Grantové výzvy pro mladé akademiky

KISK FF MU
KISK FF MUKISK FF MU
Eva Hillerová , TC AV ČR
hillerova@tc.cz
Zdroje financování výzkumu v EU
Horizon 2020
2
EVROPSKÉ PROGRAMY
Evropské programy – financování z rozpočtu EU
dohoda členských zemí
Společenská poptávka – politická iniciativa,
jednání a veřejná diskuze,
shoda a rozhodnutí o programu
Aktéři: Evropská komise, parlament a rada,
zástupci členských zemí, pracovní skupiny,
jednotlivci
Vznikají větší programy s téměř jednotnými pravidly
Koordinace: EK a pověřené agentury
EVROPSKÉ PROGRAMY 2014 - 2020
Soustava evropských programů
Cíl: stabilizace finančního a ekonomického systému, udržitelný růst
Programy pro * inteligentní a inklusivní růst (491 mld. €)
• Vzdělávání, mládež, sport (ERASMUS PLUS 14,4 mld.€)
• Propojení Evropy (Connecting Europe 33,2 mld.€)
• Kohezní fondy (SF)
• Konkurenceschopnost, obchod, SME (COSME 2,3 mld.€)
• HORIZON 2020 (78,6 mld. €)
Programy pro * udržitelný růst a přírodní zdroje (LIFE 3,45 mld. €)
* bezpečnost a občanská práva (18,5 mld. €)
* globální strategie pro Evropu (70 mld. €)
3
PROGRAM ERASMUS PLUS
Období: 2014 – 2020, Rozpočet: 14,774 miliard EURO
Vzdělávání, odborná příprava, rozvoj vzdělávacích systémů
Sloučení programů Erasmus, Leonardo, Comenius, Grundtvig,
Mundus, Tempus….)
• KA1: mobilita jednotlivců – studium v cizině (63% rozp.)
• KA2: spolupráce pro inovaci a výměnu dobré praxe (28%
rozpočtu)- partnerství vzdělávacích zařízení, podniků, ..)
• KA3: podpora politických reforem
• Agentura v ČR: www.dzs.cz – více programů,
www.naep.cz
• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/index_en.htm - Průvodce programem
4http://www.mladezvakci.cz/erasmusplus/obecne-informace/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
Vědecká kariéra a individuální granty
Dům
zahraniční
spolupráce
www.dzs.cz
+
6
JAK SE ORIENTOVAT VE VYBRANÉM
PROGRAMU? CO HLEDAT ?
• hledat charakteristiku programu, projektů
• text vyhlášeného programu (celkový pohled)
• pracovní program (témata)
• průvodce (pravidla účasti, pravidla refundace)
• národní kontakt nebo evropskou agenturu
• text výzvy k podávání projektů
• financované projekty
• „networking“ - možnosti
• evropské politiky v dané oblasti a dokumenty
• asociace, sdružení, plány, ...
EVROPSKÉ PROGRAMY
PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE
Portál:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm
Největší program:
H O R I Z O N 2 0 2 0
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
7
PROGRAM HORIZON 2020
Období: 2014 - 2020
Rozpočet: 78,6 miliard EURO
H2020 je klíčovou částí strategie EVROPA 2020,
a její vlajkové iniciativy Unie Inovací (více než 30 oblastí,
příklad: Partnership on active and healthy aeging,
strategické užívání zdrojů pro veřejné zakázky…)
• Reakce na ekonomickou krizi
• Řešení společenských výzev i problémů
• Posílení pozice EU ve výzkumu , inovacích a
technologiích
• Návaznost na výsledky FP7 a CIP
8http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
Evropský parlament schválil víceletý finanční rámec
ROZPOČET H2020
HORIZON 2020
Komu je program určen:
• Výzkumníkům z akademického i průmyslového
prostředí
• Školy, resortní výzkum
• Inovační malé i velké firmy (služby i výroba ..)
• Koncoví uživatelé, státní správa, neziskový
sektor)
• …….
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ 10
H2020 –
FINANCE A PODMÍNKY ÚČASTI
Výběr z pravidel pro účast a financování :
• Refundace nákladů dle typu projektu –
70% inovační a 100% výzkumné projekty
• Paušální sazba pro nepřímé náklady -
25% přímých uznatelných nákladů
• Pravidla pro hodnocení
• Elektronické podávání návrhů projektů
• Důraz na využití výsledků
• Téměř vždy mezinárodní tým řešitelů
• Komunikace většinou v angličtině
• Účast koncových uživatelů výsledků v projektech
11
STRUKTURA H2020
Priority:
I. vynikající věda (Excellent Science) – 31,73% rozpočtu
II. vedoucí postavení průmyslu (Industrial Leadership) – 22,09%
III. společenské výzvy (Societal Challenges) – 38,53%
Evropský institut inovací a technologií (EIT) – 3,52%
Společné výzkumné centrum (JRC) – 2,47%
Horizontální aktivity:
Šíření excelence a zvýšení účasti - 1,06%
Věda se společností a pro společnost – 0,6%
(cíl: 20% rozpočtu získají SME )
12
VYNIKAJÍCÍ VĚDA
Evropská výzkumná rada
- mezní výzkum excelentních individuálních řešitelů
- mezinárodní prestiž, měřítko kvality národních systémů
- nárůst rozpočtu (téměř 19 % H2020)
Budoucí a vznikající technologie
- multioborový výzkum nových riskantních nápadů
- v 7. RP součástí oblasti ICT, nyní multioborové
 FET OPEN
 FET PROACTIVE
 FET FLAGSHIPS (GRAPHEN a HBP – Human Brain Project)
13
VYNIKAJÍCÍ VĚDA
Marie Skłodowska-Curie akce
- mobilita, vzdělávání, profesní růst
- inovace, mezisektorová mobilita
- ~ 65 000 akcí (z nich 40 % PhD kandidátů)
Evropské výzkumné infrastruktury (včetně e-infrastruktur)
- přístup pro výzkumné ústavy i firmy
- vazba na strukturální fondy, ESFRI
 rozvoj evropských infrastruktur do r. 2020
 podpora inovačního potenciálu infrastruktur
 posílení politiky budování infrastruktur a spolupráce
14
VEDOUCÍ POSTAVENÍ PRŮMYSLU
Průlomové a průmyslové technologie
(LEIT - Leadership in enabling and industrial technologies)
• Informační a komunikační technologie
• Nanotechnologie
• Pokročilé materiály
• Biotechnologie
• Pokročilé výrobní systémy
• Vesmírné aplikace
Cíl: v každém tématu minimálně 3 patentové přihlášky
na každých investovaných 10 mil. €
15
VEDOUCÍ POSTAVENÍ PRŮMYSLU
Přístup k rizikovému financování
• dluhové financování
• kapitálové financování
Cíl: každý příspěvek ve výši 10 mil. € na rizikové financování
by měl vyvolat celkové investice ve výši 100 mil. €
Inovace v SME (MSP)
• všechny druhy inovací (3 fázová podpora)
• zvláštní podpora (MSP s intenzivním výzkumem, zvýšení
inovační schopnosti)
16
AKCE PRO SME
Cíl: 20% rozpočtu pro SME z Průmyslových technologií
a Společenských výzev (LEIT a SC )
- 13% z projektů spolupráce
- 7% z nástrojů pro SME
Inovace v SME:
Eurostars II (posílení inovační kapacity a
trhem řízené inovace)
Přístup k rizikovému financování
17
SPOLEČENSKÉ VÝZVY
SOCIETAL CHALLENGES – SC 1-7
1. Zdraví, demografické změny a životní pohoda
2. Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství a
lesnictví, mořský výzkum a bioekonomika
3. Bezpečná, čistá a účinná energetika
4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava
5. Ochrana klimatu, životní prostředí,
efektivní využívání zdrojů a suroviny
6. Evropa v měnícím se světě - Inkluzivní, inovativní a
reflektivní společnosti
7. Bezpečné společnosti – ochrana svobody a
bezpečnosti Evropy a jejích občanů
18
EVROPA V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ (SC6) -
INKLUZIVNÍ, INOVATIVNÍ
A REFLEKTIVNÍ SPOLEČNOSTI
1. Překonání krizí:
nové nápady, strategie a řídící struktury v Evropě
2. Mladá generace v inovativní, inkluzivní a udržitelné
Evropě
3. Reflektivní společnosti:
kulturní dědictví a Evropská identita
4. Evropa jako globální hráč
5. Nové formy inovací
Sociální vědy téměř ve všech oblastech H2020
(hezký přehled projekt NET4SOCIETY)
www.net4society.eu
19
ŠÍŘENÍ EXCELENCE
A ZVÝŠENÍ ÚČASTI
cíl: plné využití evropského potenciálu
• snaha čelit výrazným rozdílům mezi jednotlivými
státy
• propojení excelentních výzkumných institucí
s regiony s méně kvalitním výzkumem
• Teaming, Twinning, ERA chairs, NCP network …
• Policy Support Facility
20
VĚDA SE SPOLEČNOSTÍ A PRO
SPOLEČNOST
cíl: efektivní spolupráce mezi vědou
a společností, získání nových talentů
• vědecké a technologické kariéry (EURAXESS)
• genderová rovnost ve vědě a výzkumu
• vzdělávání k vědě
• integrace vědy a inovací
• etika
• komunikace vědy a open access
21
JRC
Společné výzkumné centrum (7 institucí, 5 zemí)
• Výzkum na podporu politik
• cíl- poskytovat cílenou vědeckou a technickou podporu
při tvorbě, implementaci a hodnocení politik EU
• klíčové oblasti kompetence –
energetika, doprava, životní prostředí a klimatické
změny, zemědělství a potravinové zabezpečení,
zdraví a ochrana spotřebitele, ICT, referenční
materiály a bezpečnost (vč. jaderné),
prospektivní analýzy
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/ 22
EIT
Evropský inovační a technologický institut
pokračování aktivit z FP7 (od 2008) a rozšíření o další oblasti;
rozpočet v H2020 je 2,8 mld. €
• partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem založené
na propojení znalostí a inovací (propojení špičkových VŠ,
výzkumných středisek a podniků v dané oblasti.
• stávající oblasti:
* změna klimatu (www.climate-kic.org/),
* udržitelná energetika (www.kic-innoenergy.com/),
* ICT (http://www.eitictlabs.eu/)
• plánované oblasti:
* inovace pro zdravý život a aktivní stárnutí, suroviny
* efektivní využívání surovin
http://eit.europa.eu 23
24
EVROPSKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY
http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html
Zdroj informací, oborových plánů, kdo je aktivní …..
Oblasti:
• Bioekonomika
• Energetika
• Životní prostředí
• ICT
• Výrobní procesy
• Doprava
• Průřezové platformy :
nanotechnologie, průmyslová bezpečnost,
zboží založené na designu
25
JTI - SPOLEČNÉ TECHNOLOGICKÉ
INICIATIVY v H2020
JTI:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/partnerships-
industry-and-member-states
 http://www.fch-ju.eu/ vodík a palivové články
 http://www.cleansky.eu aeronautika a letectví
 http://www.ecsel.eu/ elektronické komponenty a systémy
 http://www.imi.europa.eu/ inovativní léčiva
 (http://www.gmes.info/ monitorování ŽP a bezpečnost)
 http://www.bbi-europe.eu biotechnologie (odpad, biomasa)
 http://www.shift2rail.org kolejová doprava
 http://www.sesarju.eu/ řízení letového provozu
Právní subjektivita, vlastní programy spolufinancované z H2020
Výzvy jsou zveřejňovány na Účastnickém portálu
http://ec.europa.eu/research/press/jti/factsheet_ecsel-web.pdf
INFORMACE A DOKUMENTY
VYUŽIJTE ZDROJE INFORMACÍ
TAKÉ PRO VAŠI PRÁCI
26
27
HLEDÁNÍ PROJEKTŮ A JEJICH VÝSLEDKŮ
HTTP://CORDIS.EUROPA.EU/PROJECTS/HOME_EN.HTML
28
ČASOPISY: RESEARCH* EU 
Akce Marie Curie-Skłodowské I
Program pro podporu mobility, profesního rozvoje
a kariérního růstu výzkumných pracovníků
EU3. země
Žadatelé – výzkumní
pracovníci - nesmí v
posledních 3 letech
před uzávěrkou
žít, pracovat nebo
studovat v zemi, do
které o pobyt žádají,
déle než 12 měsíců!
Základní podmínka: mezinárodní mobilita …
29
Akce Marie Curie-Skłodowské II
Cíle a základní rysy:
 optimální rozvoj lidských zdrojů ve VaV v Evropě
 bottom–up přístup
 projekty na plný úvazek
 rozpočet ~ 6,2 mld. € (2014-2020)
Výzkumní pracovníci (VP):
 začínající (ESR) < 4 roky praxe ve výzkumu a nemají Ph.D.
 zkušení (ER) ≥ 4 roky praxe ve výzkumu nebo Ph.D.
Hostitelské instituce:
 univerzity, výzkumná pracoviště a podniky …
30
Akce Marie Curie-Skłodowské III
Individual
Fellowships
(IF)
Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro
zkušené výzkumné pracovníky s cílem podpořit
jejich další vzdělávání a profesní růst díky
mezinárodní a mezisektorové mobilitě
Innovative
Training
Networks
(ITN)
Doktorské studijní programy, navržené
mezinárodními konsorcii, tvořenými institucemi
z veřejného i soukromého sektoru
R&I Staff
Exchange
(RISE)
Mezinárodní a mezisektorová spolupráce formou
výměn výzkumných, technických a řídících
pracovníků v rámci společného projektu
COFUND
Spolufinancování regionálních, národních a
mezinárodních programů pro financování vědecko-
výzkumných pobytů vč. doktorských stud. programů
European
Researcher´s
NIGHT
setkání VP se širokou veřejností s cílem usnadnit
dialog mezi VP a veřejností a motivovat mladé lidi
k volbě profese VP, v celé EU každoročně v září
Dva rozdílné moduly …
31
Individuální vědecko-výzkumné pobyty
pro zkušené výzkumné pracovníky (IF)
 podpora profesního rozvoje a kariérního růstu ER
 European Fellowship - v EU/AC (1-2 roky)
 Global Fellowship – mobilita v první fázi (1-2 roky) do 3. země, ve druhé fázi
(1 rok) do EU/AC (na návratovou fázi se nevztahuje podmínka mobility)
 Reintegration Panel - podpora reintegrace/návratu ER ze 3. zemí do EU/AC,
při získání stálé/dlouhodobé pozice v Evropě
 podpora návratu do výzkumu po pauze (Career Restart Panel – CAR**),
pokud VP alespoň 12 měsíců před uzávěrkou nepůsobil aktivně ve výzkumu
 možnost vyslání („secondment“ ), v Evropě, zejména do ne-akademického sektoru
 max. 3 měs. (u grantu na dobu do 18 měsíců)
 max. 6 měs. (u grantu delšího trvání)
32
Inovativní školící sítě
(Innovative Training Networks)
European Training Networks (ETN),
European Industrial Doctorates (EID), Joint Doctorates (EJD)
 společné doktorské studijní programy, které umožňují ESR stát se součástí
mezinárodních týmů, získat nové zkušenosti (mj. intersektorové a mezioborové)
a znalosti v oboru, podporují jejich profesní růst a budoucí uplatnění na trhu práce
 pouze ESR ze všech zemí (podpora na dobu 3-36 měsíců, secondmenty až 30%)
 min. 3 partneři (min. 2 partneři pro EID) z různých zemí ČS/AC (EURAXESS Jobs)
 u EID – min. 1 partner z ne-akademického sektoru
 jen u EID povinná konsorciální sml. (u ETN, EJD doporučená)
 max. 540 (u EID 180) člověkoměsíců na projekt
 u EID a EJD musí být ESR zapsáni v doktorském studijním programu, povinná
„joint supervision“
33
ITN - KONSORCIA
European Training Networks
Zdroj: EK
Joint/double/multiple
doctoral degrees
34
Mezinárodní a mezisektorové výměnné
pobyty (RISE)
 podpora mezinárodní a mezisektorové spolupráce/výměny znalostí formou výměn
pracovníků („secondments of staff members“) v rámci společného projektu
 „staff members“: výzkumní (ER i ESR), administrativní, řídící a techničtí
pracovníci, min. 6 měsíců aktivně zapojení do výzkumných/inovačních aktivit na
vysílající instituci
 délka výměny: 1-12 měsíců
 partneři z min. 3 zemí
(alespoň 2 partneři z EU/AC)
 „secondmenty“ v rámci Evropy
musí být mezisektorové
 „secondmenty“ nemohou
probíhat v rámci jedné země
či pouze mezi 3. zeměmi
35
Spolufinancování regionálních,
národních, mezin. programů (COFUND)
 1 příjemce: právnická osoba (soukromá/veřejná) v EU/AC
 cíl – podpořit přejímání/šíření dobrých praxí MSCA a excelence ve
vzdělávání a podpoře profesního růstu VP napříč Evropou
 min. délka podpory ESR/ER: 3 měsíce
 délka financování programu: 3-5 let
 50% příspěvek EU na mzdu a náklady na management projektu
doktorské studijní programy
(ESR)
vědecko-výzkumné pobyty
(ER ze všech zemí)
Cofunded Fellowship Programmes: http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/opportunities/other/cofund.html#collapseThree
36
Finanční příspěvek EU
* upraveno o korekční koeficient dané země
** Tyto náklady budou EK spolufinancovány z 50%.
Marie
Skłodowska-
Curie Action
Researcher unit cost
[person/month]
Institutional unit cost
[person/month]
Living
allowance
Mobility
allowance
Family
allowance
Research,
training and
networking
costs
Management
and indirect
costs
ITN 3 110* 600 500 1 800 1 200
IF 4 650* 600 500 800 650
Researcher unit cost
[person/month]
Institutional unit cost
[person/month]
RISE 2 000 1 800 700
COFUND
ESR 3 710**
650**
ER 5 250**
37
Hodnotící kritéria
Hodnocení na stupnici 0,0 až 5,0
Celkové hodnocení návrhu v %:
(H1xV1 + H2xV2 + H3xV3)/ 3
 Hi - hodnocení podle i-tého
kritéria
 Vi - váha i-tého kritéria v %
Minimální požadovaná hodnota pro celkové hodnocení návrhu je 70%.
38
Termíny výzev MSC
Výzva Datum
vyhlášení
Datum
uzávěrky
Rozpočet
ITN-2015 2.9.2014 13.1.2015 370 mil. €
IF-2015 12.3.2015 10.9.2015 213 mil. €
RISE-2015 6.1.2015 28.4.2015 80 mil. €
COFUND-2015 14.4.2015 1.10.2015 80 mil. €
39
EURAXESS Jobs
Nabídka pracovních pozic ve VaV
(vč. EU a MSCA nebo ERC projektů)
Staňte se členem týmu řešitele ERC grantu
http://ec.europa.eu/euraxess/jobs
PROJEKT - CO JE DŮLEŽITÉ !
EXCELENCE
INFORMACE
SOUVISLOSTI
NETWORKING
PILNÁ PRÁCE
41
PROJEKT- ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ
 projekt = business plan (ne publikace)
 investor: hodnotitel je zástupcem investora (EK);
zaujměte !
pomozte mu hodnotit !
 znát pravidla, aktuální podklady a SOUVISLOSTI
 přesné a srozumitelné vyjadřování a přehledná grafika
42
PROJEKT- ZÁKLADNÍ
SHRNUTÍ
projekt:
jasný cíl odpovídající zadání
plán jak cíle dosáhnout (metody, logický postup)
všechny části projektu jsou důležité – kriteria hodnocení
struktura: informace tam, kde je bude hodnotitel hledat
na jakých základech („state of the art“) a proč jít dál
překážky (analýza rizik a jak předejít, řešit)
potřebná expertíza, metodologie a kontrolní mechanismy
jasné vztahy k duševnímu vlastnictví
odpovídající a zdůvodněné finance, etika, standardy
dopady projektu (věda, průmysl, standardizace ......)
43
PODPORA A INFORMACE
TC AV ČR – Národní informační centrum pro evropský výzkum
národní kontakty pro H2020,
CZELO – Styčná kancelář v Bruselu
• Účastnický portál:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/
en/home.html
• Domovská stránka H2020:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/
• Český zdroj informací a možnost odběru novinek
www.h2020.cz
44
DOTAZY?
© Technologické centrum AV ČR
Eva Hillerová
hillerova@tc.cz
45
1 von 45

Recomendados

Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace von
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovaceHodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovaceMEYS, MŠMT in Czech
795 views22 Folien
Horizont 2020 von
Horizont 2020Horizont 2020
Horizont 2020Ústřední knihovna FF MU
1.5K views36 Folien
Seminář PARTSIP "Informační služby v evropském kontextu" (Libor Friedel) von
Seminář PARTSIP "Informační služby v evropském kontextu" (Libor Friedel)Seminář PARTSIP "Informační služby v evropském kontextu" (Libor Friedel)
Seminář PARTSIP "Informační služby v evropském kontextu" (Libor Friedel)PARTSIP: Partnerská síť informačních profesionálů
509 views41 Folien
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer) von
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)AVOprezentace
543 views53 Folien
Josef Martinec, Svatopluk Halada: Eurostars2 – podpora MSP s vlastním výzkume... von
Josef Martinec, Svatopluk Halada: Eurostars2 – podpora MSP s vlastním výzkume...Josef Martinec, Svatopluk Halada: Eurostars2 – podpora MSP s vlastním výzkume...
Josef Martinec, Svatopluk Halada: Eurostars2 – podpora MSP s vlastním výzkume...JIC
742 views21 Folien
MPO na VS AVO 2015 von
MPO na VS AVO 2015MPO na VS AVO 2015
MPO na VS AVO 2015AVOprezentace
339 views12 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Monova catalogue - definitivo von
Monova catalogue - definitivoMonova catalogue - definitivo
Monova catalogue - definitivofranjana
622 views25 Folien
seminar von
 seminar seminar
seminarhamdatestpigri
562 views9 Folien
Y tu qe qué te alimentas von
Y tu qe qué te alimentasY tu qe qué te alimentas
Y tu qe qué te alimentasdec-admin2
196 views20 Folien
関西医療情報技師会プレゼン20150228 von
関西医療情報技師会プレゼン20150228関西医療情報技師会プレゼン20150228
関西医療情報技師会プレゼン20150228Ai Tokimatsu
799 views25 Folien
Musnad e bazzar vol 13 von
Musnad e bazzar vol 13Musnad e bazzar vol 13
Musnad e bazzar vol 13Muhammad Tariq
263 views653 Folien
Seguranca e Auditoria de Sistemas de Informação - Apresentação da Empresa von
Seguranca e Auditoria de Sistemas de Informação - Apresentação da EmpresaSeguranca e Auditoria de Sistemas de Informação - Apresentação da Empresa
Seguranca e Auditoria de Sistemas de Informação - Apresentação da EmpresaCristiano Garcia
356 views3 Folien

Destacado(19)

Monova catalogue - definitivo von franjana
Monova catalogue - definitivoMonova catalogue - definitivo
Monova catalogue - definitivo
franjana622 views
Y tu qe qué te alimentas von dec-admin2
Y tu qe qué te alimentasY tu qe qué te alimentas
Y tu qe qué te alimentas
dec-admin2196 views
関西医療情報技師会プレゼン20150228 von Ai Tokimatsu
関西医療情報技師会プレゼン20150228関西医療情報技師会プレゼン20150228
関西医療情報技師会プレゼン20150228
Ai Tokimatsu799 views
Seguranca e Auditoria de Sistemas de Informação - Apresentação da Empresa von Cristiano Garcia
Seguranca e Auditoria de Sistemas de Informação - Apresentação da EmpresaSeguranca e Auditoria de Sistemas de Informação - Apresentação da Empresa
Seguranca e Auditoria de Sistemas de Informação - Apresentação da Empresa
Cristiano Garcia356 views
Happy Life Hacking Ruby on Rails von Koichiro Ohba
Happy Life Hacking Ruby on RailsHappy Life Hacking Ruby on Rails
Happy Life Hacking Ruby on Rails
Koichiro Ohba2.1K views
стартовая презентация учителя к проекту Маршал Победы von 19chudia77
стартовая презентация учителя к проекту Маршал Победыстартовая презентация учителя к проекту Маршал Победы
стартовая презентация учителя к проекту Маршал Победы
19chudia77498 views
Лоцманы книжных морей von sch426media
Лоцманы книжных морейЛоцманы книжных морей
Лоцманы книжных морей
sch426media3.1K views
ανακυκλωση πλαστικου von anovratidou
ανακυκλωση πλαστικουανακυκλωση πλαστικου
ανακυκλωση πλαστικου
anovratidou1.6K views
Modifican el reglamento del procedimiento de fiscalización de la SUNAT von Yanira Becerra
Modifican el reglamento del procedimiento de fiscalización de la SUNATModifican el reglamento del procedimiento de fiscalización de la SUNAT
Modifican el reglamento del procedimiento de fiscalización de la SUNAT
Yanira Becerra285 views
Styleone bendradarbiavimas von styleonelt
Styleone bendradarbiavimasStyleone bendradarbiavimas
Styleone bendradarbiavimas
styleonelt400 views
3Com 122-02400-003 von savomir
3Com 122-02400-0033Com 122-02400-003
3Com 122-02400-003
savomir29 views
Multiculturalismo lilia ramirez von Lilitt1948
Multiculturalismo lilia ramirezMulticulturalismo lilia ramirez
Multiculturalismo lilia ramirez
Lilitt1948329 views
аналіз результатів опитування мешканц1в 1рпеня оз von Igor Naida
аналіз результатів опитування мешканц1в 1рпеня озаналіз результатів опитування мешканц1в 1рпеня оз
аналіз результатів опитування мешканц1в 1рпеня оз
Igor Naida660 views
Bahan khutbah jumat besok pagi von Faisal Pak
Bahan khutbah jumat besok pagiBahan khutbah jumat besok pagi
Bahan khutbah jumat besok pagi
Faisal Pak994 views

Similar a Grantové výzvy pro mladé akademiky

Informační a komunikační technologie v programu Horizont 2020 von
Informační a komunikační technologie v programu Horizont 2020Informační a komunikační technologie v programu Horizont 2020
Informační a komunikační technologie v programu Horizont 2020KnihovnaUTB
711 views22 Folien
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020 von
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020KnihovnaUTB
912 views36 Folien
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová) von
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)Regionální Rada Moravskoslezsko
2.7K views25 Folien
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st... von
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...JIC
805 views21 Folien
TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR) von
TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR) TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR)
TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR) Technologická agentura ČR
257 views14 Folien
Seminář před vyhlášením 1. veřejné soutěže programu ÉTA von
Seminář před vyhlášením 1. veřejné soutěže programu ÉTASeminář před vyhlášením 1. veřejné soutěže programu ÉTA
Seminář před vyhlášením 1. veřejné soutěže programu ÉTATechnologická agentura ČR
2K views40 Folien

Similar a Grantové výzvy pro mladé akademiky(20)

Informační a komunikační technologie v programu Horizont 2020 von KnihovnaUTB
Informační a komunikační technologie v programu Horizont 2020Informační a komunikační technologie v programu Horizont 2020
Informační a komunikační technologie v programu Horizont 2020
KnihovnaUTB711 views
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020 von KnihovnaUTB
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
KnihovnaUTB912 views
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st... von JIC
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
JIC 805 views
Horizont 2020 – Výhled na další období von KnihovnaUTB
Horizont 2020 – Výhled na další obdobíHorizont 2020 – Výhled na další období
Horizont 2020 – Výhled na další období
KnihovnaUTB513 views
Marie Zezůlková: Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů von Jan Brychta
Marie Zezůlková: Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů Marie Zezůlková: Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů
Marie Zezůlková: Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů
Jan Brychta96 views
O projektu NaturNet Plus von NaturNetPlus
O projektu NaturNet PlusO projektu NaturNet Plus
O projektu NaturNet Plus
NaturNetPlus322 views
Příležitosti pro MSP v H2020 von Monika Vrbkova
Příležitosti pro MSP v H2020 Příležitosti pro MSP v H2020
Příležitosti pro MSP v H2020
Monika Vrbkova346 views
Vědní politika (science policy) a její řízení (governance) von MEYS, MŠMT in Czech
Vědní politika (science policy) a její řízení (governance)Vědní politika (science policy) a její řízení (governance)
Vědní politika (science policy) a její řízení (governance)
Martin Škarka: Přístup k rizikovému financování (Horizont 2020) von JIC
Martin Škarka: Přístup k rizikovému financování (Horizont 2020)Martin Škarka: Přístup k rizikovému financování (Horizont 2020)
Martin Škarka: Přístup k rizikovému financování (Horizont 2020)
JIC 760 views
Fotokniha: Kde fondy EU pomáhají von STEM/MARK
Fotokniha: Kde fondy EU pomáhajíFotokniha: Kde fondy EU pomáhají
Fotokniha: Kde fondy EU pomáhají
STEM/MARK381 views
ESF: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost von Janek Wagner
ESF: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnostESF: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
ESF: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
Janek Wagner593 views
Prezentace z informačních seminářů k OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost von Janek Wagner
Prezentace z informačních seminářů k OP Vzdělávání pro konkurenceschopnostPrezentace z informačních seminářů k OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prezentace z informačních seminářů k OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Janek Wagner595 views

Más de KISK FF MU

Robin Szaffner / Jiří Brož - Polytechnické dílny v knihovnách von
Robin Szaffner / Jiří Brož - Polytechnické dílny v knihovnáchRobin Szaffner / Jiří Brož - Polytechnické dílny v knihovnách
Robin Szaffner / Jiří Brož - Polytechnické dílny v knihovnáchKISK FF MU
297 views13 Folien
Lucie Galčanová - Společnost osamělosti? von
Lucie Galčanová - Společnost osamělosti?Lucie Galčanová - Společnost osamělosti?
Lucie Galčanová - Společnost osamělosti?KISK FF MU
154 views18 Folien
Ladislava Zbiejczuk Suchá: Sociální inovace v knihovnách von
Ladislava Zbiejczuk Suchá: Sociální inovace v knihovnáchLadislava Zbiejczuk Suchá: Sociální inovace v knihovnách
Ladislava Zbiejczuk Suchá: Sociální inovace v knihovnáchKISK FF MU
142 views33 Folien
Jiřina Svitáková - Evaluační myšlení v knihovně: o krok dál za statistikou von
Jiřina Svitáková - Evaluační myšlení v knihovně: o krok dál za statistikouJiřina Svitáková - Evaluační myšlení v knihovně: o krok dál za statistikou
Jiřina Svitáková - Evaluační myšlení v knihovně: o krok dál za statistikouKISK FF MU
213 views18 Folien
Maxine Bleiweis: Leadership challenges in 2020 von
Maxine Bleiweis: Leadership challenges in 2020Maxine Bleiweis: Leadership challenges in 2020
Maxine Bleiweis: Leadership challenges in 2020KISK FF MU
129 views38 Folien
Zdeňka Voštová - Environmentální žal a jak s ním naložit von
Zdeňka Voštová - Environmentální žal a jak s ním naložitZdeňka Voštová - Environmentální žal a jak s ním naložit
Zdeňka Voštová - Environmentální žal a jak s ním naložitKISK FF MU
133 views8 Folien

Más de KISK FF MU(20)

Robin Szaffner / Jiří Brož - Polytechnické dílny v knihovnách von KISK FF MU
Robin Szaffner / Jiří Brož - Polytechnické dílny v knihovnáchRobin Szaffner / Jiří Brož - Polytechnické dílny v knihovnách
Robin Szaffner / Jiří Brož - Polytechnické dílny v knihovnách
KISK FF MU297 views
Lucie Galčanová - Společnost osamělosti? von KISK FF MU
Lucie Galčanová - Společnost osamělosti?Lucie Galčanová - Společnost osamělosti?
Lucie Galčanová - Společnost osamělosti?
KISK FF MU154 views
Ladislava Zbiejczuk Suchá: Sociální inovace v knihovnách von KISK FF MU
Ladislava Zbiejczuk Suchá: Sociální inovace v knihovnáchLadislava Zbiejczuk Suchá: Sociální inovace v knihovnách
Ladislava Zbiejczuk Suchá: Sociální inovace v knihovnách
KISK FF MU142 views
Jiřina Svitáková - Evaluační myšlení v knihovně: o krok dál za statistikou von KISK FF MU
Jiřina Svitáková - Evaluační myšlení v knihovně: o krok dál za statistikouJiřina Svitáková - Evaluační myšlení v knihovně: o krok dál za statistikou
Jiřina Svitáková - Evaluační myšlení v knihovně: o krok dál za statistikou
KISK FF MU213 views
Maxine Bleiweis: Leadership challenges in 2020 von KISK FF MU
Maxine Bleiweis: Leadership challenges in 2020Maxine Bleiweis: Leadership challenges in 2020
Maxine Bleiweis: Leadership challenges in 2020
KISK FF MU129 views
Zdeňka Voštová - Environmentální žal a jak s ním naložit von KISK FF MU
Zdeňka Voštová - Environmentální žal a jak s ním naložitZdeňka Voštová - Environmentální žal a jak s ním naložit
Zdeňka Voštová - Environmentální žal a jak s ním naložit
KISK FF MU133 views
Machackova online rizika inovace_v_knihovnach von KISK FF MU
Machackova online rizika inovace_v_knihovnachMachackova online rizika inovace_v_knihovnach
Machackova online rizika inovace_v_knihovnach
KISK FF MU140 views
Mariana Chytilová: Přístupnost - životní postoj a zdroj sociální inovace von KISK FF MU
Mariana Chytilová: Přístupnost - životní postoj a zdroj sociální inovaceMariana Chytilová: Přístupnost - životní postoj a zdroj sociální inovace
Mariana Chytilová: Přístupnost - životní postoj a zdroj sociální inovace
KISK FF MU130 views
Martin Bukáček: Virtuální realita v knihovnách: Motivace je klíč von KISK FF MU
Martin Bukáček: Virtuální realita v knihovnách: Motivace je klíčMartin Bukáček: Virtuální realita v knihovnách: Motivace je klíč
Martin Bukáček: Virtuální realita v knihovnách: Motivace je klíč
KISK FF MU140 views
Jana de Brauwere: Poskytování a vytváření informačních služeb za prohlubující... von KISK FF MU
Jana de Brauwere: Poskytování a vytváření informačních služeb za prohlubující...Jana de Brauwere: Poskytování a vytváření informačních služeb za prohlubující...
Jana de Brauwere: Poskytování a vytváření informačních služeb za prohlubující...
KISK FF MU109 views
Tomáš Štefek: Čím design služeb pomáhá dělat dobré věci ještě lepší von KISK FF MU
Tomáš Štefek: Čím design služeb pomáhá dělat dobré věci ještě lepšíTomáš Štefek: Čím design služeb pomáhá dělat dobré věci ještě lepší
Tomáš Štefek: Čím design služeb pomáhá dělat dobré věci ještě lepší
KISK FF MU137 views
Eliška Bartošová: Co jsem se naučila o knihovnách von KISK FF MU
Eliška Bartošová: Co jsem se naučila o knihovnáchEliška Bartošová: Co jsem se naučila o knihovnách
Eliška Bartošová: Co jsem se naučila o knihovnách
KISK FF MU98 views
Roman Novotný: Co dokáže knihovna von KISK FF MU
Roman Novotný: Co dokáže knihovnaRoman Novotný: Co dokáže knihovna
Roman Novotný: Co dokáže knihovna
KISK FF MU88 views
Sluzby a strategie SFPL von KISK FF MU
Sluzby a strategie SFPLSluzby a strategie SFPL
Sluzby a strategie SFPL
KISK FF MU85 views
Vzdělávací program Gendalos von KISK FF MU
Vzdělávací program Gendalos Vzdělávací program Gendalos
Vzdělávací program Gendalos
KISK FF MU207 views
Štěpán Ripka - Mýty o řešení bezdomovectví a zahraniční zkušenost von KISK FF MU
Štěpán Ripka - Mýty o řešení bezdomovectví a zahraniční zkušenostŠtěpán Ripka - Mýty o řešení bezdomovectví a zahraniční zkušenost
Štěpán Ripka - Mýty o řešení bezdomovectví a zahraniční zkušenost
KISK FF MU924 views
T. Štefek - Inkubátor von KISK FF MU
T. Štefek - InkubátorT. Štefek - Inkubátor
T. Štefek - Inkubátor
KISK FF MU139 views
P. Čáp - Podporujeme knihovníky ve vytváření služeb, které mění život a svět von KISK FF MU
P. Čáp - Podporujeme knihovníky ve vytváření služeb, které mění život a světP. Čáp - Podporujeme knihovníky ve vytváření služeb, které mění život a svět
P. Čáp - Podporujeme knihovníky ve vytváření služeb, které mění život a svět
KISK FF MU95 views
L. Nivnická - Knihovna pro město von KISK FF MU
L. Nivnická - Knihovna pro městoL. Nivnická - Knihovna pro město
L. Nivnická - Knihovna pro město
KISK FF MU118 views
I. Kovandová - Výzva 83 von KISK FF MU
I. Kovandová - Výzva 83I. Kovandová - Výzva 83
I. Kovandová - Výzva 83
KISK FF MU121 views

Último

Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI von
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AITaste
19 views48 Folien
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... von
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Taste
22 views60 Folien
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita von
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaTaste
19 views22 Folien
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... von
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Taste
30 views38 Folien
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... von
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Taste
14 views22 Folien
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart von
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartTaste
26 views38 Folien

Último(6)

Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI von Taste
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Taste19 views
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... von Taste
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Taste22 views
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita von Taste
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Taste19 views
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... von Taste
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Taste30 views
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... von Taste
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Taste14 views
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart von Taste
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Taste26 views

Grantové výzvy pro mladé akademiky

 • 1. Eva Hillerová , TC AV ČR hillerova@tc.cz Zdroje financování výzkumu v EU Horizon 2020
 • 2. 2 EVROPSKÉ PROGRAMY Evropské programy – financování z rozpočtu EU dohoda členských zemí Společenská poptávka – politická iniciativa, jednání a veřejná diskuze, shoda a rozhodnutí o programu Aktéři: Evropská komise, parlament a rada, zástupci členských zemí, pracovní skupiny, jednotlivci Vznikají větší programy s téměř jednotnými pravidly Koordinace: EK a pověřené agentury
 • 3. EVROPSKÉ PROGRAMY 2014 - 2020 Soustava evropských programů Cíl: stabilizace finančního a ekonomického systému, udržitelný růst Programy pro * inteligentní a inklusivní růst (491 mld. €) • Vzdělávání, mládež, sport (ERASMUS PLUS 14,4 mld.€) • Propojení Evropy (Connecting Europe 33,2 mld.€) • Kohezní fondy (SF) • Konkurenceschopnost, obchod, SME (COSME 2,3 mld.€) • HORIZON 2020 (78,6 mld. €) Programy pro * udržitelný růst a přírodní zdroje (LIFE 3,45 mld. €) * bezpečnost a občanská práva (18,5 mld. €) * globální strategie pro Evropu (70 mld. €) 3
 • 4. PROGRAM ERASMUS PLUS Období: 2014 – 2020, Rozpočet: 14,774 miliard EURO Vzdělávání, odborná příprava, rozvoj vzdělávacích systémů Sloučení programů Erasmus, Leonardo, Comenius, Grundtvig, Mundus, Tempus….) • KA1: mobilita jednotlivců – studium v cizině (63% rozp.) • KA2: spolupráce pro inovaci a výměnu dobré praxe (28% rozpočtu)- partnerství vzdělávacích zařízení, podniků, ..) • KA3: podpora politických reforem • Agentura v ČR: www.dzs.cz – více programů, www.naep.cz • http://ec.europa.eu/programmes/erasmus- plus/index_en.htm - Průvodce programem 4http://www.mladezvakci.cz/erasmusplus/obecne-informace/ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
 • 5. Vědecká kariéra a individuální granty Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz +
 • 6. 6 JAK SE ORIENTOVAT VE VYBRANÉM PROGRAMU? CO HLEDAT ? • hledat charakteristiku programu, projektů • text vyhlášeného programu (celkový pohled) • pracovní program (témata) • průvodce (pravidla účasti, pravidla refundace) • národní kontakt nebo evropskou agenturu • text výzvy k podávání projektů • financované projekty • „networking“ - možnosti • evropské politiky v dané oblasti a dokumenty • asociace, sdružení, plány, ...
 • 7. EVROPSKÉ PROGRAMY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Portál: http://ec.europa.eu/research/index.cfm Největší program: H O R I Z O N 2 0 2 0 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 7
 • 8. PROGRAM HORIZON 2020 Období: 2014 - 2020 Rozpočet: 78,6 miliard EURO H2020 je klíčovou částí strategie EVROPA 2020, a její vlajkové iniciativy Unie Inovací (více než 30 oblastí, příklad: Partnership on active and healthy aeging, strategické užívání zdrojů pro veřejné zakázky…) • Reakce na ekonomickou krizi • Řešení společenských výzev i problémů • Posílení pozice EU ve výzkumu , inovacích a technologiích • Návaznost na výsledky FP7 a CIP 8http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
 • 9. Evropský parlament schválil víceletý finanční rámec ROZPOČET H2020
 • 10. HORIZON 2020 Komu je program určen: • Výzkumníkům z akademického i průmyslového prostředí • Školy, resortní výzkum • Inovační malé i velké firmy (služby i výroba ..) • Koncoví uživatelé, státní správa, neziskový sektor) • ……. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ 10
 • 11. H2020 – FINANCE A PODMÍNKY ÚČASTI Výběr z pravidel pro účast a financování : • Refundace nákladů dle typu projektu – 70% inovační a 100% výzkumné projekty • Paušální sazba pro nepřímé náklady - 25% přímých uznatelných nákladů • Pravidla pro hodnocení • Elektronické podávání návrhů projektů • Důraz na využití výsledků • Téměř vždy mezinárodní tým řešitelů • Komunikace většinou v angličtině • Účast koncových uživatelů výsledků v projektech 11
 • 12. STRUKTURA H2020 Priority: I. vynikající věda (Excellent Science) – 31,73% rozpočtu II. vedoucí postavení průmyslu (Industrial Leadership) – 22,09% III. společenské výzvy (Societal Challenges) – 38,53% Evropský institut inovací a technologií (EIT) – 3,52% Společné výzkumné centrum (JRC) – 2,47% Horizontální aktivity: Šíření excelence a zvýšení účasti - 1,06% Věda se společností a pro společnost – 0,6% (cíl: 20% rozpočtu získají SME ) 12
 • 13. VYNIKAJÍCÍ VĚDA Evropská výzkumná rada - mezní výzkum excelentních individuálních řešitelů - mezinárodní prestiž, měřítko kvality národních systémů - nárůst rozpočtu (téměř 19 % H2020) Budoucí a vznikající technologie - multioborový výzkum nových riskantních nápadů - v 7. RP součástí oblasti ICT, nyní multioborové  FET OPEN  FET PROACTIVE  FET FLAGSHIPS (GRAPHEN a HBP – Human Brain Project) 13
 • 14. VYNIKAJÍCÍ VĚDA Marie Skłodowska-Curie akce - mobilita, vzdělávání, profesní růst - inovace, mezisektorová mobilita - ~ 65 000 akcí (z nich 40 % PhD kandidátů) Evropské výzkumné infrastruktury (včetně e-infrastruktur) - přístup pro výzkumné ústavy i firmy - vazba na strukturální fondy, ESFRI  rozvoj evropských infrastruktur do r. 2020  podpora inovačního potenciálu infrastruktur  posílení politiky budování infrastruktur a spolupráce 14
 • 15. VEDOUCÍ POSTAVENÍ PRŮMYSLU Průlomové a průmyslové technologie (LEIT - Leadership in enabling and industrial technologies) • Informační a komunikační technologie • Nanotechnologie • Pokročilé materiály • Biotechnologie • Pokročilé výrobní systémy • Vesmírné aplikace Cíl: v každém tématu minimálně 3 patentové přihlášky na každých investovaných 10 mil. € 15
 • 16. VEDOUCÍ POSTAVENÍ PRŮMYSLU Přístup k rizikovému financování • dluhové financování • kapitálové financování Cíl: každý příspěvek ve výši 10 mil. € na rizikové financování by měl vyvolat celkové investice ve výši 100 mil. € Inovace v SME (MSP) • všechny druhy inovací (3 fázová podpora) • zvláštní podpora (MSP s intenzivním výzkumem, zvýšení inovační schopnosti) 16
 • 17. AKCE PRO SME Cíl: 20% rozpočtu pro SME z Průmyslových technologií a Společenských výzev (LEIT a SC ) - 13% z projektů spolupráce - 7% z nástrojů pro SME Inovace v SME: Eurostars II (posílení inovační kapacity a trhem řízené inovace) Přístup k rizikovému financování 17
 • 18. SPOLEČENSKÉ VÝZVY SOCIETAL CHALLENGES – SC 1-7 1. Zdraví, demografické změny a životní pohoda 2. Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský výzkum a bioekonomika 3. Bezpečná, čistá a účinná energetika 4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 5. Ochrana klimatu, životní prostředí, efektivní využívání zdrojů a suroviny 6. Evropa v měnícím se světě - Inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti 7. Bezpečné společnosti – ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů 18
 • 19. EVROPA V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ (SC6) - INKLUZIVNÍ, INOVATIVNÍ A REFLEKTIVNÍ SPOLEČNOSTI 1. Překonání krizí: nové nápady, strategie a řídící struktury v Evropě 2. Mladá generace v inovativní, inkluzivní a udržitelné Evropě 3. Reflektivní společnosti: kulturní dědictví a Evropská identita 4. Evropa jako globální hráč 5. Nové formy inovací Sociální vědy téměř ve všech oblastech H2020 (hezký přehled projekt NET4SOCIETY) www.net4society.eu 19
 • 20. ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ZVÝŠENÍ ÚČASTI cíl: plné využití evropského potenciálu • snaha čelit výrazným rozdílům mezi jednotlivými státy • propojení excelentních výzkumných institucí s regiony s méně kvalitním výzkumem • Teaming, Twinning, ERA chairs, NCP network … • Policy Support Facility 20
 • 21. VĚDA SE SPOLEČNOSTÍ A PRO SPOLEČNOST cíl: efektivní spolupráce mezi vědou a společností, získání nových talentů • vědecké a technologické kariéry (EURAXESS) • genderová rovnost ve vědě a výzkumu • vzdělávání k vědě • integrace vědy a inovací • etika • komunikace vědy a open access 21
 • 22. JRC Společné výzkumné centrum (7 institucí, 5 zemí) • Výzkum na podporu politik • cíl- poskytovat cílenou vědeckou a technickou podporu při tvorbě, implementaci a hodnocení politik EU • klíčové oblasti kompetence – energetika, doprava, životní prostředí a klimatické změny, zemědělství a potravinové zabezpečení, zdraví a ochrana spotřebitele, ICT, referenční materiály a bezpečnost (vč. jaderné), prospektivní analýzy http://ec.europa.eu/dgs/jrc/ 22
 • 23. EIT Evropský inovační a technologický institut pokračování aktivit z FP7 (od 2008) a rozšíření o další oblasti; rozpočet v H2020 je 2,8 mld. € • partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem založené na propojení znalostí a inovací (propojení špičkových VŠ, výzkumných středisek a podniků v dané oblasti. • stávající oblasti: * změna klimatu (www.climate-kic.org/), * udržitelná energetika (www.kic-innoenergy.com/), * ICT (http://www.eitictlabs.eu/) • plánované oblasti: * inovace pro zdravý život a aktivní stárnutí, suroviny * efektivní využívání surovin http://eit.europa.eu 23
 • 24. 24 EVROPSKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html Zdroj informací, oborových plánů, kdo je aktivní ….. Oblasti: • Bioekonomika • Energetika • Životní prostředí • ICT • Výrobní procesy • Doprava • Průřezové platformy : nanotechnologie, průmyslová bezpečnost, zboží založené na designu
 • 25. 25 JTI - SPOLEČNÉ TECHNOLOGICKÉ INICIATIVY v H2020 JTI: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/partnerships- industry-and-member-states  http://www.fch-ju.eu/ vodík a palivové články  http://www.cleansky.eu aeronautika a letectví  http://www.ecsel.eu/ elektronické komponenty a systémy  http://www.imi.europa.eu/ inovativní léčiva  (http://www.gmes.info/ monitorování ŽP a bezpečnost)  http://www.bbi-europe.eu biotechnologie (odpad, biomasa)  http://www.shift2rail.org kolejová doprava  http://www.sesarju.eu/ řízení letového provozu Právní subjektivita, vlastní programy spolufinancované z H2020 Výzvy jsou zveřejňovány na Účastnickém portálu http://ec.europa.eu/research/press/jti/factsheet_ecsel-web.pdf
 • 26. INFORMACE A DOKUMENTY VYUŽIJTE ZDROJE INFORMACÍ TAKÉ PRO VAŠI PRÁCI 26
 • 27. 27 HLEDÁNÍ PROJEKTŮ A JEJICH VÝSLEDKŮ HTTP://CORDIS.EUROPA.EU/PROJECTS/HOME_EN.HTML
 • 29. Akce Marie Curie-Skłodowské I Program pro podporu mobility, profesního rozvoje a kariérního růstu výzkumných pracovníků EU3. země Žadatelé – výzkumní pracovníci - nesmí v posledních 3 letech před uzávěrkou žít, pracovat nebo studovat v zemi, do které o pobyt žádají, déle než 12 měsíců! Základní podmínka: mezinárodní mobilita … 29
 • 30. Akce Marie Curie-Skłodowské II Cíle a základní rysy:  optimální rozvoj lidských zdrojů ve VaV v Evropě  bottom–up přístup  projekty na plný úvazek  rozpočet ~ 6,2 mld. € (2014-2020) Výzkumní pracovníci (VP):  začínající (ESR) < 4 roky praxe ve výzkumu a nemají Ph.D.  zkušení (ER) ≥ 4 roky praxe ve výzkumu nebo Ph.D. Hostitelské instituce:  univerzity, výzkumná pracoviště a podniky … 30
 • 31. Akce Marie Curie-Skłodowské III Individual Fellowships (IF) Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky s cílem podpořit jejich další vzdělávání a profesní růst díky mezinárodní a mezisektorové mobilitě Innovative Training Networks (ITN) Doktorské studijní programy, navržené mezinárodními konsorcii, tvořenými institucemi z veřejného i soukromého sektoru R&I Staff Exchange (RISE) Mezinárodní a mezisektorová spolupráce formou výměn výzkumných, technických a řídících pracovníků v rámci společného projektu COFUND Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů pro financování vědecko- výzkumných pobytů vč. doktorských stud. programů European Researcher´s NIGHT setkání VP se širokou veřejností s cílem usnadnit dialog mezi VP a veřejností a motivovat mladé lidi k volbě profese VP, v celé EU každoročně v září Dva rozdílné moduly … 31
 • 32. Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (IF)  podpora profesního rozvoje a kariérního růstu ER  European Fellowship - v EU/AC (1-2 roky)  Global Fellowship – mobilita v první fázi (1-2 roky) do 3. země, ve druhé fázi (1 rok) do EU/AC (na návratovou fázi se nevztahuje podmínka mobility)  Reintegration Panel - podpora reintegrace/návratu ER ze 3. zemí do EU/AC, při získání stálé/dlouhodobé pozice v Evropě  podpora návratu do výzkumu po pauze (Career Restart Panel – CAR**), pokud VP alespoň 12 měsíců před uzávěrkou nepůsobil aktivně ve výzkumu  možnost vyslání („secondment“ ), v Evropě, zejména do ne-akademického sektoru  max. 3 měs. (u grantu na dobu do 18 měsíců)  max. 6 měs. (u grantu delšího trvání) 32
 • 33. Inovativní školící sítě (Innovative Training Networks) European Training Networks (ETN), European Industrial Doctorates (EID), Joint Doctorates (EJD)  společné doktorské studijní programy, které umožňují ESR stát se součástí mezinárodních týmů, získat nové zkušenosti (mj. intersektorové a mezioborové) a znalosti v oboru, podporují jejich profesní růst a budoucí uplatnění na trhu práce  pouze ESR ze všech zemí (podpora na dobu 3-36 měsíců, secondmenty až 30%)  min. 3 partneři (min. 2 partneři pro EID) z různých zemí ČS/AC (EURAXESS Jobs)  u EID – min. 1 partner z ne-akademického sektoru  jen u EID povinná konsorciální sml. (u ETN, EJD doporučená)  max. 540 (u EID 180) člověkoměsíců na projekt  u EID a EJD musí být ESR zapsáni v doktorském studijním programu, povinná „joint supervision“ 33
 • 34. ITN - KONSORCIA European Training Networks Zdroj: EK Joint/double/multiple doctoral degrees 34
 • 35. Mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty (RISE)  podpora mezinárodní a mezisektorové spolupráce/výměny znalostí formou výměn pracovníků („secondments of staff members“) v rámci společného projektu  „staff members“: výzkumní (ER i ESR), administrativní, řídící a techničtí pracovníci, min. 6 měsíců aktivně zapojení do výzkumných/inovačních aktivit na vysílající instituci  délka výměny: 1-12 měsíců  partneři z min. 3 zemí (alespoň 2 partneři z EU/AC)  „secondmenty“ v rámci Evropy musí být mezisektorové  „secondmenty“ nemohou probíhat v rámci jedné země či pouze mezi 3. zeměmi 35
 • 36. Spolufinancování regionálních, národních, mezin. programů (COFUND)  1 příjemce: právnická osoba (soukromá/veřejná) v EU/AC  cíl – podpořit přejímání/šíření dobrých praxí MSCA a excelence ve vzdělávání a podpoře profesního růstu VP napříč Evropou  min. délka podpory ESR/ER: 3 měsíce  délka financování programu: 3-5 let  50% příspěvek EU na mzdu a náklady na management projektu doktorské studijní programy (ESR) vědecko-výzkumné pobyty (ER ze všech zemí) Cofunded Fellowship Programmes: http://ec.europa.eu/research/participants/ portal/desktop/en/opportunities/other/cofund.html#collapseThree 36
 • 37. Finanční příspěvek EU * upraveno o korekční koeficient dané země ** Tyto náklady budou EK spolufinancovány z 50%. Marie Skłodowska- Curie Action Researcher unit cost [person/month] Institutional unit cost [person/month] Living allowance Mobility allowance Family allowance Research, training and networking costs Management and indirect costs ITN 3 110* 600 500 1 800 1 200 IF 4 650* 600 500 800 650 Researcher unit cost [person/month] Institutional unit cost [person/month] RISE 2 000 1 800 700 COFUND ESR 3 710** 650** ER 5 250** 37
 • 38. Hodnotící kritéria Hodnocení na stupnici 0,0 až 5,0 Celkové hodnocení návrhu v %: (H1xV1 + H2xV2 + H3xV3)/ 3  Hi - hodnocení podle i-tého kritéria  Vi - váha i-tého kritéria v % Minimální požadovaná hodnota pro celkové hodnocení návrhu je 70%. 38
 • 39. Termíny výzev MSC Výzva Datum vyhlášení Datum uzávěrky Rozpočet ITN-2015 2.9.2014 13.1.2015 370 mil. € IF-2015 12.3.2015 10.9.2015 213 mil. € RISE-2015 6.1.2015 28.4.2015 80 mil. € COFUND-2015 14.4.2015 1.10.2015 80 mil. € 39
 • 40. EURAXESS Jobs Nabídka pracovních pozic ve VaV (vč. EU a MSCA nebo ERC projektů) Staňte se členem týmu řešitele ERC grantu http://ec.europa.eu/euraxess/jobs
 • 41. PROJEKT - CO JE DŮLEŽITÉ ! EXCELENCE INFORMACE SOUVISLOSTI NETWORKING PILNÁ PRÁCE 41
 • 42. PROJEKT- ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ  projekt = business plan (ne publikace)  investor: hodnotitel je zástupcem investora (EK); zaujměte ! pomozte mu hodnotit !  znát pravidla, aktuální podklady a SOUVISLOSTI  přesné a srozumitelné vyjadřování a přehledná grafika 42
 • 43. PROJEKT- ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ projekt: jasný cíl odpovídající zadání plán jak cíle dosáhnout (metody, logický postup) všechny části projektu jsou důležité – kriteria hodnocení struktura: informace tam, kde je bude hodnotitel hledat na jakých základech („state of the art“) a proč jít dál překážky (analýza rizik a jak předejít, řešit) potřebná expertíza, metodologie a kontrolní mechanismy jasné vztahy k duševnímu vlastnictví odpovídající a zdůvodněné finance, etika, standardy dopady projektu (věda, průmysl, standardizace ......) 43
 • 44. PODPORA A INFORMACE TC AV ČR – Národní informační centrum pro evropský výzkum národní kontakty pro H2020, CZELO – Styčná kancelář v Bruselu • Účastnický portál: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/ en/home.html • Domovská stránka H2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/ • Český zdroj informací a možnost odběru novinek www.h2020.cz 44
 • 45. DOTAZY? © Technologické centrum AV ČR Eva Hillerová hillerova@tc.cz 45