDXOW RQ WKH /RDQ 3
 28. 28. 3HULRGLF 3DPHQW PHDQV WKH UHJXODUO VFKHGXOHG DPRXQW GXH IRU L
 29. 29. SULQFLSDO DQG LQWHUHVW XQGHU WKH 1RWH SOXV LL
 30. 30. DQ DPRXQWV XQGHU 6HFWLRQ RI WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW 4
 31. 31. 5(63$ PHDQV WKH 5HDO (VWDWH 6HWWOHPHQW 3URFHGXUHV $FW 86 6HFWLRQ HW VHT
 32. 32. DQG LWV LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQ 5HJXODWLRQ ; )5 3DUW
 33. 33. DV WKH PLJKW EH DPHQGHG IURP WLPH WR WLPH RU DQ DGGLWLRQDO RU VXFFHVVRU OHJLVODWLRQ RU UHJXODWLRQ WKDW JRYHUQV WKH VDPH VXEMHFW PDWWHU $V XVHG LQ WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW 5(63$ UHIHUV WR DOO UHTXLUHPHQWV DQG UHVWULFWLRQV WKDW DUH LPSRVHG LQ UHJDUG WR D IHGHUDOO UHODWHG PRUWJDJH ORDQ HYHQ LI WKH /RDQ GRHV QRW TXDOLI DV D IHGHUDOO UHODWHG PRUWJDJH ORDQ XQGHU 5(63$ 5
 34. 34. 6XFFHVVRU LQ ,QWHUHVW RI %RUURZHU PHDQV DQ SDUW WKDW KDV WDNHQ WLWOH WR WKH 3URSHUW ZKHWKHU RU QRW WKDW SDUW KDV DVVXPHG %RUURZHU V REOLJDWLRQV XQGHU WKH 1RWH DQGRU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW 75$16)(5 2) 5,*+76 ,1 7+( 3523(57 7KH EHQHILFLDU RI WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW LV 0(56 VROHO DV QRPLQHH IRU /HQGHU DQG /HQGHU V VXFFHVVRUV DQG DVVLJQV
 35. 35. DQG WKH VXFFHVVRUV DQG DVVLJQV RI 0(56 7KLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW VHFXUHV WR /HQGHU L
 36. 36. WKH UHSDPHQW RI WKH /RDQ DQG DOO UHQHZDOV H[WHQVLRQV DQG PRGLILFDWLRQV RI WKH 1RWH DQG LL
 37. 37. WKH SHUIRUPDQFH RI %RUURZHU V FRYHQDQWV DQG DJUHHPHQWV XQGHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW DQG WKH 1RWH )RU WKLV SXUSRVH %RUURZHU LUUHYRFDEO JUDQWV DQG FRQYHV WR 7UXVWHH LQ WUXVW ZLWK SRZHU RI VDOH WKH IROORZLQJ GHVFULEHG SURSHUW ORFDWHG LQ WKH 'LVWULFW RI ROXPELD /RW QXPEHUHG RQH
 38. 38. LQ 6TXDUH QXPEHUHG 2QH 7KRXVDQG 2QH
 39. 39. LQ D VXEGLYLVLRQ PDGH E -RKQ + 6PLWK DQG $VVRFLDWHV FDOOHG 0RXQW 3OHDVDQW (VWDWHV DQG UHFRUGHG LQ /LEHU DW )ROLR LQ WKH 2IILFH RI WKH 6XUYHRU IRU WKH 'LVWULFW RI ROXPELD 3DUFHO ,' 1XPEHU ZKLFK FXUUHQWO KDV WKH DGGUHVV RI WK 6WUHHW 1: :DVKLQJWRQ ' 3URSHUW $GGUHVV
 40. 40. 6WUHHW@ =LS RGH@ 72*(7+(5 :,7+ DOO WKH LPSURYHPHQWV QRZ RU KHUHDIWHU HUHFWHG RQ WKH SURSHUW DQG DOO HDVHPHQWV DSSXUWHQDQFHV DQG IL[WXUHV QRZ RU KHUHDIWHU D SDUW RI WKH SURSHUW $OO UHSODFHPHQWV DQG DGGLWLRQV VKDOO DOVR EH FRYHUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW $OO RI WKH IRUHJRLQJ LV UHIHUUHG WR LQ WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW DV WKH 3URSHUW %RUURZHU XQGHUVWDQGV DQG DJUHHV WKDW 0(56 KROGV RQO OHJDO WLWOH WR WKH LQWHUHVWV JUDQWHG E %RUURZHU LQ WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW EXW LI QHFHVVDU WR FRPSO ZLWK ODZ RU FXVWRP 0(56 DV QRPLQHH IRU /HQGHU DQG /HQGHU V VXFFHVVRUV DQG DVVLJQV
 41. 41. KDV WKH ULJKW WR H[HUFLVH DQ RU DOO RI WKRVH LQWHUHVWV LQFOXGLQJ EXW QRW OLPLWHG WR WKH ULJKW WR IRUHFORVH DQG VHOO WKH 3URSHUW DQG WR WDNH DQ DFWLRQ UHTXLUHG RI /HQGHU LQFOXGLQJ EXW QRW OLPLWHG WR UHOHDVLQJ DQG FDQFHOLQJ WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW %2552:(5 29(1$176 WKDW %RUURZHU LV ODZIXOO VHLVHG RI WKH HVWDWH KHUHE FRQYHHG DQG KDV WKH ULJKW WR JUDQW DQG FRQYH WKH 3URSHUW DQG WKDW WKH 3URSHUW LV XQHQFXPEHUHG H[FHSW IRU HQFXPEUDQFHV RI UHFRUG %RUURZHU ZDUUDQWV DQG ZLOO GHIHQG JHQHUDOO WKH WLWOH WR WKH 3URSHUW DJDLQVW DOO FODLPV DQG GHPDQGV VXEMHFW WR DQ HQFXPEUDQFHV RI UHFRUG 7+,6 6(85,7 ,167580(17 FRPELQHV XQLIRUP FRYHQDQWV IRU QDWLRQDO XVH DQG QRQXQLIRUP FRYHQDQWV ZLWK OLPLWHG YDULDWLRQV E MXULVGLFWLRQ WR FRQVWLWXWH D XQLIRUP VHFXULW LQVWUXPHQW FRYHULQJ UHDO SURSHUW 81,)250 29(1$176 %RUURZHU DQG /HQGHU FRYHQDQW DQG DJUHH DV IROORZV 3DPHQW RI 3ULQFLSDO ,QWHUHVW (VFURZ ,WHPV 3UHSDPHQW KDUJHV DQG /DWH KDUJHV %RUURZHU VKDOO SD ZKHQ GXH WKH SULQFLSDO RI DQG LQWHUHVW RQ WKH GHEW HYLGHQFHG E WKH 1RWH DQG DQ SUHSDPHQW FKDUJHV DQG ODWH FKDUJHV GXH XQGHU WKH 1RWH %RUURZHU VKDOO DOVR SD IXQGV IRU (VFURZ ,WHPV SXUVXDQW WR 6HFWLRQ 3DPHQWV GXH XQGHU WKH 1RWH DQG WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW VKDOO EH PDGH LQ 86 FXUUHQF +RZHYHU LI DQ FKHFN RU RWKHU LQVWUXPHQW UHFHLYHG E /HQGHU DV SDPHQW XQGHU WKH 1RWH RU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW LV UHWXUQHG WR /HQGHU XQSDLG /HQGHU PD UHTXLUH WKDW DQ RU DOO VXEVHTXHQW SDPHQWV GXH XQGHU WKH 1RWH DQG WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW EH PDGH LQ RQH RU PRUH RI WKH IROORZLQJ IRUPV DV VHOHFWHG E /HQGHU D
 42. 42. FDVK E
 43. 43. PRQH RUGHU F
 44. 44. FHUWLILHG FKHFN EDQN
 45. 45. FKHFN WUHDVXUHU V FKHFN RU FDVKLHU V FKHFN SURYLGHG DQ VXFK FKHFN LV GUDZQ XSRQ DQ LQVWLWXWLRQ ZKRVH GHSRVLWV DUH LQVXUHG E D IHGHUDO DJHQF LQVWUXPHQWDOLW RU HQWLW RU G
 46. 46. (OHFWURQLF )XQGV 7UDQVIHU 3DPHQWV DUH GHHPHG UHFHLYHG E /HQGHU ZKHQ UHFHLYHG DW WKH ORFDWLRQ GHVLJQDWHG LQ WKH 1RWH RU DW VXFK RWKHU ORFDWLRQ DV PD EH GHVLJQDWHG E /HQGHU LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH QRWLFH SURYLVLRQV LQ 6HFWLRQ /HQGHU PD UHWXUQ DQ SDPHQW RU SDUWLDO SDPHQW LI WKH SDPHQW RU SDUWLDO SDPHQWV DUH LQVXIILFLHQW WR EULQJ WKH /RDQ FXUUHQW /HQGHU PD DFFHSW DQ SDPHQW RU SDUWLDO SDPHQW LQVXIILFLHQW WR EULQJ WKH /RDQ FXUUHQW ZLWKRXW ZDLYHU RI DQ ULJKWV KHUHXQGHU RU SUHMXGLFH WR LWV ULJKWV WR UHIXVH VXFK SDPHQW RU SDUWLDO SDPHQWV LQ WKH IXWXUH EXW /HQGHU LV QRW REOLJDWHG WR DSSO VXFK SDPHQWV DW WKH WLPH VXFK SDPHQWV DUH DFFHSWHG ,I HDFK 3HULRGLF 3DPHQW LV DSSOLHG DV RI LWV VFKHGXOHG GXH GDWH WKHQ /HQGHU QHHG QRW SD LQWHUHVW RQ XQDSSOLHG IXQGV /HQGHU PD KROG VXFK XQDSSOLHG IXQGV XQWLO %RUURZHU PDNHV SDPHQW WR EULQJ WKH /RDQ FXUUHQW ,I %RUURZHU GRHV QRW GR VR ZLWKLQ D UHDVRQDEOH SHULRG RI WLPH /HQGHU VKDOO HLWKHU DSSO VXFK IXQGV RU UHWXUQ WKHP WR %RUURZHU ,I QRW DSSOLHG HDUOLHU VXFK IXQGV ZLOO EH DSSOLHG WR WKH RXWVWDQGLQJ SULQFLSDO EDODQFH XQGHU WKH 1RWH LPPHGLDWHO SULRU WR IRUHFORVXUH 1R RIIVHW RU FODLP ZKLFK %RUURZHU PLJKW KDYH QRZ RU LQ WKH IXWXUH DJDLQVW /HQGHU VKDOO UHOLHYH %RUURZHU IURP PDNLQJ SDPHQWV GXH XQGHU WKH 1RWH DQG WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW RU SHUIRUPLQJ WKH FRYHQDQWV DQG DJUHHPHQWV VHFXUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW $SSOLFDWLRQ RI 3DPHQWV RU 3URFHHGV ([FHSW DV RWKHUZLVH GHVFULEHG LQ WKLV 6HFWLRQ DOO SDPHQWV DFFHSWHG DQG DSSOLHG E /HQGHU VKDOO EH DSSOLHG LQ WKH IROORZLQJ RUGHU RI SULRULW D
 47. 47. LQWHUHVW GXH XQGHU WKH 1RWH E
 48. 48. SULQFLSDO GXH XQGHU WKH 1RWH F
 49. 49. DPRXQWV GXH XQGHU 6HFWLRQ 6XFK SDPHQWV VKDOO EH DSSOLHG WR HDFK 3HULRGLF 3DPHQW LQ WKH RUGHU LQ ZKLFK LW EHFDPH GXH $Q UHPDLQLQJ DPRXQWV VKDOO EH DSSOLHG ILUVW WR ODWH FKDUJHV VHFRQG WR DQ RWKHU DPRXQWV GXH XQGHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW DQG WKHQ WR UHGXFH WKH SULQFLSDO EDODQFH RI WKH 1RWH ,I /HQGHU UHFHLYHV D SDPHQW IURP %RUURZHU IRU D GHOLQTXHQW 3HULRGLF 3DPHQW ZKLFK LQFOXGHV D VXIILFLHQW DPRXQW WR SD DQ ODWH FKDUJH GXH WKH SDPHQW PD EH DSSOLHG WR WKH GHOLQTXHQW SDPHQW DQG WKH ODWH FKDUJH ,I PRUH WKDQ RQH 3HULRGLF 3DPHQW LV RXWVWDQGLQJ /HQGHU PD DSSO DQ SDPHQW UHFHLYHG IURP %RUURZHU WR WKH UHSDPHQW RI WKH 3HULRGLF 3DPHQWV LI DQG WR WKH H[WHQW WKDW HDFK SDPHQW FDQ EH SDLG LQ IXOO 7R WKH H[WHQW WKDW DQ H[FHVV H[LVWV DIWHU WKH SDPHQW LV DSSOLHG WR WKH IXOO SDPHQW RI RQH RU PRUH 3HULRGLF 3DPHQWV VXFK H[FHVV PD EH DSSOLHG WR DQ ODWH FKDUJHV GXH 9ROXQWDU SUHSDPHQWV VKDOO EH DSSOLHG ILUVW WR DQ SUHSDPHQW FKDUJHV DQG WKHQ DV GHVFULEHG LQ WKH 1RWH $Q DSSOLFDWLRQ RI SDPHQWV LQVXUDQFH SURFHHGV RU 0LVFHOODQHRXV 3URFHHGV WR SULQFLSDO GXH XQGHU WKH 1RWH VKDOO QRW H[WHQG RU SRVWSRQH WKH GXH GDWH RU FKDQJH WKH DPRXQW RI WKH 3HULRGLF 3DPHQWV )XQGV IRU (VFURZ ,WHPV %RUURZHU VKDOO SD WR /HQGHU RQ WKH GD 3HULRGLF 3DPHQWV DUH GXH XQGHU WKH 1RWH XQWLO WKH 1RWH LV SDLG LQ IXOO D VXP WKH )XQGV
 50. 50. WR SURYLGH IRU SDPHQW RI DPRXQWV GXH IRU D
 51. 51. WD[HV DQG DVVHVVPHQWV DQG RWKHU LWHPV ZKLFK FDQ DWWDLQ SULRULW RYHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW DV D OLHQ RU HQFXPEUDQFH RQ WKH 3URSHUW E
 52. 52. OHDVHKROG SDPHQWV RU JURXQG UHQWV RQ WKH 3URSHUW LI DQ F
 53. 53. SUHPLXPV IRU DQ DQG DOO LQVXUDQFH UHTXLUHG E /HQGHU XQGHU 6HFWLRQ DQG G
 54. 54. 0RUWJDJH ,QVXUDQFH SUHPLXPV LI DQ RU DQ VXPV SDDEOH E %RUURZHU WR /HQGHU LQ OLHX RI WKH SDPHQW RI 0RUWJDJH ,QVXUDQFH SUHPLXPV LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH SURYLVLRQV RI 6HFWLRQ 7KHVH LWHPV DUH FDOOHG (VFURZ ,WHPV $W RULJLQDWLRQ RU DW DQ WLPH GXULQJ WKH WHUP RI WKH /RDQ /HQGHU PD UHTXLUH WKDW RPPXQLW $VVRFLDWLRQ 'XHV )HHV DQG $VVHVVPHQWV LI DQ EH HVFURZHG E %RUURZHU DQG VXFK GXHV IHHV DQG DVVHVVPHQWV VKDOO EH DQ (VFURZ ,WHP %RUURZHU VKDOO SURPSWO IXUQLVK WR /HQGHU DOO QRWLFHV RI DPRXQWV WR EH SDLG XQGHU WKLV 6HFWLRQ %RUURZHU VKDOO SD /HQGHU WKH )XQGV IRU (VFURZ ,WHPV XQOHVV /HQGHU ZDLYHV %RUURZHU V REOLJDWLRQ WR SD WKH )XQGV IRU DQ RU DOO (VFURZ ,WHPV /HQGHU PD ZDLYH %RUURZHU V REOLJDWLRQ WR SD WR /HQGHU )XQGV IRU DQ RU DOO (VFURZ ,WHPV DW DQ WLPH $Q VXFK ZDLYHU PD RQO EH LQ ZULWLQJ ,Q WKH HYHQW RI VXFK ZDLYHU %RUURZHU VKDOO SD GLUHFWO ZKHQ DQG ZKHUH SDDEOH WKH DPRXQWV GXH IRU DQ (VFURZ ,WHPV IRU ZKLFK SDPHQW RI )XQGV KDV EHHQ ZDLYHG E /HQGHU DQG LI /HQGHU UHTXLUHV VKDOO IXUQLVK WR /HQGHU UHFHLSWV HYLGHQFLQJ VXFK SDPHQW ZLWKLQ VXFK WLPH SHULRG DV /HQGHU PD UHTXLUH %RUURZHU V REOLJDWLRQ WR PDNH VXFK SDPHQWV DQG WR SURYLGH UHFHLSWV VKDOO IRU DOO SXUSRVHV EH GHHPHG WR EH D FRYHQDQW DQG DJUHHPHQW FRQWDLQHG LQ WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW DV WKH SKUDVH FRYHQDQW DQG DJUHHPHQW LV XVHG LQ 6HFWLRQ ,I %RUURZHU LV REOLJDWHG WR SD (VFURZ ,WHPV GLUHFWO SXUVXDQW WR D ZDLYHU DQG %RUURZHU IDLOV WR SD WKH DPRXQW GXH IRU DQ (VFURZ ,WHP /HQGHU PD H[HUFLVH LWV ULJKWV XQGHU 6HFWLRQ DQG SD VXFK DPRXQW DQG %RUURZHU VKDOO WKHQ EH REOLJDWHG XQGHU 6HFWLRQ WR UHSD WR /HQGHU DQ VXFK DPRXQW /HQGHU PD UHYRNH WKH ZDLYHU DV WR DQ RU DOO (VFURZ ,WHPV DW DQ WLPH E D QRWLFH JLYHQ LQ DFFRUGDQFH ZLWK 6HFWLRQ DQG XSRQ VXFK UHYRFDWLRQ %RUURZHU VKDOO SD WR /HQGHU DOO )XQGV DQG LQ VXFK DPRXQWV WKDW DUH WKHQ UHTXLUHG XQGHU WKLV 6HFWLRQ /HQGHU PD DW DQ WLPH FROOHFW DQG KROG )XQGV LQ DQ DPRXQW D
 55. 55. VXIILFLHQW WR SHUPLW /HQGHU WR DSSO WKH )XQGV DW WKH WLPH VSHFLILHG XQGHU 5(63$ DQG E
 56. 56. QRW WR H[FHHG WKH PD[LPXP DPRXQW D OHQGHU FDQ UHTXLUH XQGHU 5(63$ /HQGHU VKDOO HVWLPDWH WKH DPRXQW RI )XQGV GXH RQ WKH EDVLV RI FXUUHQW GDWD DQG UHDVRQDEOH HVWLPDWHV RI H[SHQGLWXUHV RI IXWXUH (VFURZ ,WHPV RU RWKHUZLVH LQ DFFRUGDQFH ZLWK $SSOLFDEOH /DZ 7KH )XQGV VKDOO EH KHOG LQ DQ LQVWLWXWLRQ ZKRVH GHSRVLWV DUH LQVXUHG E D IHGHUDO DJHQF LQVWUXPHQWDOLW RU HQWLW LQFOXGLQJ /HQGHU LI /HQGHU LV DQ LQVWLWXWLRQ ZKRVH GHSRVLWV DUH VR LQVXUHG
 57. 57. RU LQ DQ )HGHUDO +RPH /RDQ %DQN /HQGHU VKDOO DSSO WKH )XQGV WR SD WKH (VFURZ ,WHPV QR ODWHU WKDQ WKH WLPH VSHFLILHG XQGHU 5(63$ /HQGHU VKDOO QRW FKDUJH %RUURZHU IRU KROGLQJ DQG DSSOLQJ WKH )XQGV DQQXDOO DQDO]LQJ WKH HVFURZ DFFRXQW RU YHULILQJ WKH (VFURZ ,WHPV XQOHVV /HQGHU SDV %RUURZHU LQWHUHVW RQ WKH )XQGV DQG $SSOLFDEOH /DZ SHUPLWV /HQGHU WR PDNH VXFK D FKDUJH 8QOHVV DQ DJUHHPHQW LV PDGH LQ ZULWLQJ RU $SSOLFDEOH /DZ UHTXLUHV LQWHUHVW WR EH SDLG RQ WKH )XQGV /HQGHU VKDOO QRW EH UHTXLUHG WR SD %RUURZHU DQ LQWHUHVW RU HDUQLQJV RQ WKH )XQGV %RUURZHU DQG /HQGHU FDQ DJUHH LQ ZULWLQJ KRZHYHU WKDW LQWHUHVW VKDOO EH SDLG RQ WKH )XQGV /HQGHU VKDOO JLYH WR %RUURZHU ZLWKRXW FKDUJH DQ DQQXDO DFFRXQWLQJ RI WKH )XQGV DV UHTXLUHG E 5(63$ ,I WKHUH LV D VXUSOXV RI )XQGV KHOG LQ HVFURZ DV GHILQHG XQGHU 5(63$ /HQGHU VKDOO DFFRXQW WR %RUURZHU IRU WKH H[FHVV IXQGV LQ DFFRUGDQFH ZLWK 5(63$ ,I WKHUH LV D VKRUWDJH RI )XQGV KHOG LQ HVFURZ DV GHILQHG XQGHU 5(63$ /HQGHU VKDOO QRWLI %RUURZHU DV
 58. 58. UHTXLUHG E 5(63$ DQG %RUURZHU VKDOO SD WR /HQGHU WKH DPRXQW QHFHVVDU WR PDNH XS WKH VKRUWDJH LQ DFFRUGDQFH ZLWK 5(63$ EXW LQ QR PRUH WKDQ PRQWKO SDPHQWV ,I WKHUH LV D GHILFLHQF RI )XQGV KHOG LQ HVFURZ DV GHILQHG XQGHU 5(63$ /HQGHU VKDOO QRWLI %RUURZHU DV UHTXLUHG E 5(63$ DQG %RUURZHU VKDOO SD WR /HQGHU WKH DPRXQW QHFHVVDU WR PDNH XS WKH GHILFLHQF LQ DFFRUGDQFH ZLWK 5(63$ EXW LQ QR PRUH WKDQ PRQWKO SDPHQWV 8SRQ SDPHQW LQ IXOO RI DOO VXPV VHFXUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW /HQGHU VKDOO SURPSWO UHIXQG WR %RUURZHU DQ )XQGV KHOG E /HQGHU KDUJHV /LHQV %RUURZHU VKDOO SD DOO WD[HV DVVHVVPHQWV FKDUJHV ILQHV DQG LPSRVLWLRQV DWWULEXWDEOH WR WKH 3URSHUW ZKLFK FDQ DWWDLQ SULRULW RYHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW OHDVHKROG SDPHQWV RU JURXQG UHQWV RQ WKH 3URSHUW LI DQ DQG RPPXQLW $VVRFLDWLRQ 'XHV )HHV DQG $VVHVVPHQWV LI DQ 7R WKH H[WHQW WKDW WKHVH LWHPV DUH (VFURZ ,WHPV %RUURZHU VKDOO SD WKHP LQ WKH PDQQHU SURYLGHG LQ 6HFWLRQ %RUURZHU VKDOO SURPSWO GLVFKDUJH DQ OLHQ ZKLFK KDV SULRULW RYHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW XQOHVV %RUURZHU D
 59. 59. DJUHHV LQ ZULWLQJ WR WKH SDPHQW RI WKH REOLJDWLRQ VHFXUHG E WKH OLHQ LQ D PDQQHU DFFHSWDEOH WR /HQGHU EXW RQO VR ORQJ DV %RUURZHU LV SHUIRUPLQJ VXFK DJUHHPHQW E
 60. 60. FRQWHVWV WKH OLHQ LQ JRRG IDLWK E RU GHIHQGV DJDLQVW HQIRUFHPHQW RI WKH OLHQ LQ OHJDO SURFHHGLQJV ZKLFK LQ /HQGHU V RSLQLRQ RSHUDWH WR SUHYHQW WKH HQIRUFHPHQW RI WKH OLHQ ZKLOH WKRVH SURFHHGLQJV DUH SHQGLQJ EXW RQO XQWLO VXFK SURFHHGLQJV DUH FRQFOXGHG RU F
 61. 61. VHFXUHV IURP WKH KROGHU RI WKH OLHQ DQ DJUHHPHQW VDWLVIDFWRU WR /HQGHU VXERUGLQDWLQJ WKH OLHQ WR WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW ,I /HQGHU GHWHUPLQHV WKDW DQ SDUW RI WKH 3URSHUW LV VXEMHFW WR D OLHQ ZKLFK FDQ DWWDLQ SULRULW RYHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW /HQGHU PD JLYH %RUURZHU D QRWLFH LGHQWLILQJ WKH OLHQ :LWKLQ GDV RI WKH GDWH RQ ZKLFK WKDW QRWLFH LV JLYHQ %RUURZHU VKDOO VDWLVI WKH OLHQ RU WDNH RQH RU PRUH RI WKH DFWLRQV VHW IRUWK DERYH LQ WKLV 6HFWLRQ /HQGHU PD UHTXLUH %RUURZHU WR SD D RQHWLPH FKDUJH IRU D UHDO HVWDWH WD[ YHULILFDWLRQ DQGRU UHSRUWLQJ VHUYLFH XVHG E /HQGHU LQ FRQQHFWLRQ ZLWK WKLV /RDQ 3URSHUW ,QVXUDQFH %RUURZHU VKDOO NHHS WKH LPSURYHPHQWV QRZ H[LVWLQJ RU KHUHDIWHU HUHFWHG RQ WKH 3URSHUW LQVXUHG DJDLQVW ORVV E ILUH KD]DUGV LQFOXGHG ZLWKLQ WKH WHUP H[WHQGHG FRYHUDJH DQG DQ RWKHU KD]DUGV LQFOXGLQJ EXW QRW OLPLWHG WR HDUWKTXDNHV DQG IORRGV IRU ZKLFK /HQGHU UHTXLUHV LQVXUDQFH 7KLV LQVXUDQFH VKDOO EH PDLQWDLQHG LQ WKH DPRXQWV LQFOXGLQJ GHGXFWLEOH OHYHOV
 62. 62. DQG IRU WKH SHULRGV WKDW /HQGHU UHTXLUHV :KDW /HQGHU UHTXLUHV SXUVXDQW WR WKH SUHFHGLQJ VHQWHQFHV FDQ FKDQJH GXULQJ WKH WHUP RI WKH /RDQ 7KH LQVXUDQFH FDUULHU SURYLGLQJ WKH LQVXUDQFH VKDOO EH FKRVHQ E %RUURZHU VXEMHFW WR /HQGHU V ULJKW WR GLVDSSURYH %RUURZHU V FKRLFH ZKLFK ULJKW VKDOO QRW EH H[HUFLVHG XQUHDVRQDEO /HQGHU PD UHTXLUH %RUURZHU WR SD LQ FRQQHFWLRQ ZLWK WKLV /RDQ HLWKHU D
 63. 63. D RQHWLPH FKDUJH IRU IORRG ]RQH GHWHUPLQDWLRQ FHUWLILFDWLRQ DQG WUDFNLQJ VHUYLFHV RU E
 64. 64. D RQHWLPH FKDUJH IRU IORRG ]RQH GHWHUPLQDWLRQ DQG FHUWLILFDWLRQ VHUYLFHV DQG VXEVHTXHQW FKDUJHV HDFK WLPH UHPDSSLQJV RU VLPLODU FKDQJHV RFFXU ZKLFK UHDVRQDEO PLJKW DIIHFW VXFK GHWHUPLQDWLRQ RU FHUWLILFDWLRQ %RUURZHU VKDOO DOVR EH UHVSRQVLEOH IRU WKH SDPHQW RI DQ IHHV LPSRVHG E WKH )HGHUDO (PHUJHQF 0DQDJHPHQW $JHQF LQ FRQQHFWLRQ ZLWK WKH UHYLHZ RI DQ IORRG ]RQH GHWHUPLQDWLRQ UHVXOWLQJ IURP DQ REMHFWLRQ E %RUURZHU ,I %RUURZHU IDLOV WR PDLQWDLQ DQ RI WKH FRYHUDJHV GHVFULEHG DERYH /HQGHU PD REWDLQ LQVXUDQFH FRYHUDJH DW /HQGHU V RSWLRQ DQG %RUURZHU V H[SHQVH /HQGHU LV XQGHU QR REOLJDWLRQ WR SXUFKDVH DQ SDUWLFXODU WSH RU DPRXQW RI FRYHUDJH 7KHUHIRUH VXFK FRYHUDJH VKDOO FRYHU /HQGHU EXW PLJKW RU PLJKW QRW SURWHFW %RUURZHU %RUURZHU V HTXLW LQ WKH 3URSHUW RU WKH FRQWHQWV RI WKH 3URSHUW DJDLQVW DQ ULVN KD]DUG RU OLDELOLW DQG PLJKW SURYLGH JUHDWHU RU OHVVHU FRYHUDJH WKDQ ZDV SUHYLRXVO LQ HIIHFW %RUURZHU DFNQRZOHGJHV WKDW WKH FRVW RI WKH LQVXUDQFH FRYHUDJH VR REWDLQHG PLJKW VLJQLILFDQWO H[FHHG WKH FRVW RI LQVXUDQFH WKDW %RUURZHU FRXOG KDYH REWDLQHG $Q DPRXQWV GLVEXUVHG E /HQGHU XQGHU WKLV 6HFWLRQ VKDOO EHFRPH DGGLWLRQDO GHEW RI %RUURZHU VHFXUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW 7KHVH DPRXQWV VKDOO EHDU LQWHUHVW DW WKH 1RWH UDWH IURP WKH GDWH RI GLVEXUVHPHQW DQG VKDOO EH SDDEOH ZLWK VXFK LQWHUHVW XSRQ QRWLFH IURP /HQGHU WR %RUURZHU UHTXHVWLQJ SDPHQW $OO LQVXUDQFH SROLFLHV UHTXLUHG E /HQGHU DQG UHQHZDOV RI VXFK SROLFLHV VKDOO EH VXEMHFW WR /HQGHU V ULJKW WR GLVDSSURYH VXFK SROLFLHV VKDOO LQFOXGH D VWDQGDUG PRUWJDJH FODXVH DQG VKDOO QDPH /HQGHU DV PRUWJDJHH DQGRU DV DQ DGGLWLRQDO ORVV SDHH /HQGHU VKDOO KDYH WKH ULJKW WR KROG WKH SROLFLHV DQG UHQHZDO FHUWLILFDWHV ,I /HQGHU UHTXLUHV %RUURZHU VKDOO SURPSWO JLYH WR /HQGHU DOO UHFHLSWV RI SDLG SUHPLXPV DQG UHQHZDO QRWLFHV ,I %RUURZHU REWDLQV DQ IRUP RI LQVXUDQFH FRYHUDJH QRW RWKHUZLVH UHTXLUHG E /HQGHU IRU GDPDJH WR RU GHVWUXFWLRQ RI WKH 3URSHUW VXFK SROLF VKDOO LQFOXGH D VWDQGDUG PRUWJDJH FODXVH DQG VKDOO QDPH /HQGHU DV PRUWJDJHH DQGRU DV DQ DGGLWLRQDO ORVV SDHH ,Q WKH HYHQW RI ORVV %RUURZHU VKDOO JLYH SURPSW QRWLFH WR WKH LQVXUDQFH FDUULHU DQG /HQGHU /HQGHU PD PDNH SURRI RI ORVV LI QRW PDGH SURPSWO E %RUURZHU 8QOHVV /HQGHU DQG %RUURZHU RWKHUZLVH DJUHH LQ ZULWLQJ DQ LQVXUDQFH SURFHHGV ZKHWKHU RU QRW WKH XQGHUOLQJ LQVXUDQFH ZDV UHTXLUHG E /HQGHU VKDOO EH DSSOLHG WR UHVWRUDWLRQ RU UHSDLU RI WKH 3URSHUW LI WKH UHVWRUDWLRQ RU UHSDLU LV HFRQRPLFDOO IHDVLEOH DQG /HQGHU V VHFXULW LV QRW OHVVHQHG 'XULQJ VXFK UHSDLU DQG UHVWRUDWLRQ SHULRG /HQGHU VKDOO KDYH WKH ULJKW WR KROG VXFK LQVXUDQFH SURFHHGV XQWLO /HQGHU KDV KDG DQ RSSRUWXQLW WR LQVSHFW VXFK 3URSHUW WR HQVXUH WKH ZRUN KDV EHHQ FRPSOHWHG WR /HQGHU V VDWLVIDFWLRQ SURYLGHG WKDW VXFK LQVSHFWLRQ VKDOO EH XQGHUWDNHQ SURPSWO /HQGHU PD GLVEXUVH SURFHHGV IRU WKH UHSDLUV DQG UHVWRUDWLRQ LQ D VLQJOH SDPHQW RU LQ D VHULHV RI SURJUHVV SDPHQWV DV WKH ZRUN LV FRPSOHWHG 8QOHVV DQ DJUHHPHQW LV PDGH LQ ZULWLQJ RU $SSOLFDEOH /DZ UHTXLUHV LQWHUHVW WR EH SDLG RQ VXFK LQVXUDQFH SURFHHGV /HQGHU VKDOO QRW EH UHTXLUHG WR SD %RUURZHU DQ LQWHUHVW RU HDUQLQJV RQ VXFK SURFHHGV )HHV IRU SXEOLF DGMXVWHUV RU RWKHU WKLUG SDUWLHV UHWDLQHG E %RUURZHU VKDOO QRW EH SDLG RXW RI WKH LQVXUDQFH SURFHHGV DQG VKDOO EH WKH VROH REOLJDWLRQ RI %RUURZHU ,I WKH UHVWRUDWLRQ RU UHSDLU LV QRW HFRQRPLFDOO IHDVLEOH RU /HQGHU V VHFXULW ZRXOG EH OHVVHQHG WKH LQVXUDQFH SURFHHGV VKDOO EH DSSOLHG WR WKH VXPV VHFXUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW ZKHWKHU RU QRW WKHQ GXH ZLWK WKH H[FHVV LI DQ SDLG WR %RUURZHU 6XFK LQVXUDQFH SURFHHGV VKDOO EH DSSOLHG LQ WKH RUGHU SURYLGHG IRU LQ 6HFWLRQ ,I %RUURZHU DEDQGRQV WKH 3URSHUW /HQGHU PD ILOH QHJRWLDWH DQG VHWWOH DQ DYDLODEOH LQVXUDQFH FODLP DQG UHODWHG PDWWHUV ,I %RUURZHU GRHV QRW UHVSRQG ZLWKLQ GDV WR D QRWLFH IURP /HQGHU WKDW WKH LQVXUDQFH FDUULHU KDV RIIHUHG WR VHWWOH D FODLP WKHQ /HQGHU
 65. 65. PD QHJRWLDWH DQG VHWWOH WKH FODLP 7KH GD SHULRG ZLOO EHJLQ ZKHQ WKH QRWLFH LV JLYHQ ,Q HLWKHU HYHQW RU LI /HQGHU DFTXLUHV WKH 3URSHUW XQGHU 6HFWLRQ RU RWKHUZLVH %RUURZHU KHUHE DVVLJQV WR /HQGHU D
 66. 66. %RUURZHU V ULJKWV VR DQ LQVXUDQFH SURFHHGV LQ DQ DPRXQW QRW WR H[FHHG WKH DPRXQWV XQSDLG XQGHU WKH 1RWH RU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW DQG E
 67. 67. DQ RWKHU RI %RUURZHU V ULJKWV RWKHU WKDQ WKH ULJKW WR DQ UHIXQG RI XQHDUQHG SUHPLXPV SDLG E %RUURZHU
 68. 68. XQGHU DOO LQVXUDQFH SROLFLHV FRYHULQJ WKH 3URSHUW LQVRIDU DV VXFK ULJKWV DUH DSSOLFDEOH WR WKH FRYHUDJH RI WKH 3URSHUW /HQGHU PD XVH WKH LQVXUDQFH SURFHHGV HLWKHU WR UHSDLU RU UHVWRUH WKH 3URSHUW RU WR SD DPRXQWV XQSDLG XQGHU WKH 1RWH RU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW ZKHWKHU RU QRW WKHQ GXH 2FFXSDQF %RUURZHU VKDOO RFFXS HVWDEOLVK DQG XVH WKH 3URSHUW DV %RUURZHU V SULQFLSDO UHVLGHQFH ZLWKLQ GDV DIWHU WKH H[HFXWLRQ RI WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW DQG VKDOO FRQWLQXH WR RFFXS WKH 3URSHUW DV %RUURZHU V SULQFLSDO UHVLGHQFH IRU DW OHDVW RQH HDU DIWHU WKH GDWH RI RFFXSDQF XQOHVV /HQGHU RWKHUZLVH DJUHHV LQ ZULWLQJ ZKLFK FRQVHQW VKDOO QRW EH XQUHDVRQDEO ZLWKKHOG RU XQOHVV H[WHQXDWLQJ FLUFXPVWDQFHV H[LVW ZKLFK DUH EHRQG %RUURZHU V FRQWURO 3UHVHUYDWLRQ 0DLQWHQDQFH DQG 3URWHFWLRQ RI WKH 3URSHUW ,QVSHFWLRQV %RUURZHU VKDOO QRW GHVWUR GDPDJH RU LPSDLU WKH 3URSHUW RU DOORZ WKH 3URSHUW WR GHWHULRUDWH RU FRPPLW ZDVWH RQ WKH 3URSHUW :KHWKHU RU QRW %RUURZHU LV UHVLGLQJ LQ WKH 3URSHUW %RUURZHU VKDOO PDLQWDLQ WKH 3URSHUW LQ RUGHU WR SUHYHQW WKH 3URSHUW IURP GHWHULRUDWLQJ RU GHFUHDVLQJ LQ YDOXH GXH WR LWV FRQGLWLRQ 8QOHVV LW LV GHWHUPLQHG SXUVXDQW WR 6HFWLRQ WKDW UHSDLU RU UHVWRUDWLRQ LV QRW HFRQRPLFDOO IHDVLEOH %RUURZHU VKDOO SURPSWO UHSDLU WKH 3URSHUW LI GDPDJHG WR DYRLG IXUWKHU GHWHULRUDWLRQ RU GDPDJH ,I LQVXUDQFH RU FRQGHPQDWLRQ SURFHHGV DUH SDLG LQ FRQQHFWLRQ ZLWK GDPDJH WR RU WKH WDNLQJ RI WKH 3URSHUW %RUURZHU VKDOO EH UHVSRQVLEOH IRU UHSDLULQJ RU UHVWRULQJ WKH 3URSHUW RQO LI /HQGHU KDV UHOHDVHG SURFHHGV IRU VXFK SXUSRVHV /HQGHU PD GLVEXUVH SURFHHGV IRU WKH UHSDLUV DQG UHVWRUDWLRQ LQ D VLQJOH SDPHQW RU LQ D VHULHV RI SURJUHVV SDPHQWV DV WKH ZRUN LV FRPSOHWHG ,I WKH LQVXUDQFH RU FRQGHPQDWLRQ SURFHHGV DUH QRW VXIILFLHQW WR UHSDLU RU UHVWRUH WKH 3URSHUW %RUURZHU LV QRW UHOLHYHG RI %RUURZHU V REOLJDWLRQ IRU WKH FRPSOHWLRQ RI VXFK UHSDLU RU UHVWRUDWLRQ /HQGHU RU LWV DJHQW PD PDNH UHDVRQDEOH HQWULHV XSRQ DQG LQVSHFWLRQ RI WKH 3URSHUW ,I LW KDV UHDVRQDEOH FDXVH /HQGHU PD LQVSHFW WKH LQWHULRU RI WKH LPSURYHPHQWV RQ WKH 3URSHUW /HQGHU VKDOO JLYH %RUURZHU QRWLFH DW WKH WLPH RI RU SULRU WR VXFK DQ LQWHULRU LQVSHFWLRQ VSHFLILQJ VXFK UHDVRQDEOH FDXVH %RUURZHU V /RDQ $SSOLFDWLRQ %RUURZHU VKDOO EH LQ GHIDXOW LI GXULQJ WKH /RDQ DSSOLFDWLRQ SURFHVV %RUURZHU RU DQ SHUVRQV RU HQWLWLHV DFWLQJ DW WKH GLUHFWLRQ RI %RUURZHU RU ZLWK %RUURZHU V NQRZOHGJH RU FRQVHQW JDYH PDWHULDOO IDOVH PLVOHDGLQJ RU LQDFFXUDWH LQIRUPDWLRQ RU VWDWHPHQWV WR /HQGHU RU IDLOHG WR SURYLGH /HQGHU ZLWK PDWHULDO LQIRUPDWLRQ
 69. 69. LQ FRQQHFWLRQ ZLWK WKH /RDQ 0DWHULDO UHSUHVHQWDWLRQV LQFOXGH EXW DUH QRW OLPLWHG WR UHSUHVHQWDWLRQV FRQFHUQLQJ %RUURZHU V RFFXSDQF RI WKH 3URSHUW DV %RUURZHU V SULQFLSDO UHVLGHQFH 3URWHFWLRQ RI /HQGHU V ,QWHUHVW LQ WKH 3URSHUW DQG 5LJKWV 8QGHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW ,I D
 70. 70. %RUURZHU IDLOV WR SHUIRUP WKH FRYHQDQWV DQG DJUHHPHQWV FRQWDLQHG LQ WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW E
 71. 71. WKHUH LV D OHJDO SURFHHGLQJ WKDW PLJKW VLJQLILFDQWO DIIHFW /HQGHU V LQWHUHVW LQ WKH 3URSHUW DQGRU ULJKWV XQGHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW VXFK DV D SURFHHGLQJ LQ EDQNUXSWF SUREDWH IRU FRQGHPQDWLRQ RU IRUIHLWXUH IRU HQIRUFHPHQW RI D OLHQ ZKLFK PD DWWDLQ SULRULW RYHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW RU WR HQIRUFH ODZV RU UHJXODWLRQV
 72. 72. RU F
 73. 73. %RUURZHU KDV DEDQGRQHG WKH 3URSHUW WKHQ /HQGHU PD GR DQG SD IRU ZKDWHYHU LV UHDVRQDEOH RU DSSURSULDWH WR SURWHFW /HQGHU V LQWHUHVW LQ WKH 3URSHUW DQG ULJKWV XQGHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW LQFOXGLQJ SURWHFWLQJ DQGRU DVVHVVLQJ WKH YDOXH RI WKH 3URSHUW DQG VHFXULQJ DQGRU UHSDLULQJ WKH 3URSHUW /HQGHU V DFWLRQV FDQ LQFOXGH EXW DUH QRW OLPLWHG WR D
 74. 74. SDLQJ DQ VXPV VHFXUHG E D OLHQ ZKLFK KDV SULRULW RYHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW E
 75. 75. DSSHDULQJ LQ FRXUW DQG F
 76. 76. SDLQJ UHDVRQDEOH DWWRUQHV IHHV WR SURWHFW LWV LQWHUHVW LQ WKH 3URSHUW DQGRU ULJKWV XQGHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW LQFOXGLQJ LWV VHFXUHG SRVLWLRQ LQ D EDQNUXSWF SURFHHGLQJ 6HFXULQJ WKH 3URSHUW LQFOXGHV EXW LV QRW OLPLWHG WR HQWHULQJ WKH 3URSHUW WR PDNH UHSDLUV FKDQJH ORFNV UHSODFH RU ERDUG XS GRRUV DQG ZLQGRZV GUDLQ ZDWHU IURP SLSHV HOLPLQDWH EXLOGLQJ RU RWKHU FRGH YLRODWLRQV RU GDQJHURXV FRQGLWLRQV DQG KDYH XWLOLWLHV WXUQHG RQ RU RII $OWKRXJK /HQGHU PD WDNH DFWLRQ XQGHU WKLV 6HFWLRQ /HQGHU GRHV QRW KDYH WR GR VR DQG LV QRW XQGHU DQ GXW RU REOLJDWLRQ WR GR VR ,W LV DJUHHG WKDW /HQGHU LQFXUV QR OLDELOLW IRU QRW WDNLQJ DQ RU DOO DFWLRQV DXWKRUL]HG XQGHU WKLV 6HFWLRQ $Q DPRXQWV GLVEXUVHG E /HQGHU XQGHU WKLV 6HFWLRQ VKDOO EHFRPH DGGLWLRQDO GHEW RI %RUURZHU VHFXUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW 7KHVH DPRXQWV VKDOO EHDU LQWHUHVW DW WKH 1RWH UDWH IURP WKH GDWH RI GLVEXUVHPHQW DQG VKDOO EH SDDEOH ZLWK VXFK LQWHUHVW XSRQ QRWLFH IURP /HQGHU WR %RUURZHU UHTXHVWLQJ SDPHQW ,I WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW LV RQ D OHDVHKROG %RUURZHU VKDOO FRPSO ZLWK DOO WKH SURYLVLRQV RI WKH OHDVH ,I %RUURZHU DFTXLUHV IHH WLWOH WR WKH 3URSHUW WKH OHDVHKROG DQG WKH IHH WLWOH VKDOO QRW PHUJH XQOHVV /HQGHU DJUHHV WR WKH PHUJHU LQ ZULWLQJ 0RUWJDJH ,QVXUDQFH ,I /HQGHU UHTXLUHG 0RUWJDJH ,QVXUDQFH DV D FRQGLWLRQ RI PDNLQJ WKH /RDQ %RUURZHU VKDOO SD WKH SUHPLXPV UHTXLUHG WR PDLQWDLQ WKH 0RUWJDJH ,QVXUDQFH LQ HIIHFW ,I IRU DQ UHDVRQ WKH 0RUWJDJH ,QVXUDQFH FRYHUDJH UHTXLUHG E /HQGHU FHDVHV WR EH DYDLODEOH IURP WKH PRUWJDJH LQVXUHU WKDW SUHYLRXVO SURYLGHG VXFK LQVXUDQFH DQG %RUURZHU ZDV UHTXLUHG WR PDNH VHSDUDWHO GHVLJQDWHG SDPHQWV WRZDUG WKH SUHPLXPV IRU 0RUWJDJH ,QVXUDQFH %RUURZHU VKDOO SD WKH SUHPLXPV UHTXLUHG WR REWDLQ FRYHUDJH VXEVWDQWLDOO HTXLYDOHQW WR WKH 0RUWJDJH ,QVXUDQFH SUHYLRXVO LQ HIIHFW DW D FRVW VXEVWDQWLDOO HTXLYDOHQW WR WKH FRVW WR %RUURZHU RI WKH 0RUWJDJH ,QVXUDQFH SUHYLRXVO LQ HIIHFW IURP DQ DOWHUQDWH PRUWJDJH LQVXUHU VHOHFWHG E /HQGHU ,I VXEVWDQWLDOO HTXLYDOHQW 0RUWJDJH ,QVXUDQFH FRYHUDJH LV QRW DYDLODEOH %RUURZHU VKDOO FRQWLQXH WR SD WR /HQGHU WKH DPRXQW RI WKH VHSDUDWHO GHVLJQDWHG SDPHQWV WKDW ZHUH GXH ZKHQ WKH LQVXUDQFH FRYHUDJH FHDVHG WR EH LQ HIIHFW /HQGHU ZLOO DFFHSW XVH DQG UHWDLQ WKHVH SDPHQWV DV D QRQUHIXQGDEOH ORVV UHVHUYH LQ OLHX RI 0RUWJDJH ,QVXUDQFH 6XFK ORVV UHVHUYH VKDOO EH QRQUHIXQGDEOH QRWZLWKVWDQGLQJ WKH IDFW WKDW WKH /RDQ LV XOWLPDWHO SDLG LQ IXOO DQG /HQGHU VKDOO QRW EH UHTXLUHG WR SD %RUURZHU DQ LQWHUHVW RU HDUQLQJV RQ VXFK ORVV UHVHUYH /HQGHU FDQ QR ORQJHU UHTXLUH ORVV UHVHUYH SDPHQWV LI 0RUWJDJH ,QVXUDQFH FRYHUDJH LQ WKH DPRXQW DQG IRU WKH SHULRG WKDW /HQGHU UHTXLUHV
 77. 77. SURYLGHG E DQ LQVXUHU VHOHFWHG E /HQGHU DJDLQ EHFRPHV DYDLODEOH LV REWDLQHG DQG /HQGHU UHTXLUHV VHSDUDWHO GHVLJQDWHG SDPHQWV WRZDUG WKH SUHPLXPV IRU 0RUWJDJH ,QVXUDQFH ,I /HQGHU UHTXLUHG 0RUWJDJH ,QVXUDQFH DV D FRQGLWLRQ RI PDNLQJ WKH /RDQ DQG %RUURZHU ZDV UHTXLUHG WR PDNH VHSDUDWHO GHVLJQDWHG SDPHQWV WRZDUG WKH SUHPLXPV IRU 0RUWJDJH ,QVXUDQFH %RUURZHU
 78. 78. VKDOO SD WKH SUHPLXPV UHTXLUHG WR PDLQWDLQ 0RUWJDJH ,QVXUDQFH LQ HIIHFW RU WR SURYLGH D QRQUHIXQGDEOH ORVV UHVHUYH XQWLO WKH /HQGHU V UHTXLUHPHQW IRU 0RUWJDJH ,QVXUDQFH HQGV LQ DFFRUGDQFH ZLWK DQ ZULWWHQ DJUHHPHQW EHWZHHQ %RUURZHU DQG /HQGHU SURYLGLQJ IRU VXFK WHUPLQDWLRQ RU XQWLO WHUPLQDWLRQ LV UHTXLUHG E $SSOLFDEOH /DZ 1RWKLQJ LQ WKLV 6HFWLRQ DIIHFWV %RUURZHU V REOLJDWLRQ WR SD LQWHUHVW DW WKH UDWH SURYLGHG LQ WKH 1RWH 0RUWJDJH ,QVXUDQFH UHLPEXUVHV /HQGHU RU DQ HQWLW WKDW SXUFKDVHV WKH 1RWH
 79. 79. IRU FHUWDLQ ORVVHV LW PD LQFXU LI %RUURZHU GRHV QRW UHSD WKH /RDQ DV DJUHHG %RUURZHU LV QRW D SDUW WR WKH 0RUWJDJH ,QVXUDQFH 0RUWJDJH LQVXUHUV HYDOXDWH WKHLU WRWDO ULVN RQ DOO VXFK LQVXUDQFH LQ IRUFH IURP WLPH WR WLPH DQG PD HQWHU LQWR DJUHHPHQWV ZLWK RWKHU SDUWLHV WKDW VKDUH RU PRGLI WKHLU ULVN RU UHGXFH ORVVHV 7KHVH DJUHHPHQWV DUH RQ WHUPV DQG FRQGLWLRQV WKDW DUH VDWLVIDFWRU WR WKH PRUWJDJH LQVXUHU DQG WKH RWKHU SDUW RU SDUWLHV
 80. 80. WR WKHVH DJUHHPHQWV 7KHVH DJUHHPHQWV PD UHTXLUH WKH PRUWJDJH LQVXUHU WR PDNH SDPHQWV XVLQJ DQ VRXUFH RI IXQGV WKDW WKH PRUWJDJH LQVXUHU PD KDYH DYDLODEOH ZKLFK PD LQFOXGH IXQGV REWDLQHG IURP 0RUWJDJH ,QVXUDQFH SUHPLXPV
 81. 81. $V D UHVXOW RI WKHVH DJUHHPHQWV /HQGHU DQ SXUFKDVHU RI WKH 1RWH DQRWKHU LQVXUHU DQ UHLQVXUHU DQ RWKHU HQWLW RU DQ DIILOLDWH RI DQ RI WKH IRUHJRLQJ PD UHFHLYH GLUHFWO RU LQGLUHFWO
 82. 82. DPRXQWV WKDW GHULYH IURP RU PLJKW EH FKDUDFWHUL]HG DV
 83. 83. D SRUWLRQ RI %RUURZHU V SDPHQWV IRU 0RUWJDJH ,QVXUDQFH LQ H[FKDQJH IRU VKDULQJ RU PRGLILQJ WKH PRUWJDJH LQVXUHU V ULVN RU UHGXFLQJ ORVVHV ,I VXFK DJUHHPHQW SURYLGHV WKDW DQ DIILOLDWH RI /HQGHU WDNHV D VKDUH RI WKH LQVXUHU V ULVN LQ H[FKDQJH IRU D VKDUH RI WKH SUHPLXPV SDLG WR WKH LQVXUHU WKH DUUDQJHPHQW LV RIWHQ WHUPHG FDSWLYH UHLQVXUDQFH )XUWKHU D
 84. 84. $Q VXFK DJUHHPHQWV ZLOO QRW DIIHFW WKH DPRXQWV WKDW %RUURZHU KDV DJUHHG WR SD IRU 0RUWJDJH ,QVXUDQFH RU DQ RWKHU WHUPV RI WKH /RDQ 6XFK DJUHHPHQWV ZLOO QRW LQFUHDVH WKH DPRXQW %RUURZHU ZLOO RZH IRU 0RUWJDJH ,QVXUDQFH DQG WKH ZLOO QRW HQWLWOH %RUURZHU WR DQ UHIXQG E
 85. 85. $Q VXFK DJUHHPHQWV ZLOO QRW DIIHFW WKH ULJKWV %RUURZHU KDV LI DQ ZLWK UHVSHFW WR WKH 0RUWJDJH ,QVXUDQFH XQGHU WKH +RPHRZQHUV 3URWHFWLRQ $FW RI RU DQ RWKHU ODZ 7KHVH ULJKWV PD LQFOXGH WKH ULJKW WR UHFHLYH FHUWDLQ GLVFORVXUHV WR UHTXHVW DQG REWDLQ FDQFHOODWLRQ RI WKH 0RUWJDJH ,QVXUDQFH WR KDYH WKH 0RUWJDJH ,QVXUDQFH WHUPLQDWHG DXWRPDWLFDOO DQGRU WR UHFHLYH D UHIXQG RI DQ 0RUWJDJH ,QVXUDQFH SUHPLXPV WKDW ZHUH XQHDUQHG DW WKH WLPH RI VXFK FDQFHOODWLRQ RU WHUPLQDWLRQ $VVLJQPHQW RI 0LVFHOODQHRXV 3URFHHGV )RUIHLWXUH $OO 0LVFHOODQHRXV 3URFHHGV DUH KHUHE DVVLJQHG WR DQG VKDOO EH SDLG WR /HQGHU ,I WKH 3URSHUW LV GDPDJHG VXFK 0LVFHOODQHRXV 3URFHHGV VKDOO EH DSSOLHG WR UHVWRUDWLRQ RU UHSDLU RI WKH 3URSHUW LI WKH UHVWRUDWLRQ RU UHSDLU LV HFRQRPLFDOO IHDVLEOH DQG /HQGHU V VHFXULW LV QRW OHVVHQHG 'XULQJ VXFK UHSDLU DQG UHVWRUDWLRQ SHULRG /HQGHU VKDOO KDYH WKH ULJKW WR KROG VXFK 0LVFHOODQHRXV 3URFHHGV XQWLO /HQGHU KDV KDG DQ RSSRUWXQLW WR LQVSHFW VXFK 3URSHUW WR HQVXUH WKH ZRUN KDV EHHQ FRPSOHWHG WR /HQGHU V VDWLVIDFWLRQ SURYLGHG WKDW VXFK LQVSHFWLRQ VKDOO EH XQGHUWDNHQ SURPSWO /HQGHU PD SD IRU WKH UHSDLUV DQG UHVWRUDWLRQ LQ D VLQJOH GLVEXUVHPHQW RU LQ D VHULHV RI SURJUHVV SDPHQWV DV WKH ZRUN LV FRPSOHWHG 8QOHVV DQ DJUHHPHQW LV PDGH LQ ZULWLQJ RU $SSOLFDEOH /DZ UHTXLUHV LQWHUHVW WR EH SDLG RQ VXFK 0LVFHOODQHRXV 3URFHHGV /HQGHU VKDOO QRW EH UHTXLUHG WR SD %RUURZHU DQ LQWHUHVW RU HDUQLQJV RQ VXFK 0LVFHOODQHRXV 3URFHHGV ,I WKH UHVWRUDWLRQ RU UHSDLU LV QRW HFRQRPLFDOO IHDVLEOH RU /HQGHU V VHFXULW ZRXOG EH OHVVHQHG WKH 0LVFHOODQHRXV 3URFHHGV VKDOO EH DSSOLHG WR WKH VXPV VHFXUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW ZKHWKHU RU QRW WKHQ GXH ZLWK WKH H[FHVV LI DQ SDLG WR %RUURZHU 6XFK 0LVFHOODQHRXV 3URFHHGV VKDOO EH DSSOLHG LQ WKH RUGHU SURYLGHG IRU LQ 6HFWLRQ ,Q WKH HYHQW RI D WRWDO WDNLQJ GHVWUXFWLRQ RU ORVV LQ YDOXH RI WKH 3URSHUW WKH 0LVFHOODQHRXV 3URFHHGV VKDOO EH DSSOLHG WR WKH VXPV VHFXUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW ZKHWKHU RU QRW WKHQ GXH ZLWK WKH H[FHVV LI DQ SDLG WR %RUURZHU ,Q WKH HYHQW RI D SDUWLDO WDNLQJ GHVWUXFWLRQ RU ORVV LQ YDOXH RI WKH 3URSHUW LQ ZKLFK WKH IDLU PDUNHW YDOXH RI WKH 3URSHUW LPPHGLDWHO EHIRUH WKH SDUWLDO WDNLQJ GHVWUXFWLRQ RU ORVV LQ YDOXH LV HTXDO WR RU JUHDWHU WKDQ WKH DPRXQW RI WKH VXPV VHFXUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW LPPHGLDWHO EHIRUH WKH SDUWLDO WDNLQJ GHVWUXFWLRQ RU ORVV LQ YDOXH XQOHVV %RUURZHU DQG /HQGHU RWKHUZLVH DJUHH LQ ZULWLQJ WKH VXPV VHFXUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW VKDOO EH UHGXFHG E WKH DPRXQW RI WKH 0LVFHOODQHRXV 3URFHHGV PXOWLSOLHG E WKH IROORZLQJ IUDFWLRQ D
 86. 86. WKH WRWDO DPRXQW RI WKH VXPV VHFXUHG LPPHGLDWHO EHIRUH WKH SDUWLDO WDNLQJ GHVWUXFWLRQ RU ORVV LQ YDOXH GLYLGHG E E
 87. 87. WKH IDLU PDUNHW YDOXH RI WKH 3URSHUW LPPHGLDWHO EHIRUH WKH SDUWLDO WDNLQJ GHVWUXFWLRQ RU ORVV LQ YDOXH $Q EDODQFH VKDOO EH SDLG WR %RUURZHU ,Q WKH HYHQW RI D SDUWLDO WDNLQJ GHVWUXFWLRQ RU ORVV LQ YDOXH RI WKH 3URSHUW LQ ZKLFK WKH IDLU PDUNHW YDOXH RI WKH 3URSHUW LPPHGLDWHO EHIRUH WKH SDUWLDO WDNLQJ GHVWUXFWLRQ RU ORVV LQ YDOXH LV OHVV WKDQ WKH DPRXQW RI WKH VXPV VHFXUHG LPPHGLDWHO EHIRUH WKH SDUWLDO WDNLQJ GHVWUXFWLRQ RU ORVV LQ YDOXH XQOHVV %RUURZHU DQG /HQGHU RWKHUZLVH DJUHH LQ ZULWLQJ WKH 0LVFHOODQHRXV 3URFHHGV VKDOO EH DSSOLHG WR WKH VXPV VHFXUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW ZKHWKHU RU QRW WKH VXPV DUH WKHQ GXH ,I WKH 3URSHUW LV DEDQGRQHG E %RUURZHU RU LI DIWHU QRWLFH E /HQGHU WR %RUURZHU WKDW WKH 2SSRVLQJ 3DUW DV GHILQHG LQ WKH QH[W VHQWHQFH
 88. 88. RIIHUV WR PDNH DQ DZDUG WR VHWWOH D FODLP IRU GDPDJHV %RUURZHU IDLOV WR UHVSRQG WR /HQGHU ZLWKLQ GDV DIWHU WKH GDWH WKH QRWLFH LV JLYHQ /HQGHU LV DXWKRUL]HG WR FROOHFW DQG DSSO WKH 0LVFHOODQHRXV 3URFHHGV HLWKHU WR UHVWRUDWLRQ RU UHSDLU RI WKH 3URSHUW RU WR WKH VXPV VHFXUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW ZKHWKHU RU QRW WKHQ GXH 2SSRVLQJ 3DUW PHDQV WKH WKLUG SDUW WKDW RZHV %RUURZHU 0LVFHOODQHRXV 3URFHHGV RU WKH SDUW DJDLQVW ZKRP %RUURZHU KDV D ULJKW RI DFWLRQ LQ UHJDUG WR 0LVFHOODQHRXV 3URFHHGV %RUURZHU VKDOO EH LQ GHIDXOW LI DQ DFWLRQ RU SURFHHGLQJ ZKHWKHU FLYLO RU FULPLQDO LV EHJXQ WKDW LQ /HQGHU V MXGJPHQW FRXOG UHVXOW LQ IRUIHLWXUH RI WKH 3URSHUW RU RWKHU PDWHULDO LPSDLUPHQW RI /HQGHU V LQWHUHVW LQ WKH 3URSHUW RU ULJKWV XQGHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW %RUURZHU FDQ FXUH VXFK D GHIDXOW DQG LI DFFHOHUDWLRQ KDV RFFXUUHG UHLQVWDWH DV SURYLGHG LQ 6HFWLRQ E FDXVLQJ WKH DFWLRQ RU SURFHHGLQJ WR EH GLVPLVVHG ZLWK D UXOLQJ WKDW LQ /HQGHU V MXGJPHQW SUHFOXGHV IRUIHLWXUH RI WKH 3URSHUW RU RWKHU PDWHULDO LPSDLUPHQW RI /HQGHU V LQWHUHVW LQ WKH 3URSHUW RU ULJKWV XQGHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW 7KH SURFHHGV RI DQ DZDUG RU FODLP IRU GDPDJHV WKDW DUH DWWULEWDEOH WR WKH LPSDLUPHQW RI /HQGHU V LQWHUHVW LQ WKH 3URSHUW DUH KHUHE DVVLJQHG DQG VKDOO EH SDLG WR /HQGHU
 89. 89. $OO 0LVFHOODQHRXV 3URFHHGV WKDW DUH QRW DSSOLHG WR UHVWRUDWLRQ RU UHSDLU RI WKH 3URSHUW VKDOO EH DSSOLHG LQ WKH RUGHU SURYLGHG IRU LQ 6HFWLRQ %RUURZHU 1RW 5HOHDVHG )RUEHDUDQFH % /HQGHU 1RW D :DLYHU ([WHQVLRQ RI WKH WLPH IRU SDPHQW RU PRGLILFDWLRQ RI DPRUWL]DWLRQ RI WKH VXPV VHFXUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW JUDQWHG E /HQGHU WR %RUURZHU RU DQ 6XFFHVVRU LQ ,QWHUHVW RI %RUURZHU VKDOO QRW RSHUDWH WR UHOHDVH WKH OLDELOLW RI %RUURZHU RU DQ 6XFFHVVRUV LQ ,QWHUHVW RI %RUURZHU /HQGHU VKDOO QRW EH UHTXLUHG WR FRPPHQFH SURFHHGLQJV DJDLQVW DQ 6XFFHVVRU LQ ,QWHUHVW RI %RUURZHU RU WR UHIXVH WR H[WHQG WLPH IRU SDPHQW RU RWKHUZLVH PRGLI DPRUWL]DWLRQ RI WKH VXPV VHFXUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW E UHDVRQ RI DQ GHPDQG PDGH E WKH RULJLQDO %RUURZHU RU DQ 6XFFHVVRUV LQ ,QWHUHVW RI %RUURZHU $Q IRUEHDUDQFH E /HQGHU LQ H[HUFLVLQJ DQ ULJKW RU UHPHG LQFOXGLQJ ZLWKRXW OLPLWDWLRQ /HQGHU V DFFHSWDQFH RI SDPHQWV IURP WKLUG SHUVRQV HQWLWLHV RU 6XFFHVVRUV LQ ,QWHUHVW RI %RUURZHU RU LQ DPRXQWV OHVV WKDQ WKH DPRXQW WKHQ GXH VKDOO QRW EH D ZDLYHU RI RU SUHFOXGH WKH H[HUFLVH RI DQ ULJKW RU UHPHG -RLQW DQG 6HYHUDO /LDELOLW RVLJQHUV 6XFFHVVRUV DQG $VVLJQV %RXQG %RUURZHU FRYHQDQWV DQG DJUHHV WKDW %RUURZHU V REOLJDWLRQV DQG OLDELOLW VKDOO EH MRLQW DQG VHYHUDO +RZHYHU DQ %RUURZHU ZKR FRVLJQV WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW EXW GRHV QRW H[HFXWH WKH 1RWH D FRVLJQHU
 90. 90. D
 91. 91. LV FRVLJQLQJ WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW RQO WR PRUWJDJH JUDQW DQG FRQYH WKH FRVLJQHU V LQWHUHVW LQ WKH 3URSHUW XQGHU WKH WHUPV RI WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW E
 92. 92. LV QRW SHUVRQDOO REOLJDWHG WR SD WKH VXPV VHFXUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW DQG F
 93. 93. DJUHHV WKDW /HQGHU DQG DQ RWKHU %RUURZHU FDQ DJUHH WR H[WHQG PRGLI IRUEHDU RU PDNH DQ DFFRPPRGDWLRQV ZLWK UHJDUG WR WKH WHUPV RI WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW RU WKH 1RWH ZLWKRXW WKH FRVLJQHU V FRQVHQW 6XEMHFW WR WKH SURYLVLRQV RI 6HFWLRQ DQ 6XFFHVVRU LQ ,QWHUHVW RI %RUURZHU ZKR DVVXPHV %RUURZHU V REOLJDWLRQV XQGHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW LQ ZULWLQJ DQG LV DSSURYHG E /HQGHU VKDOO REWDLQ DOO RI %RUURZHU V ULJKWV DQG EHQHILWV XQGHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW %RUURZHU VKDOO QRW EH UHOHDVHG IURP %RUURZHU V REOLJDWLRQV DQG OLDELOLW XQGHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW XQOHVV /HQGHU DJUHHV WR VXFK UHOHDVH LQ ZULWLQJ 0H FRYHQDQWV DQG DJUHHPHQWV RI WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW VKDOO ELQG H[FHSW DV SURYLGHG LQ 6HFWLRQ
 94. 94. DQG EHQHILW WKH VXFFHVVRUV DQG DVVLJQV RI /HQGHU /RDQ KDUJHV /HQGHU PD FKDUJH %RUURZHU IHHV IRU VHUYLFHV SHUIRUPHG LQ FRQQHFWLRQ ZLWK %RUURZHU V GHIDXOW IRU WKH SXUSRVH RI SURWHFWLQJ /HQGHU V LQWHUHVW LQ WKH 3URSHUW DQG ULJKWV XQGHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW LQFOXGLQJ EXW QRW OLPLWHG WR DWWRUQHV IHHV SURSHUW LQVSHFWLRQ DQG YDOXDWLRQ IHHV ,Q UHJDUG WR DQ RWKHU IHHV WKH DEVHQFH RI H[SUHVV DXWKRULW LQ WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW WR FKDUJH D VSHFLILF IHH WR %RUURZHU VKDOO QRW EH FRQVWUXHG DV D SURKLELWLRQ RQ WKH FKDUJLQJ RI VXFK IHH /HQGHU PD QRW FKDUJH IHHV WKDW DUH H[SUHVVO SURKLELWHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW RU E $SSOLFDEOH /DZ ,I WKH /RDQ LV VXEMHFW WR D ODZ ZKLFK VHWV PD[LPXP ORDQ FKDUJHV DQG WKDW ODZ LV ILQDOO LQWHUSUHWHG VR WKDW WKH LQWHUHVW RU RWKHU ORDQ FKDUJHV FROOHFWHG RU WR EH FROOHFWHG LQ FRQQHFWLRQ ZLWK WKH /RDQ H[FHHG WKH SHUPLWWHG OLPLWV WKHQ D
 95. 95. DQ VXFK ORDQ FKDUJH VKDOO EH UHGXFHG E WKH DPRXQW QHFHVVDU WR UHGXFH WKH FKDUJH WR WKH SHUPLWWHG OLPLW DQG E
 96. 96. DQ VXPV DOUHDG FROOHFWHG IURP %RUURZHU ZKLFK H[FHHGHG SHUPLWWHG OLPLWV ZLOO EH UHIXQGHG WR %RUURZHU /HQGHU PD FKRRVH WR PDNH WKLV UHIXQG E UHGXFLQJ WKH SULQFLSDO RZHG XQGHU WKH 1RWH RU E PDNLQJ D GLUHFW SDPHQW WR %RUURZHU ,I D UHIXQG UHGXFHV SULQFLSDO WKH UHGXFWLRQ ZLOO EH WUHDWHG DV D SDUWLDO SUHSDPHQW ZLWKRXW DQ SUHSDPHQW FKDUJH ZKHWKHU RU QRW D SUHSDPHQW FKDUJH LV SURYLGHG IRU XQGHU WKH 1RWH
 97. 97. 7R WKH H[WHQW SHUPLWWHG E $SSOLFDEOH /DZ %RUURZHU V DFFHSWDQFH RI DQ VXFK UHIXQG PDGH E GLUHFW SDPHQW WR %RUURZHU ZLOO FRQVWLWXWH D ZDLYHU RI DQ ULJKW RI DFWLRQ %RUURZHU PLJKW KDYH DULVLQJ RXW RI VXFK RYHUFKDUJH 1RWLFHV $OO QRWLFHV JLYHQ E %RUURZHU RU /HQGHU LQ FRQQHFWLRQ ZLWK WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW PXVW EH LQ ZULWLQJ $Q QRWLFH WR %RUURZHU LQ FRQQHFWLRQ ZLWK WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW VKDOO EH GHHPHG WR KDYH EHHQ JLYHQ WR %RUURZHU ZKHQ PDLOHG E ILUVW FODVV PDLO RU ZKHQ DFWXDOO GHOLYHUHG WR %RUURZHU V QRWLFH DGGUHVV LI VHQW E RWKHU PHDQV 1RWLFH WR DQ RQH %RUURZHU VKDOO FRQVWLWXWH QRWLFH WR DOO %RUURZHUV XQOHVV $SSOLFDEOH /DZ H[SUHVVO UHTXLUHV RWKHUZLVH 7KH QRWLFH DGGUHVV VKDOO EH WKH 3URSHUW $GGUHVV XQOHVV %RUURZHU KDV GHVLJQDWHG D VXEVWLWXWH QRWLFH DGGUHVV E QRWLFH WR /HQGHU %RUURZHU VKDOO SURPSWO QRWLI /HQGHU RI %RUURZHU V FKDQJH RI DGGUHVV ,I /HQGHU VSHFLILHV D SURFHGXUH IRU UHSRUWLQJ %RUURZHU V FKDQJH RI DGGUHVV WKHQ %RUURZHU VKDOO RQO UHSRUW D FKDQJH RI DGGUHVV WKURXJK WKDW VSHFLILHG SURFHGXUH 7KHUH PD EH RQO RQH GHVLJQDWHG QRWLFH DGGUHVV XQGHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW DW DQ RQH WLPH $Q QRWLFH WR /HQGHU VKDOO EH JLYHQ E GHOLYHULQJ LW RU E PDLOLQJ LW E ILUVW FODVV PDLO WR /HQGHU V DGGUHVV VWDWHG KHUHLQ XQOHVV /HQGHU KDV GHVLJQDWHG DQRWKHU DGGUHVV E QRWLFH WR %RUURZHU $Q QRWLFH LQ FRQQHFWLRQ ZLWK WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW VKDOO QRW EH GHHPHG WR KDYH EHHQ JLYHQ WR /HQGHU XQWLO DFWXDOO UHFHLYHG E /HQGHU ,I DQ QRWLFH UHTXLUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW LV DOVR UHTXLUHG XQGHU $SSOLFDEOH /DZ WKH $SSOLFDEOH /DZ UHTXLUHPHQW ZLOO VDWLVI WKH FRUUHVSRQGLQJ UHTXLUHPHQW XQGHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW *RYHUQLQJ /DZ 6HYHUDELOLW 5XOHV RI RQVWUXFWLRQ 7KLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW VKDOO EH JRYHUQHG E IHGHUDO ODZ DQG WKH ODZ RI WKH MXULVGLFWLRQ LQ ZKLFK WKH 3URSHUW LV ORFDWHG $OO ULJKWV DQG REOLJDWLRQV FRQWDLQHG LQ WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW DUH VXEMHFW WR DQ UHTXLUHPHQWV DQG OLPLWDWLRQV RI $SSOLFDEOH /DZ $SSOLFDEOH /DZ PLJKW H[SOLFLWO RU LPSOLFLWO DOORZ WKH SDUWLHV WR DJUHH E FRQWUDFW RU LW PLJKW EH VLOHQW EXW VXFK VLOHQFH VKDOO QRW EH FRQVWUXHG DV D SURKLELWLRQ DJDLQVW DJUHHPHQW E FRQWUDFW ,Q WKH HYHQW WKDW DQ SURYLVLRQ RU FODXVH RI WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW RU WKH 1RWH FRQIOLFWV ZLWK $SSOLFDEOH /DZ VXFK FRQIOLFW VKDOO QRW DIIHFW RWKHU SURYLVLRQV RI WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW RU WKH 1RWH ZKLFK FDQ EH JLYHQ HIIHFW ZLWKRXW WKH FRQIOLFWLQJ SURYLVLRQ $V XVHG LQ WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW D
 98. 98. ZRUGV RI WKH PDVFXOLQH JHQGHU VKDOO PHDQ DQG LQFOXGH FRUUHVSRQGLQJ QHXWHU ZRUGV RU ZRUGV RI WKH IHPLQLQH JHQGHU E
 99. 99. ZRUGV LQ WKH VLQJXODU VKDOO PHDQ DQG LQFOXGH WKH SOXUDO DQG YLFH YHUVD DQG F
 100. 100. WKH ZRUG PD JLYHV VROH GLVFUHWLRQ ZLWKRXW DQ REOLJDWLRQ WR WDNH DQ DFWLRQ %RUURZHU V RS %RUURZHU VKDOO EH JLYHQ RQH FRS RI WKH 1RWH DQG RI WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW 7UDQVIHU RI WKH 3URSHUW RU D %HQHILFLDO ,QWHUHVW LQ %RUURZHU $V XVHG LQ WKLV 6HFWLRQ ,QWHUHVW LQ WKH 3URSHUW PHDQV DQ OHJDO RU EHQHILFLDO LQWHUHVW LQ WKH 3URSHUW LQFOXGLQJ EXW QRW OLPLWHG WR WKRVH EHQHILFLDO LQWHUHVWV WUDQVIHUUHG LQ D ERQG IRU GHHG
 101. 101. FRQWUDFW IRU GHHG LQVWDOOPHQW VDOHV FRQWUDFW RU HVFURZ DJUHHPHQW WKH LQWHQW RI ZKLFK LV WKH WUDQVIHU RI WLWOH E %RUURZHU DW D IXWXUH GDWH WR D SXUFKDVHU ,I DOO RU DQ SDUW RI WKH 3URSHUW RU DQ ,QWHUHVW LQ WKH 3URSHUW LV VROG RU WUDQVIHUUHG RU LI %RUURZHU LV QRW D QDWXUDO SHUVRQ DQG D EHQHILFLDO LQWHUHVW LQ %RUURZHU LV VROG RU WUDQVIHUUHG
 102. 102. ZLWKRXW /HQGHU V SULRU ZULWWHQ FRQVHQW /HQGHU PD UHTXLUH LPPHGLDWH SDPHQW LQ IXOO RI DOO VXPV VHFXUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW +RZHYHU WKLV RSWLRQ VKDOO QRW EH H[HUFLVHG E /HQGHU LI VXFK H[HUFLVH LV SURKLELWHG E $SSOLFDEOH /DZ ,I /HQGHU H[HUFLVHV WKLV RSWLRQ /HQGHU VKDOO JLYH %RUURZHU QRWLFH RI DFFHOHUDWLRQ 7KH QRWLFH VKDOO SURYLGH D SHULRG RI QRW OHVV WKDQ GDV IURP WKH GDWH WKH QRWLFH LV JLYHQ LQ DFFRUGDQFH ZLWK 6HFWLRQ ZLWKLQ ZKLFK %RUURZHU PXVW SD DOO VXPV VHFXUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW ,I %RUURZHU IDLOV WR SD WKHVH VXPV SULRU WR WKH H[SLUDWLRQ RI WKLV SHULRG /HQGHU PD LQYRNH DQ UHPHGLHV SHUPLWWHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW ZLWKRXW IXUWKHU QRWLFH RU GHPDQG RQ %RUURZHU %RUURZHU V 5LJKW WR 5HLQVWDWH $IWHU $FFHOHUDWLRQ ,I %RUURZHU PHHWV FHUWDLQ FRQGLWLRQV %RUURZHU VKDOO KDYH WKH ULJKW WR KDYH HQIRUFHPHQW RI WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW GLVFRQWLQXHG DW DQ WLPH SULRU WR WKH HDUOLHVW RI D
 103. 103. ILYH GDV EHIRUH VDOH RI WKH 3URSHUW SXUVXDQW WR DQ SRZHU RI VDOH FRQWDLQHG LQ WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW E
 104. 104. VXFK RWKHU SHULRG DV $SSOLFDEOH /DZ PLJKW VSHFLI IRU WKH WHUPLQDWLRQ RI %RUURZHU V ULJKW WR UHLQVWDWH RU F
 105. 105. HQWU RI D MXGJPHQW HQIRUFLQJ WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW 7KRVH FRQGLWLRQV DUH WKDW %RUURZHU D
 106. 106. SDV /HQGHU DOO VXPV ZKLFK WKHQ ZRXOG EH GXH XQGHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW DQG WKH 1RWH DV LI QR DFFHOHUDWLRQ KDG RFFXUUHG E
 107. 107. FXUHV DQ GHIDXOW RI DQ RWKHU FRYHQDQWV RU DJUHHPHQWV F
 108. 108. SDV DOO H[SHQVHV LQFXUUHG LQ HQIRUFLQJ WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW LQFOXGLQJ EXW QRW OLPLWHG WR UHDVRQDEOH DWWRUQHV IHHV SURSHUW LQVSHFWLRQ DQG YDOXDWLRQ IHHV DQG RWKHU IHHV LQFXUUHG IRU WKH SXUSRVH RI SURWHFWLQJ /HQGHU V LQWHUHVW LQ WKH 3URSHUW DQG ULJKWV XQGHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW DQG G
 109. 109. WDNHV VXFK DFWLRQ DV /HQGHU PD UHDVRQDEO UHTXLUH WR DVVXUH WKDW /HQGHU V LQWHUHVW LQ WKH 3URSHUW DQG ULJKWV XQGHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW DQG %RUURZHU V REOLJDWLRQ WR SD WKH VXPV VHFXUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW VKDOO FRQWLQXH XQFKDQJHG /HQGHU PD UHTXLUH WKDW %RUURZHU SD VXFK UHLQVWDWHPHQW VXPV DQG H[SHQVHV LQ RQH RU PRUH RI WKH IROORZLQJ IRUPV DV VHOHFWHG E /HQGHU D
 110. 110. FDVK E
 111. 111. PRQH RUGHU F
 112. 112. FHUWLILHG FKHFN EDQN FKHFN WUHDVXUHU V FKHFN RU FDVKLHU V FKHFN SURYLGHG DQ VXFK FKHFN LV GUDZQ XSRQ DQ LQVWLWXWLRQ ZKRVH GHSRVLWV DUH LQVXUHG E D IHGHUDO DJHQF LQVWUXPHQWDOLW RU HQWLW RU G
 113. 113. (OHFWURQLF )XQGV 7UDQVIHU 8SRQ UHLQVWDWHPHQW E %RUURZHU WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW DQG REOLJDWLRQV VHFXUHG KHUHE VKDOO UHPDLQ IXOO HIIHFWLYH DV LI QR DFFHOHUDWLRQ KDG RFFXUUHG +RZHYHU WKLV ULJKW WR UHLQVWDWH VKDOO QRW DSSO LQ WKH FDVH RI DFFHOHUDWLRQ XQGHU 6HFWLRQ 6DOH RI 1RWH KDQJH RI /RDQ 6HUYLFHU 1RWLFH RI *ULHYDQFH 0H 1RWH RU D SDUWLDO LQWHUHVW LQ WKH 1RWH WRJHWKHU ZLWK WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW
 114. 114. FDQ EH VROG RQH RU PRUH WLPHV ZLWKRXW SULRU QRWLFH WR %RUURZHU $ VDOH PLJKW UHVXOW LQ D FKDQJH LQ WKH HQWLW NQRZQ DV WKH /RDQ 6HUYLFHU
 115. 115. WKDW FROOHFWV 3HULRGLF 3DPHQWV GXH XQGHU WKH 1RWH DQG WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW DQG SHUIRUPV RWKHU PRUWJDJH ORDQ VHUYLFLQJ REOLJDWLRQV XQGHU WKH 1RWH WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW DQG $SSOLFDEOH /DZ 7KHUH DOVR PLJKW EH RQH RU PRUH FKDQJHV RI WKH /RDQ 6HUYLFHU XQUHODWHG WR D VDOH RI WKH 1RWH ,I WKHUH LV D FKDQJH RI WKH /RDQ 6HUYLFHU %RUURZHU ZLOO EH JLYHQ ZULWWHQ QRWLFH RI WKH FKDQJH ZKLFK ZLOO VWDWH WKH QDPH DQG DGGUHVV RI WKH QHZ /RDQ 6HUYLFHU WKH DGGUHVV WR ZKLFK SDPHQWV VKRXOG EH PDGH DQG DQ RWKHU LQIRUPDWLRQ 5(63$ UHTXLUHV LQ FRQQHFWLRQ ZLWK D QRWLFH RI WUDQVIHU RI VHUYLFLQJ ,I WKH 1RWH LV VROG DQG WKHUHDIWHU WKH /RDQ LV VHUYLFHG E D /RDQ 6HUYLFHU RWKHU WKDQ WKH SXUFKDVHU RI WKH 1RWH WKH PRUWJDJH ORDQ VHUYLFLQJ REOLJDWLRQV WR %RUURZHU ZLOO UHPDLQ ZLWK WKH /RDQ 6HUYLFHU RU EH WUDQVIHUUHG WR D VXFFHVVRU /RDQ 6HUYLFHU DQG DUH QRW DVVXPHG E WKH 1RWH SXUFKDVHU XQOHVV RWKHUZLVH SURYLGHG E WKH 1RWH SXUFKDVHU 1HLWKHU %RUURZHU QRU /HQGHU PD FRPPHQFH MRLQ RU EH MRLQHG WR DQ MXGLFLDO DFWLRQ DV HLWKHU DQ LQGLYLGXDO OLWLJDQW RU WKH PHPEHU RI D FODVV
 116. 116. WKDW DULVHV IURP WKH RWKHU SDUW V DFWLRQV SXUVXDQW WR WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW RU WKDW DOOHJHV WKDW WKH RWKHU SDUW KDV EUHDFKHG DQ SURYLVLRQ RI RU DQ GXW RZHG E UHDVRQ RI WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW XQWLO VXFK %RUURZHU RU /HQGHU KDV QRWLILHG WKH RWKHU SDUW ZLWK VXFK QRWLFH JLYHQ LQ FRPSOLDQFH ZLWK WKH UHTXLUHPHQWV RI 6HFWLRQ
 117. 117. RI VXFK DOOHJHG EUHDFK DQG DIIRUGHG WKH RWKHU SDUW KHUHWR D UHDVRQDEOH SHULRG DIWHU WKH JLYLQJ RI VXFK QRWLFH WR WDNH FRUUHFWLYH DFWLRQ ,I $SSOLFDEOH /DZ SURYLGHV D WLPH SHULRG ZKLFK PXVW HODSVH EHIRUH FHUWDLQ DFWLRQ FDQ EH WDNHQ WKDW WLPH SHULRG ZLOO EH GHHPHG WR EH UHDVRQDEOH IRU SXUSRVHV RI WKLV SDUDJUDSK 7KH QRWLFH RI DFFHOHUDWLRQ DQG RSSRUWXQLW WR FXUH JLYHQ WR %RUURZHU SXUVXDQW WR 6HFWLRQ DQG WKH QRWLFH RI DFFHOHUDWLRQ JLYHQ WR %RUURZHU SXUVXDQW WR 6HFWLRQ VKDOO EH GHHPHG WR VDWLVI WKH QRWLFH DQG RSSRUWXQLW WR WDNH FRUUHFWLYH DFWLRQ SURYLVLRQV RI WKLV 6HFWLRQ +D]DUGRXV 6XEVWDQFHV $V XVHG LQ WKLV 6HFWLRQ D
 118. 118. +D]DUGRXV 6XEVWDQFHV DUH WKRVH VXEVWDQFHV GHILQHG DV WR[LF RU KD]DUGRXV VXEVWDQFHV SROOXWDQWV RU ZDVWHV E (QYLURQPHQWDO /DZ DQG WKH IROORZLQJ VXEVWDQFHV JDVROLQH NHURVHQH RWKHU IODPPDEOH RU WR[LF SHWUROHXP SURGXFWV WR[LF SHVWLFLGHV DQG KHUELFLGHV YRODWLOH VROYHQWV PDWHULDOV FRQWDLQLQJ DVEHVWRV RU IRUPDOGHKGH DQG UDGLRDFWLYH PDWHULDOV E
 119. 119. (QYLURQPHQWDO /DZ PHDQV IHGHUDO ODZV DQG ODZV RI WKH MXULVGLFWLRQ ZKHUH WKH 3URSHUW LV ORFDWHG WKDW UHODWH WR KHDOWK VDIHW RU HQYLURQPHQWDO SURWHFWLRQ F
 120. 120. (QYLURQPHQWDO OHDQXS LQFOXGHV DQ UHVSRQVH DFWLRQ UHPHGLDO DFWLRQ RU UHPRYDO DFWLRQ DV GHILQHG LQ (QYLURQPHQWDO /DZ DQG G
 121. 121. DQ (QYLURQPHQWDO RQGLWLRQ PHDQV D FRQGLWLRQ WKDW FDQ FDXVH FRQWULEXWH WR RU RWKHUZLVH WULJJHU DQ (QYLURQPHQWDO OHDQXS %RUURZHU VKDOO QRW FDXVH RU SHUPLW WKH SUHVHQFH XVH GLVSRVDO VWRUDJH RU UHOHDVH RI DQ +D]DUGRXV 6XEVWDQFHV RU WKUHDWHQ WR UHOHDVH DQ +D]DUGRXV 6XEVWDQFHV RQ RU LQ WKH 3URSHUW %RUURZHU VKDOO QRW GR QRU DOORZ DQRQH HOVH WR GR DQWKLQJ DIIHFWLQJ WKH 3URSHUW D
 122. 122. WKDW LV LQ YLRODWLRQ RI DQ (QYLURQPHQWDO /DZ E
 123. 123. ZKLFK FUHDWHV DQ (QYLURQPHQWDO RQGLWLRQ RU F
 124. 124. ZKLFK GXH WR WKH SUHVHQFH XVH RU UHOHDVH RI D +D]DUGRXV 6XEVWDQFH FUHDWHV D FRQGLWLRQ WKDW DGYHUVHO DIIHFWV WKH YDOXH RI WKH 3URSHUW 7KH SUHFHGLQJ WZR VHQWHQFHV VKDOO QRW DSSO WR WKH SUHVHQFH XVH RU VWRUDJH RQ WKH 3URSHUW RI VPDOO TXDQWLWLHV RI +D]DUGRXV 6XEVWDQFHV WKDW DUH JHQHUDOO UHFRJQL]HG WR EH DSSURSULDWH WR QRUPDO UHVLGHQWLDO XVHV DQG WR PDLQWHQDQFH RI WKH 3URSHUW LQFOXGLQJ EXW QRW OLPLWHG WR KD]DUGRXV VXEVWDQFHV LQ FRQVXPHU SURGXFWV
 125. 125. %RUURZHU VKDOO SURPSWO JLYH /HQGHU ZULWWHQ QRWLFH RI D
 126. 126. DQ LQYHVWLJDWLRQ FODLP GHPDQG ODZVXLW RU RWKHU DFWLRQ E DQ JRYHUQPHQWDO RU UHJXODWRU DJHQF RU SULYDWH SDUW LQYROYLQJ WKH 3URSHUW DQG DQ +D]DUGRXV 6XEVWDQFH RU (QYLURQPHQWDO /DZ RI
 127. 127. ZKLFK %RUURZHU KDV DFWXDO NQRZOHGJH E
 128. 128. DQ (QYLURQPHQWDO RQGLWLRQ LQFOXGLQJ EXW QRW OLPLWHG WR DQ VSLOOLQJ OHDNLQJ GLVFKDUJH UHOHDVH RU WKUHDW RI UHOHDVH RI DQ +D]DUGRXV 6XEVWDQFH DQG F
 129. 129. DQ FRQGLWLRQ FDXVHG E WKH SUHVHQFH XVH RU UHOHDVH RI D +D]DUGRXV 6XEVWDQFH ZKLFK DGYHUVHO DIIHFWV WKH YDOXH RI WKH 3URSHUW ,I %RUURZHU OHDUQV RU LV QRWLILHG E DQ JRYHUQPHQWDO RU UHJXODWRU DXWKRULW RU DQ SULYDWH SDUW WKDW DQ UHPRYDO RU RWKHU UHPHGLDWLRQ RI DQ +D]DUGRXV 6XEVWDQFH DIIHFWLQJ WKH 3URSHUW LV QHFHVVDU %RUURZHU VKDOO SURPSWO WDNH DOO QHFHVVDU UHPHGLDO DFWLRQV LQ DFFRUGDQFH ZLWK (QYLURQPHQWDO /DZ 1RWKLQJ KHUHLQ VKDOO FUHDWH DQ REOLJDWLRQ RQ /HQGHU IRU DQ (QYLURQPHQWDO OHDQXS 12181,)250 29(1$176 %RUURZHU DQG /HQGHU IXUWKHU FRYHQDQW DQG DJUHH DV IROORZV $FFHOHUDWLRQ 5HPHGLHV /HQGHU VKDOO JLYH QRWLFH WR %RUURZHU SULRU WR DFFHOHUDWLRQ IROORZLQJ %RUURZHU V EUHDFK RI DQ FRYHQDQW RU DJUHHPHQW LQ WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW EXW QRW SULRU WR DFFHOHUDWLRQ XQGHU 6HFWLRQ XQOHVV $SSOLFDEOH /DZ SURYLGHV RWKHUZLVH
 130. 130. 7KH QRWLFH VKDOO VSHFLI D
 131. 131. WKH GHIDXOW E
 132. 132. WKH DFWLRQ UHTXLUHG WR FXUH WKH GHIDXOW F
 133. 133. D GDWH QRW OHVV WKDQ GDV IURP WKH GDWH WKH QRWLFH LV JLYHQ WR %RUURZHU E ZKLFK WKH GHIDXOW PXVW EH FXUHG DQG G
 134. 134. WKDW IDLOXUH WR FXUH WKH GHIDXOW RQ RU EHIRUH WKH GDWH VSHFLILHG LQ WKH QRWLFH PD UHVXOW LQ DFFHOHUDWLRQ RI WKH VXPV VHFXUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW DQG VDOH RI WKH 3URSHUW 7KH QRWLFH VKDOO IXUWKHU LQIRUP %RUURZHU RI WKH ULJKW WR UHLQVWDWH DIWHU DFFHOHUDWLRQ DQG WKH ULJKW WR EULQJ D FRXUW DFWLRQ WR DVVHUW WKH QRQH[LVWHQFH RI D GHIDXOW RU DQ RWKHU GHIHQVH RI %RUURZHU WR DFFHOHUDWLRQ DQG VDOH ,I WKH GHIDXOW LV QRW FXUHG RQ RU EHIRUH WKH GDWH VSHFLILHG LQ WKH QRWLFH /HQGHU DW LWV RSWLRQ PD UHTXLUH LPPHGLDWH SDPHQW LQ IXOO RI DOO VXPV VHFXUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW ZLWKRXW IXUWKHU GHPDQG DQG PD LQYRNH WKH SRZHU RI VDOH DQG DQ RWKHU UHPHGLHV SHUPLWWHG E $SSOLFDEOH /DZ /HQGHU VKDOO EH HQWLWOHG WR FROOHFW DOO H[SHQVHV LQFXUUHG LQ SXUVXLQJ WKH UHPHGLHV SURYLGHG LQ WKLV 6HFWLRQ LQFOXGLQJ EXW QRW OLPLWHG WR UHDVRQDEOH DWWRUQHV IHHV DQG FRVWV RI WLWOH HYLGHQFH ,I /HQGHU LQYRNHV WKH SRZHU RI VDOH /HQGHU VKDOO VHQG ZULWWHQ QRWLFH DV SUHVFULEHG E $SSOLFDEOH /DZ WR %RUURZHU DQG WR WKH RWKHU SHUVRQV SUHVFULEHG E $SSOLFDEOH /DZ RI WKH RFFXUUHQFH RI DQ HYHQW RI GHIDXOW DQG RI /HQGHU V HOHFWLRQ WR FDXVH WKH 3URSHUW WR EH VROG 7UXVWHH VKDOO JLYH QRWLFH RI VDOH E SXEOLF DGYHUWLVHPHQW DV 7UXVWHH GHHPV SURSHU WR SURWHFW WKH LQWHUHVWV RI %RUURZHU DQG /HQGHU $IWHU WKH WLPH UHTXLUHG E $SSOLFDEOH /DZ 7UXVWHH ZLWKRXW GHPDQG RQ %RUURZHU VKDOO VHOO WKH 3URSHUW DW SXEOLF DXFWLRQ WR WKH KLJKHVW ELGGHU DW WKH WLPH DQG SODFH DQG XQGHU WKH WHUPV GHVLJQDWHG LQ WKH QRWLFH RI VDOH LQ RQH RU PRUH SDUFHOV DQG LQ DQ RUGHU 7UXVWHH GHWHUPLQHV 7UXVWHH PD SRVWSRQH VDOH RI DQ SDUFHO RI WKH 3URSHUW E SXEOLF DQQRXQFHPHQW DW WKH WLPH DQG SODFH RI DQ SUHYLRXVO VFKHGXOHG VDOH /HQGHU RU LWV GHVLJQHH PD SXUFKDVH WKH 3URSHUW DW DQ VDOH 7UXVWHH VKDOO GHOLYHU WR WKH SXUFKDVHU 7UXVWHH V GHHG FRQYHLQJ WKH 3URSHUW ZLWKRXW DQ FRYHQDQW RU ZDUUDQW H[SUHVVHG RU LPSOLHG 7KH UHFLWDOV LQ WKH 7UXVWHH V GHHG VKDOO EH SULPD IDFLH HYLGHQFH RI WKH WUXWK RI WKH VWDWHPHQWV PDGH WKHUHLQ 7UXVWHH VKDOO DSSO WKH SURFHHGV RI WKH VDOH LQ WKH IROORZLQJ RUGHU D
 135. 135. WR DOO H[SHQVHV RI WKH VDOH LQFOXGLQJ EXW QRW OLPLWHG WR 7UXVWHH V IHHV RI RI WKH JURVV VDOH SULFH DQG UHDVRQDEOH DWWRUQHV IHHV E
 136. 136. WR DOO VXPV VHFXUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW DQG F
 137. 137. DQ H[FHVV WR WKH SHUVRQ RU SHUVRQV OHJDOO HQWLWOHG WR LW 5HOHDVH 8SRQ SDPHQW RI DOO VXPV VHFXUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW /HQGHU VKDOO UHTXHVW 7UXVWHH WR UHOHDVH WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW DQG VKDOO VXUUHQGHU DOO QRWHV HYLGHQFLQJ GHEW VHFXUHG E WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW WR 7UXVWHH 7UXVWHH VKDOO UHOHDVH WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW %RUURZHU VKDOO SD DQ UHFRUGDWLRQ FRVWV /HQGHU PD FKDUJH %RUURZHU D IHH IRU UHOHDVLQJ WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW EXW RQO LI WKH IHH LV SDLG WR D WKLUG SDUW IRU VHUYLFHV UHQGHUHG DQG WKH FKDUJLQJ RI WKH IHH LV SHUPLWWHG XQGHU $SSOLFDEOH /DZ 6XEVWLWXWH 7UXVWHH /HQGHU DW LWV RSWLRQ PD IURP WLPH WR WLPH UHPRYH 7UXVWHH DQG DSSRLQW D VXFFHVVRU WUXVWHH WR DQ 7UXVWHH DSSRLQWHG KHUHXQGHU E UHFRUGLQJ D 'HHG RI $SSRLQWPHQW :LWKRXW FRQYHDQFH RI WKH 3URSHUW WKH VXFFHVVRU WUXVWHH VKDOO VXFFHHG WR DOO WKH WLWOH SRZHU DQG GXWLHV FRQIHUUHG XSRQ 7UXVWHH KHUHLQ DQG E $SSOLFDEOH /DZ % 6,*1,1* %(/2: %RUURZHU DFFHSWV DQG DJUHHV WR WKH WHUPV DQG FRYHQDQWV FRQWDLQHG LQ WKLV 6HFXULW ,QVWUXPHQW DQG LQ DQ 5LGHU H[HFXWHG E %RUURZHU DQG UHFRUGHG ZLWK LW :LWQHVVHV ________________________________ __________________________________ %RUURZHU BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB %RUURZHU
 138. 138. ',675,7 2) 2/U0%,$ VV , D 1RWDU 3XEOLF LQ DQG IRU WKH 'LVWULFW RI ROXPELD GR KHUHE FHUWLI WKDW SHUVRQDOO NQRZQ WR PH DV WKH SHUVRQV
 139. 139. ZKR H[HFXWHG WKH IRUHJRLQJ LQVWUXPHQW EHDULQJ GDWH RI GD RI SHUVRQDOO DSSHDUHG EHIRUH PH LQ VDLG 'LVWULFW DQG DFNQRZOHGJHG VDLG LQVWUXPHQW WR EH KLVKHUWKHLU DFW DQG GHHG DQG WKDW KHVKHWKH H[HFXWHG VDLG LQVWUXPHQW IRU WKH SXUSRVHV WKHUHLQ FRQWDLQHG :LWQHVV P KDQG DQG RIILFLDO VHDO WKLV GD RI 6HDO
 140. 140. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1RWDU 3XEOLF '

×