Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Johtaminen 2020 - lyhyt esittely panelisteista

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Johtaminen 2020, Avaus
Johtaminen 2020, Avaus
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 7 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Johtaminen 2020 - lyhyt esittely panelisteista (20)

Weitere von Johtamisen kehittämisverkosto (16)

Anzeige

Johtaminen 2020 - lyhyt esittely panelisteista

  1. 1. Johtaminen 2020 – välineitä Euroopan parhaaseen työelämään "Hyvät käytännöt" -paneeli • Naisurat, Hanken, JyU • Vaikuttavuutta arvoverkoilla, Kuntaliitto • Sopuisa työyhteisö, Työterveyslaitos • Strateginen päätöksenteko kunnissa, Vaasan kaupunki • Organisaatiomuutoksen toteuttaminen, Työterveyslaitos • Dialoginen johtaminen, TaY
  2. 2. Naisurat, Hanken, JyU, Ekvalita Projektipäällikkö Ingrid Biese, Hanken 1.2.2013 - 30.11.2014 o NaisUrat on tutkimusavusteinen kehittämishanke, jossa työpaikkatason kehittämistyö saa tukea tutkimuksesta o Hankkeella on kolme kehittämisteemaa o Tasa-arvoisempi kohtaaminen o Asiantuntijuuden ja johtajuuden syventäminen o Työn ja yksityiselämän tasapaino o NaisUrat-hankkeen tavoitteena on naisten urakehityksen ja tasa-arvoisemman työelämän edistäminen sekä uuden tutkimustiedon tuottaminen. Hankkeen painopiste on konkreettisessa johtamisen käytäntöjen kehittämisessä. Toiminta pohjautuu kohdeorganisaatioiden omiin tarpeisiin. Hanke ei kohdistu pelkästään naisiin vaan koko työyhteisöön ja sen rakenteisiin
  3. 3. Vaikuttavuutta arvoverkoilla Kuntaliitto Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen, 20.04.2013-28.02.2015 o Vaikuttavuutta arvoverkoilla (VARVO) -projektissa kehitetään Kuntaliittoon uusi verkostomalli tai -malleja, joiden tarkoituksena on vahvistaa Kuntaliiton osaamisperustaa ja tuottaa verkostojen avulla entistä enemmän lisäarvoa kunnille. Kehitystyö kattaa kansallisen, pohjoismaisen, EU- ja kansainvälisen toiminnan o Uudenlaiset verkostojen toimintatavat, johtamisen mallit ja verkostokoordinaattoreiden työn muutos prosessikonsultoinnin/fasilisoinnin suuntaan hyödyttää mitä tahansa verkostoorganisaatiota yksityisellä tai julkisella sektorilla o Projektiin valitut pilotit kattavat kaikki kuntien järjestämät palvelut ja infrastruktuurin. Näin ollen hankkeen arvo yhteiskunnalle on suurempi kuin yksittäisillä kehittämishankkeilla kunnissa
  4. 4. Sopuisa työyhteisö, Työterveyslaitos Johtava asiantuntija Maarit Vartia, 1.3.2013–28.2.2014 o Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työpaikkakiusaamisen nollatoleranssia ja edistää toimivaa, työn suuntaista vuorovaikutusta työpaikoilla o Hanke toteutetaan keräämällä kokemuksia työpaikoilta ja levittämällä ajantasaista, tutkimukseen perustuvaa tietoa sekä hyviä käytäntöjä ja ohjeita eri toimijoille verkkosivuston (tietopankki) avulla sekä alueellisissa tilaisuuksissa. Infokortin avulla levitetään tietoa hankkeesta. o Keskeisiltä toimijoilta on kerätty tietoa ja kokemuksia o työpaikkakiusaamisesta käytävästä keskustelusta ja kiusaamiskokemuksiin puuttumisesta sekä tätä keskustelua ja puuttumista vaikeuttavista tekijöistä o eri toimijoiden tarpeista epäasialliseen kohteluun ja kiusaamiseen työssä liittyen o Hankkeen tuotoksia voivat hyödyntää työpaikkojen johto ja esimiehet, työyhteisöt, kiusaamista kokevat ja sitä havaitsevat, työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet sekä ammattiliittojen toimitsijat. Hanke toimii pohjana Kohti Sopuisaa työyhteisöä tutkimus- ja kehittämishankkeelle.
  5. 5. Strateginen päätöksenteko kunnissa, Vaasan kaupunki Strateginen päätöksenteko kunnissa, Vaasan kaupunki, kehittämissuunnittelija Suvi Einola, 1.8.2013-30.7.2014 o StrategiC -hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa kuntien ja kunnan eri tulosalueiden strategisesta johtamisesta, strategisesta päätöksenteosta, päätösten implementoinnista ja ennen kaikkea suorituskykyvaikutuksista o Hanke painottuu Vaasan kaupungin osallistavan strategiatyön implementointiin, konseptointiin ja kuvaamiseen o Hanke keskittyy siihen, miten laajassa kuntaorganisaatiossa (divisioona/ toimialaorganisaatio) strategian rakenteita, työkaluja, strategista ajattelua ja kieltä voidaan yhtenäistää siten, että jokainen organisaatio toimii kaupungin strategian suuntaisesti ja yhteisen näkemyksen kehittyminen hajautetussa kaupunkiorganisaatiossa mahdollistuu
  6. 6. Organisaatiomuutoksen toteuttaminen, Työterveyslaitos Tiimipäällikkö Krista Pahkin, 1.3.–30.9.2013 o Hankkeen tavoitteena oli tuottaa työpaikoille käytännönläheistä tietoa ja ohjeistusta organisaatiomuutosprosessin toteuttamiseksi mielekkäästi. Tietoa, ohjeita, oppaita ja esimerkkejä koottiin verkkosivuiksi o Hanke toteutettiin kokoamalla tietoa organisaatiomuutoksista ja niiden vaikutuksista henkilöstön hyvinvointiin. Esiteltiin mielekkäästi toteutetun organisaatiomuutoksen pääperiaatteet ja erilaisia toimenpiteitä, joilla organisaatiomuutosprosessin läpiviemistä voidaan tukea. Annettiin ohjeistusta työpaikan eri toimijoille heidän roolistaan ja tehtävistään muutosprosessissa. Laadittiin organisaatiomuutosprosessin eri vaiheisiin soveltuva kysely ja siihen liittyvä menetelmäkäsikirja o Hankkeesta on hyötyä kaikille työpaikoilla, joissa suunnitellaan ja lähdetään toteuttamaan organisaatiomuutoksia o Lisää hankkeesta: www.ttl.fi/organisaatiomuutos
  7. 7. Dialoginen johtaminen (Dinno) TaY, TTY, Seamk, TTL Dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto 2012 -2014 o Dinno tutkimusohjelmassa (www.dinno.fi) paikannetaan dialogisen luovuuden johtamisen edellytyksiä, edistäjiä ja esteitä, jotka vaikuttavat innovatiivisuuteen, työhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen työnantajapolitiikan, johtajuuden ja esimiestyön välityksellä o Dialogisen johtamisen keskeisiä piirteitä ovat yhteistoiminnallisuus ja henkilöstön laajat vaikutusmahdollisuudet, avoimuus, luottamus, keskusteleminen, kuunteleminen, arvostus sekä omien käsitysten ja toimintatapojen kyseenalaistaminen ja reflektointi o Erityisiä tutkimusteemoja ovat dialoginen johtamistapa, uudistava, organisationaalinen oppiminen, esimiesten dialogisuustaidot erityisesti vaikeissa esimiestyön tilanteissa ja yksilöllinen urasuunnittelu o Dinnossa rakennetaan yhdessä tutkimuskohteiden kanssa monitieteinen dialogisen johtamisen viitekehys

×