23.-Teaching-Slide-Program-Pementoran (1).ppt

Bahagian Kejururawatan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Reviewed Jan 2018
Apa
itu ??
Program Pementoran pertama kali diperkenalkan di Hospital dan
Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun
2006. Tujuan program ini adalah untuk memudahkan peralihan
Graduan Baru dari novice ke advance beginner.
Milestones dalam perancangan perkembangan Program Mentoring
2006 Initiation of the Program Mentoring
2009 1st review of the Mentor-Mentee Program
2012 2nd review of the Mentor-Mentee Program
Feb 2016 3rd review of the mentor-mentee program
Jan 2018 4th review of the mentor-mentee program
Mentoring??
Untuk memudahkan peralihan Graduan Baru dari novice to
advance beginner.
Memastikan Graduan Baru dapat memberi perawatan yang
selamat, berkesan dan berkualiti.
Membantu Mentor dalam membimbing dan memantau
Menti.
KUMPULAN SASARAN :
Graduan Baru melapor diri (KKM/IPTS/IPTA)
dan pindah masuk.
OBJEKTIF :
Kriteria Pemilihan Mentor
 Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam
bidang kejururawatan
 Cekap dan kompeten dalam bidang klinikal
 Komited dan berminat untuk mendidik
 Penyabar dan berkeyakinan
 Bersedia untuk menerima peranan sebagai Mentor
 Telah menghadiri latihan Pementoran.
 Penilaian prestasi kerja yang memuaskan/baik
Orientasi Hospital / Kesihatan (3-5) hari
Pengenalan Program Pementoran
60-90 minit
Penempatan Klinikal
Ujian Pra (Pre Test)
PENILAIAN
•VIVA (selepas 3 bulan; selepas 6 bulan)
•Semak Buku Log Secara Berkala
•Penilaian Prestasi (selepas3 bulan;selepas 6 bulan)
•Ujian Pos (Post Test MCQ) (selepas 3 bulan; selepas 6
bulan)
Hantar Laporan
KPJ Hospital / PJK Daerah ke
KPJN / Institusi (3 bulan sekali)
Ke Bhg Kejururawatan ( 6 bulan sekali )
Orientasi Jabatan / Unit / Wad
Program Pementoran Bermula
Tambah 6/12
untuk
Kompetensi
Ulang
6/12 dan sehingga lulus
LULUS
GAGAL
Analisa dan Penambahbaikan
Selepas 3 bulan; 6 bulan
Sediakan Laporan
Selepas 3 bulan dan 6 bulan
TAMAT
PEMENTORAN
(6 BULAN)
Graduan Lapor Diri JKN / Institusi
dan Orientasi ( Separuh Hari )
LULUS
 Program Pementoran dilaksanakan mengikut disiplin dan
setiap disiplin perlu menyediakan:
a) Gantt Chart –
disediakan oleh KJ /
PJ
b) Takwim -
disediakan oleh
K/J / PJ
c) Soalan generik dan
spesifik
(Pra & Post Ujian)
d) Log Book
disemak secara
berkala
e) VIVA –
setiap 3 & 6 bulan
f) Penilaian Prestasi
Menti
setiap 3 & 6 bulan.
g) Menghantar
Laporan kepada
KPJH
setiap 3 bulan
h) Menghantar
Laporan ke JKN
setiap 3 bulan.
i) Menghantar Laporan
ke BKJ
setiap 6 bulan.
Bil Elemen Markah
1. Multiple Choice Question (MCQ) 65%
2. Verbal Inspection Verbal Answer
(VIVA)
20%
3. Assessment 15%
JUMLAH 100%
Standard: 85% Menti mesti mencapai
markah > 65%
23.-Teaching-Slide-Program-Pementoran (1).ppt
Program Pementoran bermula dengan aktiviti
orientasi dan terbahagi kepada 3 peringkat
mengikut negeri.
Ceramah yang akan diberi merangkumi Tajuk-
tajuk berikut:-
1. Orientasi Peringkat Jabatan Kesihatan Negeri
(JKN) -1/2 hari – 1 hari
Code of Professional Conduct
Ketrampilan / Integriti
Pekeliling - Bab Cuti
Komunikasi berkesan
Dan lain-lain yang berkaitan
2. Hospital / Kesihatan / Institusi
(3 – 5 hari)
Orientasi termasuk dalam program
pengenalan Program Pementoran
selama 60-90 minit
Undang –undang Pentadbiran
Dan lain-lain yang berkaitan
Bagi hospital yang
mempunyai IT, Jumlah
hari orientasi mungkin
akan ditambah.
3. Jabatan / Unit / Wad / Klinik /
Bahagian
Orientasi spesifik berkaitan
penempatan mengikut tugasan
masing-masing.
Ujian Pra(Pre-Test)
a) Ujian bertulis (Pra & Pos)
Menti akan dinilai dengan ujian bertulis
sebagai penanda aras (Bench Mark).
Ujian bertulis Pos akan dilakukan dalam
tempoh 3 bulan & 6 bulan selepas
penempatan. Ujian Pos adalah untuk
menilai pengetahuan serta kemahiran
Graduan Baru / Pindah Masuk bagi
penempatan dan tugasan.
• Pre dan post test (3 bulan pertama) adalah
menggunakan soalan sama.
• Post Test (6 bulan) adalah menggunakan
soalan spesifik mengikut disiplin.
b) Lisan / VIVA
Menti akan dinilai secara VIVA pada
bulan ke 3 dan bulan ke 6 oleh
Mentor / Ketua Jururawat /
Penyelia Jururawat. Penilaian ini
bertujuan untuk memantau cara
aplikasi pengetahuan dan tugasan.
c) Penilaian Prestasi Menti
Menti akan dinilai keseluruhan
mengikut elemen-elemen performa
dengan menggunakan Format –
KKM-BKJ-BOR-PPK-04-Pind.1/2018
Dilakukan oleh Mentor / Ketua
Jururawat / Penyelia Jururawat setiap
3 bulan dan 6 bulan berpandukan
pencapaian menti.
Keputusan akan dipaparkan dengan
menggunakan Table / Graph
Laporan Pencapaian Program
Pementoran dari setiap Jabatan /
Unit / Wad / Klinik yang terlibat
kepada Ketua Penyelia Jururawat
Kawasan (Zon) & Hospital yang
bertanggungjawab setiap 3 bulan.
Laporan Pencapaian menti dari
setiap Hospital / PKD ke Ketua
Penyelia Jururawat Negeri (JKN)
setiap 3 bulan.
Laporan Pencapaian menti dari Ketua
Penyelia Jururawat Negeri / Institusi akan
dihantar ke Unit Kualiti di Bahagian
Kejururawatan, Ibu Pejabat KKM setiap 6
bulan.
Exclusion Criteria untuk Pengumpulan Data
Program pementoran
1. Cuti Bersalin
2. Cuti Tanpa Gaji
3. Cuti Separuh Gaji
4. Cuti Sakit Panjang > 1 Bulan
5. Menti yang tidak tamat Program
Pementoran e.g meletak jawatan
23.-Teaching-Slide-Program-Pementoran (1).ppt
Penyediaan takwim latihan untuk 6 bulan bertujuan
untuk memberi panduan kepada mentor.
Mengenalpasti keperluan Graduan Baru / Pindah
Masuk mengikut penempatan dan tugasan mereka.
Program Pementoran akan berjalan dengan lancar
dan bersistematik
Membantu Mentor dalam perlaksanaan Program
Pementoran.
Pengendalian latihan akan di jalankan oleh unit
kejururawatan di Hospital / PKD dengan bantuan
dari lain lain profesion dalam bidang kesihatan.
Ketua Jururawat / Penyelia Jururawat perlu
menyediakan Gantt Chart (Carta Perbatuan).
Penyediaan Gantt Chart mengikut penempatan
/ klinikal adalah bertujuan:
Sebagai panduan dan Perancangan
Perlaksanaan Program Pementoran.
Dikehendaki mengulangi semula
Program Pementoran 6 bulan
Sekiranya Menti masih tidak
mencapai sasaran selepas
mengulangi Program
Pementoran mereka
dinasihatkan untuk bertukar
wad / disiplin.
Melaksanakan Program Pementoran mengikut
panduan yang telah disediakan.
Membuat penilaian tiga bulan sekali.
Melibatkan diri dalam perlaksanaan takwin sebagai
penceramah / fasilitator dll.
Membantu dalam perlaksanaan ujian lisan / VIVA.
Melaporkan progres menti kepada Ketua Jururawat
dari masa ke semasa.
Memastikan Log Book dikemaskini dan lengkap.
Mengendalikan Program Pementoran mengikut panduan
yang telah sediakan.
Memilih dan menyediakan mentor yang bersesuaian .
Memantau mentor dan menti sepanjang perlaksanaan
program.
Meyediakan takwim dan melibatkan diri sebagai
penceramah / fasilitator dll.
Bertanggung jawab untuk ujian lisan / VIVA. Memastikan
ujian berjalan dengan lancar.
Mengumpul markah ujian VIVA, membuat analisa dan
menyediakan Laporan dan menghantar kepada Penyelia
Jururawat Kawasan.
Memastikan Log Book dikemaskini dan lengkap.
Menyediakan laporan keseluruhan menti dengan
menggunakan borang KKM-BKJ-BOR-PPK-06
Pind.1/2018.
Memberi kaunseling kepada menti yang bermasalah
Memastikan Fail Ketua Jururawat dikemaskini dan
lengkap.
Mesyuarat AJK yang dijalankan lengkap dengan
minit mesyuarat berserta senarai kehadiran
Laporan kursus
Laporan Tahunan Program Pementoran
Laporan prestasi menti setiap 3 bulan dan 6 bulan
Bertanggung jawab pada taklimat pementoran semasa
orientasi hospital/klinik berpandukan senarai semak orientasi
yang telah di sediakan .
Memastikan program pementoran mengikut panduan yang
telah sediakan.
Memastikan laporan pencapaian dihantar mengikuti ketepatan
masa.
Mengenalpasti kelemahan dan mencadangkan
penambahbaikan.
Mengadakan mesyuarat berkala dengan mentor dan lain lain
yang berkenaan di hospital / klinik/ institusi masing masing
Menghadiri mesyuarat pementoran dengan Unit Kualiti,
Bahagian Kejururawatan KKM jika perlu
Mengumpul kesemua Laporan
Program Pementoran dari Ketua
Jururawat berkaitan.
Menyediakan dan menganalisa
laporan berbentuk Table / Graph.
Menghantar Laporan kepada Ketua
Penyelia Jururawat Hospital / PKD
secara berkala.
Memastikan program pementoran mengikut panduan yang telah
sediakan.
Memastikan Garispanduan Program Pementoran berada dalam
Fail Pementoran Penyelaras /KJ/ mentor Hospital/PKD.
Memastikan laporan pencapaian dihantar mengikuti ketepatan
masa.
Mengendalikan CNE dan memastikan Training Of Trainers
(TOT) dilakukan di Peringkat Hospital / Klinik.
Mempengerusikan mesyuarat Program Pementoran
Menghantar laporan pencapaian menti kepada Ketua Penyelia
Jururawat Negeri dengan lengkap dan pada ketepatan masa
dengan menggunakan borang KKM-BKJ-BOR-PPK-08
Pind.1/2018.
• Memberi Penghargaan kepada Mentor –
LNPT.
• Memastikan Mentor mendapat mata CPD -
A5 - 5 markah untuk sebagai penceramah.
A11-5 markah untuk sebagai mentor .
• Memastikan Menti mendapat mata CPD –
Layak bagi A9 – 20 mata.
• Membantu AJK Peringkat Hospital / Daerah
berkaitan Term Of Reference /
Tanggungjawab.
Mengadakan Bengkel Pemantapan Mentor
sekurang-kurangnya sekali setahun.
Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal
Peringkat Negeri dan masukan Program
Pementoran sebagai satu agenda tetap dalam
perbincangan.
Membentangkan Pencapaian di Mesyuarat
Teknikal peringkat negeri.
Menghantar laporan pencapaian dan tindakan
penambahbaikan Program Pementoran ke BKJ
menggunakan format KKM-BKJ-BOR-PPK-09
Pin.1/2018 setiap 6 bulan.
TERIMA KASIH DI ATAS
KERJASAMA YANG
DIBERIKAN OLEH SEMUA
PIHAK…
1 von 32

Recomendados

Notulensi rapat pembentukan pacc von
Notulensi rapat pembentukan paccNotulensi rapat pembentukan pacc
Notulensi rapat pembentukan paccawakmila
14.5K views19 Folien
2015 Sk pengangkatan humas von
2015 Sk pengangkatan humas2015 Sk pengangkatan humas
2015 Sk pengangkatan humasPA_Klaten
3.4K views2 Folien
PERINTAH AM BAB E : Rumah & bangunan pejabat kerajaan von
PERINTAH AM BAB E : Rumah & bangunan pejabat kerajaanPERINTAH AM BAB E : Rumah & bangunan pejabat kerajaan
PERINTAH AM BAB E : Rumah & bangunan pejabat kerajaanNorain Binti Jaafar
47K views23 Folien
PERINTAH AM BAB G : Waktu bekerja & lebih masa von
PERINTAH AM BAB G : Waktu bekerja & lebih masaPERINTAH AM BAB G : Waktu bekerja & lebih masa
PERINTAH AM BAB G : Waktu bekerja & lebih masaNorain Binti Jaafar
37.9K views15 Folien
Proposal Pembangunan Pondok Pesantren Mabdaul Haqqil Islami von
Proposal Pembangunan Pondok Pesantren Mabdaul Haqqil IslamiProposal Pembangunan Pondok Pesantren Mabdaul Haqqil Islami
Proposal Pembangunan Pondok Pesantren Mabdaul Haqqil IslamiEndang Sahroni
4.5K views11 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Tajaan makan the light hotel von
Tajaan makan the light hotelTajaan makan the light hotel
Tajaan makan the light hotelMel Ahmad
344 views2 Folien
Seleksi administrasi jpt von
Seleksi administrasi jptSeleksi administrasi jpt
Seleksi administrasi jptpandirambo900
794 views2 Folien
Proposal penyediaan alat rebana remaja masjid von
Proposal penyediaan alat rebana remaja masjidProposal penyediaan alat rebana remaja masjid
Proposal penyediaan alat rebana remaja masjidImam Mirë
72.1K views19 Folien
Kursus fail meja von
Kursus fail mejaKursus fail meja
Kursus fail mejaaimm reka
36.1K views94 Folien
Surat kuarters repair von
Surat kuarters repairSurat kuarters repair
Surat kuarters repairNatasha Natar
3.8K views2 Folien
Slaid my portfolio von
Slaid my portfolioSlaid my portfolio
Slaid my portfoliotraining4u
6.2K views71 Folien

Was ist angesagt?(20)

Tajaan makan the light hotel von Mel Ahmad
Tajaan makan the light hotelTajaan makan the light hotel
Tajaan makan the light hotel
Mel Ahmad344 views
Proposal penyediaan alat rebana remaja masjid von Imam Mirë
Proposal penyediaan alat rebana remaja masjidProposal penyediaan alat rebana remaja masjid
Proposal penyediaan alat rebana remaja masjid
Imam Mirë72.1K views
Kursus fail meja von aimm reka
Kursus fail mejaKursus fail meja
Kursus fail meja
aimm reka36.1K views
Slaid my portfolio von training4u
Slaid my portfolioSlaid my portfolio
Slaid my portfolio
training4u6.2K views
Surat pekeliling am bil.11 tahun 1981 perakam waktu von Saab Abd
Surat pekeliling am bil.11 tahun 1981 perakam waktuSurat pekeliling am bil.11 tahun 1981 perakam waktu
Surat pekeliling am bil.11 tahun 1981 perakam waktu
Saab Abd3.6K views
3000 amanah dan deposit von aimm reka
3000 amanah dan deposit3000 amanah dan deposit
3000 amanah dan deposit
aimm reka5K views
Kertas kerja dermathon 2015 pibg von jajaibrahim
Kertas kerja dermathon 2015 pibgKertas kerja dermathon 2015 pibg
Kertas kerja dermathon 2015 pibg
jajaibrahim5.1K views
Proposal jln. swadaya von umum
Proposal jln. swadayaProposal jln. swadaya
Proposal jln. swadaya
umum9.1K views
Agenda ii pkp-modul membangun tim efektif- von temanna #LABEDDU
Agenda ii pkp-modul membangun tim efektif-Agenda ii pkp-modul membangun tim efektif-
Agenda ii pkp-modul membangun tim efektif-
temanna #LABEDDU7.7K views
My portfolio azman bin awang ft19 von azman_awan9
My portfolio azman bin awang ft19My portfolio azman bin awang ft19
My portfolio azman bin awang ft19
azman_awan910.6K views
Rekod pergerakan kunci von ummainacosy
Rekod pergerakan kunciRekod pergerakan kunci
Rekod pergerakan kunci
ummainacosy817 views
Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014 von Raihan Najihah
Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014
Kertas kerja temasya gemilang kolej keris mas 20132014
Raihan Najihah1.4K views
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 ) von Bayu Wahyudi
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
Bayu Wahyudi7.1K views
Proposal Pembangunan Masjid Jihadulloh von Aris Enandi
Proposal Pembangunan Masjid JihadullohProposal Pembangunan Masjid Jihadulloh
Proposal Pembangunan Masjid Jihadulloh
Aris Enandi10.7K views

Similar a 23.-Teaching-Slide-Program-Pementoran (1).ppt

Sistem Pembinaan Manajemen Kinerja Klinis Perawat von
Sistem Pembinaan Manajemen Kinerja Klinis PerawatSistem Pembinaan Manajemen Kinerja Klinis Perawat
Sistem Pembinaan Manajemen Kinerja Klinis Perawatpjj_kemenkes
3K views15 Folien
Pedoman CPD 2021_Progress CPD Online_Ok.pdf von
Pedoman CPD 2021_Progress CPD Online_Ok.pdfPedoman CPD 2021_Progress CPD Online_Ok.pdf
Pedoman CPD 2021_Progress CPD Online_Ok.pdfbasken
698 views56 Folien
Modul 3 kb 4 monitoring dan evaluasi von
Modul 3 kb 4 monitoring dan evaluasiModul 3 kb 4 monitoring dan evaluasi
Modul 3 kb 4 monitoring dan evaluasipjj_kemenkes
6.4K views21 Folien
Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) d... von
Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) d...Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) d...
Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) d...Muh Saleh
2.2K views34 Folien
'Dokumen.tips petunjuk pelaksanaan-jenjang-karir-perawat-di-rumah-sakit.pdf' von
'Dokumen.tips petunjuk pelaksanaan-jenjang-karir-perawat-di-rumah-sakit.pdf''Dokumen.tips petunjuk pelaksanaan-jenjang-karir-perawat-di-rumah-sakit.pdf'
'Dokumen.tips petunjuk pelaksanaan-jenjang-karir-perawat-di-rumah-sakit.pdf'prima_44
3.8K views32 Folien
Sistem pencatatan dan pelaporan von
Sistem pencatatan dan pelaporanSistem pencatatan dan pelaporan
Sistem pencatatan dan pelaporanleonardsaleh
8.3K views32 Folien

Similar a 23.-Teaching-Slide-Program-Pementoran (1).ppt(20)

Sistem Pembinaan Manajemen Kinerja Klinis Perawat von pjj_kemenkes
Sistem Pembinaan Manajemen Kinerja Klinis PerawatSistem Pembinaan Manajemen Kinerja Klinis Perawat
Sistem Pembinaan Manajemen Kinerja Klinis Perawat
pjj_kemenkes3K views
Pedoman CPD 2021_Progress CPD Online_Ok.pdf von basken
Pedoman CPD 2021_Progress CPD Online_Ok.pdfPedoman CPD 2021_Progress CPD Online_Ok.pdf
Pedoman CPD 2021_Progress CPD Online_Ok.pdf
basken698 views
Modul 3 kb 4 monitoring dan evaluasi von pjj_kemenkes
Modul 3 kb 4 monitoring dan evaluasiModul 3 kb 4 monitoring dan evaluasi
Modul 3 kb 4 monitoring dan evaluasi
pjj_kemenkes6.4K views
Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) d... von Muh Saleh
Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) d...Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) d...
Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) d...
Muh Saleh2.2K views
'Dokumen.tips petunjuk pelaksanaan-jenjang-karir-perawat-di-rumah-sakit.pdf' von prima_44
'Dokumen.tips petunjuk pelaksanaan-jenjang-karir-perawat-di-rumah-sakit.pdf''Dokumen.tips petunjuk pelaksanaan-jenjang-karir-perawat-di-rumah-sakit.pdf'
'Dokumen.tips petunjuk pelaksanaan-jenjang-karir-perawat-di-rumah-sakit.pdf'
prima_443.8K views
Sistem pencatatan dan pelaporan von leonardsaleh
Sistem pencatatan dan pelaporanSistem pencatatan dan pelaporan
Sistem pencatatan dan pelaporan
leonardsaleh8.3K views
Kb 4 pendokumentasian rujukan kasus gadar maternal neonatal von pjj_kemenkes
Kb 4 pendokumentasian rujukan kasus gadar maternal neonatalKb 4 pendokumentasian rujukan kasus gadar maternal neonatal
Kb 4 pendokumentasian rujukan kasus gadar maternal neonatal
pjj_kemenkes3.2K views
1. Rev3_Instrumen PMKP_Starkes 2022.pdf von selfamalino
1. Rev3_Instrumen PMKP_Starkes 2022.pdf1. Rev3_Instrumen PMKP_Starkes 2022.pdf
1. Rev3_Instrumen PMKP_Starkes 2022.pdf
selfamalino92 views
24881-Article Text-65657-1-10-20190216.pdf von erlindasst
24881-Article Text-65657-1-10-20190216.pdf24881-Article Text-65657-1-10-20190216.pdf
24881-Article Text-65657-1-10-20190216.pdf
erlindasst3 views
A.I.v.b EVALUASI JABATAN BERDASARKAN SKJ.docx von AdmenKalipucang
A.I.v.b EVALUASI JABATAN BERDASARKAN SKJ.docxA.I.v.b EVALUASI JABATAN BERDASARKAN SKJ.docx
A.I.v.b EVALUASI JABATAN BERDASARKAN SKJ.docx
AdmenKalipucang4 views
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt von DeviNamira
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.pptManajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
DeviNamira1.4K views
Modul 3 kb 3 pelaksanaana von pjj_kemenkes
Modul 3 kb 3 pelaksanaanaModul 3 kb 3 pelaksanaana
Modul 3 kb 3 pelaksanaana
pjj_kemenkes1.3K views
3. . program ppi von adearafah
3. . program ppi3. . program ppi
3. . program ppi
adearafah4.6K views
Modul 3 kb 1 pendataan von pjj_kemenkes
Modul 3 kb 1 pendataanModul 3 kb 1 pendataan
Modul 3 kb 1 pendataan
pjj_kemenkes4.1K views
V3 SDY Bogor Transformasi RS Vertikal dan tindak lanjutnya-3.pptx von BaktiHusada1
V3 SDY Bogor Transformasi RS Vertikal dan tindak lanjutnya-3.pptxV3 SDY Bogor Transformasi RS Vertikal dan tindak lanjutnya-3.pptx
V3 SDY Bogor Transformasi RS Vertikal dan tindak lanjutnya-3.pptx
BaktiHusada112 views
Panduan Praktis PROLANIS von Ulfah Hanum
Panduan Praktis PROLANISPanduan Praktis PROLANIS
Panduan Praktis PROLANIS
Ulfah Hanum25.9K views
Makalah Sistem Pengembangan Kinerja Klinik Perawat von meida olivia
Makalah Sistem Pengembangan Kinerja Klinik PerawatMakalah Sistem Pengembangan Kinerja Klinik Perawat
Makalah Sistem Pengembangan Kinerja Klinik Perawat
meida olivia3.1K views

23.-Teaching-Slide-Program-Pementoran (1).ppt

 • 1. Bahagian Kejururawatan Kementerian Kesihatan Malaysia Reviewed Jan 2018 Apa itu ??
 • 2. Program Pementoran pertama kali diperkenalkan di Hospital dan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2006. Tujuan program ini adalah untuk memudahkan peralihan Graduan Baru dari novice ke advance beginner. Milestones dalam perancangan perkembangan Program Mentoring 2006 Initiation of the Program Mentoring 2009 1st review of the Mentor-Mentee Program 2012 2nd review of the Mentor-Mentee Program Feb 2016 3rd review of the mentor-mentee program Jan 2018 4th review of the mentor-mentee program Mentoring??
 • 3. Untuk memudahkan peralihan Graduan Baru dari novice to advance beginner. Memastikan Graduan Baru dapat memberi perawatan yang selamat, berkesan dan berkualiti. Membantu Mentor dalam membimbing dan memantau Menti. KUMPULAN SASARAN : Graduan Baru melapor diri (KKM/IPTS/IPTA) dan pindah masuk. OBJEKTIF :
 • 4. Kriteria Pemilihan Mentor  Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam bidang kejururawatan  Cekap dan kompeten dalam bidang klinikal  Komited dan berminat untuk mendidik  Penyabar dan berkeyakinan  Bersedia untuk menerima peranan sebagai Mentor  Telah menghadiri latihan Pementoran.  Penilaian prestasi kerja yang memuaskan/baik
 • 5. Orientasi Hospital / Kesihatan (3-5) hari Pengenalan Program Pementoran 60-90 minit Penempatan Klinikal Ujian Pra (Pre Test) PENILAIAN •VIVA (selepas 3 bulan; selepas 6 bulan) •Semak Buku Log Secara Berkala •Penilaian Prestasi (selepas3 bulan;selepas 6 bulan) •Ujian Pos (Post Test MCQ) (selepas 3 bulan; selepas 6 bulan) Hantar Laporan KPJ Hospital / PJK Daerah ke KPJN / Institusi (3 bulan sekali) Ke Bhg Kejururawatan ( 6 bulan sekali ) Orientasi Jabatan / Unit / Wad Program Pementoran Bermula Tambah 6/12 untuk Kompetensi Ulang 6/12 dan sehingga lulus LULUS GAGAL Analisa dan Penambahbaikan Selepas 3 bulan; 6 bulan Sediakan Laporan Selepas 3 bulan dan 6 bulan TAMAT PEMENTORAN (6 BULAN) Graduan Lapor Diri JKN / Institusi dan Orientasi ( Separuh Hari ) LULUS
 • 6.  Program Pementoran dilaksanakan mengikut disiplin dan setiap disiplin perlu menyediakan: a) Gantt Chart – disediakan oleh KJ / PJ b) Takwim - disediakan oleh K/J / PJ c) Soalan generik dan spesifik (Pra & Post Ujian) d) Log Book disemak secara berkala e) VIVA – setiap 3 & 6 bulan f) Penilaian Prestasi Menti setiap 3 & 6 bulan. g) Menghantar Laporan kepada KPJH setiap 3 bulan h) Menghantar Laporan ke JKN setiap 3 bulan. i) Menghantar Laporan ke BKJ setiap 6 bulan.
 • 7. Bil Elemen Markah 1. Multiple Choice Question (MCQ) 65% 2. Verbal Inspection Verbal Answer (VIVA) 20% 3. Assessment 15% JUMLAH 100% Standard: 85% Menti mesti mencapai markah > 65%
 • 9. Program Pementoran bermula dengan aktiviti orientasi dan terbahagi kepada 3 peringkat mengikut negeri. Ceramah yang akan diberi merangkumi Tajuk- tajuk berikut:- 1. Orientasi Peringkat Jabatan Kesihatan Negeri (JKN) -1/2 hari – 1 hari Code of Professional Conduct Ketrampilan / Integriti Pekeliling - Bab Cuti Komunikasi berkesan Dan lain-lain yang berkaitan
 • 10. 2. Hospital / Kesihatan / Institusi (3 – 5 hari) Orientasi termasuk dalam program pengenalan Program Pementoran selama 60-90 minit Undang –undang Pentadbiran Dan lain-lain yang berkaitan Bagi hospital yang mempunyai IT, Jumlah hari orientasi mungkin akan ditambah.
 • 11. 3. Jabatan / Unit / Wad / Klinik / Bahagian Orientasi spesifik berkaitan penempatan mengikut tugasan masing-masing. Ujian Pra(Pre-Test)
 • 12. a) Ujian bertulis (Pra & Pos) Menti akan dinilai dengan ujian bertulis sebagai penanda aras (Bench Mark). Ujian bertulis Pos akan dilakukan dalam tempoh 3 bulan & 6 bulan selepas penempatan. Ujian Pos adalah untuk menilai pengetahuan serta kemahiran Graduan Baru / Pindah Masuk bagi penempatan dan tugasan.
 • 13. • Pre dan post test (3 bulan pertama) adalah menggunakan soalan sama. • Post Test (6 bulan) adalah menggunakan soalan spesifik mengikut disiplin.
 • 14. b) Lisan / VIVA Menti akan dinilai secara VIVA pada bulan ke 3 dan bulan ke 6 oleh Mentor / Ketua Jururawat / Penyelia Jururawat. Penilaian ini bertujuan untuk memantau cara aplikasi pengetahuan dan tugasan.
 • 15. c) Penilaian Prestasi Menti Menti akan dinilai keseluruhan mengikut elemen-elemen performa dengan menggunakan Format – KKM-BKJ-BOR-PPK-04-Pind.1/2018
 • 16. Dilakukan oleh Mentor / Ketua Jururawat / Penyelia Jururawat setiap 3 bulan dan 6 bulan berpandukan pencapaian menti. Keputusan akan dipaparkan dengan menggunakan Table / Graph
 • 17. Laporan Pencapaian Program Pementoran dari setiap Jabatan / Unit / Wad / Klinik yang terlibat kepada Ketua Penyelia Jururawat Kawasan (Zon) & Hospital yang bertanggungjawab setiap 3 bulan. Laporan Pencapaian menti dari setiap Hospital / PKD ke Ketua Penyelia Jururawat Negeri (JKN) setiap 3 bulan.
 • 18. Laporan Pencapaian menti dari Ketua Penyelia Jururawat Negeri / Institusi akan dihantar ke Unit Kualiti di Bahagian Kejururawatan, Ibu Pejabat KKM setiap 6 bulan.
 • 19. Exclusion Criteria untuk Pengumpulan Data Program pementoran 1. Cuti Bersalin 2. Cuti Tanpa Gaji 3. Cuti Separuh Gaji 4. Cuti Sakit Panjang > 1 Bulan 5. Menti yang tidak tamat Program Pementoran e.g meletak jawatan
 • 21. Penyediaan takwim latihan untuk 6 bulan bertujuan untuk memberi panduan kepada mentor. Mengenalpasti keperluan Graduan Baru / Pindah Masuk mengikut penempatan dan tugasan mereka. Program Pementoran akan berjalan dengan lancar dan bersistematik Membantu Mentor dalam perlaksanaan Program Pementoran. Pengendalian latihan akan di jalankan oleh unit kejururawatan di Hospital / PKD dengan bantuan dari lain lain profesion dalam bidang kesihatan.
 • 22. Ketua Jururawat / Penyelia Jururawat perlu menyediakan Gantt Chart (Carta Perbatuan). Penyediaan Gantt Chart mengikut penempatan / klinikal adalah bertujuan: Sebagai panduan dan Perancangan Perlaksanaan Program Pementoran.
 • 23. Dikehendaki mengulangi semula Program Pementoran 6 bulan Sekiranya Menti masih tidak mencapai sasaran selepas mengulangi Program Pementoran mereka dinasihatkan untuk bertukar wad / disiplin.
 • 24. Melaksanakan Program Pementoran mengikut panduan yang telah disediakan. Membuat penilaian tiga bulan sekali. Melibatkan diri dalam perlaksanaan takwin sebagai penceramah / fasilitator dll. Membantu dalam perlaksanaan ujian lisan / VIVA. Melaporkan progres menti kepada Ketua Jururawat dari masa ke semasa. Memastikan Log Book dikemaskini dan lengkap.
 • 25. Mengendalikan Program Pementoran mengikut panduan yang telah sediakan. Memilih dan menyediakan mentor yang bersesuaian . Memantau mentor dan menti sepanjang perlaksanaan program. Meyediakan takwim dan melibatkan diri sebagai penceramah / fasilitator dll. Bertanggung jawab untuk ujian lisan / VIVA. Memastikan ujian berjalan dengan lancar. Mengumpul markah ujian VIVA, membuat analisa dan menyediakan Laporan dan menghantar kepada Penyelia Jururawat Kawasan. Memastikan Log Book dikemaskini dan lengkap.
 • 26. Menyediakan laporan keseluruhan menti dengan menggunakan borang KKM-BKJ-BOR-PPK-06 Pind.1/2018. Memberi kaunseling kepada menti yang bermasalah Memastikan Fail Ketua Jururawat dikemaskini dan lengkap. Mesyuarat AJK yang dijalankan lengkap dengan minit mesyuarat berserta senarai kehadiran Laporan kursus Laporan Tahunan Program Pementoran Laporan prestasi menti setiap 3 bulan dan 6 bulan
 • 27. Bertanggung jawab pada taklimat pementoran semasa orientasi hospital/klinik berpandukan senarai semak orientasi yang telah di sediakan . Memastikan program pementoran mengikut panduan yang telah sediakan. Memastikan laporan pencapaian dihantar mengikuti ketepatan masa. Mengenalpasti kelemahan dan mencadangkan penambahbaikan. Mengadakan mesyuarat berkala dengan mentor dan lain lain yang berkenaan di hospital / klinik/ institusi masing masing Menghadiri mesyuarat pementoran dengan Unit Kualiti, Bahagian Kejururawatan KKM jika perlu
 • 28. Mengumpul kesemua Laporan Program Pementoran dari Ketua Jururawat berkaitan. Menyediakan dan menganalisa laporan berbentuk Table / Graph. Menghantar Laporan kepada Ketua Penyelia Jururawat Hospital / PKD secara berkala.
 • 29. Memastikan program pementoran mengikut panduan yang telah sediakan. Memastikan Garispanduan Program Pementoran berada dalam Fail Pementoran Penyelaras /KJ/ mentor Hospital/PKD. Memastikan laporan pencapaian dihantar mengikuti ketepatan masa. Mengendalikan CNE dan memastikan Training Of Trainers (TOT) dilakukan di Peringkat Hospital / Klinik. Mempengerusikan mesyuarat Program Pementoran Menghantar laporan pencapaian menti kepada Ketua Penyelia Jururawat Negeri dengan lengkap dan pada ketepatan masa dengan menggunakan borang KKM-BKJ-BOR-PPK-08 Pind.1/2018.
 • 30. • Memberi Penghargaan kepada Mentor – LNPT. • Memastikan Mentor mendapat mata CPD - A5 - 5 markah untuk sebagai penceramah. A11-5 markah untuk sebagai mentor . • Memastikan Menti mendapat mata CPD – Layak bagi A9 – 20 mata. • Membantu AJK Peringkat Hospital / Daerah berkaitan Term Of Reference / Tanggungjawab.
 • 31. Mengadakan Bengkel Pemantapan Mentor sekurang-kurangnya sekali setahun. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Peringkat Negeri dan masukan Program Pementoran sebagai satu agenda tetap dalam perbincangan. Membentangkan Pencapaian di Mesyuarat Teknikal peringkat negeri. Menghantar laporan pencapaian dan tindakan penambahbaikan Program Pementoran ke BKJ menggunakan format KKM-BKJ-BOR-PPK-09 Pin.1/2018 setiap 6 bulan.
 • 32. TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA YANG DIBERIKAN OLEH SEMUA PIHAK…