aralingpanlipunan1_q4_mod5_kahalagahanngmgaistrakturamulasatahananpatungosapaaralan_v1.pdf

SLM

Kahalagahan ng mga
Istruktura mula sa Tahanan
Patungo sa Paaralan
Modyul sa Araling Panlipunan I
Ikaapat na Markahan/Ikalimang Linggo
FE D. GUIMPILAN
Developer
Department of Education • Cordillera Administrative Region
Southern Pinukpuk District
ii
Published by the
Learning Resource Management and Development System
COPYRIGHT NOTICE
2020
Section 9 of Presidential Decree No. 49 provides:
“No copyright shall subsist in any work of the Government of the Philippines.
However, prior approval of the government agency of office wherein the work
is created shall be necessary for exploitation of such work for profit.”
This material has been developed for the implementation of K-12 Curriculum through
the Curriculum Implementation Division (CID)—Learning Resource Management and
Development System (LRMDS). It can be reproduced for educational purposes and
the source must be acknowledged. Derivatives of the work including creating an
edited version, an enhancement or a supplementary work are permitted provided all
original work is acknowledged and the copyright is attributed. No work may be
derived from this material for commercial purposes and profit.
ii
PAUNANG SALITA
Ang modyul na ito ay proyekto ng Curriculum Implementation
Division partikular dito ang Learning Resource Management and
Development Unit, Department of Education, Schools Division ng Kalinga
sa pagresponde sa implementasyon ng K to 12 Curriculum.
Date of Development : March 2021
Resource Location : Schools Division of Kalinga
Southern Pinukpuk District
Baclas Elementary School
Learning Area : Araling Panlipunan
Grade Level : 1
LR Type : ADM Module
Language : Filipino
Quarter/Week : Quarter 4/ Week 5
Learning Competencies : Naipapaliwanag ang kahalagahan ng mga
istruktura mula sa tahanan patungo sa
paaralan
Code : AP1KAP- IVd-7
iv
PASASALAMAT
Ang may-akda ay lubos na nagpapasalamat sa mga sumusunod
na tumulong sa kanya:
Sa aking pamilya, sa kanilang lubos na pag-unawa habang ginagawa
ang modyul na ito,
Kay Ginoong Sadiri T. Advincula, sa kanilang pamumuno na gumawa
ng kagamitan na ito,
Kay Ginang Romana D. Parizal, PSDS, at Ginoong Jenner D. Lingayo,
AP Supervisor sa pagwawasto sa modyul na ito upang gamitin ng mga
mag-aaral sa Unang Baitang;
Higit sa lahat, ang ating makapangyarihang Maykapal sa walang
sawang pagsusubaybay sa aking kalusugan, talino at kakayahan
upang mabuo ang modyul na ito.
DIVISION LRMDS STAFF:
MARILOU A. BALINSAT SHARON ROSE S. BOGUEN
Librarian II PDO II
EVELYN C. GANOTICE
EPS/LR Manager
CONSULTANTS:
ROMULO A. GALNAWAN
Chief, Curriculum Implementation
JERRY C. YMSON, EdD
OIC, Assistant Schools Division Superintendent
AMADOR D. GARCIA SR. PhD
OIC, Schools Division Superintendent
iv
TALAAN NG NILALAMAN
Karapatang Sipi..…………,…………………………………………..…….ii
Paunang Salita..…………………..………………………………………..iii
Pasasalamat…….……………………………………………………….....iv
Talaan ng Nilalaman…………………………………………………….....v
Pahinang Pamagat…………………………...………………………..…..1
Paunang Mensahe…..………………………………………………..…...2
Alamin………………………….………………………………….……...…3
Subukin…………..……………………………………………….……..…..4
Balikan………….…………..…….………………………………………….5
Tuklasin…………………...…………………………………………...….....5
Suriin………………………………………………………………………....7
Pagyamanin………….…………………………………………..……….…8
Gawain 1..…………..……..……………………………………..........8
Gawain 2……………...……………………………………………….9
. Gawain 3…………….……………………………………………….10
Isaisip………………………...……………………………………………...11
Isagawa……….…...…………..…………………………………….……...11
Tayahin…………………….……………………………………………..…12
Karagdagang Gawain….……………..……………………………….…..13
Susi ng Pagwawasto….…………………………………………………...14
Sanggunian………………………………………………………….…..….15
Kahalagahan ng mga
Istruktura mula sa Tahanan
Patungo sa Paaralan
Modyul sa Araling Panlipunan I
Ikaapat na Markahan/Ikalimang Linggo
FE D. GUIMPILAN
Developer
2
Panimulang Mensahe
Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating
mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi
na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga
kasanayang itinakda ng kurikulum.
Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa Guro/Tagapagdaloy na
naglalaman ng mga paalala, pantulong o estratehiyang magagamit ng mga
magulang o kung sinumang gagabay at tutulong sa pag-aaral ng mga magaaral
sa kani-kanilang tahanan.
Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng
mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung
kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon
ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang
natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga
sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat
ang bawat isa sa paggamit nito.
Pinaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang
magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang
anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot
sa mga pagsasanay.
Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro
kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit
ng SLM na ito.
Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy,
umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.
3
Alamin
Para sa mga gumagabay sa mag-aaral:
Ang modyul na ito ay ginawa upang malaman ang
kahalagahan ng mga istruktura mula sa tahanan
patungo sa paaralan kahit walang guro na
magsusubaybay sa kanya. May mga iba’t ibang
gawain na nakakapaloob dito upang lalong malinang
at mahasa ang mag-aaral tungkol sa paksa.
Kinakailangan gabayan ninyo ang iyong
anak/kapatid/kamag-anak o kapitbahay sa pagsagot
sa mga gawain na napapaloob sa modyul na ito.
Sa mga mag-aaral:
Ang modyul na ito ay naglalaman ng
kahalagahan ng mga istruktura mula sa tahanan
patungo sa paaralan. Sa modyul na ito, naniniwala
ako na marami kayong matutunan. Huwag ninyong
kakalimutan na sundin nang mabuti ang mga panuto.
Magpatulong sa mga kapamilya sa dapat gawin.
Sa pagtatapos ng modyul na ito, ikaw ay
inaasahang:
- Nakikilala ang kahalagahan ng mga istruktura
mula sa tahanan patungo sa paaralan
-Naipapaliwanag nang maayos ang
kahalagahan ng mga istruktura mula sa tahanan
patungo sa paaralan.
- Natutukoy ang mga istruktura mula sa tahanan
patungo sa paaralan.
4
Subukin
Panuto: Basahin ang mga salitang nasa loob ng kahon.
Pagkatapos, pumili ng limang istrukturang nadaraanan
mo noong nakalipas na taon mula sa tahanan patungo
sa paaralan. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
1. 2.
3.
5.
4.
Police Station Fire Station Barangay Hall
simbahan ospital kabahayan
tindahan palengke klinika
kainan
5
Balikan
Panuto: Pag-aralan ang bawat larawan. Pagkatapos,
sulatan ng tsek (/) ang bilang ng transportasyon na
ginagamit mo mula sa tahanan patungong paaralan.
Isulat ang sagot sa sagutang papel.
1. 2 . 3.
Guimpilan, Fe D Guimpilan, Fe D Guimpilan, Fe D
4. 5. 6.
Guimpilan, Fe D Guimpilan, Fe D Guimpilan, Fe D
Tuklasin
Alam ba ninyo ang kahalagan ng mga istruktura na
inyong nadadaanan mula sa inyong tahanan
patungong paaralan? Bakit kaya mahalaga ang
mga ito?
6
Makinig sa kuwento na babasahin ko pagkatapos
sagutin ang mga tanong. Isulat ang titik ng tamang
sagot sa sagutang papel.
1. Sino-sino ang mga magkakaibigan sa
kwentong napakinggan ninyo?
a. Kiko, Tito, Pilo b. Pilo, Tito, Inggo
Ang Magkakaibigan
( Isinulat ni: Fe D. Guimpilan )
Sina Tito, Pilo at Inggo ay magkakaibigan.
Laging magkakasama kung pupunta sa kanilang
paaralan at pabalik sa kani-kanilang tahanan.
Unang madadaanan nila ang maliit na tulay.
Susunod ang kiyosko pagkatapos ay isang maliit na
bahay bago marating ang kanilang paaralan.
Paborito nilang tambayan ang kiyosko. Doon
sila naglalaro at kung minsan doon nila kinakain
ang kanilang baon. Pero sinusulatan din nila ang
poste nito at binabato pa ang bubungan nito.
Hanggang sa mag-unahan na sila kung sino ang
makabutas sa bubungan nito.
Si Inggo na napasobra ang pagbato ay
tumama sa ulo ni Mang Kiko na paparating sa
kanilang kinaroroonan. Dumugo ang ulo niya
kaya’t inireklamo sila sa Barangay Hall. Inamin nila
ang kanilang kasalanan. Pinagsabihan din sila na
ang mga istruktura ay hindi sinisira kundi
inaalagaan.
7
2. Ilan ang istrukturang madadaanan nila bago
marating ang paaralan?
a. 3 b. 4
3. Ano-ano ang mga istrukturang madadaanan nila?
a. tindahan, tulay, kiyosko b. tulay, kiyosko, bahay
4. Ano ang nangyari kay Mang Kiko? Bakit?
a. Dumugo ang ulo kasi nabato.
b. Nahilo kasi nabato
5. Kung isa ka sa mga magkakaibigan, gagawin mo rin
ba ang kanilang ginawa? Bakit?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
6. Sa inyong palagay, ano ang kahalagahan ng
mga istruktura mula sa tahanan patungo sa
paaralan?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Suriin
May mga iba’t ibang istruktura na ating makikita
at madaraanan mula sa tahanan patungo sa
paaralan tulad ng mga sumsusunod: simbahan, ospital,
klinika, tindahan, opisina, Barangay Hall, Police Station,
8
Fire Station, tulay, daan at mga kabahayan. Ang mga
istrukturang ito ay mahalaga. Dahil nagsisilbing
palatandaan natin upang hindi tayo mawala.
Pagyamanin
Gawain 1
Panuto: Basahin at lagyan ng tsek (/) ang patlang kung
wasto ang mga pangungusap. Isulat ang sagot sa
sagutang papel.
______ 1. Hindi ako gagawa ng bagay na ikasisira
ng mga istruktura sa aming lugar.
______ 2. Binabato ng kaklase mo ang bubungan ng
iyong paaralan.
______ 3. Tutulong ako sa ikabubuti ng aking paaralan.
______ 4. Walang nadatnan na tao si Tonyo sa kanilang
bahay kaya’t sinira nito ang kanilang bintana
para makapasok.
______ 5. Tinuturuan si Petra kung paano pahalagahan
ang istruktura sa kanilang lugar.
9
Gawain 2
Panuto: Kilalanin ang mga istruktura sa Hanay A at
idugtong ang kahalagahan ng bawat isa sa Hanay B.
Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel.
Hanay A Hanay B
 a
1.
Antonio,et al.
2.
 b
Antonio,et al.
3.  c
Antonio,et al.
4.
 d
Antonio,et al.
5.
 e
Antonio,et al.
Nagdudulot ng
kasiyahan sa buong
pamilya kung
pinapasyalan ito.
Pinagdugtong ang
dalawang lugar para
marating ito.
Dito tayo sumasamba
at nakikinig sa mga
salita at aral tungkol
sa Diyos.
Dito nabinibili ang
mga bagay na
kailangan araw-araw.
Dito dinadala at
ginagamot ang
taong may sakit.
10
Gawain 3:
Panuto: Ano ang gagawin mo kapag may nakita kang
batang katulad mo na binabato ang bubungan ng
kiyosko sa inyong lugar? Isulat ang sagot sa loob ng
kahon. Gumamit ng papel sa pagsagot.
Pamantayan sa Pagsagot
Krayteria Puntos
Nakasulat ng malinaw at
buong pangungusap.
3
Nakasulat ng malinaw
ngunit hindi buo ang
pangungusap
2
Sinubukang sagutin 1
11
Isaisip
Mahalga ang mga istrukturang nakikita natin mula
sa tahanan patungo sa paaralan dahil ito ang
nagsisilbing palatandaan natin upang hindi tayo
mawala.
Isagawa
Panuto: Gumuhit ng isang istruktura na nakikita mo sa
inyong lugar na pinakamahalaga sa iyo. Iguhit ang sagot
sa sagutang papel.
12
Pamantayan sa Pagsagot
Krayteria Puntos
Maganda at malinis ang
pagkakaguhit
3
Maganda ngunit hindi
malinis
2
Hindi buo ang iginuhit 1
Tayahin
Panuto: Sagutin nang maayos ang tanong na nasa
istuktura ng bahay. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
Pamantayan sa Pagsagot
Krayteria Puntos
Nakasulat ng wastong dahilan at
nabuo ang pangungusnap.
3
Nakasulat ng wastong dahilan
ngunit hindi malinaw
2
Sinubukang sagutin 1
Bakit kailangang
pangangalaga ang mga
istruktura sa paligid?
13
Panuto: Gumuhit ng isang istrukturang nadadaanan mo
mula sa iyong tahanan patungong paaralan at isulat ang
kahalagahan nito. Iguhit at isulat ang sagot sa sagutang
papel.
Pamantayan sa Pagsagot
Krayteria Puntos
Maganda at malinis ang
pagkakaguhit
3
Maganda ngunit hindi
malinis
2
Hindi buo ang iginuhit 1
Karagdagang Gawain
14
Susi sa Pagwawasto
Tuklasin
1.
b
2.
a
3.
b
4.
a
5.
Magkakaiba
ang
sagot
6.
Magkakaiba
ang
sagot
Pagyamanin
Gawain
1
_____1.
_____2.
_____3.
_____4.
_____5.
Subukin
Magkakaiba
ang
sagot
ng
mga
bata
Balikan
Magkakaiba
ang
sagot
Pagyamanin
Gawain
2
Pagyamanin
Gawain
3
Magkakaiba
ang
sagot
Isagawa
Magkakaiba
ang
iginuhit
Karagdagang
Gawain
Magkakaiba
ang
iginuhit.
Tayahin
Magkakaiba
ang
sagot
20
SANGGUNIAN
Antonio, Eleanor D., Emilia L. Banlaygas at Sheryl D.Antonio.
Kayamanan Batayan at Sanayang Aklat sa Araling
Panlipunan 1. Manila City: Rex Printing Company, 2017.
Guimpilan, Fe D. Photos p.5. Pinukpuk, Kalinga. 2021
For inquiries or feedback, please write or call:
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Bulanao, Tabuk City, Kalinga
Telefax/Website: www.depedkalinga.ph
Email Address: kalinga@deped.gov.ph

Recomendados

ESP3 Q2 LAS docs.docx von
ESP3 Q2 LAS docs.docxESP3 Q2 LAS docs.docx
ESP3 Q2 LAS docs.docxalcel
7.5K views51 Folien
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB) von
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)LiGhT ArOhL
153.2K views257 Folien
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP) von
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)LiGhT ArOhL
138.5K views283 Folien
Grade 3 A.P. Teachers Guide von
Grade 3 A.P. Teachers GuideGrade 3 A.P. Teachers Guide
Grade 3 A.P. Teachers GuideLance Razon
59.8K views267 Folien
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4) von
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
74K views172 Folien
Filipino 3 Learner's Manual 3rd Quarter von
Filipino 3 Learner's Manual 3rd QuarterFilipino 3 Learner's Manual 3rd Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 3rd QuarterEDITHA HONRADEZ
30.8K views40 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Filipino 3 Learner's Manual 1st Quarter von
Filipino 3 Learner's Manual 1st QuarterFilipino 3 Learner's Manual 1st Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 1st QuarterEDITHA HONRADEZ
10.2K views41 Folien
pagiging malinis at maayos sa sarili von
pagiging malinis at maayos sa sarilipagiging malinis at maayos sa sarili
pagiging malinis at maayos sa sariliAnn Medina
47.8K views12 Folien
1st...panghalip pamatlig von
1st...panghalip pamatlig1st...panghalip pamatlig
1st...panghalip pamatligchelliemitchie
115.1K views31 Folien
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin von
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdaminAlice Failano
20.4K views13 Folien
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx von
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptxCOT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptxArleneReamicoBobis
2.5K views15 Folien
Math gr-1-learners-matls-q2 von
 Math gr-1-learners-matls-q2 Math gr-1-learners-matls-q2
Math gr-1-learners-matls-q2MARIA TERESA JAVIER
3.3K views105 Folien

Was ist angesagt?(20)

Filipino 3 Learner's Manual 1st Quarter von EDITHA HONRADEZ
Filipino 3 Learner's Manual 1st QuarterFilipino 3 Learner's Manual 1st Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 1st Quarter
EDITHA HONRADEZ10.2K views
pagiging malinis at maayos sa sarili von Ann Medina
pagiging malinis at maayos sa sarilipagiging malinis at maayos sa sarili
pagiging malinis at maayos sa sarili
Ann Medina47.8K views
1st...panghalip pamatlig von chelliemitchie
1st...panghalip pamatlig1st...panghalip pamatlig
1st...panghalip pamatlig
chelliemitchie115.1K views
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin von Alice Failano
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Alice Failano20.4K views
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx von ArleneReamicoBobis
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptxCOT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
ArleneReamicoBobis2.5K views
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat von Michael Paroginog
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagatF6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat
Michael Paroginog28.6K views
Grade 3 EsP Learners Module von Lance Razon
Grade 3 EsP Learners ModuleGrade 3 EsP Learners Module
Grade 3 EsP Learners Module
Lance Razon92.3K views
Grade 3 MTB Learners Module von Lance Razon
Grade 3 MTB Learners ModuleGrade 3 MTB Learners Module
Grade 3 MTB Learners Module
Lance Razon33.9K views
Grade 3 EsP Teachers Guide von Lance Razon
Grade 3 EsP Teachers GuideGrade 3 EsP Teachers Guide
Grade 3 EsP Teachers Guide
Lance Razon71.3K views
Grade 3 Science Teachers Guide von Lance Razon
Grade 3 Science Teachers GuideGrade 3 Science Teachers Guide
Grade 3 Science Teachers Guide
Lance Razon101.4K views
Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1only von Carlo Precioso
Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1onlyHiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1only
Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1only
Carlo Precioso140.5K views
Mtb quarter 1-edited april 21 mtb (1) von EDITHA HONRADEZ
Mtb quarter 1-edited april 21 mtb (1)Mtb quarter 1-edited april 21 mtb (1)
Mtb quarter 1-edited april 21 mtb (1)
EDITHA HONRADEZ33.3K views
aralingpanlipunan1_q4_mod6_payaknamapamulasatahananpatungosapaaralan_v1 (1).pdf von JirahBanataoGaano
aralingpanlipunan1_q4_mod6_payaknamapamulasatahananpatungosapaaralan_v1 (1).pdfaralingpanlipunan1_q4_mod6_payaknamapamulasatahananpatungosapaaralan_v1 (1).pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod6_payaknamapamulasatahananpatungosapaaralan_v1 (1).pdf
JirahBanataoGaano910 views
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf von JirahBanataoGaano
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdfaralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
JirahBanataoGaano1.2K views
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
LiGhT ArOhL161.3K views
English 4 misosa following directions using sequence signals von Flordeliza Betonio
English 4 misosa  following directions using sequence signalsEnglish 4 misosa  following directions using sequence signals
English 4 misosa following directions using sequence signals
Flordeliza Betonio15.2K views
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINOK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
LiGhT ArOhL267.8K views

Similar a aralingpanlipunan1_q4_mod5_kahalagahanngmgaistrakturamulasatahananpatungosapaaralan_v1.pdf

Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf von
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdfFonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdfNoelPiedad
118 views17 Folien
Fonollera-G9-Q4-W3.pdf von
Fonollera-G9-Q4-W3.pdfFonollera-G9-Q4-W3.pdf
Fonollera-G9-Q4-W3.pdfNoelPiedad
143 views18 Folien
EPIKO NG BAGUIO LESSON PLAN.pdf von
EPIKO NG BAGUIO LESSON PLAN.pdfEPIKO NG BAGUIO LESSON PLAN.pdf
EPIKO NG BAGUIO LESSON PLAN.pdfmelliahnicolebeboso2
32 views23 Folien
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanao von
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanaoGrade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanao
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanaoMaeJhierecaSapicoPau
2.9K views31 Folien
esp_4_tg_pp.1-24.pdf von
esp_4_tg_pp.1-24.pdfesp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdfMerylLao
82 views26 Folien
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro von
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guroEdukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guroelviesabang
634 views26 Folien

Similar a aralingpanlipunan1_q4_mod5_kahalagahanngmgaistrakturamulasatahananpatungosapaaralan_v1.pdf(20)

Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf von NoelPiedad
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdfFonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf
NoelPiedad118 views
Fonollera-G9-Q4-W3.pdf von NoelPiedad
Fonollera-G9-Q4-W3.pdfFonollera-G9-Q4-W3.pdf
Fonollera-G9-Q4-W3.pdf
NoelPiedad143 views
esp_4_tg_pp.1-24.pdf von MerylLao
esp_4_tg_pp.1-24.pdfesp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdf
MerylLao82 views
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro von elviesabang
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guroEdukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
elviesabang634 views
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf von JenniferTamesaOliqui
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf von ReinNalyn
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdfAP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf
ReinNalyn23 views
esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf von JenniferTamesaOliqui
esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf von JenniferTamesaOliqui
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdf von MARYANNLOPEZ16
Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdfWeek-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdf
Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdf
MARYANNLOPEZ16744 views

aralingpanlipunan1_q4_mod5_kahalagahanngmgaistrakturamulasatahananpatungosapaaralan_v1.pdf

 • 1. Kahalagahan ng mga Istruktura mula sa Tahanan Patungo sa Paaralan Modyul sa Araling Panlipunan I Ikaapat na Markahan/Ikalimang Linggo FE D. GUIMPILAN Developer Department of Education • Cordillera Administrative Region Southern Pinukpuk District
 • 2. ii Published by the Learning Resource Management and Development System COPYRIGHT NOTICE 2020 Section 9 of Presidential Decree No. 49 provides: “No copyright shall subsist in any work of the Government of the Philippines. However, prior approval of the government agency of office wherein the work is created shall be necessary for exploitation of such work for profit.” This material has been developed for the implementation of K-12 Curriculum through the Curriculum Implementation Division (CID)—Learning Resource Management and Development System (LRMDS). It can be reproduced for educational purposes and the source must be acknowledged. Derivatives of the work including creating an edited version, an enhancement or a supplementary work are permitted provided all original work is acknowledged and the copyright is attributed. No work may be derived from this material for commercial purposes and profit.
 • 3. ii PAUNANG SALITA Ang modyul na ito ay proyekto ng Curriculum Implementation Division partikular dito ang Learning Resource Management and Development Unit, Department of Education, Schools Division ng Kalinga sa pagresponde sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Date of Development : March 2021 Resource Location : Schools Division of Kalinga Southern Pinukpuk District Baclas Elementary School Learning Area : Araling Panlipunan Grade Level : 1 LR Type : ADM Module Language : Filipino Quarter/Week : Quarter 4/ Week 5 Learning Competencies : Naipapaliwanag ang kahalagahan ng mga istruktura mula sa tahanan patungo sa paaralan Code : AP1KAP- IVd-7
 • 4. iv PASASALAMAT Ang may-akda ay lubos na nagpapasalamat sa mga sumusunod na tumulong sa kanya: Sa aking pamilya, sa kanilang lubos na pag-unawa habang ginagawa ang modyul na ito, Kay Ginoong Sadiri T. Advincula, sa kanilang pamumuno na gumawa ng kagamitan na ito, Kay Ginang Romana D. Parizal, PSDS, at Ginoong Jenner D. Lingayo, AP Supervisor sa pagwawasto sa modyul na ito upang gamitin ng mga mag-aaral sa Unang Baitang; Higit sa lahat, ang ating makapangyarihang Maykapal sa walang sawang pagsusubaybay sa aking kalusugan, talino at kakayahan upang mabuo ang modyul na ito. DIVISION LRMDS STAFF: MARILOU A. BALINSAT SHARON ROSE S. BOGUEN Librarian II PDO II EVELYN C. GANOTICE EPS/LR Manager CONSULTANTS: ROMULO A. GALNAWAN Chief, Curriculum Implementation JERRY C. YMSON, EdD OIC, Assistant Schools Division Superintendent AMADOR D. GARCIA SR. PhD OIC, Schools Division Superintendent
 • 5. iv TALAAN NG NILALAMAN Karapatang Sipi..…………,…………………………………………..…….ii Paunang Salita..…………………..………………………………………..iii Pasasalamat…….……………………………………………………….....iv Talaan ng Nilalaman…………………………………………………….....v Pahinang Pamagat…………………………...………………………..…..1 Paunang Mensahe…..………………………………………………..…...2 Alamin………………………….………………………………….……...…3 Subukin…………..……………………………………………….……..…..4 Balikan………….…………..…….………………………………………….5 Tuklasin…………………...…………………………………………...….....5 Suriin………………………………………………………………………....7 Pagyamanin………….…………………………………………..……….…8 Gawain 1..…………..……..……………………………………..........8 Gawain 2……………...……………………………………………….9 . Gawain 3…………….……………………………………………….10 Isaisip………………………...……………………………………………...11 Isagawa……….…...…………..…………………………………….……...11 Tayahin…………………….……………………………………………..…12 Karagdagang Gawain….……………..……………………………….…..13 Susi ng Pagwawasto….…………………………………………………...14 Sanggunian………………………………………………………….…..….15
 • 6. Kahalagahan ng mga Istruktura mula sa Tahanan Patungo sa Paaralan Modyul sa Araling Panlipunan I Ikaapat na Markahan/Ikalimang Linggo FE D. GUIMPILAN Developer
 • 7. 2 Panimulang Mensahe Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum. Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa Guro/Tagapagdaloy na naglalaman ng mga paalala, pantulong o estratehiyang magagamit ng mga magulang o kung sinumang gagabay at tutulong sa pag-aaral ng mga magaaral sa kani-kanilang tahanan. Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito. Pinaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito. Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.
 • 8. 3 Alamin Para sa mga gumagabay sa mag-aaral: Ang modyul na ito ay ginawa upang malaman ang kahalagahan ng mga istruktura mula sa tahanan patungo sa paaralan kahit walang guro na magsusubaybay sa kanya. May mga iba’t ibang gawain na nakakapaloob dito upang lalong malinang at mahasa ang mag-aaral tungkol sa paksa. Kinakailangan gabayan ninyo ang iyong anak/kapatid/kamag-anak o kapitbahay sa pagsagot sa mga gawain na napapaloob sa modyul na ito. Sa mga mag-aaral: Ang modyul na ito ay naglalaman ng kahalagahan ng mga istruktura mula sa tahanan patungo sa paaralan. Sa modyul na ito, naniniwala ako na marami kayong matutunan. Huwag ninyong kakalimutan na sundin nang mabuti ang mga panuto. Magpatulong sa mga kapamilya sa dapat gawin. Sa pagtatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang: - Nakikilala ang kahalagahan ng mga istruktura mula sa tahanan patungo sa paaralan -Naipapaliwanag nang maayos ang kahalagahan ng mga istruktura mula sa tahanan patungo sa paaralan. - Natutukoy ang mga istruktura mula sa tahanan patungo sa paaralan.
 • 9. 4 Subukin Panuto: Basahin ang mga salitang nasa loob ng kahon. Pagkatapos, pumili ng limang istrukturang nadaraanan mo noong nakalipas na taon mula sa tahanan patungo sa paaralan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. 2. 3. 5. 4. Police Station Fire Station Barangay Hall simbahan ospital kabahayan tindahan palengke klinika kainan
 • 10. 5 Balikan Panuto: Pag-aralan ang bawat larawan. Pagkatapos, sulatan ng tsek (/) ang bilang ng transportasyon na ginagamit mo mula sa tahanan patungong paaralan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. 2 . 3. Guimpilan, Fe D Guimpilan, Fe D Guimpilan, Fe D 4. 5. 6. Guimpilan, Fe D Guimpilan, Fe D Guimpilan, Fe D Tuklasin Alam ba ninyo ang kahalagan ng mga istruktura na inyong nadadaanan mula sa inyong tahanan patungong paaralan? Bakit kaya mahalaga ang mga ito?
 • 11. 6 Makinig sa kuwento na babasahin ko pagkatapos sagutin ang mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. 1. Sino-sino ang mga magkakaibigan sa kwentong napakinggan ninyo? a. Kiko, Tito, Pilo b. Pilo, Tito, Inggo Ang Magkakaibigan ( Isinulat ni: Fe D. Guimpilan ) Sina Tito, Pilo at Inggo ay magkakaibigan. Laging magkakasama kung pupunta sa kanilang paaralan at pabalik sa kani-kanilang tahanan. Unang madadaanan nila ang maliit na tulay. Susunod ang kiyosko pagkatapos ay isang maliit na bahay bago marating ang kanilang paaralan. Paborito nilang tambayan ang kiyosko. Doon sila naglalaro at kung minsan doon nila kinakain ang kanilang baon. Pero sinusulatan din nila ang poste nito at binabato pa ang bubungan nito. Hanggang sa mag-unahan na sila kung sino ang makabutas sa bubungan nito. Si Inggo na napasobra ang pagbato ay tumama sa ulo ni Mang Kiko na paparating sa kanilang kinaroroonan. Dumugo ang ulo niya kaya’t inireklamo sila sa Barangay Hall. Inamin nila ang kanilang kasalanan. Pinagsabihan din sila na ang mga istruktura ay hindi sinisira kundi inaalagaan.
 • 12. 7 2. Ilan ang istrukturang madadaanan nila bago marating ang paaralan? a. 3 b. 4 3. Ano-ano ang mga istrukturang madadaanan nila? a. tindahan, tulay, kiyosko b. tulay, kiyosko, bahay 4. Ano ang nangyari kay Mang Kiko? Bakit? a. Dumugo ang ulo kasi nabato. b. Nahilo kasi nabato 5. Kung isa ka sa mga magkakaibigan, gagawin mo rin ba ang kanilang ginawa? Bakit? ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ 6. Sa inyong palagay, ano ang kahalagahan ng mga istruktura mula sa tahanan patungo sa paaralan? ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Suriin May mga iba’t ibang istruktura na ating makikita at madaraanan mula sa tahanan patungo sa paaralan tulad ng mga sumsusunod: simbahan, ospital, klinika, tindahan, opisina, Barangay Hall, Police Station,
 • 13. 8 Fire Station, tulay, daan at mga kabahayan. Ang mga istrukturang ito ay mahalaga. Dahil nagsisilbing palatandaan natin upang hindi tayo mawala. Pagyamanin Gawain 1 Panuto: Basahin at lagyan ng tsek (/) ang patlang kung wasto ang mga pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. ______ 1. Hindi ako gagawa ng bagay na ikasisira ng mga istruktura sa aming lugar. ______ 2. Binabato ng kaklase mo ang bubungan ng iyong paaralan. ______ 3. Tutulong ako sa ikabubuti ng aking paaralan. ______ 4. Walang nadatnan na tao si Tonyo sa kanilang bahay kaya’t sinira nito ang kanilang bintana para makapasok. ______ 5. Tinuturuan si Petra kung paano pahalagahan ang istruktura sa kanilang lugar.
 • 14. 9 Gawain 2 Panuto: Kilalanin ang mga istruktura sa Hanay A at idugtong ang kahalagahan ng bawat isa sa Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Hanay A Hanay B  a 1. Antonio,et al. 2.  b Antonio,et al. 3.  c Antonio,et al. 4.  d Antonio,et al. 5.  e Antonio,et al. Nagdudulot ng kasiyahan sa buong pamilya kung pinapasyalan ito. Pinagdugtong ang dalawang lugar para marating ito. Dito tayo sumasamba at nakikinig sa mga salita at aral tungkol sa Diyos. Dito nabinibili ang mga bagay na kailangan araw-araw. Dito dinadala at ginagamot ang taong may sakit.
 • 15. 10 Gawain 3: Panuto: Ano ang gagawin mo kapag may nakita kang batang katulad mo na binabato ang bubungan ng kiyosko sa inyong lugar? Isulat ang sagot sa loob ng kahon. Gumamit ng papel sa pagsagot. Pamantayan sa Pagsagot Krayteria Puntos Nakasulat ng malinaw at buong pangungusap. 3 Nakasulat ng malinaw ngunit hindi buo ang pangungusap 2 Sinubukang sagutin 1
 • 16. 11 Isaisip Mahalga ang mga istrukturang nakikita natin mula sa tahanan patungo sa paaralan dahil ito ang nagsisilbing palatandaan natin upang hindi tayo mawala. Isagawa Panuto: Gumuhit ng isang istruktura na nakikita mo sa inyong lugar na pinakamahalaga sa iyo. Iguhit ang sagot sa sagutang papel.
 • 17. 12 Pamantayan sa Pagsagot Krayteria Puntos Maganda at malinis ang pagkakaguhit 3 Maganda ngunit hindi malinis 2 Hindi buo ang iginuhit 1 Tayahin Panuto: Sagutin nang maayos ang tanong na nasa istuktura ng bahay. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Pamantayan sa Pagsagot Krayteria Puntos Nakasulat ng wastong dahilan at nabuo ang pangungusnap. 3 Nakasulat ng wastong dahilan ngunit hindi malinaw 2 Sinubukang sagutin 1 Bakit kailangang pangangalaga ang mga istruktura sa paligid?
 • 18. 13 Panuto: Gumuhit ng isang istrukturang nadadaanan mo mula sa iyong tahanan patungong paaralan at isulat ang kahalagahan nito. Iguhit at isulat ang sagot sa sagutang papel. Pamantayan sa Pagsagot Krayteria Puntos Maganda at malinis ang pagkakaguhit 3 Maganda ngunit hindi malinis 2 Hindi buo ang iginuhit 1 Karagdagang Gawain
 • 20. 20 SANGGUNIAN Antonio, Eleanor D., Emilia L. Banlaygas at Sheryl D.Antonio. Kayamanan Batayan at Sanayang Aklat sa Araling Panlipunan 1. Manila City: Rex Printing Company, 2017. Guimpilan, Fe D. Photos p.5. Pinukpuk, Kalinga. 2021
 • 21. For inquiries or feedback, please write or call: Department of Education - Schools Division of Kalinga Bulanao, Tabuk City, Kalinga Telefax/Website: www.depedkalinga.ph Email Address: kalinga@deped.gov.ph