PANUKALANG PROYEKTO - MODULE.pdf

PANUKALA

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Q-2 M8 V4 - Pagsulat-NG- Panukalang- Proyekto
Teacher (University Of Cebu - Lapu-Lapu and Mandaue)
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Q-2 M8 V4 - Pagsulat-NG- Panukalang- Proyekto
Teacher (University Of Cebu - Lapu-Lapu and Mandaue)
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326
Pagsulat sa Filipino
sa Piling Larang
(Akademik)
Kuwarter 2- Modyul 8:
Akademikong Sulatin:
Pagsulat ng Panukalang Proyekto
(
Kagawaran ng Edukasyon ● Republika ng Pilipinas
Senior High School
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326
Pagsulat sa Filipino sa Piling Larang (Akademik)
Filipino – Ikalabindalawang Baitang
Alternative Delivery Mode
Kuwarter 2 -Modyul 8: Akademikong Sulatin: Pagsulat ng Panukalang Proyekto
Unang Edisyon 2020
Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksyon 176 na “Hindi maaaring magkaroon ng
karapatang-ari (sipi) sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas.Gayunman, kailangan
muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung
ito’y pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay
ang pagtakda ng kaukulang bayad.”
Ang mga hiniram na materyales ( awit, kuwento, tula, larawan, ngalan ng produkto o
brand names, tatak o trademarks atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng
karapatang-ari ng mga iyon.Pinagsikapang matunton upang makuha ang pahintulot sa
paggamit ng mga materyales o mga kagamitang pampagtuturo na nasa online o sa mga aklat
at iba pa . Hindi inangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang
pagmamay-ari ng mga ito.
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon:
Kalihim: Leonor Magtolis Briones
Pangalawang Kalihim: Alain Del B. Pascua
Mga Bumubuo ng Modyul para sa Mag-aaral
Manunulat: Teresa P. Mingo, PhD
Mga Tagasuri: Anita M. Gomez, PSDS
Maria Dulce Cuerquiz, MT
Dolores A. Tacbas
Sol P. Aceron,PhD
Leonor C. Reyes
Mga Tagaguhit at Nag-layout : Mr. Ryan Roa
Ms. Mary Sieras
Mr. Allan Guibone
Mrs. Alma Sheila Alorro
Mga Tagapangasiwa
Tagapangulo: Dr. Arturo B. Bayocot, CESO III
Panrehiyong Direktor
Pangalawang Tagapangulo: Dr. Victor G. De Gracia Jr. CESO V
Pumapangalawang Panrehiyong Direktor
Cherry Mae L. Limbaco, PhD, CESO V
Tagapamanihala
Rowena H. Paraon, PhD
Pumapangalawang Tagapamanihala
Mala Epra B. Magnaong, Hepe ES, CLMD
Mga Miyembro: Lorebina C. Carrasco, OIC-CID Chief, Sol P. Aceron, Ph.D, EPS-Filipino
Brenda P. Galarpe,SSP- 1 , Marisa D. Cayetuna,P-1
Aniceta T. Batallones, MAFIL , Leonor C. Reyes,MAEDFIL
Joel D. Potane,PhD LRMS Manager , Lanie O. Signo, Librarian II
Gemma Pajayon, PDO II
Inilimbag sa Pilipinas ng:
Kagawaran ng Edukasyon – Sangay ng Cagayan de Oro
Office Address: Fr. William F. Masterson Ave Upper Balulang Cagayan de Oro Telephone
Nos.: (08822)855-0048
E-mail Address: cagayandeoro.city@deped.gov.ph
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326
Pagsulat sa Filipino
sa Piling Larang
(Akademik)
Kuwarter 2 - Modyul 8:
Akademikong Sulatin:
Pagsulat ng Panukalang Proyekto
Ang modyul na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador
mula sa mga publiko at pribadong paaralan at pamantasan. Hinihikayat naming
ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag- email ng inyong mga
puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa depeddivofcdo@gmail.com
Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.
Kagawaran ng Edukasyon ● Republika ng Pilipinas
FAIR USE AND CONTENT DISCLAIMER: This module is for educational purposes
only. Borrowed materials (i.e. songs, stories, poems, pictures, photos, brand names,
trademarks, etc.) included in this module are owned by their respective copyright
holders. The publisher and authors do not represent nor claim ownership over them.
Sincerest appreciation to those who have made significant contributions to this
module.
Senior High School
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326
Talaan ng Nilalaman
Para Saan Ang Modyul na Ito ………………………………………………………………………………i
Ano Ang Inaasahan Mo………………………………………………………………………………………i
Paano Mo Matutunan ………………………………………………………………………………………..i
Mga Icon ng Modyul………………………………………………………………………………………….ii
Ano Ang Nalalaman Mo.......................................................................................................…………. Iii
Aralin 1: Pagsulat ng Panimula ng Panukalang Proyekto
Alamin ………………………………………………………………………………………..1
Subukin: Pagkilala sa Tama o Mali ……………………………………………………….1
Balikan: Pagpapahayag Gamit Ang Piramiding Dayagram……………………………..2
Tuklasin:Pagsulat ng Panimula ng Panukalang Proyekto………………………………2
Suriin: Pagtukoy ng Pangangailangan sa Pamayananan…….. ………………………3
Pagyamanin : Nilalaman ng Panukalang Proyekto………………………………………4
Isaisip: Pagbubuod ………………………………………………………………………….4
Isagawa:Pagbuo ng Pahayag………………………………...........................................4
Tayahin : Pagpipili …………………………………………………………………………5
Karagdagang Gawain ………………………………………………………………………5
Aralin 2: Pagsulat ng Katawan ng Panukalang Proyekto
Alamin ……………………………………………………………………………................6
Subukin: Pagkilala sa Layunin at Paraan ……………………………………………….6
Balikan:Paglalahad ng Layunin …………………………………………………………..6
Tuklasin: Pagsulat sa Katawan ng Panukalang Proyekto………………………………7
Suriin:Pagbibigay-Desisyon………………………………………………………………..9
Pagyamanin : Pagkilala sa Pangangailangan sa Pamayanan at
Badyet Proposal……………………………………………………………9
Isaisip: Pagbubuod: ………………………………………………………………………..9
Isagawa:Pananaliksik:………………………………………………………………………9
Tayahin :Ayos Kronolohikal sa Panukalang Proyekto ………………………………….10
Karagdagang Gawain: Pagsulat ng Panukalang Proyekto……………………………..11
Lagom ………………………………………………………………………………………………………...11
Tayahin (Pangwakas na Pagtataya) ………………………………………………………………………12
Susi sa Pagwawasto…………………………………………………………………………………………13
Mga Sanggunian…………………………………………………………………………............................14
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326
Para Saan ang Modyul Na Ito
Ang modyul na ito ay tungkol sa Akademikong Sulatin: Pagsulat ng Panukalang Proyekto na
inihanda para sa pag-aaral ng Filipino sa unang semestre sa ikalawang markahan ng ikalabindalawang
baitang. Ito a naglalayong sanayin ang mga mag-aaral sa pagsulat ng sulating ito na lilinang sa mga
kakayahang magpahayag tungo sa mabisa, mapanuri at masinop na pagsusulat sa piniling larangan.
Tatalakayin sa modyul na ito ang pagpapanukala ng solusyon para sa nararanasang suliranin at sa
paglulunsad ng isang pagbabago. Hahasain ka sa pagsulat ng panukalang proyekto sa pamamagitan nang
maayos na pagsunod sa mga panuntunan upang matamo ang mga kasanayang hinahangad.
Ang mga paksa, babasahin, gawain at mga pagsasanay ay sadyang iniaangkop sa kakayahan at
interes ng mga mag-aaral upang ang pagkatuto ay maging makabuluhan , napapanahon, kawili-wili
,nakalilinang ng kritikal at mapanuring na pag-iisip .
Ang modyul na ito ay may dalawang aralin:
Aralin 1 : Pagsulat ng Panimula ng Panukalang Proyekto
Aralin 2 : Pagsulat Katawan ng Panukalang Proyekto
Ano ang Inaasahan Mo
Inaasahang pagkatapos ng modyul na ito ang mga mag-aaral ay:
1.Nakikilala ang iba’t ibang akademikong sulatin ayon sa:
(a) Layunin (b) Gamit (c) Katangian (d) Anyo CS_FA11/12PN-0a-c-90
2.Nakasusunod sa istilo at teknikal na pangangailangan ng akademikong sulatin.
CS_FA11/12PU-0d-f-93
3.Nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika .
CS_FA11/12WG-0p-r-93
Paano Mo Matutunan
Upang makamit ang mga inaasahan, gawin ang mga sumusunod:
• Magbigay nang malawak at mahabang panahon sa pagbasa, pag-unawa at pagsusuri sa nilalaman
ng mga aralin.
• Pag-aralan ang mga aralin nang may pagsisikap.
• Manaliksik sa iba pang sanggunian sa loob-aklatan at websites ukol sa aralin upang maragdagan ang
kaalaman .
• Sundin ang mga panuto at patnubay sa anumang gawain upang makuha ang akma at tumpak na
sagot..
• Sagutin ang lahat ng mga gawain o pagsasanay ,pagtataya at pagsusulit .
I
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326
Mga Icon ng Modyul
ALAMIN Inihanay ang mga layunin sa aralin .Mahalagang maunawaan
ng mga mag-aaral kung ano ang maaasahan nila sa aralin.
SUBUKIN Panimulang pagtataya o gawain upang matukoy ang lawak ng
kaalaman ng mag-aaral ukol sa tatalakaying paksa.
BALIKAN Binabalikan ang mga dating kaalaman ng mga mag-aaral
tungkol sa paksa ng bawat aralin. Mahalagang matukoy ito
upang matiyak na may napadagdag pang kaalaman.
TUKLASIN Inilalahad dito ang mismong aralin sa pamamagitan ng kwento,
pagsasanay ,tula, awitin ,sitwasyon at iba pang paraan
.Ginagalugad dito ang mga ideyang magkikintal ng mahalagang
kaisipan.
SURIIN Inilalahad dito ang mga tanong sa sumusubok sa pagkaunawa
ng mag-aaral sa aralin.Maaari rin itong pagtalakay sa paksa.
PAGYAMANIN Makapagsagawa ang mga mag-aaral ng mga gawaing
magpapatotoo ng kanilang natutuhan. Magtitipon sila ng
kanilang likhang mga sulatin at gawain batay sa natutunan sa
aralin.
ISAISIP Patutunayan ng mga mag-aaral ang karunungan at kaalamang
kanyang natutunan sa pamamagitan ng pagsusulit ,gawain at
pagsasanay.
ISAGAWA Pagtitipon ng mga natamong kaalaman at kasanayan ng mga
mag-aaral sa gawaing replektibo upang mailalapat sa tunay na
buhay.
TAYAHIN Tatayain ang mga mag-aaral ayon sa antas ng pagkatuto
mula sa natamong kasanayan .
KARAGDAGANG
GAWAIN
Mabibigyan ng karagdagang pagsasanay upang malinang
ang kakayahang pampagkatuto ng mga mag-aaral .
SUSI SA
PAGWAWASTO
Mga kasagutan sa anumang pagtataya,pagsasanay at mga
Gawain
ii
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326
Ano ang Nalalaman Mo
Panimulang Pagtataya
Panuto: Bago pag-aralan ang modyul na ito, sagutin ang simpleng pagsubok na ito upang malaman kung
ano na ang mga nalalaman mo sa paksang ito. Nakatala sa ibaba ang limang pangunahing bahagi ng
panukalang proyekto.
A — Pambungad/ Background/ Mga Dahilan ng Panukala
B — Pahayag ng Suliranin at Layunin ng Panukala
C — Mga Planong Pagkilos at Iskedyul ng mga Gagawin
D — Badyet Para sa Proyekto
E — Kahalagahan ng Panukala
Ang mga sumusunod na pangungusap ay maaaring nagpapaliwanag o nagbibigay ng halimbawa ng
mga bahagi ng panukalang proyekto. Isulat sa sagutang papel ang titik ng mga bahaging isinasaad ng
pangungusap.
____ 1. Kahalagahan ng proposal para sa mga mamamayan
____ 2. Pagsusuri sa pangangailangan at mga dahilan ng proposal
____ 3. Tinatayang gastusin
____ 4. Makapagpagawa ng breakwater o pader na makatutulong upang mapigilan ang pag-apaw ng tubig.
____ 5. Pagsusuri ng proyekto
____ 6. Paghiling ng P100000 sa loob ng tatlong buwan
____ 7. Kailangang makabuo ang barangay ng isang breakwater o pader na pipigil sa mabilis nap ag-apaw
ng tubig mula sa ilog.
____ 8. Mga hakbang na dapat sundin upang makamit ang mga layunin
____ 9. Pagpapasa ,pag-aaproba, at paglabas ng badyet (7 araw )
____10. Pagpapasinaya at pagbabasbas ng breakwater (1 araw )
____11. Ang sanhi ng pagbaha ay ang pag-apaw ng tubig sa ilog na nangagaling sa bundok.
____12. Pagsagawa ng bidding mula sa mga kontraktor
____13.Tiyaking ligtas ang buhay ng mga mamamayan sa Barangay Bacao.
____14. Ipagawa ang breakwater o pader na magsisilbing proteksyon sa panahon ng tag-ulan.
____15. Gastusin sa pagpapasinaya at pagbabasbas nito , Php20,000.00.
iii
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326
Aralin Akademikong Sulatin:
1
Pagsulat ng Panimula ng
Panukalang Proyekto
Alamin
Pagkatapos ng araling ito, inaasahang maisasagawa ng mga mag-aaral ang sumusunod:
1.Nakikilala ang iba’t ibang akademikong sulatin ayon sa:
(a) Layunin (b) Gamit (c) Katangian (d) Anyo CS_FA11/12PN-0a-c-90
2.Nakasusunod sa istilo at teknikal na pangangailangan ng pagsulat ng panimula ng panukalang proyekto.
CS_FA11/12PU-0d-f-93
3.Nakasusulat ng panimula ng panukalang proyekto batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng
wika .CS_FA11/12WG-0p-r-93
Subukin
PAGKILALA NG TAMA O MALI : Panuto:Suriin ang pahayag at sabihin ang TAMA kung ito ay may
katotohanan at MALI naman kung hindi naglalahad ng katotohanan.Isulat sa sagutang papel.
_______1. Ang panukalang proyekto ay isang detalyadong deskripsyon ng mga inihahaing gawaing
naglalayong lumutas ng isang problema o suliranin .
_______2. Sa pagsasagawa ng panukalang papel, ito ay kailangang magtatalaglay ng apat na
mahahalagang bahagi .
_______3.Ang unang mahalagang hakbang na dapat isagawa ay ang pagtukoy ng layunin ,plano na
dapat gawin at badyet.
_______4. Ang paggawa ng panukalang proyekto ay nangangailangan ng kaalaman, kasanayan at maging
sapat na pagsasanay.
_______5.Makikita sa panimula ng panukalang proyekto ang maikling paglalarawan ng pamayanan ,ang
suliraning nararanasan nito, at ang pangangailangan nito upang masolusyunan ang nabanggit na suliranin.
1
Baitang : 12 Markahan : Ikalawa
Panahong Igugugol : Ikalimang Linggo
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326
Balikan
PAGPAPAHAYAG : GAMIT ANG PIRAMIDING DAYAGRAM:
Sitwasyon:Anong pinakahuling proyekto sa iyong paaralan o pamayanan ang iyong
nabalitaan o natandaan na nagdulot ng malaking pakinabang para sa iyo at sa maraming tao? Ibahagi o
ipahayag mo ang ilang mahahahalagang bagay hinggil sa nasabing proyekto sa pamamagitan ng
pagkompleto sa piramiding dayagram sa ibaba. Isulat sa sagutang papel.
Tuklasin
Pagsulat ng Panukalang Proyekto
Ayon kay Dr. Phil Bartle ng The Communication Empowerment Collective, isang samahang
tumutulong sa mga non-governmental organizations (NGO) sa paglikha ng mga pag-aaral sa pangangalap
ng pondo, ang panukala ay isang proposal na naglalayong ilatag ang mga plano o adhikain para isa
komunidad o samahan. Nangangahulugang ito’y kasulatan ng mungkahing naglalaman ng mga plano ng
gawain ihaharap sa tao o samahang pag-uukulan nitong siyang tatanggap at magpapatibay nito. Ayon naman
kay Besim Nebiu,may-akda ng Developing Skills of NGO Project Proposal Writnig , ang panukalang proyekto
ay isang detalyadong deskripsyon ng mga inihahaing gawaing naglalayong lumutas ng isang problema o
suliranin.
Mahalagang maging maingat sa pagpaplano at pagdidisenyo ng panukalang proyekto. Kaya naman,
masasabing ang paggawa nito ay nangangailangan ng kaalaman, kasanayan, at maging sapat na
pagsasanay. Una sa lahat , ito ay kailangang maging tapat na dokumento na ang pangunahing layunin ay
makatulong at makalikha ng positibong pagbabago. Ayon kay Bartle (2011), kailangang nitong magbigay ng
impormasyon at makahikayat ng positibong pagtugon mula sa pinag-uukulan nito. Walang lugar sa sulating
ito ang pagsesermon pagyayabang o panlilinlang ,sa halip ito ay kailangang maging tapat at totoo sa layunin.
Mga Dapat Gawin sa Pagsulat ng Panukalang Proyekto
Ayon kina Jeremy Miner at Lynn Miner sa kanilang aklat na “A Guide to Proposal Planning and
Writing,” sa pagsasagawa ng panukalang papel, ay kailangang magtalay ng talong mahahalagang bahagi at
ito ay ang sumusunod:
1.Pagsulat ng Panimula ng Panukalang Proyekto,
2.Pagsulat ng Katawan ng Panukalang Proyekto
3.Paglalahad ng Benepisyo ng Proyekto at mga Makikinabang nito.
2
Pangalan/Pamagat ng
Proyekto at
Nagpanukala o Nanguna sa
Proyekto
Lugar kung saan
isinagawa/ipinatupad
at
Petsa ng Pagpapatupad
Tao o mga Taong
nagpapatupad/nagsagawa ng
proyekto
at Pakinabang o magandang
dulot ng proyekto
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326
1.Pagsulat ng Panimula ng Panukalang Proyekto
➢ Tukuyin ang pangangailangan ng komunidad, samahan, paaralan, klasrum, o kompanyang pag-
uukulan ng project proposal upang makatulong at makalikha ng positibong pagbabago.
➢ Gawing tiyak ,napapanahon, at akma ang gagawing panukalang proyekto.
➢ Ang pangangailangan ang magiging batayan ng isusulat na panukala.
➢ Ang panukalang proyekto ay isang nakasulat na mungkahi at siyang ihaharap sa mga taong
makatutulong sa pagkamit ng layunin para sa pamayanan.
➢ Ang panimula, ang unang bahagi ng iyong panukalang proyekto, ang magiging paksa ng araling ito.
Dito mo tutukuyin ang kaukulang pangangailangan ng iyong pamayanan. Batay dito, maaari mo nang
mailahad ang layunin ng iyong proposal. Dapat ay nakasaad din kung bakit mo ipinapalagay na ito ay
mahalagang pangangailangan.
➢ Ang bahaging ito ay dapat na maikli lamang ngunit malinaw at direkta ang punto. Dapat na
nakapaloob dito ang paglalarawan ng iyong pamayanan at kung paanong makatutulong sa
pangangailangan ng pamayanan ang panukalang proyektong iyong ibinigay.
Suriin
Narito ang halimbawa ng panukalang solusyon para sa suliranin ng isang barangay.
Suliranin # 1
1. Paglaganap ng sakit na dengue
Mga bagay na kailangan:
a.Pagtuturo sa mga mamamayan tungkol sa pangangalaga sa kalinisan ng kapaligiran upang
maiwasan ang dengue
b. Pagsagawa ng fumigation apat nab eses sa isang tao.
Suliranin # 2
2. Kakulangan ng suplay ng tubig
Mga bagay na kakailanganin:
a. Pagtuturo sa mga mamamayan sa wastong paggamit at pagtitipid ng tubig/
b. Pagpapagawa ng poso para sa bawat purok ng barangay.
Ano ang napansin mo sa ibinigay na halimbawa? Ang isang suliraning pampamayanan ay maaaring
may dalawa o higit pang solusyon.
SAGUTIN: PAGTUKOY NG PANGANGAILANGAN SA PAMAYANAN: Ano-anong mga bagay ang
kailangang-kailangan ng iyong barangay o lungsod ? May mga suliranin ba ito na nangangailangan ng
agarang lunas? Mag-isip ng dalawang suliraning kinakaharap ng iyong barangay o lungsod ngayon.
1.________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
Pansinin ang halimbawa : Sa Brgy. Pagkakaisa,ang dalawang suliraning nararanasan ng mga
mamamayan ay ang sumusunod:
1. Paglaganap ng sakit na dengue
2. kakulangan ng suplay ng tubig
Mula sa nabanggit na suliranin ay itala ang mga kailangan ng Barangay Pagkakaisa upang malutas
ang kanilang mga suliranin.
Suliranin # 1
1. ______________________________________________________________________
Ang mga bagay na kailangan:
a. ________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________
3
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326
Suliranin # 2
2. ______________________________________________________________________
Ang mga bagay na kailangan:
a. _______________________________________________________________
b. _______________________________________________________________
Pagyamanin
PAGKILALA SA NILALAMAN NG PANIMULA NG PANUKALANG PROYEKTO:
Panuto: Matapos makilala ang mga pangangailangan, problema o suliranin, sumulat ka na ng Panimula sa
Panukalang Proyekto –Tinatawag ito ng sulatin na “Pagpapahayag ng Suliranin” Tunghayan ang
halimbawang nakatala sa ibaba.
Isa ang Barangay Bacao sa mabilis na umuunlad na barangay ng bayan ng General Trias sa Cavite.
Ito ay nananatiling pamayanang agrikultural bagamat unti-unti na ring nagsusulputan ang mga pabrika sa
lugar na ito.
Isa sa mga suliraning nararanasan ng Barangay Bacao sa kasalukuyan ay ang malaking pagbaha
tuwing panahon ng tag-ualn Ito ay nagdudulot ng malaking problema sa mga mamamayan tulad ng pagkasira
ng kanilang mga bahay ,kagamitan,at maging ng mga pananim. Ang pangunahing sanhi ng pagbaha ay ang
pag-apaw ng tubig sa ilog na nanggagaling sa bundok.
Dahil dito, nangangailangan ang barangay ng isang breakwater o pader na pipigil sa mabilis na pag-
apaw ng tubig mula sa ilog . Kung ito ay maipatatayo , tiyak na di na kakailanganin pang ilikas ang mga
mamamayan sa ligtas na lugar. Higit sa lahat ,maiiwasan din ang patuloy na pagguho ng mga lupa sa tabi
ng ilog. Kailangang maisagawa na ang proyektong ito sa madaling panahon para sa kapakanan at kaligtasan
ng mga mamamayan.
Gawain: Kilalanin ang nilalaman ng panukalang proyekto sa ibinibigay ng halimbawa sa itaas . Isulat ito sa
sagutang papel.
A.Maikling paglalarawan ng pamayanan:
B.Suliraning naranasan nito
C.Pangangailangan upang masolusyunan ang nabanggit na suliranin:
D. Benepisyo o mga kabutihang dulot
Isaisip
PAGBUBUOD : Isulat sa isang talata ang kabuoan ng kaalamang naibabahagi sa iyo sa araling ito.
Isagawa
PAGBUO NG PAHAYAG: Panuto: Muling isulat ang mga sumusunod na mga pahayag ng
suliranin. Pansining masalita, ang mga ito kaya hindi maliwanag ang nais iparating. Siguraduhing ang iyong
pahayag ng suliranin ay maikli, malinaw at direkta ang punto.Isulat ito sa sagutang papel.
1. Ako ay humihingi nang may-kababaang-loob sa pamahalaan, upang bigyang halaga ang panukalang ito,
dahil mahalagang malaman na ang aming pamayanan ay nangangailangan ng istasyon ng pulis. Lubhang
kailangan namin ng istasyon dahil walang lugar para sa amin upang ihain ang mga reklamo o kaya ay kung
saan maaaring gawin ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa gawain ng pulisya.
4
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326
2. Kaming mga mamamayan ay lubhang nababahala sa mga krimeng nagaganap sa ating paligid at ang
aming pagkabahala ay lumalala dahil sa nitong mga nakaraang buwan, ilan sa mga magnanakaw na nahuli
ay inilalagak lamang buong gabi sa bulwagang pambayan na hindi ligtas na paglagyan ng mga kriminal. Sa
aming palagay, bilang mga mamamayan ay kailangan namin ng isang lugar kung saan mas siguradong
nababantayan ang kulungan upang kami ay makatulog nang mahimbing at makasiguro na ang mga kriminal
na iyon ay hindi makakatakas at makagawa pang muli ng mga krimen sa kanilang mga kapwa.
3. Gusto ko lamang bigyang diin ang mga kondisyon ng mga pangunahing kalsada na talaga namang
napakasama. Sa katotohanan, ang mga kalsadang ito ay hindi na maituturing na mga kalsada dahil ang mga
ito ay imposible nang madaanan ng mga sasakyan. Paano naming maihahatid ang mga bagay na dapat
ihatid sa kinauukulan kung napakasama ng kondisyon ng mga kalsadang ito kung saan ang biyahe ay
napakahabang katulad ng dalawang balik. At hindi na kailangang sabihin na ang mga produktong dapat ihatid
ay mga delikadong produkto at hindi ligtas dahil kinakailangan pang magpalipat-lipat dahil nga sa kundisyon
ng mga daan, at lalo pa ang mga taong sumasakay lamang sa mga pampublikong sasakyan.
Tayahin
Panuto :PAGPIPILI : Isipin mo na sa iyong barangay ay mayroon lamang iisang linya ng
telepono. Lagi itong abala /busy dahil sa dami ng mga taong gumagamit nito. Kung sa ganoon,
kailangan pa ng isang linya upang mas maraming tao ang makagamit nito.
Nakatala sa ibaba ang mga posibleng dahilan kung bakit kailangan ng aming barangay ang isa pang linya
ng telepono. Pumili ng dalawang pinakamagandang dahilan upang makumbinsi mo ang pamahalaang
suportahan ang pangangailangang ito. Isulat ito sa sagutang papel.
Mas malaki ang kikitain ng kompanyang magkakabit ng telepono dahil mas maraming tao ang
makagagamit nito.
Magbibigay ito ng libangan sa kabataan dahil gusting-gusto nilang gumamit ng telepono.
Mas mabilis na matatanggap ang mahalagang tawag dahil sa karagdagang linya ng telepono.
Upang mabigyan ng trabaho ang mga electrician sa lugar – ang pagkakabit ng poste at mga kable
ng telepono.
Mas maraming transaksiyong pangkalakalan ang magagawa sa telepono.
Maraming mag-aaral ang gumagamit dahil sa Blended Learning ng Kagawaran ng Edukasyon
bunga ng COVID-19 Pandemya.
Karagdagang Gawain:
PAGSULAT: Batay sa pangangailangang nakasaad sa unang bahagi ng pagsasanay (Suriin
p. 3) pumili ng isa sa iyong mga sagot at gumawa ng isang epektibong pagpapahayag ng suliranin sa
bondpaper/sagutang papel
5
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326
Aralin Akademikong Sulatin:
2
Pagsulat ng Katawan ng
Panukalang Proyekto
Alamin
Pagkatapos ng araling ito, inaasahang maisasagawa ng mga mag-aaral ang sumusunod:
1.Nakikilala ang iba’t ibang akademikong sulatin ayon sa:
(a) Layunin (b) Gamit (c) Katangian (d) Anyo CS_FA11/12PN-0a-c-90
2.Nakasusunod sa istilo at teknikal na pangangailangan ng pagsulat ng katawan ng panukalang proyekto.
CS_FA11/12PU-0d-f-93
3.Nakasusulat ng katawan ng panukalang proyekto batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng
wika .CS_FA11/12WG-0p-r-93
Subukin
PAGKILALA SA LAYUNIN AT PARAAN NG PANUKALANG PROYEKTO:
Panuto: Basahin at unawain ang pahayag. Piliin ang titik A- kung ang pangungusap ay para Layunin at
B para sa paraan. Isulat ito sa sagutang papel.
____ 1. Mapalawig ang mga tubo mula sa pangunahing linya ng tubig
____ 2. Mabigyan ng lugar ang mga mamamayan kung saan maaaring idaos ang mga pagtitipon
____ 3. Paglalagay ng humps sa road intersections
____ 4. Mapabuti ang kaligtasan ng mamamayan sa gabi
____ 5. Mabigyan ang mga mamamayan ng karapatang malaman ang mga impormasyon at pangyayari
____ 6. Pag-aayos ng mga bahaging elektrikal sa mga poste ng ilaw
____ 7. Pagbibigay ng tuluy-tuloy na suplay ng tubig sa mga mamamayan
____ 8. Paggawa ng pundasyon ng bulwagang pambayan
____ 9. Pagbaba ng mga insidente ng aksidenteng may kinalaman sa pagmamaneho
____10. Paggawa ng mga sisidlan ng mga aklat para sa aklatang pambayan.
Balikan
PAGLALAHAD NG LAYUNIN :
Panuto: Sa bawat suliraning nabanggit sa ibaba, magbigay ng isang pangangailangan at
layunin nito. Isulat ito sa sagutang papel. Pansining ang sagot sa unang bilang ay ibinibigay na sa inyo.
1. Suliranin: Pagtaas ng bilang ng mga kabataang nalululong sa ipinagbabawal na gamot
Pangangailangan: Palaruan ng basketbol
Layunin: Nakapaglalaan ng isang palaruan kung saan maaaring gugulin ng kabataan ang kanilang
oras nang maiwasan ang pagkagumon sa mga bawal na gamot.
6
Baitang : 12 Markahan : Ikalawa
Panahong Igugugol : Ikalimang Linggo
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326
2.Suliranin: Paggamit ng Blended Learning Modalities sa pampublikong paaralan bunga ng COVID-19
Pandemiya
Pangangailangan :_______________________________________________________________
Layunin: _______________________________________________________________________
3. Suliranin: Pagtaas ng bilang ng mamamayang walang hanapbuhay sa kasalukuyan.
Pangangailangan:_______________________________________________________________
Layunin: _______________________________________________________________________
4. Suliranin: Maraming mamamayan ang nahahawaan ng COVID-19 na sakit.
Pangangailangan:_______________________________________________________________
Layunin:______________________________________________________________________
Tuklasin
Pagsulat ng katawan ng Panukalang Proyekto
Ito ay binubuo ng:
1.Layunin -Kailangang maging tiyak at isulat batay sa inaasahang resulta ng panukalang proyekto. Ayon
kina Jeremy Miner at Lynn Miner (2005) , ang layunin ay kailangang maging SIMPLE.
• Specific – bagay na nais makamit o mangyari sa panukalang proyekto
• Immediate – tiyak na petsa kung kailan ito matatapos
• Measurable – may basehan o patunay na naisakatutuparan ang nasabing proyekto
• Practical - solusyon sa suliranin
• Logical - paraan kung paano makakamit ang proyekto
• Evaluable – nasusukat kung paano makatutulong ang proyekto.
2.Plano ng Dapat Gawin- Matapos maitala ang mga layunin ay maaari nang buoin ang talaan ng mga
gawain o plan of action na naglalaman ng mga hakbang na isasagawa upang malutas ang suliranin.
Mahalagang maiplano itong mabuti ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng pagsagawa nito kasama ang
mga taong kakailanganin sa pagsasakatuparan ng mga gawain. Dapat maging makatotohanan at kailangang
ikonsidera ang badyet sa pagsasagawa nito. Makakatulong kung gagamit ng tsart o kalendaryo para
markahan ang pagsasagawa ng bawat gawain.
Suriin ang plano ng mga gawain sa pagpapatayo ng breakwater o pader para sa Barangay Bacao sa
ibaba.
7
Plano ng Paggawa ng Breakwater o Pader para sa Ilog ng Barangay Bacao
1.Pagpapasa ,pag-aaproba ,at paglabas ng badyet (7 araw )
2.Pagsasagawa ng bidding mula sa mga kontraktor o mangongontrata sa paggawa ng
breakwater o pader (2 linggo)
▪ Ang mga kontraktor ay inaasahang magpapasa o magsusumite ng kani-
kanilang tawad para sa pagpapatayo ng breakwater kasama ang gagamiting
plano para rito.
3.Pagpupulong ng konseho ng barangay para sa pagpili ng kontraktor na gagawa ng
breakwater. (1 araw )
▪ Gagawin din sa araw na ito ang opisyal na pagpapahayag ng napiling
kontraktor para sa kabatiran ng nakararami.
4.Pagpapatayo ng breakwater sa ilalim ng pamamahala ng konseho ng Barangay Bacao (3
buwan)
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326
3.Badyet – pinakamahalagang bahagi ito ng anumang panukalang proyekto. Ang badyet ay ang talaan ng
mga gastusin ( tulad materyales at sweldo sa manggagawa ,allowance sa magbabantay at iba pang
kakailanganin sa pagsasakatuparan ng layunin. Mahalagang ito ay mapag-aralang mabuti upang makatipid
sa mga gugugulin. Maaaring magsagawa ng bidding sa mga kontraktor na kadalasan ay may panukalang
budget para sa gagawing proyekto. Maaaring magkaroon ng tatlo o higit pang bidder na pagpipilian.Ibigay
o ipagkatiwala ang proyekto sa kontraktor na magbibigay ng pinakamababang halaga ng badyet.Sa mga
karagdagang kagamitan o materyales ,mas makabubuti kung maghahanap muna ng murang bilihan para
makatipid din sa mga gastusin. Huwag ding kaligtaang isama sa talaan ng badyet ang iba pang mga gastusin
tulad ng sweldo ng mga manggagawa ,.allowance para sa mga magbabantay sa pagsasagawa nito.
Mga dapat tandaan sa paggawa ng badyet para sa panukalang proyekto ayon sa mga datos mula
sa modyul tungkol sa pagsulat ng panukalang proyekto na may pamagat na “ Paghahanda ng Isang
Simpleng Proyekto “ https://eskwelanaga.files.wordpress.com/2011/02
Narito ang halimbawa ng badyet na maaaring gamitin sa pagpapagawa ng breakwater ng Brgy.Bacao.
Mga Gastusin Halaga
I.Halaga ng pagpapagawa ng breakwater batay sa isinumeti ng napiling
kontraktor (kasama na rito ang mga materyales at sweldo ng mga
trabahador )
Php
3,200,000.00
II.Gastusin para sa pagpapasinaya at pagbabasbas nito. Php 20,000.00
Kabuoang Halaga
Php
3,220,000.00
Ano ang natutuhan mo sa paghahanda ng isang panukalang badyet? Sa palagay mo ba ay mahirap
itong gawin? Hindi ito mahirap kung isasaisip mo ang mga sumusunod:
1. Gawing simple at malinaw ang iyong badyet. Dapat na malaman agad ng ahensiyang magtataguyod ang
mga bahagi nito. Ang mahahalagang detalye ng gastusin ay dapat na malinaw ang pagkakasaad.
2. Ayusing mabuti ang iyong panukala. Pagpangkat-pangkatin ang mga gastusin ayon sa klasipikasyon ng
mga ito. Siguraduhing nakahanay ang mga halaga upang madaling sumahin ito.
3. Gumawa ng pag-aaral ng mga ahensiyang nagtataguyod ng mga proyekto at alamin ang mga bagay na
kailangan sa panukala at ang halagang kanilang tinutustusan upang makasama ang iyong panukala sa
kanilang itataguyod. Sa ganitong paraan mas malaki ang tsansang maaprobahan ang iyong proyekto. Maaari
ka ring manghingi ng kopya ng mga naaprobahan nilang mga proyekto upang maikumpara ang gawa mo.
4. Ihanda ang iyong badyet hanggang sa huling sentimo. Ang mga ahensiyang nagtataguyod ng mga
proyekto ay kadalasang gumagawa ng pag-aaral para sa itataguyod nilang proposal.
5. Siguraduhing tama ang lahat ng kukuwentahin. Mangangahulugan ito ng iyong integridad at karapat-dapat
na pagtitiwala para sa iyo.
Paglalahad ng Benepisyo ng Proyekto at mga Makikinabang nito
Mahalagang maging espesipiko sa tiyak na grupo ng tao o samahang makikinabang sa
pagsasakatuparan ng layunin hal. Mga bata, mamamayan,kababaihan ,magsasaka,mahihirap na
pamilya,mga negosyante at iba pa.Maaari na ring isama sa bahaging ito ang katapusan o kongklusyon ng
iyong panukala. Sa bahaging ito, ay maaaring ilahad ang mga dahilan kung bakit dapat aprobahan ang
ipinasang panukalang proyekto .Tunghayan ang halimbawang nakasulat sa ibaba.
Paano Mapakinabangan ng Barangay Bacao ang panukalang proyekto?
Ang pagpapatayo ng breakwater o pader sa ilog ay magiging kapaki-pakinabang sa lahat ng
mamamayan ng Brgy.Bacao. Ang panganib sa pagkawala ng buhay dahil sa panganib na dulot ng baha ay
masosolusyunan. Di na makararanas ang mga mamamayan ng pagkasira ng kanilang tahanan at mga
kagamitan na tunay na nagdudulot ng malaking epekto sa kanilang pamumuhay.Higit sa lahat, magkakaroon
na ng kapanatagan ang puso ng bawat isa tuwing sasapit ang tag-ulan dahil alam nilang hindi agad aapaw
ang tubig sa ilog sa tulong ng mga opapatayong mga pader.
Balangkas ng Panukalang Proyekto
1. Pamagat ng Panukalang Proyekto - hinango sa inilahad na pangangailangan bilang tugon sa suliranin
2. Nagpadala- tirahan ng sumulat ng paanukalang proyekto
3. Petsa- araw kung kailan ipinasa ang panukalang papel isinama na rin kung gaano katagal gagawin
ang proyekto.
8
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326
4. Pagpapahayag ng Suliranin- nakasaad ang suliranin at kung bakit dapat maisagawa o maibigay ang
pangangailangan,
5. Layunin – dahilan o kahalagahan kung bakit isagawa ang panukala
6. Plano na dapat gawin- talaan ng pagkakasunod-sunod ng mga gawaing para pagsasakatuparan ng
proyekto gayundin ang petsa at bilang ng araw na gagawin ang bawat isa.
7. Badyet- kalkulasyon ng mga guguling gagamiti sa pagpapagawa ng proyekto
8. Paano mapakinabangan ng pamayanan o samahan ang panukalang proyekto- konklusyon ng
panukala kung saan nakasaad dito ang mga taong makikinabang ng proyekto at benepisyong
makukuha nila mula rito.
Ailene Baisa-Julian et.al Pinagyamang Pluma Filipino sa Piling Larangan (Akademik )Phoenix Publishing 2016
Suriin
PAGBIBIGAY-DESISYON:
Panuto: Balikan ang “Plano ng Paggawa ng Breakwater o Pader para sa Ilog ng Barangay Bacao ” sa
pahina 7. Kung ikaw ang tagapagtaguyod at batay sa plano ng mga gawain, aaprobahan mo ba at
susuportahan ang panukalang proyekto para sa barangay? Bakit ? at Bakit hindi? .Isulat ito sa sagutang
papel.
Pagyamanin
PAGKILALA SA PANGANGAILANGAN SA PAMAYANAN AT BADYET PROPOSAL :
A. Batay sa nailahad mong suliranin na nakatala sa Suriin p.3 sa aralin 1 . Pumili ng isa nito at
isulat sa sagutang papel ang mga bagay na kakailanganin sa pagpapatayo o paggawa nito, kasama ang
kaakibat na halaga ng mga ito. Maaari kang magtanong sa isang mangongontrata o sa isang taong
mapagkakatiwalaan tungkol dito. Siguraduhing ang mga nakatalang halaga ay makatotohanan.
B. Maghanda ng badyet para sa proposal sa mga sumusunod na gastusin. Maaaring sundan
ang badyet na nasa pahina 8. Magtalaga ng mga pangalan para sa mga pangkat ng gastusin upang maging
maayos ang iyong panukala. Gumamit ng sagutang papel para sa gawaing na ito.
Isaisip
Panuto: PAGBUBUOD : Isulat sa sagutang papel ang isang talata ng kabuoan sa kaalamang naibabahagi
sa iyo sa araling ito.
Isagawa
PANANALIKSIK:
1.Magsaliksik ka ng panukalang proyekto mula sa silid-aklatan , websites at iba pang paghahanguan.
2.Magpasa ka ng kopya nito.(hard copy)
3. Ihambing ang pagkakatulad at pagkakaiba sa kabuoang obserbasyon mo sa nasaliksik at sa iyong
natutunan sa araling ating natalakay. Isulat ito sa sagutang papel.Gamitin ang venn diagram para sa
kasagutan.
9
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326
Tayahin
AYOS KRONOLOHIKAL SA PANUKALANG PROYEKTO :
Panuto: Isaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ang panukalang proyekto. Isulat ang titik A-J sa
sagutang papel.
______1. 324 Purok 10,Tiburcio Luna Avenue
Barangay Bacao
General Trias ,Cavite
______2. Haba ng Panahong Guguglin: 3 buwan at kalahati
______3. Makapagpagawa ng breakwater o pader na makatutulong upang mapigilan ang pag-apaw ng tubig sa
ilog upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan at maging ang kanilang mga ari-arian at hanapbuhay sa
susunod na mga buwan.
______4. PANUKALA SA PAGPAPAGAWA NG BREAKWATER PARA SA BARANGAY BACAO
______5. Isa ang Barangay Bacao sa mabilis na umuunlad na barangay ng bayan ng General Trias sa Cavite. Ito
ay nananatiling pamayanang agrikultural bagamat unti-unti na ring nagsusulputan ang mga pabrika sa lugar na
ito.
Isa sa mga suliraning nararanasan ng Barangay Bacao sa kasalukuyan ay ang malaking pagbaha tuwing
panahon ng tag-ualn Ito ay nagdudulot ng malaking problema sa mga mamamayan tulad ng pagkasira ng kanilang
mga bahay ,kagamitan,at maging ng mga pananim. Ang pangunahing sanhi ng pagbaha ay ang pag-apaw ng
tubig sa ilog na nanggagaling sa bundok.
Dahil dito, nangangailangan ang barangay ng isang breakwater o pader na pipigil sa mabilis na pag-apaw
ng tubig mula sa ilog . Kung ito ay maipatatayo , tiyak na di na kakailanganin pang ilikas ang mga mamamayan
sa ligtas na lugar. Higit sa lahat ,maiiwasan din ang patuloy na pagguho ng mga lupa sa tabi ng ilog. Kailangang
maisagawa na ang proyektong ito sa madaling panahon para sa kapakanan at kaligtasan ng mga mamamayan.
_______6. Mula kay Leah Grace L. Delgado
_______7 .Ang pagpapatayo ng breakwater o pader sa ilog ay magiging kapaki-pakinabang sa lahat ng
mamamayan ng Brgy.Bacao. Ang panganib sa pagkawala ng buhay dahil sa panganib na dulot ng baha ay
masosolusyunan. Di na makararanas ang mga mamamayan ng pagkasira ng kanilang tahanan at mga kagamitan
na tunay na nagdudulot ng malaking epekto sa kanilang pamumuhay.Higit sa lahat, magkakaroon na ng
kapanatagan ang puso ng bawat isa tuwing sasapit ang tag-ulan dahil alam nilang hindi agad aapaw ang tubig
sa ilog sa tulong ng mga opapatayong mga pader.
_______8.
Plano ng Paggawa ng Breakwater o Pader para sa Ilog ng Barangay Bacao
1.Pagpapasa ,pag-aaproba ,at paglabas ng badyet (7 araw )
2.Pagsasagawa ng bidding mula sa mga kontraktor o mangongontrata sa paggawa ng breakwater o
pader (2 linggo)
▪ Ang mga kontraktor ay inaasahang magpapasa o magsusumite ng kani-kanilang tawad para
sa pagpapatayo ng breakwater kasama ang gagamiting plano para rito.
3.Pagpupulong ng konseho ng barangay para sa pagpili ng kontraktor na gagawa ng breakwater. (1
araw )
▪ Gagawin din sa araw na ito ang opisyal na pagpapahayag ng napiling kontraktor para sa
kabatiran ng nakararami.
4.Pagpapatayo ng breakwater sa ilalim ng pamamahala ng konseho ng Barangay Bacao (3 buwan)
5.Pagpapasinaya at pababasbas ng breakwater ( 1 araw)
________9. ika-11 ng Disyembre 2015
________10.
Mga Gastusin Halaga
I.Halaga ng pagpapagawa ng breakwater batay sa isinumeti ng napiling kontraktor
(kasama na rito ang mga materyales at sweldo ng mga trabahador )
Php
3,200,000.00
II.Gastusin para sa pagpapasinaya at pagbabasbas nito. Php 20,000.00
Kabuoang Halaga Php
3,220,000.00
10
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326
Karagdagang Gawain
PASULAT NG PANUKALANG PROYEKTO:
Panuto:Gumawa ka ng iyong sariling panukalang proyekto. Maaari mong ipagpatuloy
ang nasimulan mo nang gawain o malaya kang pumili ng bagong papaksain ayon sa suliranin sa
iyong paaralan o pamayanan. Isulat ito sa sagutang papel at siguraduhing masunod ang mga
bahagi ng pagsulat nito.
Lagom:
➢ Ang panukalang proyekto ay isang nakasulat na mungkahi at siyang ihaharap sa mga taong
makatutulong sa pagkamit ng layunin para sa pamayanan.
➢ Ang panimula, ang unang bahagi ng iyong panukalang proyekto, ang magiging paksa ng araling ito.
Dito mo tutukuyin ang kaukulang pangangailangan ng iyong pamayanan. Batay rito, maaari mo nang
mailahad ang layunin ng iyong proposal. Dapat ay nakasaad din kung bakit mo ipinapalagay na ito ay
mahalagang pangangailangan.
➢ Ang bahaging ito ay dapat na maikli lamang ngunit malinaw at direkta ang punto. Dapat na
nakapaloob dito ang paglalarawan ng iyong pamayanan at kung paanong makatutulong sa
pangangailangan ng pamayanan ang panukalang proyektong iyong ibinigay.
➢ Ang pangangailangan ay isang kakulangan. Isa itong bagay na gusto mong makamit sa hinaharap.
➢ Ang pahayag ng suliranin ay tumutukoy sa mga pangangailangang nais tugunan ng proyekto.
Nagsasaad rin ito kung bakit mahalaga ang proyekto.
➢ Ang magandang pagpapahayag ng suliranin ay maikli, malinaw at direkta ang punto.
➢ Ang layunin ay ang bagay na gusto mong makamit. Kapag nakamtan na ito, natugunan na ang
pangangailangan.
➢ Matagumpay lamang ang isang proyekto kung natugunan ang mga layunin at pangangailangan nito.
➢ Ang plano ng dapat gawin ay isang detalyadong pagsasalarawan ng lahat ng gagawin na may
kinalaman sa panukalang proyekto, kasama dito ang panahong iyong gugugulin.
➢ Alamin ang iyong proyekto. Isama lamang sa badyet ang mga bagay na mahalaga para dito.
➢ Sa paggawa ng badyet, siguruhing nakapaloob dito ang lahat ng mahalagang gastusin.
➢ Ang bahagi ng panukalang may pamagat na “Paano Mapapakinabangan ng Aking Pamayanan ang
Panukalang Ito” ay naglalaman ng pagsusuri ng proyekto.
➢ Ang bahaging ito ay nagsasaad kung sinu-sino ang mga makikinabang sa proyekto at ano ang
kanilang aktuwal na makukuha rito.
➢ Ang walong bahagi ng proyekto ayon sa kanilang pagkakasunod-sunod ay: pamagat, nagpadala,
petsa, pagpapahayag ng suliranin, layunin, plano ng paggawa, badyet at “paano mapapakinabangan
pamayanan ang panukalang ito”.
11
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326
PANGWAKAS NA PAGTATAYA
A. 1-5: Sagutin ang mga katanungan na susubok sa iyong natutunan .Nakatala sa ibaba ang limang
pangunahing bahagi ng panukalang proyekto. Piliin ang tamang sagot sa mga sumusunod na pahayag .
*** Pambungad/ Background/ Mga Dahilan ng Panukala
***Pahayag ng Suliranin at Layunin ng Panukala
***Mga Planong Pagkilos at Iskedyul ng mga Gagawin
***Badyet Para sa Proyekto
***Kahalagahan ng Panukala
1. Pagpapasinaya at pagbabasbas ng breakwater (1 araw )
2. Ipagawa ang breakwater o pader na magsisilbing proteksyon sa panahon ng tag-ulan.
3. Pagsusuri sa pangangailangan at mga dahilan ng proposal .
4. Ang sanhi ng pagbaha ay ang pag-apaw ng tubig sa ilog na nangagaling sa bundok.
5. Paghiling ng P100,000 sa loob ng tatlong buwan
B. 6-10 : Punan ng tamang sagot ang katanungan .
6. Kailangang maging tiyak at isulat batay sa inaasahang resulta ng panukalang proyekto. Ito ay kailangang
maging SIMPLE .
7. Isa-isahin ang akmang salitang nakapaloob sa akronim na SIMPLE.
8. Ito ay talaan ng pagkakasunod-sunod ng mga gawaing para pagsasakatuparan ng proyekto gayundin
ang petsa at bilang ng araw na gagawin ang bawat isa.
9. Ano-anong katangian ang dapat taglayin ng isang taong bumubuo sa paggawa panukalang proyekto?
10.Ito ay unang bahagi ng iyong panukalang proyekto at ang magiging paksa ng araling ito. Dito mo tutukuyin
ang kaukulang pangangailangan ng iyong pamayanan. Batay dito, maaari mo nang mailahad ang layunin ng
iyong proposal. Dapat ay nakasaad din kung bakit mo ipinapalagay na ito ay mahalagang pangangailangan.
12
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326
Susi sa Pagwawasto
13
Panimulang
Pagtataya
1.
E
6.
D
11.B
2.
A
7.
A
12.C
3.
D
8.
B
13.E
4.
B
9.
C
14.E
5.
E
10.C
15.D
Aralin
1:Subukin
1.TAMA
2.MALI
3.MALI
4.TAMA
5.TAMA
Aralin
2
:Subukin
1.B
2.A
3.B
4.A
5.A
6.B
7.A
8.B
9
A
10.B
Aralin
2:Tayahin
1.
D.
2.
F
3.
A
4.
1
5.
B
6.
E
7.
C
8.
H
9.
J
10.
G
Pangwakas
na
Pagtataya:
1.
Mga
Planong
Pagkilos
at
Iskedyul
ng
mga
Gagawin
2.
Kahalagahan
ng
Panukala
3.
Pambungad/
Background/
Mga
Dahilan
ng
Panukala
4.
Pahayag
ng
Suliranin
at
Layunin
ng
Panukala
5.
Badyet
Para
sa
Proyekto
6.
Layunin
7.
Specific
,Immediate
,Measurable,
Practical,
Logical,
Evaluable
(in
order)
8.
Plano
na
dapat
gawin
9.
kaalaman,
kasanayan,
at
maging
sapat
na
pagsasanay
10.
Panimula
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326
Mga Sanggunian
Aklat
Ailene Baisa-Julian et.al Pinagyamang Pluma Filipino sa Piling Larangan (Akademik )Phoenix
Publishing 2016
Pamela C.Constantino et.el Filipino sa Piling Larangan (Akademik)Rex Book Store 2016 Edition
Module
DepEd CDO SHARED Options Learning Activities
Internet Sites
https://eskwelanaga.files.wordpress.com/2011/02
14
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326
Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa:
Department of Education – Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR)
DepEd Division of Cagayan de Oro City
Fr. William F. Masterson Ave Upper BalulangCagayan de Oro
Telefax: ((08822)855-0048
E-mail Address: cagayandeoro.city@deped.gov.ph
Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com)
lOMoARcPSD|19368326

Recomendados

MGA PAMAMARAAN SA PAGKUHA O PANGANGALAP NG MGA.pptx von
MGA PAMAMARAAN SA PAGKUHA O PANGANGALAP NG MGA.pptxMGA PAMAMARAAN SA PAGKUHA O PANGANGALAP NG MGA.pptx
MGA PAMAMARAAN SA PAGKUHA O PANGANGALAP NG MGA.pptxAprilMaeOMacales
2.1K views22 Folien
Lesson Exemplar sa Filipino 11 von
Lesson Exemplar sa Filipino 11Lesson Exemplar sa Filipino 11
Lesson Exemplar sa Filipino 11Albertine De Juan Jr.
6.9K views2 Folien
Flexible Instruction Delivery Plan_KPWKP von
Flexible Instruction Delivery Plan_KPWKPFlexible Instruction Delivery Plan_KPWKP
Flexible Instruction Delivery Plan_KPWKPKaren Fajardo
424 views14 Folien
Pagsulat (sanaysay) von
Pagsulat (sanaysay)Pagsulat (sanaysay)
Pagsulat (sanaysay)yannieethan
80.1K views44 Folien
Mga estratehiya sa pagtuturo ng filipino von
Mga estratehiya sa pagtuturo ng filipinoMga estratehiya sa pagtuturo ng filipino
Mga estratehiya sa pagtuturo ng filipinoTEACHER JHAJHA
10.1K views35 Folien
Editoryal: Pagsusuri at Paglilimi von
Editoryal: Pagsusuri at PaglilimiEditoryal: Pagsusuri at Paglilimi
Editoryal: Pagsusuri at Paglilimirich dodong Dodong
34.1K views6 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

KOMUNIKASYON DLP von
KOMUNIKASYON DLPKOMUNIKASYON DLP
KOMUNIKASYON DLPJames Hortezuela
1.6K views2 Folien
Metodolohiya sa Aksyon Riserts von
Metodolohiya sa Aksyon RisertsMetodolohiya sa Aksyon Riserts
Metodolohiya sa Aksyon RisertsReggie Cruz
8.1K views60 Folien
Teknikal na Pagsulat.pptx von
Teknikal na Pagsulat.pptxTeknikal na Pagsulat.pptx
Teknikal na Pagsulat.pptxLorenzJoyImperial2
1.9K views11 Folien
PAGGAWA NG MANWAL (2).pptx von
PAGGAWA NG MANWAL (2).pptxPAGGAWA NG MANWAL (2).pptx
PAGGAWA NG MANWAL (2).pptxPrincessAnnCanceran
7.4K views31 Folien
Kakayahang pangkomunikasyon ng mga pilipino von
Kakayahang pangkomunikasyon ng mga pilipinoKakayahang pangkomunikasyon ng mga pilipino
Kakayahang pangkomunikasyon ng mga pilipinoDanreb Consul
29.7K views17 Folien
talumpati von
talumpatitalumpati
talumpatiRjChaelDiamartin
3.4K views8 Folien

Was ist angesagt?(20)

Metodolohiya sa Aksyon Riserts von Reggie Cruz
Metodolohiya sa Aksyon RisertsMetodolohiya sa Aksyon Riserts
Metodolohiya sa Aksyon Riserts
Reggie Cruz8.1K views
Kakayahang pangkomunikasyon ng mga pilipino von Danreb Consul
Kakayahang pangkomunikasyon ng mga pilipinoKakayahang pangkomunikasyon ng mga pilipino
Kakayahang pangkomunikasyon ng mga pilipino
Danreb Consul29.7K views
3 anyo ng dokumentaryo von kerbs901
3 anyo ng dokumentaryo3 anyo ng dokumentaryo
3 anyo ng dokumentaryo
kerbs90116K views
Mga-Pahayag-Sa-Pagbibigay-Ng-Sariling-Pananaw.pptx von KlarisReyes1
Mga-Pahayag-Sa-Pagbibigay-Ng-Sariling-Pananaw.pptxMga-Pahayag-Sa-Pagbibigay-Ng-Sariling-Pananaw.pptx
Mga-Pahayag-Sa-Pagbibigay-Ng-Sariling-Pananaw.pptx
KlarisReyes13.7K views
Pahayagan von Yi Seul Bi
PahayaganPahayagan
Pahayagan
Yi Seul Bi43.4K views
Pagsulat ng Pangulong-tudling (Editorial) von Merland Mabait
Pagsulat ng Pangulong-tudling (Editorial)Pagsulat ng Pangulong-tudling (Editorial)
Pagsulat ng Pangulong-tudling (Editorial)
Merland Mabait208.9K views
Talata von Meg Grado
TalataTalata
Talata
Meg Grado103.4K views

Similar a PANUKALANG PROYEKTO - MODULE.pdf

DLL_IDEA-Q2-ESP8-Week 1.docx von
DLL_IDEA-Q2-ESP8-Week 1.docxDLL_IDEA-Q2-ESP8-Week 1.docx
DLL_IDEA-Q2-ESP8-Week 1.docxRoygvibClementeMonta
35 views5 Folien
DLL_FILIPINO 10_March282022.pdf von
DLL_FILIPINO 10_March282022.pdfDLL_FILIPINO 10_March282022.pdf
DLL_FILIPINO 10_March282022.pdfGnehlSalvador
48 views7 Folien
FIL-12_LA_Q1_Module-8-final for teacher.pdf von
FIL-12_LA_Q1_Module-8-final for teacher.pdfFIL-12_LA_Q1_Module-8-final for teacher.pdf
FIL-12_LA_Q1_Module-8-final for teacher.pdfjhoncristiantolentin
543 views22 Folien
EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19 von
EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19
EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19DIEGO Pomarca
5.9K views7 Folien
Arts-4-Q2-Mod1-Wk1-2-Fermina.Eda.pdf von
Arts-4-Q2-Mod1-Wk1-2-Fermina.Eda.pdfArts-4-Q2-Mod1-Wk1-2-Fermina.Eda.pdf
Arts-4-Q2-Mod1-Wk1-2-Fermina.Eda.pdfyrrallarry
412 views27 Folien
DLL Grade 9 1st Grading (1).docx von
DLL Grade 9 1st Grading (1).docxDLL Grade 9 1st Grading (1).docx
DLL Grade 9 1st Grading (1).docxPantzPastor
9 views8 Folien

Similar a PANUKALANG PROYEKTO - MODULE.pdf(20)

DLL_FILIPINO 10_March282022.pdf von GnehlSalvador
DLL_FILIPINO 10_March282022.pdfDLL_FILIPINO 10_March282022.pdf
DLL_FILIPINO 10_March282022.pdf
GnehlSalvador48 views
EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19 von DIEGO Pomarca
EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19
EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19
DIEGO Pomarca5.9K views
Arts-4-Q2-Mod1-Wk1-2-Fermina.Eda.pdf von yrrallarry
Arts-4-Q2-Mod1-Wk1-2-Fermina.Eda.pdfArts-4-Q2-Mod1-Wk1-2-Fermina.Eda.pdf
Arts-4-Q2-Mod1-Wk1-2-Fermina.Eda.pdf
yrrallarry412 views
DLL Grade 9 1st Grading (1).docx von PantzPastor
DLL Grade 9 1st Grading (1).docxDLL Grade 9 1st Grading (1).docx
DLL Grade 9 1st Grading (1).docx
PantzPastor9 views
Filipino 9 DLL 3rd Quarter Week 5.docx von DCISGradeTen
Filipino 9 DLL 3rd Quarter Week 5.docxFilipino 9 DLL 3rd Quarter Week 5.docx
Filipino 9 DLL 3rd Quarter Week 5.docx
DCISGradeTen345 views
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 7 von Manuel Dinlayan
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 7Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 7
Manuel Dinlayan118.1K views
Ekonomiks 10 Unit 2 LM von Harry Fox
Ekonomiks 10 Unit 2 LMEkonomiks 10 Unit 2 LM
Ekonomiks 10 Unit 2 LM
Harry Fox5K views
Leksyur at palihan sa aksiyong pananaliksik von Reggie Cruz
Leksyur at palihan sa aksiyong pananaliksikLeksyur at palihan sa aksiyong pananaliksik
Leksyur at palihan sa aksiyong pananaliksik
Reggie Cruz2.7K views
Ekonomiks lm yunit 1 von SantosTeresa
Ekonomiks lm  yunit 1Ekonomiks lm  yunit 1
Ekonomiks lm yunit 1
SantosTeresa4.9K views
UNESCO_ALS_LS1_FILIPINO_M01_V2.pdf von CarmelaVirata1
UNESCO_ALS_LS1_FILIPINO_M01_V2.pdfUNESCO_ALS_LS1_FILIPINO_M01_V2.pdf
UNESCO_ALS_LS1_FILIPINO_M01_V2.pdf
CarmelaVirata1238 views
Final presentation von elimjen1
Final presentationFinal presentation
Final presentation
elimjen137.2K views

Último

ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx von
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxJanetteSJTemplo
22 views27 Folien
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN von
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN JowelCastro
36 views29 Folien
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx von
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxAP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxJanetteSJTemplo
43 views58 Folien
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx von
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxAP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxJanetteSJTemplo
42 views101 Folien
filipino 10.pptx von
filipino 10.pptxfilipino 10.pptx
filipino 10.pptxcharles224333
10 views29 Folien
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptx von
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptxSinaunang kabihasnan sa asya.pptx
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptxJERAMEEL LEGALIG
67 views40 Folien

Último(7)

ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN von JowelCastro
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
JowelCastro36 views
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx von JanetteSJTemplo
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxAP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
JanetteSJTemplo43 views
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx von JanetteSJTemplo
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxAP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
JanetteSJTemplo42 views
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf von EliseoFerolino
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfKPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
EliseoFerolino9 views

PANUKALANG PROYEKTO - MODULE.pdf

 • 1. Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university Q-2 M8 V4 - Pagsulat-NG- Panukalang- Proyekto Teacher (University Of Cebu - Lapu-Lapu and Mandaue) Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university Q-2 M8 V4 - Pagsulat-NG- Panukalang- Proyekto Teacher (University Of Cebu - Lapu-Lapu and Mandaue) Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com) lOMoARcPSD|19368326
 • 2. Pagsulat sa Filipino sa Piling Larang (Akademik) Kuwarter 2- Modyul 8: Akademikong Sulatin: Pagsulat ng Panukalang Proyekto ( Kagawaran ng Edukasyon ● Republika ng Pilipinas Senior High School Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com) lOMoARcPSD|19368326
 • 3. Pagsulat sa Filipino sa Piling Larang (Akademik) Filipino – Ikalabindalawang Baitang Alternative Delivery Mode Kuwarter 2 -Modyul 8: Akademikong Sulatin: Pagsulat ng Panukalang Proyekto Unang Edisyon 2020 Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksyon 176 na “Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-ari (sipi) sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas.Gayunman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito’y pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.” Ang mga hiniram na materyales ( awit, kuwento, tula, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon.Pinagsikapang matunton upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng mga materyales o mga kagamitang pampagtuturo na nasa online o sa mga aklat at iba pa . Hindi inangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang pagmamay-ari ng mga ito. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon: Kalihim: Leonor Magtolis Briones Pangalawang Kalihim: Alain Del B. Pascua Mga Bumubuo ng Modyul para sa Mag-aaral Manunulat: Teresa P. Mingo, PhD Mga Tagasuri: Anita M. Gomez, PSDS Maria Dulce Cuerquiz, MT Dolores A. Tacbas Sol P. Aceron,PhD Leonor C. Reyes Mga Tagaguhit at Nag-layout : Mr. Ryan Roa Ms. Mary Sieras Mr. Allan Guibone Mrs. Alma Sheila Alorro Mga Tagapangasiwa Tagapangulo: Dr. Arturo B. Bayocot, CESO III Panrehiyong Direktor Pangalawang Tagapangulo: Dr. Victor G. De Gracia Jr. CESO V Pumapangalawang Panrehiyong Direktor Cherry Mae L. Limbaco, PhD, CESO V Tagapamanihala Rowena H. Paraon, PhD Pumapangalawang Tagapamanihala Mala Epra B. Magnaong, Hepe ES, CLMD Mga Miyembro: Lorebina C. Carrasco, OIC-CID Chief, Sol P. Aceron, Ph.D, EPS-Filipino Brenda P. Galarpe,SSP- 1 , Marisa D. Cayetuna,P-1 Aniceta T. Batallones, MAFIL , Leonor C. Reyes,MAEDFIL Joel D. Potane,PhD LRMS Manager , Lanie O. Signo, Librarian II Gemma Pajayon, PDO II Inilimbag sa Pilipinas ng: Kagawaran ng Edukasyon – Sangay ng Cagayan de Oro Office Address: Fr. William F. Masterson Ave Upper Balulang Cagayan de Oro Telephone Nos.: (08822)855-0048 E-mail Address: cagayandeoro.city@deped.gov.ph Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com) lOMoARcPSD|19368326
 • 4. Pagsulat sa Filipino sa Piling Larang (Akademik) Kuwarter 2 - Modyul 8: Akademikong Sulatin: Pagsulat ng Panukalang Proyekto Ang modyul na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan at pamantasan. Hinihikayat naming ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag- email ng inyong mga puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa depeddivofcdo@gmail.com Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. Kagawaran ng Edukasyon ● Republika ng Pilipinas FAIR USE AND CONTENT DISCLAIMER: This module is for educational purposes only. Borrowed materials (i.e. songs, stories, poems, pictures, photos, brand names, trademarks, etc.) included in this module are owned by their respective copyright holders. The publisher and authors do not represent nor claim ownership over them. Sincerest appreciation to those who have made significant contributions to this module. Senior High School Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com) lOMoARcPSD|19368326
 • 5. Talaan ng Nilalaman Para Saan Ang Modyul na Ito ………………………………………………………………………………i Ano Ang Inaasahan Mo………………………………………………………………………………………i Paano Mo Matutunan ………………………………………………………………………………………..i Mga Icon ng Modyul………………………………………………………………………………………….ii Ano Ang Nalalaman Mo.......................................................................................................…………. Iii Aralin 1: Pagsulat ng Panimula ng Panukalang Proyekto Alamin ………………………………………………………………………………………..1 Subukin: Pagkilala sa Tama o Mali ……………………………………………………….1 Balikan: Pagpapahayag Gamit Ang Piramiding Dayagram……………………………..2 Tuklasin:Pagsulat ng Panimula ng Panukalang Proyekto………………………………2 Suriin: Pagtukoy ng Pangangailangan sa Pamayananan…….. ………………………3 Pagyamanin : Nilalaman ng Panukalang Proyekto………………………………………4 Isaisip: Pagbubuod ………………………………………………………………………….4 Isagawa:Pagbuo ng Pahayag………………………………...........................................4 Tayahin : Pagpipili …………………………………………………………………………5 Karagdagang Gawain ………………………………………………………………………5 Aralin 2: Pagsulat ng Katawan ng Panukalang Proyekto Alamin ……………………………………………………………………………................6 Subukin: Pagkilala sa Layunin at Paraan ……………………………………………….6 Balikan:Paglalahad ng Layunin …………………………………………………………..6 Tuklasin: Pagsulat sa Katawan ng Panukalang Proyekto………………………………7 Suriin:Pagbibigay-Desisyon………………………………………………………………..9 Pagyamanin : Pagkilala sa Pangangailangan sa Pamayanan at Badyet Proposal……………………………………………………………9 Isaisip: Pagbubuod: ………………………………………………………………………..9 Isagawa:Pananaliksik:………………………………………………………………………9 Tayahin :Ayos Kronolohikal sa Panukalang Proyekto ………………………………….10 Karagdagang Gawain: Pagsulat ng Panukalang Proyekto……………………………..11 Lagom ………………………………………………………………………………………………………...11 Tayahin (Pangwakas na Pagtataya) ………………………………………………………………………12 Susi sa Pagwawasto…………………………………………………………………………………………13 Mga Sanggunian…………………………………………………………………………............................14 Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com) lOMoARcPSD|19368326
 • 6. Para Saan ang Modyul Na Ito Ang modyul na ito ay tungkol sa Akademikong Sulatin: Pagsulat ng Panukalang Proyekto na inihanda para sa pag-aaral ng Filipino sa unang semestre sa ikalawang markahan ng ikalabindalawang baitang. Ito a naglalayong sanayin ang mga mag-aaral sa pagsulat ng sulating ito na lilinang sa mga kakayahang magpahayag tungo sa mabisa, mapanuri at masinop na pagsusulat sa piniling larangan. Tatalakayin sa modyul na ito ang pagpapanukala ng solusyon para sa nararanasang suliranin at sa paglulunsad ng isang pagbabago. Hahasain ka sa pagsulat ng panukalang proyekto sa pamamagitan nang maayos na pagsunod sa mga panuntunan upang matamo ang mga kasanayang hinahangad. Ang mga paksa, babasahin, gawain at mga pagsasanay ay sadyang iniaangkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral upang ang pagkatuto ay maging makabuluhan , napapanahon, kawili-wili ,nakalilinang ng kritikal at mapanuring na pag-iisip . Ang modyul na ito ay may dalawang aralin: Aralin 1 : Pagsulat ng Panimula ng Panukalang Proyekto Aralin 2 : Pagsulat Katawan ng Panukalang Proyekto Ano ang Inaasahan Mo Inaasahang pagkatapos ng modyul na ito ang mga mag-aaral ay: 1.Nakikilala ang iba’t ibang akademikong sulatin ayon sa: (a) Layunin (b) Gamit (c) Katangian (d) Anyo CS_FA11/12PN-0a-c-90 2.Nakasusunod sa istilo at teknikal na pangangailangan ng akademikong sulatin. CS_FA11/12PU-0d-f-93 3.Nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika . CS_FA11/12WG-0p-r-93 Paano Mo Matutunan Upang makamit ang mga inaasahan, gawin ang mga sumusunod: • Magbigay nang malawak at mahabang panahon sa pagbasa, pag-unawa at pagsusuri sa nilalaman ng mga aralin. • Pag-aralan ang mga aralin nang may pagsisikap. • Manaliksik sa iba pang sanggunian sa loob-aklatan at websites ukol sa aralin upang maragdagan ang kaalaman . • Sundin ang mga panuto at patnubay sa anumang gawain upang makuha ang akma at tumpak na sagot.. • Sagutin ang lahat ng mga gawain o pagsasanay ,pagtataya at pagsusulit . I Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com) lOMoARcPSD|19368326
 • 7. Mga Icon ng Modyul ALAMIN Inihanay ang mga layunin sa aralin .Mahalagang maunawaan ng mga mag-aaral kung ano ang maaasahan nila sa aralin. SUBUKIN Panimulang pagtataya o gawain upang matukoy ang lawak ng kaalaman ng mag-aaral ukol sa tatalakaying paksa. BALIKAN Binabalikan ang mga dating kaalaman ng mga mag-aaral tungkol sa paksa ng bawat aralin. Mahalagang matukoy ito upang matiyak na may napadagdag pang kaalaman. TUKLASIN Inilalahad dito ang mismong aralin sa pamamagitan ng kwento, pagsasanay ,tula, awitin ,sitwasyon at iba pang paraan .Ginagalugad dito ang mga ideyang magkikintal ng mahalagang kaisipan. SURIIN Inilalahad dito ang mga tanong sa sumusubok sa pagkaunawa ng mag-aaral sa aralin.Maaari rin itong pagtalakay sa paksa. PAGYAMANIN Makapagsagawa ang mga mag-aaral ng mga gawaing magpapatotoo ng kanilang natutuhan. Magtitipon sila ng kanilang likhang mga sulatin at gawain batay sa natutunan sa aralin. ISAISIP Patutunayan ng mga mag-aaral ang karunungan at kaalamang kanyang natutunan sa pamamagitan ng pagsusulit ,gawain at pagsasanay. ISAGAWA Pagtitipon ng mga natamong kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral sa gawaing replektibo upang mailalapat sa tunay na buhay. TAYAHIN Tatayain ang mga mag-aaral ayon sa antas ng pagkatuto mula sa natamong kasanayan . KARAGDAGANG GAWAIN Mabibigyan ng karagdagang pagsasanay upang malinang ang kakayahang pampagkatuto ng mga mag-aaral . SUSI SA PAGWAWASTO Mga kasagutan sa anumang pagtataya,pagsasanay at mga Gawain ii Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com) lOMoARcPSD|19368326
 • 8. Ano ang Nalalaman Mo Panimulang Pagtataya Panuto: Bago pag-aralan ang modyul na ito, sagutin ang simpleng pagsubok na ito upang malaman kung ano na ang mga nalalaman mo sa paksang ito. Nakatala sa ibaba ang limang pangunahing bahagi ng panukalang proyekto. A — Pambungad/ Background/ Mga Dahilan ng Panukala B — Pahayag ng Suliranin at Layunin ng Panukala C — Mga Planong Pagkilos at Iskedyul ng mga Gagawin D — Badyet Para sa Proyekto E — Kahalagahan ng Panukala Ang mga sumusunod na pangungusap ay maaaring nagpapaliwanag o nagbibigay ng halimbawa ng mga bahagi ng panukalang proyekto. Isulat sa sagutang papel ang titik ng mga bahaging isinasaad ng pangungusap. ____ 1. Kahalagahan ng proposal para sa mga mamamayan ____ 2. Pagsusuri sa pangangailangan at mga dahilan ng proposal ____ 3. Tinatayang gastusin ____ 4. Makapagpagawa ng breakwater o pader na makatutulong upang mapigilan ang pag-apaw ng tubig. ____ 5. Pagsusuri ng proyekto ____ 6. Paghiling ng P100000 sa loob ng tatlong buwan ____ 7. Kailangang makabuo ang barangay ng isang breakwater o pader na pipigil sa mabilis nap ag-apaw ng tubig mula sa ilog. ____ 8. Mga hakbang na dapat sundin upang makamit ang mga layunin ____ 9. Pagpapasa ,pag-aaproba, at paglabas ng badyet (7 araw ) ____10. Pagpapasinaya at pagbabasbas ng breakwater (1 araw ) ____11. Ang sanhi ng pagbaha ay ang pag-apaw ng tubig sa ilog na nangagaling sa bundok. ____12. Pagsagawa ng bidding mula sa mga kontraktor ____13.Tiyaking ligtas ang buhay ng mga mamamayan sa Barangay Bacao. ____14. Ipagawa ang breakwater o pader na magsisilbing proteksyon sa panahon ng tag-ulan. ____15. Gastusin sa pagpapasinaya at pagbabasbas nito , Php20,000.00. iii Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com) lOMoARcPSD|19368326
 • 9. Aralin Akademikong Sulatin: 1 Pagsulat ng Panimula ng Panukalang Proyekto Alamin Pagkatapos ng araling ito, inaasahang maisasagawa ng mga mag-aaral ang sumusunod: 1.Nakikilala ang iba’t ibang akademikong sulatin ayon sa: (a) Layunin (b) Gamit (c) Katangian (d) Anyo CS_FA11/12PN-0a-c-90 2.Nakasusunod sa istilo at teknikal na pangangailangan ng pagsulat ng panimula ng panukalang proyekto. CS_FA11/12PU-0d-f-93 3.Nakasusulat ng panimula ng panukalang proyekto batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika .CS_FA11/12WG-0p-r-93 Subukin PAGKILALA NG TAMA O MALI : Panuto:Suriin ang pahayag at sabihin ang TAMA kung ito ay may katotohanan at MALI naman kung hindi naglalahad ng katotohanan.Isulat sa sagutang papel. _______1. Ang panukalang proyekto ay isang detalyadong deskripsyon ng mga inihahaing gawaing naglalayong lumutas ng isang problema o suliranin . _______2. Sa pagsasagawa ng panukalang papel, ito ay kailangang magtatalaglay ng apat na mahahalagang bahagi . _______3.Ang unang mahalagang hakbang na dapat isagawa ay ang pagtukoy ng layunin ,plano na dapat gawin at badyet. _______4. Ang paggawa ng panukalang proyekto ay nangangailangan ng kaalaman, kasanayan at maging sapat na pagsasanay. _______5.Makikita sa panimula ng panukalang proyekto ang maikling paglalarawan ng pamayanan ,ang suliraning nararanasan nito, at ang pangangailangan nito upang masolusyunan ang nabanggit na suliranin. 1 Baitang : 12 Markahan : Ikalawa Panahong Igugugol : Ikalimang Linggo Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com) lOMoARcPSD|19368326
 • 10. Balikan PAGPAPAHAYAG : GAMIT ANG PIRAMIDING DAYAGRAM: Sitwasyon:Anong pinakahuling proyekto sa iyong paaralan o pamayanan ang iyong nabalitaan o natandaan na nagdulot ng malaking pakinabang para sa iyo at sa maraming tao? Ibahagi o ipahayag mo ang ilang mahahahalagang bagay hinggil sa nasabing proyekto sa pamamagitan ng pagkompleto sa piramiding dayagram sa ibaba. Isulat sa sagutang papel. Tuklasin Pagsulat ng Panukalang Proyekto Ayon kay Dr. Phil Bartle ng The Communication Empowerment Collective, isang samahang tumutulong sa mga non-governmental organizations (NGO) sa paglikha ng mga pag-aaral sa pangangalap ng pondo, ang panukala ay isang proposal na naglalayong ilatag ang mga plano o adhikain para isa komunidad o samahan. Nangangahulugang ito’y kasulatan ng mungkahing naglalaman ng mga plano ng gawain ihaharap sa tao o samahang pag-uukulan nitong siyang tatanggap at magpapatibay nito. Ayon naman kay Besim Nebiu,may-akda ng Developing Skills of NGO Project Proposal Writnig , ang panukalang proyekto ay isang detalyadong deskripsyon ng mga inihahaing gawaing naglalayong lumutas ng isang problema o suliranin. Mahalagang maging maingat sa pagpaplano at pagdidisenyo ng panukalang proyekto. Kaya naman, masasabing ang paggawa nito ay nangangailangan ng kaalaman, kasanayan, at maging sapat na pagsasanay. Una sa lahat , ito ay kailangang maging tapat na dokumento na ang pangunahing layunin ay makatulong at makalikha ng positibong pagbabago. Ayon kay Bartle (2011), kailangang nitong magbigay ng impormasyon at makahikayat ng positibong pagtugon mula sa pinag-uukulan nito. Walang lugar sa sulating ito ang pagsesermon pagyayabang o panlilinlang ,sa halip ito ay kailangang maging tapat at totoo sa layunin. Mga Dapat Gawin sa Pagsulat ng Panukalang Proyekto Ayon kina Jeremy Miner at Lynn Miner sa kanilang aklat na “A Guide to Proposal Planning and Writing,” sa pagsasagawa ng panukalang papel, ay kailangang magtalay ng talong mahahalagang bahagi at ito ay ang sumusunod: 1.Pagsulat ng Panimula ng Panukalang Proyekto, 2.Pagsulat ng Katawan ng Panukalang Proyekto 3.Paglalahad ng Benepisyo ng Proyekto at mga Makikinabang nito. 2 Pangalan/Pamagat ng Proyekto at Nagpanukala o Nanguna sa Proyekto Lugar kung saan isinagawa/ipinatupad at Petsa ng Pagpapatupad Tao o mga Taong nagpapatupad/nagsagawa ng proyekto at Pakinabang o magandang dulot ng proyekto Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com) lOMoARcPSD|19368326
 • 11. 1.Pagsulat ng Panimula ng Panukalang Proyekto ➢ Tukuyin ang pangangailangan ng komunidad, samahan, paaralan, klasrum, o kompanyang pag- uukulan ng project proposal upang makatulong at makalikha ng positibong pagbabago. ➢ Gawing tiyak ,napapanahon, at akma ang gagawing panukalang proyekto. ➢ Ang pangangailangan ang magiging batayan ng isusulat na panukala. ➢ Ang panukalang proyekto ay isang nakasulat na mungkahi at siyang ihaharap sa mga taong makatutulong sa pagkamit ng layunin para sa pamayanan. ➢ Ang panimula, ang unang bahagi ng iyong panukalang proyekto, ang magiging paksa ng araling ito. Dito mo tutukuyin ang kaukulang pangangailangan ng iyong pamayanan. Batay dito, maaari mo nang mailahad ang layunin ng iyong proposal. Dapat ay nakasaad din kung bakit mo ipinapalagay na ito ay mahalagang pangangailangan. ➢ Ang bahaging ito ay dapat na maikli lamang ngunit malinaw at direkta ang punto. Dapat na nakapaloob dito ang paglalarawan ng iyong pamayanan at kung paanong makatutulong sa pangangailangan ng pamayanan ang panukalang proyektong iyong ibinigay. Suriin Narito ang halimbawa ng panukalang solusyon para sa suliranin ng isang barangay. Suliranin # 1 1. Paglaganap ng sakit na dengue Mga bagay na kailangan: a.Pagtuturo sa mga mamamayan tungkol sa pangangalaga sa kalinisan ng kapaligiran upang maiwasan ang dengue b. Pagsagawa ng fumigation apat nab eses sa isang tao. Suliranin # 2 2. Kakulangan ng suplay ng tubig Mga bagay na kakailanganin: a. Pagtuturo sa mga mamamayan sa wastong paggamit at pagtitipid ng tubig/ b. Pagpapagawa ng poso para sa bawat purok ng barangay. Ano ang napansin mo sa ibinigay na halimbawa? Ang isang suliraning pampamayanan ay maaaring may dalawa o higit pang solusyon. SAGUTIN: PAGTUKOY NG PANGANGAILANGAN SA PAMAYANAN: Ano-anong mga bagay ang kailangang-kailangan ng iyong barangay o lungsod ? May mga suliranin ba ito na nangangailangan ng agarang lunas? Mag-isip ng dalawang suliraning kinakaharap ng iyong barangay o lungsod ngayon. 1.________________________________________________________________________ 2. _______________________________________________________________________ Pansinin ang halimbawa : Sa Brgy. Pagkakaisa,ang dalawang suliraning nararanasan ng mga mamamayan ay ang sumusunod: 1. Paglaganap ng sakit na dengue 2. kakulangan ng suplay ng tubig Mula sa nabanggit na suliranin ay itala ang mga kailangan ng Barangay Pagkakaisa upang malutas ang kanilang mga suliranin. Suliranin # 1 1. ______________________________________________________________________ Ang mga bagay na kailangan: a. ________________________________________________________________ b. ________________________________________________________________ 3 Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com) lOMoARcPSD|19368326
 • 12. Suliranin # 2 2. ______________________________________________________________________ Ang mga bagay na kailangan: a. _______________________________________________________________ b. _______________________________________________________________ Pagyamanin PAGKILALA SA NILALAMAN NG PANIMULA NG PANUKALANG PROYEKTO: Panuto: Matapos makilala ang mga pangangailangan, problema o suliranin, sumulat ka na ng Panimula sa Panukalang Proyekto –Tinatawag ito ng sulatin na “Pagpapahayag ng Suliranin” Tunghayan ang halimbawang nakatala sa ibaba. Isa ang Barangay Bacao sa mabilis na umuunlad na barangay ng bayan ng General Trias sa Cavite. Ito ay nananatiling pamayanang agrikultural bagamat unti-unti na ring nagsusulputan ang mga pabrika sa lugar na ito. Isa sa mga suliraning nararanasan ng Barangay Bacao sa kasalukuyan ay ang malaking pagbaha tuwing panahon ng tag-ualn Ito ay nagdudulot ng malaking problema sa mga mamamayan tulad ng pagkasira ng kanilang mga bahay ,kagamitan,at maging ng mga pananim. Ang pangunahing sanhi ng pagbaha ay ang pag-apaw ng tubig sa ilog na nanggagaling sa bundok. Dahil dito, nangangailangan ang barangay ng isang breakwater o pader na pipigil sa mabilis na pag- apaw ng tubig mula sa ilog . Kung ito ay maipatatayo , tiyak na di na kakailanganin pang ilikas ang mga mamamayan sa ligtas na lugar. Higit sa lahat ,maiiwasan din ang patuloy na pagguho ng mga lupa sa tabi ng ilog. Kailangang maisagawa na ang proyektong ito sa madaling panahon para sa kapakanan at kaligtasan ng mga mamamayan. Gawain: Kilalanin ang nilalaman ng panukalang proyekto sa ibinibigay ng halimbawa sa itaas . Isulat ito sa sagutang papel. A.Maikling paglalarawan ng pamayanan: B.Suliraning naranasan nito C.Pangangailangan upang masolusyunan ang nabanggit na suliranin: D. Benepisyo o mga kabutihang dulot Isaisip PAGBUBUOD : Isulat sa isang talata ang kabuoan ng kaalamang naibabahagi sa iyo sa araling ito. Isagawa PAGBUO NG PAHAYAG: Panuto: Muling isulat ang mga sumusunod na mga pahayag ng suliranin. Pansining masalita, ang mga ito kaya hindi maliwanag ang nais iparating. Siguraduhing ang iyong pahayag ng suliranin ay maikli, malinaw at direkta ang punto.Isulat ito sa sagutang papel. 1. Ako ay humihingi nang may-kababaang-loob sa pamahalaan, upang bigyang halaga ang panukalang ito, dahil mahalagang malaman na ang aming pamayanan ay nangangailangan ng istasyon ng pulis. Lubhang kailangan namin ng istasyon dahil walang lugar para sa amin upang ihain ang mga reklamo o kaya ay kung saan maaaring gawin ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa gawain ng pulisya. 4 Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com) lOMoARcPSD|19368326
 • 13. 2. Kaming mga mamamayan ay lubhang nababahala sa mga krimeng nagaganap sa ating paligid at ang aming pagkabahala ay lumalala dahil sa nitong mga nakaraang buwan, ilan sa mga magnanakaw na nahuli ay inilalagak lamang buong gabi sa bulwagang pambayan na hindi ligtas na paglagyan ng mga kriminal. Sa aming palagay, bilang mga mamamayan ay kailangan namin ng isang lugar kung saan mas siguradong nababantayan ang kulungan upang kami ay makatulog nang mahimbing at makasiguro na ang mga kriminal na iyon ay hindi makakatakas at makagawa pang muli ng mga krimen sa kanilang mga kapwa. 3. Gusto ko lamang bigyang diin ang mga kondisyon ng mga pangunahing kalsada na talaga namang napakasama. Sa katotohanan, ang mga kalsadang ito ay hindi na maituturing na mga kalsada dahil ang mga ito ay imposible nang madaanan ng mga sasakyan. Paano naming maihahatid ang mga bagay na dapat ihatid sa kinauukulan kung napakasama ng kondisyon ng mga kalsadang ito kung saan ang biyahe ay napakahabang katulad ng dalawang balik. At hindi na kailangang sabihin na ang mga produktong dapat ihatid ay mga delikadong produkto at hindi ligtas dahil kinakailangan pang magpalipat-lipat dahil nga sa kundisyon ng mga daan, at lalo pa ang mga taong sumasakay lamang sa mga pampublikong sasakyan. Tayahin Panuto :PAGPIPILI : Isipin mo na sa iyong barangay ay mayroon lamang iisang linya ng telepono. Lagi itong abala /busy dahil sa dami ng mga taong gumagamit nito. Kung sa ganoon, kailangan pa ng isang linya upang mas maraming tao ang makagamit nito. Nakatala sa ibaba ang mga posibleng dahilan kung bakit kailangan ng aming barangay ang isa pang linya ng telepono. Pumili ng dalawang pinakamagandang dahilan upang makumbinsi mo ang pamahalaang suportahan ang pangangailangang ito. Isulat ito sa sagutang papel. Mas malaki ang kikitain ng kompanyang magkakabit ng telepono dahil mas maraming tao ang makagagamit nito. Magbibigay ito ng libangan sa kabataan dahil gusting-gusto nilang gumamit ng telepono. Mas mabilis na matatanggap ang mahalagang tawag dahil sa karagdagang linya ng telepono. Upang mabigyan ng trabaho ang mga electrician sa lugar – ang pagkakabit ng poste at mga kable ng telepono. Mas maraming transaksiyong pangkalakalan ang magagawa sa telepono. Maraming mag-aaral ang gumagamit dahil sa Blended Learning ng Kagawaran ng Edukasyon bunga ng COVID-19 Pandemya. Karagdagang Gawain: PAGSULAT: Batay sa pangangailangang nakasaad sa unang bahagi ng pagsasanay (Suriin p. 3) pumili ng isa sa iyong mga sagot at gumawa ng isang epektibong pagpapahayag ng suliranin sa bondpaper/sagutang papel 5 Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com) lOMoARcPSD|19368326
 • 14. Aralin Akademikong Sulatin: 2 Pagsulat ng Katawan ng Panukalang Proyekto Alamin Pagkatapos ng araling ito, inaasahang maisasagawa ng mga mag-aaral ang sumusunod: 1.Nakikilala ang iba’t ibang akademikong sulatin ayon sa: (a) Layunin (b) Gamit (c) Katangian (d) Anyo CS_FA11/12PN-0a-c-90 2.Nakasusunod sa istilo at teknikal na pangangailangan ng pagsulat ng katawan ng panukalang proyekto. CS_FA11/12PU-0d-f-93 3.Nakasusulat ng katawan ng panukalang proyekto batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika .CS_FA11/12WG-0p-r-93 Subukin PAGKILALA SA LAYUNIN AT PARAAN NG PANUKALANG PROYEKTO: Panuto: Basahin at unawain ang pahayag. Piliin ang titik A- kung ang pangungusap ay para Layunin at B para sa paraan. Isulat ito sa sagutang papel. ____ 1. Mapalawig ang mga tubo mula sa pangunahing linya ng tubig ____ 2. Mabigyan ng lugar ang mga mamamayan kung saan maaaring idaos ang mga pagtitipon ____ 3. Paglalagay ng humps sa road intersections ____ 4. Mapabuti ang kaligtasan ng mamamayan sa gabi ____ 5. Mabigyan ang mga mamamayan ng karapatang malaman ang mga impormasyon at pangyayari ____ 6. Pag-aayos ng mga bahaging elektrikal sa mga poste ng ilaw ____ 7. Pagbibigay ng tuluy-tuloy na suplay ng tubig sa mga mamamayan ____ 8. Paggawa ng pundasyon ng bulwagang pambayan ____ 9. Pagbaba ng mga insidente ng aksidenteng may kinalaman sa pagmamaneho ____10. Paggawa ng mga sisidlan ng mga aklat para sa aklatang pambayan. Balikan PAGLALAHAD NG LAYUNIN : Panuto: Sa bawat suliraning nabanggit sa ibaba, magbigay ng isang pangangailangan at layunin nito. Isulat ito sa sagutang papel. Pansining ang sagot sa unang bilang ay ibinibigay na sa inyo. 1. Suliranin: Pagtaas ng bilang ng mga kabataang nalululong sa ipinagbabawal na gamot Pangangailangan: Palaruan ng basketbol Layunin: Nakapaglalaan ng isang palaruan kung saan maaaring gugulin ng kabataan ang kanilang oras nang maiwasan ang pagkagumon sa mga bawal na gamot. 6 Baitang : 12 Markahan : Ikalawa Panahong Igugugol : Ikalimang Linggo Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com) lOMoARcPSD|19368326
 • 15. 2.Suliranin: Paggamit ng Blended Learning Modalities sa pampublikong paaralan bunga ng COVID-19 Pandemiya Pangangailangan :_______________________________________________________________ Layunin: _______________________________________________________________________ 3. Suliranin: Pagtaas ng bilang ng mamamayang walang hanapbuhay sa kasalukuyan. Pangangailangan:_______________________________________________________________ Layunin: _______________________________________________________________________ 4. Suliranin: Maraming mamamayan ang nahahawaan ng COVID-19 na sakit. Pangangailangan:_______________________________________________________________ Layunin:______________________________________________________________________ Tuklasin Pagsulat ng katawan ng Panukalang Proyekto Ito ay binubuo ng: 1.Layunin -Kailangang maging tiyak at isulat batay sa inaasahang resulta ng panukalang proyekto. Ayon kina Jeremy Miner at Lynn Miner (2005) , ang layunin ay kailangang maging SIMPLE. • Specific – bagay na nais makamit o mangyari sa panukalang proyekto • Immediate – tiyak na petsa kung kailan ito matatapos • Measurable – may basehan o patunay na naisakatutuparan ang nasabing proyekto • Practical - solusyon sa suliranin • Logical - paraan kung paano makakamit ang proyekto • Evaluable – nasusukat kung paano makatutulong ang proyekto. 2.Plano ng Dapat Gawin- Matapos maitala ang mga layunin ay maaari nang buoin ang talaan ng mga gawain o plan of action na naglalaman ng mga hakbang na isasagawa upang malutas ang suliranin. Mahalagang maiplano itong mabuti ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng pagsagawa nito kasama ang mga taong kakailanganin sa pagsasakatuparan ng mga gawain. Dapat maging makatotohanan at kailangang ikonsidera ang badyet sa pagsasagawa nito. Makakatulong kung gagamit ng tsart o kalendaryo para markahan ang pagsasagawa ng bawat gawain. Suriin ang plano ng mga gawain sa pagpapatayo ng breakwater o pader para sa Barangay Bacao sa ibaba. 7 Plano ng Paggawa ng Breakwater o Pader para sa Ilog ng Barangay Bacao 1.Pagpapasa ,pag-aaproba ,at paglabas ng badyet (7 araw ) 2.Pagsasagawa ng bidding mula sa mga kontraktor o mangongontrata sa paggawa ng breakwater o pader (2 linggo) ▪ Ang mga kontraktor ay inaasahang magpapasa o magsusumite ng kani- kanilang tawad para sa pagpapatayo ng breakwater kasama ang gagamiting plano para rito. 3.Pagpupulong ng konseho ng barangay para sa pagpili ng kontraktor na gagawa ng breakwater. (1 araw ) ▪ Gagawin din sa araw na ito ang opisyal na pagpapahayag ng napiling kontraktor para sa kabatiran ng nakararami. 4.Pagpapatayo ng breakwater sa ilalim ng pamamahala ng konseho ng Barangay Bacao (3 buwan) Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com) lOMoARcPSD|19368326
 • 16. 3.Badyet – pinakamahalagang bahagi ito ng anumang panukalang proyekto. Ang badyet ay ang talaan ng mga gastusin ( tulad materyales at sweldo sa manggagawa ,allowance sa magbabantay at iba pang kakailanganin sa pagsasakatuparan ng layunin. Mahalagang ito ay mapag-aralang mabuti upang makatipid sa mga gugugulin. Maaaring magsagawa ng bidding sa mga kontraktor na kadalasan ay may panukalang budget para sa gagawing proyekto. Maaaring magkaroon ng tatlo o higit pang bidder na pagpipilian.Ibigay o ipagkatiwala ang proyekto sa kontraktor na magbibigay ng pinakamababang halaga ng badyet.Sa mga karagdagang kagamitan o materyales ,mas makabubuti kung maghahanap muna ng murang bilihan para makatipid din sa mga gastusin. Huwag ding kaligtaang isama sa talaan ng badyet ang iba pang mga gastusin tulad ng sweldo ng mga manggagawa ,.allowance para sa mga magbabantay sa pagsasagawa nito. Mga dapat tandaan sa paggawa ng badyet para sa panukalang proyekto ayon sa mga datos mula sa modyul tungkol sa pagsulat ng panukalang proyekto na may pamagat na “ Paghahanda ng Isang Simpleng Proyekto “ https://eskwelanaga.files.wordpress.com/2011/02 Narito ang halimbawa ng badyet na maaaring gamitin sa pagpapagawa ng breakwater ng Brgy.Bacao. Mga Gastusin Halaga I.Halaga ng pagpapagawa ng breakwater batay sa isinumeti ng napiling kontraktor (kasama na rito ang mga materyales at sweldo ng mga trabahador ) Php 3,200,000.00 II.Gastusin para sa pagpapasinaya at pagbabasbas nito. Php 20,000.00 Kabuoang Halaga Php 3,220,000.00 Ano ang natutuhan mo sa paghahanda ng isang panukalang badyet? Sa palagay mo ba ay mahirap itong gawin? Hindi ito mahirap kung isasaisip mo ang mga sumusunod: 1. Gawing simple at malinaw ang iyong badyet. Dapat na malaman agad ng ahensiyang magtataguyod ang mga bahagi nito. Ang mahahalagang detalye ng gastusin ay dapat na malinaw ang pagkakasaad. 2. Ayusing mabuti ang iyong panukala. Pagpangkat-pangkatin ang mga gastusin ayon sa klasipikasyon ng mga ito. Siguraduhing nakahanay ang mga halaga upang madaling sumahin ito. 3. Gumawa ng pag-aaral ng mga ahensiyang nagtataguyod ng mga proyekto at alamin ang mga bagay na kailangan sa panukala at ang halagang kanilang tinutustusan upang makasama ang iyong panukala sa kanilang itataguyod. Sa ganitong paraan mas malaki ang tsansang maaprobahan ang iyong proyekto. Maaari ka ring manghingi ng kopya ng mga naaprobahan nilang mga proyekto upang maikumpara ang gawa mo. 4. Ihanda ang iyong badyet hanggang sa huling sentimo. Ang mga ahensiyang nagtataguyod ng mga proyekto ay kadalasang gumagawa ng pag-aaral para sa itataguyod nilang proposal. 5. Siguraduhing tama ang lahat ng kukuwentahin. Mangangahulugan ito ng iyong integridad at karapat-dapat na pagtitiwala para sa iyo. Paglalahad ng Benepisyo ng Proyekto at mga Makikinabang nito Mahalagang maging espesipiko sa tiyak na grupo ng tao o samahang makikinabang sa pagsasakatuparan ng layunin hal. Mga bata, mamamayan,kababaihan ,magsasaka,mahihirap na pamilya,mga negosyante at iba pa.Maaari na ring isama sa bahaging ito ang katapusan o kongklusyon ng iyong panukala. Sa bahaging ito, ay maaaring ilahad ang mga dahilan kung bakit dapat aprobahan ang ipinasang panukalang proyekto .Tunghayan ang halimbawang nakasulat sa ibaba. Paano Mapakinabangan ng Barangay Bacao ang panukalang proyekto? Ang pagpapatayo ng breakwater o pader sa ilog ay magiging kapaki-pakinabang sa lahat ng mamamayan ng Brgy.Bacao. Ang panganib sa pagkawala ng buhay dahil sa panganib na dulot ng baha ay masosolusyunan. Di na makararanas ang mga mamamayan ng pagkasira ng kanilang tahanan at mga kagamitan na tunay na nagdudulot ng malaking epekto sa kanilang pamumuhay.Higit sa lahat, magkakaroon na ng kapanatagan ang puso ng bawat isa tuwing sasapit ang tag-ulan dahil alam nilang hindi agad aapaw ang tubig sa ilog sa tulong ng mga opapatayong mga pader. Balangkas ng Panukalang Proyekto 1. Pamagat ng Panukalang Proyekto - hinango sa inilahad na pangangailangan bilang tugon sa suliranin 2. Nagpadala- tirahan ng sumulat ng paanukalang proyekto 3. Petsa- araw kung kailan ipinasa ang panukalang papel isinama na rin kung gaano katagal gagawin ang proyekto. 8 Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com) lOMoARcPSD|19368326
 • 17. 4. Pagpapahayag ng Suliranin- nakasaad ang suliranin at kung bakit dapat maisagawa o maibigay ang pangangailangan, 5. Layunin – dahilan o kahalagahan kung bakit isagawa ang panukala 6. Plano na dapat gawin- talaan ng pagkakasunod-sunod ng mga gawaing para pagsasakatuparan ng proyekto gayundin ang petsa at bilang ng araw na gagawin ang bawat isa. 7. Badyet- kalkulasyon ng mga guguling gagamiti sa pagpapagawa ng proyekto 8. Paano mapakinabangan ng pamayanan o samahan ang panukalang proyekto- konklusyon ng panukala kung saan nakasaad dito ang mga taong makikinabang ng proyekto at benepisyong makukuha nila mula rito. Ailene Baisa-Julian et.al Pinagyamang Pluma Filipino sa Piling Larangan (Akademik )Phoenix Publishing 2016 Suriin PAGBIBIGAY-DESISYON: Panuto: Balikan ang “Plano ng Paggawa ng Breakwater o Pader para sa Ilog ng Barangay Bacao ” sa pahina 7. Kung ikaw ang tagapagtaguyod at batay sa plano ng mga gawain, aaprobahan mo ba at susuportahan ang panukalang proyekto para sa barangay? Bakit ? at Bakit hindi? .Isulat ito sa sagutang papel. Pagyamanin PAGKILALA SA PANGANGAILANGAN SA PAMAYANAN AT BADYET PROPOSAL : A. Batay sa nailahad mong suliranin na nakatala sa Suriin p.3 sa aralin 1 . Pumili ng isa nito at isulat sa sagutang papel ang mga bagay na kakailanganin sa pagpapatayo o paggawa nito, kasama ang kaakibat na halaga ng mga ito. Maaari kang magtanong sa isang mangongontrata o sa isang taong mapagkakatiwalaan tungkol dito. Siguraduhing ang mga nakatalang halaga ay makatotohanan. B. Maghanda ng badyet para sa proposal sa mga sumusunod na gastusin. Maaaring sundan ang badyet na nasa pahina 8. Magtalaga ng mga pangalan para sa mga pangkat ng gastusin upang maging maayos ang iyong panukala. Gumamit ng sagutang papel para sa gawaing na ito. Isaisip Panuto: PAGBUBUOD : Isulat sa sagutang papel ang isang talata ng kabuoan sa kaalamang naibabahagi sa iyo sa araling ito. Isagawa PANANALIKSIK: 1.Magsaliksik ka ng panukalang proyekto mula sa silid-aklatan , websites at iba pang paghahanguan. 2.Magpasa ka ng kopya nito.(hard copy) 3. Ihambing ang pagkakatulad at pagkakaiba sa kabuoang obserbasyon mo sa nasaliksik at sa iyong natutunan sa araling ating natalakay. Isulat ito sa sagutang papel.Gamitin ang venn diagram para sa kasagutan. 9 Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com) lOMoARcPSD|19368326
 • 18. Tayahin AYOS KRONOLOHIKAL SA PANUKALANG PROYEKTO : Panuto: Isaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ang panukalang proyekto. Isulat ang titik A-J sa sagutang papel. ______1. 324 Purok 10,Tiburcio Luna Avenue Barangay Bacao General Trias ,Cavite ______2. Haba ng Panahong Guguglin: 3 buwan at kalahati ______3. Makapagpagawa ng breakwater o pader na makatutulong upang mapigilan ang pag-apaw ng tubig sa ilog upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan at maging ang kanilang mga ari-arian at hanapbuhay sa susunod na mga buwan. ______4. PANUKALA SA PAGPAPAGAWA NG BREAKWATER PARA SA BARANGAY BACAO ______5. Isa ang Barangay Bacao sa mabilis na umuunlad na barangay ng bayan ng General Trias sa Cavite. Ito ay nananatiling pamayanang agrikultural bagamat unti-unti na ring nagsusulputan ang mga pabrika sa lugar na ito. Isa sa mga suliraning nararanasan ng Barangay Bacao sa kasalukuyan ay ang malaking pagbaha tuwing panahon ng tag-ualn Ito ay nagdudulot ng malaking problema sa mga mamamayan tulad ng pagkasira ng kanilang mga bahay ,kagamitan,at maging ng mga pananim. Ang pangunahing sanhi ng pagbaha ay ang pag-apaw ng tubig sa ilog na nanggagaling sa bundok. Dahil dito, nangangailangan ang barangay ng isang breakwater o pader na pipigil sa mabilis na pag-apaw ng tubig mula sa ilog . Kung ito ay maipatatayo , tiyak na di na kakailanganin pang ilikas ang mga mamamayan sa ligtas na lugar. Higit sa lahat ,maiiwasan din ang patuloy na pagguho ng mga lupa sa tabi ng ilog. Kailangang maisagawa na ang proyektong ito sa madaling panahon para sa kapakanan at kaligtasan ng mga mamamayan. _______6. Mula kay Leah Grace L. Delgado _______7 .Ang pagpapatayo ng breakwater o pader sa ilog ay magiging kapaki-pakinabang sa lahat ng mamamayan ng Brgy.Bacao. Ang panganib sa pagkawala ng buhay dahil sa panganib na dulot ng baha ay masosolusyunan. Di na makararanas ang mga mamamayan ng pagkasira ng kanilang tahanan at mga kagamitan na tunay na nagdudulot ng malaking epekto sa kanilang pamumuhay.Higit sa lahat, magkakaroon na ng kapanatagan ang puso ng bawat isa tuwing sasapit ang tag-ulan dahil alam nilang hindi agad aapaw ang tubig sa ilog sa tulong ng mga opapatayong mga pader. _______8. Plano ng Paggawa ng Breakwater o Pader para sa Ilog ng Barangay Bacao 1.Pagpapasa ,pag-aaproba ,at paglabas ng badyet (7 araw ) 2.Pagsasagawa ng bidding mula sa mga kontraktor o mangongontrata sa paggawa ng breakwater o pader (2 linggo) ▪ Ang mga kontraktor ay inaasahang magpapasa o magsusumite ng kani-kanilang tawad para sa pagpapatayo ng breakwater kasama ang gagamiting plano para rito. 3.Pagpupulong ng konseho ng barangay para sa pagpili ng kontraktor na gagawa ng breakwater. (1 araw ) ▪ Gagawin din sa araw na ito ang opisyal na pagpapahayag ng napiling kontraktor para sa kabatiran ng nakararami. 4.Pagpapatayo ng breakwater sa ilalim ng pamamahala ng konseho ng Barangay Bacao (3 buwan) 5.Pagpapasinaya at pababasbas ng breakwater ( 1 araw) ________9. ika-11 ng Disyembre 2015 ________10. Mga Gastusin Halaga I.Halaga ng pagpapagawa ng breakwater batay sa isinumeti ng napiling kontraktor (kasama na rito ang mga materyales at sweldo ng mga trabahador ) Php 3,200,000.00 II.Gastusin para sa pagpapasinaya at pagbabasbas nito. Php 20,000.00 Kabuoang Halaga Php 3,220,000.00 10 Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com) lOMoARcPSD|19368326
 • 19. Karagdagang Gawain PASULAT NG PANUKALANG PROYEKTO: Panuto:Gumawa ka ng iyong sariling panukalang proyekto. Maaari mong ipagpatuloy ang nasimulan mo nang gawain o malaya kang pumili ng bagong papaksain ayon sa suliranin sa iyong paaralan o pamayanan. Isulat ito sa sagutang papel at siguraduhing masunod ang mga bahagi ng pagsulat nito. Lagom: ➢ Ang panukalang proyekto ay isang nakasulat na mungkahi at siyang ihaharap sa mga taong makatutulong sa pagkamit ng layunin para sa pamayanan. ➢ Ang panimula, ang unang bahagi ng iyong panukalang proyekto, ang magiging paksa ng araling ito. Dito mo tutukuyin ang kaukulang pangangailangan ng iyong pamayanan. Batay rito, maaari mo nang mailahad ang layunin ng iyong proposal. Dapat ay nakasaad din kung bakit mo ipinapalagay na ito ay mahalagang pangangailangan. ➢ Ang bahaging ito ay dapat na maikli lamang ngunit malinaw at direkta ang punto. Dapat na nakapaloob dito ang paglalarawan ng iyong pamayanan at kung paanong makatutulong sa pangangailangan ng pamayanan ang panukalang proyektong iyong ibinigay. ➢ Ang pangangailangan ay isang kakulangan. Isa itong bagay na gusto mong makamit sa hinaharap. ➢ Ang pahayag ng suliranin ay tumutukoy sa mga pangangailangang nais tugunan ng proyekto. Nagsasaad rin ito kung bakit mahalaga ang proyekto. ➢ Ang magandang pagpapahayag ng suliranin ay maikli, malinaw at direkta ang punto. ➢ Ang layunin ay ang bagay na gusto mong makamit. Kapag nakamtan na ito, natugunan na ang pangangailangan. ➢ Matagumpay lamang ang isang proyekto kung natugunan ang mga layunin at pangangailangan nito. ➢ Ang plano ng dapat gawin ay isang detalyadong pagsasalarawan ng lahat ng gagawin na may kinalaman sa panukalang proyekto, kasama dito ang panahong iyong gugugulin. ➢ Alamin ang iyong proyekto. Isama lamang sa badyet ang mga bagay na mahalaga para dito. ➢ Sa paggawa ng badyet, siguruhing nakapaloob dito ang lahat ng mahalagang gastusin. ➢ Ang bahagi ng panukalang may pamagat na “Paano Mapapakinabangan ng Aking Pamayanan ang Panukalang Ito” ay naglalaman ng pagsusuri ng proyekto. ➢ Ang bahaging ito ay nagsasaad kung sinu-sino ang mga makikinabang sa proyekto at ano ang kanilang aktuwal na makukuha rito. ➢ Ang walong bahagi ng proyekto ayon sa kanilang pagkakasunod-sunod ay: pamagat, nagpadala, petsa, pagpapahayag ng suliranin, layunin, plano ng paggawa, badyet at “paano mapapakinabangan pamayanan ang panukalang ito”. 11 Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com) lOMoARcPSD|19368326
 • 20. PANGWAKAS NA PAGTATAYA A. 1-5: Sagutin ang mga katanungan na susubok sa iyong natutunan .Nakatala sa ibaba ang limang pangunahing bahagi ng panukalang proyekto. Piliin ang tamang sagot sa mga sumusunod na pahayag . *** Pambungad/ Background/ Mga Dahilan ng Panukala ***Pahayag ng Suliranin at Layunin ng Panukala ***Mga Planong Pagkilos at Iskedyul ng mga Gagawin ***Badyet Para sa Proyekto ***Kahalagahan ng Panukala 1. Pagpapasinaya at pagbabasbas ng breakwater (1 araw ) 2. Ipagawa ang breakwater o pader na magsisilbing proteksyon sa panahon ng tag-ulan. 3. Pagsusuri sa pangangailangan at mga dahilan ng proposal . 4. Ang sanhi ng pagbaha ay ang pag-apaw ng tubig sa ilog na nangagaling sa bundok. 5. Paghiling ng P100,000 sa loob ng tatlong buwan B. 6-10 : Punan ng tamang sagot ang katanungan . 6. Kailangang maging tiyak at isulat batay sa inaasahang resulta ng panukalang proyekto. Ito ay kailangang maging SIMPLE . 7. Isa-isahin ang akmang salitang nakapaloob sa akronim na SIMPLE. 8. Ito ay talaan ng pagkakasunod-sunod ng mga gawaing para pagsasakatuparan ng proyekto gayundin ang petsa at bilang ng araw na gagawin ang bawat isa. 9. Ano-anong katangian ang dapat taglayin ng isang taong bumubuo sa paggawa panukalang proyekto? 10.Ito ay unang bahagi ng iyong panukalang proyekto at ang magiging paksa ng araling ito. Dito mo tutukuyin ang kaukulang pangangailangan ng iyong pamayanan. Batay dito, maaari mo nang mailahad ang layunin ng iyong proposal. Dapat ay nakasaad din kung bakit mo ipinapalagay na ito ay mahalagang pangangailangan. 12 Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com) lOMoARcPSD|19368326
 • 22. Mga Sanggunian Aklat Ailene Baisa-Julian et.al Pinagyamang Pluma Filipino sa Piling Larangan (Akademik )Phoenix Publishing 2016 Pamela C.Constantino et.el Filipino sa Piling Larangan (Akademik)Rex Book Store 2016 Edition Module DepEd CDO SHARED Options Learning Activities Internet Sites https://eskwelanaga.files.wordpress.com/2011/02 14 Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com) lOMoARcPSD|19368326
 • 23. Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: Department of Education – Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR) DepEd Division of Cagayan de Oro City Fr. William F. Masterson Ave Upper BalulangCagayan de Oro Telefax: ((08822)855-0048 E-mail Address: cagayandeoro.city@deped.gov.ph Downloaded by Jennilyn Desabille (jengganda.desabille@gmail.com) lOMoARcPSD|19368326