AP4

LAS

R epublic of the P hilippines
D epartm ent of Education
N at io n al C apit al Reg io n
Sc h o o l s D ivisio n O f f ic e o f Las Piñ as C it y
LEARNING ACTIVITY SHEETS
ARALING PANLIPUNAN 4
THIRD QUARTER
Panuto: Basahin at unawain ang bawat tanong. Itiman ang bilog
ng letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel.
1. Alin sa sumusunod ang tumutukoy sa pamahalaan?
A. Ito ay binubuo ng apat na sangay
B. Ito ay pinamumunuan ng pangalawang pangulo
C. Ito ay tumitiyak na maunlad ang ekonomiya ng isang bansa
D. Ito ay isang samahan o organisasyong political na itinataguyod ng
mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at
magpanatili ng isang sibilisadong lipunan.
2. Uri ng pamahalaang umiiral sa Pilipinas kung saan ang
pinanggagalingan ng kapangyarihan ay ang mga mamamayan
A. Monarkiya C. Awtokratiko
B. Komunista D. Demokratiko
3. Isa sa mga kahalagahan ng pamahalaan ay ang
A. Pagpapabaya sa mga likas na yaman ng bansa
B. Pagsasawalang bahala sa karapatan ng mga mamamayan
C. Pagsasagawa ng mga batas sa kapakinabangan ng mga
mayayaman
D. Pagbuo ng mga programang nakabatay sa mga pangunahing
pangangailangan ng mga mamamayan
4. Tumutukoy sa pangangasiwa ng pamahalaan sa aspetong pananalapi
upang matiyak ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa
A. Pagpapatupad
B. Pagbabalangkas
C. Pangangasiwa ng badyet
D. Pangangalaga sa karapatan ng mamayan
5. Alin ang hindi nagpapakita ng kahalagahan ng pamahalaan?
A. Pagpapatupad
B. Pagbabalangkas
C. Pangangasiwa ng badyet
D. Pang-aabuso sa karapatan ng mamayan sa loob at labas ng bansa
2
6. Siya ang may tungkuling tiyakin kung ang mga batas ay matapat na
naipatutupad
A. Kapitan C. Senador
B. Pangulo D. Pangalawang Pangulo
7. Ang kapangyarihan ng sangay na tagapaghukom ay pinangangasiwaan
ng mga _____________
A. Senador C. Kinatawan
B. Hukuman D. Kapitan ng Barangay
8. Alin ang wastong batayan ng isang lugar upang ito ay maging ganap na
lungsod?
A. Ito ay may sukat na 100 kilometro at may 3000 na mga
mamamayan
B. Ito ay may sukat na 50 kilometro kuwadrado at 5000 na
mamamayan
C. Ito ay may sukat na 100 kilometro kuwadrado at may 150,000
na mamamayan
D. Ito ay may sukat na aabot o higit pa sa 2000 kilometro
kuwadrado at may 250,000 na mga mamamayan
9. Sino sa sumusunod ang namumuno sa barangay?
A. Kapitan C. Alkalde
B. Pangulo D. Bise Alkalde
10. Ano ang tawag sa pinakamaliit na yunit ng pamahalaang lokal?
A. Bayan C. Lungsod
B. Barangay D. Lalawigan
11. Ang isa sa sumusunod ay dapat taglayin ng isang nagnanais na
tumakbo sa pagka-Pangulo o Pangalawang Pangulo?
A. Maraming kayamanang naitabi
B. Katutubong mamamayan ng Pilipinas
C. Nakapagsasalita ng iba’t ibang lenggwahe
D. Nakapanirahan sa Pilipinas ng kahit isang taon man lamang
12. Ano ang katangian ng ng mabuting pamumuno sa bansa?
A. Hindi dumadating kung kinakailangan
B. Nagbibigay ng tulong sa harap ng camera
C. Maaasahan at may malasakit sa mga mamamayan
D. Nagbibigay ng tulong sa mamamayan kapag may nakakakita
lamang
13. Ito ang tawag sa isang probisyon ng Saligang Batas na nagtatadhana
na maaaring pakialaman o suriin ng isang sangay ng pamahalaan ang
ginagawa ng iba
A. Veto Power C. Check and Balance
B. Impeachment D. Separation of powers
3
14. Alin ang hind batayan para sa impeachment?
A. katiwalian C. pagtataksil sa bayan
B. panunuhol D. pagsupil sa kriminalidad
15. Alin sa sumusunod ang hindi saklaw ng kapangyarihan at tungkulin ng
isang pangulo?
A. Gumanap bilang Punong Kusmander ng Sandatahang Lakas
B. Magsumite sa Kongreso ng panukalang badyet ng kita at gastos
ng pamahalaan
C. Humawak ng anumang tungkulin o negosyo sa panahon ng
kanyang panunungkulan
D. Gamitin ang kanyang veto power para pigilan ang alinmang
panukalang batas na ipinasa ng Kongreso
16. Kapag may pagsusuri at pagbabalanse ng kapangyarihan ang bawat
sangay ng pamahalaan, nangangahulugan na __________
A. Malaya ang bawat sangay
B. May pagmamalabis ang bawat sangay
C. Nanghihimasok ang mga sangay sa isa’t isa
D. Mas marami ang kapangyarihan ng isang sangay
17. Upang matiyak ang magandang kalidad ng mga bilihing pagkain at
gamot, nagtatag ang pamahalaan ng ahensiyang susubaybay sa mga
ito. Anong ahensiya ito?
A. Bureau of Customs
B. Bureau of Food and Drugs
C. Bureau of Internal Revenue
D. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources
18. Malayang paglalathala at pagbabalita ngunit ipinagbabawal ang
paghikayat sa paglabag sa batas.
A. Karapatan sa pagtitipon-tipon
B. Karapatan sa malayang pamamahayag
C. Karapatang sa paninirahan at paglalakbay
D. Karapatang mamuhay ng ligtas at mapayapa
19. Ang mga may-ari ng mga loteng napasama sa road widening ay
binayaran ng pamahalaan, Ito ay nagpapakita ng___________
A. Karapatang mamuhay
B. Karapatang pangkalusugan
C. Karapatang mamuhay ng Malaya
D. Karapatang magmay-ari at gumamit ng pagmamay-ari
4
20. Ang ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa Karapatan ng
pagkakapantay-pantay sa proteksiyon ng batas, mayaman o mahirap
man
A. Department of Health (DOH)
B. Department of Justice (DOJ)
C. Department of National Defense (DND)
D. Department of Interior and Local Government (DILG)
21. Ang Sangguniang Panlalawigan ay sangay ehekutibo sa lalawigan na
pinamamahalaan ng ______.
A. Alkalde C. Gabinete
B. Bise- Alkalde D. Gobernador
22. Ito ay nagpapakita ng pakikipagtulungan sa pamahalaang pambayan
A. Pagsasawalang bahala sa mga programa ng Sangguniang
Panlalawigan
B. Pagpapatupad ng mga programa sa tulong ng Sangguniang
Pambayan at Alkalde
C. Pagbibigay ng prayoridad sa mga pagsasakatuparan ng mga
programang iilan lamang ang makikinabang
D. Pakikipag-ugnayan sa mga mayayamang negosyante kahit
salungat sa pangkabuhayan ng mamamayan ang negosyong
itatayo
23. Alin dito ang hindi nagpapakita ng pagtutulungan ng pamahalaang
panlalawigan at pamahalaang pambayan?
A. Tinugon ng Gobernador ang kahilingan ng paaralan na magkaroon
ng dagdag na guro
B. Nagkaroon ng programang pangkalusugan para sa mga batang
limang taon pababa
C. Nagpupulong ang Gobernador at mga Alkalde para sa mga
programang angkop na ipatupad
D. Nasalanta ng bagyo ang isang bayan subalit walang tulong na
ibinibigay ang pamahalaang panlalawigan
24. Ahensiyang nangunguna sa pagtataguyod sa kapakanan ng mga
mamamayan sa panahon ng sakuna at kalamidad
A. PAGASA C. PHIVOLCS
B. NDRRMC D. Pag-ibig Fund
25. Ahensiya ng pamahalaan na nagbibigay tulong sa mga mamamayan
upang magkaroon ng murang pabahay
A. PSA C. GSIS
B. SSS D. Pag-ibig Fund
5
26. Batas Republikang nagbibigay sa mga bata ng natatanging proteksiyon
laban sa pang-aabuso, pagsasamantala at diskriminasyon
A. Batas Republika Blg.7160 C. Batas Republika Blg. 9262
B. Batas Republika Blg.7610 D. Batas Republika Blg. 9626
27. Alin ang hindi kasali sa serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan?
A. Pagbabakuna C. Libreng pagpapaospital
B. Libreng edukasyon D. Complete Treatment Pack
28. Programang naglalayong marating ang pinakamahihirap na
mamamayan upang mabigyan ng kumpletong gamot lalo na sa
panahon ng pandemya
A. Pagbabakuna C. Botika ng Bayan
B. Pagpapatubig D. Feeding Program
29. Ilang taong nahinto sa pag-aaral ang ate ng iyong matalik na kaibigan
dahil sa maagang pagkawala ng kanilang ama at pagkakasakit ng
kanilang ina. Ang edad nito ay hindi na akma para sa ikaapat na
baitang. Sa paanong paraan mo matutulungan ang ate ng iyong
kaibigan na nais muling ipagpatuloy ang pag-aaral?
A. Papayuhang humanap siya ng private tutor para matuto
B. Papayuhang humanap ng magiging isponsor nito sa pag-aaral.
C. Papayuhang magtrabaho sa iskwelahan bilang tagasilbi o janitor.
D. Papayuhang kumuha ito ng PEPT o Philippine Educational
Placement Test.
30. Bilang pagtugon sa programang Education for All o Edukasyon para sa
lahat na naglalayong mapabuti ang kalidad ng edukasyon ng bawat
Pilipino, may mga programang inilunsad ang pamahalaan tulad ng
pagtulong o pagbibigay ng libreng edukasyon sa mga mahuhusay na
mag-aaral ngunit walang sapat na panustos sa pag-aaral,
Ano ang tawag dito?
A. Iskolarsyip
B. Alternative Learning System
C. K-12 Basic Education Program
D. Edukasyon para sa Indigenous people
31. Biglang pinasok at hinalughog ng kapulisan ang bahay nila Jose dahil
sa hinahanap nila ang inirereklamong kamag-anak nito. Makatwiran ba
ang kanilang ginawang paghahalughog?
A. Hindi po, dahil sa hindi kanilang bahay ang pinasok ng pulis.
B. Opo, dahil sa may sala naman sa batas ang kanilang hinahanap
C. Opo, dahil nandon naman si Josie ng ginawa ng kapulisan ang
paghahalughog
D. Hindi po, dahil hindi nasunod ang pagpapakita muna ng Search
warrant o warrant of arrest bago isinagawa ang paghahalughog
6
32. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga programang
pang-imprastruktura?
A. Pagkakaroon ng monopolyo
B. Pagpapaunlad ng agrikultura
C. Pagpapatayo ng mga karagdagang tulay
D. Pangangalaga sa mga lokal na industriya at kalakal
33. Isa sa mga programang imprastruktura ay ang School-Building na
ang layunin ay ang ____________________
A. Pagpapatayo ng mga tulay
B. Pagpapatayo ng mga linya ng telepono
C. Pagpapatayo ng mga daungan at paliparan
D. Pagpapatayo ng mga paaralan sa bawat Barangay
34. Dito ipinarerehistro ang mga sasakyan upang sa gayon ay
mapangalagaan ang buhay at kaligtasan ng mga mamamayan habang
naglalakbay.
A. Land Transportation Office (LTO)
B. Philippine Statistics Authority (PSA)
C. Metropolitan Manila Development Authority (MMDA)
D. Department of Public Works and Highways o (DPWH)
35. Ano ang naidudulot ng mga programang pang-imprastruktura ng
pamahalaan sa ating bansa?
A. Nakatutulong ang mga ito sa pag-angat ng ating ekonomiya
B. Nadadagdagan ang mga mamamayang walang hanapbuhay
C. Hindi natutugunan ang pangngailangan ng mga mamamayan
D. Tumataas ang popularidad ng mga namumuno sa pamahalaan
36. Ang sumusunod ay pamantayan o mga katangiang dapat maabot para
masabing mabuti ang pamamahala ng isang organisasyon o
pamahalaan. Alin ang hindi kabilang?
A. Accountability o mataas na pagpapahalaga sa pananagutan
B. Pagkuha sa mga perang dapat ay pinakikinabangan ng
mamamayan o corruption
C. Participatory o pakikilahok ng mga mamamayan sa mga gawain
ng pamahalaan
D.Transparency o kalinawan o pagiging bukas ng mga opisyal na
ulat dokumento at komunikasyon ng pamahalaan
7
37. Ang Green Card ay isa sa mga programa ng punonglunsod ng Las
Pinas na naglalayong mabigyan ng libreng pagpapagamot sa piling
ospital ang mga lehitimong naninirahan sa lungsod. Anong uri ng
programa ng lokal na pamahalaan ito?
A. Programang Pabahay
B. Programang Pangkalusugan
C. Programang Pang-edukasyon
D. Programang Pang-imprastruktura
38. Isang proyekto sa Brgy. Almazan ang pagpapatayo ng evacuation
center na siyang mapagdadalhan sa mga taong inililikas sa panahon ng
unos at kalamidad kaya’t, ang mga punong lalawigan, punong bayan at
mga kapitan sa mga kalapit na barangay ay nagpulong para
maisakatuparan ang proyektong nabanggit, Ano ang ipinahihiwatig sa
ginawang kilos ng mga pinuno?
A. Walang pagkakaisa ang mga namumuno
B. Nais ipagmalaki ng isang namumuno ang kaniyang nagawa
sa kanilang lugar na sakop
C. May pagtutulungan ang iba’t-ibang antas ng pamahalaan para
sa ikabubuti ng mamamayan.
D. Nais lamang ng mga namumuno na maipakita ang kanilang
kakayahan at kapangyarihan
39. Sa iyong paglalakad pauwi sa inyong bahay ay nasaksihan mo ang
banggaan ng dalawang sasakyan, Ano ang dapat mong gawin?
A. Tumakbo ng mabilis pauwi sa bahay.
B. Tumawag ng traffic enforcer o pulis.
C. Mag usisa kung aling sasakyan ay may higit na pinsala.
D. Kuhanan ng picture ang pangyayari at ikuwento sa kapamilya
40. Suliranin ng bansa ang kakulangan sa enerhiya.
Paano ka makatutulong sa paglutas ng problemang ito?
A. Magtipid sa paggamit ng kuryente
B. Hayaang lumala ang problema para sumikat ang bansa
C. Hayaang lutasin ng pamahalaan ang problema ng bansa
D. Gamitin ng sabay-sabay ang mga kagamitang de-kuryente
8
Susi sa Pagwawasto
1. D 21 D
2 D 22 B
3 D 23 D
4 C 24 B
5 D 25 D
6 B 26 B
7 B 27 B
8 C 28 A
9 A 29 D
10 B 30 A
11 B 31 D
12 C 32 A
13 C 33 D
14 D 34 A
15 C 35 A
16 B 36 B
17 B 37 B
18 B 38 C
19 D 39 B
20 B 40 A
9

Recomendados

AP10 SUMMATIVE TEST - 4th QUARTER.docx von
AP10 SUMMATIVE TEST - 4th QUARTER.docxAP10 SUMMATIVE TEST - 4th QUARTER.docx
AP10 SUMMATIVE TEST - 4th QUARTER.docxLusterPloxonium
316 views4 Folien
Pt araling panlipunan 4 q3 von
Pt araling panlipunan 4 q3Pt araling panlipunan 4 q3
Pt araling panlipunan 4 q3MelroseReginaldoLagu
120 views5 Folien
AP-PANGKAPAYAPAAN.pptx von
AP-PANGKAPAYAPAAN.pptxAP-PANGKAPAYAPAAN.pptx
AP-PANGKAPAYAPAAN.pptxcindydizon6
12 views40 Folien
RAM-AP4.pdf von
RAM-AP4.pdfRAM-AP4.pdf
RAM-AP4.pdfDianaValiente5
94 views17 Folien
RAM-AP4.pdf von
RAM-AP4.pdfRAM-AP4.pdf
RAM-AP4.pdfDianaValiente5
6 views17 Folien
Ang mga Gampanin ng Pamahalaan at Mamamayan sa Pagkamit ng Kaunlaran ng Bansa... von
Ang mga Gampanin ng Pamahalaan at Mamamayan sa Pagkamit ng Kaunlaran ng Bansa...Ang mga Gampanin ng Pamahalaan at Mamamayan sa Pagkamit ng Kaunlaran ng Bansa...
Ang mga Gampanin ng Pamahalaan at Mamamayan sa Pagkamit ng Kaunlaran ng Bansa...Department of Education-Philippines
1.1K views26 Folien

Más contenido relacionado

Similar a AP4

May 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayan von
May 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayanMay 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayan
May 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayanjaibongs
2.2K views28 Folien
SUMMATIVE TEST IN VALUES EDUCATION.pptx von
SUMMATIVE TEST IN VALUES EDUCATION.pptxSUMMATIVE TEST IN VALUES EDUCATION.pptx
SUMMATIVE TEST IN VALUES EDUCATION.pptxRouAnnNavarroza
14 views25 Folien
Ap 1 fourth grading(first year) von
Ap 1 fourth grading(first year)Ap 1 fourth grading(first year)
Ap 1 fourth grading(first year)Jerome Alvarez
773 views6 Folien
1Q_ESP9 EXAM.docx von
1Q_ESP9 EXAM.docx1Q_ESP9 EXAM.docx
1Q_ESP9 EXAM.docxJoy Dimaculangan
46 views4 Folien
DIAGNOSTIC TEST-AP10.pptx von
DIAGNOSTIC TEST-AP10.pptxDIAGNOSTIC TEST-AP10.pptx
DIAGNOSTIC TEST-AP10.pptxAngelicaPampag
497 views31 Folien
Modyul 17 mga suliranin, isyu, at programang pangkaunlaran von
Modyul 17  mga suliranin, isyu, at programang pangkaunlaranModyul 17  mga suliranin, isyu, at programang pangkaunlaran
Modyul 17 mga suliranin, isyu, at programang pangkaunlarandionesioable
96.1K views52 Folien

Similar a AP4 (20)

May 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayan von jaibongs
May 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayanMay 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayan
May 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayan
jaibongs2.2K views
SUMMATIVE TEST IN VALUES EDUCATION.pptx von RouAnnNavarroza
SUMMATIVE TEST IN VALUES EDUCATION.pptxSUMMATIVE TEST IN VALUES EDUCATION.pptx
SUMMATIVE TEST IN VALUES EDUCATION.pptx
RouAnnNavarroza14 views
Ap 1 fourth grading(first year) von Jerome Alvarez
Ap 1 fourth grading(first year)Ap 1 fourth grading(first year)
Ap 1 fourth grading(first year)
Jerome Alvarez773 views
Modyul 17 mga suliranin, isyu, at programang pangkaunlaran von dionesioable
Modyul 17  mga suliranin, isyu, at programang pangkaunlaranModyul 17  mga suliranin, isyu, at programang pangkaunlaran
Modyul 17 mga suliranin, isyu, at programang pangkaunlaran
dionesioable96.1K views
Ap6 ikatlong markahang pagsusulit von FLAMINGO23
Ap6 ikatlong markahang pagsusulitAp6 ikatlong markahang pagsusulit
Ap6 ikatlong markahang pagsusulit
FLAMINGO235.6K views
EDITED-ESP9-50-items.pdf von kavikakaye
EDITED-ESP9-50-items.pdfEDITED-ESP9-50-items.pdf
EDITED-ESP9-50-items.pdf
kavikakaye11 views
Modyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomics von 南 睿
Modyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomicsModyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomics
Modyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomics
南 睿66.2K views
Kahalagahan ng pamahalaan von Sherwin Dulay
Kahalagahan ng pamahalaanKahalagahan ng pamahalaan
Kahalagahan ng pamahalaan
Sherwin Dulay44.5K views
EsP DLL 9 Mod 2-NAMOC.docx von ErmaJalem1
EsP DLL 9 Mod 2-NAMOC.docxEsP DLL 9 Mod 2-NAMOC.docx
EsP DLL 9 Mod 2-NAMOC.docx
ErmaJalem15 views
Araling panlipunan 9 reviewer von Hakuna Matata
Araling panlipunan 9 reviewerAraling panlipunan 9 reviewer
Araling panlipunan 9 reviewer
Hakuna Matata4.3K views

Más de JonilynUbaldo1

Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptx von
Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptxQ2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptx
Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptxJonilynUbaldo1
24 views52 Folien
english-Day-3-5-Week-1.pptx von
english-Day-3-5-Week-1.pptxenglish-Day-3-5-Week-1.pptx
english-Day-3-5-Week-1.pptxJonilynUbaldo1
2 views29 Folien
NOV-16.pptx von
NOV-16.pptxNOV-16.pptx
NOV-16.pptxJonilynUbaldo1
2 views55 Folien
PPT von
PPTPPT
PPTJonilynUbaldo1
22 views66 Folien
PPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptx von
PPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptxPPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptx
PPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptxJonilynUbaldo1
31 views81 Folien
ESP-4-WK4- von
ESP-4-WK4-ESP-4-WK4-
ESP-4-WK4-JonilynUbaldo1
17 views12 Folien

Más de JonilynUbaldo1(20)

Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptx von JonilynUbaldo1
Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptxQ2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptx
Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptx
JonilynUbaldo124 views
PPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptx von JonilynUbaldo1
PPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptxPPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptx
PPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptx
JonilynUbaldo131 views
Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptx von JonilynUbaldo1
Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptxMga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptx
Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptx
JonilynUbaldo155 views

AP4

 • 1. R epublic of the P hilippines D epartm ent of Education N at io n al C apit al Reg io n Sc h o o l s D ivisio n O f f ic e o f Las Piñ as C it y LEARNING ACTIVITY SHEETS ARALING PANLIPUNAN 4 THIRD QUARTER Panuto: Basahin at unawain ang bawat tanong. Itiman ang bilog ng letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. 1. Alin sa sumusunod ang tumutukoy sa pamahalaan? A. Ito ay binubuo ng apat na sangay B. Ito ay pinamumunuan ng pangalawang pangulo C. Ito ay tumitiyak na maunlad ang ekonomiya ng isang bansa D. Ito ay isang samahan o organisasyong political na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. 2. Uri ng pamahalaang umiiral sa Pilipinas kung saan ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ay ang mga mamamayan A. Monarkiya C. Awtokratiko B. Komunista D. Demokratiko 3. Isa sa mga kahalagahan ng pamahalaan ay ang A. Pagpapabaya sa mga likas na yaman ng bansa B. Pagsasawalang bahala sa karapatan ng mga mamamayan C. Pagsasagawa ng mga batas sa kapakinabangan ng mga mayayaman D. Pagbuo ng mga programang nakabatay sa mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan 4. Tumutukoy sa pangangasiwa ng pamahalaan sa aspetong pananalapi upang matiyak ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa A. Pagpapatupad B. Pagbabalangkas C. Pangangasiwa ng badyet D. Pangangalaga sa karapatan ng mamayan 5. Alin ang hindi nagpapakita ng kahalagahan ng pamahalaan? A. Pagpapatupad B. Pagbabalangkas C. Pangangasiwa ng badyet D. Pang-aabuso sa karapatan ng mamayan sa loob at labas ng bansa
 • 2. 2 6. Siya ang may tungkuling tiyakin kung ang mga batas ay matapat na naipatutupad A. Kapitan C. Senador B. Pangulo D. Pangalawang Pangulo 7. Ang kapangyarihan ng sangay na tagapaghukom ay pinangangasiwaan ng mga _____________ A. Senador C. Kinatawan B. Hukuman D. Kapitan ng Barangay 8. Alin ang wastong batayan ng isang lugar upang ito ay maging ganap na lungsod? A. Ito ay may sukat na 100 kilometro at may 3000 na mga mamamayan B. Ito ay may sukat na 50 kilometro kuwadrado at 5000 na mamamayan C. Ito ay may sukat na 100 kilometro kuwadrado at may 150,000 na mamamayan D. Ito ay may sukat na aabot o higit pa sa 2000 kilometro kuwadrado at may 250,000 na mga mamamayan 9. Sino sa sumusunod ang namumuno sa barangay? A. Kapitan C. Alkalde B. Pangulo D. Bise Alkalde 10. Ano ang tawag sa pinakamaliit na yunit ng pamahalaang lokal? A. Bayan C. Lungsod B. Barangay D. Lalawigan 11. Ang isa sa sumusunod ay dapat taglayin ng isang nagnanais na tumakbo sa pagka-Pangulo o Pangalawang Pangulo? A. Maraming kayamanang naitabi B. Katutubong mamamayan ng Pilipinas C. Nakapagsasalita ng iba’t ibang lenggwahe D. Nakapanirahan sa Pilipinas ng kahit isang taon man lamang 12. Ano ang katangian ng ng mabuting pamumuno sa bansa? A. Hindi dumadating kung kinakailangan B. Nagbibigay ng tulong sa harap ng camera C. Maaasahan at may malasakit sa mga mamamayan D. Nagbibigay ng tulong sa mamamayan kapag may nakakakita lamang 13. Ito ang tawag sa isang probisyon ng Saligang Batas na nagtatadhana na maaaring pakialaman o suriin ng isang sangay ng pamahalaan ang ginagawa ng iba A. Veto Power C. Check and Balance B. Impeachment D. Separation of powers
 • 3. 3 14. Alin ang hind batayan para sa impeachment? A. katiwalian C. pagtataksil sa bayan B. panunuhol D. pagsupil sa kriminalidad 15. Alin sa sumusunod ang hindi saklaw ng kapangyarihan at tungkulin ng isang pangulo? A. Gumanap bilang Punong Kusmander ng Sandatahang Lakas B. Magsumite sa Kongreso ng panukalang badyet ng kita at gastos ng pamahalaan C. Humawak ng anumang tungkulin o negosyo sa panahon ng kanyang panunungkulan D. Gamitin ang kanyang veto power para pigilan ang alinmang panukalang batas na ipinasa ng Kongreso 16. Kapag may pagsusuri at pagbabalanse ng kapangyarihan ang bawat sangay ng pamahalaan, nangangahulugan na __________ A. Malaya ang bawat sangay B. May pagmamalabis ang bawat sangay C. Nanghihimasok ang mga sangay sa isa’t isa D. Mas marami ang kapangyarihan ng isang sangay 17. Upang matiyak ang magandang kalidad ng mga bilihing pagkain at gamot, nagtatag ang pamahalaan ng ahensiyang susubaybay sa mga ito. Anong ahensiya ito? A. Bureau of Customs B. Bureau of Food and Drugs C. Bureau of Internal Revenue D. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 18. Malayang paglalathala at pagbabalita ngunit ipinagbabawal ang paghikayat sa paglabag sa batas. A. Karapatan sa pagtitipon-tipon B. Karapatan sa malayang pamamahayag C. Karapatang sa paninirahan at paglalakbay D. Karapatang mamuhay ng ligtas at mapayapa 19. Ang mga may-ari ng mga loteng napasama sa road widening ay binayaran ng pamahalaan, Ito ay nagpapakita ng___________ A. Karapatang mamuhay B. Karapatang pangkalusugan C. Karapatang mamuhay ng Malaya D. Karapatang magmay-ari at gumamit ng pagmamay-ari
 • 4. 4 20. Ang ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa Karapatan ng pagkakapantay-pantay sa proteksiyon ng batas, mayaman o mahirap man A. Department of Health (DOH) B. Department of Justice (DOJ) C. Department of National Defense (DND) D. Department of Interior and Local Government (DILG) 21. Ang Sangguniang Panlalawigan ay sangay ehekutibo sa lalawigan na pinamamahalaan ng ______. A. Alkalde C. Gabinete B. Bise- Alkalde D. Gobernador 22. Ito ay nagpapakita ng pakikipagtulungan sa pamahalaang pambayan A. Pagsasawalang bahala sa mga programa ng Sangguniang Panlalawigan B. Pagpapatupad ng mga programa sa tulong ng Sangguniang Pambayan at Alkalde C. Pagbibigay ng prayoridad sa mga pagsasakatuparan ng mga programang iilan lamang ang makikinabang D. Pakikipag-ugnayan sa mga mayayamang negosyante kahit salungat sa pangkabuhayan ng mamamayan ang negosyong itatayo 23. Alin dito ang hindi nagpapakita ng pagtutulungan ng pamahalaang panlalawigan at pamahalaang pambayan? A. Tinugon ng Gobernador ang kahilingan ng paaralan na magkaroon ng dagdag na guro B. Nagkaroon ng programang pangkalusugan para sa mga batang limang taon pababa C. Nagpupulong ang Gobernador at mga Alkalde para sa mga programang angkop na ipatupad D. Nasalanta ng bagyo ang isang bayan subalit walang tulong na ibinibigay ang pamahalaang panlalawigan 24. Ahensiyang nangunguna sa pagtataguyod sa kapakanan ng mga mamamayan sa panahon ng sakuna at kalamidad A. PAGASA C. PHIVOLCS B. NDRRMC D. Pag-ibig Fund 25. Ahensiya ng pamahalaan na nagbibigay tulong sa mga mamamayan upang magkaroon ng murang pabahay A. PSA C. GSIS B. SSS D. Pag-ibig Fund
 • 5. 5 26. Batas Republikang nagbibigay sa mga bata ng natatanging proteksiyon laban sa pang-aabuso, pagsasamantala at diskriminasyon A. Batas Republika Blg.7160 C. Batas Republika Blg. 9262 B. Batas Republika Blg.7610 D. Batas Republika Blg. 9626 27. Alin ang hindi kasali sa serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan? A. Pagbabakuna C. Libreng pagpapaospital B. Libreng edukasyon D. Complete Treatment Pack 28. Programang naglalayong marating ang pinakamahihirap na mamamayan upang mabigyan ng kumpletong gamot lalo na sa panahon ng pandemya A. Pagbabakuna C. Botika ng Bayan B. Pagpapatubig D. Feeding Program 29. Ilang taong nahinto sa pag-aaral ang ate ng iyong matalik na kaibigan dahil sa maagang pagkawala ng kanilang ama at pagkakasakit ng kanilang ina. Ang edad nito ay hindi na akma para sa ikaapat na baitang. Sa paanong paraan mo matutulungan ang ate ng iyong kaibigan na nais muling ipagpatuloy ang pag-aaral? A. Papayuhang humanap siya ng private tutor para matuto B. Papayuhang humanap ng magiging isponsor nito sa pag-aaral. C. Papayuhang magtrabaho sa iskwelahan bilang tagasilbi o janitor. D. Papayuhang kumuha ito ng PEPT o Philippine Educational Placement Test. 30. Bilang pagtugon sa programang Education for All o Edukasyon para sa lahat na naglalayong mapabuti ang kalidad ng edukasyon ng bawat Pilipino, may mga programang inilunsad ang pamahalaan tulad ng pagtulong o pagbibigay ng libreng edukasyon sa mga mahuhusay na mag-aaral ngunit walang sapat na panustos sa pag-aaral, Ano ang tawag dito? A. Iskolarsyip B. Alternative Learning System C. K-12 Basic Education Program D. Edukasyon para sa Indigenous people 31. Biglang pinasok at hinalughog ng kapulisan ang bahay nila Jose dahil sa hinahanap nila ang inirereklamong kamag-anak nito. Makatwiran ba ang kanilang ginawang paghahalughog? A. Hindi po, dahil sa hindi kanilang bahay ang pinasok ng pulis. B. Opo, dahil sa may sala naman sa batas ang kanilang hinahanap C. Opo, dahil nandon naman si Josie ng ginawa ng kapulisan ang paghahalughog D. Hindi po, dahil hindi nasunod ang pagpapakita muna ng Search warrant o warrant of arrest bago isinagawa ang paghahalughog
 • 6. 6 32. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga programang pang-imprastruktura? A. Pagkakaroon ng monopolyo B. Pagpapaunlad ng agrikultura C. Pagpapatayo ng mga karagdagang tulay D. Pangangalaga sa mga lokal na industriya at kalakal 33. Isa sa mga programang imprastruktura ay ang School-Building na ang layunin ay ang ____________________ A. Pagpapatayo ng mga tulay B. Pagpapatayo ng mga linya ng telepono C. Pagpapatayo ng mga daungan at paliparan D. Pagpapatayo ng mga paaralan sa bawat Barangay 34. Dito ipinarerehistro ang mga sasakyan upang sa gayon ay mapangalagaan ang buhay at kaligtasan ng mga mamamayan habang naglalakbay. A. Land Transportation Office (LTO) B. Philippine Statistics Authority (PSA) C. Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) D. Department of Public Works and Highways o (DPWH) 35. Ano ang naidudulot ng mga programang pang-imprastruktura ng pamahalaan sa ating bansa? A. Nakatutulong ang mga ito sa pag-angat ng ating ekonomiya B. Nadadagdagan ang mga mamamayang walang hanapbuhay C. Hindi natutugunan ang pangngailangan ng mga mamamayan D. Tumataas ang popularidad ng mga namumuno sa pamahalaan 36. Ang sumusunod ay pamantayan o mga katangiang dapat maabot para masabing mabuti ang pamamahala ng isang organisasyon o pamahalaan. Alin ang hindi kabilang? A. Accountability o mataas na pagpapahalaga sa pananagutan B. Pagkuha sa mga perang dapat ay pinakikinabangan ng mamamayan o corruption C. Participatory o pakikilahok ng mga mamamayan sa mga gawain ng pamahalaan D.Transparency o kalinawan o pagiging bukas ng mga opisyal na ulat dokumento at komunikasyon ng pamahalaan
 • 7. 7 37. Ang Green Card ay isa sa mga programa ng punonglunsod ng Las Pinas na naglalayong mabigyan ng libreng pagpapagamot sa piling ospital ang mga lehitimong naninirahan sa lungsod. Anong uri ng programa ng lokal na pamahalaan ito? A. Programang Pabahay B. Programang Pangkalusugan C. Programang Pang-edukasyon D. Programang Pang-imprastruktura 38. Isang proyekto sa Brgy. Almazan ang pagpapatayo ng evacuation center na siyang mapagdadalhan sa mga taong inililikas sa panahon ng unos at kalamidad kaya’t, ang mga punong lalawigan, punong bayan at mga kapitan sa mga kalapit na barangay ay nagpulong para maisakatuparan ang proyektong nabanggit, Ano ang ipinahihiwatig sa ginawang kilos ng mga pinuno? A. Walang pagkakaisa ang mga namumuno B. Nais ipagmalaki ng isang namumuno ang kaniyang nagawa sa kanilang lugar na sakop C. May pagtutulungan ang iba’t-ibang antas ng pamahalaan para sa ikabubuti ng mamamayan. D. Nais lamang ng mga namumuno na maipakita ang kanilang kakayahan at kapangyarihan 39. Sa iyong paglalakad pauwi sa inyong bahay ay nasaksihan mo ang banggaan ng dalawang sasakyan, Ano ang dapat mong gawin? A. Tumakbo ng mabilis pauwi sa bahay. B. Tumawag ng traffic enforcer o pulis. C. Mag usisa kung aling sasakyan ay may higit na pinsala. D. Kuhanan ng picture ang pangyayari at ikuwento sa kapamilya 40. Suliranin ng bansa ang kakulangan sa enerhiya. Paano ka makatutulong sa paglutas ng problemang ito? A. Magtipid sa paggamit ng kuryente B. Hayaang lumala ang problema para sumikat ang bansa C. Hayaang lutasin ng pamahalaan ang problema ng bansa D. Gamitin ng sabay-sabay ang mga kagamitang de-kuryente
 • 8. 8 Susi sa Pagwawasto 1. D 21 D 2 D 22 B 3 D 23 D 4 C 24 B 5 D 25 D 6 B 26 B 7 B 27 B 8 C 28 A 9 A 29 D 10 B 30 A 11 B 31 D 12 C 32 A 13 C 33 D 14 D 34 A 15 C 35 A 16 B 36 B 17 B 37 B 18 B 38 C 19 D 39 B 20 B 40 A
 • 9. 9