اصول مدیریت درس دوم.pptx

‫عالی‬ ‫تحصیالت‬ ‫وزارت‬
‫کاروان‬ ‫دانشگاه‬
‫دانشکده‬
‫اقتصاد‬
‫تعلمی‬ ‫سال‬
۱۴۰۲
‫تکوین‬ ‫سیر‬
‫اندیشه‬
‫هاي‬
‫مدیریت‬
‫س‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫نخستین‬ ‫آکادمیک‬ ‫و‬ ‫مستقل‬ ‫رشته‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مدیریت‬ ‫رشته‬ ‫هرچند‬
‫ال‬
1881
‫م‬
.
‫در‬
‫دانشگاه‬
‫پنسیلوانیا‬
‫تأسیس‬
‫گردید‬
.
‫و‬ ‫سازمان‬ ‫هاي‬ ‫اندیشه‬ ‫تکوین‬ ‫اما‬
‫است‬ ‫پیموده‬ ‫را‬ ‫تکاملی‬ ‫فرآیندي‬ ‫مدیریت‬
.
‫آغاز‬
‫اندیشیدن‬
‫آغاز‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫مقوله‬ ‫این‬ ‫در‬
‫تاریخ‬
‫زندگی‬
‫به‬ ‫انفرادي‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫بشر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫یعنی‬ ،‫بشر‬ ‫اجتماعی‬
‫زندگی‬
‫اجتماعی‬
‫به‬ ‫و‬ ‫گذاشت‬ ‫قدم‬
‫تالش‬
‫هاي‬
‫دست‬ ‫گروهی‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫وصول‬ ‫براي‬ ‫گروهی‬
‫مربوط‬ ،‫زد‬
‫دانست‬
.
‫بررسی‬
‫انسان‬ ‫هاي‬
‫شناسان‬
‫اختیار‬ ‫مفهوم‬ ،‫ابتدایی‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬
‫افراد‬ ‫بقاي‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫واضح‬ ‫بسیار‬
‫تاحدود‬
‫اختی‬ ‫مراتب‬ ‫سلسله‬ ‫از‬ ‫تبعیت‬ ‫به‬ ‫زیادي‬
‫ار‬
‫داشته‬ ‫بستگی‬
‫احتمال‬ ‫است‬
‫جریان‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫زیادي‬
‫مفاهیم‬
‫اداري‬
‫از‬ ‫ابتدا‬
‫راه‬ ‫نظامی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫واحدهاي‬ ‫به‬ ‫سرانجام‬ ‫و‬ ‫قبیله‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬ ‫خانواده‬
‫کرده‬ ‫پیدا‬
‫است‬
‫دوران‬
‫هاي‬
‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مختلفی‬
‫اندیشه‬
‫هاي‬
‫نما‬ ‫و‬ ‫نشو‬ ‫فرصت‬ ‫مدیریت‬
‫مورد‬ ‫میتوان‬ ‫اجمال‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫یافته‬
‫بررسی‬
‫قرار‬
‫داد‬
.
‫در‬ ‫مدیریت‬
‫تمدن‬
‫هاي‬
‫باستانی‬
‫سنگ‬ ،‫بناها‬
‫نوشته‬
‫ها‬
‫از‬ ‫باقیمانده‬ ‫آثار‬ ‫سایر‬ ‫و‬
‫تمدنه‬
‫اي‬
،‫باستانی‬
‫نشان‬
‫دهنده‬
‫این‬ ‫توجه‬
‫تمدن‬
‫ها‬
‫به‬
‫ا‬
‫نوعی‬ ‫عمال‬
‫مدیریت‬
‫است‬ ‫بوده‬
.
‫و‬ ‫عظیم‬ ‫بناهاي‬ ‫ساخت‬ ،‫لشکري‬ ‫و‬ ‫کشوري‬ ‫امور‬ ‫اداره‬
....
‫بدون‬
‫بهره‬
‫گیري‬
‫خالق‬ ‫مدیرانی‬ ‫از‬
‫و‬
‫اندیشمند‬
‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫تصور‬ ‫قابل‬
.
‫این‬ ‫از‬ ‫پارهاي‬ ،‫زمانی‬ ‫سیر‬ ‫یک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
‫اندیشه‬
‫ها‬
‫است‬ ‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬
:
.1
‫سومریها‬
:
5000
‫من‬ ‫به‬ ‫سوابق‬ ‫نگهداري‬ ‫براي‬ ‫ضوابطی‬ ‫توانستند‬ ‫خط‬ ‫اختراع‬ ‫با‬ ‫میالد‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سال‬
‫ظور‬
‫اعمال‬
‫کنترل‬
‫در‬
‫پدید‬ ‫مدیریت‬
‫آورند‬
.
‫ر‬ِ‫م‬‫سو‬
‫تر‬‫دقیق‬ ‫طور‬‫به‬ ‫یا‬
‫ر‬ِ‫م‬‫شو‬
‫د‬ ‫شهری‬ ‫ن‬ّ‫د‬‫تم‬ ‫نخستین‬ ،
‫ر‬
‫مصر‬ ‫با‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫تمدن‬ ‫اولین‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫بود‬ ،‫امروزی‬ ‫عراق‬ ‫جنوب‬ ،‫میانرودان‬ ‫جنوب‬ ‫تاریخی‬ ٔ
‫ه‬‫منطق‬
‫نامند‬‫می‬ ‫باستان‬
.
‫جنوب‬ ‫در‬ ‫ساکن‬ ‫باستانی‬ ‫اقوام‬ ‫از‬
‫کنونی‬ ‫سرزمین‬
‫عراق‬
‫یعنی‬
‫میانرودان‬
(
‫س‬
‫رزمین‬
‫رود‬ ‫دو‬ ِ‫ن‬‫میا‬
‫دجله‬
‫و‬
‫فرات‬
)
‫شمال‬ ‫و‬
‫فارس‬ ‫خلیج‬
‫بودند‬
.
.2
‫مصریها‬
:
4000-2000
‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫رساندند‬ ‫اثبات‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫حقیقت‬ ‫این‬ ‫ثالثه‬ ‫عظیم‬ ‫اهرام‬ ‫ساختن‬ ‫با‬ ‫م‬ ‫ق‬
‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ‫فنون‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫دانش‬ ‫اعالي‬ ‫حد‬ ‫در‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ ،‫برنامهریزي‬ ‫در‬ ‫افرادي‬ ‫زمان‬
‫داشته‬ ‫فراوان‬
‫همچنین‬ ‫اند‬
‫امپراطوري‬ ‫یک‬ ‫اداره‬ ‫براي‬ ‫متمرکز‬ ‫غیر‬ ‫سازمانهاي‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫براي‬ ‫آنان‬
‫روي‬ ‫پهناور‬
‫آوردند‬
.3
‫بابل‬
:
‫بابل‬ ‫پادشاه‬ ‫هامورابی‬
(
1800
‫ق‬
.
‫م‬
).
‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسایل‬ ‫و‬ ‫بازرگانی‬ ‫امور‬ ‫اداره‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫قوانینی‬
‫از‬ ‫کار‬
‫جمله‬
‫تعیین‬
‫وضع‬ ‫دستمزد‬ ‫حداقل‬
‫نمود‬
.4
‫موسی‬ ‫حضرت‬
(
1490
‫ق‬
.
‫م‬
).
‫قوانین‬ ‫وضع‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫یهود‬ ‫قوم‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫توانمند‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫مرتبط‬
‫سازماندهی‬ ‫با‬
‫بعمل‬ ‫مؤثري‬ ‫اقدامات‬ ‫انسانی‬ ‫روابط‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ،‫شایسته‬ ‫افراد‬ ‫انتخاب‬ ،
‫آورد‬
.
‫که‬ ‫همانگونه‬
‫درتورات‬
‫گ‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ‫شعیب‬ ‫حضرت‬ ‫توصیه‬ ‫به‬ ‫حضرت‬ ‫آن‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫نیز‬
‫روه‬
‫و‬ ‫صد‬ ،‫ده‬ ‫هاي‬
....
‫سرپرست‬ ‫یک‬
‫گمارد‬
(
‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫مراتب‬ ‫سلسله‬
.)
‫ادامه‬
....
.5
‫همانند‬ ‫مدیریت‬ ‫اصول‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫به‬ ‫تمدن‬ ‫این‬ ‫گسترده‬ ‫توجه‬ ‫میتوان‬ ‫باستان‬ ‫چین‬ ‫تمدن‬ ‫بررسی‬ ‫با‬
‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫روشهاي‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫رهبري‬ ،‫برنامهریزي‬ ، ‫سازماندهی‬
‫نمود‬
( .
‫رساله‬
‫سون‬ ‫جنگ‬
‫یا‬ ‫تزو‬
‫توسط‬ ‫جنگ‬ ‫هنر‬
‫نوشته‬ ‫پاییز‬ ‫و‬ ‫بهار‬ ‫میان‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫میالد‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ششم‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫تزو‬ ‫سون‬
‫است‬‫شده‬
:
‫ای‬
‫ن‬
‫م‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫خودش‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫نظامی‬ ‫تاکتیک‬ ‫و‬ ‫استراتژی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫کننده‬‫تعیین‬ ‫اثر‬ ‫یک‬ ‫کتاب‬
‫تون‬
‫اس‬ ‫نظامی‬ ‫استراتژی‬ ٔ
‫ه‬‫دربار‬ ‫ها‬‫کتاب‬ ‫ترین‬‫موفق‬ ‫و‬ ‫ترین‬‫قدیمی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫رود‬‫می‬ ‫شمار‬‫به‬ ‫اصلی‬
‫که‬ ‫ت‬
‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬‫تاکتیک‬ ،‫زمین‬ ‫مشرق‬ ‫جنگی‬ ‫تفکر‬ ‫روی‬ ‫بر‬
…
‫تأثیرگذار‬
‫است‬‫بوده‬
.)
‫الگوی‬ ‫میتوان‬ ‫را‬
‫این‬ ‫در‬ ‫ی‬
‫دانست‬ ‫زمینه‬
.
.6
‫یونانیان‬
(
400
‫ق‬
.
‫م‬
).
‫و‬ ‫افکار‬ ‫آزادانه‬ ‫تبادل‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آوردند‬ ‫پدید‬ ‫را‬ ‫محلی‬ ‫حکومت‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫نوعی‬
‫اندیشه‬
‫شد‬ ‫می‬ ‫تشویق‬
‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫امروزه‬ ‫که‬
‫اي‬ ‫مشاوره‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫یاد‬
.
‫به‬ ‫جمهوریت‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫افالطون‬
‫اصل‬
‫تخصص‬
‫میکند‬ ‫اشاره‬ ‫کار‬ ‫تقسیم‬ ‫و‬
.
.7
‫هخامنشی‬ ‫پادشاه‬ ‫کورش‬ ،‫باستان‬ ‫ایران‬ ‫در‬
(
400
‫ق‬
.
‫م‬
).
‫براي‬
‫ریزي‬ ‫برنامه‬
‫و‬ ‫بود‬ ‫قائل‬ ‫خاصی‬ ‫اهمیت‬
‫ساختن‬ ‫یکسان‬
‫امو‬ ‫در‬ ‫توفیق‬ ‫شرط‬ ‫را‬ ‫ترتیب‬ ‫و‬ ‫نظم‬ ‫و‬ ‫فرماندهی‬ ‫وحدت‬ ،‫کار‬ ‫تقسیم‬ ،‫کار‬ ‫انجام‬ ‫روشهاي‬
‫ر‬
‫دانست‬ ‫می‬
.
‫وي‬
‫کار‬ ،‫همکاري‬ ‫بر‬
‫حمعی‬ ‫دسته‬
،
‫استفاده‬ ،‫هدف‬ ‫وحدت‬
‫از‬
‫سنجی‬ ‫حرکت‬
‫و‬
....
‫تأکید‬
‫داشت‬
.
‫و‬ ‫تجربه‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫دوران‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫مدیریت‬ ‫تحول‬ ‫سیر‬ ‫بررسی‬
‫درقال‬
‫ب‬
‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫افکار‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫خطا‬ ‫و‬ ‫زمون‬
‫است‬
.
‫در‬
‫دوران‬ ‫این‬
‫اداره‬
‫در‬ ‫امور‬
‫هرمکانی‬
‫بر‬
‫بوجود‬ ‫مدیران‬ ‫تواناییهاي‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫احتیاجات‬ ‫حسب‬
‫به‬ ،‫آمده‬
‫می‬ ‫برده‬ ‫کار‬
‫است‬ ‫شده‬
‫وسطی‬ ‫قرون‬ ‫در‬ ‫مدیریت‬
‫وسطی‬ ‫قرون‬ ‫در‬
(
‫از‬
476
‫م‬
.
‫قرن‬ ‫تا‬ ‫بود‬ ‫غربی‬ ‫روم‬ ‫امپراطوري‬ ‫سقوط‬ ‫که‬
15
‫م‬
).
‫دوران‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬
‫یاد‬ ‫تاریکی‬
‫رشد‬ ‫آن‬ ‫تبع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫کندي‬ ‫رشد‬ ‫غربی‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫معرفت‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ،‫میشود‬
‫اندیش‬
‫ه‬
‫هاي‬
‫قابل‬ ‫مدیریتی‬
‫نبود‬ ‫توجه‬
.
‫اداره‬ ‫هرچند‬ ‫بود؛‬ ‫فئودالی‬ ‫و‬ ‫نامتمرکز‬ ً‫بعضا‬ ‫جوامع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫حاکم‬ ‫نظام‬
‫هاي‬ ‫دارائی‬
‫بزر‬ ‫فئودالی‬
‫گ‬
‫بدن‬ ‫نیز‬
‫شیوهاي‬ ‫اعمال‬
‫نبود‬ ‫ممکن‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫مؤثر‬
.
‫اسالمی‬ ‫تمدن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شرق‬ ‫در‬ ‫دوران‬ ‫همین‬ ‫در‬
،
‫درخشانی‬ ‫هاي‬ ‫چهره‬
‫فارابی‬ ‫همانند‬
‫و‬ ‫غزالی‬ ،
...
‫اندیشمندان‬ ‫اذعان‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫یافتند‬ ‫ظهور‬
‫هاي‬ ‫اندیشه‬ ‫تکوین‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫نقش‬ ‫غربی‬
‫غیر‬ ‫اداري‬
‫است‬ ‫انکار‬ ‫قابل‬
.
‫ف‬ ‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫ارابی‬
‫سال‬ ‫در‬
900
‫م‬
.
‫حاکم‬ ‫خصوصیات‬ ‫و‬ ‫وظایف‬ ‫تشریح‬ ‫به‬
‫پردازد‬ ‫می‬
‫و‬
‫سلسله‬ ‫بر‬
‫فرماندهی‬ ‫مراتب‬
‫تأکید‬
‫میکند‬ ‫می‬
.
،‫جامعه‬ ‫نیازهاي‬ ‫تبع‬ ‫به‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫آغاز‬ ‫و‬ ‫رنسانس‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫هایی‬ ‫دیدگاه‬
‫ا‬ ‫مورد‬ ‫در‬
‫بعاد‬
‫مختلف‬
‫مطرح‬ ‫مدیریت‬
‫به‬ ‫میتوان‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شد‬
‫پردازانی‬ ‫نظریه‬ ‫هاي‬ ‫دیدگاه‬
‫همانند‬
:
‫و‬ ‫تاون‬ ‫هنري‬ ،‫اسمیت‬ ‫آدام‬
...
‫نمود‬ ‫اشاره‬
.
(
‫رنسانس‬
(
‫به‬
‫فرانسوی‬
:
Renaissance)
،
،‫نوزایی‬ ٔ
‫ه‬‫دور‬
ٔ
‫ه‬‫دور‬
‫نوزایش‬
‫یا‬
،‫حیات‬ ‫تجدید‬ ٔ
‫ه‬‫دور‬
‫جنبش‬
‫فرهنگی‬
‫از‬ ‫دورانی‬ ‫آغازگر‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫مهمی‬
‫علمی‬ ‫انقالب‬
،
‫مذهبی‬ ‫اصالحات‬
‫و‬
‫پیشرفت‬
‫هنری‬
‫در‬
‫اروپا‬
‫شد‬
.
‫بین‬ ‫گذار‬ ِ‫دوران‬ ،‫نوزایش‬ ‫دوران‬
‫میانه‬ ‫های‬‫سده‬
(
‫وسطی‬ ‫قرون‬
)
‫و‬
‫جدید‬ ‫دوران‬
‫است‬
.
‫ب‬ ‫نخستین‬
،‫ار‬
ٔ
‫ه‬‫سد‬ ‫در‬ ‫ها‬‫فرانسوی‬ ‫را‬ ‫رنسانس‬ ٔ
‫ه‬‫واژ‬
۱۶
‫بردند‬ ‫کار‬‫به‬ ‫میالدی‬
.
ٔ
‫ه‬‫سد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نوزایش‬ ٔ
‫ه‬‫دور‬ ‫آغاز‬
۱۴
‫در‬ ‫میالدی‬
‫شمال‬
‫ایتالیا‬
‫دانند‬‫می‬
.
ٔ
‫ه‬‫سد‬ ‫در‬ ‫جنبش‬ ‫این‬
۱۵
‫شمال‬ ،‫میالدی‬
‫اروپا‬
‫فراگرفت‬ ‫نیز‬ ‫را‬
.
‫تحول‬ ‫یک‬ ،‫رنسانس‬
۳۰۰
‫که‬ ‫است‬ ‫ساله‬
‫از‬
‫فلورانس‬
‫در‬
‫ایتالیا‬
‫به‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫آغاز‬
‫روشنگری‬ ‫عصر‬
‫اروپا‬ ‫در‬
‫انجامید‬
.)
‫باتوجه‬
‫روند‬ ‫بر‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫که‬ ‫عمیقی‬ ‫تأثیرات‬ ‫به‬
‫گیري‬ ‫شکل‬
‫مدیریت‬ ‫علم‬
‫داشته‬
‫اس‬
‫این‬ ‫در‬ ‫ت‬
‫به‬ ‫مبحث‬
‫با‬ ‫اختصار‬
‫و‬ ‫اصلی‬ ‫عناصر‬
‫هاي‬ ‫مؤلفه‬
‫شد‬ ‫خواهیم‬ ‫آشنا‬ ‫بیشتر‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬
.
‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫تا‬ ‫رنسانس‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫مدیریت‬
‫مد‬ ‫علم‬ ‫پیدایش‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫تأثیر‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬
‫یریت‬
‫صنعتی‬ ‫انقالب‬
(
‫دوم‬ ‫موج‬
)
‫دهه‬ ‫تا‬ ‫اروپا‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫آغاز‬ ‫هفدهم‬ ‫قرن‬ ‫اواسط‬ ‫از‬ ‫که‬
1970
‫م‬
‫در‬ ‫و‬
‫ایالت‬
‫متحده‬
‫دهه‬ ‫تا‬ ‫امریکا‬
1960
‫م‬
‫یافت‬ ‫تداوم‬
.
‫بشري‬ ‫تمدن‬ ‫تکامل‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫جدیدي‬ ‫موج‬ ‫شاهد‬ ‫ما‬ ‫پس‬ ‫آن‬ ‫از‬
‫کتاب‬ ‫در‬ ‫تافلر‬ ‫الوین‬ ‫آقاي‬ ‫که‬ ‫هستیم‬
‫مایه‬ ‫گران‬
‫عنوان‬ ‫با‬ ‫خود‬
«
‫سوم‬ ‫موج‬
»
‫انقالب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬
‫الکترونیک‬
(
‫سوم‬ ‫موج‬
)
‫میکند‬ ‫یاد‬
.
‫به‬ ‫موسوم‬ ‫کشورهاي‬ ‫اگرچه‬
‫یافته‬ ‫توسعه‬
‫انق‬ ‫گذراندن‬ ‫حال‬ ‫در‬
‫الب‬
‫الکترونیک‬
‫سایر‬ ‫اما‬ ‫هستند‬
‫جهان‬ ‫کشورهاي‬
‫این‬ ‫با‬ ‫نحوي‬ ‫به‬ ‫هرکدام‬ ،
‫گانه‬ ‫سه‬ ‫هاي‬ ‫موج‬
‫هست‬ ‫روبرو‬
‫ند‬
.
‫باقی‬ ‫کشاورزي‬ ‫انقالب‬ ‫در‬ ‫هنوز‬ ‫جوامع‬ ‫از‬ ‫برخی‬
‫اند‬ ‫مانده‬
(
‫التین‬ ‫امریکاي‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫قبایل‬ ‫همانند‬
)
‫ام‬
‫ا‬
‫مینمایند‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫موج‬ ‫هرسه‬ ‫همزمان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫برخی‬
.
‫صورت‬ ‫به‬ ‫انسانها‬ ‫اول‬ ‫موج‬ ‫از‬ ‫قبل‬
‫هاي‬ ‫گروه‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫میزیستند‬ ‫مهاجر‬ ‫غالبا‬ ‫کوچک‬
‫آذوق‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬
‫ه‬
(
‫میوههاي‬
‫گیاهان‬ ‫و‬ ‫درختان‬
)
،
‫گیري‬ ‫ماهی‬
‫و‬ ‫شکار‬ ،
‫داري‬ ‫گله‬
‫میکردند‬ ‫ارتزاق‬
.
‫انقالب‬ ‫آغاز‬ ‫با‬
‫تقسیم‬ ‫بدوي‬ ‫و‬ ‫متمدن‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫متحول‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫انسانها‬ ،‫کشاورزي‬
‫ویژگیهاي‬ ،‫شدند‬
‫این‬
‫دوره‬
‫میتوان‬ ‫را‬
‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬
‫کرد‬
.
.1
‫اداره‬ ‫فئودالی‬ ‫و‬ ‫نامتمرکز‬ ً‫بعضا‬ ‫و‬ ‫استبدادي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ً‫عموما‬ ‫حکومتها‬
‫میشد‬
.
.2
‫شکل‬ ‫اجتماعی‬ ‫طبقات‬
‫گرفته‬
(
‫بردگان‬ ‫و‬ ‫رعایا‬ ،‫اشراف‬
)
‫بود‬ ‫فرد‬ ‫مقام‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫تولد‬ ‫و‬
(
‫ای‬
‫در‬ ‫نکه‬
‫اي‬ ‫طبقه‬ ‫چه‬
‫آمده‬ ‫دنیا‬ ‫به‬
)
‫است‬
.
.3
‫از‬ ‫بسیاري‬
‫هاي‬ ‫نقش‬
‫چون‬ ‫اجتماعی‬
:
‫نگهداري‬ ،‫تولید‬ ،‫آموزش‬
(
،‫سالمندان‬ ،‫کودکان‬ ‫از‬
‫بیماران‬
)
‫و‬
.
..
‫میرسید‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫خانه‬ ‫دردرون‬
.
‫بود‬ ‫نسلی‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خانواده‬ ‫ساختار‬
.
.4
‫داشت‬ ‫قرار‬ ‫انسان‬ ‫عضالنی‬ ‫نیروي‬ ‫تقویت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫تکنولوژي‬
.
‫همانند‬
:
،‫اهرم‬ ،‫چرخ‬ ‫تکنولوژي‬
‫آهن‬ ‫گاو‬ ‫و‬ ‫منجنیق‬
.
.5
‫اخذ‬ ‫طبیعت‬ ‫از‬ ‫انرژي‬
‫شد‬ ‫می‬
.
‫یعنی‬
:
‫سوزاندن‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫انرژي‬ ،‫حیوان‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫عضالنی‬ ‫نیروي‬
‫درختان‬ ‫چوب‬
‫شدنی‬ ‫احیا‬ ‫و‬ ‫تجدیدپذیر‬ ‫انرژيهاي‬ ‫کالم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باد‬ ،‫آب‬ ‫نیروي‬ ،
.
.6
‫صورت‬ ‫به‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫قرار‬ ‫مزرعه‬ ‫و‬ ‫خانه‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫خودکفا‬ ‫و‬ ‫نامتمرکز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تولیدي‬ ‫نظام‬
‫دس‬
‫ت‬
‫ساز‬
(
‫معموال‬
‫محصول‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫عدد‬ ‫یک‬
)
‫بود‬
.
.7
‫مفهوم‬
‫کننده‬ ‫مصرف‬
‫یحتاجش‬ ‫ما‬ ‫اعظم‬ ‫قسمت‬ ‫خانواده‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫نبود‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫مردم‬ ‫براي‬
‫را‬
‫خود‬
‫تولید‬
‫میکرد‬
.
‫میشد‬ ‫انجام‬ ‫دورهگرد‬ ‫فروشندگان‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ً‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توزیع‬
.
‫دنیا‬ ‫از‬ ‫نقاطی‬ ‫در‬ ‫دوران‬ ‫همین‬ ‫در‬
‫هایی‬ ‫نشانه‬
‫همانند‬ ،‫شد‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫از‬
:
‫ایجاد‬
‫شهرهاي‬
‫ایجاد‬ ،‫جنوبی‬ ‫امریکاي‬ ‫و‬ ‫آسیا‬ ‫در‬ ‫عظیم‬
‫هاي‬ ‫نظام‬
‫پیدا‬ ،‫مصر‬ ‫و‬ ‫بابل‬ ‫و‬ ‫اسالمی‬ ‫تمدن‬ ‫در‬ ‫پهناور‬ ‫اداري‬
‫یش‬
‫و‬ ‫مدارس‬
‫هاي‬ ‫دانشگاه‬
‫و‬ ‫دنیا‬ ‫از‬ ‫نقاطی‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬
. ...
‫هایی‬ ‫نشانه‬ ‫فقط‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫همه‬ ‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫اما‬
‫از‬
‫دانست‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬
‫سالهاي‬ ‫در‬ ‫که‬
۱۶۵۰-۱۷۵۰
‫در‬
‫شد‬ ‫آغاز‬ ‫انگلیس‬
.
‫آغاز‬ ‫با‬ ‫آنکه‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫نکته‬
‫ق‬ ‫با‬ ‫اول‬ ‫موج‬ ‫امریکا‬ ‫در‬ ‫میپرداختند‬ ‫قبل‬ ‫موج‬ ‫نیروهاي‬ ‫با‬ ‫خونین‬ ‫نبرد‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫موج‬ ‫نیروهاي‬ ،‫موج‬ ‫هر‬
‫عام‬ ‫تل‬
‫و‬ ‫پوستان‬ ‫سرخ‬
‫کردن‬ ‫آواره‬
‫ب‬ ‫آمده‬ ‫دیار‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کشاورزي‬ ‫تمدن‬ ‫ایجاد‬ ‫براي‬ ‫که‬ ‫اروپائیانی‬ ‫سوي‬ ‫از‬ ‫آنان‬
‫ودند‬
‫شد‬ ‫آغاز‬
.
‫نیز‬ ‫دوم‬ ‫موج‬
‫باجنگهاي‬
‫دهه‬ ‫مسلحانه‬
1850
‫در‬ ‫شمال‬ ‫صنعتگران‬ ‫و‬ ‫جنوب‬ ‫کشاورزان‬ ‫میان‬ ‫م‬
‫الغاي‬ ‫پوشش‬
‫داري‬ ‫برده‬
‫خورد‬ ‫رقم‬
.
‫و‬ ‫کودتاها‬ ،‫انقالبها‬ ،‫سیاسی‬ ‫بحرانهاي‬ ‫به‬ ‫منازعات‬ ‫این‬ ‫دنیا‬ ‫دیگر‬ ‫کشورهاي‬ ‫از‬ ‫بسیاري‬ ‫در‬
...
‫منج‬
‫شده‬ ‫ر‬
‫است‬
.
‫ها‬ ‫تقابل‬ ‫این‬ ‫منشای‬
‫ا‬ ‫موج‬ ‫کدام‬ ‫نیروهاي‬ ‫توسط‬ ‫باید‬ ‫جوامع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫سر‬ ‫بر‬
‫داره‬
‫شود‬
‫ادامه‬
....
‫انقالب‬ ‫تاثرات‬
‫صنعتی‬
‫ابعاد‬ ‫بر‬
‫زندگی‬
‫بشر‬
.1
‫شد‬ ‫منتقل‬ ‫کارخانه‬ ‫به‬ ،‫خانه‬ ‫و‬ ‫مزرعه‬ ‫از‬ ‫تولید‬ ‫نظام‬
.
.2
‫کارخانه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫میکرد‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫مزرعه‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫کاري‬ ‫نیروي‬ ‫نیازمند‬ ،‫صنعت‬ ‫ایجاد‬
‫پیوست‬ ‫می‬
‫ل‬ ،
‫ذا‬
‫بایستی‬
‫خانواده‬
‫خانواده‬ ‫به‬ ‫نسلی‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫سنتی‬
‫اي‬ ‫هسته‬
‫تبدیل‬
‫شد‬ ‫می‬
‫به‬ ‫آن‬ ‫وظایف‬ ‫و‬
‫جامعه‬ ‫دیگر‬ ‫بخشهاي‬
‫میگردید‬ ‫منتقل‬
.
،‫بیمارستان‬ ،‫مدرسه‬ ‫کارخانه؛‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫اساس‬ ‫همین‬ ‫بر‬
‫محل‬
‫نگهداری‬
‫سازمان‬ ‫هزاران‬ ‫و‬ ‫سالمندان‬
‫پدید‬ ‫دیگر‬
‫آمد‬
.
.3
‫جامعه‬ ‫بخشهاي‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خودکفایی‬ ‫خانواده‬ ،‫اقتصادي‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬
‫شد‬ ‫محتاج‬
.
‫شدن‬ ‫صنعتی‬
‫نسب‬ ‫مزیت‬ ‫نظیر‬ ‫توجیهاتی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شکست‬ ‫درهم‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫کشورها‬ ‫خودکفایی‬ ،‫حتی‬
‫ی‬
،‫تولید‬
‫متقابل‬ ‫وابستگی‬
‫افزایش‬ ‫را‬ ‫جوامع‬
‫داد‬
.
.4
‫از‬ ‫انرژي‬
‫هاي‬ ‫سوخت‬
‫تأمین‬ ‫سنگ‬ ‫زغال‬ ‫و‬ ‫گاز‬ ،‫نفت‬ ‫چون‬ ‫فسیلی‬
‫شد‬ ‫می‬
(
‫ناپذیر‬ ‫تجدید‬ ‫منابع‬
)
.
.5
‫تب‬ ‫ابزاري‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫باشد‬ ‫انسانها‬ ‫عضالنی‬ ‫نیروي‬ ‫تقویت‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫آنکه‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ‫تکنولوژي‬
‫شد‬ ‫دیل‬
‫که‬
‫براب‬ ‫چندین‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مولد‬ ‫میتوانست‬ ‫انسان‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫داشت؛‬ ‫زایندگی‬ ‫قدرت‬ ‫بشر‬ ‫همانند‬
‫او‬ ‫ر‬
،‫نماید‬ ‫تولید‬
‫بود‬ ‫انبوه‬ ‫تولید‬ ،‫تکنولوژیی‬ ‫چنین‬ ‫محصول‬
.
.6
‫را‬ ‫جدیدي‬ ‫توزیع‬ ‫نظام‬ ،‫انبوه‬ ‫تولید‬
‫طلبید‬ ‫می‬
(
‫آن‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫گسترش‬
.)
‫ها‬ ‫ده‬
‫مغازه‬
‫کوچک‬
‫بزرگ‬ ‫و‬
‫هاي‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬
‫گسترد‬ ‫توزیع‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫شبکه‬ ‫یاري‬ ‫با‬ ،‫زنجیرهاي‬ ‫عظیم‬
‫و‬ ‫ه‬
‫کاالها‬ ‫روزانه‬
‫بر‬ ‫را‬
‫گرفتند‬ ‫عهده‬
.
.7
‫شدند‬ ‫مدرن‬ ‫انسان‬ ‫جدید‬ ‫نیازهاي‬ ‫تأمین‬ ‫متصدي‬ ‫بزرگ‬ ‫سازمانهاي‬
.
‫اصول‬
‫گانه‬ ‫شش‬
‫صنعتی‬ ‫انقالب‬
‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قوانینی‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫داراي‬ ‫تمدنی‬ ‫هر‬
‫هاي‬ ‫شریان‬
‫همه‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫جریان‬ ،‫تمدن‬ ‫آن‬
‫آن‬ ‫ابعاد‬
‫اثر‬
‫میگذارد‬
.
‫اصول‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬
‫گانهاي‬ ‫شش‬
‫که‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬
‫عبارتنداز‬
:
.1
‫کردن‬ ‫استاندارد‬
(
‫سازي‬ ‫همسان‬
:)
‫عدد‬ ‫یک‬ ً‫معموال‬ ‫محصول‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اول‬ ‫موج‬ ‫برخالف‬
‫شد‬ ‫می‬ ‫ساخته‬
‫در‬،
‫میگردید‬ ‫تولید‬ ‫مشابه‬ ‫محصول‬ ‫میلیونها‬ ‫صنعتی‬ ‫تمدن‬
.
.2
‫کردن‬ ‫تخصصی‬
:
‫میکرد‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫تمام‬ ‫خانواده‬ ‫یک‬ ‫قبال‬
(
‫ک‬ ‫تقسیم‬
‫ار‬
. )
.3
‫سازي‬ ‫همزمان‬
:
‫شناسی‬ ‫وقت‬
،‫وظایف‬ ‫متقابل‬ ‫وابستگی‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫کشاورزي‬ ‫جوامع‬ ‫در‬
‫چندانی‬ ‫اهمیت‬
‫اما‬ ‫نداشت‬
‫متقابل‬ ‫ارتباط‬ ‫صنعتی‬ ‫تمدن‬ ‫در‬
‫به‬،‫وظایف‬
‫ضروري‬ ‫را‬ ‫زمان‬
‫ساخت‬
.
.4
‫تراکم‬
:
‫دوم‬ ‫موج‬ ‫در‬
‫سازي‬ ‫تراکم‬
‫در‬
‫هاي‬ ‫بخش‬
‫بود‬ ‫اجتناب‬ ‫غیرقابل‬ ‫جامعه‬ ‫مختلف‬
.
‫عبارت‬ ‫به‬
‫ی‬
‫منابع‬ ‫در‬ ‫تراکم‬
،‫انرژي‬
‫جمعیت‬ ‫در‬ ‫تراکم‬
‫و‬
‫پذیرفت‬ ‫کارصورت‬ ‫در‬ ‫تراکم‬
.
‫کود‬ ‫منوال‬ ‫همین‬ ‫به‬
‫کان‬
‫گردید‬ ‫متراکم‬ ،‫سهامی‬ ‫عظیم‬ ‫شرکتهاي‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫زندانها‬ ‫در‬ ‫تبهکاران‬ ،‫مدارس‬ ‫در‬
.
.5
‫سازي‬ ‫بیشینه‬
:
Maximization
‫تمدن‬
‫صنعتی‬
«
‫بزرگ‬
»
‫مترادف‬ ‫را‬
«
‫کارآ‬
»
‫میشمرد‬
.
.6
‫تمرکز‬
:
‫تشویق‬ ‫اقتصادي‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫ابعاد‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫تمرکز‬
‫شد‬ ‫می‬
.
‫صنعتی‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫مدیران‬ ‫نقش‬
‫جامعه‬ ‫حاکمان‬ ‫و‬ ‫قدرت‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مردم‬ ،‫اول‬ ‫موج‬ ‫تمدن‬ ‫در‬
-
‫خواه‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫پادشاهان‬ ‫خواه‬
‫حاکمان‬
‫کلیسا‬
-
‫آورد‬ ‫پدید‬ ‫را‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫جدیدي‬ ‫نوع‬ ‫دوم‬ ‫موج‬ ‫اما‬ ‫داشتند؛‬ ‫کامل‬ ‫شناخت‬
.
‫همانگونه‬
‫بیان‬ ‫پیشتر‬ ‫که‬
‫گردید‬
‫تمدن‬
‫و‬ ‫خانه‬ ‫دونهاد‬ ‫شامل‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫اول‬ ‫موج‬ ‫جامعه‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫موجب‬ ‫صنعتی‬
‫نظیر‬ ‫بخش‬ ‫هزاران‬ ‫به‬ ‫بود‬ ‫مزرعه‬
:
‫کارخانه‬
‫و‬ ‫بیمارستان‬ ،‫زندان‬ ،‫دانشگاه‬ ،‫مدرسه‬ ،
...
‫تقسیم‬
،‫شود‬
‫در‬
‫این‬ ‫افرادي‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫نیاز‬ ،‫تفکیک‬ ‫این‬ ‫کنار‬
‫منفک‬ ‫بخشهاي‬
‫یکدیگ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پراکنده‬ ‫و‬
‫پیوند‬ ‫ر‬
‫دهند‬
.
‫در‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫جدیدي‬ ‫نوع‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫سبب‬ ‫خود‬ ‫موضوع‬ ‫این‬
‫جوامع‬ ‫این‬
‫که‬ ‫گردد‬ ‫پدیدار‬
‫آن‬ ‫اصلی‬ ‫وظیفه‬
‫بخشی‬ ‫انسجام‬
‫بود‬ ‫جامعه‬ ‫مختلف‬ ‫بخشهاي‬ ‫در‬
.
‫صاحبان‬ ‫این‬ ‫به‬
‫قدرت‬ ‫جدید‬
،
‫چون‬ ‫عناوینی‬
:
‫و‬ ‫سرپرستان‬ ‫و‬ ‫معاونین‬ ،‫هماهنگی‬ ‫مسؤوالن‬ ،‫اداري‬ ‫مدیران‬
...
‫اطالق‬
‫شد‬ ‫می‬
.
‫این‬ ‫کار‬
‫آن‬ ‫مدیران‬
‫س‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫بگمارند‬ ‫شغلی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هرکسی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫نقشها‬ ‫که‬ ‫بود‬
‫ازند‬
‫پاداشی‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫که‬
‫بگیرد‬ ‫باید‬
.
‫ی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ،‫توزیع‬ ،‫تولید‬ ‫آنان‬
‫کدیگر‬
‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫براي‬ ‫قوانینی‬ ‫و‬ ‫ساختند‬ ‫مرتبط‬
‫ها‬ ‫سازمان‬
‫وضع‬
‫کردند‬
.
‫شایستگی‬
‫هاي‬
(
‫مهارت‬
‫هاي‬
)
‫مدیریت‬
‫وظیفه‬ ‫چهار‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫مدیران‬ ‫همه‬
‫برنامه‬
‫ریزي‬
‫انجام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫وکنترل‬ ‫رهبري‬ ،‫سازماندهی‬ ،
‫میرسانند‬
‫باید‬
‫داراي‬
‫باشند‬ ‫هم‬ ‫توانایی‬ ‫چهار‬
.
‫این‬
‫ها‬ ‫شایستگی‬
‫کتز‬ ‫رابرت‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫بنا‬
‫عبارتند‬
‫از‬
.1
Technical Competencies
‫فنی‬ ‫های‬ ‫شایستگی‬
:
‫و‬ ‫کار‬ ‫شیوه‬ ،‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مربوط‬
‫تخصصه‬ ‫یا‬ ‫دانش‬ ‫درکاربرد‬ ‫مدیر‬ ‫توانایی‬ ‫یعنی‬ ‫است؛‬ ‫تخصصی‬ ‫زمینه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫فنون‬
‫ویژه‬ ‫اي‬
.
.2
Human Competencies
‫انسانی‬ ‫شایستگیهاي‬
:
‫اف‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫مدیر‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬
،‫راد‬
‫و‬ ‫انگیزش‬ ،‫ارتباطات‬ ‫در‬ ‫مهارت‬ ‫داشتن‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫میشود؛‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫انگیزه‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫شناخت‬
‫انگی‬ ،‫ارتباطات‬ ‫در‬ ‫مهارت‬ ‫داشتن‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫میشود؛‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫انگیزه‬ ‫اختیارو‬ ‫تفویض‬
‫و‬ ‫زش‬
‫تفویض‬
‫اختیار‬
.3
Conceptual Competencies
‫ادراکی‬ ‫شایستگیهاي‬
:
‫هماهنگ‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫ذهنی‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬
‫پیچ‬ ‫مسائل‬ ‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫توانایی‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫سازمان‬ ‫منافع‬ ‫و‬ ‫فعالیتها‬ ‫همه‬ ‫کردن‬
،‫یده‬
‫و‬ ‫مختلف‬ ‫حلهاي‬ ‫راه‬ ‫ارائه‬
‫بهترین‬ ‫انتخاب‬
‫حل‬ ‫راه‬
.
.4
Political Competencies
‫سیاسی‬ ‫شایستگیهاي‬
:
‫خو‬ ‫قدرت‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬
،‫د‬
‫میباشد‬ ‫درست‬ ‫ارتباط‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫قدرت‬ ‫پایگاه‬ ‫ایجاد‬
.
‫ادامه‬
.....
‫نمودار‬
‫پایین‬
‫ارتباط‬
‫میان‬
‫شایستگیهاي‬
‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫مدیریت‬ ‫سطوح‬ ‫با‬ ‫مدیریت‬
:
‫میزان‬
‫سطوح‬ ‫نیاز‬
‫هریک‬ ‫به‬ ‫مدیریت‬ ‫مختلف‬
‫یکسان‬ ‫مدیریتی‬ ‫شایستگیهاي‬ ‫از‬
‫نیست‬
.
‫م‬
‫عالی‬ ‫دیران‬
‫به‬
‫مهارت‬
‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫بیشتري‬ ‫فنی‬ ‫مهارت‬ ‫به‬ ‫عملیاتی‬ ‫مدیران‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫ادراکی‬
.
‫ل‬ ‫هستند‬ ‫انسانی‬ ‫مهارتهاي‬ ‫نیازمند‬ ‫اندازه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫سازمانی‬ ‫سطوح‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫مدیران‬ ً‫تقریبا‬
‫ذا‬
‫صرف‬
‫نظر‬
‫سطح‬ ‫از‬
‫مدیریت‬
،
‫مهمترین‬
‫است‬ ‫انسانی‬ ‫مهارت‬ ،‫مدیران‬ ‫موفقیت‬ ‫عامل‬
.
‫نش‬ ‫تحقیق‬ ‫یک‬
‫ان‬
‫بزرگترین‬ ‫که‬ ‫میدهد‬
‫شکست‬ ‫دلیل‬
‫زمینه‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫مهارت‬ ‫نداشتن‬ ،‫مدیران‬ ‫ناکامی‬ ‫یا‬ ‫و‬
‫انسان‬
‫ی‬
‫تحقیقات‬ ‫است‬
‫دهه‬
1990
‫م‬
‫میدهد‬ ‫نشان‬
‫کافی‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫مدیران‬ ‫براي‬ ‫فنی‬ ‫مهارتهاي‬ ‫که‬
‫روابط‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫مدیر‬ ،‫نیست‬
‫انسانی‬
‫نیز‬
‫ازمهارت‬
‫برخوردار‬ ‫باالیی‬ ‫توانایی‬ ‫و‬
‫باشد‬
‫مدیریت‬ ‫علم‬ ‫مطالعه‬ ‫دالیل‬
‫وجود‬ ‫مختلفی‬ ‫دالیل‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫فراگیر‬ ‫اینگونه‬ ‫مدیریت‬ ‫علم‬ ‫آموزش‬ ‫امروزه‬ ‫چرا‬ ‫اینکه‬ ‫مورد‬ ‫در‬
‫دارد‬
.1
‫آشنایی‬
‫است‬ ‫مدرن‬ ‫زندگی‬ ‫ضروریات‬ ‫از‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫با‬
.
‫اگر‬
‫باشددر‬ ‫قرار‬
‫متش‬ ‫جهانی‬
‫کل‬
‫سازمانهاي‬ ‫از‬
‫درهم‬
‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫گریزي‬ ،‫کنیم‬ ‫زندگی‬ ‫تنیده‬
‫پ‬
‫یچیده‬
‫ترین‬
‫آشنا‬ ‫اجتماعی‬ ‫ساختارهاي‬
‫سازمانها‬ ،‫شویم‬
‫سایه‬ ‫بشري‬ ‫زندگی‬ ‫پود‬ ‫و‬ ‫تار‬ ‫تمامی‬ ‫بر‬
‫است‬ ‫افکنده‬
.
.2
‫اگر‬
‫ش‬ ،‫سازمان‬ ‫کارمند‬ ‫یا‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شویم‬ ‫مشغول‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بخواهیم‬
‫اید‬
‫از‬ ‫بخواهیم‬
‫رفتار‬ ‫دالیل‬
‫شویم‬ ‫مطلع‬ ‫فرادستان‬ ‫یا‬ ‫فرودستان‬
.
‫د‬ ‫یک‬ ‫میتواند‬ ‫مدیریت‬ ‫علم‬
‫یدگاه‬
‫ما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫عمیق‬
‫دهد‬ ‫قرار‬
.3
‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫همه‬ ‫سود‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫کمک‬ ‫سازمانها‬ ‫مدیریت‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫مدیریت‬ ‫آموزش‬
‫اس‬
‫ت‬
.4
‫اخذ‬ ‫و‬ ‫درسی‬ ‫واحد‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫مدرك‬
‫نقش‬
‫هاي‬ ‫رشته‬
‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫علمی‬
‫جمله‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫دیگر‬ ‫معارف‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫بسیاري‬ ‫از‬ ‫متأثر‬ ‫مدیریت‬
:
‫روانشناسی‬
‫روانشناسی‬ ،
‫شناسی‬ ‫جامعه‬ ،‫اجتماعی‬
،‫سیاسی‬ ‫علوم‬ ،
‫و‬ ‫صنایع‬ ‫مهندسی‬ ،‫آمار‬ ‫و‬ ‫ریاضیات‬ ،‫اقتصاد‬ ،‫اخالق‬ ،‫فلسفه‬
....
‫بررسی‬ ‫یک‬
‫حداقل‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫علمی‬
50
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫رشته‬
‫میپردازند‬ ‫سازمانها‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫جنبه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫که‬
‫مدیریت‬ ‫علم‬ ‫بودن‬ ‫اکتسابی‬ ‫یا‬ ‫ذاتی‬
‫ب‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫بشري‬ ‫دانش‬ ‫این‬ ‫بودن‬ ‫هنر‬ ‫یا‬ ‫علم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫بودن‬ ‫اکتسابی‬ ‫یا‬ ‫ذاتی‬ ‫موضوع‬
‫ه‬
‫پیچیده‬ ‫ماهیت‬
‫مرتبط‬ ‫آن‬
‫دانست‬
.
‫است‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫از‬ ‫تلفیقی‬ ،‫مدیریت‬ ً‫مسلما‬
.
‫ب‬ ‫شاید‬
‫توان‬
‫اما‬ ‫است‬ ‫دانش‬ ‫یک‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫گفت‬
‫صحیح‬ ‫کاربرد‬
‫هنر‬ ‫یک‬ ‫مختلف‬ ‫موقعیتهاي‬ ‫در‬ ‫آن‬
.
‫به‬
‫میطلبد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هنري‬ ،‫مؤثر‬ ‫مدیریت‬ ‫عبارتی‬
‫شاید‬
‫دقی‬ ‫تعبیر‬ ‫این‬
‫قتر‬
‫است‬ ‫علم‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫فیزیکی‬ ‫قوانین‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫بعضی‬ ‫کاربرد‬ ‫در‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫باشد‬
‫اک‬ ‫و‬
‫تسابی‬
‫است‬ ‫هنر‬ ‫بیشتر‬ ،‫میگردد‬ ‫باز‬ ‫سایرین‬ ‫با‬ ‫ارتباطات‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مواردي‬ ‫اما‬
‫مدیر‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫مفاهیم‬ ‫شمولیت‬ ‫و‬ ‫فراگیري‬
‫یت‬
‫پاسخ‬
‫عام‬ ً‫کامال‬ ‫مدیریت‬ ‫مفاهیم‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬
‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫هستند؟‬
‫از‬
‫هاي‬ ‫تفاوت‬
‫اقتص‬
،‫ادي‬
‫سیاسی‬،‫اجتماعی‬
‫و‬ ‫فرهنگی‬ ،
...
‫است‬ ‫منفی‬ ‫گرفت؟‬ ‫بکار‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫میتوان‬ ‫مختلف‬ ‫جوامع‬ ‫میان‬
.
‫اقدامات‬ ‫که‬ ‫مطالعاتی‬
‫میان‬ ‫مدیریتی‬
‫مقایسه‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫کشورهاي‬
‫اند‬ ‫کرده‬
‫ب‬ ‫جهانی‬ ً‫عموما‬ ،
‫ودن‬
‫نمیکنند‬ ‫تأیید‬ ‫را‬ ‫مدیریت‬ ‫مفاهیم‬
.
‫امر‬ ‫این‬ ‫دالیل‬
‫باید‬ ‫را‬
‫جستجو‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫در‬
‫نمود‬
.
.1
‫اکثر‬ ‫مطالعه‬ ‫حوزه‬ ً‫عموما‬
‫هاي‬ ‫تئوری‬
‫کانا‬ ،‫امریکا‬ ‫متحده‬ ‫ایالت‬ ‫نظیر‬ ‫کشورهایی‬ ،‫مدیریت‬
،‫دا‬
‫و‬ ‫انگلیس‬
‫سایرکشورهاي‬
‫صنعتی‬
‫اند‬ ‫بوده‬
.
‫ب‬ ‫کشورها‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تعمیم‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬
‫تردید‬ ‫ا‬
‫است‬ ‫روبرو‬
.
.2
‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مدیریت‬
‫هاي‬ ‫شاخه‬
‫مطالع‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫انسانی‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫ابعادي‬ ،‫انسانی‬ ‫علوم‬
‫ه‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬
.
‫پیچیدگی‬
‫محیطی‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫تأثر‬ ‫و‬ ‫انسانها‬
(
‫قبیل‬ ‫از‬
‫ف‬ ، ‫تاریخ‬
‫رهنگ‬
،
‫و‬ ‫اقتصاد‬
) ....
‫که‬ ‫میشود‬ ‫سبب‬
‫هاي‬ ‫اندیشه‬ ‫نتوان‬
‫داد‬ ‫ارائه‬ ‫انسانها‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫عمومی‬
.
.3
‫تغیی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫پیوسته‬ ‫که‬ ‫محیطی‬ ‫میپذیرد؛‬ ‫صورت‬ ‫خارج‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫مدیریت‬
‫و‬ ‫است‬ ‫ر‬
‫در‬
‫هرشرایطی‬
‫را‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫الزامات‬
‫میطلبد‬
.
.4
‫است‬ ‫مؤثر‬ ‫مدیریت‬ ‫نظریات‬ ‫بر‬ ‫محققین‬ ‫تحصیالت‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫شخصیتی‬ ‫ویژگیهاي‬
.
‫امروزه‬
‫هریک‬
‫هاي‬ ‫رشته‬ ‫پنجاه‬ ‫از‬
‫این‬ ‫به‬ ‫خاصی‬ ‫نگاه‬ ‫میپردازند‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫که‬
‫موضوع‬
‫دارند‬
.
‫تشکر‬
1 von 18

Recomendados

اصول مدیریت درس دوم.pptx von
اصول مدیریت درس دوم.pptxاصول مدیریت درس دوم.pptx
اصول مدیریت درس دوم.pptxJumagulNiazi1
3 views15 Folien
سير تكاملي von
سير تكامليسير تكاملي
سير تكامليuniv
3.6K views27 Folien
بررسی نظام طبقاتی (رسته ای) در ایران باستان با الهام از شاهنامه فردوسی von
بررسی نظام طبقاتی (رسته ای) در ایران باستان با الهام از شاهنامه فردوسیبررسی نظام طبقاتی (رسته ای) در ایران باستان با الهام از شاهنامه فردوسی
بررسی نظام طبقاتی (رسته ای) در ایران باستان با الهام از شاهنامه فردوسیMohammad Imani
739 views17 Folien
ويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضر von
ويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي  اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضرويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي  اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضر
ويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضرMajid Zavari
137 views17 Folien
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادی von
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادیدسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادیSeyed Mohammad Hassan Hosseini
305 views2 Folien
پست مدرنیسم von
پست مدرنیسمپست مدرنیسم
پست مدرنیسمMonaKhamehChin
307 views21 Folien

Más contenido relacionado

Similar a اصول مدیریت درس دوم.pptx

nf00002507-1 von
nf00002507-1nf00002507-1
nf00002507-1Amir Azizi
218 views17 Folien
Pierre bourdieu von
Pierre bourdieuPierre bourdieu
Pierre bourdieumehdi88992003
615 views10 Folien
فصل اول von
فصل اولفصل اول
فصل اولAliakbar shahsanami
125 views9 Folien
آینده‏ نگاری رفتار گروه ‏های تکفیری،آسیب شناسی رشد جریان های تکفیری von
آینده‏ نگاری رفتار گروه ‏های تکفیری،آسیب شناسی رشد جریان های تکفیریآینده‏ نگاری رفتار گروه ‏های تکفیری،آسیب شناسی رشد جریان های تکفیری
آینده‏ نگاری رفتار گروه ‏های تکفیری،آسیب شناسی رشد جریان های تکفیریezra lioyd
707 views26 Folien
چشم‌اندازهای جنبش دانشجویی von
چشم‌اندازهای جنبش دانشجوییچشم‌اندازهای جنبش دانشجویی
چشم‌اندازهای جنبش دانشجوییکانون آرمان شریعتی
499 views12 Folien
خلاصه کتاب تئوری های سازمان و مدیریت von
خلاصه کتاب تئوری های سازمان و مدیریتخلاصه کتاب تئوری های سازمان و مدیریت
خلاصه کتاب تئوری های سازمان و مدیریتMoshaveran international Business School
18.9K views114 Folien

Similar a اصول مدیریت درس دوم.pptx(20)

آینده‏ نگاری رفتار گروه ‏های تکفیری،آسیب شناسی رشد جریان های تکفیری von ezra lioyd
آینده‏ نگاری رفتار گروه ‏های تکفیری،آسیب شناسی رشد جریان های تکفیریآینده‏ نگاری رفتار گروه ‏های تکفیری،آسیب شناسی رشد جریان های تکفیری
آینده‏ نگاری رفتار گروه ‏های تکفیری،آسیب شناسی رشد جریان های تکفیری
ezra lioyd707 views
Ashbahe daheie avval ourpresident.ir von World secrets
Ashbahe daheie avval ourpresident.irAshbahe daheie avval ourpresident.ir
Ashbahe daheie avval ourpresident.ir
World secrets636 views
اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟ von Seyed Mohammad Hassan Hosseini
اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟
اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟
گفتگو با علیرضا سمیع آذر von Alireza Yazdani
گفتگو با علیرضا سمیع آذر گفتگو با علیرضا سمیع آذر
گفتگو با علیرضا سمیع آذر
Alireza Yazdani372 views
آوینی و مدرنیته نهایی von Saeid Heidari
آوینی و مدرنیته  نهاییآوینی و مدرنیته  نهایی
آوینی و مدرنیته نهایی
Saeid Heidari111 views
اضطراب منزلتی status anxiety von Yaser Derakhshan
اضطراب منزلتی status anxietyاضطراب منزلتی status anxiety
اضطراب منزلتی status anxiety
Yaser Derakhshan586 views
خلاصه کتاب موج سوم von Dr Peshevar
خلاصه کتاب موج سومخلاصه کتاب موج سوم
خلاصه کتاب موج سوم
Dr Peshevar3.3K views
تفاوت میان جنبش¬های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستی von ezra lioyd
تفاوت میان جنبش¬های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستیتفاوت میان جنبش¬های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستی
تفاوت میان جنبش¬های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستی
ezra lioyd596 views

اصول مدیریت درس دوم.pptx

 • 1. ‫عالی‬ ‫تحصیالت‬ ‫وزارت‬ ‫کاروان‬ ‫دانشگاه‬ ‫دانشکده‬ ‫اقتصاد‬ ‫تعلمی‬ ‫سال‬ ۱۴۰۲
 • 2. ‫تکوین‬ ‫سیر‬ ‫اندیشه‬ ‫هاي‬ ‫مدیریت‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫نخستین‬ ‫آکادمیک‬ ‫و‬ ‫مستقل‬ ‫رشته‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مدیریت‬ ‫رشته‬ ‫هرچند‬ ‫ال‬ 1881 ‫م‬ . ‫در‬ ‫دانشگاه‬ ‫پنسیلوانیا‬ ‫تأسیس‬ ‫گردید‬ . ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫هاي‬ ‫اندیشه‬ ‫تکوین‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫پیموده‬ ‫را‬ ‫تکاملی‬ ‫فرآیندي‬ ‫مدیریت‬ . ‫آغاز‬ ‫اندیشیدن‬ ‫آغاز‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫مقوله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تاریخ‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫انفرادي‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫بشر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫یعنی‬ ،‫بشر‬ ‫اجتماعی‬ ‫زندگی‬ ‫اجتماعی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گذاشت‬ ‫قدم‬ ‫تالش‬ ‫هاي‬ ‫دست‬ ‫گروهی‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫وصول‬ ‫براي‬ ‫گروهی‬ ‫مربوط‬ ،‫زد‬ ‫دانست‬ . ‫بررسی‬ ‫انسان‬ ‫هاي‬ ‫شناسان‬ ‫اختیار‬ ‫مفهوم‬ ،‫ابتدایی‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫افراد‬ ‫بقاي‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫واضح‬ ‫بسیار‬ ‫تاحدود‬ ‫اختی‬ ‫مراتب‬ ‫سلسله‬ ‫از‬ ‫تبعیت‬ ‫به‬ ‫زیادي‬ ‫ار‬ ‫داشته‬ ‫بستگی‬ ‫احتمال‬ ‫است‬ ‫جریان‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫زیادي‬ ‫مفاهیم‬ ‫اداري‬ ‫از‬ ‫ابتدا‬ ‫راه‬ ‫نظامی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫واحدهاي‬ ‫به‬ ‫سرانجام‬ ‫و‬ ‫قبیله‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬ ‫خانواده‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫است‬ ‫دوران‬ ‫هاي‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مختلفی‬ ‫اندیشه‬ ‫هاي‬ ‫نما‬ ‫و‬ ‫نشو‬ ‫فرصت‬ ‫مدیریت‬ ‫مورد‬ ‫میتوان‬ ‫اجمال‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫بررسی‬ ‫قرار‬ ‫داد‬ .
 • 3. ‫در‬ ‫مدیریت‬ ‫تمدن‬ ‫هاي‬ ‫باستانی‬ ‫سنگ‬ ،‫بناها‬ ‫نوشته‬ ‫ها‬ ‫از‬ ‫باقیمانده‬ ‫آثار‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫تمدنه‬ ‫اي‬ ،‫باستانی‬ ‫نشان‬ ‫دهنده‬ ‫این‬ ‫توجه‬ ‫تمدن‬ ‫ها‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫نوعی‬ ‫عمال‬ ‫مدیریت‬ ‫است‬ ‫بوده‬ . ‫و‬ ‫عظیم‬ ‫بناهاي‬ ‫ساخت‬ ،‫لشکري‬ ‫و‬ ‫کشوري‬ ‫امور‬ ‫اداره‬ .... ‫بدون‬ ‫بهره‬ ‫گیري‬ ‫خالق‬ ‫مدیرانی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اندیشمند‬ ‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫تصور‬ ‫قابل‬ . ‫این‬ ‫از‬ ‫پارهاي‬ ،‫زمانی‬ ‫سیر‬ ‫یک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اندیشه‬ ‫ها‬ ‫است‬ ‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ : .1 ‫سومریها‬ : 5000 ‫من‬ ‫به‬ ‫سوابق‬ ‫نگهداري‬ ‫براي‬ ‫ضوابطی‬ ‫توانستند‬ ‫خط‬ ‫اختراع‬ ‫با‬ ‫میالد‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سال‬ ‫ظور‬ ‫اعمال‬ ‫کنترل‬ ‫در‬ ‫پدید‬ ‫مدیریت‬ ‫آورند‬ . ‫ر‬ِ‫م‬‫سو‬ ‫تر‬‫دقیق‬ ‫طور‬‫به‬ ‫یا‬ ‫ر‬ِ‫م‬‫شو‬ ‫د‬ ‫شهری‬ ‫ن‬ّ‫د‬‫تم‬ ‫نخستین‬ ، ‫ر‬ ‫مصر‬ ‫با‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫تمدن‬ ‫اولین‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫بود‬ ،‫امروزی‬ ‫عراق‬ ‫جنوب‬ ،‫میانرودان‬ ‫جنوب‬ ‫تاریخی‬ ٔ ‫ه‬‫منطق‬ ‫نامند‬‫می‬ ‫باستان‬ . ‫جنوب‬ ‫در‬ ‫ساکن‬ ‫باستانی‬ ‫اقوام‬ ‫از‬ ‫کنونی‬ ‫سرزمین‬ ‫عراق‬ ‫یعنی‬ ‫میانرودان‬ ( ‫س‬ ‫رزمین‬ ‫رود‬ ‫دو‬ ِ‫ن‬‫میا‬ ‫دجله‬ ‫و‬ ‫فرات‬ ) ‫شمال‬ ‫و‬ ‫فارس‬ ‫خلیج‬ ‫بودند‬ . .2 ‫مصریها‬ : 4000-2000 ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫رساندند‬ ‫اثبات‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫حقیقت‬ ‫این‬ ‫ثالثه‬ ‫عظیم‬ ‫اهرام‬ ‫ساختن‬ ‫با‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ‫فنون‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫دانش‬ ‫اعالي‬ ‫حد‬ ‫در‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ ،‫برنامهریزي‬ ‫در‬ ‫افرادي‬ ‫زمان‬ ‫داشته‬ ‫فراوان‬ ‫همچنین‬ ‫اند‬ ‫امپراطوري‬ ‫یک‬ ‫اداره‬ ‫براي‬ ‫متمرکز‬ ‫غیر‬ ‫سازمانهاي‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫براي‬ ‫آنان‬ ‫روي‬ ‫پهناور‬ ‫آوردند‬ .3 ‫بابل‬ : ‫بابل‬ ‫پادشاه‬ ‫هامورابی‬ ( 1800 ‫ق‬ . ‫م‬ ). ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسایل‬ ‫و‬ ‫بازرگانی‬ ‫امور‬ ‫اداره‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫قوانینی‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫جمله‬ ‫تعیین‬ ‫وضع‬ ‫دستمزد‬ ‫حداقل‬ ‫نمود‬ .4 ‫موسی‬ ‫حضرت‬ ( 1490 ‫ق‬ . ‫م‬ ). ‫قوانین‬ ‫وضع‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫یهود‬ ‫قوم‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫توانمند‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫سازماندهی‬ ‫با‬ ‫بعمل‬ ‫مؤثري‬ ‫اقدامات‬ ‫انسانی‬ ‫روابط‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ،‫شایسته‬ ‫افراد‬ ‫انتخاب‬ ، ‫آورد‬ . ‫که‬ ‫همانگونه‬ ‫درتورات‬ ‫گ‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ‫شعیب‬ ‫حضرت‬ ‫توصیه‬ ‫به‬ ‫حضرت‬ ‫آن‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫نیز‬ ‫روه‬ ‫و‬ ‫صد‬ ،‫ده‬ ‫هاي‬ .... ‫سرپرست‬ ‫یک‬ ‫گمارد‬ ( ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫مراتب‬ ‫سلسله‬ .)
 • 4. ‫ادامه‬ .... .5 ‫همانند‬ ‫مدیریت‬ ‫اصول‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫به‬ ‫تمدن‬ ‫این‬ ‫گسترده‬ ‫توجه‬ ‫میتوان‬ ‫باستان‬ ‫چین‬ ‫تمدن‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫روشهاي‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫رهبري‬ ،‫برنامهریزي‬ ، ‫سازماندهی‬ ‫نمود‬ ( . ‫رساله‬ ‫سون‬ ‫جنگ‬ ‫یا‬ ‫تزو‬ ‫توسط‬ ‫جنگ‬ ‫هنر‬ ‫نوشته‬ ‫پاییز‬ ‫و‬ ‫بهار‬ ‫میان‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫میالد‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ششم‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫تزو‬ ‫سون‬ ‫است‬‫شده‬ : ‫ای‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫خودش‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫نظامی‬ ‫تاکتیک‬ ‫و‬ ‫استراتژی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫کننده‬‫تعیین‬ ‫اثر‬ ‫یک‬ ‫کتاب‬ ‫تون‬ ‫اس‬ ‫نظامی‬ ‫استراتژی‬ ٔ ‫ه‬‫دربار‬ ‫ها‬‫کتاب‬ ‫ترین‬‫موفق‬ ‫و‬ ‫ترین‬‫قدیمی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫رود‬‫می‬ ‫شمار‬‫به‬ ‫اصلی‬ ‫که‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬‫تاکتیک‬ ،‫زمین‬ ‫مشرق‬ ‫جنگی‬ ‫تفکر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ … ‫تأثیرگذار‬ ‫است‬‫بوده‬ .) ‫الگوی‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫دانست‬ ‫زمینه‬ . .6 ‫یونانیان‬ ( 400 ‫ق‬ . ‫م‬ ). ‫و‬ ‫افکار‬ ‫آزادانه‬ ‫تبادل‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آوردند‬ ‫پدید‬ ‫را‬ ‫محلی‬ ‫حکومت‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫نوعی‬ ‫اندیشه‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫تشویق‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫اي‬ ‫مشاوره‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫یاد‬ . ‫به‬ ‫جمهوریت‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫افالطون‬ ‫اصل‬ ‫تخصص‬ ‫میکند‬ ‫اشاره‬ ‫کار‬ ‫تقسیم‬ ‫و‬ . .7 ‫هخامنشی‬ ‫پادشاه‬ ‫کورش‬ ،‫باستان‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ( 400 ‫ق‬ . ‫م‬ ). ‫براي‬ ‫ریزي‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫قائل‬ ‫خاصی‬ ‫اهمیت‬ ‫ساختن‬ ‫یکسان‬ ‫امو‬ ‫در‬ ‫توفیق‬ ‫شرط‬ ‫را‬ ‫ترتیب‬ ‫و‬ ‫نظم‬ ‫و‬ ‫فرماندهی‬ ‫وحدت‬ ،‫کار‬ ‫تقسیم‬ ،‫کار‬ ‫انجام‬ ‫روشهاي‬ ‫ر‬ ‫دانست‬ ‫می‬ . ‫وي‬ ‫کار‬ ،‫همکاري‬ ‫بر‬ ‫حمعی‬ ‫دسته‬ ، ‫استفاده‬ ،‫هدف‬ ‫وحدت‬ ‫از‬ ‫سنجی‬ ‫حرکت‬ ‫و‬ .... ‫تأکید‬ ‫داشت‬ . ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫دوران‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫مدیریت‬ ‫تحول‬ ‫سیر‬ ‫بررسی‬ ‫درقال‬ ‫ب‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫افکار‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫خطا‬ ‫و‬ ‫زمون‬ ‫است‬ . ‫در‬ ‫دوران‬ ‫این‬ ‫اداره‬ ‫در‬ ‫امور‬ ‫هرمکانی‬ ‫بر‬ ‫بوجود‬ ‫مدیران‬ ‫تواناییهاي‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫احتیاجات‬ ‫حسب‬ ‫به‬ ،‫آمده‬ ‫می‬ ‫برده‬ ‫کار‬ ‫است‬ ‫شده‬
 • 5. ‫وسطی‬ ‫قرون‬ ‫در‬ ‫مدیریت‬ ‫وسطی‬ ‫قرون‬ ‫در‬ ( ‫از‬ 476 ‫م‬ . ‫قرن‬ ‫تا‬ ‫بود‬ ‫غربی‬ ‫روم‬ ‫امپراطوري‬ ‫سقوط‬ ‫که‬ 15 ‫م‬ ). ‫دوران‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫یاد‬ ‫تاریکی‬ ‫رشد‬ ‫آن‬ ‫تبع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫کندي‬ ‫رشد‬ ‫غربی‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫معرفت‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ،‫میشود‬ ‫اندیش‬ ‫ه‬ ‫هاي‬ ‫قابل‬ ‫مدیریتی‬ ‫نبود‬ ‫توجه‬ . ‫اداره‬ ‫هرچند‬ ‫بود؛‬ ‫فئودالی‬ ‫و‬ ‫نامتمرکز‬ ً‫بعضا‬ ‫جوامع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫حاکم‬ ‫نظام‬ ‫هاي‬ ‫دارائی‬ ‫بزر‬ ‫فئودالی‬ ‫گ‬ ‫بدن‬ ‫نیز‬ ‫شیوهاي‬ ‫اعمال‬ ‫نبود‬ ‫ممکن‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫مؤثر‬ . ‫اسالمی‬ ‫تمدن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شرق‬ ‫در‬ ‫دوران‬ ‫همین‬ ‫در‬ ، ‫درخشانی‬ ‫هاي‬ ‫چهره‬ ‫فارابی‬ ‫همانند‬ ‫و‬ ‫غزالی‬ ، ... ‫اندیشمندان‬ ‫اذعان‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫یافتند‬ ‫ظهور‬ ‫هاي‬ ‫اندیشه‬ ‫تکوین‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫نقش‬ ‫غربی‬ ‫غیر‬ ‫اداري‬ ‫است‬ ‫انکار‬ ‫قابل‬ . ‫ف‬ ‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ارابی‬ ‫سال‬ ‫در‬ 900 ‫م‬ . ‫حاکم‬ ‫خصوصیات‬ ‫و‬ ‫وظایف‬ ‫تشریح‬ ‫به‬ ‫پردازد‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫سلسله‬ ‫بر‬ ‫فرماندهی‬ ‫مراتب‬ ‫تأکید‬ ‫میکند‬ ‫می‬ .
 • 6. ،‫جامعه‬ ‫نیازهاي‬ ‫تبع‬ ‫به‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫آغاز‬ ‫و‬ ‫رنسانس‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫هایی‬ ‫دیدگاه‬ ‫ا‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بعاد‬ ‫مختلف‬ ‫مطرح‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫پردازانی‬ ‫نظریه‬ ‫هاي‬ ‫دیدگاه‬ ‫همانند‬ : ‫و‬ ‫تاون‬ ‫هنري‬ ،‫اسمیت‬ ‫آدام‬ ... ‫نمود‬ ‫اشاره‬ . ( ‫رنسانس‬ ( ‫به‬ ‫فرانسوی‬ : Renaissance) ، ،‫نوزایی‬ ٔ ‫ه‬‫دور‬ ٔ ‫ه‬‫دور‬ ‫نوزایش‬ ‫یا‬ ،‫حیات‬ ‫تجدید‬ ٔ ‫ه‬‫دور‬ ‫جنبش‬ ‫فرهنگی‬ ‫از‬ ‫دورانی‬ ‫آغازگر‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫مهمی‬ ‫علمی‬ ‫انقالب‬ ، ‫مذهبی‬ ‫اصالحات‬ ‫و‬ ‫پیشرفت‬ ‫هنری‬ ‫در‬ ‫اروپا‬ ‫شد‬ . ‫بین‬ ‫گذار‬ ِ‫دوران‬ ،‫نوزایش‬ ‫دوران‬ ‫میانه‬ ‫های‬‫سده‬ ( ‫وسطی‬ ‫قرون‬ ) ‫و‬ ‫جدید‬ ‫دوران‬ ‫است‬ . ‫ب‬ ‫نخستین‬ ،‫ار‬ ٔ ‫ه‬‫سد‬ ‫در‬ ‫ها‬‫فرانسوی‬ ‫را‬ ‫رنسانس‬ ٔ ‫ه‬‫واژ‬ ۱۶ ‫بردند‬ ‫کار‬‫به‬ ‫میالدی‬ . ٔ ‫ه‬‫سد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نوزایش‬ ٔ ‫ه‬‫دور‬ ‫آغاز‬ ۱۴ ‫در‬ ‫میالدی‬ ‫شمال‬ ‫ایتالیا‬ ‫دانند‬‫می‬ . ٔ ‫ه‬‫سد‬ ‫در‬ ‫جنبش‬ ‫این‬ ۱۵ ‫شمال‬ ،‫میالدی‬ ‫اروپا‬ ‫فراگرفت‬ ‫نیز‬ ‫را‬ . ‫تحول‬ ‫یک‬ ،‫رنسانس‬ ۳۰۰ ‫که‬ ‫است‬ ‫ساله‬ ‫از‬ ‫فلورانس‬ ‫در‬ ‫ایتالیا‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫آغاز‬ ‫روشنگری‬ ‫عصر‬ ‫اروپا‬ ‫در‬ ‫انجامید‬ .) ‫باتوجه‬ ‫روند‬ ‫بر‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫که‬ ‫عمیقی‬ ‫تأثیرات‬ ‫به‬ ‫گیري‬ ‫شکل‬ ‫مدیریت‬ ‫علم‬ ‫داشته‬ ‫اس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ت‬ ‫به‬ ‫مبحث‬ ‫با‬ ‫اختصار‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫عناصر‬ ‫هاي‬ ‫مؤلفه‬ ‫شد‬ ‫خواهیم‬ ‫آشنا‬ ‫بیشتر‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ . ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫تا‬ ‫رنسانس‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫مدیریت‬
 • 7. ‫مد‬ ‫علم‬ ‫پیدایش‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫تأثیر‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫یریت‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ( ‫دوم‬ ‫موج‬ ) ‫دهه‬ ‫تا‬ ‫اروپا‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫آغاز‬ ‫هفدهم‬ ‫قرن‬ ‫اواسط‬ ‫از‬ ‫که‬ 1970 ‫م‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ایالت‬ ‫متحده‬ ‫دهه‬ ‫تا‬ ‫امریکا‬ 1960 ‫م‬ ‫یافت‬ ‫تداوم‬ . ‫بشري‬ ‫تمدن‬ ‫تکامل‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫جدیدي‬ ‫موج‬ ‫شاهد‬ ‫ما‬ ‫پس‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫تافلر‬ ‫الوین‬ ‫آقاي‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫مایه‬ ‫گران‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫خود‬ « ‫سوم‬ ‫موج‬ » ‫انقالب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫الکترونیک‬ ( ‫سوم‬ ‫موج‬ ) ‫میکند‬ ‫یاد‬ . ‫به‬ ‫موسوم‬ ‫کشورهاي‬ ‫اگرچه‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫انق‬ ‫گذراندن‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫الب‬ ‫الکترونیک‬ ‫سایر‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫جهان‬ ‫کشورهاي‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫نحوي‬ ‫به‬ ‫هرکدام‬ ، ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫هاي‬ ‫موج‬ ‫هست‬ ‫روبرو‬ ‫ند‬ . ‫باقی‬ ‫کشاورزي‬ ‫انقالب‬ ‫در‬ ‫هنوز‬ ‫جوامع‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫اند‬ ‫مانده‬ ( ‫التین‬ ‫امریکاي‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫قبایل‬ ‫همانند‬ ) ‫ام‬ ‫ا‬ ‫مینمایند‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫موج‬ ‫هرسه‬ ‫همزمان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫برخی‬ . ‫صورت‬ ‫به‬ ‫انسانها‬ ‫اول‬ ‫موج‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫میزیستند‬ ‫مهاجر‬ ‫غالبا‬ ‫کوچک‬ ‫آذوق‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬ ‫ه‬ ( ‫میوههاي‬ ‫گیاهان‬ ‫و‬ ‫درختان‬ ) ، ‫گیري‬ ‫ماهی‬ ‫و‬ ‫شکار‬ ، ‫داري‬ ‫گله‬ ‫میکردند‬ ‫ارتزاق‬ . ‫انقالب‬ ‫آغاز‬ ‫با‬ ‫تقسیم‬ ‫بدوي‬ ‫و‬ ‫متمدن‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫متحول‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫انسانها‬ ،‫کشاورزي‬ ‫ویژگیهاي‬ ،‫شدند‬ ‫این‬ ‫دوره‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫کرد‬ . .1 ‫اداره‬ ‫فئودالی‬ ‫و‬ ‫نامتمرکز‬ ً‫بعضا‬ ‫و‬ ‫استبدادي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ً‫عموما‬ ‫حکومتها‬ ‫میشد‬ . .2 ‫شکل‬ ‫اجتماعی‬ ‫طبقات‬ ‫گرفته‬ ( ‫بردگان‬ ‫و‬ ‫رعایا‬ ،‫اشراف‬ ) ‫بود‬ ‫فرد‬ ‫مقام‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫تولد‬ ‫و‬ ( ‫ای‬ ‫در‬ ‫نکه‬ ‫اي‬ ‫طبقه‬ ‫چه‬ ‫آمده‬ ‫دنیا‬ ‫به‬ ) ‫است‬ . .3 ‫از‬ ‫بسیاري‬ ‫هاي‬ ‫نقش‬ ‫چون‬ ‫اجتماعی‬ : ‫نگهداري‬ ،‫تولید‬ ،‫آموزش‬ ( ،‫سالمندان‬ ،‫کودکان‬ ‫از‬ ‫بیماران‬ ) ‫و‬ . .. ‫میرسید‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫خانه‬ ‫دردرون‬ . ‫بود‬ ‫نسلی‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خانواده‬ ‫ساختار‬ . .4 ‫داشت‬ ‫قرار‬ ‫انسان‬ ‫عضالنی‬ ‫نیروي‬ ‫تقویت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫تکنولوژي‬ . ‫همانند‬ : ،‫اهرم‬ ،‫چرخ‬ ‫تکنولوژي‬ ‫آهن‬ ‫گاو‬ ‫و‬ ‫منجنیق‬ .
 • 8. .5 ‫اخذ‬ ‫طبیعت‬ ‫از‬ ‫انرژي‬ ‫شد‬ ‫می‬ . ‫یعنی‬ : ‫سوزاندن‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫انرژي‬ ،‫حیوان‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫عضالنی‬ ‫نیروي‬ ‫درختان‬ ‫چوب‬ ‫شدنی‬ ‫احیا‬ ‫و‬ ‫تجدیدپذیر‬ ‫انرژيهاي‬ ‫کالم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باد‬ ،‫آب‬ ‫نیروي‬ ، . .6 ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫قرار‬ ‫مزرعه‬ ‫و‬ ‫خانه‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫خودکفا‬ ‫و‬ ‫نامتمرکز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تولیدي‬ ‫نظام‬ ‫دس‬ ‫ت‬ ‫ساز‬ ( ‫معموال‬ ‫محصول‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫عدد‬ ‫یک‬ ) ‫بود‬ . .7 ‫مفهوم‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫یحتاجش‬ ‫ما‬ ‫اعظم‬ ‫قسمت‬ ‫خانواده‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫نبود‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫مردم‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تولید‬ ‫میکرد‬ . ‫میشد‬ ‫انجام‬ ‫دورهگرد‬ ‫فروشندگان‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ً‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توزیع‬ . ‫دنیا‬ ‫از‬ ‫نقاطی‬ ‫در‬ ‫دوران‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫نشانه‬ ‫همانند‬ ،‫شد‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫از‬ : ‫ایجاد‬ ‫شهرهاي‬ ‫ایجاد‬ ،‫جنوبی‬ ‫امریکاي‬ ‫و‬ ‫آسیا‬ ‫در‬ ‫عظیم‬ ‫هاي‬ ‫نظام‬ ‫پیدا‬ ،‫مصر‬ ‫و‬ ‫بابل‬ ‫و‬ ‫اسالمی‬ ‫تمدن‬ ‫در‬ ‫پهناور‬ ‫اداري‬ ‫یش‬ ‫و‬ ‫مدارس‬ ‫هاي‬ ‫دانشگاه‬ ‫و‬ ‫دنیا‬ ‫از‬ ‫نقاطی‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ . ... ‫هایی‬ ‫نشانه‬ ‫فقط‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫همه‬ ‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫اما‬ ‫از‬ ‫دانست‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫سالهاي‬ ‫در‬ ‫که‬ ۱۶۵۰-۱۷۵۰ ‫در‬ ‫شد‬ ‫آغاز‬ ‫انگلیس‬ . ‫آغاز‬ ‫با‬ ‫آنکه‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫نکته‬ ‫ق‬ ‫با‬ ‫اول‬ ‫موج‬ ‫امریکا‬ ‫در‬ ‫میپرداختند‬ ‫قبل‬ ‫موج‬ ‫نیروهاي‬ ‫با‬ ‫خونین‬ ‫نبرد‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫موج‬ ‫نیروهاي‬ ،‫موج‬ ‫هر‬ ‫عام‬ ‫تل‬ ‫و‬ ‫پوستان‬ ‫سرخ‬ ‫کردن‬ ‫آواره‬ ‫ب‬ ‫آمده‬ ‫دیار‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کشاورزي‬ ‫تمدن‬ ‫ایجاد‬ ‫براي‬ ‫که‬ ‫اروپائیانی‬ ‫سوي‬ ‫از‬ ‫آنان‬ ‫ودند‬ ‫شد‬ ‫آغاز‬ . ‫نیز‬ ‫دوم‬ ‫موج‬ ‫باجنگهاي‬ ‫دهه‬ ‫مسلحانه‬ 1850 ‫در‬ ‫شمال‬ ‫صنعتگران‬ ‫و‬ ‫جنوب‬ ‫کشاورزان‬ ‫میان‬ ‫م‬ ‫الغاي‬ ‫پوشش‬ ‫داري‬ ‫برده‬ ‫خورد‬ ‫رقم‬ . ‫و‬ ‫کودتاها‬ ،‫انقالبها‬ ،‫سیاسی‬ ‫بحرانهاي‬ ‫به‬ ‫منازعات‬ ‫این‬ ‫دنیا‬ ‫دیگر‬ ‫کشورهاي‬ ‫از‬ ‫بسیاري‬ ‫در‬ ... ‫منج‬ ‫شده‬ ‫ر‬ ‫است‬ . ‫ها‬ ‫تقابل‬ ‫این‬ ‫منشای‬ ‫ا‬ ‫موج‬ ‫کدام‬ ‫نیروهاي‬ ‫توسط‬ ‫باید‬ ‫جوامع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫داره‬ ‫شود‬ ‫ادامه‬ ....
 • 9. ‫انقالب‬ ‫تاثرات‬ ‫صنعتی‬ ‫ابعاد‬ ‫بر‬ ‫زندگی‬ ‫بشر‬ .1 ‫شد‬ ‫منتقل‬ ‫کارخانه‬ ‫به‬ ،‫خانه‬ ‫و‬ ‫مزرعه‬ ‫از‬ ‫تولید‬ ‫نظام‬ . .2 ‫کارخانه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫میکرد‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫مزرعه‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫کاري‬ ‫نیروي‬ ‫نیازمند‬ ،‫صنعت‬ ‫ایجاد‬ ‫پیوست‬ ‫می‬ ‫ل‬ ، ‫ذا‬ ‫بایستی‬ ‫خانواده‬ ‫خانواده‬ ‫به‬ ‫نسلی‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫اي‬ ‫هسته‬ ‫تبدیل‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫وظایف‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫دیگر‬ ‫بخشهاي‬ ‫میگردید‬ ‫منتقل‬ . ،‫بیمارستان‬ ،‫مدرسه‬ ‫کارخانه؛‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫اساس‬ ‫همین‬ ‫بر‬ ‫محل‬ ‫نگهداری‬ ‫سازمان‬ ‫هزاران‬ ‫و‬ ‫سالمندان‬ ‫پدید‬ ‫دیگر‬ ‫آمد‬ . .3 ‫جامعه‬ ‫بخشهاي‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خودکفایی‬ ‫خانواده‬ ،‫اقتصادي‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫شد‬ ‫محتاج‬ . ‫شدن‬ ‫صنعتی‬ ‫نسب‬ ‫مزیت‬ ‫نظیر‬ ‫توجیهاتی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شکست‬ ‫درهم‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫کشورها‬ ‫خودکفایی‬ ،‫حتی‬ ‫ی‬ ،‫تولید‬ ‫متقابل‬ ‫وابستگی‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫جوامع‬ ‫داد‬ . .4 ‫از‬ ‫انرژي‬ ‫هاي‬ ‫سوخت‬ ‫تأمین‬ ‫سنگ‬ ‫زغال‬ ‫و‬ ‫گاز‬ ،‫نفت‬ ‫چون‬ ‫فسیلی‬ ‫شد‬ ‫می‬ ( ‫ناپذیر‬ ‫تجدید‬ ‫منابع‬ ) . .5 ‫تب‬ ‫ابزاري‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫باشد‬ ‫انسانها‬ ‫عضالنی‬ ‫نیروي‬ ‫تقویت‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫آنکه‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ‫تکنولوژي‬ ‫شد‬ ‫دیل‬ ‫که‬ ‫براب‬ ‫چندین‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مولد‬ ‫میتوانست‬ ‫انسان‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫داشت؛‬ ‫زایندگی‬ ‫قدرت‬ ‫بشر‬ ‫همانند‬ ‫او‬ ‫ر‬ ،‫نماید‬ ‫تولید‬ ‫بود‬ ‫انبوه‬ ‫تولید‬ ،‫تکنولوژیی‬ ‫چنین‬ ‫محصول‬ . .6 ‫را‬ ‫جدیدي‬ ‫توزیع‬ ‫نظام‬ ،‫انبوه‬ ‫تولید‬ ‫طلبید‬ ‫می‬ ( ‫آن‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫گسترش‬ .) ‫ها‬ ‫ده‬ ‫مغازه‬ ‫کوچک‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫هاي‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫گسترد‬ ‫توزیع‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫شبکه‬ ‫یاري‬ ‫با‬ ،‫زنجیرهاي‬ ‫عظیم‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫کاالها‬ ‫روزانه‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫گرفتند‬ ‫عهده‬ . .7 ‫شدند‬ ‫مدرن‬ ‫انسان‬ ‫جدید‬ ‫نیازهاي‬ ‫تأمین‬ ‫متصدي‬ ‫بزرگ‬ ‫سازمانهاي‬ .
 • 10. ‫اصول‬ ‫گانه‬ ‫شش‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قوانینی‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫داراي‬ ‫تمدنی‬ ‫هر‬ ‫هاي‬ ‫شریان‬ ‫همه‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫جریان‬ ،‫تمدن‬ ‫آن‬ ‫آن‬ ‫ابعاد‬ ‫اثر‬ ‫میگذارد‬ . ‫اصول‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫گانهاي‬ ‫شش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫عبارتنداز‬ : .1 ‫کردن‬ ‫استاندارد‬ ( ‫سازي‬ ‫همسان‬ :) ‫عدد‬ ‫یک‬ ً‫معموال‬ ‫محصول‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اول‬ ‫موج‬ ‫برخالف‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫در‬، ‫میگردید‬ ‫تولید‬ ‫مشابه‬ ‫محصول‬ ‫میلیونها‬ ‫صنعتی‬ ‫تمدن‬ . .2 ‫کردن‬ ‫تخصصی‬ : ‫میکرد‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫تمام‬ ‫خانواده‬ ‫یک‬ ‫قبال‬ ( ‫ک‬ ‫تقسیم‬ ‫ار‬ . ) .3 ‫سازي‬ ‫همزمان‬ : ‫شناسی‬ ‫وقت‬ ،‫وظایف‬ ‫متقابل‬ ‫وابستگی‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫کشاورزي‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫چندانی‬ ‫اهمیت‬ ‫اما‬ ‫نداشت‬ ‫متقابل‬ ‫ارتباط‬ ‫صنعتی‬ ‫تمدن‬ ‫در‬ ‫به‬،‫وظایف‬ ‫ضروري‬ ‫را‬ ‫زمان‬ ‫ساخت‬ . .4 ‫تراکم‬ : ‫دوم‬ ‫موج‬ ‫در‬ ‫سازي‬ ‫تراکم‬ ‫در‬ ‫هاي‬ ‫بخش‬ ‫بود‬ ‫اجتناب‬ ‫غیرقابل‬ ‫جامعه‬ ‫مختلف‬ . ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫تراکم‬ ،‫انرژي‬ ‫جمعیت‬ ‫در‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫پذیرفت‬ ‫کارصورت‬ ‫در‬ ‫تراکم‬ . ‫کود‬ ‫منوال‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫کان‬ ‫گردید‬ ‫متراکم‬ ،‫سهامی‬ ‫عظیم‬ ‫شرکتهاي‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫زندانها‬ ‫در‬ ‫تبهکاران‬ ،‫مدارس‬ ‫در‬ . .5 ‫سازي‬ ‫بیشینه‬ : Maximization ‫تمدن‬ ‫صنعتی‬ « ‫بزرگ‬ » ‫مترادف‬ ‫را‬ « ‫کارآ‬ » ‫میشمرد‬ . .6 ‫تمرکز‬ : ‫تشویق‬ ‫اقتصادي‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫ابعاد‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫تمرکز‬ ‫شد‬ ‫می‬ .
 • 11. ‫صنعتی‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫مدیران‬ ‫نقش‬ ‫جامعه‬ ‫حاکمان‬ ‫و‬ ‫قدرت‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مردم‬ ،‫اول‬ ‫موج‬ ‫تمدن‬ ‫در‬ - ‫خواه‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫پادشاهان‬ ‫خواه‬ ‫حاکمان‬ ‫کلیسا‬ - ‫آورد‬ ‫پدید‬ ‫را‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫جدیدي‬ ‫نوع‬ ‫دوم‬ ‫موج‬ ‫اما‬ ‫داشتند؛‬ ‫کامل‬ ‫شناخت‬ . ‫همانگونه‬ ‫بیان‬ ‫پیشتر‬ ‫که‬ ‫گردید‬ ‫تمدن‬ ‫و‬ ‫خانه‬ ‫دونهاد‬ ‫شامل‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫اول‬ ‫موج‬ ‫جامعه‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫موجب‬ ‫صنعتی‬ ‫نظیر‬ ‫بخش‬ ‫هزاران‬ ‫به‬ ‫بود‬ ‫مزرعه‬ : ‫کارخانه‬ ‫و‬ ‫بیمارستان‬ ،‫زندان‬ ،‫دانشگاه‬ ،‫مدرسه‬ ، ... ‫تقسیم‬ ،‫شود‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫افرادي‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫نیاز‬ ،‫تفکیک‬ ‫این‬ ‫کنار‬ ‫منفک‬ ‫بخشهاي‬ ‫یکدیگ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پراکنده‬ ‫و‬ ‫پیوند‬ ‫ر‬ ‫دهند‬ . ‫در‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫جدیدي‬ ‫نوع‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫سبب‬ ‫خود‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫جوامع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫پدیدار‬ ‫آن‬ ‫اصلی‬ ‫وظیفه‬ ‫بخشی‬ ‫انسجام‬ ‫بود‬ ‫جامعه‬ ‫مختلف‬ ‫بخشهاي‬ ‫در‬ . ‫صاحبان‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫قدرت‬ ‫جدید‬ ، ‫چون‬ ‫عناوینی‬ : ‫و‬ ‫سرپرستان‬ ‫و‬ ‫معاونین‬ ،‫هماهنگی‬ ‫مسؤوالن‬ ،‫اداري‬ ‫مدیران‬ ... ‫اطالق‬ ‫شد‬ ‫می‬ . ‫این‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫مدیران‬ ‫س‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫بگمارند‬ ‫شغلی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هرکسی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫نقشها‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫ازند‬ ‫پاداشی‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫بگیرد‬ ‫باید‬ . ‫ی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ،‫توزیع‬ ،‫تولید‬ ‫آنان‬ ‫کدیگر‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫براي‬ ‫قوانینی‬ ‫و‬ ‫ساختند‬ ‫مرتبط‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫وضع‬ ‫کردند‬ .
 • 12. ‫شایستگی‬ ‫هاي‬ ( ‫مهارت‬ ‫هاي‬ ) ‫مدیریت‬ ‫وظیفه‬ ‫چهار‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫مدیران‬ ‫همه‬ ‫برنامه‬ ‫ریزي‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫وکنترل‬ ‫رهبري‬ ،‫سازماندهی‬ ، ‫میرسانند‬ ‫باید‬ ‫داراي‬ ‫باشند‬ ‫هم‬ ‫توانایی‬ ‫چهار‬ . ‫این‬ ‫ها‬ ‫شایستگی‬ ‫کتز‬ ‫رابرت‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫عبارتند‬ ‫از‬ .1 Technical Competencies ‫فنی‬ ‫های‬ ‫شایستگی‬ : ‫و‬ ‫کار‬ ‫شیوه‬ ،‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تخصصه‬ ‫یا‬ ‫دانش‬ ‫درکاربرد‬ ‫مدیر‬ ‫توانایی‬ ‫یعنی‬ ‫است؛‬ ‫تخصصی‬ ‫زمینه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫فنون‬ ‫ویژه‬ ‫اي‬ . .2 Human Competencies ‫انسانی‬ ‫شایستگیهاي‬ : ‫اف‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫مدیر‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ،‫راد‬ ‫و‬ ‫انگیزش‬ ،‫ارتباطات‬ ‫در‬ ‫مهارت‬ ‫داشتن‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫میشود؛‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫انگیزه‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫شناخت‬ ‫انگی‬ ،‫ارتباطات‬ ‫در‬ ‫مهارت‬ ‫داشتن‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫میشود؛‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫انگیزه‬ ‫اختیارو‬ ‫تفویض‬ ‫و‬ ‫زش‬ ‫تفویض‬ ‫اختیار‬ .3 Conceptual Competencies ‫ادراکی‬ ‫شایستگیهاي‬ : ‫هماهنگ‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫ذهنی‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫پیچ‬ ‫مسائل‬ ‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫توانایی‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫سازمان‬ ‫منافع‬ ‫و‬ ‫فعالیتها‬ ‫همه‬ ‫کردن‬ ،‫یده‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫حلهاي‬ ‫راه‬ ‫ارائه‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫حل‬ ‫راه‬ . .4 Political Competencies ‫سیاسی‬ ‫شایستگیهاي‬ : ‫خو‬ ‫قدرت‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ،‫د‬ ‫میباشد‬ ‫درست‬ ‫ارتباط‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫قدرت‬ ‫پایگاه‬ ‫ایجاد‬ .
 • 13. ‫ادامه‬ ..... ‫نمودار‬ ‫پایین‬ ‫ارتباط‬ ‫میان‬ ‫شایستگیهاي‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫مدیریت‬ ‫سطوح‬ ‫با‬ ‫مدیریت‬ : ‫میزان‬ ‫سطوح‬ ‫نیاز‬ ‫هریک‬ ‫به‬ ‫مدیریت‬ ‫مختلف‬ ‫یکسان‬ ‫مدیریتی‬ ‫شایستگیهاي‬ ‫از‬ ‫نیست‬ . ‫م‬ ‫عالی‬ ‫دیران‬ ‫به‬ ‫مهارت‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫بیشتري‬ ‫فنی‬ ‫مهارت‬ ‫به‬ ‫عملیاتی‬ ‫مدیران‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫ادراکی‬ . ‫ل‬ ‫هستند‬ ‫انسانی‬ ‫مهارتهاي‬ ‫نیازمند‬ ‫اندازه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫سازمانی‬ ‫سطوح‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫مدیران‬ ً‫تقریبا‬ ‫ذا‬ ‫صرف‬ ‫نظر‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫مدیریت‬ ، ‫مهمترین‬ ‫است‬ ‫انسانی‬ ‫مهارت‬ ،‫مدیران‬ ‫موفقیت‬ ‫عامل‬ . ‫نش‬ ‫تحقیق‬ ‫یک‬ ‫ان‬ ‫بزرگترین‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫شکست‬ ‫دلیل‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫مهارت‬ ‫نداشتن‬ ،‫مدیران‬ ‫ناکامی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫ی‬ ‫تحقیقات‬ ‫است‬ ‫دهه‬ 1990 ‫م‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫کافی‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫مدیران‬ ‫براي‬ ‫فنی‬ ‫مهارتهاي‬ ‫که‬ ‫روابط‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫مدیر‬ ،‫نیست‬ ‫انسانی‬ ‫نیز‬ ‫ازمهارت‬ ‫برخوردار‬ ‫باالیی‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫باشد‬
 • 14. ‫مدیریت‬ ‫علم‬ ‫مطالعه‬ ‫دالیل‬ ‫وجود‬ ‫مختلفی‬ ‫دالیل‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫فراگیر‬ ‫اینگونه‬ ‫مدیریت‬ ‫علم‬ ‫آموزش‬ ‫امروزه‬ ‫چرا‬ ‫اینکه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دارد‬ .1 ‫آشنایی‬ ‫است‬ ‫مدرن‬ ‫زندگی‬ ‫ضروریات‬ ‫از‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ . ‫اگر‬ ‫باشددر‬ ‫قرار‬ ‫متش‬ ‫جهانی‬ ‫کل‬ ‫سازمانهاي‬ ‫از‬ ‫درهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫گریزي‬ ،‫کنیم‬ ‫زندگی‬ ‫تنیده‬ ‫پ‬ ‫یچیده‬ ‫ترین‬ ‫آشنا‬ ‫اجتماعی‬ ‫ساختارهاي‬ ‫سازمانها‬ ،‫شویم‬ ‫سایه‬ ‫بشري‬ ‫زندگی‬ ‫پود‬ ‫و‬ ‫تار‬ ‫تمامی‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫افکنده‬ . .2 ‫اگر‬ ‫ش‬ ،‫سازمان‬ ‫کارمند‬ ‫یا‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شویم‬ ‫مشغول‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بخواهیم‬ ‫اید‬ ‫از‬ ‫بخواهیم‬ ‫رفتار‬ ‫دالیل‬ ‫شویم‬ ‫مطلع‬ ‫فرادستان‬ ‫یا‬ ‫فرودستان‬ . ‫د‬ ‫یک‬ ‫میتواند‬ ‫مدیریت‬ ‫علم‬ ‫یدگاه‬ ‫ما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫عمیق‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ .3 ‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫همه‬ ‫سود‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫کمک‬ ‫سازمانها‬ ‫مدیریت‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫مدیریت‬ ‫آموزش‬ ‫اس‬ ‫ت‬ .4 ‫اخذ‬ ‫و‬ ‫درسی‬ ‫واحد‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مدرك‬
 • 15. ‫نقش‬ ‫هاي‬ ‫رشته‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫علمی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫دیگر‬ ‫معارف‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫بسیاري‬ ‫از‬ ‫متأثر‬ ‫مدیریت‬ : ‫روانشناسی‬ ‫روانشناسی‬ ، ‫شناسی‬ ‫جامعه‬ ،‫اجتماعی‬ ،‫سیاسی‬ ‫علوم‬ ، ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫مهندسی‬ ،‫آمار‬ ‫و‬ ‫ریاضیات‬ ،‫اقتصاد‬ ،‫اخالق‬ ،‫فلسفه‬ .... ‫بررسی‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫علمی‬ 50 ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫رشته‬ ‫میپردازند‬ ‫سازمانها‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫جنبه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫که‬
 • 16. ‫مدیریت‬ ‫علم‬ ‫بودن‬ ‫اکتسابی‬ ‫یا‬ ‫ذاتی‬ ‫ب‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫بشري‬ ‫دانش‬ ‫این‬ ‫بودن‬ ‫هنر‬ ‫یا‬ ‫علم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫بودن‬ ‫اکتسابی‬ ‫یا‬ ‫ذاتی‬ ‫موضوع‬ ‫ه‬ ‫پیچیده‬ ‫ماهیت‬ ‫مرتبط‬ ‫آن‬ ‫دانست‬ . ‫است‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫از‬ ‫تلفیقی‬ ،‫مدیریت‬ ً‫مسلما‬ . ‫ب‬ ‫شاید‬ ‫توان‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫دانش‬ ‫یک‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫صحیح‬ ‫کاربرد‬ ‫هنر‬ ‫یک‬ ‫مختلف‬ ‫موقعیتهاي‬ ‫در‬ ‫آن‬ . ‫به‬ ‫میطلبد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هنري‬ ،‫مؤثر‬ ‫مدیریت‬ ‫عبارتی‬ ‫شاید‬ ‫دقی‬ ‫تعبیر‬ ‫این‬ ‫قتر‬ ‫است‬ ‫علم‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫فیزیکی‬ ‫قوانین‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫بعضی‬ ‫کاربرد‬ ‫در‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫اک‬ ‫و‬ ‫تسابی‬ ‫است‬ ‫هنر‬ ‫بیشتر‬ ،‫میگردد‬ ‫باز‬ ‫سایرین‬ ‫با‬ ‫ارتباطات‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مواردي‬ ‫اما‬
 • 17. ‫مدیر‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫مفاهیم‬ ‫شمولیت‬ ‫و‬ ‫فراگیري‬ ‫یت‬ ‫پاسخ‬ ‫عام‬ ً‫کامال‬ ‫مدیریت‬ ‫مفاهیم‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫هستند؟‬ ‫از‬ ‫هاي‬ ‫تفاوت‬ ‫اقتص‬ ،‫ادي‬ ‫سیاسی‬،‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ، ... ‫است‬ ‫منفی‬ ‫گرفت؟‬ ‫بکار‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫میتوان‬ ‫مختلف‬ ‫جوامع‬ ‫میان‬ . ‫اقدامات‬ ‫که‬ ‫مطالعاتی‬ ‫میان‬ ‫مدیریتی‬ ‫مقایسه‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫کشورهاي‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ب‬ ‫جهانی‬ ً‫عموما‬ ، ‫ودن‬ ‫نمیکنند‬ ‫تأیید‬ ‫را‬ ‫مدیریت‬ ‫مفاهیم‬ . ‫امر‬ ‫این‬ ‫دالیل‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫نمود‬ . .1 ‫اکثر‬ ‫مطالعه‬ ‫حوزه‬ ً‫عموما‬ ‫هاي‬ ‫تئوری‬ ‫کانا‬ ،‫امریکا‬ ‫متحده‬ ‫ایالت‬ ‫نظیر‬ ‫کشورهایی‬ ،‫مدیریت‬ ،‫دا‬ ‫و‬ ‫انگلیس‬ ‫سایرکشورهاي‬ ‫صنعتی‬ ‫اند‬ ‫بوده‬ . ‫ب‬ ‫کشورها‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تعمیم‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫تردید‬ ‫ا‬ ‫است‬ ‫روبرو‬ . .2 ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مدیریت‬ ‫هاي‬ ‫شاخه‬ ‫مطالع‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫انسانی‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫ابعادي‬ ،‫انسانی‬ ‫علوم‬ ‫ه‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ . ‫پیچیدگی‬ ‫محیطی‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫تأثر‬ ‫و‬ ‫انسانها‬ ( ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫ف‬ ، ‫تاریخ‬ ‫رهنگ‬ ، ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ) .... ‫که‬ ‫میشود‬ ‫سبب‬ ‫هاي‬ ‫اندیشه‬ ‫نتوان‬ ‫داد‬ ‫ارائه‬ ‫انسانها‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ . .3 ‫تغیی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫پیوسته‬ ‫که‬ ‫محیطی‬ ‫میپذیرد؛‬ ‫صورت‬ ‫خارج‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ر‬ ‫در‬ ‫هرشرایطی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫الزامات‬ ‫میطلبد‬ . .4 ‫است‬ ‫مؤثر‬ ‫مدیریت‬ ‫نظریات‬ ‫بر‬ ‫محققین‬ ‫تحصیالت‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫شخصیتی‬ ‫ویژگیهاي‬ . ‫امروزه‬ ‫هریک‬ ‫هاي‬ ‫رشته‬ ‫پنجاه‬ ‫از‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خاصی‬ ‫نگاه‬ ‫میپردازند‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫موضوع‬ ‫دارند‬ .