Anzeige

aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf

24. Apr 2022
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
Anzeige
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
Anzeige
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
Anzeige
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
Anzeige
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
Nächste SlideShare
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
Wird geladen in ... 3
1 von 21
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf

 1. Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan Araling Panlipunan 1 Ikaapat na Markahan/ Ikalawang Linggo EDILYN C. DALAPUS Developer Department of Education ● Cordillera Administrative Region Northern Pinukpuk District
 2. ii Republic of the Philippines Department of Education Cordillera Administrative Region SCHOOLS DIVISION OF KALINGA Bulanao, Tabuk City, Kalinga Published by the Learning Resource Management and Development System COPYRIGHT NOTICE 2021 Section 9 of Presidential Decree No. 49 provides: “No copyright shall subsist in any work of the Government of the Philippines. However, prior approval of the government agency of office wherein the work is created shall be necessary for exploitation of such work for profit.” This material has been developed for the implementation of K-12 Curriculum through the Curriculum Implementation Division (CID)—Learning Resource Management and Development System (LRMDS). It can be reproduced for educational purposes and the source must be acknowledged. Derivatives of the work including creating an edited version, an enhancement or a supplementary work are permitted provided all original work is acknowledged and the copyright is attributed. No work may be derived from this material for commercial purposes and profit.
 3. iii PAUNANG SALITA Ang material na ito ay naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Petsa ng Pagbabago : March, 2021 Lokasyon ng Material : Schools Division of Kalinga Assignatura :Araling Panlipunan Baitang : 1 Uri ng Kagamitan : Self Learning Module Language : Filipino Markahan/Linggo : Ika-apat na Markahan/Ikalawang Linggo Kasanayang Pampagkatuto : Nakagagawa ng payak na mapa ng loob at labas ng tahanan Code : AP1KA-IVb-4
 4. iv PASASALAMAT Ang may-akda ay lubos na nagpapasalamat sa mga sumusunod na tumulong sa kanya: Una sa lahat, ang modyul na ito ay buong puso niyang iniaalay sa Poong Maykapal sa pagbibigay sa kanya ng talino, kakayahan, at lakas ng loob upang mabuo ang modyul na ito. Sa kanyang pamilya, bilang inspirasyon.. Sa kanyang punong guro na si Gng. Mary Joy T. Anggaboy, sa kanyang moral na suporta, gayundin sa kanyang mga kasama sa kanilang paaralan at sa iba pang guro na nagmula rin sa kanilang Distrito sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman. Kay Gng Josephine Y. Dangatan, PSDS at kay G. Jenner P. Linggayo, AP Supervisor,sa pagbibigay ng hamon sa mga guro upang gumawa ng mga kagamitang pang- interbensiyon para sa mga mag-aaral. DIVISION LRMDS STAFF: MARILOU A. BALINSAT SHARON ROSE S. BOGUEN Librarian II PDO II EVELYN C. GANOTICE EPS/LR Manager CONSULTANTS: ROMULO A. GALNAWAN Chief, Curriculum Implementation JERRY C. YMSON, EpD OIC, Assistant Schools Division Superintendent AMADOR D. GARCIA SR., PhD OIC, Schools Division Superintendent
 5. v TALAAN NG NILALAMAN Copyright Notice ............................................................................................. ii Paunang Salita .............................................................................................. iii Pasasalamat.................................................................................................. iv Talaan ng Nilalaman .......................................................................................v Pamagat .........................................................................................................1 Panimulang Mensahe .....................................................................................2 Alamin.............................................................................................................3 Subukin...........................................................................................................4 Balikan............................................................................................................5 Tuklasin ..........................................................................................................7 Suriin ..............................................................................................................8 Pagyamanin....................................................................................................9 Gawain 1......................................................................................................9 Gawain 2 ...................................................................................................10 Gawain 3....................................................................................................11 Isaisip ...........................................................................................................12 Isagawa ........................................................................................................12 Tayahin.........................................................................................................13 Karagdagang Gawain ...................................................................................14 Susi ng Pagwawasto.....................................................................................15 Mga Sanggunian...........................................................................................16
 6. Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan Araling Panlipunan 1 Ikaapat na Markahan/ Ikalawang Linggo EDILYN C. DALAPUS Developer
 7. 2 Panimulang Mensahe Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag- aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum. Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa Guro/Tagapagdaloy na naglalaman ng mga paalala, pantulong o estratehiyang magagamit ng mga magulang o kung sinumang gagabay at tutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa kani-kanilang tahanan. Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag- aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito. Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan.Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito. Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.
 8. 3 Alamin Sa modyul na ito ay pag-aaralan natin kung ano ang konsepto ng mapa at kung paano ang paggawa ng payak na mapa sa loob at labas ng ating tahanan. Napakahalagang matukoy ito upang mas mabilis nating makita o mahanap ang isang bagay lalo na kung daglian nating kailangan ang ating hinahanap. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang malilinang sa iyo ang mga layuning ito: a. natutukoy ang konsepto ng mapa; b. nakababasa ng mapa sa loob at labas ng tahanan; c. nakagagawa ng payak na mapa sa loob at labas ng tahanan.
 9. 4 Subukin Panuto: Basahin ang mga salita na nasa ibaba. Isulat sa bilog ang mga nakikita sa loob ng bahay at sa kahon naman ang mga nakikita sa labas ng bahay. Iguhit ang mga hugis kung saan nakapaloob ang iyong mga sagot sa sagutang papel. kwarto banyo puno kusina sala tindahan hardin alagang hayop
 10. 5 Balikan Panuto: Pag-aralan ang larawan at sagutin ang mga tanong sa ibaba nito. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. (Miranda, et al. 2017) _________1. Anong gulay ang nasa gitna? a. kamatis b. kalabasa c. okra _________2. Ano ang nasa kanan ng kamatis? a. Talong b. sibuyas c. kalabasa _________3. Ano ang nasa ibaba ng kamatis? a. sibuyas b. kalabasa c. okra _________4. Ano ang nasa itaas ng okra? a. sibuyas b. kamatis c. kalabasa _________5. Ano ang nasa kaliwa ng kamatis? a.sibuyas b. kalabasa c. okra
 11. 6 Tuklasin Madaling mahanap ang mga bagay na nasa loob at labas ng ating tahanan kung mayroon tayong hawak na mapa. Madali lang din nating mahanap ang isang bagay kung kabisado na natin kung saan nakapwesto ang mga bagay na nasa loob at labas ng ating tahanan. Gaya ninyong mga bata, mas madali ninyong mahahanap ang mga bagay na ipinapahanap o ipinapakuha ng inyong mga magulang kung alam ninyo o kabisado ninyo ang mga parte ng inyong tahanan. Panuto: Suriin ang larawan at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Piliin ang letra ng tamang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa sagutang papel. (Miranda and Odilon b. ocampo 2017)
 12. 7 _____1. Ano ang makikita sa kaliwa ng hapagkainan? _____2. Anong parte ng tahanan ang nasa ibaba ng unang kwarto? _____3. Ano ang makikita sa itaas ng kusina? _____4. Ano ang nasa labas ng bahay na malapit sa banyo? _____5.Ano ang nasa kanan ng ikalawang kwarto? Suriin Sa bawat tahanan, may mga bagay na nakikita sa loob at labas nito. Nakalagay ang mga ito sa iba’t ibang parte o lokasyon. Makikita sa loob ng tahanan ang kwarto, kusina, hapag-kainan, sala o kaya banyo. Sa labas naman ng tahanan ay makikita ang hardin tindahan, bahay ng inyong mga kapitbahay, bahay ng inyong mga alagang hayop at iba pa. Ang mapa ay isang larawan na nagpapakita ng kabuuan ng isang bagay tulad na lamang ng isang tahanan. Makikita mo rito kung saan nakapwesto ang bagay na gusto mong makita. Nakatutulong ito sa atin upang agad na makita ang ating hinahanap kung marunong kang magbasa nito o kaya’y kabisado mo ang mga lokasyon nito. a. banyo b.kwarto 1 c.kusina d. sala e.hardin
 13. 8 Pagyamanin Gawain 1 Panuto: Ihanay ang mga larawan na nasa Hanay A sa Hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. A B (Miranda and Odilon b. ocampo 2017)
 14. 9 Gawain 2: Panuto: Pag-aralan ang mapa sa loob ng tahanan at sagutin ang mga tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. (Miranda and Odilon b. ocampo 2017) 1. Ano ang makikita mo pagpasok mo sa pinto? A. sala B. kusina 2. Ano ang nasa gitna ng kusina at sala? A. kwarto 2 B. hapagkainan 3. Ano mo makikita ang mga kama? A. sala at banyo B. kwarto 1 at 2 4. Ano ang nasa itaas ng hapagkainan? A. kwarto 2 B. kwarto 1 5. Ano ang nasa kanang bahagi ng hapagkainan? A. sala B. kusina
 15. 10 Gawain 3. Panuto: Iguhit ang hugis puso kung wasto ang pangungusap at hugis tatsulok naman kung hindi. Iguhit ang sagot sa sagutang papel. _____1. Ang mapa ay nakatutulong upang mahanap natin ang isang bagay. _____2. Kailangan nating matutong bumasa ng mapa upang madali nating makita ang lokasyon ng isang bagay o lugar. _____3. Ang paggawa o pagguhit ng mapa ng tahanan ay dapat angkop ang pwesto ng iba’t-ibang parte nito. _____4. Masusundan mo pa rin ang isang mapa kahit hindi mo alam ang mga pangunahing direksiyon. _____5. Madali nating mahanap ang mga bagay kung gagamit tayo ng mapa. Isaisip  Ang tahanan ay binubuo ng iba’t ibang parte kung saan mayron itong sariling lugar o lokasyon.  Ang mapa ay nagpapakita kung saan nakapwesto ang isang bagay o lugar.  Mahalaga ang mapa dahil nakatutulong ito upang mahanap natin ang mga bagay na gusto nating makita o mahanap.
 16. 11 Isagawa Panuto: Pag-aralan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Isulat ang letra ng sagot sa sagutang papel. (Miranda and Odilon b. ocampo 2017) 1. Ano ang makikita sa likod ng tahanan? A. gulayan B. ilog 2. Ano ang nasa kaliwang bahagi ng tahanan? A. ilog B. poso 3. Ano ang nakikita sa harap ng bahay? A. paaralan B. wala 4. Ano ang nasa kanang bahagi ng tahanan? A. ilog B. hardin
 17. 12 Tayahin Panuto: Iguhit ang larawan ng tahanan na nasa ibaba sa sagutang papel at punan ito gamit ang mga palatandaan at direksyon na nakasulat sa ibaba para makagawa ng isang mapa ng loob at labas ng tahanan. Palantadaan 1. Mula sa pintuan, iguhit ang sala. 2. Sa kaliwang bahagi ng sala, iguhit ang kwarto. 3. Gumuhit ng kusina sa tabi ng sala. 4. Gumuhit ng banyo sa kaliwang bahagi ng kusina. 5. Gumuhit ng puno sa kaliwang bahagi ng tahanan. 6. Gumuhit ng halamanan sa kanang bahagi ng bahay. 7. Iguhit ang daan sa harapang bahagi ng tahanan. (Miranda and Odilon b. ocampo 2017) kusina Kwarto 2 Kwarto 1 sala
 18. 13 Karagdagang Gawain Panuto: Buuin ang larawan sa ibaba sa sagutang papel at isulat ang tamang bahagi ng tahanan na iyong nabuo. (Miranda and Odilon b. ocampo 2017) bubong suelo dingding bintana haligi pintuan
 19. 14 Susi ng Pagwawasto Subukin: bilog kahon -kwarto -tindahan -kusina -kapitbahay -sala -hardin -banyo -alagang hayop -puno Balikan: 1.a 2.c 3.c 4.b 5.a Tuklasin: 1.c 4.e 2.d 5.b 3.a Pagyamanin: Gawain 1: 1.B 2.E 3.D 4.A 5.C Gawain 2: 1. B 2. B 3.B 4.A 5.A 3. 4. 5. Gawain 3: 1.♥ 2.♥ 3.♥ 4. .♦ 5.♥ Isagawa: 1.A 2.B 3.A 4.A Tayahin: Suriing mabuti ang sagot ng mga bata. Karagdagadng Gawain: A. Suriing mabuti ang sagot ng mga bata. B.Mga nabilugan Bubong bintana suelo pituan
 20. 15 Sanggunian Miranda, Noel P., et. al. Kagamitan ng Mag-aaral, Ilokano. Pasig City: Department of Education, 2017.
 21. For inquiries or feedback, please write or call: Department of Education - Schools Division of Kalinga Bulanao, Tabuk City, Kalinga Telefax/Website: www.depedkalinga.ph Email Address: kalinga@deped.gov.ph
Anzeige