Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Statistics in Education
Statistics in Education
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille

Herunterladen, um offline zu lesen

Marjukka Laineen esitys 24.9.2014 tilaisuudessa "Verkostoitumisella tukea monikulttuurisen työyhteisön johtamiseen". Katso esitykseen liittyen tiivistelmä kriteereistä osoitteesta http://www.ttl.fi/partner/johtamisverkosto/laatukriteerit/Documents/Hyv%C3%A4n%20johtamisen%20kriteerit_tiivistelma.pdf

Marjukka Laineen esitys 24.9.2014 tilaisuudessa "Verkostoitumisella tukea monikulttuurisen työyhteisön johtamiseen". Katso esitykseen liittyen tiivistelmä kriteereistä osoitteesta http://www.ttl.fi/partner/johtamisverkosto/laatukriteerit/Documents/Hyv%C3%A4n%20johtamisen%20kriteerit_tiivistelma.pdf

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille (20)

Weitere von Johtamisen kehittämisverkosto (20)

Anzeige

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille

 1. 1. Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille www.johtamisverkosto.fi 24.9.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 2014 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 0
 2. 2. Mitä kriteereillä tavoitellaan? • Tavoitteena on tukea julkisen sektorin johtamisen kehittymistä. • Kriteereissä on nostettu esille asioita, jotka haastavat johtamista juuri nyt. Muutokset haastavat myös johtamista muuttumaan. Johtamista on aktiivisesti kehitettävä. • Kriteereiden tarjoamat näkökulmat on tarkoitettu organisaatioille johtamisen arviointiperustaksi, keskustelun käynnistäjäksi ja johtamisen kehittämisen suuntaajaksi. • Kriteerit täydentävät olemassa olevia johtamisen ja esimiestyön arviointeja ja malleja tuomalla esiin ajankohtaisia johtamisen haasteita. 2014 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 1
 3. 3. Kenelle tarkoitettu? • sopivat käytettäväksi kaikissa julkisen sektorin organisaatioissa toimialasta riippumatta • soveltuvat myös yksityisissä yrityksissä käytettäväksi • sopivat johdon ja esimiesten käyttöön organisaation eri tasoilla • arviointiin ja keskusteluun tulee kytkeä mukaan myös henkilöstö, sillä näin koko työyhteisö voi olla osallisena kehittämistyössä 2014 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 2
 4. 4. Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Organisaatioissa ja työyhteisöissä tämä tarkoittaa sitä, että johdetaan hyvin uudistumista, edistetään luottamusta, tehdään yhteistyötä ja verkostoidutaan, huolehditaan osaamisen kehittämisestä ja arvostetaan työyhteisön monimuotoisuutta. Hyvän johtamisen kriteerit Uudistuminen Monimuotoisuus Osaamisen kehittäminen Yhteistyö ja verkostot Luottamus Kuhunkin viiteen pääkokonaisuuteen sisältyy viisi alakriteeriä. 2014 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi
 5. 5. Kriteerit testauksessa työpaikoilla • Vuoden 2014 aikana kriteereiden toimivuutta ja käyttöä testataan työpaikoilla. • Mukana testaamassa 19 työpaikkaa eri puolelta Suomea • kaupunkeja/kuntia (koko hlöstö tai esim. perusturva, esh, tekninen palvelukeskus…) • valtion virastoja • seurakuntia/srk-yhtymiä • koulutuskuntayhtymä • vakuutuslaitos • säätiö, yksityinen lääkärikeskus • Testausvuoden mittaan kerätyt arviot ja kokemukset hyödynnetään kriteereiden viimeistelyssä vuoden 2015 alussa. 2012 © Johtamisen kehittämisverkosto. www.johtamisverkosto.fi 4
 6. 6. Uudistuminen tapahtuu eri toimijoiden välisenä yhteistyönä syyskuu 2014 Uudistuminen • Käyttäjien (kansalainen, kuntalainen, jäsen, asukas, palvelun asiakas) asiantuntemusta ja kokemuksia hyödynnetään uudistumisessa. Käyttäjien osallistuminen tehdään mahdollisimman helpoksi. • Henkilöstön osaaminen, voimavarat, ideat ja kokemukset otetaan käyttöön uudistumisessa. • Johto linjaa uudistumisen suuntaa sekä jakaa vastuuta ja ratkaisuvaltaa henkilöstölle uudistuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. • Johto ja esimiehet innostavat kokeilemaan uusia toimintatapoja organisaatiossa ja työyhteisössä sekä huolehtivat kokeilun tulosten levittämisestä. • Käyttäjien ja henkilöstön hyvinvointia seurataan uudistuksia toteutettaessa ja niiden vaikutuksia arvioitaessa. 2014 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi
 7. 7. Luottamus mahdollistaa luovan ja aktiivisesti kehittyvän työyhteisön syyskuu 2014 Luottamus • Johto ja henkilöstö luottavat toistensa kykyyn edistää toiminnan sujumista ja organisaation menestystä. • Johto ja henkilöstö toimivat eettisesti. • Työpaikalla on turvallista keskustella avoimesti ja rakentavasti omaan työhön ja koko organisaatioon liittyvistä asioista. • Johtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi ja jokaista arvostavaksi • Johto osoittaa luottamusta jakamalla samanaikaisesti vastuuta ja valtuuksia. 2014 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi
 8. 8. syyskuu 2014 • Yhteistyö johdon, henkilöstön ja käyttäjien (esim. kansalainen, kuntalainen, asiakas) kesken varmistaa toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden. • Asiat tehdään yhteisiksi ja tietoa jaetaan sitä tarvitsevien saataville. • Verkostomainen, rajat ylittävä toiminta on tarkoituksenmukaista, tavoitteellista, joustavaa ja aloitteellista. Vastuut on määritelty. • Organisaatiossa arvostetaan työyhteisötaitoja: halua ja kykyä toimia työyhteisössä rakentavalla tavalla, esimiestä ja työtovereita tukien. • Toimintatavat sovitaan yhdessä ja niitä seurataan ja kehitetään. Yhteistyöllä ja verkostoitumalla luodaan uusia mahdollisuuksia innovatiivisiin, asiakaslähtöisiin palveluihin. Yhteistyö ja verkostot 2014 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi
 9. 9. Osaamista kehittämällä organisaatiot ja työyhteisöt menestyvät perustehtävässään nyt ja tulevaisuudessa. syyskuu 2014 Osaamisen kehittäminen • Osaamisen kehittäminen on strategialähtöistä, suunnitelmallista ja tuloksellisuutta edistävää. • Organisaation osaamistarpeita ennakoidaan yhteistyössä eri toimijoiden kesken. • Työyhteisössä annetaan jatkuvaa, toimintaa kehittävää palautetta. • Tehtävien ja työn jako tukee organisaation oppimista ja uudistumista. • Organisaation toimintatavat edistävät henkilökohtaista ja yhteistä vastuuta osaamisen kehittämisestä ja jakamisesta. 2014 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi
 10. 10. Monimuotoisuus mielletään työelämän laadun ja menestyksen osatekijäksi. Monimuotoisuutta on sekä ihmisten että organisaatioiden erilaisuus. syyskuu 2014 Monimuotoisuus • Monimuotoisuus ymmärretään voimavarana organisaation toiminnassa. • Organisaatiossa tunnistetaan ja otetaan käyttöön ihmisten erilainen osaaminen, kokemus ja taustat. • Johtaminen takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun. • Johtaminen tukee ennakoiden työkyvyltään ja voimavaroiltaan erilaisten yksilöiden ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien työhön osallistumista. • Organisaatioissa tiedostetaan poliittisen ohjauksen, lainsäädännön ja hyvän hallinnon periaatteiden vaatimukset johtamiselle erilaisissa toimintaympäristöissä. 2014 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi
 11. 11. Kriteerit kehittämisen tukena Kriteerit on tarkoitettu organisaatiossa arviointiperustaksi, keskustelun käynnistäjäksi ja johtamisen kehittämisen suuntaajaksi. Se, millä tavoin kriteereitä hyödynnetään, on viime kädessä organisaatiosta kiinni. Parhaimmat tulokset saadaan, kun • kriteereiden toteutumisen arviointi tehdään systemaattisesti koko organisaatiossa, • arvioinnin tuloksista käydään yhteistä keskustelua, • esille nostetaan kehittämiskohteet, • suunnitellaan kehittämistoimenpiteet ja • kehitetään johtamisen käytäntöjä. 2014 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 10
 12. 12. Kriteerit kehittämisen tukena Arvioinnin tueksi –työkalu (kysely) organisaatioiden käyttöön Arvioinnin tueksi –työkalun avulla organisaatiossa voidaan 1. Arvioida omaa tilannetta: Kuinka hyvin tämä toteutuu meillä? Minkälaisilla käytännöillä? 2. Asettaa kehittymiselle tavoitetiloja: Mitä lähdemme tavoittelemaan? Minkälaisilla toimenpiteillä? Sisältää: • ohjeet arvioinnin toteutukseen organisaatiossa • lomakkeeseen vastaamisohjeet ja vastausvaihtoehtojen selitykset 2014 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi
 13. 13. Jatkossa: • Kriteerit viimeistellään pilotoinnin pohjalta 2015 alkuvuonna; tuodaan verkkosivuille www.johtamisverkosto.fi • Verkkosivuille myös esimerkkikuvauksia ja vinkkejä kriteereiden käytöstä organisaatioissa 2012 © Johtamisen kehittämisverkosto. www.johtamisverkosto.fi 12

×