Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W6.docx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W6.docx (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W6.docx

  1. 1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: I Teacher: File Created by Ma’am SANDRA A. DARIO Learning Area: ARALING PANLIPUNAN Teaching Dates and Time: SEPTEMBER 26 – 30, 2022 (WEEK 6) Quarter: 1ST QUARTER I. LAYUNIN LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES A. PAMANTAYANG PANGNILALAMAN Ang mag-aaral ay naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkilala sa sarili bilang Pilipino gamit ang konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago B. PAMANTAYAN SA PAGGANAP Ang mag-aaral ay buong pagmamalaking nakapagsasalaysay ng kwento tungkol sa sariling katangian at pagkakakilanlan bilang Pilipino sa malikhaing pamamaraan C. MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO (Isulat ang code ng bawat kasanayan) AP1NAT-If-10 Nakapaghihinuha ng konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga larawan ayon sa pagkakasunod-sunod(petsa ng kapanganakan) AP1NAT-If-10 Nakapaghihinuha ng konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga larawan ayon sa pagkakasunod-sunod (pangalan) AP1NAT-If-10 Nakapaghihinuha ng konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga larawan ayon sa pagkakasunod-sunod(edad) AP1NAT-If-10 Nakapaghihinuha ng konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga larawan ayon sa pagkakasunod- sunod(haba ng buhok,sukat ng paa) (Written Summative Test) II. NILALAMAN Pagkilala sa sarili KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Pahina 46,55 Pahina 55 Pahina 55 Pahina55 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pangmag-aaral Pahina 33,41 Pahina41 Pahina 41 Pahina 41 B. Kagamitan Powerpoint Presentation, larawan Powerpoint Presentation,Larawan Ppt. Presentation,larawan Ppt. Presentation, Larawan III. PAMAMARAAN A. Balik-aral at/o pagsisimula ng bagong aralin Ipakita ang larawan ng timeline ng agila. Sa paano nagsimula ang buhay ng isang agila? Ano-ano ang mga bagay na nagbago sa inyong personal na gamit mula noong sanggol kayo hanggang sa kasalukuyan? Ano ang ibinigay sa inyo ng inyong magulang noong kayo ay isilang? Ano ang mga bagay na nagpapatuloy sa inyong buhay? Ano ang mga bagay na nagbabago? B. Paghahabi sa layunin ng aralin Tingnan ang larawan ng isang bagong silang na sanggol na nakasulat ang petsa ng kapanganakan Ano masasabi tungkol sa larawan? Kailan ipinanganak ang sanggol? Tingnan ang larawan. (larawan ng bagong silang na sanggol) Ano ang masasabi n’yo tungkol sa larawan? Magpakita ng larawan ng bagong silang na sanggol. Ano ang edad ninyo nung kayo ay bagong silang pa lang? Mag-isip ng iba pang mga bagay na nagbabago sa inyong sarili. Isulat sa pisara ang sagot ng mga bata.
  2. 2. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Tanungin ang mga bata kung kailan sila ipinanganak. Ano ang ibinigay sa inyo ng inyong magulang noong kayo ay isilang? Ngayon na kayo ay nag-aaral na, ilang taon na kayo? Mula sa sagot ng mga bata na nakasulat sa pisara,kumuha ng isang pisikal na pagbabago at magatnong tungkol dito. Ano ang itsura ng inyong buhok noong kayo ay bagong silang pa lamang?ngayon na kayo ay nag-aaral na? Ano ang itsura ng inyong paa noong kayo ay bagong silang pa lang? ngayon na kayo ang nag-aaral na? D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Isa-isang patayuin ang mga bata at ipasabi ang petsa ng kanilang kapanganakan. Tanungin ang mga bata kung ito ba ay maaaring magbago. Pagtalakay sa ibinigay na sagot ng mga bata(pangalan,damit,gatas) Pagtuunan ng talakay ang pangalan na nananatili sa isang bata hindi magbabago. Pagtalakay sa ibinigay na sagot ng mga bata. Ano ang masasabi ninyo sa edad ninyo noong kayo ay isinilang hanggang sa kasalukuyan? Nagbago ba ng inyong edad? Bakit? Pagtalakay sa ibinigay na sagot ng mga bata. Ano ang sukat ng paa ninyo noong kayo ay sanggol pa lamang hanggang sa ngayon? Ano ang haba/itsura ng buhok ninyo noong kayo ay sanggol pa lamang hanggang sa kasalukuyan? E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Ipasabi sa mga bata ang petsa ng kanilang kapanganakan at ipasabi na ito ay mananatili hanggang sa sila ay tumanda Ipasabi sa bawat bata ang kanilang pangalan at sabihin na ito ay mananatili at hindi magbabago.Isulat sa pisara ang sagot ng ilang bata at ilahad ang wastong ayos ng pangalan ng unahang titik ayon sa ayos ng titik sa alpabeto. F. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa Formative Assessment) Lagyan ng tsek ang set ng larawan na nagpapakita na ang petsa ng kapanganakan ay nananatili, ekis kung ito ay nababago. (Maghanda ng 1 set ng mga larawan na naka-timeline at may nakasulat na pare- parehong petsa ng kanilang kapanganakan. Ang isang set naman ay may magkakaibang petsa ng kapanganakan mula sanggol hanggang sa paglaki. Magpakita ng larawan ng mga bata na may nakasulat na pangalan at tanungin kung ito ba ay maaari pang mabago. Original File Submitted and Formatted by DepEd Club Member - visit depedclub.com for more Magpakita ng larawan ng bata mula sanggol hanggang sa kasalukuyan na may nakalagay na edad sa bawat larawan. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa larawan? Magpakita ng larawan ng sanggol na wala pang buhok at bata sa kasalukuyang nilang edad na may buhok n. Ano ang masasabi ninyo sa larawan? Magpakita ng larawan ng sapatos/medyas ng isang sanggol hanggang sa sapatos/medyas ng anim na taong gulang. Ano ang msasabi ninyo sa larawan? G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw-araw na buhay Pares-pares na pangkatan Bawat bata ay tatanungin ang petsa ng kapanganakan ng kanilang katabi at Pares-pares na Pangkatan Bawat bata ay ipasabi ang pangalan ng kanilang katabi at ipasabi na ito ay nananatili sa Pares-pares na Pangkatan Bawat bata ay tatanungin ang edad ng kanilang katabi at tatanungin kung ito ba ay Pares-pares na pangkatan Bawat bata ay tatanungin ang kanilang katabi kung naisusuot pa ba nila ang kanilang sapatos/medyas noong sanggol
  3. 3. tatanungin kung ito ba ay magbabago kapag sila ay nasa baitang 2 n. kanila at hindi magbabago. nagbago mula noong sila ay isilang. pa sila at bakit. Tanungin ang mga katabi kung ano ang itsura ng kanilang buhok noong sila ay sanggol pa. H. Paglalahat ng aralin Bigyang diin ang konsepto ng pananatili ng petsa ng kapanganakan ng isang tao. Bigyang diin ang konsepto ng pananatili ng pangalan ng isang tao. Bigyang diin ang konsepto ng pagbabago sa edad ng isang tao. Bigyang diin ang konsepto ng mga pisikal na pagbabago sa isang tao.(buhok at paa) I. Pagtataya ng aralin Magpakita ng larawan ng mga bata na may nakasulat na petsa ng kapanganakan. Iayos ng sunod-sunod ang mga larawan ayon sa buwan ng petsa ng kapanganakan. Magpakita ng mga larawan na may nakasulat na pangalan ng mga bata. Iayos ng sunod-sunod ang mga larawan ayon sa unang letra ng pangalan sa ayos ng alpabeto. Ipaayos ng sunod-sunod ang mga larawan ng sanggol hanggang sa kasalukuyan batay sa kanilang edad na nakasulat sa larawan.Lagyan ng 1-5 sa patlang. Ipaayos ng sunod-sunod ang mga larawan ng sanggol hanggang sa kasalukuyang edad na ipinapakita ang pagbabago sa buhok at paa. Isulat ang 1-5 sa patlang. IV. MGA TALA V. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mga mag-aaral na naka-unawa sa aralin D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiya sa pagtuturo ang nakatulong ng lubos? ● Paggamit ng powerpoint presentation ● Pares-pares na Pangkatan ● Paggamit ng powerpoint presentation ● Pares-pares na Pangkatan ● Paggamit ng powerpoint presentation ● Pares-pares na Pangkatan ● Paggamit ng powerpoint presentation ● Pares-pares na Pangkatan F. Anong suliranin ang aking naranasan na nasolusyunan sa tulong ng aking punongguro? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?

×