Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

lp-ap-ppt.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 103 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie lp-ap-ppt.pptx (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

lp-ap-ppt.pptx

 1. 1. Name of Teacher School Quarter 1 ARALING PANLIPUNAN 4 Mga Paraan Upang Mabawasan Ang Epekto ng Kalamidad
 2. 2. Mga Kasanayan sa Pagkatuto
 3. 3. Nakapagmumungkahi ng mga paraan upang mabawasan ang epekto ng kalamidad. AP4AAB- Ii-j-12
 4. 4. Panalangin
 5. 5. Balik-Aral
 6. 6. 1. Alin sa mga sumusunod ang hindi halimbawa ng anyong tubig? a. lawa b. burol c. dagat
 7. 7. 2. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan ng pagiging insular ng bansa? a. napapaligiran ng mga dagat at karagatan b. kakikitaan ng maraming baybayin c. mayaman sa yamang dagat
 8. 8. 3. Anong anyong lupa ang itinuturing na pinakamataas at may matulis na tuktok? a. burol b. talampas c. bundok
 9. 9. Pagpapakita ng Larawan
 10. 10. 1. Ano ang ipinapakita sa larawan?
 11. 11. 2. Malimit bang mangyari sa Pilipinas ang ipinapakita sa larawan?
 12. 12. 3. Maari kayang maiwasan ang pangyayaring ito? Sa paanong paraan?
 13. 13. Paghawan ng Balakid
 14. 14. 1. kalamidad - Pangyayari o kaganapang nagdudulot ng malaking kapinsalaan at kabagabagan sa mga tao at komunidad.
 15. 15. 2. kinabukasan - Ang kinabukasan o ang hinaharap ay ang mga pangyayaring magaganap pa lamang o hindi pa nangyayari.
 16. 16. 3. Poong Maykapal - Diyos na may likha ng mundo.
 17. 17. Pagganyak na tanong
 18. 18. 1. Ano ang turing sa atin ayon sa tula?
 19. 19. 2. Ano ang dinaranas natin ayon sa tula?
 20. 20. Pagbasa ng Tula
 21. 21. Ano ang mga pamantayan sa pagbabasa ng malakas?
 22. 22. Basahin:
 23. 23. Kapit Lang, Kapatid! Tula ni: Jennefer J. Millan
 24. 24. Perlas ng Silanganan, iyan ang turing sa atin, Magiliw, masayahin, mapagmahal man din.
 25. 25. Ngunit batid ba nila ang dinaranas natin? Iba-ibang kalamidad, walang patid kung dumating.
 26. 26. Malakas na hangin, bubong mo’y halos liparin. Bahang rumaragasa, takbuhan mo man wala kang kawala.
 27. 27. Maalog na lupa, hindi ka makapagtatago saanmang dako. Bulkang nagwawala, animo’y walang patawad sa maysala.
 28. 28. Mahirap man unawain, sadyang ganito ang buhay natin. Paulit-ulit mang mawalan, masaktan at masugatan.
 29. 29. Nakangiti pa ring hinaharap ang kinabukasan Para sa pamilyang minamahal at iniingatan.
 30. 30. “Kapit lang, kapatid!” yan ang kaya kong isambit Sa dasal at pananalig, diringgin din tayo ng langit.
 31. 31. Pagkat ang Poong Maykapal lamang ang nakakaalam Kung hanggang saan ang higpit ng iyong kapit. “Kapit lang, kapatid!”
 32. 32. Pagsagot sa Pagganyak na Tanong
 33. 33. 1. Ano ang turing sa atin ayon sa tula?
 34. 34. 2. Ano ang dinaranas natin ayon sa tula?
 35. 35. 3. Paano natin hinaharap ang ating kinabukasan ayon sa tula?
 36. 36. 4. Sino ang nakakaalam ng lahat ayon sa tula?
 37. 37. 5. Bakit “Kapit Lang, Kapatid” ang pamagat ng tula?
 38. 38. 6. Anong mga kalamidad ang nabanggit sa tula?
 39. 39. 7. Sa inyong palagay, may magagawa ba tayo upang mabawasan ang mga epekto ng kalamidad? Sa paanong paraan?
 40. 40. Pagtalakay
 41. 41. Mga Dapat Tandaan Kung May Mga Panganib o Sakuna Upang Maging Ligtas
 42. 42. LINDOL Habang Lumilindol • Pinapayuhan ang lahat na mag- Duck, cover, and hold. • Magtungo sa ilalim ng mesa at umiwas sa mga pader.
 43. 43. • Magsuot ng hard hat o anumang matigas na bagay na maaaring protektahan ang sarili. • Huwag magpanic at maging kalmado.
 44. 44. Pagkatapos ng Lindol • Lumayo sa mga puno, linya ng kuryente, poste, o iba pang konkretong estruktura.
 45. 45. • Umalis sa mga lugar na mataas na maaaring maapektuhan ng landslide o pagguho ng lupa. • Iwasan din ang paglapit sa tabing-dagat dahil sa badya ng tsunami.
 46. 46. Ang banta ng tsunami ay epekto ng nagaganap na paglindol. Ito ay ang madalas na pagtaas ng tubig sa normal na lebel.
 47. 47. TSUNAMI • Kung nasa dalampasigan, pumunta sa isang mataas at ligtas na lugar. • Iwasan ang mga debris na nasa tubig, maaari itong magdala ng panganib sa mga tao o alagang hayop.
 48. 48. • Suriin ang iyong sarili kung may mga pinsala at humingi ng first aid. At kung may taong nangangailangan ng saklolo, tumawag ng mga propesyonal na may wastong kagamitan para tumulong. • Manatiling kalmado at magdasal.
 49. 49. • Subaybayan ang balita tungkol sa bagyo. • Mag-imbak ng sapat na pagkain. • Alamin kung saan puwedeng lumikas o gumawa ng emergency plan.
 50. 50. Habang Bumabagyo • Iwasang lumabas kapag hindi kailangan. • Makinig/manood sa radyo, telebisyon at mga social media account tungkol sa bagyo. • Iwasang lumusong sa baha.
 51. 51. PAGPUTOK NG BULKAN Bago ang Pagputok ng Bulkan • Maghanda ng emergency kit. • Maghanda ng emergency action plan.
 52. 52. • Laging makipag-ugnayan sa Barangay. • Maghanda ng pagkain na hindi madaling masira at tubig.
 53. 53. Habang sumasabog ang Bulkan • Lumikas sa ligtas na lugar. • Magsuot ng face mask laban sa abo at usok mula sa bulkan.
 54. 54. • Isara ang mga bintana. • Sumunod sa utos ng pamahalaan.
 55. 55. Suriin ang mga pangungusap kung ang mga ito ay nagpapakita ng Nagpapakita mga paraan upang mabawasan ang epekto ng kalamidad. Piliin kung Tama o Mali ang mga pangungusap.
 56. 56. Tama Mali 1. Isara ang mga bintana habang sumasabog ang bulkan.
 57. 57. Tama Mali 2. Lumabas ng bahay habang bumabagyo.
 58. 58. Tama Mali 3. Pagkatapos ng lindol, lumayo sa mga puno, linya ng kuryente, poste, o iba pang konkretong estruktura.
 59. 59. Tama Mali 4. Isawalang bahala ang papalapit na bagyo na narinig sa radyo.
 60. 60. Tama Mali 5. Kung nasa dalampasigan, pumunta sa isang mataas at ligtas na lugar para maiwasan ang tsunami.
 61. 61. Nice! You got the right answer!
 62. 62. Ooops! Sorry. Wrong answer.
 63. 63. Pangkatang Gawain
 64. 64. Rubrics
 65. 65. Pangkat Magbigay ng tatlong paraan (3) upang mabawasan ang epekto ng kalamidad.
 66. 66. 1. 2. 3.
 67. 67. Pangkat Panuto: Isulat sa loob ng hugis puso ang iyong nararamdaman kapag may kalamidad na nararanasan at ano ang iyong dapat gawin upang maging ligtas ang iyong sarili at pamilya.
 68. 68. Pangkat Panuto: Gumawa ng Poster na nagpapakita ng paraan upang mabawasan ang epekto ng kalamidad.
 69. 69. Basahing mabuti ang mga sitwasyon. Suriin ang mga pangungusap kung ang mga ito ay nagpapakita ng paraan upang mabawasan ang epekto ng kalamidad. Isulat sa patlang kung Tama o Mali.
 70. 70. _____1. Si Ara ay nagsuot ng face mask laban sa abo at usok mula sa bulkan.
 71. 71. - Sa panahon natin ngayon, bakit patuloy pa rin tayong nagsusuot ng face mask kapag lumalabas ng bahay?
 72. 72. _____2. Sinara ni Nora ang kanilang mga bintana habang pumuputok ang bulkan.
 73. 73. - Ano ang “action word” na nabanggit sa pangungusap?
 74. 74. _____3. Si Mang Ben ay naghanda ng tubig at mga pagkain na hindi madaling masira sapagkat may papalapit na bagyo sa kanilang lugar.
 75. 75. - Ano tatlong pangunahing pangkat ng pagkain?
 76. 76. _____4. Lumikas si Mang kanor at ang kaniyang pamilya sa kanilang lugar na mataas sapagkat maaari silang maapektuhan ng landslide o pagguho ng lupa.
 77. 77. - Ano-ano ang mga panghalip na ginamit sa pangungusap?
 78. 78. _____5. Si Rona ay nanatiling kalmado at hindi nagpanic sa oras ng lindol.
 79. 79. - Bakit kailangan nating manatiling kalmado kahit sa anumang sitwasyon?
 80. 80. Maglaro Tayo!
 81. 81. Mga tanong ng guro
 82. 82. 1. Magbigay ng isang dapat gawin bago magbagyo.
 83. 83. 2. Ano ang dapat gawin habang lumilindol?
 84. 84. 3. Bakit kailangang umalis sa matataas na lugar kapag may badya ng bagyo?
 85. 85. 4. Bakit nagkakaroon ng tsunami?
 86. 86. 5. Paano maiiwasan ang masamang epekto dulot ng kalamidad?
 87. 87. Ano ang inyong naramdaman habang ginagawa ang gawain?
 88. 88. Ngayong napag-aralan mo na ang mga mungkahi upang mabawasan ang masamang epekto dulot ng kalamidad, bilang isang batang katulad mo, ano- anong paghahanda ang iyong gagawin?
 89. 89. Paglalahat
 90. 90. Magbigay ng mga paraan upang mabawasan ang epekto ng kalamidad.
 91. 91. Pagtataya
 92. 92. I. (1-5) Piliin ang angkop na sagot sa mga tanong. Bilugan ang titik ng tamang sagot.
 93. 93. 1. Ano ang mainam gawin kung kasalukuyan mong nararanasan ang lindol? a. sleep, cover, and eat b. duck, cover, and hold c. duck, walk, and hold
 94. 94. 2. Paano makaiiwas sa sakuna ng tsunami ang isang mag-aaral na tulad mo? a. Hindi ako lalahok sa tsunami drill. b. Balewalain ang mga paala-ala ng pamahalaan. c. Laging tandaan ang mga dapat gawin sa oras ng isang kalamidad.
 95. 95. 3. Anong kalamidad ang madalas nararanasan ng ating bansa? a. tsunami b. lindol c. pagbaha
 96. 96. 4. Ano ang dapat gawin kapag may badya ng bagyo? a. balewalain lamang ito. b. Lumikas sa ligtas na lugar. c. Huwag makikinig ng balita sa radio o telebisyon.
 97. 97. 5. Bakit mahalagang paghandaan ang pagdating ng mga kalamidad sa bansa? a. Upang makaiwas sa anumang panganib at epekto nito. b. Upang hindi mapahiya sa iyong kapwa. c. Upang mas lalo pang pagandahin ang bahay at ang iyong lugar.
 98. 98. Gumuhit sa isang malinis na bond paper ng isang simpleng evacuation plan ng inyong tirahan na maaaring magamit sa oras ng sakuna.
 99. 99. Sagutin: Bakit mo masasabi na magiging ligtas ang iyong pamilya sa iyong ginuhit na evacuation plan?

×