Filipino1_Q2_Mod16_Pag-uulatnangPasalitangmga-NaobserbahangPangayayrisaPaligidatsamgaNapanood_version2.pdf

It can help learners.

1
Filipino
Ikalawang Markahan – Modyul 16:
Pag-uulat nang Pasalita ng mga
Naobserbahang Pangyayari sa Paligid atsa mga
Napanood
Filipino – Unang Baitang
Alternative Delivery Mode
Ikalawang Markahan – Modyul 16: Pag-uulat nang Pasalita ng mga Naobserbahang
Pangyayari sa Paligid at sa mga Napanood
Kompetensi: Naiuulat nang pasalita ang mga naobserbahang pangyayari sa paligid
(bahay, komunidad, paaralan) at sa mga napanood (telebisyon, cellphone,
kompyuter)
Competency Code: F1PS-IIc-3/ F1PS-IIIa-4/ F1PS-IVa-4
Unang Edisyon, 2020
Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng
karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan
muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito
ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang
pagtakda ng kaukulang bayad.
Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand
name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay
nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang
makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at
mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay
kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.
Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa
anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon
Kalihim: Leonor Magtolis Briones
Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio
Inilimbag sa Pilipinas ng
Department of Education – Region II
Office Address: Regional Government Center, Carig Sur, Tuguegarao City, 3500
Telefax: (078) 304-3855; (078) 396-9728
E-mail Address: region2@deped.gov.ph
Manunulat
Editor
Tagasuri
Tagaguhit
Tagalapat
:
:
:
:
:
Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul
Elvira O. Marquez
Fe G. Buccahan, Felimendo M. Felipe
Ronald T. Bergado, Charibel F. Guillermo
Kristine Mae D. Benhel
Rozen D. Bernales, Oswaldo A. Valiente
Tagapamahala: Benjamin D. Paragas
Jessie L. Amin
Octavio V. Cabasag
Rizalino G. Caronan
Romel B. Costales
Jorge G. Saddul, Sr.
Felimendo M. Felipe
Fe G. Buccahan
1
Filipino
Ikalawang Markahan – Modyul 16: Pag-
uulat nang Pasalita ngmga
Naobserbahang Pangyayari sa Paligid at
sa mga Napanood
1
Paunang Salita
Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda
para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral satahanan. Binubuo ito
ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanilaupang maunawaan ang
bawat aralin at malinang ang mgakasanayang itinakda ng kurikulum.
Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa Guro/Tagapagdaloy
na naglalaman ng mga paalala, pantulongo estratehiyang magagamit
ng mga magulang o kung sinumanggagabay at tutulong sa pag-aaral ng
mga mag-aaral sa kani- kanilang tahanan.
Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang
nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito
ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa
tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos
ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng
pagwawasto upang makita kung tama omali ang mga sagot sa bawat
gawain at pagsusulit. Inaasahan naminnamagigingmatapatangbawat
isa sa paggamit nito.
Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na
ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan.Huwag susulatan
o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng
hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.
Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa
kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa
mga aralin at paggamit ng SLM na ito.
Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga
tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit
wala sila sa paaralan.
2
Aralin
16
Pag-uulat nang Pasalita ang mga
Naobserbahang Pangyayari sa
Paligid at sa mga Napanood.
Alamin
Ang modyul na ito ay ginawa para sa batang katulad mona nasa unang
baitang upang malinang ang kakayahanmo sa wikang binibigkas. Ang
mga gawaing matatagpuan sa modyul na ito ay inaasahang
makatutulong sa iyo upang makapag- ulat nang pasalita ng mga
naobserbahang pangyayari sa paligid at sa mganapanood.
Ang modyul na ito ay tumutugon sa:
Pag-uulat nang pasalita ng mga naobserbahangpangyayari
sa paligid gaya sa bahay, komunidadat paaralan at sa mga
napanood sa telebisyon, cellphoneatkompyuter.
Pagkatapos ng mga Gawain sa modyul na ito, ikawayinaasahang:
makapag-uulat nang pasalita ng mga naobserbahang
pangyayari sa paligid gaya sa bahay, komunidad at paaralan
at sa mga napanood sa telebisyon, cellphone at kompyuter.
3
Subukin
Gawain 1: Isipin ang mga naobserbahang pangyayari sa paligid at
samganapanood.
Gawain ng Magulang/Guro
• Sabihin
-May mga babanggitin akong pangyayari. Subukan mong
magbigay ng sariling karanasan tungkol dito sa
pamamagitan ng pagsabi nito.
A. Subukang magbahagi ng personal na karanasan tungkol sa mga
sumusunod na kalagayan sa pamamagitan ng pagdudugtong sa
pangungusap:
1. Kapag nawala ang alagang aso,
.
2. Nakita mong maraming bata sa palaruan,
.
3. May mga batang nagkakalat ng supot sa daan,
.
4. May tindang paboritong pagkain sa tindahan,
.
5. Napanood sa telebisyon na may parating na malakas
na bagyo sa inyong lugar,
.
4
Gawain 2: Ibigay ang sariling obserbasyon sa bawat larawan.
Gawain ng Magulang/Guro
• Ipakita ang larawan samag-aaral
• Sabihin:
-Sa bawat larawang aking ipakikita sa iyo, subukan mong
ibigay ang iyong obserbasyon.
Gawain ng Mag-aaral
• Mag-uulat ng sariling obserbasyon batay sa larawan.
Sabihin kung ano ang iyong obserbasyon:
1.
2.
5
3.
4.
5.
6
Balikan
Gawain ng Magulang/Guro
• Sabihin:
-Iba’t iba ang mga naoobserbahang pangyayari sa paligid mula sa
bahay, sa komunidad at sa paaralan.
-May mga napapanood rin sa telebisyon, cellphone at sa
kompyuter. Ang mga ito ay nakatutulong sa paglinang ng
natatanging kakayahan ng bata na maging mapanuri sa mga
pangyayari sa paligid.
-Ngayon babasahin ko sa iyo ang mga kalagayan.
-Piliin ang letra ng naobserbahang pangyayari sa bawat lugar na
nabanggit.
1. Ano ang nangyayari sa inyong bahay?
A.Nagtutulungan ang mag-anak sa mga gawain.
B.Tinuturuan ng guro ang mga batang bumasa.
C.Nagsasayawan angmgakasalisakalahok.
2. Ano ang ginagawa ng mga tao upang laging ligtas sa sakit ang
komunidad?
A.Nagbabasa ng aklat ang mga bata.
B.Naglalaro ang mga bata sa palaruan.
C.Naglilinis ang mga tao sa paligid.
3. Alin ang ginagawa sa paaralan?
A.Natutulog ang mga bata.
B.Nagbabasa ang mga bata.
C.Naglalaro ng cellphone maghapon.
7
4. Ano ang napanood sa telebisyon tungkol sa COVID?
A.Marami na ang mga taong nagkasakit ng COVID.
B.Masasaya ang mga tao dahil may COVID.
C.Maraming pagkain ang mga tao.
5. Alin ang hindi nakatutulong na ginagawa ng mga bata sa
cellphone?
A.Nagbabasa ng aralin ang mga bata.
B.Naglalaro ang mga bata sa cellphone.
C.Nakikinig sila ng mga awiting pambata.
Hikayatin ang bata na ibahagi sa iba ang naobserbahang
pangyayari sa paligid at sa mga napanood gamit ang
wikang binibigkasupang malinang ang kakayahan sa
pagsasalita.
8
Tuklasin
Gawain ng Magulang/Guro
• Sabihin
-Magbabasa tayo ng isang kuwento. Pero bago koito basahin sa
iyo, alamin natin ang kahulugan ngilang salita na galing sa
kuwento.
Basahin sa bata ang gawaing paglinang sa talasalitaan.
Kapag marunong ng magbasa ang mag-aaral, maaring
gabayan siya sa pagbasa nggawain.
Gawain ng Mag-aaral
• Makikinig sa babasahin ng magulang o guro.
• Sagutin ang mga tanong
1. Paglinang ng talasalitaan:
Piliin ang letra ng kahulugan ng mga sumusunod nasalitabatay sa
pangungusap.
a. galak na galak
Galak na galak ang batang nakatanggap ng gintong
medalya.
A.masaya B. malungkot C. galit
9
b.bagong-lipat
Isa si Ben sa iilan pa lang na kaibigan ng bagong-lipat nabata
saamingklase.
A.dating mag-aaral B.bagong mag-aaral C.luma
Gawain ng Magulang/Guro
• Basahin nang malakas sa bata ang kuwento
• Ipasagot ang mga tanong sa pamamagitan ng pagsasabi
ng tamang sagot.
2. Pakinggangmabutiangkuwento atsagutin ang mga
tanong pagkatapos:
Si Mila sa Kaniyang Bagong Paaralan
Ni Elvira O. Marquez
Si Mila ay isang bagong-lipat na mag-aaral sa Unang Baitang sa
Paaralang Sentral ng Kanlurang Diffun. Ang kaniyang pamilya ay tubong
Isabela ngunit sa kasalukuyan ay dito na sa Diffun ang hanapbuhay ng
kaniyangmgamagulang.
10
Isang hapon pagkagaling sa paaralan, galak na galak si Mila
na humarap sa kaniyang mga magulang.
“Bakit ang ganda ng ngiti mo Mila?”, tanong ng kaniyang Tatay.
“Sobrang saya ko po ngayon sa aking bagong paaralan!” wika
ni Mila. “Bakit mo naman nasabi iyan?,” tanongngkaniyangNanay.
“Maramikaming ginawasa paaralan kasama ang aming mabait
na guro. Mababait ang aking mga kaklase kaya madali akong nakiisa
sa mga gawain. May ilan na rin akong kaibigan. Masaya ang unang
araw ko sa aking bagong paaralan!”
“Mabuti naman kung ganoon anak. Magpakabait ka lagi. Mag-
aral ka nang mabuti”, wika ng Tatay. “Opo Tatay, Nanay,mag-aaral po
akonangmabutidahil pangarap kong maging isang guro”, wika ni Mila.
Suriin
Sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa kuwaderno.
1. Sino ang bata sa kuwento?
2. Anoangibinalita niyasakaniyangmgamagulang?
3. Bakit galak na galak siyang humarap sa magulang?
4. Paano kaya siya tinanggap ng kaniyang mga
kaklaseat guro?
5. Kung ikaw si Mila, maiuulat mo rin ba sa ibang tao ang iyong
mga naobserbahang pangyayari?
11
Pagyamanin
Gawain ng Magulang/Guro
• Ipaliwanag sa bata ang Gawain
• Sabihin:
-Sa bahaging ito ng aralin, titingnan ko kung naunawaan mo ang
ating leksiyon. Ito ay ang pag-uulat mo nang pasalita sa mga
bagay na iyong naobserbahan.
Gawain ng Mag-aaral
• Tingnang mabuti ang bawat larawan
• Magbigay ngulat tungkoldito sapasalitangparaan.
Gawain 1: Pansinin ang mga larawan.
Iulat nang pasalita ang mga naobserbahang pangyayari sa paligid
at sa mga napanood na may kaugnayan sa mgasumusunodna
larawan.
1. 2.
12
3. 4.
5.
Isagawa
Gawain ng Magulang/Guro
• Sabihin
-May mga dagdag tayong Gawain para mas matuto kang
magbigay ng ulat o report sa mga nakikita mo sa paligid
-Mahalaga sa bata o tao ang marunong magsalita tungkol sa
kaniyang nakikita sa paligid o sa telibisyon
-Maari mong magamit ang kaalamang ito sa sariling kaligtasan
maging ng ibang tao.
13
Gawain ng Magulang/Guro
• Pag-aralan ang mga larawan. Iulat ang mga naobserbahang
pangyayari sa paligid at sa mga napanood na may
kaugnayan sa mga larawan sa ibaba.
Piliin at isulat sa patlang ang letra ng tamang sasabihin sa pag-uulat.
1. 2.
3. 4.
5.
A.Nagdarasal ang mga bata bago mag-aral.
B.Nakikinig nang mabuti ang mga bata sa guro.
C.Itinatapon ang basurasatamang basurahan.
D.Naghuhugas ng kamay upang manatiling malinis.
E. Naglalaro maghapon ang mga bata sa palaruan.
F. Nag-eehersisyoangmgabata upangmanatiling malusog.
14
Tayahin
Gawain ng Magulang/Guro
• Samahang lumabas ang bata sa tahanan.
• Hayaansiyangmag- obserbasapaligid.
• Sabihin:
-Tingnang mabuti ang ating paligid.
-Ano ang iyong napapansin sa mga tao?
-May mga halaman ba sa paligid?
-May mga hayop ba sa paligid?
-Ano-ano angiyong nakikita?
• Isulat sa papel ang mga sagot ng bata.
Gawain ng Mag-aaral
• Mag-ulat nang pasalita tungkol sa 3 hanggang 5 bagay o
pangyayaring kaniyang nasaksihan sa labasngbahay.
Rubrik ng Pagtataya ng Kakayahan sa Gawain:
Puntos Pagpapaliwanag
4 Napakahusay ang ginawang pag-uulat.
3 Mahusay ang ginawang pag-uulat.
2 Nakapag-uulat nang may kaunting gabay
1 Nangangailangan ng lubos na gabay
15
Karagdagang Gawain
Iulat nang pasalita ang mga naobserbahang pangyayari samga
sumusunod:
1. sa tahanan
2. sa Komunidad
3. sa paaralan
4. napanood sa telebisyon
5. napanood sa cellphone
16
Susi sa Pagwawasto
17
Sanggunian
K to 12 Most Essential Learning Competencies, p. 14
Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa:
Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR)Ground
Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex
Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 Telefax:
(632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985
Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

Similar a Filipino1_Q2_Mod16_Pag-uulatnangPasalitangmga-NaobserbahangPangayayrisaPaligidatsamgaNapanood_version2.pdf

Lesson plan 8 Lesson plan 8
Lesson plan 8 DebieAnneCiano1
1.4K views8 Folien

Similar a Filipino1_Q2_Mod16_Pag-uulatnangPasalitangmga-NaobserbahangPangayayrisaPaligidatsamgaNapanood_version2.pdf(20)

K-Worksheet-Q1_W8.docxK-Worksheet-Q1_W8.docx
K-Worksheet-Q1_W8.docx
NaToyLalongisip657 views
FIL6-Q1-M2.pdfFIL6-Q1-M2.pdf
FIL6-Q1-M2.pdf
AlyssaMedinaDeLeon58 views
ESP 6 K-12 Teacher's Guide (Quarter 1)ESP 6 K-12 Teacher's Guide (Quarter 1)
ESP 6 K-12 Teacher's Guide (Quarter 1)
Rigino Macunay Jr.43.2K views
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 4 FOR STUDENT.pptxKOMUNIKASYON-Q1-WEEK 4 FOR STUDENT.pptx
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 4 FOR STUDENT.pptx
rufinodelacruz3110 views
Lesson plan 8 Lesson plan 8
Lesson plan 8
DebieAnneCiano11.4K views
AP1-Q1-M3-FINAL_SLM.pdfAP1-Q1-M3-FINAL_SLM.pdf
AP1-Q1-M3-FINAL_SLM.pdf
EmilyDeJesus67 views
Q2 epp heQ2 epp he
Q2 epp he
EDITHA HONRADEZ93.8K views
Masayang Mundo ng Filipino - NurseryMasayang Mundo ng Filipino - Nursery
Masayang Mundo ng Filipino - Nursery
Diwa Learning Systems Inc6.8K views
Aralin 7Aralin 7
Aralin 7
EDITHA HONRADEZ4.9K views
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanaoGrade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanao
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanao
MaeJhierecaSapicoPau2.8K views
FilipinoFilipino
Filipino
AlexanderManalo2265 views
3 fil lm q33 fil lm q3
3 fil lm q3
EDITHA HONRADEZ12K views
Filipino 3 Learner's Manual 3rd QuarterFilipino 3 Learner's Manual 3rd Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 3rd Quarter
EDITHA HONRADEZ30.7K views

Más de JesiecaBulauan(8)

LANGUAGE.pptxLANGUAGE.pptx
LANGUAGE.pptx
JesiecaBulauan15 views
W2-Q2 MTB 3.pptxW2-Q2 MTB 3.pptx
W2-Q2 MTB 3.pptx
JesiecaBulauan228 views
W9-Q1 MTB 3.pptxW9-Q1 MTB 3.pptx
W9-Q1 MTB 3.pptx
JesiecaBulauan18 views
Health Declaration.pdfHealth Declaration.pdf
Health Declaration.pdf
JesiecaBulauan20 views
Arts Q1Aralin1Day1&2.pptxArts Q1Aralin1Day1&2.pptx
Arts Q1Aralin1Day1&2.pptx
JesiecaBulauan98 views
Grade 5 PPT_Science_Q1_W1_Lesson 3.pptxGrade 5 PPT_Science_Q1_W1_Lesson 3.pptx
Grade 5 PPT_Science_Q1_W1_Lesson 3.pptx
JesiecaBulauan309 views

Filipino1_Q2_Mod16_Pag-uulatnangPasalitangmga-NaobserbahangPangayayrisaPaligidatsamgaNapanood_version2.pdf

 • 1. 1 Filipino Ikalawang Markahan – Modyul 16: Pag-uulat nang Pasalita ng mga Naobserbahang Pangyayari sa Paligid atsa mga Napanood
 • 2. Filipino – Unang Baitang Alternative Delivery Mode Ikalawang Markahan – Modyul 16: Pag-uulat nang Pasalita ng mga Naobserbahang Pangyayari sa Paligid at sa mga Napanood Kompetensi: Naiuulat nang pasalita ang mga naobserbahang pangyayari sa paligid (bahay, komunidad, paaralan) at sa mga napanood (telebisyon, cellphone, kompyuter) Competency Code: F1PS-IIc-3/ F1PS-IIIa-4/ F1PS-IVa-4 Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Leonor Magtolis Briones Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio Inilimbag sa Pilipinas ng Department of Education – Region II Office Address: Regional Government Center, Carig Sur, Tuguegarao City, 3500 Telefax: (078) 304-3855; (078) 396-9728 E-mail Address: region2@deped.gov.ph Manunulat Editor Tagasuri Tagaguhit Tagalapat : : : : : Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul Elvira O. Marquez Fe G. Buccahan, Felimendo M. Felipe Ronald T. Bergado, Charibel F. Guillermo Kristine Mae D. Benhel Rozen D. Bernales, Oswaldo A. Valiente Tagapamahala: Benjamin D. Paragas Jessie L. Amin Octavio V. Cabasag Rizalino G. Caronan Romel B. Costales Jorge G. Saddul, Sr. Felimendo M. Felipe Fe G. Buccahan
 • 3. 1 Filipino Ikalawang Markahan – Modyul 16: Pag- uulat nang Pasalita ngmga Naobserbahang Pangyayari sa Paligid at sa mga Napanood
 • 4. 1 Paunang Salita Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral satahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanilaupang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mgakasanayang itinakda ng kurikulum. Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa Guro/Tagapagdaloy na naglalaman ng mga paalala, pantulongo estratehiyang magagamit ng mga magulang o kung sinumanggagabay at tutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa kani- kanilang tahanan. Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama omali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan naminnamagigingmatapatangbawat isa sa paggamit nito. Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan.Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito. Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.
 • 5. 2 Aralin 16 Pag-uulat nang Pasalita ang mga Naobserbahang Pangyayari sa Paligid at sa mga Napanood. Alamin Ang modyul na ito ay ginawa para sa batang katulad mona nasa unang baitang upang malinang ang kakayahanmo sa wikang binibigkas. Ang mga gawaing matatagpuan sa modyul na ito ay inaasahang makatutulong sa iyo upang makapag- ulat nang pasalita ng mga naobserbahang pangyayari sa paligid at sa mganapanood. Ang modyul na ito ay tumutugon sa: Pag-uulat nang pasalita ng mga naobserbahangpangyayari sa paligid gaya sa bahay, komunidadat paaralan at sa mga napanood sa telebisyon, cellphoneatkompyuter. Pagkatapos ng mga Gawain sa modyul na ito, ikawayinaasahang: makapag-uulat nang pasalita ng mga naobserbahang pangyayari sa paligid gaya sa bahay, komunidad at paaralan at sa mga napanood sa telebisyon, cellphone at kompyuter.
 • 6. 3 Subukin Gawain 1: Isipin ang mga naobserbahang pangyayari sa paligid at samganapanood. Gawain ng Magulang/Guro • Sabihin -May mga babanggitin akong pangyayari. Subukan mong magbigay ng sariling karanasan tungkol dito sa pamamagitan ng pagsabi nito. A. Subukang magbahagi ng personal na karanasan tungkol sa mga sumusunod na kalagayan sa pamamagitan ng pagdudugtong sa pangungusap: 1. Kapag nawala ang alagang aso, . 2. Nakita mong maraming bata sa palaruan, . 3. May mga batang nagkakalat ng supot sa daan, . 4. May tindang paboritong pagkain sa tindahan, . 5. Napanood sa telebisyon na may parating na malakas na bagyo sa inyong lugar, .
 • 7. 4 Gawain 2: Ibigay ang sariling obserbasyon sa bawat larawan. Gawain ng Magulang/Guro • Ipakita ang larawan samag-aaral • Sabihin: -Sa bawat larawang aking ipakikita sa iyo, subukan mong ibigay ang iyong obserbasyon. Gawain ng Mag-aaral • Mag-uulat ng sariling obserbasyon batay sa larawan. Sabihin kung ano ang iyong obserbasyon: 1. 2.
 • 9. 6 Balikan Gawain ng Magulang/Guro • Sabihin: -Iba’t iba ang mga naoobserbahang pangyayari sa paligid mula sa bahay, sa komunidad at sa paaralan. -May mga napapanood rin sa telebisyon, cellphone at sa kompyuter. Ang mga ito ay nakatutulong sa paglinang ng natatanging kakayahan ng bata na maging mapanuri sa mga pangyayari sa paligid. -Ngayon babasahin ko sa iyo ang mga kalagayan. -Piliin ang letra ng naobserbahang pangyayari sa bawat lugar na nabanggit. 1. Ano ang nangyayari sa inyong bahay? A.Nagtutulungan ang mag-anak sa mga gawain. B.Tinuturuan ng guro ang mga batang bumasa. C.Nagsasayawan angmgakasalisakalahok. 2. Ano ang ginagawa ng mga tao upang laging ligtas sa sakit ang komunidad? A.Nagbabasa ng aklat ang mga bata. B.Naglalaro ang mga bata sa palaruan. C.Naglilinis ang mga tao sa paligid. 3. Alin ang ginagawa sa paaralan? A.Natutulog ang mga bata. B.Nagbabasa ang mga bata. C.Naglalaro ng cellphone maghapon.
 • 10. 7 4. Ano ang napanood sa telebisyon tungkol sa COVID? A.Marami na ang mga taong nagkasakit ng COVID. B.Masasaya ang mga tao dahil may COVID. C.Maraming pagkain ang mga tao. 5. Alin ang hindi nakatutulong na ginagawa ng mga bata sa cellphone? A.Nagbabasa ng aralin ang mga bata. B.Naglalaro ang mga bata sa cellphone. C.Nakikinig sila ng mga awiting pambata. Hikayatin ang bata na ibahagi sa iba ang naobserbahang pangyayari sa paligid at sa mga napanood gamit ang wikang binibigkasupang malinang ang kakayahan sa pagsasalita.
 • 11. 8 Tuklasin Gawain ng Magulang/Guro • Sabihin -Magbabasa tayo ng isang kuwento. Pero bago koito basahin sa iyo, alamin natin ang kahulugan ngilang salita na galing sa kuwento. Basahin sa bata ang gawaing paglinang sa talasalitaan. Kapag marunong ng magbasa ang mag-aaral, maaring gabayan siya sa pagbasa nggawain. Gawain ng Mag-aaral • Makikinig sa babasahin ng magulang o guro. • Sagutin ang mga tanong 1. Paglinang ng talasalitaan: Piliin ang letra ng kahulugan ng mga sumusunod nasalitabatay sa pangungusap. a. galak na galak Galak na galak ang batang nakatanggap ng gintong medalya. A.masaya B. malungkot C. galit
 • 12. 9 b.bagong-lipat Isa si Ben sa iilan pa lang na kaibigan ng bagong-lipat nabata saamingklase. A.dating mag-aaral B.bagong mag-aaral C.luma Gawain ng Magulang/Guro • Basahin nang malakas sa bata ang kuwento • Ipasagot ang mga tanong sa pamamagitan ng pagsasabi ng tamang sagot. 2. Pakinggangmabutiangkuwento atsagutin ang mga tanong pagkatapos: Si Mila sa Kaniyang Bagong Paaralan Ni Elvira O. Marquez Si Mila ay isang bagong-lipat na mag-aaral sa Unang Baitang sa Paaralang Sentral ng Kanlurang Diffun. Ang kaniyang pamilya ay tubong Isabela ngunit sa kasalukuyan ay dito na sa Diffun ang hanapbuhay ng kaniyangmgamagulang.
 • 13. 10 Isang hapon pagkagaling sa paaralan, galak na galak si Mila na humarap sa kaniyang mga magulang. “Bakit ang ganda ng ngiti mo Mila?”, tanong ng kaniyang Tatay. “Sobrang saya ko po ngayon sa aking bagong paaralan!” wika ni Mila. “Bakit mo naman nasabi iyan?,” tanongngkaniyangNanay. “Maramikaming ginawasa paaralan kasama ang aming mabait na guro. Mababait ang aking mga kaklase kaya madali akong nakiisa sa mga gawain. May ilan na rin akong kaibigan. Masaya ang unang araw ko sa aking bagong paaralan!” “Mabuti naman kung ganoon anak. Magpakabait ka lagi. Mag- aral ka nang mabuti”, wika ng Tatay. “Opo Tatay, Nanay,mag-aaral po akonangmabutidahil pangarap kong maging isang guro”, wika ni Mila. Suriin Sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa kuwaderno. 1. Sino ang bata sa kuwento? 2. Anoangibinalita niyasakaniyangmgamagulang? 3. Bakit galak na galak siyang humarap sa magulang? 4. Paano kaya siya tinanggap ng kaniyang mga kaklaseat guro? 5. Kung ikaw si Mila, maiuulat mo rin ba sa ibang tao ang iyong mga naobserbahang pangyayari?
 • 14. 11 Pagyamanin Gawain ng Magulang/Guro • Ipaliwanag sa bata ang Gawain • Sabihin: -Sa bahaging ito ng aralin, titingnan ko kung naunawaan mo ang ating leksiyon. Ito ay ang pag-uulat mo nang pasalita sa mga bagay na iyong naobserbahan. Gawain ng Mag-aaral • Tingnang mabuti ang bawat larawan • Magbigay ngulat tungkoldito sapasalitangparaan. Gawain 1: Pansinin ang mga larawan. Iulat nang pasalita ang mga naobserbahang pangyayari sa paligid at sa mga napanood na may kaugnayan sa mgasumusunodna larawan. 1. 2.
 • 15. 12 3. 4. 5. Isagawa Gawain ng Magulang/Guro • Sabihin -May mga dagdag tayong Gawain para mas matuto kang magbigay ng ulat o report sa mga nakikita mo sa paligid -Mahalaga sa bata o tao ang marunong magsalita tungkol sa kaniyang nakikita sa paligid o sa telibisyon -Maari mong magamit ang kaalamang ito sa sariling kaligtasan maging ng ibang tao.
 • 16. 13 Gawain ng Magulang/Guro • Pag-aralan ang mga larawan. Iulat ang mga naobserbahang pangyayari sa paligid at sa mga napanood na may kaugnayan sa mga larawan sa ibaba. Piliin at isulat sa patlang ang letra ng tamang sasabihin sa pag-uulat. 1. 2. 3. 4. 5. A.Nagdarasal ang mga bata bago mag-aral. B.Nakikinig nang mabuti ang mga bata sa guro. C.Itinatapon ang basurasatamang basurahan. D.Naghuhugas ng kamay upang manatiling malinis. E. Naglalaro maghapon ang mga bata sa palaruan. F. Nag-eehersisyoangmgabata upangmanatiling malusog.
 • 17. 14 Tayahin Gawain ng Magulang/Guro • Samahang lumabas ang bata sa tahanan. • Hayaansiyangmag- obserbasapaligid. • Sabihin: -Tingnang mabuti ang ating paligid. -Ano ang iyong napapansin sa mga tao? -May mga halaman ba sa paligid? -May mga hayop ba sa paligid? -Ano-ano angiyong nakikita? • Isulat sa papel ang mga sagot ng bata. Gawain ng Mag-aaral • Mag-ulat nang pasalita tungkol sa 3 hanggang 5 bagay o pangyayaring kaniyang nasaksihan sa labasngbahay. Rubrik ng Pagtataya ng Kakayahan sa Gawain: Puntos Pagpapaliwanag 4 Napakahusay ang ginawang pag-uulat. 3 Mahusay ang ginawang pag-uulat. 2 Nakapag-uulat nang may kaunting gabay 1 Nangangailangan ng lubos na gabay
 • 18. 15 Karagdagang Gawain Iulat nang pasalita ang mga naobserbahang pangyayari samga sumusunod: 1. sa tahanan 2. sa Komunidad 3. sa paaralan 4. napanood sa telebisyon 5. napanood sa cellphone
 • 20. 17 Sanggunian K to 12 Most Essential Learning Competencies, p. 14
 • 21. Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR)Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985 Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph