Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
5 Kontabiliteti i inventarit t ё mallit
Linja kohore e biznesit B LERJA Lënda e parë apo malli për rishitje LLOGARITJA K ost o e mallrave të shitura Inventari i p...
Çfarë është inventari ? <ul><li>Definohet në përputhje me llojin dhe mënyrën e veprimtarisë së kompanisë. </li></ul>Blerje...
Çfarë kosto përfshihet në inventar ? <ul><li>K ost o e shkaktuar në blerjen e inventarit dhe përgatitjen e tij për shitje ...
Defino inventarin dhe KMSH. Çfarë janë disa nga karakteristikat e tyre? <ul><li>Invent ari raportohet në  pasqyrën e bila...
Inventari përfundimtar & KMSH <ul><li>Në fund të periudhës, është shpërndarë në mes të: </li></ul><ul><li>invent arit  ...
Sistemi i inventarit + + Inventari fillestar Kosto neto e blerjes Malli në dispozicion për shitje Inventari përfundimt...
Sistemet e inventarit <ul><li>Metoda e vazhdueshme </li></ul><ul><li>Jep regjistrime kontinuele të shumës së inventarit në...
<ul><li>Metoda e vazhdueshme </li></ul><ul><li>Jep regjistrime kontinuele të shumës së inventarit në dispozicion . Kur nj...
FIFO Mallrat e blera Mallrat e shitura Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventarit
FIFO Mallrat e blera Mallrat e shitura Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventarit
Mallrat e blera Mallrat e shitura LIFO Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventarit
Kosto mesatare Mallrat e blera Mallrat e shitura Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventarit
Njehsimi e inventarit Ardi Shpk shet dhe servison pajisje bujqësore të ujitjes.  Më 20 Mars 200 5 , Ardi shpk blen 20 ...
Më 22 Mars , 200 5 , konsumatori blen një motor . A duhet kompania të regjistrojë KMSH e motorit të shitur për €175 ...
8 njësi @ €175 për njësi Mar s  1 7 njësi @ €175 p ë r njësi Metoda First-In, First-Out (FIFO) Duke përdorur FIFO meto...
8 njësi @ €175 p ë r njësi Mar s  1 Last-In, First-Out Method (LIFO) 19 njësi @ €200 p ë r njësi Duke përdorur LIFO ...
Duke përdorur metodën mesatare, Ardi Shpk do të regjistrojë koston e motorit të shitur më 22 Mars me çmim prej €192 , 8...
Ardi Shpk ka përfunduar regjistrimin e mallit në fund të shkurtit 2005 në vlerë prej €  3,000. Regjistrimi përfshinë ...
Mar s 1 Regjistrimi 150 €20.00 € 3,000 Mars 8 Blerja 3,000 20.30 60,900 Mars 18 Blerja 3,000 20.60 61,800 Mars 20 Shi...
Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit Blerja e invent arit (rezervave) më 8 Mars dhe 18 M...
Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 150 njësi @ €20.00 për njësi 3,000 njësi @ €20.60 për nj...
Njehsimi e inventarit Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 150 njësi @ €20.00 për njësi 3,00...
Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 150 njësi @ €20.00 për njësi 3,000 njësi @ €20.60 për n...
Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 150 njësi @ €20.00 për njësi 950 njësi @ €20.60 për një...
Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit Blerja e 3,000 njësive  me çmim €20.90 p ë r njësi ...
Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit Shitur 3,600 njësi më 31 Mar s 150 njësi @ €20.00 për n...
Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 150 njësi @ €20.00 për njësi 950 njësi @ €20.60 për njësi...
Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 150 njësi @ €20.00 për njësi 950 njësi @ €20.60 për njësi...
Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 150 njësi @ €20.00 për njësi 3,000 njësi @ €20.60 për nj...
Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 150 njësi @ €20.00 për njësi 0 njësi @ €20.60 për njësi ...
Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit Njehsimi e inventarit 150 njësi @ €20.00 për njësi Regj....
Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit Blerë 3,000 njësi më 28 Mar s Regj.fill. Njehsimi e i...
Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 150 njësi @ €20.00 për njësi 0 njësi @ €20.60 për njësi ...
Njehsimi e inventarit Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 150 njësi @ €20.00 për njësi 0 një...
Njehsimi e inventarit 150 njësi @ €20.00 për njësi 0 njësi @ €20.60 për njësi Mars 8 Mars 18 3,000 njësi @ €20.30 për një...
Njehsimi e inventarit Metoda mes at are e regjistrimit Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 150 njësi @ €20.00 për njësi ...
Njehsimi e inventarit 150 njësi @ €20.00 për njësi Mars 20 6,150 njësi @ €20.439 për njësi = €125,700 =  106,283 € 19,41...
Njehsimi e inventarit 150 njësi @ €20.00 për njësi Mars 20 950 njësi @ €20.439 për njësi = €19,417 =  62,700 € 82,117 Bl...
Njehsimi e inventarit 150 njësi @ €20.00 për njësi Mars 20 3,950 njësi @ €20.789 për njësi Shitur 3,600 njësi më 31 Mar ...
Njehsimi e inventarit Për të përcaktuar koston e mallit të shitur , ne duhet të kthejmë shumën e kostos së mallit në disp...
Mar s 1 Regjistrimi 150 €20.00 € 3,000 Mar s 8 Blerja 3,000 20.30 60,900 Mars 18 Blerja 3,000 20.60 61,800 Mars 20 Sh...
Njehsimi e inventarit Në lidhje me metodën e inventarit të përdorur, kosto e mallit në dispozicion për shitje ka shumën e ...
Njehsimi e inventarit Çfarë me Fifo metodën e pa ndërprerë ? Kosto e mallit në  dispoz. për shitje €188,400 – Regj. përf...
Njehsimi e inventarit Tani të përcaktojmë KMSH kur përdorim Lifo metodën e pa ndërprerë . Kosto e mallit në dispoz. për s...
Vlerësimi i inventarit dhe tatimi në të ardhura Arsyeja kryesore e shfrytëzimit të LIFO metodës është përparësia në taks...
Njehsimi e inventarit Çfarë me metodën çmimit mes at ar ? Kosto e mallit në dispozicion për shitje €188,400 – Regj. përf...
Të hyrat nga shitja €220.000 €220.000 KMSH (181.085 )  (181.340 ) Bruto profit i 38.915  38.660 Shpenzimet e shi...
Inventari periodik Inventari fillestar, 1 Janar, 2005 + Blerjet gjatë vitit = Kosto e mallrave në dispozicion për shitje ...
Fifo periodike
Jan. 1 I nventari fillestar 200 njësi @ €9 Mar. 10 Blerja 300 njësi @ €10 400 njësi @ €11 Sht. 21 Blerja 100 njësi @ €...
Fifo periodike 200 njësi @ €9 300 njësi @ €10 400 njësi @ €11 100 njësi @ €12 € 10,400 1,000 njësi në dispozicion për sh...
Fifo periodike Numërimi fizik më 31 dhjetor tregon se 700 nga 1,000 njësi janë shitur . Duk përdorur Fifo metodën , ...
Kosto e mallrave në dispoz. për shitje €10,400 Minus inventari përfundimtar  3,400 KMSH € 7,000 Fifo periodike
Fifo periodike 200 njësi @ €9 300 njësi @ €10 400 njësi @ €11 100 njësi @ €12 € 10,400 = €1,800 Jan. 1 = 3,000 Mar. 10 =...
Jan. 1 200 njësi me €9 Përmbledhje e Fifo periodike Mar. 10 300 njësi me €10 Sht . 21 400 njësi me €11 N ën . 18 100 njësi...
Lifo periodike
Jan. 1 Inventari  fillestar 200 njësi @ €9 Mar. 10 Blerja 300 njësi @ €10 400 njësi @ €11 S ht. 21 Blerja 100 njësi @ ...
Jan. 1 Inventari fillestar 200 njësi @ €9 Mar. 10 Blerja 300 njësi @ €10 400 njësi @ €11 Sht. 21 Blerja 100 njësi @ €1...
200 njësi @ €9 300 njësi @ €10 400 njësi @ €11 100 njësi @ €12 Lifo periodike Shitur këto 100 Shitur këto 400 Shitur 200 n...
Kosto e mallit në dispoz. për shitje €10,400 Minus inventari përfundimtar  2,800 KMSH € 7,600 Lifo periodike
Jan. 1 200 njësi me €9 Përmbledhje e Lifo periodike Mar. 10 300 njësi me €10 Sht. 21 400 njësi me €11 N ën . 18 100 njës...
Jan. 1 Inventari  fillestar 200 njësi @ €9 Mar. 10 Blerja 300 njësi @ €10 400 njësi @ €11 Sept. 21 Blerja 100 njësi @ €...
Kosto mesatare periodike  200 njësi @ €9  = € 1,800 300 njësi @ €10  = € 3,000 400 njësi @ €11  = € 4,400 100 n...
Kosto e mallit në dispozicion për shitje Njësitë në dispozicion për shitje gjatë vitit = Kosto mesatare për njësi = €10.4...
K ost o e mallit në dispozicion për shitje €10,400 Minus inventari përfund. (€10.40 x 300)  3,120 KMSH € 7,280 Për të v...
Fundi i  ligjëratës 5
 
Pjesa 3: Vlerësimi i inventarit sipas kostos më të ulët se ajo e tregut
Kosto më e ulët se ajo e tregut <ul><li>Inventari duhet të raportohet sipas vlerës së tregut kur kjo vlerë e tregut është...
<ul><li>Një shitje me pakicë e automobilave ka pasur artikujt vijues në inventar: </li></ul>LCM
<ul><li>Në vazhdim të shohim si llogaritet LCM për artikuj individual të inventarit </li></ul>LCM
LCM <ul><li>Të shohim si llogaritet LCM për dy grupet e a rtikujve të inventarit . </li></ul>
LCM <ul><li>Të llogarisim LCM për inventarin në tërësi . </li></ul>
LCM – shembull  Duke iu përmbajtur rregullës së vlerës më të ulët se vlera e tregut , kompania duhet të njeh €287.000 ...
Pjesa 4: Vlerësimi i inventarit përfundimtar - Metoda e bruto profitit
Të vlerësuarit e inventarit <ul><li>Nganjëherë është e domosdoshme të vlerësohet inventarit përfundimtar </li></ul><ul><li...
<ul><li>Nganjëherë është e domosdoshme të vlerësohet inventarit përfundimtar </li></ul><ul><li>Pse ? </li></ul><ul><li>Nu...
<ul><li>Nganjëherë është e domosdoshme të vlerësohet inventarit përfundimtar </li></ul><ul><li>Pse ? </li></ul><ul><li>Nu...
<ul><li>Metoda e bruto profitit shfrytëzohet për të vlerësuar koston e inventarit përfundimtar. </li></ul><ul><li>Kjo met...
Metoda e bruto marzhës <ul><li>Për të vlerësuar inventarin përfundimtar. Për raportim të brendshëm apo me rastin e humbjev...
<ul><li>Përcakton koston e mallrave në dispozicion për shitje . </li></ul><ul><li>Vlerëson koston e mallrave të shitura du...
Metoda e bruto marzhës <ul><li>Shkalla e bruto profitit mund të caktohet sipas: </li></ul><ul><li>Përqindjes në shitje </l...
<ul><li>Është dhënë: </li></ul><ul><li>Inventari fillestar :  € 50,000 </li></ul><ul><li>Neto blerjet :  € 125,000 </li...
<ul><li>Shitja €112,000 (e dhënë) </li></ul><ul><li>- KMSH  € 67,200  (e llogaritur) </li></ul><ul><li>Bruto profiti...
Metoda e bruto marzhës – Shembull × 70%
<ul><li>Në mars 2005, inventari i Ardi Co është shkatërruar nga zjarri. Raporti normal i bruto profitit i Ardi Co është 3...
Pjesa 5: Metoda e inventarit në shitje me pakicë
Metoda e inventarit në shitje me pakicë Inventari përfundimtar sipas kostos Inventari përfundimtar në  shitje me pa...
Metoda e inventarit në shitje me pakicë <ul><li>Ardi Co . Shfrytëzon metodën e inventarit në shitje me pakicë për të vler...
Metoda e inventarit në shitje me pakicë
Metoda e inventarit në shitje me pakicë
Metoda e inventarit në shitje me pakicë
Metoda e inventarit në shitje me pakicë
Metoda e inventarit për shitje me pakicë Hapi 1: Përcakto raportin e kostos me çmimin me pakicë . Kosto  Shitja me pak...
Metoda e inventarit për shitje me pakicë Hapi 2: Përcakto inventarin përfundimtar të mallit të shitur me pakicë . Shitj...
Metoda e inventarit për shitje me pakicë  Hapi 3 : Kalkulo inventarin mesatar sipas kostos . Inventari i mallit më  jan...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×
Nächste SlideShare
K5 inventari i mallit
Weiter
Herunterladen, um offline zu lesen und im Vollbildmodus anzuzeigen.

1

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

S5 inventari i mallit

Herunterladen, um offline zu lesen

`

S5 inventari i mallit

 1. 1. 5 Kontabiliteti i inventarit t ё mallit
 2. 2. Linja kohore e biznesit B LERJA Lënda e parë apo malli për rishitje LLOGARITJA K ost o e mallrave të shitura Inventari i përfunduar SHTIMI i vlerës S HITJA Inventari i përfunduar
 3. 3. Çfarë është inventari ? <ul><li>Definohet në përputhje me llojin dhe mënyrën e veprimtarisë së kompanisë. </li></ul>Blerjet : Artikujt për ri shitje . Për supermarket e , ushqimi është inventar , por jo edhe karrocat për transport. <ul><li>Produktet : </li></ul><ul><li>Lënda e parë </li></ul><ul><li>Gjysmë produktet </li></ul><ul><li>Produktet e gatshme </li></ul>
 4. 4. Çfarë kosto përfshihet në inventar ? <ul><li>K ost o e shkaktuar në blerjen e inventarit dhe përgatitjen e tij për shitje . </li></ul><ul><ul><li>K ost o e lëndës së parë . </li></ul></ul><ul><ul><li>K ost o e gjysmë produkteve. </li></ul></ul><ul><ul><li>K ost o e produkteve të gatshme . </li></ul></ul>K ost ot që nuk përfshihen në koston e inventarit : <ul><li>Orvatjet për shitje </li></ul><ul><li>Kostot e përgjithshme administrative </li></ul>
 5. 5. Defino inventarin dhe KMSH. Çfarë janë disa nga karakteristikat e tyre? <ul><li>Invent ari raportohet në pasqyrën e bilanci si një aset . </li></ul><ul><li>Kur të shitet, inventari raportohet në pasqyrën e të ardhurave si shpenzim (kosto e mallit të shitur). </li></ul><ul><li>KMSH : kosto e inventarit të shitur gjatë periudhës së caktuar . </li></ul>Mallra të prodhuara apo të blera për ri shitje .
 6. 6. Inventari përfundimtar & KMSH <ul><li>Në fund të periudhës, është shpërndarë në mes të: </li></ul><ul><li>invent arit ende të mbetur në depo ( si aset ), dhe </li></ul><ul><li>Invent arit të shitur gjatë periudhës ( si shpenzim, KMSH ). </li></ul>Kosto e mallrave në dispozicion për shitje Inventari fillestar Net o blerjet = + Pyetja është se ku është inventari i cili ka mundur të jetë shitur në këtë periudhë ? Janë vetëm dy përgjigje :
 7. 7. Sistemi i inventarit + + Inventari fillestar Kosto neto e blerjes Malli në dispozicion për shitje Inventari përfundimtar KMSH =
 8. 8. Sistemet e inventarit <ul><li>Metoda e vazhdueshme </li></ul><ul><li>Jep regjistrime kontinuele të shumës së inventarit në dispozicion . Kur një artikull shitet , ai regjistrohet në llogarinë e KMSH </li></ul><ul><li>Metoda periodike </li></ul><ul><li>Kërkon freskimin e llogarisë së inventarit vetëm në fund të periudhës. Kërkesat për inventarin e mallit regjistrohen përkohësisht në llogarinë Blerjet </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Metoda e vazhdueshme </li></ul><ul><li>Jep regjistrime kontinuele të shumës së inventarit në dispozicion . Kur një artikull shitet , ai regjistrohet në llogarinë e KMSH </li></ul><ul><li>Metoda periodike </li></ul><ul><li>Kërkon freskimin e llogarisë së inventarit vetëm në fund të periudhës. Kërkesat për inventarin e mallit regjistrohen përkohësisht në llogarinë Blerjet </li></ul>Sistemet e inventarit Për shkak të përparësive të teknologjisë kompjuterike, metoda e vazhdueshme përdoret më shpesh në praktike dhe do të jetë në fokus të diskutimeve tona.
 10. 10. FIFO Mallrat e blera Mallrat e shitura Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventarit
 11. 11. FIFO Mallrat e blera Mallrat e shitura Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventarit
 12. 12. Mallrat e blera Mallrat e shitura LIFO Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventarit
 13. 13. Kosto mesatare Mallrat e blera Mallrat e shitura Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventarit
 14. 14. Njehsimi e inventarit Ardi Shpk shet dhe servison pajisje bujqësore të ujitjes. Më 20 Mars 200 5 , Ardi shpk blen 20 motorë të pompave për €200 secilën. Ardi shpk tashmë ka pasur 8 motorë identik në depo, për të cilët ka paguar nga €175 për secilin.
 15. 15. Më 22 Mars , 200 5 , konsumatori blen një motor . A duhet kompania të regjistrojë KMSH e motorit të shitur për €175 apo për €200? Njehsimi e inventarit
 16. 16. 8 njësi @ €175 për njësi Mar s 1 7 njësi @ €175 p ë r njësi Metoda First-In, First-Out (FIFO) Duke përdorur FIFO metodën , kostoja e motor it të shitur duhet të regjistrohet si €175 sepse € 175 është kostoja e zërit më të vjetër në inventarin e Ardi Shpk . Njehsimi e inventarit Shitur 1 20 njësi @ €200 p ë r njësi Mar s 20
 17. 17. 8 njësi @ €175 p ë r njësi Mar s 1 Last-In, First-Out Method (LIFO) 19 njësi @ €200 p ë r njësi Duke përdorur LIFO metodën, Ardi Shpk do të regjistroj koston e motorit të shitur më 22 Mars me çmim prej €200 sepse €200 është kostoja më e fundit e zërave në Ardi Shpk . Njehsimi e inventarit Shitur 1 20 njësi @ €200 për njësi Mar s 20
 18. 18. Duke përdorur metodën mesatare, Ardi Shpk do të regjistrojë koston e motorit të shitur më 22 Mars me çmim prej €192 , 86. 8 njësi @ €175 p ë r njësi = €1,400 Mar s 1 Metoda e çmimit mes at ar 20 njësi @ €200 p ë r njësi = 4,000 Mar s 20 28 njësi €5,400 € 192.86 p ë r njësi € 5,400 ÷ 28 njësi Njehsimi e inventarit
 19. 19. Ardi Shpk ka përfunduar regjistrimin e mallit në fund të shkurtit 2005 në vlerë prej € 3,000. Regjistrimi përfshinë 150 kuti me biskota me kosto prej €20 për kuti . Shembulli në vijim përmbledhë koston dhe shitjen për njësi për kompaninë për muajin mars . Njehsimi e inventarit
 20. 20. Mar s 1 Regjistrimi 150 €20.00 € 3,000 Mars 8 Blerja 3,000 20.30 60,900 Mars 18 Blerja 3,000 20.60 61,800 Mars 20 Shitja 5,200 Mars 28 Blerja 3,000 20.90 62,700 Mars 31 Shitja 3,600 Kosto totale e mallit Në dispozicion për shitje €188,400 Shembulli 6 Kosto dhe shitja për njësi për Ardi Shpk për Mars
 21. 21. Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit Blerja e invent arit (rezervave) më 8 Mars dhe 18 Mar s Regj. fill. 150 njësi @ €20.00 p ë r njësi Njehsimi e inventarit 3,000 njësi @ €20.60 p ë r njësi Mar s 18 Mar s 8 3,000 njësi @ €20.30 p ë r njësi
 22. 22. Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 150 njësi @ €20.00 për njësi 3,000 njësi @ €20.60 për njësi Mars 8 Mars 18 3,000 njësi @ €20.30 për njësi 150 njësi @ €20.00 për njësi S hitur të gjitha 0 njësi @ €20.00 për njësi Shitur 5,200 njësi më 20 Mar s Regj.fill. Njehsimi e inventarit
 23. 23. Njehsimi e inventarit Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 150 njësi @ €20.00 për njësi 3,000 njësi @ €20.60 për njësi Mars 8 Mars 18 3,000 njësi @ €20.30 për njësi 0 njësi @ €20.00 për njësi Shitur të gjitha 0 njësi @ €20.30 për njësi Shitur 5,200 njësi më 20 Mars Regj.fill.
 24. 24. Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 150 njësi @ €20.00 për njësi 3,000 njësi @ €20.60 për njësi Mars 8 Mars 18 0 njësi @ €20.30 për njësi 0 njësi @ €20.00 për njësi Shitur 2,050 950 njësi @ €20.60 për njësi Shitur 5,200 njësi më 20 Mar s Regj.fill. Njehsimi e inventarit
 25. 25. Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 150 njësi @ €20.00 për njësi 950 njësi @ €20.60 për njësi Mars 8 Mars 18 0 njësi @ €20.30 për njësi 0 njësi @ €20.00 për njësi Regj.fill. Njehsimi e inventarit = € 0 = 0 = 19,570 Regj. përfundimtar = €19,570
 26. 26. Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit Blerja e 3,000 njësive me çmim €20.90 p ë r njësi më 28 Mar s 150 njësi @ €20.00 për njësi 950 njësi @ €20.60 për njësi Mars 8 Mars 18 0 njësi @ €20.30 për njësi 0 njësi @ €20.00 për njësi 950 njësi @ €20.60 për njësi Regj.fill. Njehsimi e inventarit Mars 28 3,000 njësi @ €20.90 për njësi
 27. 27. Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit Shitur 3,600 njësi më 31 Mar s 150 njësi @ €20.00 për njësi 950 njësi @ €20.60 për njësi Mars 8 Mars 18 Mars 28 0 njësi @ €20.30 për njësi 3,000 njësi @ €20.90 për njësi 0 njësi @ €20.00 për njësi Shitur 950 950 njësi @ €20.60 për njësi 0 njësi @ €20.60 për njësi Regj.fill. Njehsimi e inventarit
 28. 28. Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 150 njësi @ €20.00 për njësi 950 njësi @ €20.60 për njësi Mars 8 Mars 18 Mars 28 0 njësi @ €20.30 për njësi 3,000 njësi @ €20.90 për njësi 0 njësi @ €20.00 për njësi Shitur 2,650 950 njësi @ €20.60 për njësi 0 njësi @ €20.60 për njësi 350 njësi @ €20.90 për njësi Shitur 3,600 njësi më 31 Mar s Regj.fill. Njehsimi e inventarit
 29. 29. Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 150 njësi @ €20.00 për njësi 950 njësi @ €20.60 për njësi Mars 8 Mars 18 Mars 28 0 njësi @ €20.30 për njësi 350 njësi @ €20.90 për njësi 0 njësi @ €20.00 për njësi 950 njësi @ €20.60 për njësi 0 njësi @ €20.60 për njësi = € 0 = 0 = 0 Regj. përfundimtar = €7,315 = 7,315 Regj.fill. Njehsimi e inventarit
 30. 30. Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 150 njësi @ €20.00 për njësi 3,000 njësi @ €20.60 për njësi Mars 8 Mars 18 3,000 njësi @ €20.30 për njësi 150 njësi @ €20.00 për njësi Shitur të gjitha Shitur 5,200 njësi më 20 Mar s 0 njësi @ €20.60 për njësi Regj.fill. Njehsimi e inventarit
 31. 31. Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 150 njësi @ €20.00 për njësi 0 njësi @ €20.60 për njësi Mars 8 Mars 18 3,000 njësi @ €20.30 për njësi 150 njësi @ €20.00 për njësi Shitur 2,200 Shitur 5,200 njësi më 20 Mar s 800 njësi @ €20.30 për njësi Regj.fill. Njehsimi e inventarit
 32. 32. Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit Njehsimi e inventarit 150 njësi @ €20.00 për njësi Regj.fill. 0 njësi @ €20.60 për njësi Mars 8 Mars 18 3,000 njësi @ €20.30 për njësi 150 njësi @ €20.00 për njësi 800 njësi @ €20.30 për njësi = € 3,000 = 16,240 = 0 Regj. përfundimtar = €19,240
 33. 33. Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit Blerë 3,000 njësi më 28 Mar s Regj.fill. Njehsimi e inventarit 150 njësi @ €20.00 për njësi 0 njësi @ €20.60 për njësi Mars 8 Mars 18 3,000 njësi @ €20.30 për njësi 150 njësi @ €20.00 p ë r njësi 800 njësi @ €20.30 p ër njësi Mars 28 3,000 njësi @ €20.90 për njësi
 34. 34. Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 150 njësi @ €20.00 për njësi 0 njësi @ €20.60 për njësi Mars 8 Mars 18 800 njësi @ €20.30 për njësi 150 njësi @ €20.00 për njësi Mars 28 3,000 njësi @ €20.90 për njësi 0 njësi @ €20.90 për njësi Shitur 3,600 njësi më 31 Mar s Shitur të gjitha Regj.fill. Njehsimi e inventarit
 35. 35. Njehsimi e inventarit Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 150 njësi @ €20.00 për njësi 0 njësi @ €20.60 për njësi Mars 8 Mars 18 3,000 njësi @ €20.30 për njësi 150 njësi @ €20.00 për njësi 800 njësi @ €20.30 për njësi Mars 28 0 njësi @ €20.90 për njësi Shitur 3,600 njësi më 31 Mar s Shitur 600 200 njësi @ €20.30 për njësi Regj.fill.
 36. 36. Njehsimi e inventarit 150 njësi @ €20.00 për njësi 0 njësi @ €20.60 për njësi Mars 8 Mars 18 3,000 njësi @ €20.30 për njësi 150 njësi @ €20.00 për njësi 200 njësi @ €20.30 për njësi Mars 28 0 njësi @ €20.90 për njësi = €3,000 = 4,060 = 0 Regj. përfundimtar = €7,060 = 0 Regj.fill. Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit
 37. 37. Njehsimi e inventarit Metoda mes at are e regjistrimit Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 150 njësi @ €20.00 për njësi 150 njësi @ €20.00 për njësi = € 3,000 = 60,900 = 61,800 € 125,700 Mars 20 Kosto mesatare €20.439 Regj.fill. Mars 8 3,000 njësi @ €20.30 për njësi 3,000 njësi @ €20.30 për njësi 3,000 njësi @ €20.60 për njësi Mars 18 € 125,700 ÷ 6,150 njësi
 38. 38. Njehsimi e inventarit 150 njësi @ €20.00 për njësi Mars 20 6,150 njësi @ €20.439 për njësi = €125,700 = 106,283 € 19,417 Shitur 5,200 njësi më 20 Mar s Mars 20 950 njësi @ €20.439 për njësi Metoda mes at are e regjistrimit Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit Mars 20 3,000 njësi @ €20.30 për njësi – 5,200 njësi @ €20.439 për njësi
 39. 39. Njehsimi e inventarit 150 njësi @ €20.00 për njësi Mars 20 950 njësi @ €20.439 për njësi = €19,417 = 62,700 € 82,117 Blerë 3,000 njësi më 28 Mar s më kosto €20.90 për njësi Metoda mes at are e regjistrimit Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit 3,000 njësi @ €20.90 për njësi Mars 28 Mars 28 3,950 njësi @ €20.789 për njësi € 82,117 ÷ 3,950 njësi
 40. 40. Njehsimi e inventarit 150 njësi @ €20.00 për njësi Mars 20 3,950 njësi @ €20.789 për njësi Shitur 3,600 njësi më 31 Mar s Metoda mes at are e regjistrimit Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit – 3,600 njësi @ €20.789 për njësi Mars 31 Mars 31 350 njësi @ €20.789 për njësi = €82,117 = 74,841 € 7,276
 41. 41. Njehsimi e inventarit Për të përcaktuar koston e mallit të shitur , ne duhet të kthejmë shumën e kostos së mallit në dispozicion për shitje, e cila është €188,400.
 42. 42. Mar s 1 Regjistrimi 150 €20.00 € 3,000 Mar s 8 Blerja 3,000 20.30 60,900 Mars 18 Blerja 3,000 20.60 61,800 Mars 20 Shitja 5,200 Mars 28 Blerja 3,000 20.90 62,700 Mars 31 Shitja 3,600 Kosto totale e mallit Në dispozicion për shitje €188,400 Shembull K ost o dhe shitja për njësi për Ardi Shpk për mars
 43. 43. Njehsimi e inventarit Në lidhje me metodën e inventarit të përdorur, kosto e mallit në dispozicion për shitje ka shumën e njëjtë .
 44. 44. Njehsimi e inventarit Çfarë me Fifo metodën e pa ndërprerë ? Kosto e mallit në dispoz. për shitje €188,400 – Regj. përf. 7,315 KMSH €181,085
 45. 45. Njehsimi e inventarit Tani të përcaktojmë KMSH kur përdorim Lifo metodën e pa ndërprerë . Kosto e mallit në dispoz. për shitje €188,400 – Regj. Përfund. 7,060 KMSH €181,340
 46. 46. Vlerësimi i inventarit dhe tatimi në të ardhura Arsyeja kryesore e shfrytëzimit të LIFO metodës është përparësia në taksa që kjo metodë iu ofron shumë kompanive.
 47. 47. Njehsimi e inventarit Çfarë me metodën çmimit mes at ar ? Kosto e mallit në dispozicion për shitje €188,400 – Regj. përfundimtar 7,276 KMSH €181,124
 48. 48. Të hyrat nga shitja €220.000 €220.000 KMSH (181.085 ) (181.340 ) Bruto profit i 38.915 38.660 Shpenzimet e shitjes dhe administrative ( 4 ,700 ) ( 4.700 ) E ardhura operative 34.215 33.960 Shpenzime të interesit (400 ) (400 ) E ardhura para tatimit 33.815 33.560 Tatimi në të ardhura 20 % ( 6.763) ( 6.712 ) Neto e ardhura € 27.052 € 26.848 Me datë 31 Dhjetor 2005 FIFO LIFO Shembull Pasqyra e të ardhurave duke përdorur FIFO dhe LIFO për vlerësimin e inventarit
 49. 49. Inventari periodik Inventari fillestar, 1 Janar, 2005 + Blerjet gjatë vitit = Kosto e mallrave në dispozicion për shitje gjatë 2005 – Inventari përfundimtar, 31 dhjetor, 2005 = Kosto e mallrave të shitura gjatë 2005 Sipas sistemit periodik, llogaritja fizike është e vetmja rrugë për të ardhur deri te informatat e nevojshme për të llogaritur KMSH:
 50. 50. Fifo periodike
 51. 51. Jan. 1 I nventari fillestar 200 njësi @ €9 Mar. 10 Blerja 300 njësi @ €10 400 njësi @ €11 Sht. 21 Blerja 100 njësi @ €12 N ën. 18 Blerja Fifo periodike 1,000 njësi në dispozicion për shitje gj at ë vitit
 52. 52. Fifo periodike 200 njësi @ €9 300 njësi @ €10 400 njësi @ €11 100 njësi @ €12 € 10,400 1,000 njësi në dispozicion për shitje gj at ë vitit = €1,800 Jan. 1 = 3,000 Mar. 10 = 4,400 Sht. 21 = 1,200 N ën . 18 Kosto e inventarit të mallit në dispozicion për shitje
 53. 53. Fifo periodike Numërimi fizik më 31 dhjetor tregon se 700 nga 1,000 njësi janë shitur . Duk përdorur Fifo metodën , njësia e parë e blerë teorikisht është njësia e parë e shitur . Ne fillojmë numërimin më 1 janar .
 54. 54. Kosto e mallrave në dispoz. për shitje €10,400 Minus inventari përfundimtar 3,400 KMSH € 7,000 Fifo periodike
 55. 55. Fifo periodike 200 njësi @ €9 300 njësi @ €10 400 njësi @ €11 100 njësi @ €12 € 10,400 = €1,800 Jan. 1 = 3,000 Mar. 10 = 4,400 Sept. 21 = 1,200 N ën. 18 Shitur këto 200 Shitur këto 300 Shitur 200 200 njësi @ €11 = € 0 Jan. 1 = 0 Mar. 10 = 2,200 Sht. 21 € 3,400 invent ari përfundimtar 1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit
 56. 56. Jan. 1 200 njësi me €9 Përmbledhje e Fifo periodike Mar. 10 300 njësi me €10 Sht . 21 400 njësi me €11 N ën . 18 100 njësi me €12 € 1,800 € 3,000 € 4,400 € 1,200 Blerjet Mallrat në dispozicion për shitje € 1,800 € 3,000 € 2,200 KMSH 200 njësi me €9 € 10,400 € 2,200 € 1,200 € 7,000 Inventari i mallit € 3,400 300 njësi me €10 200 njësi me €11 200 njësi me €11 100 njësi me €12 1,000 njësi 700 njësi 300 njësi
 57. 57. Lifo periodike
 58. 58. Jan. 1 Inventari fillestar 200 njësi @ €9 Mar. 10 Blerja 300 njësi @ €10 400 njësi @ €11 S ht. 21 Blerja 100 njësi @ €12 N ën. 18 Blerja Lifo periodike Duke shfrytëzuar Lifo metodën , shumica e blerjeve të fundit konsiderohen shitjet e para të mallit . 1,000 njësi available for sale during year
 59. 59. Jan. 1 Inventari fillestar 200 njësi @ €9 Mar. 10 Blerja 300 njësi @ €10 400 njësi @ €11 Sht. 21 Blerja 100 njësi @ €12 N ën. 18 Blerja Lifo periodike Supozojmë se 700 njësi janë shitur gjatë vitit . 1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit
 60. 60. 200 njësi @ €9 300 njësi @ €10 400 njësi @ €11 100 njësi @ €12 Lifo periodike Shitur këto 100 Shitur këto 400 Shitur 200 nga k ëto 100 njësi @ €10 € 10,400 0 0 1,000 1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit = €1,800 Jan. 1 = 3,000 Mar. 10 = 4,400 Sht. 21 = 1,200 N ën . 18 Invent ari përfundimtar € 2,800
 61. 61. Kosto e mallit në dispoz. për shitje €10,400 Minus inventari përfundimtar 2,800 KMSH € 7,600 Lifo periodike
 62. 62. Jan. 1 200 njësi me €9 Përmbledhje e Lifo periodike Mar. 10 300 njësi me €10 Sht. 21 400 njësi me €11 N ën . 18 100 njësi me €12 € 1,800 € 3,000 € 4,400 € 1,200 € 1,800 € 1,000 KMSH 200 njësi me €9 € 10,400 € 4,400 € 1,200 € 2,800 € 7,600 100 njësi me €10 200 njësi me €10 400 njësi me €11 100 njësi me €12 € 2,000 700 njësi 1,000 njësi 300 njësi Blerjet Malli në dispozicion për shitje € 1,800 Inventari përfundimtar
 63. 63. Jan. 1 Inventari fillestar 200 njësi @ €9 Mar. 10 Blerja 300 njësi @ €10 400 njësi @ €11 Sept. 21 Blerja 100 njësi @ €12 Nov. 18 Blerja Metoda e kostos mesatare periodike bazohet në koston mesatare të njësive të njëjta . Kosto mesatare periodike 1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit
 64. 64. Kosto mesatare periodike 200 njësi @ €9 = € 1,800 300 njësi @ €10 = € 3,000 400 njësi @ €11 = € 4,400 100 njësi @ €11 = € 1,200 € 10,400 Kosto e mallit në dispozicion për shitje shitje 1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit
 65. 65. Kosto e mallit në dispozicion për shitje Njësitë në dispozicion për shitje gjatë vitit = Kosto mesatare për njësi = €10.40 p ë r njësi Kosto mesatare periodike € 10,400 1,000 njësi
 66. 66. K ost o e mallit në dispozicion për shitje €10,400 Minus inventari përfund. (€10.40 x 300) 3,120 KMSH € 7,280 Për të verifikuar këtë shumë, shumëzoni 700 njësi të shitura me €10.40 për të gjetur të njëjtën shumë prej €7,280. Kosto mesatare periodike
 67. 67. Fundi i ligjëratës 5
 68. 69. Pjesa 3: Vlerësimi i inventarit sipas kostos më të ulët se ajo e tregut
 69. 70. Kosto më e ulët se ajo e tregut <ul><li>Inventari duhet të raportohet sipas vlerës së tregut kur kjo vlerë e tregut është më e ulët se kostoja. </li></ul>Mund të aplikohet në tri rrugë: (1) Ndaras për secilin zë individual. (2) Për kategoritë kryesore të aseteve. (3) Për tërë inventarin. Definohet si kosto zëvendësuese rrejedhëse (jo çmim shitjes ). Konsiston me parimin e konservatizimit.
 70. 71. <ul><li>Një shitje me pakicë e automobilave ka pasur artikujt vijues në inventar: </li></ul>LCM
 71. 72. <ul><li>Në vazhdim të shohim si llogaritet LCM për artikuj individual të inventarit </li></ul>LCM
 72. 73. LCM <ul><li>Të shohim si llogaritet LCM për dy grupet e a rtikujve të inventarit . </li></ul>
 73. 74. LCM <ul><li>Të llogarisim LCM për inventarin në tërësi . </li></ul>
 74. 75. LCM – shembull Duke iu përmbajtur rregullës së vlerës më të ulët se vlera e tregut , kompania duhet të njeh €287.000 humbje të inventarit në fund të vitit fiskal . Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve Data Llogaritë Paraja Asetet tjera Kapitali i kontribuar Fitimet e mbajtura 12/31 Humbja në Invent ar –8,000 Inventari i mallit –8,000
 75. 76. Pjesa 4: Vlerësimi i inventarit përfundimtar - Metoda e bruto profitit
 76. 77. Të vlerësuarit e inventarit <ul><li>Nganjëherë është e domosdoshme të vlerësohet inventarit përfundimtar </li></ul><ul><li>Pse ? </li></ul>
 77. 78. <ul><li>Nganjëherë është e domosdoshme të vlerësohet inventarit përfundimtar </li></ul><ul><li>Pse ? </li></ul><ul><li>Nuk është praktike të kryhet numërimi fizik secilin muaj </li></ul>Të vlerësuarit e inventarit
 78. 79. <ul><li>Nganjëherë është e domosdoshme të vlerësohet inventarit përfundimtar </li></ul><ul><li>Pse ? </li></ul><ul><li>Nuk është praktike të kryhet numërimi fizik secilin muaj. </li></ul><ul><li>Humbjet që rrjedhin nga zjarri, katastrofat natyrore, vjedhjet apo shkaqet tjera </li></ul>Të vlerësuarit e inventarit
 79. 80. <ul><li>Metoda e bruto profitit shfrytëzohet për të vlerësuar koston e inventarit përfundimtar. </li></ul><ul><li>Kjo metodë po ashtu shfrytëzohet kur një vlerësim është i nevojshëm me aksidentale. </li></ul><ul><li>Supozim: </li></ul><ul><li>Inventari fillestar </li></ul><ul><li>+ net o blerjet </li></ul><ul><li> - k ost o e shitjes </li></ul><ul><li>= inventari përfundimtar </li></ul>Metoda e bruto marzhës
 80. 81. Metoda e bruto marzhës <ul><li>Për të vlerësuar inventarin përfundimtar. Për raportim të brendshëm apo me rastin e humbjeve aksidentale, JO për raportim vjetor . </li></ul><ul><li>Supozim : </li></ul><ul><li>inventari fillestar + net o blerja = mallrat në dispozicion për shitje </li></ul><ul><li>mallrat në dispozicion për shitje – KMSH </li></ul><ul><li>= inventari përfundimtar </li></ul>
 81. 82. <ul><li>Përcakton koston e mallrave në dispozicion për shitje . </li></ul><ul><li>Vlerëson koston e mallrave të shitura duke shumëzuar shitjen me raportin e kostos . </li></ul><ul><li>Zbret koston e mallrave të shitura nga kosto e mallrave në dispozicion për shitje për të përcaktuar inventarin përfun d imtar . </li></ul>Metoda e bruto marzhës
 82. 83. Metoda e bruto marzhës <ul><li>Shkalla e bruto profitit mund të caktohet sipas: </li></ul><ul><li>Përqindjes në shitje </li></ul><ul><li>Përqindjes në kosto </li></ul><ul><li>Shkalla e bruto profitit zakonisht bazohet në të dhëna historike. </li></ul><ul><li>Metoda e bruto profitit nuk është e pranueshme për raportet financiare. </li></ul>
 83. 84. <ul><li>Është dhënë: </li></ul><ul><li>Inventari fillestar : € 50,000 </li></ul><ul><li>Neto blerjet : € 125,000 </li></ul><ul><li>Shitja : € 112,000 </li></ul><ul><li>Shkalla e bruto profitit në shitje 40% </li></ul><ul><li>Vlerësimi i inventarit përfundimtar ! </li></ul>Metoda e bruto marzhës:Shembull
 84. 85. <ul><li>Shitja €112,000 (e dhënë) </li></ul><ul><li>- KMSH € 67,200 (e llogaritur) </li></ul><ul><li>Bruto profiti € 44,800 (nga €112,000 x 40%) </li></ul><ul><li>KM Disp. SH €175,000 (e dhënë) </li></ul><ul><li>- KMSH € 67,200 (e llogaritur) </li></ul><ul><li>Inv.perfund. €107,800 (rezultati) </li></ul>Metoda e bruto marzhës:Shembull
 85. 86. Metoda e bruto marzhës – Shembull × 70%
 86. 87. <ul><li>Në mars 2005, inventari i Ardi Co është shkatërruar nga zjarri. Raporti normal i bruto profitit i Ardi Co është 30 % nga shitja. Në momentin e zjarrit, Ardi Co tregon balancet vijuese : </li></ul>Metoda e bruto marzhës - Shembull
 87. 88. Pjesa 5: Metoda e inventarit në shitje me pakicë
 88. 89. Metoda e inventarit në shitje me pakicë Inventari përfundimtar sipas kostos Inventari përfundimtar në shitje me pakicë Shfrytëzon së bashku vlerën e shitjes me pakicë dhe koston e artikujve për shitje për të kalkuluar koston për raportin e shitjes . <ul><li>Duhet ditur . . . </li></ul><ul><ul><li>Shitjen për periudhën . </li></ul></ul><ul><ul><li>Inventarin fillestar në shitje me pakicë dhe kosto . </li></ul></ul><ul><ul><li>Neto blerja në shitje me pakicë dhe kosto. </li></ul></ul>Konverto në:
 89. 90. Metoda e inventarit në shitje me pakicë <ul><li>Ardi Co . Shfrytëzon metodën e inventarit në shitje me pakicë për të vlerësuar inventarin në fund të secilit muaj . Për muajin maj kontrollori mbledhë këto informacione : </li></ul><ul><li>Të vlerësojmë inventarin më 31 maj </li></ul>
 90. 91. Metoda e inventarit në shitje me pakicë
 91. 92. Metoda e inventarit në shitje me pakicë
 92. 93. Metoda e inventarit në shitje me pakicë
 93. 94. Metoda e inventarit në shitje me pakicë
 94. 95. Metoda e inventarit për shitje me pakicë Hapi 1: Përcakto raportin e kostos me çmimin me pakicë . Kosto Shitja me pak. Inventari i mallit, jan. 1 €19,400 € 36,000 Blerjet në janar (neto) 42,600 64,000 Invent. i mallit në dispozicion për shitje €62,000 €100,000 Raporti i kostos ndaj çmimit me pakicë = = 62% € 62,000 € 100,000
 95. 96. Metoda e inventarit për shitje me pakicë Hapi 2: Përcakto inventarin përfundimtar të mallit të shitur me pakicë . Shitjet në janar (neto) 70,000 Inventari i mallit janar 31, shitja me pakicë € 30,000 Kosto Shitja me pak. Inventari i mallit, jan. 1 €19,400 € 36,000 Blerjet në janar (neto) 42,600 64,000 Inventari i mallit në dispozicion për shitje €62,000 €100,000
 96. 97. Metoda e inventarit për shitje me pakicë Hapi 3 : Kalkulo inventarin mesatar sipas kostos . Inventari i mallit më janar 31, sipas kostos (€30,000 x 62%) €18,600 Shitjet në janar 70,000 Inventari i mallit më 31 janar në shitje me pakicë € 30,000 K ost o Shitja me pak. Inventari i mallit, Jan. 1 €19,400 € 36,000 Blerjet në janar (neto) 42,600 64,000 Malli në dispozicion për shitje €62,000 €100,000
 • lami489

  Nov. 11, 2013

`

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

1.299

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

2

Befehle

Downloads

64

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

1

×