EsP DLL 8 Module 7.docx

DAILY LESSON LOG
(Pang-araw-araw na
Tala sa Pagtuturo)
Paaralan Baitang/ Antas 8
Guro Asignatura Edukasyon sa Pagpapakatao
Petsa/Oras Markahan Ikalawa
UNANG ARAW
I. Layunin
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa emosyon tungo sa
mabuting pakikipagkapwa.
B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa ng mag-aaral ang mga angkop na kilos upang mapamahalaan nang wasto ang
emosyon.
C. Mga kasanayan sa
Pagkatuto. Isulat ang code
ng bawat kasanayan
1. Natutukoy ang magiging epekto sa kilos at pagpapasya ng wasto at hindi wastong
pamamahala ng pangunahing emosyon. EsP8P-IIe-7.1
2. Nahihinuha ang angkop na emosyon sa bawat sitwasyon.
3. Nakapagtatala ng sariling karanasan na nakapagdudulot ng iba’t ibang uri ng emosyon.
II. Nilalaman MODYUL 7: Emosyon
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng
Guro
Gabay sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 TG p. 85-91
2. Mga Pahina sa Kagamitang
Pang-Mag-aaral
Modyul sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 LM p. 166-173
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resource
B. Iba pang Kagamitang
Panturo
LCD projector, laptop, bond paper, pencil, pictures, visual aids
III. Pamamaraan
A. Balik-Aral sa nakaraang
aralin at pagsisimula ng
bagong aralin.
A. Talakayin ang panimula sa Modyul 7. Tumawag ng 2 mag-aaral at sagutin ang sumusunod na
katanungan. (gawin sa loob ng 2 minuto) (Reflective Approach)
1. Naranasan mo na bang tumalon dahil sa isang magandang balita? O maiyak dahil sa
larawan ng isang batang may kanser? O makapagpasalamat dahil sa galak? Ikaw, na sa
sobrang kaba ay hindi mo nasagot ang mga katanungan ng iyong guro?
2. Ano ang maaring dahilan ng ganitong pakiramdam? Pangatuwiranan.
3. Napamamahalaan mo ba nang maayos ang iyong emosyon? Kung hindi, ano ang idinulot
nito sa iyo at sa iyong pakikipagkapwa?
4. Paano mo mapamamahalaan nang wasto ang iyong emosyon upang mapagbuti mo ang
iyong ugnayan sa iyong kapwa?
B. Sagutan ang Paunang Pagtataya. Basahin at unawaing mabuti ang bawat katanungan. Isulat
sa notbuk ang titik ng pinakatamang sagot. (gawin sa loob ng 10 minuto) (Reflective
Approach)
1. Nalilito si Roel kung anong kurso ang kukunin niya sa kolehiyo bagama’t nakapasa siya sa
pagsusulit para sa iba’t ibang kurso. Sa ganitong pagkakataon, ano ang pinakamainam niyang
gawin upang mapili niya ang angkop na kurso para sa kaniya?
a. Magkatanungan at humingi ng payo sa mga nakatatanda
b. Pumili alinman sa mga kurso dahil naipasa naman niya ang pagsusulit
c. Huwag munang mag-aral sa kolehiyo upang makapaglaan ng mahabang panahon sa pag-
iisip
d. Pag-isipan at pag-aralang mabuti ang desisyon na gagawin upang hindi magsisi sa huli
2. Nagalit ka sa iyong kaibigan dahil nalaman mo na nililigawan niya ang iyong kasintahan.
Pakiramdam mo ikaw ay nainsulto sa kanyang ginawa. Isang araw nakasalubong mo sila na
masayang magkasama. Pinigilan mo ang iyong sarili upang kausapin sila. Umiwas ka na
muna dahil sa iyong palagay ay hindi angkop ang oras na iyon para sa pag-uusap dahil
matindi pa rin ang iyong galit sa kaibigan mo.
Ano ang kabutihang idudulot ng ginawang pagtitimpi (temperance)?
a. Nakaiiwas sa pananakit sa sarili at sa kapwa
b. Napatutunayan ang kabutihan ng sarili sa iba
c. Nahaharap ang matinding pagsubok sa buhay
d. Nakaiiwas sa pag-iisip ng solusyon sa suliranin
3. Sa tuwing tayo ay nakararanas ng krisis sa buhay dala ng negatibong emosyon mahalaga na
tayo ay mag-relax. Alin sa sumusunod ang hindi magandang paraan ng pagre-relax?
a. Paglakad-lakad sa parke
b. Paninigarilyo
c. Pagbabakasyon
d. Panonood ng sine
4. Ito ay kagyat na tugon o reaksyon ng tao sa mga bagay na kanyang nakita,
naramdaman, naamoy, nalasahan, at narinig na binibigyan ng interpretasyon ng kanyang pag-
iisip.
a. Kilos
b. Mood
c. Emosyon
d. Desisyon
5. Gabi na nang makauwi si Ana mula sa praktis nila para sa gagawing pagtatanghal sa paaralan.
Habang siya ay naglalakad sa madilim na kalsada nakarinig siya ng kaluskos sa kung saan.
Siya ay nagulat at nakaramdam ng takot. Tinalasan ni Ana ang kanyang pandinig at binilisan
ang kanyang paglalakad upang mas madali siyang makarating sa kanilang bahay. Ano ang
idudulot nito sakaling maranasan niya muli ang ganitong sitwasyon?
a. Makapag-iingat si Ana
b. Mapoprotektahan na ni Ana ang sarili
c. Hindi na muling dadaan si Ana sa madidilim na kalsada
d. Makaiiwas sa mga nakatatakot na sitwasyong maaaring maranasan muli
6. Pangarap ni Joey na maging katulad ang kanyang hinahangaang guro. Ngunit sinasabi ng
kanyang magulang kung siya ay magiging Accountant ay madali siyang aasenso gaya ng
kanyang pinsan na ngayon ay nasa ibang bansa. Malungkot si Joey sa di pagsang-ayon ng
kanyang magulang sa nais niya. Ngayon na siya ay nasa unang taon sa kolehiyo sa kursong
Accountancy nakita niya na angkop ang kanyang kakayahan sa kursong ito. Komportable siya
sa kanyang mga ginagawa.
Ano ang nakapagpabago sa kalagayan ng kanyang emosyon?
a. Ang kanyang mood
b. Ang naparaming nararamdaman
c. Ang mga pagsubok na naranasan
d. Ang dikta ng kanyang isip
7. Ito ay nagbibigay palatandaan sa ibang tao ng tunay mong nararamdaman
a. Ang ating mga opinyon
b. Ang ating mga kilos o galaw
c. Ang ating ugnayan sa kapwa
d. Ang mabilis na pagtibok ng ating puso
8. Nasaktan mo ang iyong kapatid dahil ginamit niya ang iyong bag na walang paalam. Ano ang
idinulot ng iyong kilos?
a. Nailabas mo ang iyong sama ng loob
b. Hindi na niya inulit ang kanyang ginawa
c. Gumaan ang iyong loob dahil ikaw ay nakaganti
d. Nagkaroon ng suliranin sa ugnayan sa iyong kapatid
9. Paano ka makaiiwas sa pananakit ng taong dahilan ng iyong galit?
a. Suntukin na lamang ang pader
b. Kumain ng mga paboritong pagkain
c. Huwag na lamang siyang kausapin muli
d. Isipin na lamang na sadyang may taong nakasasakit ng damdamin ng iba
10. Kinausap ng kanyang guro si Hilda na kailangan niyang dagdagan pa ang kanyang pagsisikap
upang makakuha ng mataas na marka sa susunod na markahan. Ito ay dahil hindi naging
kasiya-siya ang kanyang grado sa nakaraan. Nag-aalala nanang lubos si Hilda dahil baka
hindi siya makapasa. Sa ganitong pagkakataon, anong pagpapahalaga ang dapat patibayin
upang mapagtagumpayan ang pagsubok na ito?
a. sumuko at umulit na lamang sa susunod na taon
b. tanggapin na lamang na sadyang may pangyayaring gaya nito
c. magkaroon ng katatagan ng loob at maniwala na kakayanin niya ito
d. humingi ng paumanhin sa guro sa naging pagkukulang sa klase
C. Iwasto ang kanilang sagot. Gamiting gabay ang resulta ng pagsusulit upang mataya ang
mga konseptong nangangailangan ng mas malalim na pagtalakay.
B. Paghahabi sa layunin ng
aralin at pagganyak
A. Gamit ang objective board, babasahin ng guro ang mga layunin ng aralin.
1. Natutukoy ang magiging epekto sa kilos at pagpapasya ng wasto at hindi wastong
pamamahala ng pangunahing emosyon.
2. Nahihinuha ang angkop na emosyon sa bawat sitwasyon.
3. Nakapagtatala ng sariling karanasan na nakapagdudulot ng iba’t ibang uri ng emosyon.
B. Ipakita ang bawat larawan gamit ang PowerPoint Presentation. Tumawag ng 5 mag-aaral na
tutukoy sa emosyong ipinakikita sa bawat larawan, Alin sa mga emosyon ang maituturing na
negatibo at alin ang positibo? Bakit? (gawin sa loob ng 3 minuto) (Reflective Approach)
C. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong aralin
Gamit ang inihandang visual aid, magsagawa ng isang talaang nagpapakita ng angkop na
emosyon sa bawat sitwasyon. Kopyahin sa notbuk ang talaan at piliin ang sagot mula sa kahon.
(gawin sa loob ng 5 minuto) (Constructivist Approach)
Mga Pahayag Emosyon
1. Naku! Hindi pa ako tapos sa aking proyekto.
Ipapasa na ito bukas.
2. Ano ang gumugulo sa isip mo? May
maitutulong ba ako?
3. Tiyak na matutuwa si Nanay! Matataas ang
marka ko!
4. Naniniwala ako na kayang-kaya mong
mapanalunan ang premyo sa sinalihan
mong paligsahan.
5. Huwag ka ngang maingay! Nakikita mong
may ginagawa ako.
6. Malapit nang umuwi si Tatay. Ano kaya ang
kanyang pasalubong?
7. Sobrang trapik naman dito! Hindi na ako
makakahabol sa aking klase.
8. Mother’s Day na sa Linggo. Sorpresahin
natin si Nanay.
9. Naku! Nandyan na naman ang laging
nanunukso sa akin. Huwag ninyo akong
ituturo sa kaniya.
10. Akala mo naman kung sino ka! Huwag ka
ngang mayabang!
Mga Pangunahing Emosyon
Pagmamahal Katatagan Pagkatakot
Pag-asam Pagkamuhi Pagkagalit
Pagkagalak Pag-iwas Kawalan ng pag-asa
Pag-asa Pighati
D. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
Gamit ang inihandang visual aid, suriin ang epekto ng emosyon sa kilos at pagpapasya. Gunitain
ang mga sitwasyon sa sariling buhay na naging dahilan ng iba’t ibang emosyong iyong
naramdaman. Isulat ang bawat sitwasyon sa loob ng kahong katapat ng bawat emosyon, gabay
ang sumusunod na katanungan. Gawin sa notbuk.
a. Anong mahalagang pangyayari o sitwasyon sa iyong buhay ang naging dahilan upang
maramdaman ang mga pangunahing emosyon?
b. Ano ang magiging epekto ng iyong emosyon sa iyong kilos at pagpapasya?
(gawin sa loob ng 10 minuto) (Reflective/Constructivist Approach)
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
Pangkatin ang klase sa lima. Sagutin ang sumusunod na katanungan. Pagkatapos ng
pagbabahagi sa bawat pangkat maghanda para sa maikling pag-uulat sa klase. (gawin sa loob
ng 10 minuto) ( Collaborative/Constructivist Approach)
a. Ano ang maaaring maging epekto ng iyong naging damdamin sa iyong mga kilos at pasya?
b. Batay sa iyong mga sagot, napamahalaan mo ba nang wasto ang iyong emosyon? Magbigay
ng halimbawa.
c. Sakaling hindi mo napamahalaan nang wasto ang iyong emosyon, ano ang posibleng idulot
nito sa iyo at sa iyong pakikipagkapwa?
d. Ano ang iyong natuklasan pagkatapos makapagbahagi ang lahat ng miyembro ng iyong
pangkat? Ipaliwanag.
F. Paglinang sa Kabihasahan
(Tungo sa Formative
Assessment)
Lagyan ng tsek ang kolum batay sa dalas ng mga nabanggit na sitwasyon sa iyong buhay.
Bilangin ang iyong mga sagot sa bawat kolum at tukuyin kung aling kolum ang may
pinakamaraming tsek, ang pangalawang pinakarami, at alin ang pinakamababa. Tumawag ng
tatlong magbabahagi sa klase. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective/Constructivist
Approach)
Talaan ng
damdamin at kilos
Kalimitan Paminsan-minsan Bihira lamang
1. Nakatuon ang
aking buong
atensyon sa
taong kausap.
2. Ako ay hindi
nababahala sa
negatibong
emosyong
nararamdaman ng
iba.
3. Madali kong
maramdaman na
may
bumabagabag sa
aking kapwa o
mahal sa buhay.
4. Hindi ako
nababahala sa
tuwing
nakararamdam
ako ng
kalungkutan,
kagalakan, galit at
takot.
5. Binibigyan ko ng
atensyon ang
aking
nararamdaman
tuwing ako ay
gumagawa ng
pasya.
6. Madali kong
maipahayag ang
aking damdamin
sa iba.
7. Madaling bumaba
ang lebel ng aking
stress.
8. Nalilibang ako
tuwing ako ay
laging tumatawa,
naglalaro at
nakikipagbiruan.
9. Hindi ako
mapakali kung
mayroong hindi
pagkakaunawaan
sa iba.
Iskor
G. Paglalapat sa aralin sa
pang-araw-araw na buhay
Batay sa naging resulta sa nakaraang aktibidad. Sagutan ang sumusunod na katanungan sa
notbuk. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Integrative/Reflective Approach)
a. Ano ang iyong natuklasan pagkatapos mong malaman ang resulta ng iyong
pagsusuring ginawa?
b. Paano makatutulong ang resulta ng iyong ginawang pagsusuri sa
pamamahala mo sa iyong emosyon?
c. Ano ang epekto sa iyong ugnayan sa iyong kapwa kung bihira mo lamang
ginagawa ang karamihan ang mga nasa talaan?
d. Kung mapamamahalaan mo nang wasto ang iyong emosyon, ano ang
kabutihang dulot nito sa iyo at sa iyong pakikipagkapwa?
H. Paglalahat sa aralin Ang aspektong emosyonal ng tao, katulad ng pagdamdam, paggusto, pagmamahal at
pagkapoot ay hindi nababatay sa katuwiran o anupaman. Ang damdamin, ibig sabihin, kagyat na
may kaugnayan ito sa mga obhetong tinatawag na mga pagpapahalaga. Kagyat na ibinibigay
ang mga pagpapahalaga sa atin sa mismong pagkilos ng paggusto, na ang pinakapangunahing
kilos ng pagmamahal at pagkapoot, at samakatuwid hindi na nangangailangan ang mga ito ng
isang kaisipang namamagitan sa kanila. Nadarama muna ang mga pagpapahalaga bago
nahuhusgahan ang mga ito.
I. Pagtataya ng aralin Sumulat ng islogan tungkol sa “Kahalagahan ng Emosyon” gabay ang sumusunod na kraytirya.
(gawin sa loob ng 10 minuto) (Constructivist Approach)
Kraytirya:
a. Angkop sa Paksa - 40%
b. Paggamit ng Salita - 30%
c. Orihinalidad - 20%
d. Kalinisan - 10%
J. Karagdagang gawain para
sa takdang-aralin at
remediation
Magsaliksik sa internet, diyaryo, mga pahayagan at magasin ng mga article na naglalathala ng
kahalagahan sa tao ng emosyon. Maghanda para sa pagbabahagi sa klase.
IV. MgaTala
V. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba
pang gawain para sa
remediation
C. Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa
aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa
remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong
nang lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasang solusyunan sa
tulong ng aking punongguro
at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo
ang aking nadibuhong nais
kong ibahagi sa mga kapwa
ko guro?
DAILY LESSON LOG
(Pang-araw-araw na
Tala sa Pagtuturo)
Paaralan Baitang/ Antas 8
Guro Asignatura Edukasyon sa Pagpapakatao
Petsa/Oras Markahan Ikalawa
IKALAWANG ARAW
I. Layunin
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa emosyon tungo sa
mabuting pakikipagkapwa.
B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa ng mag-aaral ang mga angkop na kilos upang mapamahalaan nang wasto ang
emosyon.
C. Mga kasanayan sa
Pagkatuto. Isulat ang code
ng bawat kasanayan
a. Nasusuri kung paano naiimpluwensyahan ng isang emosyon ang pagpapasya sa isang
sitwasyon na may krisis, suliranin o pagkalito. EsP8P-IIe-7.2
b. Nakapagtatala ng mga hindi malilimutang karanasan at damdamin, at ng magkakaibang
karanasan na nagdulot ng iba’t ibang emosyon.
c. Nauunawaan ang kahalagahan ng angkop na emosyon sa bawat sitwasyong kinakaharap.
II. Nilalaman MODYUL 7: Emosyon
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng
Guro
Gabay sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 TG p. 94-95
2. Mga Pahina sa Kagamitang
Pang-Mag-aaral
Modyul sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 LM p. 175-179
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resource
B. Iba pang Kagamitang
Panturo
Video Clip mula sa Internet
https://www.youtube.com/watch?v=oU7-MKfpFSI
https://www.youtube.com/watch?v=SJOjpprbfeE
LCD projector, laptop
III. Pamamaraan
A. Balik-aral sa nakaraang
aralin at pagsisimula ng
bagong aralin.
Kunin ang atensyon ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsasabi ng: “Kailangan mong
ilabas ang iyong nararamdaman upang malaman nila kung ano ang saloobin mo.” Sang-ayon ka
ba rito? Ginagawa mo ba ito? Paano naiimpluwensiyahan ng iyong emosyon ang iyong kilos at
pagpapasya? Tumawag ng 5 mag-aaral upang magbahagi ng kanilang saloobin at kasagutan.
(gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective/Constructivist Approach)
B. Paghahabi sa layunin ng
aralin at pagganyak
A. Gamit ang objective board, babasahin ng guro ang mga layunin ng aralin.
1. Nasusuri kung paano naiimpluwensyahan ng isang emosyon ang pagpapasya sa isang
sitwasyon na may krisis, suliranin o pagkalito.
2. Nakapagtatala ng mga hindi malilimutang karanasan at damdamin, at ng magkakaibang
karanasan na nagdulot ng iba’t ibang emosyon.
3. Nauunawaan ang kahalagahan ng angkop na emosyon sa bawat sitwasyong kinakaharap.
B. Ipanood sa klase ang The Importance of Emotions. Matapos ipapanood ay tumawag ng 5
mag-aaral at tanungin sila gabay ang sumusunod na katanungan. (gawin sa loob ng 10
minuto) (Reflective Approach)
1. Ano ang iyong reyalisasyon matapos mapanood ang video?
2. Ano ba ang halaga ng emosyon?
3. Papaano ba nakaaapekto sa iyong pagkatao ang emosyon?
C. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong aralin
Panoorin ang video (https://www.youtube.com/watch?v=SJOjpprbfeE) na ipakikita ng guro na
may pamagat na A Short Story About Emotions at sagutin ang sumusunod na katanungan sa
notbuk. (gawin sa loob ng 10 minuto) (Reflective Approach)
1. Mula sa napanood na video, ipaliwanag ang kahalagahan ng angkop na emosyon sa
bawat sitwasyon.
2. Ano ang mahahalagang konsepto na dapat tandaan sa pagtataglay ng angkop na
emosyon?
3. Papaano naiimpluwensiyahan ng iyong emosyon ang iyong mga kilos at pagpapasya?
D. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
Bumuo ng tatlong miyembro sa bawat pangkat. Isaisip na sa inyo nangyayari ang sitwasyon.
Buuin ang usapan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pahayag upang maipakita ang iyong
magiging damdamin kung maharap ka sa ganitong sitwasyon. Gawing gabay ang unang bilang.
Isulat ang iyong sagot sa iyong notbuk. Matapos na masagutan, ibahagi ang mga sinulat sa
speech balloon sa klase. (gawin sa loob ng 15 minuto) (Reflective/Constructivist/Collaborative
Approach)
1 Isinumbong ka ng iyong kamag-
aral na kaya ka lang daw
nakakuha ng mataas na puntos
sa pagsusulit ay dahil nakita ka
niyang nangongopya sa iyong
katabi! sambit ni Gng. Reyes.
Hindi po totoo iyon, Ma’am.
Nag-
aral po ako nang maigi. Maaari ko
po bang malaman kung sino ang
nagsabi?
Totoo po ang sinasabi niya. Hindi
po siya nangopya.
2
3
Huwag ka sanang
mabibigla. Ang mga
magulang mo ay
naaksidente at sila ay
nasa ospital ngayon!
Binabati kita! Ikaw ang
napili sa inyong
pangkat upang
magsanay at maging
isa sa mga peer
counselors.
Ipinagmamalaki kita.
4
5
Huling-huli kita sa akto.
Nakita talaga kita na
kinukuha mo ang pitaka ng
kaklase natin sa kanyang
bag. Huwag kang
magkakaila!
Salamat sa iyong tulong.
Hindi ko talaga alam ang
gagawin ko kung wala ka
kanina. Tunay ka talagang
kaibigan!
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
Gabay ang resulta ng naging gawain, sagutan sa notbuk ang sumusunod na katanungan.
Tumawag ng 4 na mag-aaral na magbabahagi ng kanilang naging kasagutan. (gawin sa loob ng
5 minuto) (Reflective Approach)
a. Angkop ba ang iyong mga naging damdamin sa bawat sitwasyon? Patunayan.
b. Batay sa iyong mga sagot, masasabi mo bang napamahalaan mo nang maayos ang iyong
emosyon?
c. Ano ang naitutulong ng iyong damdamin sa iyong pagpapasya lalo na sa panahong ikaw ay
nakararanas ng krisis, suliranin o pagkalito?
d. Paano nakatutulong ang pamamahala ng emosyon sa iyong pagkatao? Sa iyong
pakikipagkapwa? Patunayan sa pamamagitan ng isang karanasan.
F. Paglinang sa Kabihasahan
(Tungo sa Formative
Assessment)
Batay sa nasaliksik sa takdang aralin tungkol sa mga artikulo mula sa internet, magasin o dyaryo,
suriin ang mga ito sa pamamagitan ng pagsagot sa notbuk sa sumusunod na katanungan.
(gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach)
1. Ano ba ang mabuti at masamang naidudulot ng emosyon?
2. Paano mo ba mapapamahalaan ng maayos ang iyong emosyon?
3. Ano-ano ba ang mga nakaaapekto sa emosyon?
G. Paglalapat sa aralin sa
pang-araw-araw na buhay
Magbigay ng tatlong magkakaibang karanasang nagdulot ng iba’t ibang emosyon. Punan ng
matapat at makatotohanang kasagutan ang bawat kolum. Isulat ang iyong sagot sa notbuk.
(gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach)
Karanasan Hindi
malimutang
Emosyon
Anong ginawa? Bakit ginawa? Mga pagkatuto
sa pangyayari
Halimbawa: Pag-aalala at Inilihim sa Upang hindi Magiging
Nasira ang damit
na hiniram sa
kapatid
Pagkatakot kapatid magalit ang
kapatid
maingat sa mga
hinihiram na
gamit
1.
2.
3.
Sagutan ang sumusunod na katanungan.
a. Bakit hindi mo makalimutan ang mga damdaming iyong tinukoy?
b. Paano mo nabigyan ng solusyon ang mga negatibong damdamin?
c. Papaano naiimpluwensiyahan ng iyong emosyon ang iyong mga kilos at pagpapasya?
d. Nakabubuti ba ito sa iyong ugnayan sa sarili at sa iyong kapwa? Ipaliwanag.
e. Ano-anong mga birtud at pagpapahalaga ang dapat na isaalang-alang sa tuwing
nararamdaman ang mga ganitong emosyon upang hindi na magdulot nang pagkasira ng
iyong relasyon sa iyong kapwa?
H. Paglalahat sa aralin Napakahalagang pinag-iisipang mabuti ang gagawin lalo na sa panahong nawawalan ka
na ng pag-asa at pilit na iniiwasan ang pangyayari dala nang bigat ng suliranin at hindi alam kung
ano ang gagawin. Ikaw ay nakararanas ng krisis at pagkalito. Hindi mo na alam ang iyong
gagawin. Ikaw ay nagalit sa iyong matalik na kaibigan dahil narinig mong sinisiraan ka niya.
Iniisip mo na gantihan siya. Mahalaga na maging mahinahon, pagnilayan ang sitwasyon at pag-
isipang mabuti ang pinakamainam na gawin upang maiwasan ang pagsisisi sa huli.
I. Pagtataya ng aralin Magtala ng 5 positibong impluwensya ng emosyon at 5 negatibong impluwensya sa iba’t ibang
uri ng sitwasyon. Gawin ito sa papel. Isang punto bawat sagot. (gawin sa loob ng 5 minuto)
(Reflective Approach)
J. Karagdagang gawain para sa
takdang aralin at remediation
Pangkatin sa apat ang klase at maghanda para sa pag-uulat ng sumusunod na paksa.
Pangkat 1- Apat na Uri ng Damdamin
Pangkat 2- Paano Mapamahalaan nang Wasto ang Emosyon upang Magdulot Ito ng Maganda
sa Sarili at Ugnayan sa Kapwa sang-ayong kay Feldman (2005, ph.346)
Pangkat 3- Limang Pangunahing Elemento ng EQ (Goleman, D., 1998)
Pangkat 4- Pamamaraan Upang Makayanan at Mapagtagumpayan Mo ang mga Emosyon
Bunga ng Iyong Pinagdaraanan at mga Karanasan.
IV. MgaTala
V. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba
pang gawain para sa
remediation
C. Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa
aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa
remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong
nang lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasang solusyunan sa
tulong ng aking punongguro
at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo
ang aking nadibuhong nais
kong ibahagi sa mga kapwa
ko guro?
DAILY LESSON LOG
(Pang-araw-araw na
Tala sa Pagtuturo)
Paaralan Baitang/ Antas 8
Guro Asignatura Edukasyon sa Pagpapakatao
Petsa/Oras Markahan Ikalawa
IKATLONG ARAW
I. Layunin
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa emosyon tungo sa
mabuting pakikipagkapwa.
B. Pamantayan sa
Pagganap
Naisasagawa ng mag-aaral ang mga angkop na kilos upang mapamahalaan nang wasto ang
emosyon.
C. Mga kasanayan sa
Pagkatuto. Isulat ang
code ng bawat kasanayan
1. Napangangatuwiranan na:
a. Ang pamamahala ng emosyon sa pamamagitan ng pagtataglay ng mga birtud ay
nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili at pakikipagkapwa.
b. Ang katatagan (fortitude) at kahinahunan (prudence) ay nakatutulong upang harapin ang
matinding pagkamuhi, matinding kalungkutan, takot at galit. EsP8P-IIf-7.3
2. Nakabubuo at nakapagpapaliwanag ng emotional intelligence.
3. Nakapagpapahayag ng damdamin kung bakit mahalaga ang pagtataglay ng mga birtud sa
wastong pamamahala ng emosyon.
II. Nilalaman MODYUL 7: Emosyon
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng
Guro
Gabay sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 TG p. 95-96
2. Mga Pahina sa Modyul sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 LM p. 180-188
Kagamitang Pang-Mag-
aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng
Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang
Panturo
https://www.youtube.com/watch?v=Xawq73i_aw8
https://www.youtube.com/watch?v=MepJp7KpaH4
LCD projector, laptop
III.Pamamaraan
A. Balik-Aral sa nakaraang
aralin at pagsisimula ng
bagong aralin.
Tumawag ng 3 mag-aaral. Tanungin sila: Nauunawaan mo na ba ang magiging epekto sa iyong
kilos at pagpapasya nang wasto at hindi wastong pamamahala ng iyong emosyon? Napagtanto mo
na ba kung paano naiimpluwensiyahan ng iyong emosyon ang iyong kilos at pagpapasya? (gawin
sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach)
B. Paghahabi sa layunin ng
aralin at pagganyak
A. Gamit ang objective board, babasahin ng guro ang mga layunin ng aralin.
1. Napangangatwiranan na:
a. Ang pamamahala ng emosyon sa pamamagitan ng pagtataglay ng mga birtud ay
nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili at pakikipagkapwa.
b. Ang katatagan (fortitude) at kahinahunan (prudence) ay nakatutulong upang harapin ang
matinding pagkamuhi, matinding kalungkutan, takot at galit.
2. Nakabubuo at nakapagpapaliwanag ng halaga ng emotional intelligence.
3. Nakapagpapahayag ng damdamin kung bakit mahalaga ang pagtataglay ng mga birtud sa
wastong pamamahala ng emosyon.
B. Ipanood ang video ( https://www.youtube.com/watch?v=Xawq73i_aw8) na may pamagat na The
5 Natural Emotions. Matapos mapanood ang video, ipaunawa sa mga mag-aaral na
mahalagang maunawaan nila ang epekto ng mga negatibong emosyon. (gawin sa loob ng 3
minuto) (Reflective Approach)
C. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong
aralin
Mula sa pinanood na video, pasagutan sa notbuk ang sumusunod na katanungan. (gawin sa loob
ng 7 minuto) (Reflective Approach)
1. Ano ang ipinapahayag sa napanood na video?
2. Ano ang iyong naramdaman habang ito ay pinapanood? Bakit?
3. Ano-ano ang magiging epekto sa tao ng mga negatibong emosyon?
4. Ano ang mahalagang tandaan upang ito ay mapamahalaan ng maayos?
D. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
Gamit ang pagpapangkat sa isinagawang takdang aralin. Mag-ulat ang bawat pangkat sa mga
itinakdang paksa para sa kanila. (gawin sa loob ng 20 minuto) (Collaborative Approach)
Pangkat 1- Emosyon at Apat na Uri ng Damdamin
Ang Emosyon
Ang buhay ay punong-puno ng makukulay na karanasan at pakikipagugnayan
na nagbibigay-sigla at kahulugan dito. Mula sa mga karanasang ito ay napukaw ang iba’t ibang
emosyon at damdamin. Sa pilosopiya ni Scheler (Dy, 2007) ang damdamin ang pinakamahalagang
larangan ng pag-iral ng tao. Ang aspektong emosyonal ng tao, katulad ng pagdamdam, paggusto,
pagmamahal at pagkapoot ay hindi nababatay sa katuwiran o anupaman. Ang damdamin, ibig
sabihin, kagyat na may kaugnayan ito sa mga obhetong tinatawag na mga pagpapahalaga. Kagyat
na ibinibigay ang mga pagpapahalaga sa atin sa mismong pagkilos ng paggusto, ng
pinakapangunahing kilos ng pagmamahal at pagkapoot, at samakatuwid hindi na nangangailangan
ang mga ito ng isang kaisipang namamagitan sa kanila. Nadarama muna ang mga pagpapahalaga
bago nahuhusgahan ang mga ito. Hindi basta-bastang nakokontrol o napamamahalaan ang mga
damdamin; di tuluyan ang pagkontrol o pamamahala sa mga ito, sa pamamagitan ng pagkontrol ng
kanilang mga sanhi o epekto (pagsasakatawan, kilos). Sang-ayon sa lohiko ng damdamin ni
Pascal, isinasalarawan ni Scheler ang kaayusan at magkakaibang antas ng buhay-damdamin ng
tao.
May apat na uri ng damdamin:
1. Pandama (sensory feelings). Ito ay tumutukoy sa limang karamdamang pisikal o
mga panlabas na pandama na nakapagdudulot ng panandaliang kasiyahan o
paghihirap sa tao. Halimbawa ng mga ito ay pagkagutom, pagkauhaw,
kalasingan, halimuyak, panlasa, kiliti, kasiyahan, at sakit. Sa katotohanan, ang
kasiya-siya ay higit na naiibigan. Ang ilan ay hinaharap ang hindi kasiya-siya
bilang pagsasakripisyo tungo sa pagtatamo ng mas mataas na halaga.
2. Kalagayan ng damdamin (feelings state). Ito ay may kinalaman sa kasalukuyang
kalagayan na nararamdaman ng tao. Halimbawa nito ay kasiglahan, katamlayan,
may gana, walang gana.
3. Sikikong damdamin (psychical feelings). Ang pagtugon ng tao sa mga bagay sa
kanyang paligid ay naiimpluwensyahan ng kasalukuyang kalagayan ng kanyang damdamin. Dahil
ang tao ay may likas na kagalingan o kahusayan, at may pagpapahalaga sa mabuti, ang
kanyang dagliang tugon ay maaaring mapagbago ng kanyang kalooban at pag-iisip tungo sa
positibong panlipunang pakikipag-ugnayan. Ilan lamang sa mga halimbawa nito ay sobrang tuwa,
kaligayahan, kalungkutan, kasiyahan, pagdamay, mapagmahal, poot.
4. Ispiritwal na damdamin (spiritual feelings). Ayon kay Dr. Manuel B. Dy Jr., ang mga ispiritwal na
damdamin ay nakatuon sa paghubog ng pagpapahalaga sa kabanalan tulad ng pag-asa at
pananampalataya.
Narito ang talaan ng pangunahing emosyon na hango sa aklat ni Esther Esteban na Education in
Values: What, Why and For Whom: (1990, ph. 51).
Mga Pangunahing Emosyon
Pagmamahal (love)
Paghahangad (desire)
Pagkatuwa (joy)
Pagkamuhi (hatred)
Pag-iwas (aversion)
Pagdadalamhati (sorrow)
Pag-asa (hope)
Pagiging matatag (courage)
Kawalan ng pag-asa (despair)
Pagkatakot (fear)
Pagkagalit (anger)
Ang mga emosyon sa unang hanay ay nakasisiya ngunit nangangailangan ng wastong
pamamahala. Bagaman natuwa ka sa nakita mong tsokolate sa inyong refrigerator ngunit alam mo
na hindi sa iyo ito kaya hindi mo ito dapat na kainin. Mahalaga na ikaw ay makapagtimpi at
makapagpigil sa pagkuha nito.
Ang mga emosyon sa ikalawang hanay ay nagpapahirap sa damdamin dahil ito ay
nakatatakot, nakalulungkot at nagdudulot ng sakit sa kalooban ng tao. Maraming mga mag-aaral na
ayaw nang subukang mag-aral sa kolehiyo dahil nahihirapan silang tustusan ang kanilang
pinansiyal na pangangailangan. Mas pipiliin nilang makapagtrabaho pagkatapos ng Baitang 10.
Natatakot silang hindi rin makapagtatapos. Sa ganitong pagkakataon ay kailangan ang katatagan
ng loob (fortitude) upang malampasan ang hirap at takot na nararamdaman. Ang birtud na ito ay
nagbibigay ng kakayahan sa tao na malampasan ang kahirapan, labanan ang mga tukso at
pagtagumpayan ang mga balakid tungo sa higit na maayos na pamumuhay. Napakahalaga na
pinag-iisipang maigi ang gagawin lalo na sa panahon na nawawalan ka na ng pag-asa at pilit na
iniiwasan ang pangyayari dala nang bigat ng suliranin at hindi alam kung ano ang gagawin. Ikaw ay
nakararanas ng krisis at pagkalito. Hindi mo na alam ang iyong gagawin. Ikaw ay nagalit sa iyong
matalik na kaibigan dahil narinig mong sinisiraan ka niya. Iniisip mo na gantihan siya. Mahalaga na
maging mahinahon, pagnilayan ang sitwasyon at pag-isipang mabuti ang pinakamainam na gawin
upang maiwasan ang pagsisisi sa huli. Ayon kay Sto. Tomas de Aquino, ang matalinong paghusga
ay hindi lamang tumutukoy sa kung ano ang dapat gawin ng tao sa pagharap sa mga krisis sa
buhay, kung hindi kakayahang makagawa ng pasya sa napapanahong paraan.
Pangkat 2- Paano Mapamahalaan nang Wasto ang Emosyon upang Magdulot Ito ng Maganda sa
Sarili at Ugnayan sa Kapwa sang-ayong kay Feldman (2005, ph.346)
Ayon kay Feldman (2005, ph.346), sa pamamagitan ng emosyon ay:
a. Nababatid ng tao ang nangyayari sa kanyang paligid at nabibigyan ito ng katuturan ng kanyang
isip. Kung ikaw ay binantaan ng iyong kamag-aral na sasaktan paglabas ng paaralan ang
karaniwang mararamdaman ay takot. Dahil sa naramdaman mong takot ikaw marahil ay agad na
aalis upang hindi na kayo magpang-abot.
b. Nakatutukoy ng higit na angkop na kilos kung sakaling maramdaman muli ang damdamin.
Nakapag-iingat at nakaiiwas ang tao sa posibleng panganib na dala ng sitwasyong nararanasan
sa sarili at sa kapwa.
c. Nagagamit sa pakikipagkomunikasyon at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang pagpapahayag ng
emosyon ay maaaring marahan o lantad tulad ng ekspresyon ng iyong mukha, pagsuntok sa
pader, pag-iyak, o pagtawa nang malakas. Sa pamamagitan ng emosyon, naipababatid natin ang
tunay nating nararamdaman at naipahihiwatig ang mga pangangailangan natin at inaasahan
mula sa iba.
Ang mga emosyon na hindi napamamahalaan ay maaaring hindi maganda ang impluwensiya
sa ating mga kilos at pagpapasya sa sitwasyong may krisis, suliranin o pagkalito. Ngunit hindi lahat
ay sapat ang kakayahan upang mapamahalaan ang kanilang emosyon. Nabalitaan mo ba ang
isang mag-aaral na nakasakit ng kamag-aral dahil sa selos? O kaya’y ang isang tatay na
nagmukmok na lamang sa bahay nang matanggal ito sa trabaho? Ilan lamang ito sa mga
pagkakataon na hindi napamamahalaan nang maayos ang emosyon kung kaya’t nagbubunga ang
mga reaksyong hindi maganda sa sarili at sa pakikipagkapwa. Ito ang dahilan kung bakit kailangan
ng tao ng literasiya sa kanyang emosyon. Ayon kay Seeburger, F. (1997, ph.30), ang literasiyang
pandamdamin ay tumutukoy sa dalawang bagay. Una, kakayahang alamin at unawain ang mga
sariling emosyon; at pangalawa, matukoy at maramdaman ang damdamin na angkop o akma
lamang sa sitwasyon na kinakaharap.
Pangkat 3- Limang Pangunahing Elemento ng EQ (Goleman, D., 1998)
Nakita ng mga ilang siyentipiko tulad nina Salovey, Gardner, at Goleman ang kahalagahan
ng pamamahala sa emosyon sa pagpapaunlad ng sarili at pakikipagkapwa. Kapag
napagtagumpayan ng tao ang pamamahala ng kanyang emosyon, nangangahulugang mataas ang
kanyang EQ o Emotional Quotient na kilala rin sa tawag na Emotional Intelligence.
Paano napauunlad ng EQ ang tao? Narito ang limang pangunahing elemento ng EQ (Goleman, D.,
1998):
1. Pagkilala sa sariling emosyon. Mahalaga na may kamalayan sa sariling damdamin. Ito ay
makatutulong sa pagkakaroon ng pang-unawa sa sarili. Ikaw ay nakagagawa ng pagpapasya sa
iyong sarili at hindi ka lang sunod nang sunod sa nais ng iba.
2. Pamamahala sa sariling emosyon. Ang kakayahang mapamahalaan ang ating emosyon ay
mahalaga dahil ang mga ito ay may epekto sa kalagayan ng ating kalooban at pakikipag-
ugnayan sa kapwa. Ang taong may ganitong kakayahan ay madaling makabangon sa mga
pagsubok sa buhay at makamit ang kanyang mga mithiin sa buhay.
3. Motibasyon. Ito ay kakayahang magtimpi o magpigil na gawin ang isang bagay na hindi dapat
upang matupad ang isang layuning higit na mahalaga para sa ikabubuti ng iba. Ang taong may
ganitong kakayahan ay may disiplina sa sarili at hindi pabigla-bigla ang pagpapasya. Naglalaan
siya ng oras upang makapag-relax at magnilay.
4. Pagkilala at pag-unawa sa damdamin ng iba. Ito ay kakayahang makadama sa damdamin at
pangangailangan ng iba. Ang taong may ganitong kakayahan ay marunong ding bumasa at
bigyan ng kahulugan ang kilos ng iba. Maaari din siyang sumangguni upang humingi ng
tulong sa mga kapamilya at mga pinagkakatiwalaang kaibigan.
5. Pamamahala ng ugnayan. Ito ay nangangahulugan na napamamahalaan nang wasto ang
emosyon sa pakikipag- ugnayan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman sa pagpapanatili
ng magandang ugnayan. Mahalaga sa pagpapanatili ng magandang ugnayan ang pagtitiwala sa
sarili, malawak at bukas ang isipan at kalooban, paggalang, pagtanggap sa mga pangyayari at
pagiging tapat sa sinasabi.
Ang pagiging mahabagin ay ang kakayahang umunawa sa nararamdaman ng ibang tao. Ito
ang paglalagay ng sarili sa sitwasyon ng iba na may pagnanais na makatulong sa kanila. Hindi ba’t
napakagaan sa pakiramdam ang ganito? Tulad ng kuwento nina Jessy, Kim, at Rico, ikaw ba ay
may karanasang katulad nila? Ano ang iyong ginawa?
Anumang emosyon ay mahalaga. Ang pamamahala natin dito ay maaaring makabubuti o
makasasama sa ating pakikipagkapwa. Ngunit, sa pamamagitan ng wastong pamamahala ng mga
ito, napauunlad natin ang ating pakikipagkapwa. Hindi ba’t napakagaan sa pakiramdam ang ganito?
Pangkat 4- Pamamaraan Upang Makayanan at Mapagtagumpayan Mo ang mga Emosyon Bunga
ng Iyong Pinagdaraanan at mga Karanasan.
Mahalaga na makapagbalangkas ka ng pamamaraan upang makayanan at
mapagtagumpayan mo ang mga emosyon bunga ng iyong pinagdaraanan at mga karanasan. Ilan
sa mga mungkahing paraan upang mapamahalaan ang mga ito ay (Moratό, Jr., 2007):
a. Tanungin ang sarili, “hahayaan ko bang magawa ko ang di karapat-dapat o mas pipiliin kong
gumawa ng makabubuti?” Hindi lamang ang sarili ang nagiging biktima sa ating maling
pamamahala ng ating emosyon. Mahalagang naipahahayag natin ito nang maayos upang
mapanatili natin ang ating mabuting ugnayan sa ating kapwa.
b. Tanggapin na ikaw ay takot harapin ang takot, ngunit isipin na mayroon pang higit na magandang
mangyayari. Maging positibo sa pagharap sa hamon ng buhay.
c. Isaisip na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kapangyarihan, at pagiging tanyag kung
hindi sa kakayahan na mamuhay nang may pagpapahalaga at dangal.
d. Matutong tanggapin na may hangganan ang lahat ng bagay na mayroon tayo, tao man o bagay.
Hindi naman ito nangangahulugan na magiging wala kang pakialam o wala silang halaga sa iyo.
e. Sa tuwing ikaw ay nawawalan ng pag-asa, isipin na may mga taong maaari mong pagkatiwalaan
at mahingan ng tulong. Buksan ang isipan at kalooban na kaya mong makamit ang hangarin sa
buhay.
Ang mga iminungkahing paraan kalakip ang mga birtud ay nakatutulong upang
mapamahalaan ang emosyon at maging magandang gabay sa pagpapasya tungo sa matiwasay na
pamumuhay at maging produktibong miyembro ng lipunan. Hangad ng bawat isa ay magkaroon ng
matiwasay, masaya, at makabuluhang buhay sa pamamagitan nang mabuting ugnayan sa sarili at
sa kapwa. Kaya nararapat lamang na sa araw-araw nating pamumuhay ay piliing maigi ang mga
bagay na pagtutuunan nang higit na pansin. Mahalaga na magtiwala sa sarili, sa kapwa at sa Diyos
sa paggawa ng pagpapasya tungo sa ikauunlad ng iyong pakikipagkapwa.
Nakikita natin ang epekto ng padalos-dalos nating pasya at kilos dala ng mga negatibong
emosyon na hindi napamamahalaan. Madalas ay hindi nagiging maganda ang idinudulot nito sa
ating sarili at higit sa iba. Hahayaan mo na lang ba na patuloy itong maging dahilan ng iyong hindi
mabuting ugnayan sa iyong kapwa? Handa ka na bang harapin at pagtagumpayan ang hamong
dala ng iyong emosyon?
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
Tatalakayin ng guro ang isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat. Tumawag ng 3 mag-aaral upang
magbahagi ng kasagutan sa mga katanungan. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach)
1. Ano ang kahulugan ng emosyon at ang mga uri nito?
2. Ano ang tungkulin ng emosyon sa pagpapasyang gagawin ng tao?
3. Ano ang mga hakbangin na maaaring maisaalang-alang upang mapamahalaan natin nang wasto
ang ating emosyon?
4. Ano ang kabuluhan ng birtud sa wastong pamamahala ng iyong emosyon?
5. Paano mapauunlad nang wastong pamamahala ng emosyon ang iyong
sarili at ang iyong pakikipagkapwa?
F. Paglinang sa
Kabihasahan (Tungo sa
Formative Assessment)
Papanoorin ng mag-aaral ang video (https://www.youtube.com/watch?v=MepJp7KpaH4) na may
titulong Emotional Intelligence. Bigyan sila ng panahon upang makapagnilay at sumagot sa
sumusunod na katanungan. Tumawag ng 3 mag-aaral na magbabahagi ng sagot sa klase. (gawin
sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach)
1. Ano ang inyong naunawaan sa inyong pinanuod?
2. Ano ang Emotional intellilgence? Ipaliwanag.
3. Ano ang halaga ng may mataas na emotional intelligence? Pangatuwiranan.
4. Ano ang mangyayari kung ang bawat isa kung magtataglay ng mataas na emotional
intelligence?
G. Paglalapat sa aralin sa
pang-araw-araw na buhay
Sagutan sa notbuk ang sumusunod na katanungan. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective
Approach)
1. Itala ang mga indikasyong ang tao ay nagtataglay ng mataas na emotional intelligence.
2. Paano ba matutukoy ang isang taong nagtataglay ng may mataas na emotional intelligence?
3. Paano makatutulong ang may emotional intelligence sa pakikipag-ugnayan sa kapwa?
H. Paglalahat sa aralin Ang matalinong paghusga o ang may mataas na emotional quotient ay hindi lamang
tumutukoy sa kung ano ang dapat gawin ng tao sa paglutas sa mga krisis o suliranin sa buhay kung
hindi kakayahan ring makagawa ng pasya sa napapanahong paraan.
I. Pagtataya ng Aralin Sumulat ng sanaysay na binubuo ng lima o higit pang pangungusap na nagpapaliwanag tungkol sa
kahalagahan ng emotional intelligence sa paghubog ng iyong pagkatao gamit ang sumusunod na
kraytirya. (gawin sa loob ng 10 minuto) (Reflective/Constructivist Approach)
Kraytirya:
a. Nilalaman -50%
b. Kaugnayan sa Paksa -30%
c. Paggamit ng Angkop na Salita-20%
J. Karagdagang gawain para
sa takdang aralin at
remediation
Magsaliksik ng mga taong may matataas na emotional intelligence. Itala ang mabuting dulot nito sa
kanila. Itala sa notbuk at maghanda para sa pagbabahagi.
IV. MgaTala
V. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba
pang gawain para sa
remediation
C. Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa
aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral
na magpapatuloy sa
remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong
nang lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasang solusyunan
sa tulong ng aking
punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang
panturo ang aking
nadibuhong nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko
guro?
DAILY LESSON LOG
(Pang-araw-araw na
Tala sa Pagtuturo)
Paaralan Baitang/ Antas 8
Guro Asignatura Edukasyon sa Pagpapakatao
Petsa/Oras Markahan Ikalawa
IKAAPAT NA ARAW
I. Layunin
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa emosyon tungo sa
mabuting pakikipagkapwa.
B. Pamantayan sa
Pagganap
Naisasagawa ng mag-aaral ang mga angkop na kilos upang mapamahalaan nang wasto ang
emosyon.
C. Mga kasanayan sa
Pagkatuto. Isulat ang
code ng bawat kasanayan
1. Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang mapamahalaan nang wasto ang emosyon
EsP8P-IIf-7.4
2. Natutukoy ang kabutihang naidudulot ng pamamahala ng emosyon at ang kahalagahan ng
pagtataglay ng katatagan (fortitude) at kahinahunan (prudence).
3. Nakapagpapahayag ng pansariling paraan upang mapaunlad ang sarili at pakikipagkapwa taglay
ang wastong pamamahala ng mga pangunahing emosyon gamit ang swot analysis.
II. Nilalaman MODYUL 7: Emosyon
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng
Guro
Gabay sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 TG p. 96-97
2. Mga Pahina sa
Kagamitang Pang-Mag-
aaral
Modyul sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 LM p. 188-193
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng
Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang
Panturo
https://www.youtube.com/watch?v=n6MRsGwyMuQ
LCD projector, laptop, Manila paper, marker
III.Pamamaraan
A. Balik-Aral sa nakaraang
aralin at pagsisimula ng
bagong aralin.
Ipanood ang video (https://www.youtube.com/watch?v=n6MRsGwyMuQ) na may pamagat na
Emotional Intelligence by Daniel Goleman. Tumawag ng 3 mag-aaral upang sagutin ang
katanungan. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach)
1. Ano ba ang emotional quotient?
2. Paano ito nakaaapekto sa ating kalusugan?
3. Paano mapapalitan ng positibong emosyon ang isang negatibong emosyon?
B. Paghahabi sa layunin ng
aralin at pagganyak
A. Gamit ang objective board, babasahin ng guro ang mga layunin ng aralin.
1. Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang mapamahalaan nang wasto ang emosyon
2. Natutukoy ang kabutihang naidudulot ng pamamahala ng emosyon at ang kahalagahan ng
pagtataglay ng katatagan (fortitude) at kahinahunan (prudence).
3. Nakapagpapahayag ng pansariling paraan upang mapaunlad ang sarili at pakikipagkapwa
taglay ang wastong pamamahala ng mga pangunahing emosyon gamit ang swot analysis.
B. Pangkatin ang klase sa lima. Gamit ang flash card, ayusin ang mga letra upang makabuo ng
salita at ibigay ang kaukulang kahulugan nitong may kaugnayan sa paksa. (gawin sa loob ng 5
minuto) (Constructivist/Collaborative Approach)
1. LNAMOETIO GENCEINLLITE
2. NLAEOMIOT
3. MAPAGMALAH
4. WAKAPAGTU
5. NGADHAPAGHA
C. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong
aralin
Mula sa mga salitang nabuo, tumawag ng limang mag-aaral at ibigay ang kanilang saloobin at
pagpapalawig sa mga salitang ito. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach)
D. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
Tatalakayin ng guro ang mahahalagang konseptong tinalakay sa nakaraang aralin upang mabuo
ang Batayang Konsepto gabay ang sagot sa mahalagang katanungang: Ano ang kabutihang
naidudulot ng pamamahala ng emosyon? Bakit mahalaga ang katatagan (fortitude) at kahinahunan
(prudence)? Sagutin ito gamit ang graphic organizer. Gawin ito sa notbuk. (gawin sa loob ng 10
minuto) (Reflective?Constructivist Approach)
_____________________________________________
______________________________________________
Ang______________ pamamahala ng _______________
sa pamamagitan ng pagtataglay ng
ay nakatutulong sa
__________________________ng
Pagkatapos maunawaan ang Batayang Konsepto ng aralin, mahalagang maiugnay ito sa pag-unlad
ng maayos na pamamahala ng emosyon. Sagutin ang sumusunod na katanungan:
1. Ano ang kabuluhan ng Batayang Konsepto sa aking pag-unlad bilang tao?
2. Ano-ano ang maaari kong gawin upang mailapat ang aking mga pagkatuto sa modyul na ito?
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
Pangkatin sa lima ang klase. Sagutin ang mga katanungang: Paano nakatutulong sa pagpapaunlad
ng sarili at pakikipagkapwa ang wastong pamamahala ng mga pangunahing emosyon? Ano ang
kahalagahan ng pagtataglay ng mga birtud sa wastong pamamahala ng emosyon? Magsagawa ng
Pagsusuri ng Kalakasan, Kahinaan, Oportunidad at Banta (SWOT Analysis) tungkol sa epekto ng
wastong pamamahala ng emosyon sa pagpapaunlad ng sarili at ng pakikipagkapwa. Itala ang sagot
sa Manila paper at pumili ng kasapi sa bawat pangkat na magbabahagi ng sagot. (gawin sa loob
ng 10 minuto) (Collaborative/Constructivist/Reflective Approach)
Narito ang gabay na maaari mong gamitin sa pagsagot sa bawat kolum:
a. Kalakasan. Ano ang kabutihang dulot ng bawat pangunahing emosyon kapag ito ay
napamahalaan nang wasto?
b. Kahinaan. Anong suliranin ang idudulot ng bawat pangunahing emosyon kung hindi
napamahalaan nang wasto?
c. Oportunidad. Anong oportunidad ang naghihintay kung mapamahalaan nang
wasto ang emosyon at mapagtagumpayan ang mga suliraning dala nang
hindi wastong pamamahala ng emosyon? (Paalala: Maaari ring banggitin
ang mga birtud sa kolum na ito.)
_____________________
_____________________
_____________________________
_____________________________
d. Banta. Anong banta ng iyong mga emosyon ang kailangang bigyan ng tuon
upang hindi tuluyang makapagdulot nang hindi mabuti sa iyong pakikipagkapwa?
Emosyon Kalakasan
(Strength)
Kahinaan
(Weakness)
Oportunidad
(Opportunity)
Banta
(Threat)
Hal.: Pagkatakot Nakakapag-ingat
at
Nakapagha-
handa sa
nakaambang
panganib
Hindi napagtata-
gumpayan ang
mga pangarap sa
buhay
Nakikintal sa
ating kalooban
ang pagiging
matatag at
nakagagawa ng
paraan upang
malagpasan ang
takot na
nararamdaman.
Hindi uunlad ang
ating pakikipag-
ugnayan sa sarili
at sa kapwa.
Nakakapagpasya
tayo nang
maayos at nang
walang pag-
agam-agam.
Mananatili tayong
bilanggo sa sarili
nating takot
F. Paglinang sa
Kabihasahan (Tungo sa
Formative Assessment)
Tumawag ng 5 mag-aaral na sasagot sa sumusunod na katanungan. (gawin sa loob ng 5 minuto)
(Reflective Approach)
1. Magbalik-tanaw ka ngayon. Isipin ang mga emosyong madalas mong maramdaman na
nagdudulot ng hindi magandang epekto sa iyo at sa iba. Isulat ang mga ito sa loob ng bawat
bahagi ng bilog.
2. At sa bawat kahon, magtukoy ng mga maimumungkahi mong paraan upang mapamahalaan
mo ito kapag muling naramdaman. Maaaring higit pa sa dalawang pamamaraan ang
maibabahagi mo.
3. Isulat ang iyong sagot sa inihandang visual aid.
Galit
1. Magrelax muna tulad
ng pag-eehersisyo.
2. Magpalamig muna ng
ulo upang hindi na
lumala ang alitan.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
G. Paglalapat sa aralin sa
pang-araw-araw na buhay
Gamit ang resulta ng nakaraang aktibidad. Punan ang bawat kolum ng buong katapatan. Isulat ito
sa notbuk. (gawin sa loob ng 10 minuto) (Constructivist Approach)
Emosyon Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado Linggo Aling
mungkahi
ang napiling
gamitin?
Epektibo
ba ito?
Bakit?
Ano ang
iyong
susunod
na
hakbangin
sakaling
hindi
epektibo?
Galit Mag-relax
muna (hal.,
pag-
ehersisyo at
manalangin)
Oo, dahil
nabawas
an ang
bigat na
nararam-
daman.
H. Paglalahat sa aralin Hangad ng bawat isa ay magkaroon ng matiwasay, masaya at makabuluhang buhay sa
pamamagitan nang mabuting ugnayan sa sarili at sa kapwa. Kaya nararapat lamang na sa araw-
araw nating pamumuhay ay piliing maigi ang mga bagay na pagtutuunan nang higit na pansin.
Mahalagang magtiwala sa sarili, sa kapwa at sa Diyos sa paggawa ng pagpapasya tungo sa
ikauunlad ng iyong pakikipagkapwa.
I. Pagtataya ng Aralin Gumawa ng tula na may 2 o higit pang saknong tungkol sa sariling karanasan ng epekto nang
wasto at hindi wastong pamamahala ng emosyon sa iyong sarili at pakikipagkapwa. I-post ito sa
iyong Facebook o I-post sa bulletin board sa loob ng silid-aralan upang maging inspirasyon at
paalaala sa iba. (gawin sa loob ng 10 minuto) (Reflective Approach)
Kraytirya:
a. Nilalaman -50%
b. Kaugnayan sa Paksa -30%
c. Paggamit ng Angkop na Salita-20%
J. Karagdagang gawain para
sa takdang aralin at
remediation
Maghanda para sa isang summative test.
IV. MgaTala
V. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba
pang gawain para sa
remediation
C. Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa
aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral
na magpapatuloy sa
remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong
nang lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliraninang aking
naranasang solusyunan
sa tulong ng aking
punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang
panturo ang aking
nadibuhong nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko
guro?
1 von 43

Recomendados

EsP DLL 10 Mod5-8 Rose.pdf von
EsP DLL 10 Mod5-8 Rose.pdfEsP DLL 10 Mod5-8 Rose.pdf
EsP DLL 10 Mod5-8 Rose.pdfDonJamesVillaro1
532 views96 Folien
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx von
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docxESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docxAniceto Buniel
10 views70 Folien
W1_ESP7_dll_2nd_quarter.docx von
W1_ESP7_dll_2nd_quarter.docxW1_ESP7_dll_2nd_quarter.docx
W1_ESP7_dll_2nd_quarter.docxPaulineMoralesPresen
63 views4 Folien
DLL June 2019.docx von
DLL June 2019.docxDLL June 2019.docx
DLL June 2019.docxJoanBayangan1
29 views27 Folien
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdf von
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdfESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdf
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdfRHEABRAMBONGA
5 views70 Folien
ESP-DLL-Marso-27-312023.docx von
ESP-DLL-Marso-27-312023.docxESP-DLL-Marso-27-312023.docx
ESP-DLL-Marso-27-312023.docxJeffersonTorres69
38 views4 Folien

Más contenido relacionado

Similar a EsP DLL 8 Module 7.docx

95536398 final-banghay-aralin-sa-edukasyong-pagpapahalaga von
95536398 final-banghay-aralin-sa-edukasyong-pagpapahalaga95536398 final-banghay-aralin-sa-edukasyong-pagpapahalaga
95536398 final-banghay-aralin-sa-edukasyong-pagpapahalagaMarjo Celoso
11.7K views7 Folien
DLL_ESP 5_Q1_W3.docx von
DLL_ESP 5_Q1_W3.docxDLL_ESP 5_Q1_W3.docx
DLL_ESP 5_Q1_W3.docxssuser570191
80 views5 Folien
WLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdf von
WLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdfWLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdf
WLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdfGinalynRosique
576 views65 Folien
M2 L2.pptx von
M2 L2.pptxM2 L2.pptx
M2 L2.pptxJervisTabangay
397 views37 Folien
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx von
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docxEsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docxMaryfelBiascan
267 views6 Folien
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12 von
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12Ezekiel Patacsil
4.2K views25 Folien

Similar a EsP DLL 8 Module 7.docx(20)

95536398 final-banghay-aralin-sa-edukasyong-pagpapahalaga von Marjo Celoso
95536398 final-banghay-aralin-sa-edukasyong-pagpapahalaga95536398 final-banghay-aralin-sa-edukasyong-pagpapahalaga
95536398 final-banghay-aralin-sa-edukasyong-pagpapahalaga
Marjo Celoso11.7K views
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx von MaryfelBiascan
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docxEsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx
MaryfelBiascan267 views
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12 von Ezekiel Patacsil
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Ezekiel Patacsil4.2K views
Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko von EDITHA HONRADEZ
Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko
Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko
EDITHA HONRADEZ19.1K views
EsP_8_Q2_Mod27_Emosyon_Katatagan_at_Kahinahunan_V1_01142021.pdf von ARTURODELROSARIO1
EsP_8_Q2_Mod27_Emosyon_Katatagan_at_Kahinahunan_V1_01142021.pdfEsP_8_Q2_Mod27_Emosyon_Katatagan_at_Kahinahunan_V1_01142021.pdf
EsP_8_Q2_Mod27_Emosyon_Katatagan_at_Kahinahunan_V1_01142021.pdf
ARTURODELROSARIO1177 views
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx von Den Zkie
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptxESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx
Den Zkie90 views
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx von ROMELITOSARDIDO2
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptxESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx
ROMELITOSARDIDO293 views
Modyul 8 von annsheryl
Modyul 8Modyul 8
Modyul 8
annsheryl55.7K views
Modyul 8.5 von annsheryl
Modyul 8.5Modyul 8.5
Modyul 8.5
annsheryl21.6K views
ESP-10_2ND-Quarter-Week6_TMF-2A Lingguhang-Gabay-ng-Magulang-sa-Pagkatuto-ng-... von GinalynRosique
ESP-10_2ND-Quarter-Week6_TMF-2A Lingguhang-Gabay-ng-Magulang-sa-Pagkatuto-ng-...ESP-10_2ND-Quarter-Week6_TMF-2A Lingguhang-Gabay-ng-Magulang-sa-Pagkatuto-ng-...
ESP-10_2ND-Quarter-Week6_TMF-2A Lingguhang-Gabay-ng-Magulang-sa-Pagkatuto-ng-...
GinalynRosique251 views
Final esp 2nd LC Week 1.docx von PantzPastor
Final esp 2nd LC Week 1.docxFinal esp 2nd LC Week 1.docx
Final esp 2nd LC Week 1.docx
PantzPastor1 view

Más de JoanBayangan1

2nd_Grading_Exam-Philosophy final.docx von
2nd_Grading_Exam-Philosophy final.docx2nd_Grading_Exam-Philosophy final.docx
2nd_Grading_Exam-Philosophy final.docxJoanBayangan1
11 views4 Folien
4th exam-2021 ESP.docx von
4th exam-2021 ESP.docx4th exam-2021 ESP.docx
4th exam-2021 ESP.docxJoanBayangan1
32 views12 Folien
Grade 8 Exam 2021-2022.docx von
Grade 8 Exam 2021-2022.docxGrade 8 Exam 2021-2022.docx
Grade 8 Exam 2021-2022.docxJoanBayangan1
199 views3 Folien
mental health module.docx von
mental health module.docxmental health module.docx
mental health module.docxJoanBayangan1
5 views2 Folien
FLORANTE AT LAURA QUESTIONS.docx von
FLORANTE AT LAURA QUESTIONS.docxFLORANTE AT LAURA QUESTIONS.docx
FLORANTE AT LAURA QUESTIONS.docxJoanBayangan1
685 views12 Folien
ANWER SHEET GRADE 10.docx von
ANWER SHEET GRADE 10.docxANWER SHEET GRADE 10.docx
ANWER SHEET GRADE 10.docxJoanBayangan1
6 views1 Folie

Más de JoanBayangan1(20)

2nd_Grading_Exam-Philosophy final.docx von JoanBayangan1
2nd_Grading_Exam-Philosophy final.docx2nd_Grading_Exam-Philosophy final.docx
2nd_Grading_Exam-Philosophy final.docx
JoanBayangan111 views
Grade 8 Exam 2021-2022.docx von JoanBayangan1
Grade 8 Exam 2021-2022.docxGrade 8 Exam 2021-2022.docx
Grade 8 Exam 2021-2022.docx
JoanBayangan1199 views
FLORANTE AT LAURA QUESTIONS.docx von JoanBayangan1
FLORANTE AT LAURA QUESTIONS.docxFLORANTE AT LAURA QUESTIONS.docx
FLORANTE AT LAURA QUESTIONS.docx
JoanBayangan1685 views
Banghay Aralin grade 7.docx von JoanBayangan1
Banghay Aralin grade 7.docxBanghay Aralin grade 7.docx
Banghay Aralin grade 7.docx
JoanBayangan1102 views
Introduction to Philosophy of the Human Person.ppt von JoanBayangan1
Introduction to Philosophy of the Human Person.pptIntroduction to Philosophy of the Human Person.ppt
Introduction to Philosophy of the Human Person.ppt
JoanBayangan197 views
2nd-quarter-examination-per-dev copy.docx von JoanBayangan1
2nd-quarter-examination-per-dev copy.docx2nd-quarter-examination-per-dev copy.docx
2nd-quarter-examination-per-dev copy.docx
JoanBayangan1291 views
2nd_Grading_Exam-Philosophy final.docx von JoanBayangan1
2nd_Grading_Exam-Philosophy final.docx2nd_Grading_Exam-Philosophy final.docx
2nd_Grading_Exam-Philosophy final.docx
JoanBayangan110 views

EsP DLL 8 Module 7.docx

 • 1. DAILY LESSON LOG (Pang-araw-araw na Tala sa Pagtuturo) Paaralan Baitang/ Antas 8 Guro Asignatura Edukasyon sa Pagpapakatao Petsa/Oras Markahan Ikalawa UNANG ARAW I. Layunin A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa emosyon tungo sa mabuting pakikipagkapwa. B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa ng mag-aaral ang mga angkop na kilos upang mapamahalaan nang wasto ang emosyon. C. Mga kasanayan sa Pagkatuto. Isulat ang code ng bawat kasanayan 1. Natutukoy ang magiging epekto sa kilos at pagpapasya ng wasto at hindi wastong pamamahala ng pangunahing emosyon. EsP8P-IIe-7.1 2. Nahihinuha ang angkop na emosyon sa bawat sitwasyon. 3. Nakapagtatala ng sariling karanasan na nakapagdudulot ng iba’t ibang uri ng emosyon. II. Nilalaman MODYUL 7: Emosyon A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro Gabay sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 TG p. 85-91 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral Modyul sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 LM p. 166-173 3. Mga pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan
 • 2. mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo LCD projector, laptop, bond paper, pencil, pictures, visual aids III. Pamamaraan A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at pagsisimula ng bagong aralin. A. Talakayin ang panimula sa Modyul 7. Tumawag ng 2 mag-aaral at sagutin ang sumusunod na katanungan. (gawin sa loob ng 2 minuto) (Reflective Approach) 1. Naranasan mo na bang tumalon dahil sa isang magandang balita? O maiyak dahil sa larawan ng isang batang may kanser? O makapagpasalamat dahil sa galak? Ikaw, na sa sobrang kaba ay hindi mo nasagot ang mga katanungan ng iyong guro? 2. Ano ang maaring dahilan ng ganitong pakiramdam? Pangatuwiranan. 3. Napamamahalaan mo ba nang maayos ang iyong emosyon? Kung hindi, ano ang idinulot nito sa iyo at sa iyong pakikipagkapwa? 4. Paano mo mapamamahalaan nang wasto ang iyong emosyon upang mapagbuti mo ang iyong ugnayan sa iyong kapwa? B. Sagutan ang Paunang Pagtataya. Basahin at unawaing mabuti ang bawat katanungan. Isulat sa notbuk ang titik ng pinakatamang sagot. (gawin sa loob ng 10 minuto) (Reflective Approach) 1. Nalilito si Roel kung anong kurso ang kukunin niya sa kolehiyo bagama’t nakapasa siya sa pagsusulit para sa iba’t ibang kurso. Sa ganitong pagkakataon, ano ang pinakamainam niyang gawin upang mapili niya ang angkop na kurso para sa kaniya? a. Magkatanungan at humingi ng payo sa mga nakatatanda b. Pumili alinman sa mga kurso dahil naipasa naman niya ang pagsusulit c. Huwag munang mag-aral sa kolehiyo upang makapaglaan ng mahabang panahon sa pag- iisip
 • 3. d. Pag-isipan at pag-aralang mabuti ang desisyon na gagawin upang hindi magsisi sa huli 2. Nagalit ka sa iyong kaibigan dahil nalaman mo na nililigawan niya ang iyong kasintahan. Pakiramdam mo ikaw ay nainsulto sa kanyang ginawa. Isang araw nakasalubong mo sila na masayang magkasama. Pinigilan mo ang iyong sarili upang kausapin sila. Umiwas ka na muna dahil sa iyong palagay ay hindi angkop ang oras na iyon para sa pag-uusap dahil matindi pa rin ang iyong galit sa kaibigan mo. Ano ang kabutihang idudulot ng ginawang pagtitimpi (temperance)? a. Nakaiiwas sa pananakit sa sarili at sa kapwa b. Napatutunayan ang kabutihan ng sarili sa iba c. Nahaharap ang matinding pagsubok sa buhay d. Nakaiiwas sa pag-iisip ng solusyon sa suliranin 3. Sa tuwing tayo ay nakararanas ng krisis sa buhay dala ng negatibong emosyon mahalaga na tayo ay mag-relax. Alin sa sumusunod ang hindi magandang paraan ng pagre-relax? a. Paglakad-lakad sa parke b. Paninigarilyo c. Pagbabakasyon d. Panonood ng sine 4. Ito ay kagyat na tugon o reaksyon ng tao sa mga bagay na kanyang nakita, naramdaman, naamoy, nalasahan, at narinig na binibigyan ng interpretasyon ng kanyang pag- iisip. a. Kilos b. Mood c. Emosyon d. Desisyon
 • 4. 5. Gabi na nang makauwi si Ana mula sa praktis nila para sa gagawing pagtatanghal sa paaralan. Habang siya ay naglalakad sa madilim na kalsada nakarinig siya ng kaluskos sa kung saan. Siya ay nagulat at nakaramdam ng takot. Tinalasan ni Ana ang kanyang pandinig at binilisan ang kanyang paglalakad upang mas madali siyang makarating sa kanilang bahay. Ano ang idudulot nito sakaling maranasan niya muli ang ganitong sitwasyon? a. Makapag-iingat si Ana b. Mapoprotektahan na ni Ana ang sarili c. Hindi na muling dadaan si Ana sa madidilim na kalsada d. Makaiiwas sa mga nakatatakot na sitwasyong maaaring maranasan muli 6. Pangarap ni Joey na maging katulad ang kanyang hinahangaang guro. Ngunit sinasabi ng kanyang magulang kung siya ay magiging Accountant ay madali siyang aasenso gaya ng kanyang pinsan na ngayon ay nasa ibang bansa. Malungkot si Joey sa di pagsang-ayon ng kanyang magulang sa nais niya. Ngayon na siya ay nasa unang taon sa kolehiyo sa kursong Accountancy nakita niya na angkop ang kanyang kakayahan sa kursong ito. Komportable siya sa kanyang mga ginagawa. Ano ang nakapagpabago sa kalagayan ng kanyang emosyon? a. Ang kanyang mood b. Ang naparaming nararamdaman c. Ang mga pagsubok na naranasan d. Ang dikta ng kanyang isip 7. Ito ay nagbibigay palatandaan sa ibang tao ng tunay mong nararamdaman a. Ang ating mga opinyon b. Ang ating mga kilos o galaw c. Ang ating ugnayan sa kapwa d. Ang mabilis na pagtibok ng ating puso
 • 5. 8. Nasaktan mo ang iyong kapatid dahil ginamit niya ang iyong bag na walang paalam. Ano ang idinulot ng iyong kilos? a. Nailabas mo ang iyong sama ng loob b. Hindi na niya inulit ang kanyang ginawa c. Gumaan ang iyong loob dahil ikaw ay nakaganti d. Nagkaroon ng suliranin sa ugnayan sa iyong kapatid 9. Paano ka makaiiwas sa pananakit ng taong dahilan ng iyong galit? a. Suntukin na lamang ang pader b. Kumain ng mga paboritong pagkain c. Huwag na lamang siyang kausapin muli d. Isipin na lamang na sadyang may taong nakasasakit ng damdamin ng iba 10. Kinausap ng kanyang guro si Hilda na kailangan niyang dagdagan pa ang kanyang pagsisikap upang makakuha ng mataas na marka sa susunod na markahan. Ito ay dahil hindi naging kasiya-siya ang kanyang grado sa nakaraan. Nag-aalala nanang lubos si Hilda dahil baka hindi siya makapasa. Sa ganitong pagkakataon, anong pagpapahalaga ang dapat patibayin upang mapagtagumpayan ang pagsubok na ito? a. sumuko at umulit na lamang sa susunod na taon b. tanggapin na lamang na sadyang may pangyayaring gaya nito c. magkaroon ng katatagan ng loob at maniwala na kakayanin niya ito d. humingi ng paumanhin sa guro sa naging pagkukulang sa klase C. Iwasto ang kanilang sagot. Gamiting gabay ang resulta ng pagsusulit upang mataya ang mga konseptong nangangailangan ng mas malalim na pagtalakay. B. Paghahabi sa layunin ng aralin at pagganyak A. Gamit ang objective board, babasahin ng guro ang mga layunin ng aralin. 1. Natutukoy ang magiging epekto sa kilos at pagpapasya ng wasto at hindi wastong
 • 6. pamamahala ng pangunahing emosyon. 2. Nahihinuha ang angkop na emosyon sa bawat sitwasyon. 3. Nakapagtatala ng sariling karanasan na nakapagdudulot ng iba’t ibang uri ng emosyon. B. Ipakita ang bawat larawan gamit ang PowerPoint Presentation. Tumawag ng 5 mag-aaral na tutukoy sa emosyong ipinakikita sa bawat larawan, Alin sa mga emosyon ang maituturing na negatibo at alin ang positibo? Bakit? (gawin sa loob ng 3 minuto) (Reflective Approach) C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Gamit ang inihandang visual aid, magsagawa ng isang talaang nagpapakita ng angkop na emosyon sa bawat sitwasyon. Kopyahin sa notbuk ang talaan at piliin ang sagot mula sa kahon. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Constructivist Approach) Mga Pahayag Emosyon 1. Naku! Hindi pa ako tapos sa aking proyekto. Ipapasa na ito bukas. 2. Ano ang gumugulo sa isip mo? May maitutulong ba ako? 3. Tiyak na matutuwa si Nanay! Matataas ang marka ko!
 • 7. 4. Naniniwala ako na kayang-kaya mong mapanalunan ang premyo sa sinalihan mong paligsahan. 5. Huwag ka ngang maingay! Nakikita mong may ginagawa ako. 6. Malapit nang umuwi si Tatay. Ano kaya ang kanyang pasalubong? 7. Sobrang trapik naman dito! Hindi na ako makakahabol sa aking klase. 8. Mother’s Day na sa Linggo. Sorpresahin natin si Nanay. 9. Naku! Nandyan na naman ang laging nanunukso sa akin. Huwag ninyo akong ituturo sa kaniya. 10. Akala mo naman kung sino ka! Huwag ka ngang mayabang! Mga Pangunahing Emosyon Pagmamahal Katatagan Pagkatakot Pag-asam Pagkamuhi Pagkagalit
 • 8. Pagkagalak Pag-iwas Kawalan ng pag-asa Pag-asa Pighati D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Gamit ang inihandang visual aid, suriin ang epekto ng emosyon sa kilos at pagpapasya. Gunitain ang mga sitwasyon sa sariling buhay na naging dahilan ng iba’t ibang emosyong iyong naramdaman. Isulat ang bawat sitwasyon sa loob ng kahong katapat ng bawat emosyon, gabay ang sumusunod na katanungan. Gawin sa notbuk. a. Anong mahalagang pangyayari o sitwasyon sa iyong buhay ang naging dahilan upang maramdaman ang mga pangunahing emosyon? b. Ano ang magiging epekto ng iyong emosyon sa iyong kilos at pagpapasya? (gawin sa loob ng 10 minuto) (Reflective/Constructivist Approach)
 • 9. E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Pangkatin ang klase sa lima. Sagutin ang sumusunod na katanungan. Pagkatapos ng pagbabahagi sa bawat pangkat maghanda para sa maikling pag-uulat sa klase. (gawin sa loob ng 10 minuto) ( Collaborative/Constructivist Approach) a. Ano ang maaaring maging epekto ng iyong naging damdamin sa iyong mga kilos at pasya? b. Batay sa iyong mga sagot, napamahalaan mo ba nang wasto ang iyong emosyon? Magbigay
 • 10. ng halimbawa. c. Sakaling hindi mo napamahalaan nang wasto ang iyong emosyon, ano ang posibleng idulot nito sa iyo at sa iyong pakikipagkapwa? d. Ano ang iyong natuklasan pagkatapos makapagbahagi ang lahat ng miyembro ng iyong pangkat? Ipaliwanag. F. Paglinang sa Kabihasahan (Tungo sa Formative Assessment) Lagyan ng tsek ang kolum batay sa dalas ng mga nabanggit na sitwasyon sa iyong buhay. Bilangin ang iyong mga sagot sa bawat kolum at tukuyin kung aling kolum ang may pinakamaraming tsek, ang pangalawang pinakarami, at alin ang pinakamababa. Tumawag ng tatlong magbabahagi sa klase. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective/Constructivist Approach) Talaan ng damdamin at kilos Kalimitan Paminsan-minsan Bihira lamang 1. Nakatuon ang aking buong atensyon sa taong kausap. 2. Ako ay hindi nababahala sa negatibong emosyong nararamdaman ng iba. 3. Madali kong maramdaman na
 • 11. may bumabagabag sa aking kapwa o mahal sa buhay. 4. Hindi ako nababahala sa tuwing nakararamdam ako ng kalungkutan, kagalakan, galit at takot. 5. Binibigyan ko ng atensyon ang aking nararamdaman tuwing ako ay gumagawa ng pasya. 6. Madali kong maipahayag ang aking damdamin sa iba. 7. Madaling bumaba ang lebel ng aking
 • 12. stress. 8. Nalilibang ako tuwing ako ay laging tumatawa, naglalaro at nakikipagbiruan. 9. Hindi ako mapakali kung mayroong hindi pagkakaunawaan sa iba. Iskor G. Paglalapat sa aralin sa pang-araw-araw na buhay Batay sa naging resulta sa nakaraang aktibidad. Sagutan ang sumusunod na katanungan sa notbuk. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Integrative/Reflective Approach) a. Ano ang iyong natuklasan pagkatapos mong malaman ang resulta ng iyong pagsusuring ginawa? b. Paano makatutulong ang resulta ng iyong ginawang pagsusuri sa pamamahala mo sa iyong emosyon? c. Ano ang epekto sa iyong ugnayan sa iyong kapwa kung bihira mo lamang ginagawa ang karamihan ang mga nasa talaan? d. Kung mapamamahalaan mo nang wasto ang iyong emosyon, ano ang kabutihang dulot nito sa iyo at sa iyong pakikipagkapwa? H. Paglalahat sa aralin Ang aspektong emosyonal ng tao, katulad ng pagdamdam, paggusto, pagmamahal at pagkapoot ay hindi nababatay sa katuwiran o anupaman. Ang damdamin, ibig sabihin, kagyat na
 • 13. may kaugnayan ito sa mga obhetong tinatawag na mga pagpapahalaga. Kagyat na ibinibigay ang mga pagpapahalaga sa atin sa mismong pagkilos ng paggusto, na ang pinakapangunahing kilos ng pagmamahal at pagkapoot, at samakatuwid hindi na nangangailangan ang mga ito ng isang kaisipang namamagitan sa kanila. Nadarama muna ang mga pagpapahalaga bago nahuhusgahan ang mga ito. I. Pagtataya ng aralin Sumulat ng islogan tungkol sa “Kahalagahan ng Emosyon” gabay ang sumusunod na kraytirya. (gawin sa loob ng 10 minuto) (Constructivist Approach) Kraytirya: a. Angkop sa Paksa - 40% b. Paggamit ng Salita - 30% c. Orihinalidad - 20% d. Kalinisan - 10% J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation Magsaliksik sa internet, diyaryo, mga pahayagan at magasin ng mga article na naglalathala ng kahalagahan sa tao ng emosyon. Maghanda para sa pagbabahagi sa klase. IV. MgaTala V. Pagninilay A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation
 • 14. C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag- aaral na nakaunawa sa aralin? D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation? E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong nang lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasang solusyunan sa tulong ng aking punongguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuhong nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
 • 15. DAILY LESSON LOG (Pang-araw-araw na Tala sa Pagtuturo) Paaralan Baitang/ Antas 8 Guro Asignatura Edukasyon sa Pagpapakatao Petsa/Oras Markahan Ikalawa IKALAWANG ARAW I. Layunin A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa emosyon tungo sa mabuting pakikipagkapwa. B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa ng mag-aaral ang mga angkop na kilos upang mapamahalaan nang wasto ang emosyon. C. Mga kasanayan sa Pagkatuto. Isulat ang code ng bawat kasanayan a. Nasusuri kung paano naiimpluwensyahan ng isang emosyon ang pagpapasya sa isang sitwasyon na may krisis, suliranin o pagkalito. EsP8P-IIe-7.2 b. Nakapagtatala ng mga hindi malilimutang karanasan at damdamin, at ng magkakaibang karanasan na nagdulot ng iba’t ibang emosyon. c. Nauunawaan ang kahalagahan ng angkop na emosyon sa bawat sitwasyong kinakaharap. II. Nilalaman MODYUL 7: Emosyon A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro Gabay sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 TG p. 94-95 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral Modyul sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 LM p. 175-179 3. Mga pahina sa Teksbuk
 • 16. 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo Video Clip mula sa Internet https://www.youtube.com/watch?v=oU7-MKfpFSI https://www.youtube.com/watch?v=SJOjpprbfeE LCD projector, laptop III. Pamamaraan A. Balik-aral sa nakaraang aralin at pagsisimula ng bagong aralin. Kunin ang atensyon ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsasabi ng: “Kailangan mong ilabas ang iyong nararamdaman upang malaman nila kung ano ang saloobin mo.” Sang-ayon ka ba rito? Ginagawa mo ba ito? Paano naiimpluwensiyahan ng iyong emosyon ang iyong kilos at pagpapasya? Tumawag ng 5 mag-aaral upang magbahagi ng kanilang saloobin at kasagutan. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective/Constructivist Approach) B. Paghahabi sa layunin ng aralin at pagganyak A. Gamit ang objective board, babasahin ng guro ang mga layunin ng aralin. 1. Nasusuri kung paano naiimpluwensyahan ng isang emosyon ang pagpapasya sa isang sitwasyon na may krisis, suliranin o pagkalito. 2. Nakapagtatala ng mga hindi malilimutang karanasan at damdamin, at ng magkakaibang karanasan na nagdulot ng iba’t ibang emosyon. 3. Nauunawaan ang kahalagahan ng angkop na emosyon sa bawat sitwasyong kinakaharap. B. Ipanood sa klase ang The Importance of Emotions. Matapos ipapanood ay tumawag ng 5 mag-aaral at tanungin sila gabay ang sumusunod na katanungan. (gawin sa loob ng 10 minuto) (Reflective Approach) 1. Ano ang iyong reyalisasyon matapos mapanood ang video? 2. Ano ba ang halaga ng emosyon?
 • 17. 3. Papaano ba nakaaapekto sa iyong pagkatao ang emosyon? C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Panoorin ang video (https://www.youtube.com/watch?v=SJOjpprbfeE) na ipakikita ng guro na may pamagat na A Short Story About Emotions at sagutin ang sumusunod na katanungan sa notbuk. (gawin sa loob ng 10 minuto) (Reflective Approach) 1. Mula sa napanood na video, ipaliwanag ang kahalagahan ng angkop na emosyon sa bawat sitwasyon. 2. Ano ang mahahalagang konsepto na dapat tandaan sa pagtataglay ng angkop na emosyon? 3. Papaano naiimpluwensiyahan ng iyong emosyon ang iyong mga kilos at pagpapasya? D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Bumuo ng tatlong miyembro sa bawat pangkat. Isaisip na sa inyo nangyayari ang sitwasyon. Buuin ang usapan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pahayag upang maipakita ang iyong magiging damdamin kung maharap ka sa ganitong sitwasyon. Gawing gabay ang unang bilang. Isulat ang iyong sagot sa iyong notbuk. Matapos na masagutan, ibahagi ang mga sinulat sa speech balloon sa klase. (gawin sa loob ng 15 minuto) (Reflective/Constructivist/Collaborative Approach) 1 Isinumbong ka ng iyong kamag- aral na kaya ka lang daw nakakuha ng mataas na puntos sa pagsusulit ay dahil nakita ka niyang nangongopya sa iyong katabi! sambit ni Gng. Reyes. Hindi po totoo iyon, Ma’am. Nag- aral po ako nang maigi. Maaari ko po bang malaman kung sino ang nagsabi? Totoo po ang sinasabi niya. Hindi po siya nangopya.
 • 18. 2 3 Huwag ka sanang mabibigla. Ang mga magulang mo ay naaksidente at sila ay nasa ospital ngayon! Binabati kita! Ikaw ang napili sa inyong pangkat upang magsanay at maging isa sa mga peer counselors. Ipinagmamalaki kita.
 • 19. 4 5 Huling-huli kita sa akto. Nakita talaga kita na kinukuha mo ang pitaka ng kaklase natin sa kanyang bag. Huwag kang magkakaila! Salamat sa iyong tulong. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala ka kanina. Tunay ka talagang kaibigan!
 • 20. E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Gabay ang resulta ng naging gawain, sagutan sa notbuk ang sumusunod na katanungan. Tumawag ng 4 na mag-aaral na magbabahagi ng kanilang naging kasagutan. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach) a. Angkop ba ang iyong mga naging damdamin sa bawat sitwasyon? Patunayan. b. Batay sa iyong mga sagot, masasabi mo bang napamahalaan mo nang maayos ang iyong emosyon? c. Ano ang naitutulong ng iyong damdamin sa iyong pagpapasya lalo na sa panahong ikaw ay nakararanas ng krisis, suliranin o pagkalito? d. Paano nakatutulong ang pamamahala ng emosyon sa iyong pagkatao? Sa iyong pakikipagkapwa? Patunayan sa pamamagitan ng isang karanasan. F. Paglinang sa Kabihasahan (Tungo sa Formative Assessment) Batay sa nasaliksik sa takdang aralin tungkol sa mga artikulo mula sa internet, magasin o dyaryo, suriin ang mga ito sa pamamagitan ng pagsagot sa notbuk sa sumusunod na katanungan. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach) 1. Ano ba ang mabuti at masamang naidudulot ng emosyon? 2. Paano mo ba mapapamahalaan ng maayos ang iyong emosyon? 3. Ano-ano ba ang mga nakaaapekto sa emosyon? G. Paglalapat sa aralin sa pang-araw-araw na buhay Magbigay ng tatlong magkakaibang karanasang nagdulot ng iba’t ibang emosyon. Punan ng matapat at makatotohanang kasagutan ang bawat kolum. Isulat ang iyong sagot sa notbuk. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach) Karanasan Hindi malimutang Emosyon Anong ginawa? Bakit ginawa? Mga pagkatuto sa pangyayari Halimbawa: Pag-aalala at Inilihim sa Upang hindi Magiging
 • 21. Nasira ang damit na hiniram sa kapatid Pagkatakot kapatid magalit ang kapatid maingat sa mga hinihiram na gamit 1. 2. 3. Sagutan ang sumusunod na katanungan. a. Bakit hindi mo makalimutan ang mga damdaming iyong tinukoy? b. Paano mo nabigyan ng solusyon ang mga negatibong damdamin? c. Papaano naiimpluwensiyahan ng iyong emosyon ang iyong mga kilos at pagpapasya? d. Nakabubuti ba ito sa iyong ugnayan sa sarili at sa iyong kapwa? Ipaliwanag. e. Ano-anong mga birtud at pagpapahalaga ang dapat na isaalang-alang sa tuwing nararamdaman ang mga ganitong emosyon upang hindi na magdulot nang pagkasira ng iyong relasyon sa iyong kapwa? H. Paglalahat sa aralin Napakahalagang pinag-iisipang mabuti ang gagawin lalo na sa panahong nawawalan ka na ng pag-asa at pilit na iniiwasan ang pangyayari dala nang bigat ng suliranin at hindi alam kung ano ang gagawin. Ikaw ay nakararanas ng krisis at pagkalito. Hindi mo na alam ang iyong gagawin. Ikaw ay nagalit sa iyong matalik na kaibigan dahil narinig mong sinisiraan ka niya. Iniisip mo na gantihan siya. Mahalaga na maging mahinahon, pagnilayan ang sitwasyon at pag- isipang mabuti ang pinakamainam na gawin upang maiwasan ang pagsisisi sa huli. I. Pagtataya ng aralin Magtala ng 5 positibong impluwensya ng emosyon at 5 negatibong impluwensya sa iba’t ibang uri ng sitwasyon. Gawin ito sa papel. Isang punto bawat sagot. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach) J. Karagdagang gawain para sa takdang aralin at remediation Pangkatin sa apat ang klase at maghanda para sa pag-uulat ng sumusunod na paksa.
 • 22. Pangkat 1- Apat na Uri ng Damdamin Pangkat 2- Paano Mapamahalaan nang Wasto ang Emosyon upang Magdulot Ito ng Maganda sa Sarili at Ugnayan sa Kapwa sang-ayong kay Feldman (2005, ph.346) Pangkat 3- Limang Pangunahing Elemento ng EQ (Goleman, D., 1998) Pangkat 4- Pamamaraan Upang Makayanan at Mapagtagumpayan Mo ang mga Emosyon Bunga ng Iyong Pinagdaraanan at mga Karanasan. IV. MgaTala V. Pagninilay A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag- aaral na nakaunawa sa aralin? D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation? E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong
 • 23. nang lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasang solusyunan sa tulong ng aking punongguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuhong nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
 • 24. DAILY LESSON LOG (Pang-araw-araw na Tala sa Pagtuturo) Paaralan Baitang/ Antas 8 Guro Asignatura Edukasyon sa Pagpapakatao Petsa/Oras Markahan Ikalawa IKATLONG ARAW I. Layunin A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa emosyon tungo sa mabuting pakikipagkapwa. B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa ng mag-aaral ang mga angkop na kilos upang mapamahalaan nang wasto ang emosyon. C. Mga kasanayan sa Pagkatuto. Isulat ang code ng bawat kasanayan 1. Napangangatuwiranan na: a. Ang pamamahala ng emosyon sa pamamagitan ng pagtataglay ng mga birtud ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili at pakikipagkapwa. b. Ang katatagan (fortitude) at kahinahunan (prudence) ay nakatutulong upang harapin ang matinding pagkamuhi, matinding kalungkutan, takot at galit. EsP8P-IIf-7.3 2. Nakabubuo at nakapagpapaliwanag ng emotional intelligence. 3. Nakapagpapahayag ng damdamin kung bakit mahalaga ang pagtataglay ng mga birtud sa wastong pamamahala ng emosyon. II. Nilalaman MODYUL 7: Emosyon A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro Gabay sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 TG p. 95-96 2. Mga Pahina sa Modyul sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 LM p. 180-188
 • 25. Kagamitang Pang-Mag- aaral 3. Mga pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo https://www.youtube.com/watch?v=Xawq73i_aw8 https://www.youtube.com/watch?v=MepJp7KpaH4 LCD projector, laptop III.Pamamaraan A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at pagsisimula ng bagong aralin. Tumawag ng 3 mag-aaral. Tanungin sila: Nauunawaan mo na ba ang magiging epekto sa iyong kilos at pagpapasya nang wasto at hindi wastong pamamahala ng iyong emosyon? Napagtanto mo na ba kung paano naiimpluwensiyahan ng iyong emosyon ang iyong kilos at pagpapasya? (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach) B. Paghahabi sa layunin ng aralin at pagganyak A. Gamit ang objective board, babasahin ng guro ang mga layunin ng aralin. 1. Napangangatwiranan na: a. Ang pamamahala ng emosyon sa pamamagitan ng pagtataglay ng mga birtud ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili at pakikipagkapwa. b. Ang katatagan (fortitude) at kahinahunan (prudence) ay nakatutulong upang harapin ang matinding pagkamuhi, matinding kalungkutan, takot at galit. 2. Nakabubuo at nakapagpapaliwanag ng halaga ng emotional intelligence. 3. Nakapagpapahayag ng damdamin kung bakit mahalaga ang pagtataglay ng mga birtud sa wastong pamamahala ng emosyon. B. Ipanood ang video ( https://www.youtube.com/watch?v=Xawq73i_aw8) na may pamagat na The
 • 26. 5 Natural Emotions. Matapos mapanood ang video, ipaunawa sa mga mag-aaral na mahalagang maunawaan nila ang epekto ng mga negatibong emosyon. (gawin sa loob ng 3 minuto) (Reflective Approach) C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Mula sa pinanood na video, pasagutan sa notbuk ang sumusunod na katanungan. (gawin sa loob ng 7 minuto) (Reflective Approach) 1. Ano ang ipinapahayag sa napanood na video? 2. Ano ang iyong naramdaman habang ito ay pinapanood? Bakit? 3. Ano-ano ang magiging epekto sa tao ng mga negatibong emosyon? 4. Ano ang mahalagang tandaan upang ito ay mapamahalaan ng maayos? D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Gamit ang pagpapangkat sa isinagawang takdang aralin. Mag-ulat ang bawat pangkat sa mga itinakdang paksa para sa kanila. (gawin sa loob ng 20 minuto) (Collaborative Approach) Pangkat 1- Emosyon at Apat na Uri ng Damdamin Ang Emosyon Ang buhay ay punong-puno ng makukulay na karanasan at pakikipagugnayan na nagbibigay-sigla at kahulugan dito. Mula sa mga karanasang ito ay napukaw ang iba’t ibang emosyon at damdamin. Sa pilosopiya ni Scheler (Dy, 2007) ang damdamin ang pinakamahalagang larangan ng pag-iral ng tao. Ang aspektong emosyonal ng tao, katulad ng pagdamdam, paggusto, pagmamahal at pagkapoot ay hindi nababatay sa katuwiran o anupaman. Ang damdamin, ibig sabihin, kagyat na may kaugnayan ito sa mga obhetong tinatawag na mga pagpapahalaga. Kagyat na ibinibigay ang mga pagpapahalaga sa atin sa mismong pagkilos ng paggusto, ng pinakapangunahing kilos ng pagmamahal at pagkapoot, at samakatuwid hindi na nangangailangan ang mga ito ng isang kaisipang namamagitan sa kanila. Nadarama muna ang mga pagpapahalaga bago nahuhusgahan ang mga ito. Hindi basta-bastang nakokontrol o napamamahalaan ang mga damdamin; di tuluyan ang pagkontrol o pamamahala sa mga ito, sa pamamagitan ng pagkontrol ng kanilang mga sanhi o epekto (pagsasakatawan, kilos). Sang-ayon sa lohiko ng damdamin ni
 • 27. Pascal, isinasalarawan ni Scheler ang kaayusan at magkakaibang antas ng buhay-damdamin ng tao. May apat na uri ng damdamin: 1. Pandama (sensory feelings). Ito ay tumutukoy sa limang karamdamang pisikal o mga panlabas na pandama na nakapagdudulot ng panandaliang kasiyahan o paghihirap sa tao. Halimbawa ng mga ito ay pagkagutom, pagkauhaw, kalasingan, halimuyak, panlasa, kiliti, kasiyahan, at sakit. Sa katotohanan, ang kasiya-siya ay higit na naiibigan. Ang ilan ay hinaharap ang hindi kasiya-siya bilang pagsasakripisyo tungo sa pagtatamo ng mas mataas na halaga. 2. Kalagayan ng damdamin (feelings state). Ito ay may kinalaman sa kasalukuyang kalagayan na nararamdaman ng tao. Halimbawa nito ay kasiglahan, katamlayan, may gana, walang gana. 3. Sikikong damdamin (psychical feelings). Ang pagtugon ng tao sa mga bagay sa kanyang paligid ay naiimpluwensyahan ng kasalukuyang kalagayan ng kanyang damdamin. Dahil ang tao ay may likas na kagalingan o kahusayan, at may pagpapahalaga sa mabuti, ang kanyang dagliang tugon ay maaaring mapagbago ng kanyang kalooban at pag-iisip tungo sa positibong panlipunang pakikipag-ugnayan. Ilan lamang sa mga halimbawa nito ay sobrang tuwa, kaligayahan, kalungkutan, kasiyahan, pagdamay, mapagmahal, poot. 4. Ispiritwal na damdamin (spiritual feelings). Ayon kay Dr. Manuel B. Dy Jr., ang mga ispiritwal na damdamin ay nakatuon sa paghubog ng pagpapahalaga sa kabanalan tulad ng pag-asa at pananampalataya. Narito ang talaan ng pangunahing emosyon na hango sa aklat ni Esther Esteban na Education in Values: What, Why and For Whom: (1990, ph. 51). Mga Pangunahing Emosyon Pagmamahal (love) Paghahangad (desire) Pagkatuwa (joy) Pagkamuhi (hatred) Pag-iwas (aversion) Pagdadalamhati (sorrow)
 • 28. Pag-asa (hope) Pagiging matatag (courage) Kawalan ng pag-asa (despair) Pagkatakot (fear) Pagkagalit (anger) Ang mga emosyon sa unang hanay ay nakasisiya ngunit nangangailangan ng wastong pamamahala. Bagaman natuwa ka sa nakita mong tsokolate sa inyong refrigerator ngunit alam mo na hindi sa iyo ito kaya hindi mo ito dapat na kainin. Mahalaga na ikaw ay makapagtimpi at makapagpigil sa pagkuha nito. Ang mga emosyon sa ikalawang hanay ay nagpapahirap sa damdamin dahil ito ay nakatatakot, nakalulungkot at nagdudulot ng sakit sa kalooban ng tao. Maraming mga mag-aaral na ayaw nang subukang mag-aral sa kolehiyo dahil nahihirapan silang tustusan ang kanilang pinansiyal na pangangailangan. Mas pipiliin nilang makapagtrabaho pagkatapos ng Baitang 10. Natatakot silang hindi rin makapagtatapos. Sa ganitong pagkakataon ay kailangan ang katatagan ng loob (fortitude) upang malampasan ang hirap at takot na nararamdaman. Ang birtud na ito ay nagbibigay ng kakayahan sa tao na malampasan ang kahirapan, labanan ang mga tukso at pagtagumpayan ang mga balakid tungo sa higit na maayos na pamumuhay. Napakahalaga na pinag-iisipang maigi ang gagawin lalo na sa panahon na nawawalan ka na ng pag-asa at pilit na iniiwasan ang pangyayari dala nang bigat ng suliranin at hindi alam kung ano ang gagawin. Ikaw ay nakararanas ng krisis at pagkalito. Hindi mo na alam ang iyong gagawin. Ikaw ay nagalit sa iyong matalik na kaibigan dahil narinig mong sinisiraan ka niya. Iniisip mo na gantihan siya. Mahalaga na maging mahinahon, pagnilayan ang sitwasyon at pag-isipang mabuti ang pinakamainam na gawin upang maiwasan ang pagsisisi sa huli. Ayon kay Sto. Tomas de Aquino, ang matalinong paghusga ay hindi lamang tumutukoy sa kung ano ang dapat gawin ng tao sa pagharap sa mga krisis sa buhay, kung hindi kakayahang makagawa ng pasya sa napapanahong paraan. Pangkat 2- Paano Mapamahalaan nang Wasto ang Emosyon upang Magdulot Ito ng Maganda sa Sarili at Ugnayan sa Kapwa sang-ayong kay Feldman (2005, ph.346) Ayon kay Feldman (2005, ph.346), sa pamamagitan ng emosyon ay:
 • 29. a. Nababatid ng tao ang nangyayari sa kanyang paligid at nabibigyan ito ng katuturan ng kanyang isip. Kung ikaw ay binantaan ng iyong kamag-aral na sasaktan paglabas ng paaralan ang karaniwang mararamdaman ay takot. Dahil sa naramdaman mong takot ikaw marahil ay agad na aalis upang hindi na kayo magpang-abot. b. Nakatutukoy ng higit na angkop na kilos kung sakaling maramdaman muli ang damdamin. Nakapag-iingat at nakaiiwas ang tao sa posibleng panganib na dala ng sitwasyong nararanasan sa sarili at sa kapwa. c. Nagagamit sa pakikipagkomunikasyon at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang pagpapahayag ng emosyon ay maaaring marahan o lantad tulad ng ekspresyon ng iyong mukha, pagsuntok sa pader, pag-iyak, o pagtawa nang malakas. Sa pamamagitan ng emosyon, naipababatid natin ang tunay nating nararamdaman at naipahihiwatig ang mga pangangailangan natin at inaasahan mula sa iba. Ang mga emosyon na hindi napamamahalaan ay maaaring hindi maganda ang impluwensiya sa ating mga kilos at pagpapasya sa sitwasyong may krisis, suliranin o pagkalito. Ngunit hindi lahat ay sapat ang kakayahan upang mapamahalaan ang kanilang emosyon. Nabalitaan mo ba ang isang mag-aaral na nakasakit ng kamag-aral dahil sa selos? O kaya’y ang isang tatay na nagmukmok na lamang sa bahay nang matanggal ito sa trabaho? Ilan lamang ito sa mga pagkakataon na hindi napamamahalaan nang maayos ang emosyon kung kaya’t nagbubunga ang mga reaksyong hindi maganda sa sarili at sa pakikipagkapwa. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng tao ng literasiya sa kanyang emosyon. Ayon kay Seeburger, F. (1997, ph.30), ang literasiyang pandamdamin ay tumutukoy sa dalawang bagay. Una, kakayahang alamin at unawain ang mga sariling emosyon; at pangalawa, matukoy at maramdaman ang damdamin na angkop o akma lamang sa sitwasyon na kinakaharap. Pangkat 3- Limang Pangunahing Elemento ng EQ (Goleman, D., 1998) Nakita ng mga ilang siyentipiko tulad nina Salovey, Gardner, at Goleman ang kahalagahan ng pamamahala sa emosyon sa pagpapaunlad ng sarili at pakikipagkapwa. Kapag napagtagumpayan ng tao ang pamamahala ng kanyang emosyon, nangangahulugang mataas ang kanyang EQ o Emotional Quotient na kilala rin sa tawag na Emotional Intelligence.
 • 30. Paano napauunlad ng EQ ang tao? Narito ang limang pangunahing elemento ng EQ (Goleman, D., 1998): 1. Pagkilala sa sariling emosyon. Mahalaga na may kamalayan sa sariling damdamin. Ito ay makatutulong sa pagkakaroon ng pang-unawa sa sarili. Ikaw ay nakagagawa ng pagpapasya sa iyong sarili at hindi ka lang sunod nang sunod sa nais ng iba. 2. Pamamahala sa sariling emosyon. Ang kakayahang mapamahalaan ang ating emosyon ay mahalaga dahil ang mga ito ay may epekto sa kalagayan ng ating kalooban at pakikipag- ugnayan sa kapwa. Ang taong may ganitong kakayahan ay madaling makabangon sa mga pagsubok sa buhay at makamit ang kanyang mga mithiin sa buhay. 3. Motibasyon. Ito ay kakayahang magtimpi o magpigil na gawin ang isang bagay na hindi dapat upang matupad ang isang layuning higit na mahalaga para sa ikabubuti ng iba. Ang taong may ganitong kakayahan ay may disiplina sa sarili at hindi pabigla-bigla ang pagpapasya. Naglalaan siya ng oras upang makapag-relax at magnilay. 4. Pagkilala at pag-unawa sa damdamin ng iba. Ito ay kakayahang makadama sa damdamin at pangangailangan ng iba. Ang taong may ganitong kakayahan ay marunong ding bumasa at bigyan ng kahulugan ang kilos ng iba. Maaari din siyang sumangguni upang humingi ng tulong sa mga kapamilya at mga pinagkakatiwalaang kaibigan. 5. Pamamahala ng ugnayan. Ito ay nangangahulugan na napamamahalaan nang wasto ang emosyon sa pakikipag- ugnayan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman sa pagpapanatili ng magandang ugnayan. Mahalaga sa pagpapanatili ng magandang ugnayan ang pagtitiwala sa sarili, malawak at bukas ang isipan at kalooban, paggalang, pagtanggap sa mga pangyayari at pagiging tapat sa sinasabi. Ang pagiging mahabagin ay ang kakayahang umunawa sa nararamdaman ng ibang tao. Ito ang paglalagay ng sarili sa sitwasyon ng iba na may pagnanais na makatulong sa kanila. Hindi ba’t napakagaan sa pakiramdam ang ganito? Tulad ng kuwento nina Jessy, Kim, at Rico, ikaw ba ay may karanasang katulad nila? Ano ang iyong ginawa? Anumang emosyon ay mahalaga. Ang pamamahala natin dito ay maaaring makabubuti o makasasama sa ating pakikipagkapwa. Ngunit, sa pamamagitan ng wastong pamamahala ng mga
 • 31. ito, napauunlad natin ang ating pakikipagkapwa. Hindi ba’t napakagaan sa pakiramdam ang ganito? Pangkat 4- Pamamaraan Upang Makayanan at Mapagtagumpayan Mo ang mga Emosyon Bunga ng Iyong Pinagdaraanan at mga Karanasan. Mahalaga na makapagbalangkas ka ng pamamaraan upang makayanan at mapagtagumpayan mo ang mga emosyon bunga ng iyong pinagdaraanan at mga karanasan. Ilan sa mga mungkahing paraan upang mapamahalaan ang mga ito ay (Moratό, Jr., 2007): a. Tanungin ang sarili, “hahayaan ko bang magawa ko ang di karapat-dapat o mas pipiliin kong gumawa ng makabubuti?” Hindi lamang ang sarili ang nagiging biktima sa ating maling pamamahala ng ating emosyon. Mahalagang naipahahayag natin ito nang maayos upang mapanatili natin ang ating mabuting ugnayan sa ating kapwa. b. Tanggapin na ikaw ay takot harapin ang takot, ngunit isipin na mayroon pang higit na magandang mangyayari. Maging positibo sa pagharap sa hamon ng buhay. c. Isaisip na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kapangyarihan, at pagiging tanyag kung hindi sa kakayahan na mamuhay nang may pagpapahalaga at dangal. d. Matutong tanggapin na may hangganan ang lahat ng bagay na mayroon tayo, tao man o bagay. Hindi naman ito nangangahulugan na magiging wala kang pakialam o wala silang halaga sa iyo. e. Sa tuwing ikaw ay nawawalan ng pag-asa, isipin na may mga taong maaari mong pagkatiwalaan at mahingan ng tulong. Buksan ang isipan at kalooban na kaya mong makamit ang hangarin sa buhay. Ang mga iminungkahing paraan kalakip ang mga birtud ay nakatutulong upang mapamahalaan ang emosyon at maging magandang gabay sa pagpapasya tungo sa matiwasay na pamumuhay at maging produktibong miyembro ng lipunan. Hangad ng bawat isa ay magkaroon ng matiwasay, masaya, at makabuluhang buhay sa pamamagitan nang mabuting ugnayan sa sarili at sa kapwa. Kaya nararapat lamang na sa araw-araw nating pamumuhay ay piliing maigi ang mga bagay na pagtutuunan nang higit na pansin. Mahalaga na magtiwala sa sarili, sa kapwa at sa Diyos sa paggawa ng pagpapasya tungo sa ikauunlad ng iyong pakikipagkapwa. Nakikita natin ang epekto ng padalos-dalos nating pasya at kilos dala ng mga negatibong emosyon na hindi napamamahalaan. Madalas ay hindi nagiging maganda ang idinudulot nito sa
 • 32. ating sarili at higit sa iba. Hahayaan mo na lang ba na patuloy itong maging dahilan ng iyong hindi mabuting ugnayan sa iyong kapwa? Handa ka na bang harapin at pagtagumpayan ang hamong dala ng iyong emosyon? E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Tatalakayin ng guro ang isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat. Tumawag ng 3 mag-aaral upang magbahagi ng kasagutan sa mga katanungan. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach) 1. Ano ang kahulugan ng emosyon at ang mga uri nito? 2. Ano ang tungkulin ng emosyon sa pagpapasyang gagawin ng tao? 3. Ano ang mga hakbangin na maaaring maisaalang-alang upang mapamahalaan natin nang wasto ang ating emosyon? 4. Ano ang kabuluhan ng birtud sa wastong pamamahala ng iyong emosyon? 5. Paano mapauunlad nang wastong pamamahala ng emosyon ang iyong sarili at ang iyong pakikipagkapwa? F. Paglinang sa Kabihasahan (Tungo sa Formative Assessment) Papanoorin ng mag-aaral ang video (https://www.youtube.com/watch?v=MepJp7KpaH4) na may titulong Emotional Intelligence. Bigyan sila ng panahon upang makapagnilay at sumagot sa sumusunod na katanungan. Tumawag ng 3 mag-aaral na magbabahagi ng sagot sa klase. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach) 1. Ano ang inyong naunawaan sa inyong pinanuod? 2. Ano ang Emotional intellilgence? Ipaliwanag. 3. Ano ang halaga ng may mataas na emotional intelligence? Pangatuwiranan. 4. Ano ang mangyayari kung ang bawat isa kung magtataglay ng mataas na emotional intelligence? G. Paglalapat sa aralin sa pang-araw-araw na buhay Sagutan sa notbuk ang sumusunod na katanungan. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach)
 • 33. 1. Itala ang mga indikasyong ang tao ay nagtataglay ng mataas na emotional intelligence. 2. Paano ba matutukoy ang isang taong nagtataglay ng may mataas na emotional intelligence? 3. Paano makatutulong ang may emotional intelligence sa pakikipag-ugnayan sa kapwa? H. Paglalahat sa aralin Ang matalinong paghusga o ang may mataas na emotional quotient ay hindi lamang tumutukoy sa kung ano ang dapat gawin ng tao sa paglutas sa mga krisis o suliranin sa buhay kung hindi kakayahan ring makagawa ng pasya sa napapanahong paraan. I. Pagtataya ng Aralin Sumulat ng sanaysay na binubuo ng lima o higit pang pangungusap na nagpapaliwanag tungkol sa kahalagahan ng emotional intelligence sa paghubog ng iyong pagkatao gamit ang sumusunod na kraytirya. (gawin sa loob ng 10 minuto) (Reflective/Constructivist Approach) Kraytirya: a. Nilalaman -50% b. Kaugnayan sa Paksa -30% c. Paggamit ng Angkop na Salita-20% J. Karagdagang gawain para sa takdang aralin at remediation Magsaliksik ng mga taong may matataas na emotional intelligence. Itala ang mabuting dulot nito sa kanila. Itala sa notbuk at maghanda para sa pagbabahagi. IV. MgaTala V. Pagninilay A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba
 • 34. pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag- aaral na nakaunawa sa aralin? D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation? E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong nang lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasang solusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuhong nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
 • 35. DAILY LESSON LOG (Pang-araw-araw na Tala sa Pagtuturo) Paaralan Baitang/ Antas 8 Guro Asignatura Edukasyon sa Pagpapakatao Petsa/Oras Markahan Ikalawa IKAAPAT NA ARAW I. Layunin A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa emosyon tungo sa mabuting pakikipagkapwa. B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa ng mag-aaral ang mga angkop na kilos upang mapamahalaan nang wasto ang emosyon. C. Mga kasanayan sa Pagkatuto. Isulat ang code ng bawat kasanayan 1. Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang mapamahalaan nang wasto ang emosyon EsP8P-IIf-7.4 2. Natutukoy ang kabutihang naidudulot ng pamamahala ng emosyon at ang kahalagahan ng pagtataglay ng katatagan (fortitude) at kahinahunan (prudence). 3. Nakapagpapahayag ng pansariling paraan upang mapaunlad ang sarili at pakikipagkapwa taglay ang wastong pamamahala ng mga pangunahing emosyon gamit ang swot analysis. II. Nilalaman MODYUL 7: Emosyon A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro Gabay sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 TG p. 96-97 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag- aaral Modyul sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 LM p. 188-193
 • 36. 3. Mga pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo https://www.youtube.com/watch?v=n6MRsGwyMuQ LCD projector, laptop, Manila paper, marker III.Pamamaraan A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at pagsisimula ng bagong aralin. Ipanood ang video (https://www.youtube.com/watch?v=n6MRsGwyMuQ) na may pamagat na Emotional Intelligence by Daniel Goleman. Tumawag ng 3 mag-aaral upang sagutin ang katanungan. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach) 1. Ano ba ang emotional quotient? 2. Paano ito nakaaapekto sa ating kalusugan? 3. Paano mapapalitan ng positibong emosyon ang isang negatibong emosyon? B. Paghahabi sa layunin ng aralin at pagganyak A. Gamit ang objective board, babasahin ng guro ang mga layunin ng aralin. 1. Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang mapamahalaan nang wasto ang emosyon 2. Natutukoy ang kabutihang naidudulot ng pamamahala ng emosyon at ang kahalagahan ng pagtataglay ng katatagan (fortitude) at kahinahunan (prudence). 3. Nakapagpapahayag ng pansariling paraan upang mapaunlad ang sarili at pakikipagkapwa taglay ang wastong pamamahala ng mga pangunahing emosyon gamit ang swot analysis. B. Pangkatin ang klase sa lima. Gamit ang flash card, ayusin ang mga letra upang makabuo ng salita at ibigay ang kaukulang kahulugan nitong may kaugnayan sa paksa. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Constructivist/Collaborative Approach)
 • 37. 1. LNAMOETIO GENCEINLLITE 2. NLAEOMIOT 3. MAPAGMALAH 4. WAKAPAGTU 5. NGADHAPAGHA C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Mula sa mga salitang nabuo, tumawag ng limang mag-aaral at ibigay ang kanilang saloobin at pagpapalawig sa mga salitang ito. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach) D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Tatalakayin ng guro ang mahahalagang konseptong tinalakay sa nakaraang aralin upang mabuo ang Batayang Konsepto gabay ang sagot sa mahalagang katanungang: Ano ang kabutihang naidudulot ng pamamahala ng emosyon? Bakit mahalaga ang katatagan (fortitude) at kahinahunan (prudence)? Sagutin ito gamit ang graphic organizer. Gawin ito sa notbuk. (gawin sa loob ng 10 minuto) (Reflective?Constructivist Approach) _____________________________________________ ______________________________________________ Ang______________ pamamahala ng _______________ sa pamamagitan ng pagtataglay ng ay nakatutulong sa
 • 38. __________________________ng Pagkatapos maunawaan ang Batayang Konsepto ng aralin, mahalagang maiugnay ito sa pag-unlad ng maayos na pamamahala ng emosyon. Sagutin ang sumusunod na katanungan: 1. Ano ang kabuluhan ng Batayang Konsepto sa aking pag-unlad bilang tao? 2. Ano-ano ang maaari kong gawin upang mailapat ang aking mga pagkatuto sa modyul na ito? E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Pangkatin sa lima ang klase. Sagutin ang mga katanungang: Paano nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili at pakikipagkapwa ang wastong pamamahala ng mga pangunahing emosyon? Ano ang kahalagahan ng pagtataglay ng mga birtud sa wastong pamamahala ng emosyon? Magsagawa ng Pagsusuri ng Kalakasan, Kahinaan, Oportunidad at Banta (SWOT Analysis) tungkol sa epekto ng wastong pamamahala ng emosyon sa pagpapaunlad ng sarili at ng pakikipagkapwa. Itala ang sagot sa Manila paper at pumili ng kasapi sa bawat pangkat na magbabahagi ng sagot. (gawin sa loob ng 10 minuto) (Collaborative/Constructivist/Reflective Approach) Narito ang gabay na maaari mong gamitin sa pagsagot sa bawat kolum: a. Kalakasan. Ano ang kabutihang dulot ng bawat pangunahing emosyon kapag ito ay napamahalaan nang wasto? b. Kahinaan. Anong suliranin ang idudulot ng bawat pangunahing emosyon kung hindi napamahalaan nang wasto? c. Oportunidad. Anong oportunidad ang naghihintay kung mapamahalaan nang wasto ang emosyon at mapagtagumpayan ang mga suliraning dala nang hindi wastong pamamahala ng emosyon? (Paalala: Maaari ring banggitin ang mga birtud sa kolum na ito.) _____________________ _____________________ _____________________________ _____________________________
 • 39. d. Banta. Anong banta ng iyong mga emosyon ang kailangang bigyan ng tuon upang hindi tuluyang makapagdulot nang hindi mabuti sa iyong pakikipagkapwa? Emosyon Kalakasan (Strength) Kahinaan (Weakness) Oportunidad (Opportunity) Banta (Threat) Hal.: Pagkatakot Nakakapag-ingat at Nakapagha- handa sa nakaambang panganib Hindi napagtata- gumpayan ang mga pangarap sa buhay Nakikintal sa ating kalooban ang pagiging matatag at nakagagawa ng paraan upang malagpasan ang takot na nararamdaman. Hindi uunlad ang ating pakikipag- ugnayan sa sarili at sa kapwa. Nakakapagpasya tayo nang maayos at nang walang pag- agam-agam. Mananatili tayong bilanggo sa sarili nating takot F. Paglinang sa Kabihasahan (Tungo sa Formative Assessment) Tumawag ng 5 mag-aaral na sasagot sa sumusunod na katanungan. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach) 1. Magbalik-tanaw ka ngayon. Isipin ang mga emosyong madalas mong maramdaman na nagdudulot ng hindi magandang epekto sa iyo at sa iba. Isulat ang mga ito sa loob ng bawat
 • 40. bahagi ng bilog. 2. At sa bawat kahon, magtukoy ng mga maimumungkahi mong paraan upang mapamahalaan mo ito kapag muling naramdaman. Maaaring higit pa sa dalawang pamamaraan ang maibabahagi mo. 3. Isulat ang iyong sagot sa inihandang visual aid. Galit 1. Magrelax muna tulad ng pag-eehersisyo. 2. Magpalamig muna ng ulo upang hindi na lumala ang alitan. 1. 2. 1. 2. 1. 2.
 • 41. G. Paglalapat sa aralin sa pang-araw-araw na buhay Gamit ang resulta ng nakaraang aktibidad. Punan ang bawat kolum ng buong katapatan. Isulat ito sa notbuk. (gawin sa loob ng 10 minuto) (Constructivist Approach) Emosyon Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado Linggo Aling mungkahi ang napiling gamitin? Epektibo ba ito? Bakit? Ano ang iyong susunod na hakbangin sakaling hindi epektibo? Galit Mag-relax muna (hal., pag- ehersisyo at manalangin) Oo, dahil nabawas an ang bigat na nararam- daman. H. Paglalahat sa aralin Hangad ng bawat isa ay magkaroon ng matiwasay, masaya at makabuluhang buhay sa pamamagitan nang mabuting ugnayan sa sarili at sa kapwa. Kaya nararapat lamang na sa araw- araw nating pamumuhay ay piliing maigi ang mga bagay na pagtutuunan nang higit na pansin. Mahalagang magtiwala sa sarili, sa kapwa at sa Diyos sa paggawa ng pagpapasya tungo sa ikauunlad ng iyong pakikipagkapwa. I. Pagtataya ng Aralin Gumawa ng tula na may 2 o higit pang saknong tungkol sa sariling karanasan ng epekto nang wasto at hindi wastong pamamahala ng emosyon sa iyong sarili at pakikipagkapwa. I-post ito sa iyong Facebook o I-post sa bulletin board sa loob ng silid-aralan upang maging inspirasyon at paalaala sa iba. (gawin sa loob ng 10 minuto) (Reflective Approach)
 • 42. Kraytirya: a. Nilalaman -50% b. Kaugnayan sa Paksa -30% c. Paggamit ng Angkop na Salita-20% J. Karagdagang gawain para sa takdang aralin at remediation Maghanda para sa isang summative test. IV. MgaTala V. Pagninilay A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag- aaral na nakaunawa sa aralin? D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa
 • 43. remediation? E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong nang lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliraninang aking naranasang solusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuhong nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?