aralin1yunit4-pptx

YUNIT 4 – ARALIN 1
Ang Pagkamamamayang
Pilipino
Editha T.Honradez
Pasolo Elementary School
Pasolo Valenzuela City
Sabihin Mo
I. Sabi ng tatay ko,
kapag merong nagtanong
Kung nasaan ang bayan mo
isagot mo ay yung totoo
II.Sabi ko sa tatay ko
Di bale nang mahirap
Basta lahat ay pantay-pantay at nagkakaisa.
Koro:
Sabihin mong ikaw ay Pilipino
Kahit saang bansa ikaw ay magpunta
Sabihin mo ikaw ay Pilipino
Pilipino ka, yan ang totoo....
III. Sabihin man ng lolo
mo Ika’y Kastila o
Kano
Pagmasdan mo ang kutis mo
Kulay lupa walang kasing ganda. (ulitin ang Koro)
Itanong ang sumusunod:
a. Ano ang hinihiling ng awitin?
b. Ayon sa awit, sino raw ba ang Pilipino?
c.Magpakita ng mga larawan ng iba’t ibang
pangkat etniko at mga dayuhan. Ipatukoy
kung sila ay mamamayang Pilipino at
bakit.
d.Ito ba ang mga batayan ng pagiging
Pilipino?
e.May katibayan ka ba na ikaw
ay Pilipino?
f.Kung ito ay nakasaad sa
inyong birth certificate, anong
katanungan ang sinasagot nito?
g.Alam ba ninyo ang ibig
sabihin ng pagkamamamayan?
Lora, mamamayang
Pilipino ka ba?
Paano mo
nasabing ikaw ay
mamamayang
Pilipino?
Itanong:
Ano ang ibig
sabihin ng salitang
pagkamamamayan?
Ang ay
nangangahulugan ng pagiging kasapi o
miyembro ng isang bansa ayon sa
itinatakda ng batas. Hindi lahat ng
naninirahan sa isang bansa ay
mamamayan nito dahil may mga
dayuhang nakatira dito na maaaring
hindi kasapi nito.
• Halimbawa, ang mga dayuhang naninirahan lamang dito sa
ating bansa upang mag-aral, mamasyal, o makipagkalakal, ay
hindi maituturing na Pilipino dahil sila ay mamamayan ng
ibang bansa. Sino ang mamamayang Pilipino?
Ang pagkamamamayan ay may mga
basehan o batayan at ito ay nakapaloob
sa Saligang Batas ng Pilipinas.
Saligang Batas – ito ay ang
pinakamataas na batas ng isang bansa
at nakasulat dito ang mahahalagang
batas na dapat sundin ng bawat
mamamayan.
Ayon sa Artikulo IV, Seksiyon 1 ng Saligang Batas ng 1987,
maituturing na mamamayang Pilipino ang sumusunod:
1.Mamamayan ng Pilipinas nang pinagtibay ang Saligang
Batas ng 1987 noong Pebrero 2, 1987
2.Ang ama o ina ay mamamayang Pilipino
3.Mga mamamayang isinilang bago sumapit ang Enero 17,
1973 sa mga inang Pilipino na pinili ang
pagkamamamayang Pilipino pagsapit ng 21 taong gulang
4.Mga dayuhang nagpasiyang maging mamamayang
Pilipino ayon sa batas ng naturalisasyon
Ang Mamamayang Pilipino
Ayon din sa Seksiyon 4 ng Saligang Batas ng 1987, ang
isang mamamayan ng Pilipinas na nakapag-asawa ng isang
dayuhan ay mananatiling isang Pilipino maliban na lamang
kung pinili niyang sundin ang pagkamamamayan ng kaniyang
napangasawa.
Batay naman sa Republic Act 9225 na nilagdaan ng
Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong Setyembre 17, 2003,
ang mga dating mamamayang Pilipino na naging mamamayan ng
ibang bansa sa pamamagitan ng naturalisasyon ay maaaring
muling maging mamamayang Pilipino. Siya ay magkakaroon ng
dalawang pagkamamamayan (dual citizenship).
Ang Mamamayang Pilipino
Uri ng Mamamayang Pilipino
Likas o Katutubong
Mamamayan - Ang likas
na mamamayan ay anak
ng isang Pilipino.
Maaaring isa lamang sa
kaniyang mga magulang
o pareho ang Pilipino.
Naturalisadong
Mamamayan - Ang
naturalisadong Pilipino ay
mga dating dayuhan na
naging mamamayang
Pilipino dahil sa proseso ng
naturalisasyon.
Ayon sa Commonwealth Act No. 475, ang isang
dayuhan ay maaaring maging mamamayang Pilipino sa
pamamagitan ng naturalisasyon.
Ang naturalisasyon ay isang legal na paraan kung saan
ang isang dayuhan na nais maging mamamayan ng isang
bansa ay sasailalim sa isang proseso sa korte o
hukuman. Kapag nabigyan na ng pagkamamamayang
Pilipino ang isang dayuhan, kailangan niyang sumunod
sa mga batas at kultura ng bansa. Matatamasa rin niya
ang mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino
maliban sa mahalal sa matataas na posisyon sa
pamahalaan ng bansa.
Mga Katangian ng Isang Dayuhan na nais
Maging Naturalisadong Pilipino
1. Siya ay dalawampu’t isang taong gulang na.
2.Siya ay naninirahan sa Pilipinas nang tuloy-
tuloy sa loob ng sampung taon. Ito ay maaaring
maging limang taon na lamang kung:
a. Ipinanganak siya sa Pilipinas;
b. Nakapag-asawa siya ng isang Pilipino;
c.Nakapagturo siya ng dalawang taon sa
pribado o pampublikong paaralan; at
d. Mayroon siyang bagong
industriya o nakagawa ng isang
bagong imbensyon sa Pilipinas.
3.Siya ay may mabuting
pagkatao.
4.Naniniwala siya sa Saligang
Batas ng Pilipinas.
5.May matatag siyang hanapbuhay at
may ari-arian sa Pilipinas.
6.Nakapagsasalita at nakasusulat siya
ng wikang Pilipino.
7.Tinatanggap niya ang kulturang
Pilipino.
8.Pinag-aaral niya ang mga anak sa mga
paaralang nagtuturo ng kultura at
kasaysayan ng Pilipinas.
Mga Prinsipyo ng Pagkamamamayang Pilipino
ayon sa Kapanganakan
Jus sanguinis ang
pagkamamamayan
kung naaayon sa dugo
o pagkamamamayan
ng mga magulang o
isa man sa kanila.
Jus soli - naman ay
naaayon sa
lugar ng kaniyang
kapanganakan
anuman ang
pagkamamamayan
ng kaniyang mga
magulang
Pagkawala ng Pagkamamamayang
Pilipino
Ang pagkamamamayang Pilipino ay
maaaring mawala, kusang-loob man ito o
sapilitan. Ayon sa ating batas, maaaring
mawala ang pagkamamamayan sa
pamamagitan ng mga ito:
1. Naging naturalisadong mamamayan
siya ng ibang bansa.
2.Naglingkod siya sa sandatahang
lakas ng ibang bansa.
3.Sumumpa siya ng katapatan sa
Saligang Batas ng ibang bansa pagsapit
niya ng 21 taong gulang.
4.Nagpawalang-bisa siya ng
naturalisadong pagkamamamayang
Pilipino
5.Napatunayan siyang
tumakas sa hukbong
sandatahan ng ating bansa
at kumampi sa kaaway sa
panahon ng digmaan
6.Itinakwil niya ang
kaniyang pagkamamamayan
at nag angkin ng
pagkamamamayan ng ibang
bansa (expatriation)
Muling Pagkakamit ng
Pagkamamamayang Pilipino
Ang isang Pilipino na nagdesisyong maging
naturalisadong mamamayan ng ibang bansa ay
maaaring maging Pilipino muli sa pamamagitan ng
sumusunod na mga paraan:
1. Muling naturalisasyon
2. Aksiyon ng Kongreso
3.Pagbabalik sa Pilipinas at muling pagsumpa ng
katapatan sa Republika ng Pilipinas
4.Pagpapatawad sa hatol ng hukuman sa isang
tumakas na miyembro ng Sandatahang Lakas
PAGLALAPAT
Ipagawa sa mga bata
ang nilalaman ng
“Gawin MO- Gawain
A, p. 334 ng KM sa AP
4
Mga Dayuhang Hindi Maaaring
Maging Mamamayang Pilipino
1.Gumamit ng dahas upang magta-
gumpay ang kanilang kagustuhan
2.Sumasalungat o nagrerebelde sa
nakatatag na pamahalaan
3.Nahatulan sa kasalanang
may kaugnayan sa moralidad
gaya ng pagsusugal at
prostitusyon
4.Hindi naniniwala sa
kaugalian, tradisyon, at
simulain ng mga Pilipino
5. Pagiging mamamayan
ng isang bansang hindi
nagka-kaloob ng
karapatang maging
naturalisadong
mamamayan ng Pilipinas
GAWIN MO
Gawain A
Isulat sa notbuk ang kung ang pahayag ay
tumutugon sa pagkamamamayang Pilipino
ayon sa batas at kung hindi.
1.Isa man sa iyong mga magulang ay Pilipino,
ikaw ay mamamayang Pilipino.
2.Ang mga dating dayuhan na dumaan sa
proseso ng naturalisasyon ay mamamayang
Pilipino.
3.Ikaw ay mamamayang Pilipino kung
mamamayan ka ng Pilipinas bago Pebrero
2007.
4.Ang isang Pilipinong nakapag-asawa ng
isang dayuhan ay hindi na maaaring maging
mamamayang Pilipino.
5.Hindi na maaaring maging mamamayang
Pilipino ang isang dating Pilipino na
piniling maging naturalisadong mamamayan
ng ibang bansa.
Gawain B
Sino sa kanila ang mamamayang Pilipino?
Sabihin kung ang nakasalungguhit na
pangalan ay mamamayang Pilipino o hindi
batay sa sitwasyon. Ipaliwanag ang sagot.
1.Si Julius ay anak ng isang Igorot at isang
Ilokano. Naninirahan sila sa Maynila.
2.Nagbabakasyon sa Pilipinas tuwing mahal
na araw si Nyro na isang Australyano.
3.Si Smith na isang Amerikano ay
nakapagpatayo ng isang malaking kompanya sa
Pilipinas. Tatlong taon na siyang naninirahan sa
Pilipinas.
4.Si Lenie ay ipinanganak sa Cebu. Ang kaniyang
ama ay Pilipino at ang kaniyang ina ay Hapones.
5.Si Kapitan Ben ay isang sundalong Pilipino na
naninirahan sa Mindanao. Nang sumiklab ang
labanan ng Abu Sayaf at militar, siya ay tumakas
kasama ang kaniyang pamilya.
Gawain C
Pagtugmain ang mga pahayag sa hanay A at hanay B. Isulat sa notbuk
ang titik ng tamang sagot.
B
A. Dual citizenship
B. Jus sanguinis
C. Jus soli
D. Naturalisasyon
E. Saligang Batas
A
1. Pagkamamamayan ayon
sa pagkamamamayan o dugo ng magulang
2. Proseso ng pagiging
mamamayan ng isang dayuhan ayon sa batas
3.Pagkamamamayan batay
sa lugar ng kapanganakan
4.May dalawang pagka-
Mamamayan
5. Kasulatan kung saan
nakasaad ang pagkamamamayang
Pilipino F. Pagkamamamayan
Gawain D
Isulat ang tamang sagot:
1.Sino-sino ang mamamayang Pilipino
ayon sa Saligang Batas ng 1987?
2.Ano ang dalawang uri ng
pagkamamamayan?
3.Ano-ano ang dalawang prinsipyo ng
pagkamamamayan ayon sa kapanganakan?
TANDAAN MO
Nakasaad sa Saligang Batas ng 1987 ng
Pilipinas ang mga katangian ng isang
mamamayang Pilipino.
•May dalawang uri ng pagkamamamayan:
likas o katutubo at naturalisado.
•May dalawang prinsipyo ng likas na
pagkama-mamayan ayon sa kapanganakan:
ang Jus soli at Jus sanguinis.
•Ang mga dayuhan ay maaaring
maging mamamayang Pilipino sa
pamamagitan ng prosesong
naturalisasyon.
•Ang pagkamamamayan ay
maaaring mawala at makamit
muli.
A.PAGTATAYA
Isulat ang tamang sagot sa sagutang
papel.
Bakit mamamayang Pilipino ang
sumusunod? Ipaliwanag.
1.Ang ama ni Noel ay Pilipino at ang
kaniyang ina ay Tsino.
2.Si Joy ay mamamayang Pilipino na
noong Enero 1987.
3.Si Sarah ay naging naturalisadong
mamamayan ng United States of America
ngunit ninais niyang muling maging Pilipino
dahil ang kaniyang ina ay Pilipino.
4.Sampung taon nang naninirahan si
Avejane sa Pilipinas na isang Jamaican at
siya ay humiling sa korte na maging
mamamayang Pilipino.
5.Ang ama ni Sam ay Ilokano at ang
kaniyang ina ay Kapampangan.
A.Takda
Sagutin ang tanong
Sino-sino ang
mamamayang Pilipino
ayon sa Saligang
Batas ng 1987?
https://www.youtube.com/watch?v=Tp1NCYAx0V0
1 von 38

Recomendados

Aralin- Ang Pagkamamamayang Pilipino von
Aralin- Ang Pagkamamamayang Pilipino Aralin- Ang Pagkamamamayang Pilipino
Aralin- Ang Pagkamamamayang Pilipino KC Gonzales
496 views19 Folien
Aralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptx von
Aralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptxAralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptx
Aralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptxMaryJoyTolentino8
2.3K views39 Folien
Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO von
Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINOAralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINOEDITHA HONRADEZ
290.2K views38 Folien
Filipino suliraning panlipunan von
Filipino suliraning panlipunanFilipino suliraning panlipunan
Filipino suliraning panlipunanEemlliuq Agalalan
40.4K views1 Folie
Ligal at lumalawak na konsepto ng pagkamamamayan von
Ligal at lumalawak na konsepto ng pagkamamamayanLigal at lumalawak na konsepto ng pagkamamamayan
Ligal at lumalawak na konsepto ng pagkamamamayanmelchor dullao
3.5K views11 Folien
Aralin 22-pagiging-mamamayang-pilipino von
Aralin 22-pagiging-mamamayang-pilipinoAralin 22-pagiging-mamamayang-pilipino
Aralin 22-pagiging-mamamayang-pilipinoMhelanieGolingay4
2K views31 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW) von
PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)
PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)joril23
48.9K views8 Folien
Aktibong Pagkamamamayan.pptx von
Aktibong Pagkamamamayan.pptxAktibong Pagkamamamayan.pptx
Aktibong Pagkamamamayan.pptxJulienneMaeMapa
2.9K views19 Folien
AKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN.pptx von
AKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN.pptxAKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN.pptx
AKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN.pptxMichelleFalconit2
486 views16 Folien
PAGKAMAMAMAYAN.pptx von
PAGKAMAMAMAYAN.pptxPAGKAMAMAMAYAN.pptx
PAGKAMAMAMAYAN.pptxNathanCabangbang
2.6K views24 Folien
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf von
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdfdokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdfLaylie Guya
4.5K views33 Folien
Sex at gender von
Sex at genderSex at gender
Sex at genderFroidelyn Fernandez- Docallas
13.1K views29 Folien

Was ist angesagt?(20)

PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW) von joril23
PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)
PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)
joril2348.9K views
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf von Laylie Guya
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdfdokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
Laylie Guya4.5K views
8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx von RYZEL BABIA
8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx
8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx
RYZEL BABIA2K views
Banghay aralin sa araling panlipunan 10 ( jigsaw vi) von Crystal Mae Salazar
Banghay aralin sa araling panlipunan 10 ( jigsaw vi)Banghay aralin sa araling panlipunan 10 ( jigsaw vi)
Banghay aralin sa araling panlipunan 10 ( jigsaw vi)
Crystal Mae Salazar1.7K views
Pakikipag ugnayan ng pilipinas sa ibang bansa von Alice Bernardo
Pakikipag ugnayan ng pilipinas sa ibang bansaPakikipag ugnayan ng pilipinas sa ibang bansa
Pakikipag ugnayan ng pilipinas sa ibang bansa
Alice Bernardo187K views
PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW) von joril23
PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)
PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)
joril2358.2K views
Modyul 24 karapatang pantao von 南 睿
Modyul 24  karapatang pantaoModyul 24  karapatang pantao
Modyul 24 karapatang pantao
南 睿403.1K views
Kabanata 8. Ang Mamamayang Pilipino von joywapz
Kabanata 8. Ang Mamamayang PilipinoKabanata 8. Ang Mamamayang Pilipino
Kabanata 8. Ang Mamamayang Pilipino
joywapz26.4K views
karahasan sa kababaihan demo lesson plan von Cashmir Bermejo
karahasan sa kababaihan demo lesson plankarahasan sa kababaihan demo lesson plan
karahasan sa kababaihan demo lesson plan
Cashmir Bermejo3.6K views
Ang Simula ng Pananakop ng Espanya sa Pilipinas von RitchenMadura
Ang Simula ng Pananakop ng Espanya sa PilipinasAng Simula ng Pananakop ng Espanya sa Pilipinas
Ang Simula ng Pananakop ng Espanya sa Pilipinas
RitchenMadura8.3K views
Gender roles sa pilipinas von Cleo Flores
Gender roles sa pilipinasGender roles sa pilipinas
Gender roles sa pilipinas
Cleo Flores2.3K views

Similar a aralin1yunit4-pptx

aralin1yunit4-170123012531.pdf von
aralin1yunit4-170123012531.pdfaralin1yunit4-170123012531.pdf
aralin1yunit4-170123012531.pdfRanjellAllainBayonaT
22 views38 Folien
AP-4-Lesson-20.pptx von
AP-4-Lesson-20.pptxAP-4-Lesson-20.pptx
AP-4-Lesson-20.pptxjoyformalejo1
139 views23 Folien
ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO von
ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINOANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINOMiss Ivy
278.5K views16 Folien
AP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdf von
AP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdfAP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdf
AP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdfREBECCAABEDES1
194 views20 Folien
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx von
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptxkonsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptxApolinario Encenars
58 views33 Folien
Aralin naturalisasyon at pagkawala ng pagkamamamayang pilipino von
Aralin naturalisasyon at pagkawala ng pagkamamamayang pilipinoAralin naturalisasyon at pagkawala ng pagkamamamayang pilipino
Aralin naturalisasyon at pagkawala ng pagkamamamayang pilipinoKC Gonzales
625 views24 Folien

Similar a aralin1yunit4-pptx(20)

ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO von Miss Ivy
ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINOANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
Miss Ivy 278.5K views
AP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdf von REBECCAABEDES1
AP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdfAP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdf
AP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdf
REBECCAABEDES1194 views
Aralin naturalisasyon at pagkawala ng pagkamamamayang pilipino von KC Gonzales
Aralin naturalisasyon at pagkawala ng pagkamamamayang pilipinoAralin naturalisasyon at pagkawala ng pagkamamamayang pilipino
Aralin naturalisasyon at pagkawala ng pagkamamamayang pilipino
KC Gonzales625 views
P agkamamamayang pilipino von Sherwin Dulay
P agkamamamayang pilipinoP agkamamamayang pilipino
P agkamamamayang pilipino
Sherwin Dulay42.7K views
AP-4-WEEK1-QUARTER-4 pagkamamamayan.pptx von RosebelleDasco
AP-4-WEEK1-QUARTER-4 pagkamamamayan.pptxAP-4-WEEK1-QUARTER-4 pagkamamamayan.pptx
AP-4-WEEK1-QUARTER-4 pagkamamamayan.pptx
RosebelleDasco75 views

Más de JonilynUbaldo1

Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptx von
Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptxQ2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptx
Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptxJonilynUbaldo1
24 views52 Folien
english-Day-3-5-Week-1.pptx von
english-Day-3-5-Week-1.pptxenglish-Day-3-5-Week-1.pptx
english-Day-3-5-Week-1.pptxJonilynUbaldo1
2 views29 Folien
NOV-16.pptx von
NOV-16.pptxNOV-16.pptx
NOV-16.pptxJonilynUbaldo1
1 view55 Folien
PPT von
PPTPPT
PPTJonilynUbaldo1
19 views66 Folien
PPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptx von
PPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptxPPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptx
PPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptxJonilynUbaldo1
30 views81 Folien
ESP-4-WK4- von
ESP-4-WK4-ESP-4-WK4-
ESP-4-WK4-JonilynUbaldo1
16 views12 Folien

Más de JonilynUbaldo1(20)

Último

Araling Panlipunan 6.docx von
Araling Panlipunan 6.docxAraling Panlipunan 6.docx
Araling Panlipunan 6.docxGemmaAbrogarTeraza
14 views7 Folien
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx von
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxJanetteSJTemplo
22 views27 Folien
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P... von
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...TiollyPeaflor
9 views18 Folien
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx von
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxAP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxJanetteSJTemplo
43 views58 Folien
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini... von
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...CarmenTTamac
25 views3 Folien
Balagtasan.docx von
Balagtasan.docxBalagtasan.docx
Balagtasan.docxGemmaAbrogarTeraza
12 views4 Folien

Último(10)

EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P... von TiollyPeaflor
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...
TiollyPeaflor9 views
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx von JanetteSJTemplo
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxAP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
JanetteSJTemplo43 views
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini... von CarmenTTamac
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...
CarmenTTamac25 views
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx von JanetteSJTemplo
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxAP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
JanetteSJTemplo42 views
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf von EliseoFerolino
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfKPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
EliseoFerolino9 views
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN von JowelCastro
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
JowelCastro36 views

aralin1yunit4-pptx

 • 1. YUNIT 4 – ARALIN 1 Ang Pagkamamamayang Pilipino Editha T.Honradez Pasolo Elementary School Pasolo Valenzuela City
 • 2. Sabihin Mo I. Sabi ng tatay ko, kapag merong nagtanong Kung nasaan ang bayan mo isagot mo ay yung totoo II.Sabi ko sa tatay ko Di bale nang mahirap Basta lahat ay pantay-pantay at nagkakaisa. Koro: Sabihin mong ikaw ay Pilipino Kahit saang bansa ikaw ay magpunta Sabihin mo ikaw ay Pilipino Pilipino ka, yan ang totoo.... III. Sabihin man ng lolo mo Ika’y Kastila o Kano Pagmasdan mo ang kutis mo Kulay lupa walang kasing ganda. (ulitin ang Koro)
 • 3. Itanong ang sumusunod: a. Ano ang hinihiling ng awitin? b. Ayon sa awit, sino raw ba ang Pilipino? c.Magpakita ng mga larawan ng iba’t ibang pangkat etniko at mga dayuhan. Ipatukoy kung sila ay mamamayang Pilipino at bakit. d.Ito ba ang mga batayan ng pagiging Pilipino?
 • 4. e.May katibayan ka ba na ikaw ay Pilipino? f.Kung ito ay nakasaad sa inyong birth certificate, anong katanungan ang sinasagot nito? g.Alam ba ninyo ang ibig sabihin ng pagkamamamayan?
 • 5. Lora, mamamayang Pilipino ka ba? Paano mo nasabing ikaw ay mamamayang Pilipino?
 • 6. Itanong: Ano ang ibig sabihin ng salitang pagkamamamayan?
 • 7. Ang ay nangangahulugan ng pagiging kasapi o miyembro ng isang bansa ayon sa itinatakda ng batas. Hindi lahat ng naninirahan sa isang bansa ay mamamayan nito dahil may mga dayuhang nakatira dito na maaaring hindi kasapi nito. • Halimbawa, ang mga dayuhang naninirahan lamang dito sa ating bansa upang mag-aral, mamasyal, o makipagkalakal, ay hindi maituturing na Pilipino dahil sila ay mamamayan ng ibang bansa. Sino ang mamamayang Pilipino?
 • 8. Ang pagkamamamayan ay may mga basehan o batayan at ito ay nakapaloob sa Saligang Batas ng Pilipinas. Saligang Batas – ito ay ang pinakamataas na batas ng isang bansa at nakasulat dito ang mahahalagang batas na dapat sundin ng bawat mamamayan.
 • 9. Ayon sa Artikulo IV, Seksiyon 1 ng Saligang Batas ng 1987, maituturing na mamamayang Pilipino ang sumusunod: 1.Mamamayan ng Pilipinas nang pinagtibay ang Saligang Batas ng 1987 noong Pebrero 2, 1987 2.Ang ama o ina ay mamamayang Pilipino 3.Mga mamamayang isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 sa mga inang Pilipino na pinili ang pagkamamamayang Pilipino pagsapit ng 21 taong gulang 4.Mga dayuhang nagpasiyang maging mamamayang Pilipino ayon sa batas ng naturalisasyon Ang Mamamayang Pilipino
 • 10. Ayon din sa Seksiyon 4 ng Saligang Batas ng 1987, ang isang mamamayan ng Pilipinas na nakapag-asawa ng isang dayuhan ay mananatiling isang Pilipino maliban na lamang kung pinili niyang sundin ang pagkamamamayan ng kaniyang napangasawa. Batay naman sa Republic Act 9225 na nilagdaan ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong Setyembre 17, 2003, ang mga dating mamamayang Pilipino na naging mamamayan ng ibang bansa sa pamamagitan ng naturalisasyon ay maaaring muling maging mamamayang Pilipino. Siya ay magkakaroon ng dalawang pagkamamamayan (dual citizenship). Ang Mamamayang Pilipino
 • 11. Uri ng Mamamayang Pilipino Likas o Katutubong Mamamayan - Ang likas na mamamayan ay anak ng isang Pilipino. Maaaring isa lamang sa kaniyang mga magulang o pareho ang Pilipino.
 • 12. Naturalisadong Mamamayan - Ang naturalisadong Pilipino ay mga dating dayuhan na naging mamamayang Pilipino dahil sa proseso ng naturalisasyon.
 • 13. Ayon sa Commonwealth Act No. 475, ang isang dayuhan ay maaaring maging mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng naturalisasyon. Ang naturalisasyon ay isang legal na paraan kung saan ang isang dayuhan na nais maging mamamayan ng isang bansa ay sasailalim sa isang proseso sa korte o hukuman. Kapag nabigyan na ng pagkamamamayang Pilipino ang isang dayuhan, kailangan niyang sumunod sa mga batas at kultura ng bansa. Matatamasa rin niya ang mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino maliban sa mahalal sa matataas na posisyon sa pamahalaan ng bansa.
 • 14. Mga Katangian ng Isang Dayuhan na nais Maging Naturalisadong Pilipino 1. Siya ay dalawampu’t isang taong gulang na. 2.Siya ay naninirahan sa Pilipinas nang tuloy- tuloy sa loob ng sampung taon. Ito ay maaaring maging limang taon na lamang kung: a. Ipinanganak siya sa Pilipinas; b. Nakapag-asawa siya ng isang Pilipino; c.Nakapagturo siya ng dalawang taon sa pribado o pampublikong paaralan; at
 • 15. d. Mayroon siyang bagong industriya o nakagawa ng isang bagong imbensyon sa Pilipinas. 3.Siya ay may mabuting pagkatao. 4.Naniniwala siya sa Saligang Batas ng Pilipinas.
 • 16. 5.May matatag siyang hanapbuhay at may ari-arian sa Pilipinas. 6.Nakapagsasalita at nakasusulat siya ng wikang Pilipino. 7.Tinatanggap niya ang kulturang Pilipino. 8.Pinag-aaral niya ang mga anak sa mga paaralang nagtuturo ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas.
 • 17. Mga Prinsipyo ng Pagkamamamayang Pilipino ayon sa Kapanganakan Jus sanguinis ang pagkamamamayan kung naaayon sa dugo o pagkamamamayan ng mga magulang o isa man sa kanila.
 • 18. Jus soli - naman ay naaayon sa lugar ng kaniyang kapanganakan anuman ang pagkamamamayan ng kaniyang mga magulang
 • 19. Pagkawala ng Pagkamamamayang Pilipino Ang pagkamamamayang Pilipino ay maaaring mawala, kusang-loob man ito o sapilitan. Ayon sa ating batas, maaaring mawala ang pagkamamamayan sa pamamagitan ng mga ito: 1. Naging naturalisadong mamamayan siya ng ibang bansa.
 • 20. 2.Naglingkod siya sa sandatahang lakas ng ibang bansa. 3.Sumumpa siya ng katapatan sa Saligang Batas ng ibang bansa pagsapit niya ng 21 taong gulang. 4.Nagpawalang-bisa siya ng naturalisadong pagkamamamayang Pilipino
 • 21. 5.Napatunayan siyang tumakas sa hukbong sandatahan ng ating bansa at kumampi sa kaaway sa panahon ng digmaan 6.Itinakwil niya ang kaniyang pagkamamamayan at nag angkin ng pagkamamamayan ng ibang bansa (expatriation)
 • 22. Muling Pagkakamit ng Pagkamamamayang Pilipino Ang isang Pilipino na nagdesisyong maging naturalisadong mamamayan ng ibang bansa ay maaaring maging Pilipino muli sa pamamagitan ng sumusunod na mga paraan: 1. Muling naturalisasyon 2. Aksiyon ng Kongreso 3.Pagbabalik sa Pilipinas at muling pagsumpa ng katapatan sa Republika ng Pilipinas 4.Pagpapatawad sa hatol ng hukuman sa isang tumakas na miyembro ng Sandatahang Lakas
 • 23. PAGLALAPAT Ipagawa sa mga bata ang nilalaman ng “Gawin MO- Gawain A, p. 334 ng KM sa AP 4
 • 24. Mga Dayuhang Hindi Maaaring Maging Mamamayang Pilipino 1.Gumamit ng dahas upang magta- gumpay ang kanilang kagustuhan 2.Sumasalungat o nagrerebelde sa nakatatag na pamahalaan
 • 25. 3.Nahatulan sa kasalanang may kaugnayan sa moralidad gaya ng pagsusugal at prostitusyon 4.Hindi naniniwala sa kaugalian, tradisyon, at simulain ng mga Pilipino
 • 26. 5. Pagiging mamamayan ng isang bansang hindi nagka-kaloob ng karapatang maging naturalisadong mamamayan ng Pilipinas
 • 27. GAWIN MO Gawain A Isulat sa notbuk ang kung ang pahayag ay tumutugon sa pagkamamamayang Pilipino ayon sa batas at kung hindi. 1.Isa man sa iyong mga magulang ay Pilipino, ikaw ay mamamayang Pilipino. 2.Ang mga dating dayuhan na dumaan sa proseso ng naturalisasyon ay mamamayang Pilipino.
 • 28. 3.Ikaw ay mamamayang Pilipino kung mamamayan ka ng Pilipinas bago Pebrero 2007. 4.Ang isang Pilipinong nakapag-asawa ng isang dayuhan ay hindi na maaaring maging mamamayang Pilipino. 5.Hindi na maaaring maging mamamayang Pilipino ang isang dating Pilipino na piniling maging naturalisadong mamamayan ng ibang bansa.
 • 29. Gawain B Sino sa kanila ang mamamayang Pilipino? Sabihin kung ang nakasalungguhit na pangalan ay mamamayang Pilipino o hindi batay sa sitwasyon. Ipaliwanag ang sagot. 1.Si Julius ay anak ng isang Igorot at isang Ilokano. Naninirahan sila sa Maynila. 2.Nagbabakasyon sa Pilipinas tuwing mahal na araw si Nyro na isang Australyano.
 • 30. 3.Si Smith na isang Amerikano ay nakapagpatayo ng isang malaking kompanya sa Pilipinas. Tatlong taon na siyang naninirahan sa Pilipinas. 4.Si Lenie ay ipinanganak sa Cebu. Ang kaniyang ama ay Pilipino at ang kaniyang ina ay Hapones. 5.Si Kapitan Ben ay isang sundalong Pilipino na naninirahan sa Mindanao. Nang sumiklab ang labanan ng Abu Sayaf at militar, siya ay tumakas kasama ang kaniyang pamilya.
 • 31. Gawain C Pagtugmain ang mga pahayag sa hanay A at hanay B. Isulat sa notbuk ang titik ng tamang sagot. B A. Dual citizenship B. Jus sanguinis C. Jus soli D. Naturalisasyon E. Saligang Batas A 1. Pagkamamamayan ayon sa pagkamamamayan o dugo ng magulang 2. Proseso ng pagiging mamamayan ng isang dayuhan ayon sa batas 3.Pagkamamamayan batay sa lugar ng kapanganakan 4.May dalawang pagka- Mamamayan 5. Kasulatan kung saan nakasaad ang pagkamamamayang Pilipino F. Pagkamamamayan
 • 32. Gawain D Isulat ang tamang sagot: 1.Sino-sino ang mamamayang Pilipino ayon sa Saligang Batas ng 1987? 2.Ano ang dalawang uri ng pagkamamamayan? 3.Ano-ano ang dalawang prinsipyo ng pagkamamamayan ayon sa kapanganakan?
 • 33. TANDAAN MO Nakasaad sa Saligang Batas ng 1987 ng Pilipinas ang mga katangian ng isang mamamayang Pilipino. •May dalawang uri ng pagkamamamayan: likas o katutubo at naturalisado. •May dalawang prinsipyo ng likas na pagkama-mamayan ayon sa kapanganakan: ang Jus soli at Jus sanguinis.
 • 34. •Ang mga dayuhan ay maaaring maging mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng prosesong naturalisasyon. •Ang pagkamamamayan ay maaaring mawala at makamit muli.
 • 35. A.PAGTATAYA Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Bakit mamamayang Pilipino ang sumusunod? Ipaliwanag. 1.Ang ama ni Noel ay Pilipino at ang kaniyang ina ay Tsino. 2.Si Joy ay mamamayang Pilipino na noong Enero 1987.
 • 36. 3.Si Sarah ay naging naturalisadong mamamayan ng United States of America ngunit ninais niyang muling maging Pilipino dahil ang kaniyang ina ay Pilipino. 4.Sampung taon nang naninirahan si Avejane sa Pilipinas na isang Jamaican at siya ay humiling sa korte na maging mamamayang Pilipino. 5.Ang ama ni Sam ay Ilokano at ang kaniyang ina ay Kapampangan.
 • 37. A.Takda Sagutin ang tanong Sino-sino ang mamamayang Pilipino ayon sa Saligang Batas ng 1987?