Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Johtaminen 2020, julkisen johtamisen laatukriteerit

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Johtaminen 2020, Avaus
Johtaminen 2020, Avaus
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (19)

Anzeige

Ähnlich wie Johtaminen 2020, julkisen johtamisen laatukriteerit (20)

Weitere von Johtamisen kehittämisverkosto (17)

Anzeige

Johtaminen 2020, julkisen johtamisen laatukriteerit

 1. 1. Hyvään julkiseen johtamiseen Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Johtaminen 2020 -työseminaari Helsinki 22.1.2014
 2. 2. Vain muutos on pysyvää Työelämää muuttavat muun muassa ikärakenteen muutos työperäinen maahanmuutto kansainvälistyminen, monikulttuurisuus uudet ammatit; toisaalta katoavat ammatit teknologian kehitys ajasta ja paikasta riippumattomat työt työn muuttuminen projekteiksi tai hankkeiksi. 22.1.2014 Paula Risikko
 3. 3. Johtamisen merkitys työelämän muutoksessa Hyvä johtaminen on yhteisten tavoitteiden kirkastamista työntekijöitä arvostavaa ja kannustavaa uudistumiseen tähtäävää ja jatkuvan oppimisen mahdollistamista vuorovaikutteista eri-ikäisten työntekijöiden osaamisen hyödyntämistä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edellytys. 22.1.2014 Paula Risikko
 4. 4. www.johtamisverkosto.fi 22.1.2014 Paula Risikko
 5. 5. Johtamisverkosto Selvittää ja kokoaa hyvän johtamisen ja esimiestyön käytäntöjä. Edistää ja vahvistaa ikäjohtamista työpaikoilla. Kehittää yhdessä johtamiskoulutusta järjestävien organisaatioiden kanssa johtamiskoulutuksen laatua. On luonut laatukriteerit hyvälle johtamiselle julkisella sektorilla. 22.1.2014 Paula Risikko
 6. 6. Hyvän julkisen johtamisen kriteerit ja arvot Hyvän johtamisen kriteerit on tarkoitettu julkiselle sektorille, mutta ne sopivat myös yritysten kehittämishankkeisiin. Laatukriteerit korostavat työelämän arvoja, sillä työelämän ja organisaatioiden muutokset ovat nopeita. Arvot ankkuroivat toimintaa ja antavat mahdollisuuden seurata ja arvioida kehitystä. Kriteerit on tarkoitettu vapaaseen käyttöön ja kaikkien kehiteltäviksi. 22.1.2014 Paula Risikko
 7. 7. Laaja viitekehys ja mittaristo Kriteeristö perustuu laaja-alaiseen lähestymistapaan. Mittavissa ja haasteellisissa muutostilanteissa ei voida seurata yksittäistä oppia tai johtamisen kehityslinjaa. Kriteerit ovat mittaristo, jonka avulla jokainen voi osallistua kehittämistyöhön ja oman työpaikkansa johtamisen arviointiin. 22.1.2014 Paula Risikko
 8. 8. Kriteerit kehittämisen tukena Kriteereiden avulla voidaan arvioida omaa tilannetta: Kuinka hyvin tämä toteutuu meillä? Minkälaisilla käytännöillä? asettaa kehittymiselle tavoitetiloja: Mitä lähdemme tavoittelemaan? Minkälaisilla toimenpiteillä? Parhaimmat tulokset saadaan, kun – kriteereiden toteutumisen arviointi tehdään systemaattisesti koko organisaatiossa – arvioinnin tuloksista käydään yhteistä keskustelua – tunnistetaan kehittämiskohteet ja – tehdään päätös kehittämistoimenpiteistä. 22.1.2014 Paula Risikko
 9. 9. Laatukriteerit: Viisi näkökulmaa johtamiseen Yhteistyö ja verkostot Uudistuminen Osaamisen kehittäminen Monimuotoisuus Luottamus 22.1.2014 Paula Risikko
 10. 10. Uudistuminen • • • • • Uudistuminen tapahtuu eri toimijoiden välisenä yhteistyönä Käyttäjien (kansalainen, kuntalainen, jäsen, asukas, palvelun asiakas) asiantuntemusta ja kokemuksia hyödynnetään uudistumisessa. Käyttäjien osallistuminen tehdään mahdollisimman helpoksi. Henkilöstön osaaminen, voimavarat, ideat ja kokemukset otetaan käyttöön uudistumisessa. Johto linjaa uudistumisen suuntaa sekä jakaa vastuuta ja ratkaisuvaltaa henkilöstölle uudistuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Johto ja esimiehet innostavat kokeilemaan uusia toimintatapoja organisaatiossa ja työyhteisössä sekä huolehtivat kokeilun tulosten levittämisestä. Käyttäjien ja henkilöstön hyvinvointia seurataan uudistuksia toteutettaessa ja niiden vaikutuksia arvioitaessa. 22.1.2014 Paula Risikko
 11. 11. Luottamus Luottamus mahdollistaa luovan ja aktiivisesti kehittyvän työyhteisön • Johto ja henkilöstö luottavat toistensa kykyyn edistää toiminnan sujumista ja organisaation menestystä. • Johto ja henkilöstö toimivat eettisesti. • Työpaikalla on turvallista keskustella avoimesti ja rakentavasti omaan työhön ja koko organisaatioon liittyvistä asioista. • Johtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi ja jokaista arvostavaksi • Johto osoittaa luottamusta jakamalla samanaikaisesti vastuuta ja valtuuksia. 22.1.2014 Paula Risikko
 12. 12. Yhteistyö ja verkostot • • • • • Yhteistyöllä ja verkostoitumalla luodaan uusia mahdollisuuksia innovatiivisiin, asiakaslähtöisiin palveluihin. Yhteistyö johdon, henkilöstön ja käyttäjien (esim. kansalainen, kuntalainen, asiakas) kesken varmistaa toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden. Asiat tehdään yhteisiksi ja tietoa jaetaan sitä tarvitsevien saataville. Verkostomainen, rajat ylittävä toiminta on tarkoituksenmukaista, tavoitteellista, joustavaa ja aloitteellista. Vastuut on määritelty. Organisaatiossa arvostetaan työyhteisötaitoja: halua ja kykyä toimia työyhteisössä rakentavalla tavalla, esimiestä ja työtovereita tukien. Toimintatavat sovitaan yhdessä ja niitä seurataan ja kehitetään. 22.1.2014 Paula Risikko
 13. 13. Osaamisen kehittäminen • • • • • Osaamista kehittämällä organisaatiot ja työyhteisöt menestyvät perustehtävässään nyt ja tulevaisuudessa. Osaamisen kehittäminen on strategialähtöistä, suunnitelmallista ja tuloksellisuutta edistävää. Organisaation osaamistarpeita ennakoidaan yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Työyhteisössä annetaan jatkuvaa, toimintaa kehittävää palautetta. Tehtävien ja työn jako tukee organisaation oppimista ja uudistumista. Organisaation toimintatavat edistävät henkilökohtaista ja yhteistä vastuuta osaamisen kehittämisestä ja jakamisesta. 22.1.2014 Paula Risikko
 14. 14. Monimuotoisuus Monimuotoisuus mielletään työelämän laadun ja menestyksen osatekijäksi. Monimuotoisuutta on sekä ihmisten että organisaatioiden erilaisuus. • Monimuotoisuus ymmärretään voimavarana organisaation toiminnassa. • Organisaatiossa tunnistetaan ja otetaan käyttöön ihmisten erilainen osaaminen, kokemus ja taustat. • Johtaminen takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun. • Johtaminen tukee ennakoiden työkyvyltään ja voimavaroiltaan erilaisten yksilöiden ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien työhön osallistumista. • Organisaatioissa tiedostetaan poliittisen ohjauksen, lainsäädännön ja hyvän hallinnon periaatteiden vaatimukset johtamiselle erilaisissa toimintaympäristöissä. 22.1.2014 Paula Risikko
 15. 15. Kriteereiden testaus organisaatioissa Verkkosivuilla www.johtamisverkosto.fi on kutsu organisaatioille osallistua kriteereiden ohjattuun testaamiseen. Testaukseen otetaan korkeintaan 30 organisaatioita. Ilmoittautumisaikaa on tammikuun loppuun, ellei määrä täyty jo sitä ennen. Testauksen käytännön toteutuksesta, tuesta ja arviointitavoista sovitaan organisaatioiden kanssa parhaillaan. Testaus käynnistyy helmikuussa. Loppuvuosi 2014 on testausaikaa, vuoden lopussa kootaan kokemukset ja arviot. Alkuvuonna 2015 esitellään käyttökokemusten ja arvioiden pohjalta jatkokehitetyt kriteerit. 22.1.2014 Paula Risikko
 16. 16. Kiitos! 22.1.2014 Paula Risikko

×