Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ชุดที่ 1
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ส่วนที่ 1 : แบบปร...
ตัวชี้วัด วิเครำะห์กำรเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในกำรแสดงออกทำงทัศนศิลป์
(ศ 1.1 ม.4-6/3)
3. ภำพ “ครอบครัว” ข...
ตัวชี้วัด ออกแบบงำนทัศนศิลป์ ได้เหมำะกับโอกำสและสถำนที่ (ศ 1.1 ม.4-6/6)
6. ถ้ำต้องกำรออกแบบกำแพงโรงเรียนควรวำดภำพประเภทใดจ...
ตัวชี้วัด จัดกลุ่มงำนทัศนศิลป์ เพื่อสะท้อนพัฒนำกำร และควำมก้ำวหน้ำของตนเอง (ศ 1.1 ม.4-6/9)
9. กำรจัดทำแฟ้มสะสมผลงำนทัศนศิล...
ตัวชี้วัด วิเครำะห์และเปรียบเทียบงำนทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออก และรูปแบบตะวันตก
(ศ 1.2 ม.4-6/1)
12. ข้อใดน่ำจะเป็นเรื่องรำว...
ตัวชี้วัด เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลง และวงดนตรีแต่ละประเภท (ศ 2.1 ม.4-6/1)
15. ถ้ำต้องกำรบรรเลงเพลงพระรำชนิพนธ์ลมหนำวจะเลื...
ตัวชี้วัด อ่ำน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสำกลในอัตรำจังหวะต่ำง ๆ (ศ 2.1 ม.4-6/4)
18. กำรขับร้องเพลงไทยเดิมมีเอกลักษณ์อย่ำงไร
1 ...
ตัวชี้วัด นำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงำนอื่น ๆ (ศ 2.1 ม.4-6/8)
21. กำรนำดนตรีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนทำให้เกิดประโยชน์ในด้ำนใดมำกท...
ตัวชี้วัด อธิบำยบทบำทของดนตรีในกำรสะท้อนแนวควำมคิดและค่ำนิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม
(ศ 2.2 ม.4-6/4)
24. ข้อใดเป็นค่ำนิยมเ...
ตัวชี้วัด สร้ำงสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ (ศ 3.1 ม.4-6/2)
27. ณ ชำยหำดปรำณบุรี ทะเลที่นี่สวยมำก มีหอยเรียงรำยเต็มชำยห...
ตัวชี้วัด วิจำรณ์กำรแสดงตำมหลักนำฏศิลป์และกำรละคร (ศ 3.1 ม.4-6/4)
29. “ตอนผีพรำยออกมำแสดงฉันตกใจนึกว่ำผีจริงเสียอีก หน้ำ ผ...
ตัวชี้วัด วิเครำะห์ท่ำทำงและกำรเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจำวันและนำมำประยุกต์ใช้
ในกำรแสดง (ศ 3.1 ม.4-6/8)
32. นักเรียนจ...
ตัวชี้วัด นำเสนอแนวคิดในกำรอนุรักษ์นำฏศิลป์ไทย (ศ 3.2 ม.4-6/4)
คนสวยโพธำรำม คนงำมบ้ำนโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ต...
ตอนที่ 2 : แบบเลือกคำตอบจำกแต่ละกลุ่มให้สัมพันธ์กัน
จงพิจำรณำคำตอบจำกตำรำงหมวด A B และ C ตำรำงละ 1 คำตอบให้สัมพันธ์กัน
แล้...
จงพิจำรณำเลือกคำตอบจำกตำรำงหมวด A B และ C ตำรำงละ 1 คำตอบให้สัมพันธ์กัน
แล้วตอบคำถำมข้อ 39
ตัวชี้วัด บรรยำยและวิเครำะห์อิท...
ชุดที่ 1
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ข้อ เฉลย เหตุ...
ข้อ เฉลย เหตุผล
15 2 วงแจ๊สเหมำะสำหรับใช้บรรเลงบทเพลงที่มีควำมไพเรำะ ให้ควำมรู้สึกสนุกสนำน
หรือโศกเศร้ำได้ มีเครื่องดนตรีท...
ข้อ เฉลย เหตุผล
33 5 เครื่องแต่งกำยสำมำรถใช้ในกำรแสดงชุดนี้ได้อีกทั้งเป็นวิธีแก้ปัญหำที่รวดเร็ว
และเหมำะสมที่สุด
34 1 นำฏศ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

ข้อสอบ O net ศิลปะ ม.6

23.237 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Kunst & Fotos
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

ข้อสอบ O net ศิลปะ ม.6

 1. 1. ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว จำนวน 36 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ตัวชี้วัด วิเครำะห์กำรใช้ทัศนธำตุและหลักกำรออกแบบในกำรสื่อควำมหมำยในรูปแบบต่ำง ๆ (ศ 1.1 ม.4-6/1) 1. กำรวำดภำพสระบัวที่มีดอกบัวสีสันสวยงำมหลำยดอก แล้วมีดอกขนำดใหญ่โผล่ตรงกลำงเป็นรูปกงจักร กำรวำดภำพนี้ใช้กฎของเอกภำพในข้อใดมำกที่สุด 1 ควำมเด่น 2 ควำมสมดุล 3 ควำมขัดแย้ง 4 ควำมกลมกลืน 5 ควำมสวยงำม ตัวชี้วัด บรรยำยจุดประสงค์และเนื้อหำของงำนทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทำงทัศนศิลป์ (ศ 1.1 ม.4-6/2) 2. ข้อใดสรุปลักษณะของงำนประติมำกรรมนูนสูงได้ถูกต้องที่สุด 1 ประติมำกรรมที่มีควำมนูนที่สูงจำกระดับพื้น 2 ประติมำกรรมที่มีควำมนูนที่สูงจำกระดับพื้นเล็กน้อย 3 ประติมำกรรมที่มีควำมนูนที่สูงจำกระดับพื้นไม่เกินกึ่งหนึ่งของรูปนั้น 4 ประติมำกรรมที่มีควำมนูนที่สูงจำกระดับพื้นอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งของรูปนั้น 5 ประติมำกรรมที่มีควำมนูนที่สูงจำกระดับพื้นไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรูปนั้น
 2. 2. ตัวชี้วัด วิเครำะห์กำรเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในกำรแสดงออกทำงทัศนศิลป์ (ศ 1.1 ม.4-6/3) 3. ภำพ “ครอบครัว” ของศำสตรำจำรย์ประหยัด พงษ์ดำ เป็นกำรสร้ำงสรรค์ด้วยเทคนิคและอุปกรณ์ชนิดใด 1 เทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมัน 2 เทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิก 3 เทคนิคภำพพิมพ์(แม่พิมพ์หิน) 4 เทคนิคภำพพิมพ์(แม่พิมพ์กระดำษ) 5 เทคนิคภำพพิมพ์(แม่พิมพ์แกะไม้) ตัวชี้วัด มีทักษะและเทคนิคในกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ และกระบวนกำรที่สูงขึ้นในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ (ศ 1.1 ม.4-6/4) 4. ถ้ำต้องกำรวำดภำพสีน้ำให้บรรยำกำศท้องทะเลยำมกลำงวันมีประกำยแสง ควรเลือกใช้เทคนิคใด 1 เทคนิควิธีซึมสี 2 เทคนิควิธีแปรงเปียก 3 เทคนิควิธีแปรงแห้ง 4 เทคนิคเปียกซ้อนแห้ง 5 เทคนิคเปียกซ้อนเปียก ตัวชี้วัด สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ ด้วยเทคโนโลยีต่ำง ๆ โดยเน้นหลักกำรออกแบบและกำรจัด องค์ประกอบศิลป์ (ศ 1.1 ม.4-6/5) 5. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของกำรออกแบบงำนทัศนศิลป์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ทำให้ได้ภำพผลงำนจำนวนมำกในเวลำที่รวดเร็ว 2 ทำให้ไม่สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประเภทพู่กัน สี 3 ทำให้ได้ผลงำนที่สวยมำกกว่ำใช้มือวำด 4 ทำให้ปรับแก้ไขผลงำนได้ง่ำย 5 ทำให้ผลงำนมีควำมน่ำสนใจ
 3. 3. ตัวชี้วัด ออกแบบงำนทัศนศิลป์ ได้เหมำะกับโอกำสและสถำนที่ (ศ 1.1 ม.4-6/6) 6. ถ้ำต้องกำรออกแบบกำแพงโรงเรียนควรวำดภำพประเภทใดจึงจะเหมำะสมที่สุด 1 ภำพกำร์ตูนขบขัน 2 ภำพกำร์ตูนประกอบเรื่อง 3 ภำพกำร์ตูนล้อเลียนบุคคล 4 ภำพกำร์ตูนรูปอำหำรต่ำง ๆ 5 ภำพทิวทัศน์ทำงธรรมชำติเสมือนจริง ตัวชี้วัด วิเครำะห์และอธิบำยจุดมุ่งหมำยของศิลปินในกำรเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค และ เนื้อหำ เพื่อสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ (ศ 1.1 ม.4-6/7) 7. ผลงำน “ดินแดนแห่งควำมยิ้มแย้ม” ของ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เขียน ยิ้มศิริ เป็นกำร สร้ำงสรรค์ด้วยเทคนิคและอุปกรณ์ชนิดใด 1 เทคนิคกำรหล่อ - วัสดุขี้ผึ้ง 2 เทคนิคกำรหล่อ - วัสดุพลำสติก 3 เทคนิคกำรหล่อ - วัสดุทองเหลือง 4 เทคนิคกำรหล่อ - วัสดุสำริด 5 เทคนิคกำรหล่อ - วัสดุทองแดง ตัวชี้วัด ประเมินและวิจำรณ์งำนทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฎีกำรวิจำรณ์ศิลปะ (ศ 1.1 ม.4-6/8) 8. ถ้ำนักเรียนต้องวิจำรณ์ผลงำนทัศนศิลป์ ของเพื่อน นักเรียนคิดว่ำคุณสมบัติใดที่มีควำมสำคัญมำกที่สุด 1 ผู้วิจำรณ์ต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับทัศนธำตุ 2 ผู้วิจำรณ์ต้องมีควำมชอบในผลงำนทัศนศิลป์ 3 ผู้วิจำรณ์ต้องเป็นนักพูดที่ดีพูดเข้ำใจง่ำย 4 ผู้วิจำรณ์ต้องมีควำมสนิมสนมกับเจ้ำของผลงำน 5 ผู้วิจำรณ์ต้องเรียนวิชำทัศนศิลป์ ได้เก่งกว่ำเจ้ำของผลงำน
 4. 4. ตัวชี้วัด จัดกลุ่มงำนทัศนศิลป์ เพื่อสะท้อนพัฒนำกำร และควำมก้ำวหน้ำของตนเอง (ศ 1.1 ม.4-6/9) 9. กำรจัดทำแฟ้มสะสมผลงำนทัศนศิลป์ องค์ประกอบในข้อใดที่สำคัญน้อยที่สุด 1 ชื่อผลงำน 2 จุดเด่นของผลงำน 3 รำคำของอุปกรณ์ที่ใช้ 4 ผลงำนจริงหรือภำพถ่ำยผลงำน 5 สิ่งที่ควรปรับปรุง ตัวชี้วัด สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ไทย สำกล โดยศึกษำจำกแนวคิดและวิธีกำรสร้ำงงำนของศิลปิน ที่ตนชื่นชอบ (ศ 1.1 ม.4-6/10) 10. ถ้ำต้องกำรศึกษำผลงำนแนวปรัชญำพุทธศิลป์ ศิลปะไทยร่วมสมัยที่ทรงพลัง ผสมผสำนปรัชญำ ตะวันออกและตะวันตก ควรศึกษำจำกผลงำนของศิลปินในข้อใด 1 กมล ทัศนำญชลี 2 ประหยัด พงษ์ดำ 3 ปริญญำ ตันติสุข 4 ธงชัย รักปทุม 5 ถวัลย์ ดัชนี ตัวชี้วัด วำดภำพระบำยสีเป็นภำพล้อเลียนหรือภำพกำร์ตูนเพื่อแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ สภำพสังคมในปัจจุบัน (ศ 1.1 ม.4-6/11) 11. ถ้ำนักเรียนวำดภำพกำร์ตูนล้อเลียนกำรเมืองต้องคำนึงถึงอะไร 1 ต้องเป็นภำพที่เสมือนจริง 2 ต้องเป็นภำพลำยเส้น สื่อควำมหมำยจริงจัง 3 ต้องเป็นภำพที่เรียบง่ำย สื่ออำรมณ์ตลกขบขัน 4 ต้องเป็นภำพที่ใช้สีสวย นำมำเป็นภำพโฆษณำได้ 5 ต้องเป็นภำพที่วำดได้สัดส่วนตำมจริง มีรำยละเอียดของภำพมำก
 5. 5. ตัวชี้วัด วิเครำะห์และเปรียบเทียบงำนทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออก และรูปแบบตะวันตก (ศ 1.2 ม.4-6/1) 12. ข้อใดน่ำจะเป็นเรื่องรำวของศิลปะจีน 1 กำรนำหินโมเสกมำตกแต่งพื้นผนัง 2 งำนสถำปัตยกรรมใหญ่โตมีประติมำกรรมนูนสูงตกแต่งรอบฐำน 3 กำรสร้ำงรั้วและเสำล้อมรอบบริเวณอันศักดิ์สิทธิ์ทำงศำสนำ 4 งำนประติมำกรรมนิยมสร้ำงรูปคนให้ควำมรู้สึกเคลื่อนไหว 5 งำนจิตรกรรมสัมพันธ์กับธรรมชำติ ผสำนปรัชญำทำงพระพุทธศำสนำ ตัวชี้วัด ระบุงำนทัศนศิลป์ที่มีชื่อเสียง และบรรยำยผลตอบรับของสังคม (ศ 1.2 ม.4-6/2) 13. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของงำนทัศนศิลป์ กับสังคม 1 เป็นกำรสะท้อนเหตุกำรณ์ในสังคมในบำงช่วงเวลำ 2 ช่วยให้คนในสังคมเกิดควำมขัดแย้งทำงควำมคิด 3 ช่วยสร้ำงควำมจรรโลงใจให้กับคนในสังคม 4 ช่วยชักจูงควำมคิดของคนให้ตระหนักเห็นควำมสำคัญของสิ่งแวดล้อม 5 ช่วยชักจูงควำมคิดของคนให้ตระหนักถึงควำมโหดร้ำยของโรคมะเร็ง ตัวชี้วัด อภิปรำยเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศที่มีผลต่องำนทัศนศิลป์ ในสังคม (ศ 1.2 ม.4-6/3) 14. ถ้ำต้องกำรศึกษำผลงำนทัศนศิลป์แนวลัทธิอิมเพรสชันนิซึม (Impressionism) ควรศึกษำจำก ผลงำนของศิลปินใด 1 Claude Monet 2 Paul Gauguin 3 Pablo Picasso 4 Vincent Van Gogh 5 Leonardo da Vinci
 6. 6. ตัวชี้วัด เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลง และวงดนตรีแต่ละประเภท (ศ 2.1 ม.4-6/1) 15. ถ้ำต้องกำรบรรเลงเพลงพระรำชนิพนธ์ลมหนำวจะเลือกวงดนตรีประเภทใดบรรเลง จึงจะเหมำะสมมำกที่สุด 1 แตรวง 2 วงแจ๊ส 3 วงคอมโบ 4 วงโยธวำทิต 5 วงสตริงคอมโบ ตัวชี้วัด จำแนกประเภท และรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสำกล (ศ 2.1 ม.4-6/2) 16. “ในงำนพระรำชพิธีพระรำชทำนเพลิงพระศพของสมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำนิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ มีกำรประโคมเพลง______________และใช้วง___________ ประกอบพระรำชพิธี” ข้อควำมที่ว่ำงควรเติมด้วยคำตอบใด 1 มอญร้องไห้ ปี่พำทย์มอญ 2 มอญร้องไห้ ปี่พำทย์เครื่องห้ำ 3 ปรำสำทไหว ปี่พำทย์ดึกดำบรรพ์ 4 นำงหงส์ ปี่พำทย์เครื่องใหญ่ 5 นำงหงส์ ปี่พำทย์นำงหงส์ ตัวชี้วัด อธิบำยเหตุผลที่คนต่ำงวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์งำนดนตรีแตกต่ำงกัน (ศ 2.1 ม.4-6/3) 17. ข้อใดไม่ใช่กำรนำดนตรีมำใช้ในกิจกรรมสังคม 1 กำรบรรเลงดนตรีประกอบกำรทำพิธีเลี้ยงพระ 2 กำรบรรเลงเพลงประจำกัณฑ์ในเทศน์มหำชำติ 3 กำรบรรเลงเพลงสำธุกำรในพิธีไหว้ครู 4 กำรฟังเพลงบรรเลงเงียบ ๆ ในห้องคนเดียว 5 แตรวงบรรเลงในงำนบวช
 7. 7. ตัวชี้วัด อ่ำน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสำกลในอัตรำจังหวะต่ำง ๆ (ศ 2.1 ม.4-6/4) 18. กำรขับร้องเพลงไทยเดิมมีเอกลักษณ์อย่ำงไร 1 กำรร้องเสียงเอื้อน 2 กำรร้องให้ตรงจังหวะ 3 กำรทำเสียงสูงและเสียงต่ำ 4 กำรใช้ลมหำยใจสั้น-ยำว 5 ร้องเพลงได้ยำวโดยไม่หยุดหำยใจ ตัวชี้วัด ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคกำรแสดงออกและคุณภำพของ กำรแสดง (ศ 2.1 ม.4-6/5) 19. ถ้ำต้องกำรเลือกเพลงไปร้องให้กับคนทั่วไปเข้ำใจควรเลือกเพลงประเภทใดจึงจะเหมำะสมที่สุด 1 เพลงเพื่อชีวิต 2 เพลงลูกทุ่ง 3 เพลงพื้นบ้ำน 4 เพลงไทยเดิม 5 เพลงไทยสำกล ตัวชี้วัด สร้ำงเกณฑ์สำหรับประเมินคุณภำพกำรประพันธ์และกำรเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่น ได้อย่ำงเหมำะสม (ศ 2.1 ม.4-6/6) 20. ข้อใดไม่ควรนำมำเป็นเกณฑ์ในกำรประเมินผลงำนดนตรี 1 ลีลำกำรร้องเพลง 2 เสียงขับร้อง 3 หน้ำตำของนักร้อง 4 กำรประสำนเสียง 5 ควำมสัมพันธ์กับจังหวะ
 8. 8. ตัวชี้วัด นำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงำนอื่น ๆ (ศ 2.1 ม.4-6/8) 21. กำรนำดนตรีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนทำให้เกิดประโยชน์ในด้ำนใดมำกที่สุด 1 ทำให้ผู้เรียนมีผลกำรเรียนดีที่สุดในชั้นเรียน 2 ทำให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจในบทเรียนมำกขึ้น 3 ทำให้เข้ำใจทุกวิชำได้ง่ำย 4 ทำให้เคลื่อนไหวร่ำงกำยได้ดี 5 ทำให้มีสมำธิอ่ำนหนังสือ ตัวชี้วัด วิเครำะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสำกลในยุคสมัยต่ำง ๆ (ศ 2.2 ม.4-6/1) 22. “พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรง____________ได้อย่ำงยอดเยี่ยม” ช่องว่ำงนี้ควรเติมคำใด 1 เครื่องสี 2 เครื่องตี 3 เครื่องดีด 4 เครื่องเป่ำ 5 เครื่องดนตรีไทย ตัวชี้วัด วิเครำะห์สถำนะทำงสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่ำง ๆ (ศ 2.2 ม.4-6/2) 23. ข้อใดเป็นเรื่องรำวของโมซำร์ต 1 ประพันธ์เพลงโอเปรำตั้งแต่อำยุ 11 ปี 2 มีปัญหำเกี่ยวกับหูไม่ได้ยิน 3 เกิดในครอบครัวนักดนตรีประจำรำชสำนัก 4 ผลงำนชิ้นเอกใช้สำหรับกำรเดี่ยวเปียโน 5 ได้รับกำรศึกษำในโรงเรียนดนตรี
 9. 9. ตัวชี้วัด อธิบำยบทบำทของดนตรีในกำรสะท้อนแนวควำมคิดและค่ำนิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม (ศ 2.2 ม.4-6/4) 24. ข้อใดเป็นค่ำนิยมเกี่ยวกับดนตรีที่เกิดผลดีมำกที่สุด 1 แต่งกำยเลียนแบบศิลปินเพลงที่ชื่นชอบ 2 ฝึกอ่ำนเนื้อเพลงภำษำอังกฤษของศิลปินที่ชอบ 3 เก็บเงินเพื่อเดินทำงไปตำมชมคอนเสิร์ตของศิลปินที่ต่ำงประเทศ 4 เรียนภำษำเกำหลีเพิ่มเติมจนสำมำรถเป็นมัคคุเทศก์หำรำยได้ด้วยตนเอง 5 มุ่งมั่นตั้งใจเรียนวิชำดนตรีอย่ำงเดียวเพื่อฝึกซ้อมเป็นนักร้องตำมศิลปินที่ชอบ ตัวชี้วัด นำเสนอแนวทำงในกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐำนะมรดกของชำติ (ศ 2.2 ม.4-6/5) 25. ข้อใดเป็นกำรส่งเสริมให้เยำวชนตระหนักถึงควำมสำคัญของดนตรีมำกที่สุด 1 ให้ทุนนักเรียนเพื่อไปเรียนร้องเพลง 2 ครูอ่ำนประวัตินักดนตรีให้นักเรียนฟังทุกคน 3 ให้นักเรียนออกมำร้องเพลงที่หน้ำชั้นทุกวัน 4 จัดประกวดแข่งขันร้องเพลงโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม 5 เปิดสอนร้องเพลงฟรีหลังเลิกเรียน ตัวชี้วัด มีทักษะในกำรแสดงหลำกหลำยรูปแบบ (ศ 3.1 ม.4-6/1) 26. ข้อใดจัดกลุ่มกำรกำเนิดของละครที่อยู่ในช่วงเดียวกันได้ถูกต้องที่สุด 1 ละครพันทำง ละครชำตรี 2 ละครดึกดำบรรพ์ ละครร้อง 3 ละครร้อง ละครเสภำ 4 ละครพูด ละครชำตรี 5 ละครใน ละครดึกดำบรรพ์
 10. 10. ตัวชี้วัด สร้ำงสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ (ศ 3.1 ม.4-6/2) 27. ณ ชำยหำดปรำณบุรี ทะเลที่นี่สวยมำก มีหอยเรียงรำยเต็มชำยหำด กลิ่นไอทะเลบริสุทธิ์และสดชื่น ฉันวิ่งไล่จับปูลมแต่ไม่ทันระวังเลยโดนปูหนีบ บทควำมนี้ใช้ประสำทสัมผัสทำงใดบ้ำง 1 ตำ หู ผิวหนัง 2 ตำ จมูก ผิวหนัง 3 จมูก ลิ้น ตำ 4 ผิวหนัง ตำ หู 5 หู ลิ้น ตำ ตัวชี้วัด ใช้ควำมคิดริเริ่มในกำรแสดงนำฏศิลป์ เป็นคู่และหมู่ (ศ 3.1 ม.4-6/3) ให้นักเรียนอ่ำนข้อควำมแล้วตอบคำถำมข้อ 28 1. ท่ำรัก 2. ท่ำป้ องหน้ำ 3. ท่ำโกรธ 4. ท่ำเศร้ำ 5. ท่ำยิ้ม 6. ท่ำเฉิดฉิน ชมแต่ดวงเดือน ที่ไหนจะเหมือนได้ชมหน้ำน้อง พี่อยู่แดเดียวเปลี่ยวใจหม่นหมอง เจ้ำอย่ำขุ่นข้องจงได้เมตตำ 28. จำกเนื้อร้องด้ำนบนสำมำรถนำท่ำรำท่ำใดมำใช้ได้บ้ำง 1 2, 3 2 1, 5 3 4, 1 4 6, 2 5 3, 5
 11. 11. ตัวชี้วัด วิจำรณ์กำรแสดงตำมหลักนำฏศิลป์และกำรละคร (ศ 3.1 ม.4-6/4) 29. “ตอนผีพรำยออกมำแสดงฉันตกใจนึกว่ำผีจริงเสียอีก หน้ำ ผม ใช่เลย” จำกข้อควำมผู้ชม กำรแสดงเข้ำใจหลักกำรชมนำฏศิลป์และละครด้ำนใด 1 ดนตรีและบทขับร้อง 2 เนื้อเรื่อง 3 ฉำก แสง สี 4 กำรแต่งกำย 5 บทสนทนำที่ใช้ในกำรแสดง ตัวชี้วัด วิเครำะห์แก่นของกำรแสดงนำฏศิลป์ และกำรละครที่ต้องกำรสื่อควำมหมำยในกำรแสดง (ศ 3.1 ม.4-6/5) 30. กำรแสดงรำแม่ศรีเป็นกำรให้คุณค่ำที่ตรงกับด้ำนใดมำกที่สุด 1 ด้ำนควำมเพลิดเพลิน 2 ด้ำนพิธีกรรม 3 ด้ำนควำมบันเทิง 4 ด้ำนพิธีกำรในสังคม 5 ด้ำนกำรอนุรักษ์และเผยแพร่ ตัวชี้วัด พัฒนำและใช้เกณฑ์กำรประเมินในกำรประเมินกำรแสดง (ศ 3.1 ม.4-6/7) ไม่ว่ำจะเป็นโขนของคณะใด ใบหน้ำของทศกัณฐ์ก็จะต้องมีควำมดุดันและโหดเหี้ยม 31. จำกข้อควำมเป็นกำรประเมินคุณภำพด้ำนใดขององค์ประกอบกำรแสดง 1 นำฏกรรม 2 วรรณกรรม 3 จิตรกรรม 4 ประติมำกรรม 5 สถำปัตยกรรม
 12. 12. ตัวชี้วัด วิเครำะห์ท่ำทำงและกำรเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจำวันและนำมำประยุกต์ใช้ ในกำรแสดง (ศ 3.1 ม.4-6/8) 32. นักเรียนจะจัดกำรแสดงใดในวันสุนทรภู่ของโรงเรียน 1 อิเหนำ ตอน ลำนำงจินตรำ 2 สังข์ทอง ตอน รจนำเลือกคู่ 3 พระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสำคร 4 รำมเกียรติ ตอน นำงลอย 5 เงำะป่ำ ตอน ลำหับแต่งงำน ตัวชี้วัด เปรียบเทียบกำรนำกำรแสดงไปใช้ในโอกำสต่ำง ๆ (ศ 3.2 ม.4-6/1) 33. นักเรียนจัดกำรแสดงระบำเทพบันเทิงไปร่วมแสดงในงำนเกษียณอำยุ แต่แล้วเกิดขัดข้อง ไม่สำมำรถแสดงได้นักเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ครั้งนี้อย่ำงไร 1 ขอโทษเจ้ำของงำนและยุติกำรแสดง 2 หำผู้กระทำผิดต่อสถำนกำรณ์ครั้งนี้ 3 เปลี่ยนชุดกำรแสดงเป็นเซิ้งโปงลำง 4 ค้นหำว่ำต้นเหตุของปัญหำนี้เกิดจำกสิ่งใด 5 เปลี่ยนชุดกำรแสดงเป็นระบำกฤดำภินิหำร ตัวชี้วัด บรรยำยวิวัฒนำกำรของนำฏศิลป์ และกำรละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ศ 3.2 ม.4-6/3) 34. ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับวิวัฒนำกำรของนำฏศิลป์และละครไทย 1 เพิ่มควำมน่ำสนใจและตอบสนองผู้ชม 2 ควำมเป็นอยู่ดีขึ้นกว่ำอดีต 3 ค่ำครองชีพของศิลปินสูงขึ้น 4 เครื่องแต่งกำยของนักแสดงมีควำมทันสมัย 5 ให้ข้อคิดในกำรแสดงที่หลำกหลำยกว่ำอดีต
 13. 13. ตัวชี้วัด นำเสนอแนวคิดในกำรอนุรักษ์นำฏศิลป์ไทย (ศ 3.2 ม.4-6/4) คนสวยโพธำรำม คนงำมบ้ำนโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงำม ตลำดน้ำดำเนิน เพลินค้ำงคำวร้อยล้ำน ย่ำนยี่สกปลำดี 35. จำกคำขวัญจังหวัดรำชบุรีข้ำงต้น นักเรียนจะสร้ำงสรรค์ชุดกำรแสดงใดที่สำมำรถบ่งบอกถึง เอกลักษณ์จังหวัดรำชบุรีได้เหมำะสมที่สุด 1 ระบำโอ่ง 2 ระบำปลำยี่สก 3 ค้ำงคำวสำเริง 4 พำยเรือสำรำญ 5 ระบำส่องถ้ำ ตัวชี้วัด อภิปรำยบทบำทของบุคคลสำคัญในวงกำรนำฏศิลป์และกำรละครของประเทศไทย ในยุคสมัยต่ำง ๆ (ศ 3.2 ม.4-6/2) 36. ครูลมุล ยมะคุปต์มีอิทธิพลใดต่อวงกำรนำฏศิลป์ มำกที่สุด 1 เกิดระบำพื้นเมืองขึ้นมำกมำย 2 วำงหลักสูตรให้กับวิทยำลัยนำฏศิลป 3 เกิดละครร้องและละครเสภำขึ้น 4 ได้รับตำแหน่งศิลปินแห่งชำติท่ำนแรก 5 สร้ำงสรรค์เครื่องแต่งกำยของระบำโบรำณคดี 5 สมัย
 14. 14. ตอนที่ 2 : แบบเลือกคำตอบจำกแต่ละกลุ่มให้สัมพันธ์กัน จงพิจำรณำคำตอบจำกตำรำงหมวด A B และ C ตำรำงละ 1 คำตอบให้สัมพันธ์กัน แล้วตอบคำถำมข้อ 37-39 ตัวชี้วัด เปรียบเทียบอำรมณ์และควำมรู้สึกที่ได้รับจำกงำนดนตรีที่มำจำกวัฒนธรรมต่ำงกัน (ศ 2.1 ม.4-6/7) เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่ำง ๆ (ศ 2.2 ม.4-6/3) ตารางหมวด A เครื่องดนตรี ซึง กลองยำว แคน กลองรำมะนำ ตารางหมวด B วงดนตรี วงกันตรึม วงดนตรีโนรำ วงสะล้อซอซึง วงกลองยำว ตารางหมวด C เพลงพื้นเมือง ซอน้อยใจยำ เพลงเต้นกำรำเคียว เพลงบอก เพลงกันตรึม 37. ถ้ำนักเรียนไปเที่ยวภำคใต้จะพบเครื่องดนตรีประเภทใด วงดนตรีใดและเพลงพื้นเมืองเพลงใด (3 คะแนน) 1 กลองรำมะนำ วงดนตรีโนรำ เพลงบอก 2 กลองรำมะนำ วงกันตรึม เพลงบอก 3 กลองรำมะนำ วงดนตรีโนรำ เพลงกันตรึม 4 กลองยำว วงดนตรีโนรำ เพลงบอก 5 กลองยำว วงกลองยำว เพลงบอก 38. ถ้ำต้องกำรจัดงำนแสดงที่ให้ควำมรู้สึกคึกคัก สนุกสนำน เร้ำใจ มีจังหวะเร็วเข้ำกับงำนรื่นเริง ควรเลือกเครื่องดนตรีประเภทใด วงดนตรีใด และเพลงพื้นเมืองเพลงใด (3 คะแนน) 1 กลองยำว วงกลองยำว เพลงเต้นกำรำเคียว 2 แคน วงกันตรึม เพลงกันตรึม 3 ซึง วงสะล้อซอซึง ซอน้อยใจยำ 4 กลองรำมะนำ วงดนตรีโนรำ เพลงบอก 5 กลองรำมะนำ วงกันตรึม เพลงกันตรึม
 15. 15. จงพิจำรณำเลือกคำตอบจำกตำรำงหมวด A B และ C ตำรำงละ 1 คำตอบให้สัมพันธ์กัน แล้วตอบคำถำมข้อ 39 ตัวชี้วัด บรรยำยและวิเครำะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกำย แสง สี เสียง ฉำก อุปกรณ์ และสถำนที่ ที่มีผลต่อกำรแสดง (ศ 3.1 ม.4-6/6) 39. ในกำรแสดงละครพันทำงเรื่อง ขุนช้ำงขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้ำง ซึ่งแสดงตอนที่ขุนแผนชมพันธุ์ไม้นำนำพรรณก่อนขึ้นไปบนเรือนขุนช้ำง นักเรียนจะมีกำรจัดฉำก อุปกรณ์ และเครื่องแต่งกำยอย่ำงไร (3 คะแนน) 1 A1 B3 C2 2 A3 B2 C5 3 A5 B1 C3 4 A2 B4 C1 5 A5 B3 C4 รหัส ตัวเลือกหมวด C 1 2 3 4 5 ถอดเสื้อ นุ่งโจงกระเบน โพกผ้ำ สวมเสื้อกำมะหยี่แขนยำว นุ่งผ้ำกันแป้ น สวมเสื้อแขนสั้น นุ่งจีบหำงหงส์ สวมเสื้อแขนยำว นุ่งสนับเพลำ สวมเสื้อแขนกุด ผูกผ้ำคำดเอว นุ่งโจงกระเบน รหัส ตัวเลือกหมวด A 1 2 3 4 5 ต้นไม้หลำยชนิด ป่ำ ลำธำร ท้องพระโรง ห้องบรรทม รหัส ตัวเลือกหมวด B 1 2 3 4 5 หอก พระขรรค์ ดำบ กริช ทวน
 16. 16. ชุดที่ 1 เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ข้อ เฉลย เหตุผล 1 1 ดอกขนำดใหญ่แสดงถึงควำมเด่น 2 4 ประติมำกรรมนูนสูงต้องมีควำมนูนที่สูงจำกระดับพื้นอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งของรูปนั้น 3 5 ภำพ “ครอบครัว” ของศำสตรำจำรย์ประหยัด พงษ์ดำ เป็นภำพพิมพ์โดยใช้แม่พิมพ์ แกะไม้ 4 3 เทคนิควิธีกำรเขียนภำพด้วยแปรงแห้ง คือ กำรผสมสีกับน้ำพอหมำด ๆ แล้วป้ ำยลง บนกระดำษที่ร่ำงภำพไว้แล้วสีจะติดบ้ำง ไม่ติดบ้ำง นิยมใช้เขียนภำพที่เป็น ท้องทะเลประกำยแสง เพรำะสีที่ไม่ติดจะมีลักษณะเหมือนฟองคลื่น 5 3 กำรออกแบบงำนทัศนศิลป์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำให้ได้ภำพที่ ไม่ละเอียดประณีตเหมือนใช้มือวำด 6 2 กำแพงโรงเรียนมีขนำดใหญ่ควรวำดกำร์ตูนที่เป็นเรื่องกำรปลูกต้นไม้ กำรข้ำมถนน 7 4 ผลงำน “ดินแดนแห่งควำมยิ้มแย้ม” สร้ำงสรรค์ด้วยเทคนิคกำรหล่อโดยใช้วัสดุสำริด 8 1 คุณสมบัติที่สำคัญคือต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับทัศนธำตุ เพื่อให้เข้ำใจองค์ประกอบ ของงำน 9 3 สิ่งที่มีควำมสำคัญน้อยก็คือรำคำของอุปกรณ์ที่ใช้ 10 5 อำจำรย์ถวัลย์ดัชนี สร้ำงสรรค์ผลงำนที่เกิดจำกกำรนำแนวปรัชญำพุทธศิลป์ มำเป็นแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงงำนศิลปะไทยร่วมสมัยที่ทรงพลังลุ่มลึก และแกร่งกร้ำว มีเนื้อหำสำระและท่วงทีที่มีชีวิตวิญญำณของควำมเป็นไทย รวมถึงผสมผสำนระหว่ำงแนวปรัชญำตะวันออกและตะวันตก 11 3 กำรวำดภำพกำร์ตูนล้อเลียนต้องเป็นภำพที่เรียบง่ำยลำยเส้นไม่เยอะ ดึงจุดเด่นของ บุคคลนั้นมำเพื่อสื่ออำรมณ์ตลกขบขัน 12 5 งำนศิลปะจีนมีควำมสัมพันธ์กับธรรมชำติผสมผสำนปรัชญำทำงพระพุทธศำสนำ เช่น ลัทธิขงจื๊อ เต๋ำ 13 2 กำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ กับสังคมต้องไม่ทำให้คนในสังคมเกิดควำมขัดแย้งกัน 14 1 หลังศตวรรษที่ 18 จนถึงศตวรรษที่ 19 เกิดศิลปะสมัยใหม่ ภำพศิลปะเกิดมำจำก ควำมประทับใจของศิลปินที่มีต่อธรรมชำติ ผู้คน บ้ำนเมือง สิ่งแวดล้อม เกี่ยวข้อง กับแสงเงำ ตัวอย่ำงศิลปินคนสำคัญได้แก่ คล็อด โมเนท์(Claude Monet)
 17. 17. ข้อ เฉลย เหตุผล 15 2 วงแจ๊สเหมำะสำหรับใช้บรรเลงบทเพลงที่มีควำมไพเรำะ ให้ควำมรู้สึกสนุกสนำน หรือโศกเศร้ำได้ มีเครื่องดนตรีที่มีเสียงโดดเด่น 16 5 งำนพระรำชทำนเพลิงพระศพมีกำรประโคมเพลงนำงหงส์ ซึ่งเป็นเพลงเศร้ำ โดยใช้วงปี่พำทย์นำงหงส์ 17 4 กำรฟังเพลงบรรเลงเงียบ ๆ ในห้องเป็นกำรนำดนตรีมำใช้สำหรับกิจกรรมส่วนตัว ไม่ได้นำมำใช้ในกิจกรรมสังคม 18 1 เอกลักษณ์ของกำรขับร้องเพลงไทยเดิมจะมีกำรเอื้อน ซึ่งเป็นกำรลำกเสียงยำวขึ้น ทำให้เพลงมีควำมอ่อนหวำน 19 5 กำรเลือกเพลงที่ทำให้ทุกคนเข้ำใจควรใช้เพลงไทยสำกล ซึ่งเป็นภำษำที่คนไทย ทุกคนเข้ำใจเหมือนกัน 20 3 สิ่งที่ไม่ควรนำมำเป็นเกณฑ์ในกำรประเมินผลงำนดนตรี คือ หน้ำตำของนักร้อง ควรดูคุณภำพเสียงและกำรแสดงออกเป็นสำคัญ 21 2 กำรนำดนตรีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน เช่น ให้นักเรียนร้องเพลงประกอบบทเรียน จะทำให้ผู้เรียนสนใจบทเรียน เกิดควำมสนุกสนำน 22 4 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงเครื่องเป่ำได้อย่ำงยอดเยี่ยม เช่น แซ็กโซโฟน 23 1 โมซำร์ตเป็นนักประพันธ์เพลงชำวเยอรมันมีควำมสำมำรถด้ำนดนตรีเป็นเลิศ เมื่ออำยุ 5 ขวบเล่นฮำร์ปซิคอร์ดและแกะโน้ตเพลง เมื่ออำยุ 6 ขวบได้แต่งเพลง ชิ้นแรก โมซำร์ตได้ประพันธ์เพลงโอเปรำตั้งแต่อำยุ 11 ปี และมีงำนประพันธ์เพลง มำกกว่ำ 700 ชิ้น 24 4 กำรฝึกเรียนภำษำของศิลปินเพลงที่ชอบและสำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จนเกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น 25 4 กำรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรแข่งขันทำงดนตรีจะทำให้นักเรียนมีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจฝึกซ้อมและเห็นควำมสำคัญของดนตรี 26 2 ละครดึกดำบรรพ์และละครร้องเกิดในสมัยรัชกำลที่ 5 27 2 ตำ เห็นทะเลและหอย จมูก ได้กลิ่นไอทะเล และผิวหนัง โดนปูหนีบ 28 3 4. ท่ำเศร้ำ : หม่นหมอง 1. ท่ำรัก : เมตตำ 29 4 กำรแต่งกำยของผีพรำย สมจริง 30 2 กำรแสดงรำแม่ศรีเป็นพิธีกรรมกำรเข้ำทรง 31 4 หัวโขนเป็นศิลปะกำรปั้น ซึ่งเป็นประติมำกรรม 32 3 สุนทรภู่เป็นผู้แต่งเรื่องพระอภัยมณี
 18. 18. ข้อ เฉลย เหตุผล 33 5 เครื่องแต่งกำยสำมำรถใช้ในกำรแสดงชุดนี้ได้อีกทั้งเป็นวิธีแก้ปัญหำที่รวดเร็ว และเหมำะสมที่สุด 34 1 นำฏศิลป์ และละครไทยเพิ่มควำมน่ำสนใจแต่ยังคงอนุรักษ์แบบเดิมอยู่ เพื่อเป็นกำร ตอบสนองต่อผู้ชมในยุคปัจจุบัน 35 1 โอ่งถือว่ำเป็นสัญลักษณ์และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงมำกที่สุดของจังหวัดรำชบุรี 36 2 ครูลมุล ยมะคุปต์ เป็นผู้วำงหลักสูตรให้กับวิทยำลัยนำฏศิลป์ 37 1 ภำคใต้จะพบกลองรำมะนำ และมีวงดนตรีโนรำใช้ประกอบกำรแสดงโนรำ และมี เพลงบอกที่ใช้ร้องบอกข่ำวเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 38 2 ถ้ำต้องกำรจัดงำนแสดงที่เน้นควำมสนุกสนำนควรเลือกดนตรีของ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือจะให้ควำมรู้สึกคึกคักสนุกสนำน ดังนั้นเกี่ยวข้องกับแคน วงกันตรึม และเพลงกันตรึม 39 A 1 B 3 C 2 ขุนแผนจะเดินชมพันธุ์ไม้ก่อนขึ้นเรือน ดำบฟ้ำฟื้นอำวุธของขุนแผน กำรแต่งกำยของละครพันทำงตัวละครขุนแผน

×