Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

GROWTH HACKING – PORADNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

382 Aufrufe

Veröffentlicht am

Przedstawię podstawowe założenia związane z Growth Hackingiem i najbardziej znane przykłady zastosowań, które pozwoliły niewielkim firmom stać się międzynarodowymi gigantami. Dowiesz się czym właściwie jest Growth Hacking i dlaczego jest to technika, którą szczególnie powinny zainteresować się małe firmy, w tym przede wszystkim startupy.

Więcej na: http://kamilglapinski.pl/growth-hacking-poradnik-dla-poczatkujacych/

Veröffentlicht in: Marketing
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

GROWTH HACKING – PORADNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

 1. 1. GROWTH HACKINGPORADNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH
 2. 2. O K R E Ś L E N I E G R O W T H H A C K I N G P O R A Z P I E R W S Z Y Z O S T A Ł O U Ż Y T E P R Z E Z S E A N A E L L I S A W 2 0 1 0 R . W I Ę C J E S T T O D O Ś Ć „ Ś W I E Ż A ” T E C H N I K A M A R K E T I N G O W A .
 3. 3. P R Z Y K Ł A D Y F I R M , K T Ó R E S T O S U J Ą G R O W T H H A C K I N G ?
 4. 4. 1 . D R O P B O X , 2 . G R O U P O N , 3 . I N S T A G R A M , 4 . A I R B N B .
 5. 5. Z M I E Ń S P O S Ó B M Y Ś L E N I A ! GH to proces ciągły, który jest ściśle powiązany z produktem, co różni się od standardowego podejścia zakładającego, że marketing powinno się podejmować, gdy produkt jest już w 100% gotowy.
 6. 6. G R O W T H H A C K I N G M O Ż N A P O D Z I E L I Ć N A C Z T E R Y P O D S T A W O W E K R O K I .
 7. 7. D O P A S U J P R O D U K T D O R Y N K U G R O W T H H A C K I N G Z A K Ł A D A K O N I E C Z N O Ś Ć C I Ą G Ł E G O U L E P S Z A N I A P R O D U K T U , A Ż D O W E R S J I , K T Ó R A Z A C H W Y C I O D B I O R C Ó W . J E Ś L I Z A P O M N I A Ł E Ś , Ż E T W Ó J B I Z N E S M U S I B Y Ć D O S T O S O W A N Y D O O C Z E K I W A Ń O D B I O R C Ó W , T O M U S I S Z J A K N A J S Z Y B C I E J P R Z E S T A Ć I Ś Ć T Ą D R O G Ą ! 1
 8. 8. Z N A J D Ź S W Ó J S P O S Ó B N A W Z R O S T 2 H I S T O R I A N I E R A Z P O K A Z A Ł A N A M , Ż E C I E K A W A N I S K O B U D Ż E T O W A R E K L A M A M O Ż E P R Z Y C I Ą G N Ą Ć D O T W O J E G O P R O D U K T U R Z E S Z E K L I E N T Ó W . J A K W E R Z E Y O U T U B E ’ A I F A C E B O O K A W Y R Ó Ż N I Ć S W Ó J P R O D U K T ? J E D N Y M Z M O I C H U L U B I O N Y C H P R Z Y K Ł A D Ó W J E S T F I L M P R O M U J Ą C Y D O L L A R S H A V E C L U B . C O M . T E N F I L M M A P O N A D 2 2 M L N W Y Ś W I E T L E Ń !
 9. 9. W I R U S O W O Ś Ć T O T W Ó J N A J L E P S Z Y P R Z Y J A C I E L 3 T W Ó R Z D O B R E J A K O Ś C I O W O I C I E K A W E T R E Ś C I . P A M I Ę T A J O T Y M , Ż E B Y J A K N A J B A R D Z I E J U Ł A T W I A Ć S W O I M O D B I O R C O M M O Ż L I W O Ś Ć D Z I E L E N I A S I Ę M A T E R I A Ł A M I P R O M O C Y J N Y M I L U B K O R Z Y S T A Ć Z T A K I C H P L A T F O R M , K T Ó R E S Ą J A K N A J B A R D Z I E J P R Z Y J A Z N E P O D W Z G L Ę D E M „ S Z E R O W A N I A ” .
 10. 10. M I E R Z I U L E P S Z A J 4 M U S I S Z J E D N A K W I E D Z I E Ć C O D Z I A Ł A – D L A T E G O P O T R Z E B U J E S Z J A K N A J D O K Ł A D N I E J S Z Y C H D A N Y C H . S P R A W D Z A J C O N I E P O D O B A S I Ę T W O I M K L I E N T O M N A T W O J E J S T R O N I E I N T E R N E T O W E J N A J B A R D Z I E J , W K T Ó R Y M M O M E N C I E P R Z E R Y W A J Ą P R O C E S Z A K U P O W Y I S T O S U J O D P O W I E D N I E M E T O D Y P R Z Y P O M I N A N I A I M O P O R Z U C O N Y M K O S Z Y K U . Z R O Z U M C O J E S T P R O B L E M E M I W Y E L I M I N U J G O !
 11. 11. S T O S O W A N I E G R O W T H H A C K I N G U N A L E Ż Y R O Z P O C Z Ą Ć O D Z M I A N Y S P O S O B U M Y Ś L E N I A . N A R Z Ę D Z I A Z M I E N I A J Ą S I Ę Z R O K U N A R O K , C O R A Z N O W S Z E T E C H N O L O G I E S T W A R Z A J Ą C O R A Z W I Ę K S Z E M O Ż L I W O Ś C I I W A R T O B Y Ć N A B I E Ż Ą C O , J E D N A K N A W E T N A J L E P S Z E N A R Z Ę D Z I A N I C D A D Z Ą O C Z E K I W A N Y C H E F E K T Ó W , J E Ś L I B Ę D Ą U Ż Y W A N E W N I E W Ł A Ś C I W Y S P O S Ó B .
 12. 12. P Y T A N I A ? K O N T A K T @ K A M I L G L A P I N S K I . P L W W W . K A M I L G L A P I N S K I . P L

×