Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Wird geladen in …3
×
1 von 26

25 toques

 1. 1. 25 TOQUES PPAARRAA SSEERR MMAAIISS FFEELLIIZZ PPOORR RROOBBEERRTTOO SSHHIINNYYAASSHHIIKKII
 2. 2. 11.. SSeejjaa ééttiiccoo aa vviittóórriiaa qquuee vvaallee aa ppeennaa éé aa qquuee aauummeennttaa ssuuaa ddiiggnniiddaaddee ee rreeaaffiirrmmaa vvaalloorreess pprrooffuunnddooss.. ppiissaarr nnooss oouuttrrooss ppaarraa ssuubbiirr ddeessppeerrttaa oo ddeesseejjoo ddee vviinnggaannççaa..
 3. 3. 22.. EEssttuuddee sseemmpprree ee mmuuiittoo aa ggllóórriiaa ppeerrtteennccee ààqquueellee qquuee tteemm uumm ttrraabbaallhhoo eessppeecciiaall ppaarraa ooffeerreecceerr..
 4. 4. 33.. AAccrreeddiittee sseemmpprree nnoo aammoorr nnããoo ffoommooss ffeeiittooss ppaarraa aa ssoolliiddããoo.. ssee vvooccêê eessttáá ssooffrreennddoo ppoorr aammoorr,, eessttáá ccoomm aa ppeessssooaa eerrrraaddaa oouu aammaannddoo ddee uummaa ffoorrmmaa rruuiimm ppaarraa vvooccêê.. ccaassoo tteennhhaa ssee sseeppaarraaddoo,, ccuurrttaa aa ddoorr,, mmaass ssee aabbrraa ppaarraa oouuttrroo aammoorr..
 5. 5. 44.. SSeejjaa ggrraattoo aa qquueemm ppaarrttiicciippaa ddaass ssuuaass ccoonnqquuiissttaass oo vveerrddaaddeeiirroo ccaammppeeããoo ssaabbee qquuee aass vviittóórriiaass ssããoo aalliimmeennttaaddaass ppeelloo ttrraabbaallhhoo eemm eeqquuiippee.. aaggrraaddeecceerr éé aa mmeellhhoorr mmaanneeiirraa ddee ddeeiixxaarr ttooddooss mmoottiivvaaddooss..
 6. 6. 55.. EElleevvee ssuuaass eexxppeeccttaattiivvaass ppeessssooaass ccoomm ssoonnhhooss ggrraannddeess oobbttêêmm eenneerrggiiaa ppaarraa ccrreesscceerr.. ooss ppeerrddeeddoorreess ddiizzeemm:: ""iissssoo nnããoo éé ppaarraa nnóóss"".. ooss vveenncceeddoorreess ppeennssaamm eemm ccoommoo rreeaalliizzaarr sseeuu oobbjjeettiivvoo..
 7. 7. 66.. CCuurrttaa mmuuiittoo aa ssuuaa ccoommppaannhhiiaa CCaassaammeennttoo ddáá cceerrttoo ppaarraa qquueemm nnããoo éé ddeeppeennddeennttee.. AApprreennddaa aa vviivveerr ffeelliizz mmeessmmoo sseemm uummaa ppeessssooaa aaoo llaaddoo.. SSee nnããoo ttiivveerr ccoomm qquueemm iirr aaoo cciinneemmaa,, vváá ccoomm aa ppeessssooaa mmaaiiss ffaasscciinnaannttee:: vvooccêê!!
 8. 8. 7. TTeennhhaass mmeettaass ccllaarraass AA hhiissttóórriiaa ddaa hhuummaanniiddaaddee éé cchheeiiaa ddee vviiddaass ddeessppeerrddiiççaaddaass.. AAmmoorreess qquuee nnããoo ggeerraamm rreellaaççõõeess eennrriiqquueecceeddoorraass,, ttaalleennttooss qquuee nnããoo lleevvaamm aa ccaarrrreeiirraass ddee ssuucceessssoo.. TTeerr oobbjjeettiivvooss eevviittaa oo ddeessppeerrddíícciioo ddee tteemmppoo,, eenneerrggiiaa ee ddiinnhheeiirroo..
 9. 9. 8. Cuide bbeemm ddoo sseeuu ccoorrppoo AAlliimmeennttaaççããoo,, ssoonnoo ee eexxeerrccíícciiooss ssããoo ffuunnddaammeennttaaiiss ppaarraa uummaa vviiddaa ssaauuddáávveell.. SSeeuu ccoorrppoo éé sseeuu tteemmpplloo.. GGoossttaarr ddaa ggeennttee ddeeiixxaa aass ppoorrttaass aabbeerrttaass ppaarraa qquuee ooss oouuttrrooss ggoosstteemm ttaammbbéémm..
 10. 10. 9. DDeeccllaarree oo sseeuu aammoorr CCaaddaa vveezz mmaaiiss aass ppeessssooaass ddeevveemm eexxeerrcceerr sseeuu ddiirreeiittoo ddee bbuussccaarr oo qquuee qquueerreemm ((ssoobbrreettuuddoo nnoo aammoorr)),, mmaass aatteennççããoo:: eelleeggâânncciiaa ee bboomm sseennssoo ssããoo ffuunnddaammeennttaaiiss..
 11. 11. 10. Amplie os relacionamentos pprrooffiissssiioonnaaiiss OOss aammiiggooss ssããoo aa mmeellhhoorr rreeffeerrêênncciiaa eemm ccrriisseess ee aa mmeellhhoorr ffoonnttee ddee ooppoorrttuunniiddaaddeess nnaa eexxppaannssããoo.. TTeerr bboonnss ccoonnttaattooss éé eesssseenncciiaall eemm mmoommeennttooss ddeecciissiivvooss..
 12. 12. 1111.. SSeejjaa ssiimmpplleess RReettiirree ddee ssuuaa vviiddaa ttuuddoo oo qquuee llhhee ddáá ttrraabbaallhhoo ee pprreeooccuuppaaççããoo ddeessnneecceessssáárriiooss.. CCrriiee eessppaaççoo ppaarraa ddeessffrruuttaarr mmaaiiss aa vviiaaggeemm ddaa vviiddaa
 13. 13. 12. Não imite oo mmooddeelloo mmaassccuulliinnoo OOss hhoommeennss ffiizzeerraamm ssuucceessssoo àà ccuussttaa ddaa ssoolliiddããoo ee ddaa rreessttrriiççããoo aaooss sseennttiimmeennttooss.. OO pprreeççoo tteemm ssiiddoo aallttoo:: iinnffaarrttooss ee ssuuiiccííddiiooss.. SSeemm ddúúvviiddaass,, tteemmooss mmaaiiss aa aapprreennddeerr ccoomm aass mmuullhheerreess ddoo qquuee vvooccêêss ccoonnoossccoo.. PPrreesseerrvvee aa sseennssiibbiilliiddaaddee ffeemmiinniinnaa -- éé mmaaiiss nnaattuurraall ee lluuccrraattiivvaa..
 14. 14. 13. TTeennhhaa uumm oorriieennttaaddoorr VViivveerr éé ddeecciiddiirr nnaa nneebblliinnaa ssaabbeennddoo qquuee oo rreessuullttaaddoo ssóó sseerráá ccoonnhheecciiddoo qquuaannddoo ppoouuccoo rreessttaarr aa ffaazzeerr.. PPrrooccuurree aallgguuéémm ddee ccoonnffiiaannççaa,, ddee pprreeffeerrêênncciiaa mmaaiiss eexxppeerriieennttee ee bbeemm ssuucceeddiiddoo,, ppaarraa llhhee oorriieennttaarr nnaass iinnddeecciissõõeess..
 15. 15. 14. Jogue fora o vício ddaa pprreeooccuuppaaççããoo VViivveerr tteennssoo ee eessttrreessssaaddoo eessttáá vviirraannddoo mmooddaa.. PPaarreeccee qquuee sseerr ccoommppeetteennttee ee eessttaarr ddee bbeemm ccoomm aa vviiddaa ssããoo ccooiissaass iinnccoommppaattíívveeiiss.. BBoobbaaggeemm!! DDeeffiinnaa ssuuaass mmeettaass,, ccoonnqquuiissttee-- aass ee ddeeiixxee aa nneeuurraa ppaarraa qquueemm ggoossttaa ddeellaa!!
 16. 16. 15. O amor é uumm jjooggoo ccooooppeerraattiivvoo SSee vvooccêêss eessttããoo jjuunnttooss,, éé ppaarraa jjooggaarr nnoo mmeessmmoo ttiimmee.. FFiiccaarr mmoossttrraannddoo ddiiffiiccuullddaaddeess ddoo oouuttrroo oouu lleemmbbrraannddoo ssuuaass ffrraaqquueezzaass ppaarraa ooss aammiiggooss nnããoo tteemm ggrraaççaa..
 17. 17. 16. Tenha aammiiggooss vveenncceeddoorreess CCaammppeeõõeess ffaallaamm ddee ee ccoomm ccaammppeeõõeess.. PPeerrddeeddoorreess ssóó ttooccaamm nnaa tteeccllaa ppeerrddeeddoorreess.. AApprrooxxiimmee--ssee ddee ppeessssooaass ccoomm aalleeggrriiaa ddee vviivveerr ee aaffaassttee--ssee ddee ggeennttee bbaaiixxoo--aassttrraall,, qquuee sseeccaa aattéé eessppaaddaa--ddee--ssããoo--jjoorrggee..
 18. 18. 17. Diga adeus aa qquueemm nnããoo mmeerreeccee AAlliimmeennttaarr rreellaacciioonnaammeennttooss qquuee ssóó ttrraazzeemm ssooffrriimmeennttoo éé mmaassooqquuiissmmoo ee aattrraappaallhhaa ssuuaa vviiddaa.. NNããoo ggaassttee vveellaa ccoomm mmaauu ddeeffuunnttoo.. SSee vvooccêê ttiivveerr uumm mmaarriiddoo qquuee nnããoo eesstteejjaa uussaannddoo,, eemmpprreessttee,, vveennddaa,, aalluugguuee,, ddooee ee ddeeiixxee eessppaaççoo lliivvrree ppaarraa uumm nnoovvoo aammoorr..
 19. 19. 1188.. RReessoollvvaa AA ppeessssooaa ddoo pprróóxxiimmoo mmiillêênniioo vvaaii lliimmppaarr ddee ssuuaa vviiddaa aass ssiittuuaaççõõeess ee ooss pprroobblleemmaass ddeessnneecceessssáárriiooss.. SSaaiibbaa ttoommaarr ddeecciissõõeess,, mmeessmmoo aass aannttiippááttiiccaass.. VVooccêê oottiimmiizzaarráá sseeuu tteemmppoo ee sseeuu ttrraabbaallhhoo.. AA VViiddaa fflluuiirráá mmuuiittoo mmeellhhoorr..
 20. 20. 19. Aceite oo rriittmmoo ddoo aammoorr AAssssiimm ccoommoo nniinngguuéémm vvaaii eemmppoollggaaddííssssiimmoo ttooddooss ooss ddiiaass ppaarraa oo ttrraabbaallhhoo,, nniinngguuéémm eessttáá sseemmpprree nnoo aauuggee ddaa ppaaiixxããoo.. CCoobbrraarr ddee ssii ee ddoo oouuttrroo vviivveerr nnaass nnuuvveennss éé oo ccoommeeççoo ddee mmuuiittaa ffrruussttrraaççããoo..
 21. 21. 20. CCeelleebbrree aass vviittóórriiaass CCoommppaarrttiillhhee oo ssuucceessssoo,, mmeessmmoo ppeeqquueennaass ccoonnqquuiissttaass,, ccoomm ppeessssooaass qquueerriiddaass.. GGrriittee,, cchhoorree eenncchhaa--ssee ddee eenneerrggiiaa ppaarraa ooss ddeessaaffiiooss sseegguuiinntteess..
 22. 22. 2211.. PPeerrddooee SSee vvooccêê qquueerr ccoonnttiinnuuaarr ccoomm uummaa ppeessssooaa,, eenntteerrrree oo ppaassssaaddoo ppaarraa vviivveerr ffeelliizz.. TTooddoo mmuunnddoo eerrrraa,, aa ggeennttee ttaammbbéémm..
 23. 23. 2222.. TTeennhhaa ííddoollooss UUmmaa ppeessssooaa qquuee vvooccêê aaddmmiirraa éé uummaa ffoonnttee ddee iinnssppiirraaççããoo.. AAjjuuddaa aa ttoommaarr ddeecciissõõeess ee aa eevviittaarr ddeessvviiooss ddee rroottaa..
 24. 24. 2233.. AArrrriissqquuee!! OO aammoorr nnããoo éé ppaarraa ccoovvaarrddeess.. QQuueemm ffiiccaa aa nnooiittee eemm ccaassaa ssoozziinnhhoo ssóó tteerráá ddee ddeecciiddiirr qquuee ppiizzzzaa ppeeddiirr.. EE oo úúnniiccoo rriissccoo qquuee ccoorrrree sseerráá oo ddee eennggoorrddaarr..
 25. 25. 24. Tenha uummaa vviiddaa eessppiirriittuuaall CCoonnvveerrssaarr ccoomm DDeeuuss éé oo mmááxxiimmoo,, eessppeecciiaallmmeennttee ppaarraa aaggrraaddeecceerr.. RReezzee aanntteess ddee ddoorrmmiirr,, ffaazz bbeemm aaoo ssoonnoo ee àà aallmmaa.. OOrraaççããoo mmeeddiittaaççããoo ssããoo ffoorrççaass ddee iinnssppiirraaççããoo..
 26. 26. 225.. PPllaanneejjee bbeemm uummaa mmuuddaannççaa OOss aarrqquuiitteettooss ggoossttaamm ddee ccoonnhheecceerr bbeemm aass ppeessssooaass ee ddiissccuuttiirr oo pprroojjeettoo aanntteess ddee ccoommeeççaarr aa oobbrraa.. FFaazzeerr ttuuddoo ddee ssuuppeettãã oo lleevvaa aa ddeessggaasstteess ddeessnneecceessssáárriioo.. AA mmeellhhoorr aaççããoo éé aa aannáálliissee ddoo nnoovvoo pprroojjeettoo ddee vviiddaa.. Visite: www.templodossonhos.com

×