Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptx

Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptx
Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptx
Pagrepaso sa K-12 program
aarangkada ngayong taon
Sisimulan na ngayong taon ang pagrepaso sa K to 12 program at sa buong basic education system sa bansa ng
Second Congressional Commission on Education (EDCOM II).
Ayon kay Sen. Win Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Education, may 10 taon ang binigay ng
kongreso sa EDCOM II para pag-aralan ang buong educational system at para gawan sila ng rekomendasyon para
mapaghusay at maiahon mula sa krisis.
Idinagdag pa ni Gatchalian na susuriin ng EDCOM II ang pagtupad sa mga batas na lumikha sa Department of
Education (DepEd), Commission on Higher Education (CHED) at TESDA.
“Sa pagbubukas ng 2023, agaran nating sisimulan ang maigting na pagsusuri sa estado ng edukasyon sa ating
bansa. Sa pamamagitan ng EDCOM II, magpapanukala at magsusulong tayo ng mga repormang tutugon sa krisis
na bumabalot sa sektor ng edukasyon,” giit pa ni Gatchalian.
Magsisilbi naman tagapayo ng EDCOM 11 ang legislation and policy advisory kung saan kabilang sa miyembro nito
sina Pasig Mayor Vico Sotto at Taguig City Mayor Lani Cayetano.
Mula naman sa Academe kasapi rin sina dating Ateneo de Manila President Fr. Bienvenido Nebres and former
University of the Philippines College of Social Sciences and Philosophy dean Dr. Maria Cynthia Rose Bautista.
Isulat ang TAMA o MALI.
___1. Ang lakas-tao ay isang
napakahalagang bahagi ng lipunan.
___2. May mga programang
pangkalusugan ang pamahalaan.
___3. Ilan sa programang
pangkalusugan ay ang programa sa
edukasyon, at programang
pangkapayapaan.
___4. Ang Kagawaran ng Kalusugan
ang pambansang ahensiyang naatasan
ng pamahalaan na mamahala sa mga
serbisyong pangkalusugan.
___5. Maaaring pumunta sa mga
sentrong pangkalusugan (health
center) sa inyong pamayanan para sa
mga pangangailangang medikal.
Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptx
Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptx
Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptx
Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptx
Mga Pamamaraan
ng Pagpapaunlad
ng Edukasyon sa Bansa
Isang mahalagang salik ang
edukasyon sa pag-unlad ng
mamamayan at sa pagsulong ng
isang bansa. Mahalagang salik
din ito sa pag-unlad ng istandard
ng pamumuhay ng bawat
mamamayang nakapag-aral.
Alamin Mo
Sa pamamagitan ng iba-ibang
programang pang-edukasyon ng
pamahalaan, natutugunan ang
pangangailangan sa pagkatuto
ng mga mamamayan.
Ang Pilipinas ay kaisa sa mga bansang
Lahat (Education for All)
nagtataguyod ng Edukasyon para sa
na
naglalayong mapabuti ang kalidad ng
edukasyon ng bawat Pilipino, bata man
o matanda.
pandaigdigang
Bilang
programang
tugon sa
ito at sa
pambansang pangangailangan
na mapaunlad ang sistema
ng edukasyon sa bansa, may mga
programa sa edukasyon na
ipinatupad ang pamahalaan.
Nangunguna sa mga ito ang Basic
Education Program o kilalang
Kinder to Grade 12 Program.
Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptx
Nilalayon nitong magkaroon
ang mga mag-aaral ng lubos
at tuloy-tuloy na pagkatuto
ng mga batayang kasanayan,
at magkaroon ng kahandaan
sa kolehiyo o pag-eempleyo.
May mga Day Care
Center din sa
maraming barangay
na nangangalaga sa
mga batang nag-
uumpisa pa lamang
matuto.
Day Care Center
May programa rin para sa mga
out-of-school youth (OSY) o
pinangangalagaan
yaong
aaral
naman
mga nahinto sa pag-
na
ng Kagawaran ng
Edukasyon sa pamamagitan ng
programa nitong Abot-Alam.
Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptx
Layunin ng programang ito na
mabawasan ang mga OSY at
maihanda sila sa pagnenegosyo o
pageempleyo. Binibigyan sila ng
pagkakataong makapag-aral muli
sa pamamagitan ng Alternative
Learning System sa mga oras at araw
na libre sila o di naghahanapbuhay.
Pinaiigting din ang mga
programa sa edukasyon
para sa mga Indigenous
People (IP) o mga katutubo
nating mamamayan.
Maliban sa literasi, layunin
ding mapangalagaan at
mapagyaman ang kultura
ng mga IP.
Pinalalaganap din ng
pamahalaan ang mga
programa nito sa
iskolarsyip para sa
mahuhusay na mag-
aaral ngunit walang
sapat na panustos sa
pag-aaral.
Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptx
PANGKATANG GAWAIN
Pangkat 1-2
Punan ang graphic organizer ng mga programa
ng pamahalaan sa edukasyon. Maaari mo
itong dagdagan ng iba pang programang iyong
nalalaman.
Pangkat 3-4
Gumawa ng isang poster na
nagpapakita ng pamamaraan sa
pagpapaunlad ng edukasyon sa
bansa.
Isulat ang TAMA o MALI.
___1. Ang edukasyon ay mahalagang salik
sap ag-unlad ng mamamayan at ng bansa.
___2. May mga programang pang-
edukasyon ang pamahalaan, upang
matugunan ang
pangangailangan sa pagkatuto ng mga
mamamayan.
___3. Ang Kinder to Grade 12 Program ay
isang programang pag edukasyon ng
pamahalaan.
___4. May mga Health Center sa maraming
barangay na nangangalaga sa mga batang
nag-uumpisa pa lamang matuto.
___5. Ang mga programa sa iskolarsyip ay
para sa mahuhusay na mag-aaral at may
sapat na panustos sa pag-aaral.
TANDAAN MO
Tungkulin
pangalagaan
ng pamahalaan na
ang kapakanan ng
mamamayan sa larangan ng edukasyon.
• May itinataguyod na mga programa sa
pang-edukasyon
ang pamahalaan na
maitaguyod ang
ng
edukasyon
naglalayong
kapakanang
mamamayan.
Ang K–12 Basic Education Program
ay isang programang naglalayong
makamit ng bawat mag-aaral ang
mga kasanayang kailangan niya sa
kolehiyo,
pagiging
pag-aaral, pagpasok sa
at pag-eempleyo o
entreprenyur.
NATUTUHAN KO
Basahin ang mga kalagayan. Ano ang gagawin mo sa
bawat kalagayan? Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat
sa papel.
1. Nag-anunsiyo ang kapitan sa inyong barangay na maaari
nang magpalista sa inyong paaralan ng mga nais pumasok
sa Kinder. May kapatid kang anim na taong gulang.
A.Sasabihin sa magulang ang anunsiyo.
B.Ipagpatuloy ang ginagawa na parang walang narinig.
C.Hihikayatin ang magulang na ipalista na ang kapatid.
D.Hindi papansinin ang sinabi tutal bata pa naman ang
kapatid.
2.Nahinto sa pag-aaral ang iyong kuya.
Natutunan mo sa paaralan na may programa sa
edukasyon para sa mga nahinto ng pag-aaral.
A.Alamin sa guro kung kanino magtatanong
dahil alam mong interesado ang iyong kuya.
B.Hindi na sasabihin sa kuya tutal
namamasukan na siya sa karinderya.
C.Hayaan na lamang ang iyong kuya dahil
matanda na siya.
D.Hindi na lamang papansinin dahil magastos
ito.
3.Nangangailangan ng mga boluntaryo para sa
pagpapakain sa mga bata sa inyong day care
center sa araw ng Sabado.
A.Hindi ako pupunta dahil mapapagod ako.
B.Ipagpapatuloy ko na lamang ang paglalaro
ko.
C.Tutulong ako kung ano man ang kaya kong
gawin.
D.Hindi na ako pupunta dahil hindi rin
siguro ako bibigyan ng gagawin.
1.Isang katutubo ang iyong kalaro. Sinasabi
niya sa iyo ang tungkol sa kanilang mga
paniniwala na natutunan niya sa kaniyang
pag-aaral.
A.Magkukunyari akong nakikinig.
B.Sasabihin kong maglaro na lamang kami.
C.Makikinig ako para may matutunan din
ako.
D.Sasabihin ko kung ano ang mga ayaw ko
sa mga gawi nila.
5. Para makarating sa paaralan, naglalakad si Lolit at
ang kaniyang dalawang kapitbahay nang isang oras.
Kung ikaw si Lolit, gagawin mo rin ba ang kaniyang
ginagawa?
A.Tutulong na lamang ako sa mga gawain sa bahay.
B.Gagawin ko dahil nais kong makapagtapos ng
pagaaral.
C.Yayayain ko ang aking mga kaklase na lumiban sa
klase.
D.Maaaring tamarin akong pumasok dahil mahirap
maglakad.
Takdang-Aralin:
Ano ang iyong gagawin upang lubos na
mapakinabangan ang mga programa sa
edukasyon ng pamahalaan? Kopyahin ang kahon
sa ibaba at isulat dito ang iyong gagawin. Gawin
ito bilang isang pangako sa sarili.
1 von 37

Recomendados

YUNIT III ARALIN 9Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa von
YUNIT III ARALIN 9Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa BansaYUNIT III ARALIN 9Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa
YUNIT III ARALIN 9Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa BansaEDITHA HONRADEZ
50.2K views29 Folien
Aralin 9 yunit 3:Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa von
Aralin 9 yunit 3:Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa BansaAralin 9 yunit 3:Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa
Aralin 9 yunit 3:Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa BansaEDITHA HONRADEZ
53K views29 Folien
Araling panlipunan iv yunit iv aralin 11 von
Araling panlipunan iv yunit iv aralin 11Araling panlipunan iv yunit iv aralin 11
Araling panlipunan iv yunit iv aralin 11EDITHA HONRADEZ
23.5K views42 Folien
ESTADO NG PANTAWID PAMILYANG PILIPINO PROGRAM (4Ps) SA BAITANG IKALABING – IS... von
ESTADO NG PANTAWID PAMILYANG PILIPINO PROGRAM (4Ps) SA BAITANG IKALABING – IS...ESTADO NG PANTAWID PAMILYANG PILIPINO PROGRAM (4Ps) SA BAITANG IKALABING – IS...
ESTADO NG PANTAWID PAMILYANG PILIPINO PROGRAM (4Ps) SA BAITANG IKALABING – IS...jasminemaemane
9.2K views15 Folien
ESTADO NG PANTAWID PAMILYANG PILIPINO PROGRAM (4Ps) SA BAITANG IKALABING – IS... von
ESTADO NG PANTAWID PAMILYANG PILIPINO PROGRAM (4Ps) SA BAITANG IKALABING – IS...ESTADO NG PANTAWID PAMILYANG PILIPINO PROGRAM (4Ps) SA BAITANG IKALABING – IS...
ESTADO NG PANTAWID PAMILYANG PILIPINO PROGRAM (4Ps) SA BAITANG IKALABING – IS...jasminemaemane
4.1K views15 Folien
G6 cai sangkap ng kaunlaran von
G6 cai sangkap ng kaunlaranG6 cai sangkap ng kaunlaran
G6 cai sangkap ng kaunlaranlizarlao
4K views41 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptx

For sharing-Pambansang Interes _ AP6 Week 7-Q4.pptx von
For sharing-Pambansang Interes _ AP6 Week 7-Q4.pptxFor sharing-Pambansang Interes _ AP6 Week 7-Q4.pptx
For sharing-Pambansang Interes _ AP6 Week 7-Q4.pptxGEMMASAMONTE5
5 views35 Folien
Gil john martin h von
Gil john martin hGil john martin h
Gil john martin hGiljohn Lazaro
236 views3 Folien
Kurikulum K to 12 von
Kurikulum K to 12Kurikulum K to 12
Kurikulum K to 12Wilfred Emperado
2.6K views5 Folien
Mga Paglilingkod ng Pamahalaan sa Mamamayan von
Mga Paglilingkod ng Pamahalaan sa MamamayanMga Paglilingkod ng Pamahalaan sa Mamamayan
Mga Paglilingkod ng Pamahalaan sa MamamayanBilly Rey Rillon
86.4K views15 Folien
Summative Test in AP 3rd Quarter Week 1-3.pdf von
Summative Test in AP 3rd Quarter Week 1-3.pdfSummative Test in AP 3rd Quarter Week 1-3.pdf
Summative Test in AP 3rd Quarter Week 1-3.pdfvbbuton
86 views2 Folien
3rd AP.pptx von
3rd AP.pptx3rd AP.pptx
3rd AP.pptxReuben John Sahagun
24 views44 Folien

Similar a Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptx(20)

For sharing-Pambansang Interes _ AP6 Week 7-Q4.pptx von GEMMASAMONTE5
For sharing-Pambansang Interes _ AP6 Week 7-Q4.pptxFor sharing-Pambansang Interes _ AP6 Week 7-Q4.pptx
For sharing-Pambansang Interes _ AP6 Week 7-Q4.pptx
GEMMASAMONTE55 views
Mga Paglilingkod ng Pamahalaan sa Mamamayan von Billy Rey Rillon
Mga Paglilingkod ng Pamahalaan sa MamamayanMga Paglilingkod ng Pamahalaan sa Mamamayan
Mga Paglilingkod ng Pamahalaan sa Mamamayan
Billy Rey Rillon86.4K views
Summative Test in AP 3rd Quarter Week 1-3.pdf von vbbuton
Summative Test in AP 3rd Quarter Week 1-3.pdfSummative Test in AP 3rd Quarter Week 1-3.pdf
Summative Test in AP 3rd Quarter Week 1-3.pdf
vbbuton86 views
Aralin 3 Naglilingkod sa Atin ang Pamahalaan.pptx von PaulineMae5
Aralin 3 Naglilingkod sa Atin ang Pamahalaan.pptxAralin 3 Naglilingkod sa Atin ang Pamahalaan.pptx
Aralin 3 Naglilingkod sa Atin ang Pamahalaan.pptx
PaulineMae55 views
ARALIN 4.1 Mga Nanapanahong Isyung Lokal at Nasyonal.pptx von AnnTY2
ARALIN 4.1 Mga Nanapanahong Isyung Lokal at Nasyonal.pptxARALIN 4.1 Mga Nanapanahong Isyung Lokal at Nasyonal.pptx
ARALIN 4.1 Mga Nanapanahong Isyung Lokal at Nasyonal.pptx
AnnTY2148 views
suliranin at solusyon sa edukasyon von alleyahRivera
suliranin at solusyon sa edukasyonsuliranin at solusyon sa edukasyon
suliranin at solusyon sa edukasyon
alleyahRivera140.6K views
PRELIM --FIL 205 ANG FILIPINO SA KURIKULUM NG BATAYANG EDUKASYON.pdf von JosephRRafananGPC
PRELIM --FIL 205 ANG FILIPINO SA KURIKULUM NG BATAYANG EDUKASYON.pdfPRELIM --FIL 205 ANG FILIPINO SA KURIKULUM NG BATAYANG EDUKASYON.pdf
PRELIM --FIL 205 ANG FILIPINO SA KURIKULUM NG BATAYANG EDUKASYON.pdf
JosephRRafananGPC2.8K views
EsP9_q1_CLAS8_W8 - RHEA ANN NAVILLA.pdf von NoelPiedad
EsP9_q1_CLAS8_W8 - RHEA ANN NAVILLA.pdfEsP9_q1_CLAS8_W8 - RHEA ANN NAVILLA.pdf
EsP9_q1_CLAS8_W8 - RHEA ANN NAVILLA.pdf
NoelPiedad8 views
AralPan9_q4_mod19_GampaninNgMamamayangPilipinoSaPambansangKaunlaran_v5 (1) (1... von ChephiaBragat
AralPan9_q4_mod19_GampaninNgMamamayangPilipinoSaPambansangKaunlaran_v5 (1) (1...AralPan9_q4_mod19_GampaninNgMamamayangPilipinoSaPambansangKaunlaran_v5 (1) (1...
AralPan9_q4_mod19_GampaninNgMamamayangPilipinoSaPambansangKaunlaran_v5 (1) (1...
ChephiaBragat230 views
K-12 Grade 4 Learner's Material PE Unit 2 von Thisisme SonJay
K-12 Grade 4 Learner's Material PE Unit 2K-12 Grade 4 Learner's Material PE Unit 2
K-12 Grade 4 Learner's Material PE Unit 2
Thisisme SonJay1K views
Ang mga Serbisyong Panlipunan ng Pamahalaan von ArnielViscara1
Ang mga Serbisyong Panlipunan ng PamahalaanAng mga Serbisyong Panlipunan ng Pamahalaan
Ang mga Serbisyong Panlipunan ng Pamahalaan
ArnielViscara110.9K views
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa Mag-aaral Grade 7 von Manuel Dinlayan
Edukasyon sa Pagpapakatao  Modyul para sa Mag-aaral Grade 7Edukasyon sa Pagpapakatao  Modyul para sa Mag-aaral Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa Mag-aaral Grade 7
Manuel Dinlayan33.2K views
KAPIT-para-sa-Edukasyon-Handbook (1).pdf von nelsonmanuel15
KAPIT-para-sa-Edukasyon-Handbook (1).pdfKAPIT-para-sa-Edukasyon-Handbook (1).pdf
KAPIT-para-sa-Edukasyon-Handbook (1).pdf
nelsonmanuel1549 views

Más de JonilynUbaldo1

Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptx von
Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptxQ2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptx
Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptxJonilynUbaldo1
24 views52 Folien
english-Day-3-5-Week-1.pptx von
english-Day-3-5-Week-1.pptxenglish-Day-3-5-Week-1.pptx
english-Day-3-5-Week-1.pptxJonilynUbaldo1
2 views29 Folien
NOV-16.pptx von
NOV-16.pptxNOV-16.pptx
NOV-16.pptxJonilynUbaldo1
2 views55 Folien
PPT von
PPTPPT
PPTJonilynUbaldo1
22 views66 Folien
PPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptx von
PPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptxPPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptx
PPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptxJonilynUbaldo1
31 views81 Folien
ESP-4-WK4- von
ESP-4-WK4-ESP-4-WK4-
ESP-4-WK4-JonilynUbaldo1
17 views12 Folien

Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptx

 • 3. Pagrepaso sa K-12 program aarangkada ngayong taon Sisimulan na ngayong taon ang pagrepaso sa K to 12 program at sa buong basic education system sa bansa ng Second Congressional Commission on Education (EDCOM II). Ayon kay Sen. Win Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Education, may 10 taon ang binigay ng kongreso sa EDCOM II para pag-aralan ang buong educational system at para gawan sila ng rekomendasyon para mapaghusay at maiahon mula sa krisis. Idinagdag pa ni Gatchalian na susuriin ng EDCOM II ang pagtupad sa mga batas na lumikha sa Department of Education (DepEd), Commission on Higher Education (CHED) at TESDA. “Sa pagbubukas ng 2023, agaran nating sisimulan ang maigting na pagsusuri sa estado ng edukasyon sa ating bansa. Sa pamamagitan ng EDCOM II, magpapanukala at magsusulong tayo ng mga repormang tutugon sa krisis na bumabalot sa sektor ng edukasyon,” giit pa ni Gatchalian. Magsisilbi naman tagapayo ng EDCOM 11 ang legislation and policy advisory kung saan kabilang sa miyembro nito sina Pasig Mayor Vico Sotto at Taguig City Mayor Lani Cayetano. Mula naman sa Academe kasapi rin sina dating Ateneo de Manila President Fr. Bienvenido Nebres and former University of the Philippines College of Social Sciences and Philosophy dean Dr. Maria Cynthia Rose Bautista.
 • 4. Isulat ang TAMA o MALI. ___1. Ang lakas-tao ay isang napakahalagang bahagi ng lipunan. ___2. May mga programang pangkalusugan ang pamahalaan.
 • 5. ___3. Ilan sa programang pangkalusugan ay ang programa sa edukasyon, at programang pangkapayapaan. ___4. Ang Kagawaran ng Kalusugan ang pambansang ahensiyang naatasan ng pamahalaan na mamahala sa mga serbisyong pangkalusugan.
 • 6. ___5. Maaaring pumunta sa mga sentrong pangkalusugan (health center) sa inyong pamayanan para sa mga pangangailangang medikal.
 • 11. Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa
 • 12. Isang mahalagang salik ang edukasyon sa pag-unlad ng mamamayan at sa pagsulong ng isang bansa. Mahalagang salik din ito sa pag-unlad ng istandard ng pamumuhay ng bawat mamamayang nakapag-aral. Alamin Mo
 • 13. Sa pamamagitan ng iba-ibang programang pang-edukasyon ng pamahalaan, natutugunan ang pangangailangan sa pagkatuto ng mga mamamayan.
 • 14. Ang Pilipinas ay kaisa sa mga bansang Lahat (Education for All) nagtataguyod ng Edukasyon para sa na naglalayong mapabuti ang kalidad ng edukasyon ng bawat Pilipino, bata man o matanda. pandaigdigang Bilang programang tugon sa ito at sa pambansang pangangailangan
 • 15. na mapaunlad ang sistema ng edukasyon sa bansa, may mga programa sa edukasyon na ipinatupad ang pamahalaan. Nangunguna sa mga ito ang Basic Education Program o kilalang Kinder to Grade 12 Program.
 • 17. Nilalayon nitong magkaroon ang mga mag-aaral ng lubos at tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga batayang kasanayan, at magkaroon ng kahandaan sa kolehiyo o pag-eempleyo.
 • 18. May mga Day Care Center din sa maraming barangay na nangangalaga sa mga batang nag- uumpisa pa lamang matuto.
 • 20. May programa rin para sa mga out-of-school youth (OSY) o pinangangalagaan yaong aaral naman mga nahinto sa pag- na ng Kagawaran ng Edukasyon sa pamamagitan ng programa nitong Abot-Alam.
 • 22. Layunin ng programang ito na mabawasan ang mga OSY at maihanda sila sa pagnenegosyo o pageempleyo. Binibigyan sila ng pagkakataong makapag-aral muli sa pamamagitan ng Alternative Learning System sa mga oras at araw na libre sila o di naghahanapbuhay.
 • 23. Pinaiigting din ang mga programa sa edukasyon para sa mga Indigenous People (IP) o mga katutubo nating mamamayan. Maliban sa literasi, layunin ding mapangalagaan at mapagyaman ang kultura ng mga IP.
 • 24. Pinalalaganap din ng pamahalaan ang mga programa nito sa iskolarsyip para sa mahuhusay na mag- aaral ngunit walang sapat na panustos sa pag-aaral.
 • 26. PANGKATANG GAWAIN Pangkat 1-2 Punan ang graphic organizer ng mga programa ng pamahalaan sa edukasyon. Maaari mo itong dagdagan ng iba pang programang iyong nalalaman.
 • 27. Pangkat 3-4 Gumawa ng isang poster na nagpapakita ng pamamaraan sa pagpapaunlad ng edukasyon sa bansa.
 • 28. Isulat ang TAMA o MALI. ___1. Ang edukasyon ay mahalagang salik sap ag-unlad ng mamamayan at ng bansa. ___2. May mga programang pang- edukasyon ang pamahalaan, upang matugunan ang pangangailangan sa pagkatuto ng mga mamamayan.
 • 29. ___3. Ang Kinder to Grade 12 Program ay isang programang pag edukasyon ng pamahalaan. ___4. May mga Health Center sa maraming barangay na nangangalaga sa mga batang nag-uumpisa pa lamang matuto. ___5. Ang mga programa sa iskolarsyip ay para sa mahuhusay na mag-aaral at may sapat na panustos sa pag-aaral.
 • 30. TANDAAN MO Tungkulin pangalagaan ng pamahalaan na ang kapakanan ng mamamayan sa larangan ng edukasyon. • May itinataguyod na mga programa sa pang-edukasyon ang pamahalaan na maitaguyod ang ng edukasyon naglalayong kapakanang mamamayan.
 • 31. Ang K–12 Basic Education Program ay isang programang naglalayong makamit ng bawat mag-aaral ang mga kasanayang kailangan niya sa kolehiyo, pagiging pag-aaral, pagpasok sa at pag-eempleyo o entreprenyur.
 • 32. NATUTUHAN KO Basahin ang mga kalagayan. Ano ang gagawin mo sa bawat kalagayan? Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa papel. 1. Nag-anunsiyo ang kapitan sa inyong barangay na maaari nang magpalista sa inyong paaralan ng mga nais pumasok sa Kinder. May kapatid kang anim na taong gulang. A.Sasabihin sa magulang ang anunsiyo. B.Ipagpatuloy ang ginagawa na parang walang narinig. C.Hihikayatin ang magulang na ipalista na ang kapatid. D.Hindi papansinin ang sinabi tutal bata pa naman ang kapatid.
 • 33. 2.Nahinto sa pag-aaral ang iyong kuya. Natutunan mo sa paaralan na may programa sa edukasyon para sa mga nahinto ng pag-aaral. A.Alamin sa guro kung kanino magtatanong dahil alam mong interesado ang iyong kuya. B.Hindi na sasabihin sa kuya tutal namamasukan na siya sa karinderya. C.Hayaan na lamang ang iyong kuya dahil matanda na siya. D.Hindi na lamang papansinin dahil magastos ito.
 • 34. 3.Nangangailangan ng mga boluntaryo para sa pagpapakain sa mga bata sa inyong day care center sa araw ng Sabado. A.Hindi ako pupunta dahil mapapagod ako. B.Ipagpapatuloy ko na lamang ang paglalaro ko. C.Tutulong ako kung ano man ang kaya kong gawin. D.Hindi na ako pupunta dahil hindi rin siguro ako bibigyan ng gagawin.
 • 35. 1.Isang katutubo ang iyong kalaro. Sinasabi niya sa iyo ang tungkol sa kanilang mga paniniwala na natutunan niya sa kaniyang pag-aaral. A.Magkukunyari akong nakikinig. B.Sasabihin kong maglaro na lamang kami. C.Makikinig ako para may matutunan din ako. D.Sasabihin ko kung ano ang mga ayaw ko sa mga gawi nila.
 • 36. 5. Para makarating sa paaralan, naglalakad si Lolit at ang kaniyang dalawang kapitbahay nang isang oras. Kung ikaw si Lolit, gagawin mo rin ba ang kaniyang ginagawa? A.Tutulong na lamang ako sa mga gawain sa bahay. B.Gagawin ko dahil nais kong makapagtapos ng pagaaral. C.Yayayain ko ang aking mga kaklase na lumiban sa klase. D.Maaaring tamarin akong pumasok dahil mahirap maglakad.
 • 37. Takdang-Aralin: Ano ang iyong gagawin upang lubos na mapakinabangan ang mga programa sa edukasyon ng pamahalaan? Kopyahin ang kahon sa ibaba at isulat dito ang iyong gagawin. Gawin ito bilang isang pangako sa sarili.