esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf

Edukasyon sa Pagpapakatao 7 Module 6

Edukasyon
sa Pagpapakatao
Unang Markahan – Modyul 6:
Paunlarin mga Talento
at Kakayahan
7
Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikapitong Baitang
Alternative Delivery Mode
Unang Markahan – Modyul 6: Paunlarin mga Talento at Kakayahan
Unang Edisyon, 2020
Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng
karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan
muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito
ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay
ang pagtakda ng kaukulang bayad.
Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name,
tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay
nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang
makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at
mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay
kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.
Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang
paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon
Kalihim: Leonor Magtolis Briones
Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio
Inilimbag sa Pilipinas ng ________________________
Department of Education – MIMAROPA Region
Office Address: Meralco Avenue corner St. Paul Road, Pasig City
Telephone Number: (02) 6314070
E-mail Address: mimaropa.region@deped.gov.ph
Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul
Mga Manunulat: Deo C. Ilagan
Editor: Loida S. Pigon
Tagasuri: Irnanie A. Enrico, Heide C. Layas, Leonila V. Orpilla
Tagaguhit: Mark Carlo Ledesma, Leorick Miciano, Khristine S. Lacsamana
Tagalapat: Khristine S. Lacsamana
Tagapamahala: Benjamin D. Paragas
Atty. Suzzette T. Gannaban-Medina
Susana M. Bautista
Cynthia Eleanor G. Manalo
Mariflor B. Musa
Melbert S. Broqueza
Danilo C. Padilla
Annabelle M. Marmol
Domingo L. Mendoza, JR.
Elmer P. Concepcion
Loida S. Pigon
7
Edukasyon
sa Pagpapakatao
Unang Markahan – Modyul 6:
Paunlarin mga Talento
at Kakayahan
ii
Paunang Salita
Para sa tagapagdaloy:
Malugod na pagtanggap sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao-
Baitang Pito ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling
pinamagatang Ako Ngayon!
Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga
edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang
gurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang
itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili,
panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral.
Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa
mapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan,
bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang
mga kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga
pangangailangan at kalagayan.
Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang
mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan
at itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang
sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at
gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa
modyul.
iii
Para sa mag-aaral:
Malugod na pagtanggap sa Araling Panlipunan-Baitang Pito ng Alternative
Delivery Mode (ADM) Modyul na pinamagatang Ako Ngayon!
Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin.
Sa pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at
magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na
ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga
kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay
nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay.
Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin
nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan.
Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.
Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan.
Alamin Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga
dapat mong matutuhan sa modyul.
Subukin Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung
ano na ang kaalaman mo sa aralin ng
modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng
tamang sagot (100%), maaari mong laktawan
ang bahaging ito ng modyul.
Balikan Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral
upang matulungan kang maiugnay ang
kasalukuyang aralin sa naunang leksyon.
Tuklasin Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay
ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad
ng isang kuwento, awitin, tula, pambukas na
suliranin, gawain o isang sitwasyon.
Suriin Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling
pagtalakay sa aralin. Layunin nitong
matulungan kang maunawaan ang bagong
konsepto at mga kasanayan.
Pagyamanin Binubuo ito ng mga gawaing para sa
malayang pagsasanay upang mapagtibay ang
iyong pang-unawa at mga kasanayan sa
paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot
mo sa pagsasanay gamit ang susi sa
pagwawasto sa huling bahagi ng modyul.
iv
Isaisip Naglalaman ito ng mga katanungan o
pupunan ang patlang ng pangungusap o
talata upang maproseso kung anong
natutuhan mo mula sa aralin.
Isagawa Ito ay naglalaman ng gawaing makatutulong
sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman
o kasanayan sa tunay na sitwasyon o
realidad ng buhay.
Tayahin Ito ay gawain na naglalayong matasa o
masukat ang antas ng pagkatuto sa
pagkamit ng natutuhang kompetensi.
Karagdagang
Gawain
Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong
panibagong gawain upang pagyamanin ang
iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang
aralin.
Susi sa Pagwawasto Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat
ng mga gawain sa modyul.
Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang:
Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:
1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang
marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel
sa pagsagot sa mga pagsasanay.
2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing
napapaloob sa modyul.
3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.
4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at
sa pagwawasto ng mga kasagutan.
5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.
6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang
sagutin lahat ng pagsasanay.
Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito,
huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka
rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid o sino
man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa
iyong isipang hindi ka nag-iisa.
Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng
makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa
kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!
Sanggunian
Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa
paglikha o paglinang ng modyul na ito.
1
Aralin
1
Paunlarin mga Talento
at Kakayahan
Alamin
Ngayon naman sa modyul na ito ay matutuklasan natin na ang talent at
kakayahan ay mga kaloob na dapat paunlarin. Mahalaga lamang na mahubog ang
tiwala sa sarili upang magampanan ang tungkulin sa pamayanan.
Sa modyul na ito, inaasahang maipapamalas mo ang mga sumusunod
nakaalaman, kakayahan at pag-unawa:
a. Napapatunayan na nag pagtuklas at pagpapaunlad ng mga aking talento
at kakayahan ay mahalaga sapagkat ang mga ito ay mga kaloob na kung
pauunlarin ay mahuhubog ang sarili tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa
sarili, paglampas sa mga kahinaan, pagtupad ng mgatungkulin, at
paglilingkod sa pamayanan. (EsP7PS-Id-2.3)
b. Naisasagawa ang mga gawaing angkop sa pagpapaunlad ng sariling mga
talento at kakayahan. (EsP7PS-Id-2.4)
Subukin
A. Panuto: Piliin at bilugan ang titik na may tamang sagot. Isulat ang sagot sa isang
malinis na papel.
1. Ayon kay Professor Erickson, napapatunayan ang kahusayan ng tao sa
pamamagitan ng ______.
A. karanasan
B. pinag- aralan
C. tiwala sa sarili
D. masusing pagsasanay
2
2. Ito ay pagkagusto o pagiging masaya sa ating ginagawa.
A. tiyaga
B. mithiin
C. hilig
D. tiwala
3. Ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay nababago ng ____.
A. pera
B. panahon
C. siyensya
D. lugar
4. Ang pag- unlad ng tao ay nagsisimula sa _____.
A. pamilya
B. paaralan
C. sarili
D. kapwa
5. Alin sa sumusunod na kasabihan ang may kaugnayan sa talento at
kakayahan?
A. Time is Gold
B. The feeling is mutual
C. Honesty is the best Policy
D. Practice makes Perfect
B. Panuto: Isulat sa sagutang papel ang iba’t ibang uri ng talino sa katapat na
larangang nakasulat sa mga sumusunod na bilang.
1. Arkitektura
2. Abogasya
3. Politika
4. Mamamahayag
5. Karpentero
6. Musikero
7. Negosyante
8. Magsasaka
9. Social Worker
10.Guro
11.Philosopher
12.Kompositor ng awit
13.Theorist
14.Manggagamot
15.Researcher
3
Balikan
Gawain 1. Pangarap Ko!
Panuto: Gumuhit ng sariling simbolo na iyong gusto tungkol sa larangan na nais
mong maabot. Ilagay sa loob ng larawan na iyong ginuhit ang nais mong larangan,
ang iyong dahilan kung bakit ito ang nais mo at mga gagawing hakbang upang ito
ay iyong makamit. Gawin ito sa isang malinis na papel o sa iyong “journal notebook”.
PAMANTAYAN PARA SA PAGGAWA NG LARAWAN
Pamantayan Deskripsyon Puntos
Natamong
Puntos
Nilalaman
Naipakita at naipaliwanag nang
mahusay ang larawan na nais
maabot, dahilan kung bakit ito
ang nais, at gagawing hakbang
upang maabot ito.
10
Kaangkupan ng
Konsepto
Maliwanag at angkop ang
mensahe ng paglalarawan ng
konsepto tungkol sa larangan
na nais maabot, dahilan at
hakbang para maabot ito.
10
Pagkamalikhain
Orihinal ang ideyang ginamit sa
paggawa ng larawan.
10
Kabuuang
Presentasyon
Malinis at maayos ang
kabuuang larawang ginawa.
5
Pagkamalikhain
Ang pagguhit at konsepto at
simbolong ginamit ay
nakatulong nang lubos upang
maipahayag ang mensahe at
konsepto.
5
Kabuuang Puntos 40
4
Tuklasin
Gawain 2. Talento Mo Pagyamanin
Lahat tayo ay may mga kakayahan at talento sa buhay. Ngunit, paano natin
ito tinutuklas at pinagyayaman?
Panuto: Suriin ang sarili at isipin ang mga kakayahan at talento na mayroon ka.
Ilista ang mga ito sa kulom ng talento at kakayahan at magbigay ng mga
pamamaraan na iyong magagawa upang mapagyaman o mapaunlad ang mga
ito.Ilagay ang sagot sa iyong “journal notebook”.
Talento Kakayahan Paano Mo Pinagyayaman?
Pamantayan sa Paggawa
Orihinalidad – 5 puntos
Nilalaman – 5 puntos ( nakapagbigay ng 1-2 = 3 puntos at
3 o higit = 5 puntos)
Pagkamalikhain – 5 puntos
Kabuuan = 15 puntos
5
Suriin
Unawain at pagnilayan ang mga sumusunod na babasahin. Magkaroon ng
masayang pag-aaral at ikintal sa isip at puso ang mga hatid na mensahe. Simulan
na at kayang kaya mo yan!
Likas ang mga talento at kakayahan ngunit kailangang paunlarin ang mga ito
sa pamamagitan ng pagsasanay (practice). Si Professor Erickson at kaniyang grupo
ay nagsagawa ng mahabang pag- aaral ng mga sikat at matagumpay na personalidad
sa iba’t ibang larangan. Dalawang mahalagang bagay ang natuklasan nila :
Una, kadalasan di sapat ang likas na kakayahan upang maging bihasa at
matagumpay sa anumang larangan. Ang kanilang pagtatagumpay at kahusayan ay
bunga ng masusi at matamang pagsasanay. Wika nga sa Ingles “Practice makes
perfect”.
Ikalawa, bukod sa talento o kakayahan, mahalaga rin na tayo ay may interes
o hilig sa ating larangang pinasok. Dapat na tayo ay masaya sa ating ginagawa upang
magkaroon tayo ng inspirasyon o motibasyon na lampas o higitan pa ang ating
natural na kakayahan. Ito ay upang maging angat tayo sa iba tungo sa paglilingkod
sa kapwa at pakikibahagi sa pamayanan.
Ano nga ba ang tiwala sa sarili o “self- confidence”? Ang tiwala sa sarili ay
ang paniniwala sa sariling kakayahan. Ito ay tiwala sa sariling kakayahan na
matatapos ang isang gawain nang may kahusayan. Ilan sa mga bagay na dapat
nating malaman tungkol sa tiwala sa sarili ay ang sumusunod:
a. Ang tiwala sa sarili ay hindi namamana, ito ay natutuhan.
b. Hindi ito pangkalahatan, bagkus ay may iba’t ibang antas tayo ng
tiwala sa sarili sa iba’t ibang sitwasyon at gawain.
c. Nagbabago ito sa paglipas ng panahon. Maaari itong tumaas o bumaba ayon
sa ating mga karanasan sa buhay.
d. Hindi ito nakasalalay sa mga bagay na labas sa ating sarili gaya halimbawa
ng pagiging mayaman o paglkakaroon ng mga taong nagmamahal sa atin.
Ang Lakas ng Agila
May kwento tungkol sa buhay ng agila. Ang agila ay maaring mabuhay ng
pitumpong taon. Subalit para maabot iyon ay kailangan niya ng isang matinding
pagpapasya. Pagpapasya na pagmumulan ng matinding proseso ng pagbabago. Ang
Pagpapasya na mabuhay o mamatay. Mamamatay siya kung ayaw na niyang
mapalitan ang kanyang lumang balahibo, tuka at kuko. Kung nais naman niyang
madagdagan pa ang buhay, kailangan niyang lumipad sa isang mataas na bundok.
6
Sa tuktok ng bundok siya gagawa ng kanyang pugad at dito magsisimula ang
mga pagbabago sa kanya. Una, kailangan na ihampas niya ang kanyang tuka sa
bato para mapalitan ng bago. Pangalawa, tanggalin niya ang lumang balahibo sa
may pakpak at katawan. At panghuli, matanggal ang lumang kuko para magamit
niya ng maayos.
Pagkatapos ng matinding pagbabago sa agila, dito magsisimula ang panibago
at mahabang buhay ng paglipad na may lakas at kapangyarihang harapin ang mga
pagsubok sa buhay.
Ayon kay Covey ( Seven Habits of Highly effective Teens, 1998) ang pag-
uunlad ng mga kakayahan ay nagsisimula sa ating sarili. Isang mabisang paraan
upang masimulan ang daan sa pagpapaunlad ng sarili ay ang paggawa ng plano o
mga hakbang sa pagkamit nito. Sabi nga ni Covey, “Begin with the end in mind”.
Isang halimbawa ay ang paggawa ng Plano sa Pagpapaunlad ng sarili o “Personal
Development Plan”. Ito ay tulad ng isang mapa na gabay sa paglalakbay tungo sa
pagpapaunlad ng sarili. Ito ay pagtatakda rin ng tunguhin (goal) tungo sa
pagpapaunlad ng sarili. Dapat taglay nito ang mga bahagi ng ating sarili na dapat
nating paunlarin o kahinaang kailangang malampasan, kasanayang kailangang
natutuhan at mga talento.
Kakayahang kailangang paunlarin. Madali lang ang paggawa ng Plano sa
pagpapaunlad ng sarili:
Una, dapat nating tukuyin kung nasaan na tayo ngayon. Anu- ano ang ating
mga kalakasan at kahinaan?
Ikalawa, tukuyin kung saan natin nais o kailangang tumungo. Anong aspeto
ang kailangang paunlarin, alin ang dapat unahin.
At sa huli, kailangang lapatan ito ng mga paraan kung paano isasagawa ang
mga pagbabago. Maaaring ang pinakamahirap sa bahagi nito ay ang pagtukoy at
pagtanggap sa ating kahinaan. Kung magagawa natin ito, mas magiging madali na
ang iba pang bahagi.
7
Pagyamanin
Gawain 3. Plano Ng Buhay
Panuto: Gumawa ng iyong PLANO NG BUHAY, punan ng sagot ayon sa hinihingi sa
bawat kahon. Ilagay ito sa iyong “journal notebook”.
Pangarap Mo/ Nais
sa Buhay
Mga Tao na
Maaring Tumulong
sa Iyo sa Pagkamit
Nito
Talento o
Kakayahan Na
Gagamitin Mo
At Ilang Taon ang
Ilalaan Mo para
Marating Ito
Mga Hakbang o
Gagawing paraan
upang Ito ay
Matupad
PAMANTAYAN SA PAGWAWASTO
Nilalaman 10 puntos
Pagkamalikhain ng Gawa 5 puntos
Orihinalidad (sariling gawa) 5 puntos
_________________
Kabuuan = 20 puntos
8
Isaisip
Gawain 4. Pagpupunan ng Patlang
Panuto: Sagutin ang hinihingi sa bawat patlang ng pangungusap sa talata gamitin
ang salita sa panaklong na may baliktad na pagkakaayos sa ibaba, ayusin at isulat
sa patlang upang mabuo ang talata. Ang sagot ay ilagay sa “journal notebook”.
Kailangan nating tuklasin ang ating ___________ at _______________. Ito ay sa
(lentato) (yakakahan)
pamamagitan ng masusing ______________ at ___________ sa larangang pinasok.
(sasapagnay) (lighi)
Ang ______________ sa sarili ay paniniwala sa sariling kakayahan na matatapos
(walati)
ang isang gawain nang may kahusayan. Ang paggawa ng ___________.
(nopla)
Sa pagpapaunlad ng sarili ay tulad ng isang mapa na gabay sa paglalakbay tungo sa
maayos na buhay.
Isagawa
Gawain 5. Magpasya!
Panuto: Sa iyong “journal notebook” ito gawin. Punan ang bawat kahon ayon sa
hinihingi.
Mga hinihinging gawain o hakbangin Sagot: Mga Paraan
1. Magbigay ka ng mga paraan na magagawa mo
para mapaunlad ang iyong talento o
kakayahan.
1.
2.
2. Kapag nakakaranas ka ng kabiguan, ginagawa
mong paraan upang ito ay malampasan.
1.
2.
3. Hakbang upang higit na mapapaunlad ang
tiwala mo sa iyong sarili?
1.
2.
4. Nagsisilbing lakas o inspirasyon mo sa inyong
pamilya.
1.
2.
5. Paraan na ginagawa mo upang maibahagi ang
iyong talent/kakayahan sa iba.
1.
2.
9
Tayahin
A. Panuto: Tukuyin sa mga sumusunod na bilang ang tamang letra na tumutukoy
sa pagtuklas at pagpapaunlad ng talento at mga kakayahan. Isulat ang wastong
sagot sa papel sagutan.
1. Ang pag- unlad ng tao ay nagsisimula sa _____.
A. pamilya
B. paaralan
C. sarili
D. kapwa
2. Alin sa sumusunod na kasabihan ang may kaugnayan sa talento at
kakayahan?
A. Time is Gold
B. The feeling is mutual
C. Honesty is the best Policy
D. Practice makes Perfect
3. Ayon kay Professor Erickson, napapatunayan ang kahusayan ng tao sa
pamamagitan ng______.
A. karanasan
B. pinag- aralan
C. tiwala sa sarili
D. masusing pagsasanay
4. Ito ay pagkagusto o pagiging masaya sa ating ginagawa.
A. tiyaga
B. mithiin
C. hilig
D. tiwala
5. Ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay nababago ng ____.
A. pera
B. panahon
C. siyensya
D. lugar
PAMANTAYAN SA PAGGAWA
Nilalaman – 10 puntos
Pagkamalikhain sa Paggawa – 5 puntos
Kalinisan at Kaayusan ng Gawa – 5 puntos
Orihinalidad – 5 puntos (Sariling gawa at walang
pinagtularan)
____________________________
KABUUAN = 25 Puntos
10
B. Panuto: Isulat sa bawat bilang sa inyong papel sagutan ang iba’t ibang uri ng
talino na tinutukoy ng larangan ng hanapbuhay.
1. Arkitektura
2. Abogasya
3. Politika
4. Mamamahayag
5. Karpentero
6. Musikero
7. Negosyante
8. Magsasaka
9. Social Worker
10.Guro
11.Philosopher
12.Kompositor ng awit
13.Theorist
14.Manggagamot
15.Researcher
Karagdagang Gawain
Gawain 6. Ihakbang Mo
Panuto: Magtala ng mga hakbang upang mapaunlad ang iyong mga talento at mga
kakayahan. Ilagay sa tapat nito ang mga tao na maaring gumabay o tumulong sa
iyo. Ilagay ang sagot sa iyong “journal notebook”.
HAKBANG TAONG MAARING TUMULONG
1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
4.____________________________________
5.____________________________________
6.____________________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
PAMANTAYAN SA PAGGAWA
Nilalaman 15 puntos
Orihinalidad 5 puntos
Pagkamalikhain 5 puntos
Kalinisan at Kaayusan Ng Gawa 5 puntos
KABUUAN = 30 Puntos
O, kumusta? Nagawa mo ba nang maayos ang mga Gawain? Kung oo,
magpunta ka na sa susunod na Modyul. Kung hindi, balikan mo ang
mga Gawain sa modyul na ito.
Hingin ang tulong o paggabay ng isang kamag-aral o ng guro.
11
Susi sa Pagwawasto
Tayahin
A.
1.
C
2.
D
3.
D
4.
C
5.
B
Pagyamanin
1.
TALENTO
2.
KAKAYAHAN
3.
PAGSASANAY
4.
HILIG
5.
TIWALA
6.
PLANO
Subukin
A.
1.
D
2.
C
3.
B
4.
C
5.
D
Sagot
sa
B
ng
Subukin
at
Tayahin
1.
visual/spatial
2.
verbal/linguistic
3.
verbal/linguistic
4.
verbal/linguistic
5.
bodily/kinaesthetic
6.
musical/rhythmic
7.
intrapersonal
8.
naturalist
9.
interpersonal
10.interpersonal
11.visual/spatial
12.musical/rhythmic
13.existential
14.mathematical/logical
15.intrapersonal
12
Sanggunian
Project EASE, Edukasyon sa Pagpapahalaga III, Modyul Blg.19 pahina 3/18 1.3.
Hinango Enero 26, 2010 mula sa (http://www.bse.portal)
Tony DiRomualdo. Are Top Performers Born or Made? Hinango Abril 20, 2010
mula sa http://wistechnology.com/article.php?id=2958
Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 7 – Learners; Material; Unang markahan,
pahina 54 -62
Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa:
Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR)
Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex
Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600
Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985
Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph

Recomendados

Ang Misyon ng Pamilya.pptx von
Ang Misyon ng Pamilya.pptxAng Misyon ng Pamilya.pptx
Ang Misyon ng Pamilya.pptxKristelleMaeAbarco3
370 views32 Folien
Ang Biodiversity ng Asya von
Ang Biodiversity ng AsyaAng Biodiversity ng Asya
Ang Biodiversity ng AsyaJann Rainerio Bayocboc
73.3K views25 Folien
The Cold War (Tagalog) von
The Cold War (Tagalog)The Cold War (Tagalog)
The Cold War (Tagalog)History Lovr
61.9K views29 Folien
Karanasan ng mga Kababaihan.pptx von
Karanasan ng mga Kababaihan.pptxKaranasan ng mga Kababaihan.pptx
Karanasan ng mga Kababaihan.pptxPaulineMae5
1.8K views31 Folien
Esp 7 talento at kakayahan sim von
Esp 7 talento at kakayahan simEsp 7 talento at kakayahan sim
Esp 7 talento at kakayahan simwelita evangelista
7.6K views23 Folien
AP 7 DLL Quarter 2 Week 2 SY 18 19 von
AP 7 DLL Quarter 2 Week 2 SY 18 19AP 7 DLL Quarter 2 Week 2 SY 18 19
AP 7 DLL Quarter 2 Week 2 SY 18 19DIEGO Pomarca
7.5K views7 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

lipunang politikal-modyul 2.pptx von
lipunang politikal-modyul 2.pptxlipunang politikal-modyul 2.pptx
lipunang politikal-modyul 2.pptxjoselynpontiveros
148 views28 Folien
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide von
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide DepEd - San Carlos City (Pangasinan)
523.1K views216 Folien
Isip at kilos loob day2 von
Isip at kilos loob day2Isip at kilos loob day2
Isip at kilos loob day2Kokie Tayanes
6.4K views21 Folien
380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docx von
380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docx380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docx
380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docxJakeOblino
1K views3 Folien
ESP 7 Group Activity Narrative von
ESP 7 Group Activity NarrativeESP 7 Group Activity Narrative
ESP 7 Group Activity NarrativeLemuel Estrada
2.5K views1 Folie
BIRTUD AT PAGPAPAHALAGA von
BIRTUD AT PAGPAPAHALAGABIRTUD AT PAGPAPAHALAGA
BIRTUD AT PAGPAPAHALAGALloydGregorAnganOtad
1.2K views19 Folien

Was ist angesagt?(20)

Isip at kilos loob day2 von Kokie Tayanes
Isip at kilos loob day2Isip at kilos loob day2
Isip at kilos loob day2
Kokie Tayanes6.4K views
380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docx von JakeOblino
380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docx380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docx
380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docx
JakeOblino1K views
ESP 7 Group Activity Narrative von Lemuel Estrada
ESP 7 Group Activity NarrativeESP 7 Group Activity Narrative
ESP 7 Group Activity Narrative
Lemuel Estrada2.5K views
Ap gr. 8 q3 ( module 3) - grade 8 learning modules von ApHUB2013
Ap gr. 8 q3 ( module 3) - grade 8 learning modulesAp gr. 8 q3 ( module 3) - grade 8 learning modules
Ap gr. 8 q3 ( module 3) - grade 8 learning modules
ApHUB201323.8K views
Implikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng mga ASYano.pptx von Juliet Cabiles
Implikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng mga ASYano.pptxImplikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng mga ASYano.pptx
Implikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng mga ASYano.pptx
Juliet Cabiles20.7K views
Edukasyon sa pagpapakatao 8 module 2 pagpapalalim von Sherlyn Tapales
Edukasyon sa pagpapakatao 8 module 2 pagpapalalimEdukasyon sa pagpapakatao 8 module 2 pagpapalalim
Edukasyon sa pagpapakatao 8 module 2 pagpapalalim
Sherlyn Tapales29K views
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
LiGhT ArOhL804.1K views

Similar a esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf

esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf von
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdfJenniferTamesaOliqui
97 views23 Folien
esp7_q1_mod7_hilig_ayon_sa_larangan_at_tuon_FINAL07242020.pdf von
esp7_q1_mod7_hilig_ayon_sa_larangan_at_tuon_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod7_hilig_ayon_sa_larangan_at_tuon_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod7_hilig_ayon_sa_larangan_at_tuon_FINAL07242020.pdfJenniferTamesaOliqui
102 views24 Folien
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf von
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdfJenniferTamesaOliqui
125 views25 Folien
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf von
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdfJenniferTamesaOliqui
102 views19 Folien
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf von
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdfAP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdfReinNalyn
24 views30 Folien
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf von
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdfFonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdfNoelPiedad
118 views17 Folien

Similar a esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf(20)

esp7_q1_mod7_hilig_ayon_sa_larangan_at_tuon_FINAL07242020.pdf von JenniferTamesaOliqui
esp7_q1_mod7_hilig_ayon_sa_larangan_at_tuon_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod7_hilig_ayon_sa_larangan_at_tuon_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod7_hilig_ayon_sa_larangan_at_tuon_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf von JenniferTamesaOliqui
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf von JenniferTamesaOliqui
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf von ReinNalyn
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdfAP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf
ReinNalyn24 views
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf von NoelPiedad
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdfFonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf
NoelPiedad118 views
FIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdf von JrJr50
FIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdfFIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdf
FIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdf
JrJr501.4K views
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf von CrisElcarte
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdfFIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf
CrisElcarte66 views
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf von hazelpalabasan1
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdfap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
hazelpalabasan1314 views
Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdf von MARYANNLOPEZ16
Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdfWeek-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdf
Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdf
MARYANNLOPEZ16767 views
Fonollera-G9-Q4-W3.pdf von NoelPiedad
Fonollera-G9-Q4-W3.pdfFonollera-G9-Q4-W3.pdf
Fonollera-G9-Q4-W3.pdf
NoelPiedad143 views
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf von jashemar1
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdfesp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
jashemar1432 views
F11-12_Q1_Piling_Larang_TEKBOK_MODULE2_Linggo2-3-SLM.pdf von MARYANNLOPEZ16
F11-12_Q1_Piling_Larang_TEKBOK_MODULE2_Linggo2-3-SLM.pdfF11-12_Q1_Piling_Larang_TEKBOK_MODULE2_Linggo2-3-SLM.pdf
F11-12_Q1_Piling_Larang_TEKBOK_MODULE2_Linggo2-3-SLM.pdf
MARYANNLOPEZ16188 views
KPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdf von JohnnyJrAbalos1
KPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdfKPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdf
KPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdf
JohnnyJrAbalos1134 views
G10 3rd modyul1_version2.docx (1) von OLIVERRAMOS29
G10 3rd modyul1_version2.docx (1)G10 3rd modyul1_version2.docx (1)
G10 3rd modyul1_version2.docx (1)
OLIVERRAMOS291.3K views
ap9_q1_mod4_SDOv1-EGimena.pdf von DEALSPAMPIO
ap9_q1_mod4_SDOv1-EGimena.pdfap9_q1_mod4_SDOv1-EGimena.pdf
ap9_q1_mod4_SDOv1-EGimena.pdf
DEALSPAMPIO53 views

esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf

 • 1. Edukasyon sa Pagpapakatao Unang Markahan – Modyul 6: Paunlarin mga Talento at Kakayahan 7
 • 2. Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikapitong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 6: Paunlarin mga Talento at Kakayahan Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Leonor Magtolis Briones Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio Inilimbag sa Pilipinas ng ________________________ Department of Education – MIMAROPA Region Office Address: Meralco Avenue corner St. Paul Road, Pasig City Telephone Number: (02) 6314070 E-mail Address: mimaropa.region@deped.gov.ph Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul Mga Manunulat: Deo C. Ilagan Editor: Loida S. Pigon Tagasuri: Irnanie A. Enrico, Heide C. Layas, Leonila V. Orpilla Tagaguhit: Mark Carlo Ledesma, Leorick Miciano, Khristine S. Lacsamana Tagalapat: Khristine S. Lacsamana Tagapamahala: Benjamin D. Paragas Atty. Suzzette T. Gannaban-Medina Susana M. Bautista Cynthia Eleanor G. Manalo Mariflor B. Musa Melbert S. Broqueza Danilo C. Padilla Annabelle M. Marmol Domingo L. Mendoza, JR. Elmer P. Concepcion Loida S. Pigon
 • 3. 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Unang Markahan – Modyul 6: Paunlarin mga Talento at Kakayahan
 • 4. ii Paunang Salita Para sa tagapagdaloy: Malugod na pagtanggap sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao- Baitang Pito ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling pinamagatang Ako Ngayon! Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang gurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral. Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa mapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang mga kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan. Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan at itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa modyul.
 • 5. iii Para sa mag-aaral: Malugod na pagtanggap sa Araling Panlipunan-Baitang Pito ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul na pinamagatang Ako Ngayon! Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin. Sa pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay. Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto. Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan. Alamin Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga dapat mong matutuhan sa modyul. Subukin Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung ano na ang kaalaman mo sa aralin ng modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng tamang sagot (100%), maaari mong laktawan ang bahaging ito ng modyul. Balikan Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral upang matulungan kang maiugnay ang kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. Tuklasin Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad ng isang kuwento, awitin, tula, pambukas na suliranin, gawain o isang sitwasyon. Suriin Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling pagtalakay sa aralin. Layunin nitong matulungan kang maunawaan ang bagong konsepto at mga kasanayan. Pagyamanin Binubuo ito ng mga gawaing para sa malayang pagsasanay upang mapagtibay ang iyong pang-unawa at mga kasanayan sa paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot mo sa pagsasanay gamit ang susi sa pagwawasto sa huling bahagi ng modyul.
 • 6. iv Isaisip Naglalaman ito ng mga katanungan o pupunan ang patlang ng pangungusap o talata upang maproseso kung anong natutuhan mo mula sa aralin. Isagawa Ito ay naglalaman ng gawaing makatutulong sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman o kasanayan sa tunay na sitwasyon o realidad ng buhay. Tayahin Ito ay gawain na naglalayong matasa o masukat ang antas ng pagkatuto sa pagkamit ng natutuhang kompetensi. Karagdagang Gawain Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong panibagong gawain upang pagyamanin ang iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang aralin. Susi sa Pagwawasto Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ng mga gawain sa modyul. Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. 2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul. 3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. 4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan. 5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay. 6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay. Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid o sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa. Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito! Sanggunian Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa paglikha o paglinang ng modyul na ito.
 • 7. 1 Aralin 1 Paunlarin mga Talento at Kakayahan Alamin Ngayon naman sa modyul na ito ay matutuklasan natin na ang talent at kakayahan ay mga kaloob na dapat paunlarin. Mahalaga lamang na mahubog ang tiwala sa sarili upang magampanan ang tungkulin sa pamayanan. Sa modyul na ito, inaasahang maipapamalas mo ang mga sumusunod nakaalaman, kakayahan at pag-unawa: a. Napapatunayan na nag pagtuklas at pagpapaunlad ng mga aking talento at kakayahan ay mahalaga sapagkat ang mga ito ay mga kaloob na kung pauunlarin ay mahuhubog ang sarili tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili, paglampas sa mga kahinaan, pagtupad ng mgatungkulin, at paglilingkod sa pamayanan. (EsP7PS-Id-2.3) b. Naisasagawa ang mga gawaing angkop sa pagpapaunlad ng sariling mga talento at kakayahan. (EsP7PS-Id-2.4) Subukin A. Panuto: Piliin at bilugan ang titik na may tamang sagot. Isulat ang sagot sa isang malinis na papel. 1. Ayon kay Professor Erickson, napapatunayan ang kahusayan ng tao sa pamamagitan ng ______. A. karanasan B. pinag- aralan C. tiwala sa sarili D. masusing pagsasanay
 • 8. 2 2. Ito ay pagkagusto o pagiging masaya sa ating ginagawa. A. tiyaga B. mithiin C. hilig D. tiwala 3. Ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay nababago ng ____. A. pera B. panahon C. siyensya D. lugar 4. Ang pag- unlad ng tao ay nagsisimula sa _____. A. pamilya B. paaralan C. sarili D. kapwa 5. Alin sa sumusunod na kasabihan ang may kaugnayan sa talento at kakayahan? A. Time is Gold B. The feeling is mutual C. Honesty is the best Policy D. Practice makes Perfect B. Panuto: Isulat sa sagutang papel ang iba’t ibang uri ng talino sa katapat na larangang nakasulat sa mga sumusunod na bilang. 1. Arkitektura 2. Abogasya 3. Politika 4. Mamamahayag 5. Karpentero 6. Musikero 7. Negosyante 8. Magsasaka 9. Social Worker 10.Guro 11.Philosopher 12.Kompositor ng awit 13.Theorist 14.Manggagamot 15.Researcher
 • 9. 3 Balikan Gawain 1. Pangarap Ko! Panuto: Gumuhit ng sariling simbolo na iyong gusto tungkol sa larangan na nais mong maabot. Ilagay sa loob ng larawan na iyong ginuhit ang nais mong larangan, ang iyong dahilan kung bakit ito ang nais mo at mga gagawing hakbang upang ito ay iyong makamit. Gawin ito sa isang malinis na papel o sa iyong “journal notebook”. PAMANTAYAN PARA SA PAGGAWA NG LARAWAN Pamantayan Deskripsyon Puntos Natamong Puntos Nilalaman Naipakita at naipaliwanag nang mahusay ang larawan na nais maabot, dahilan kung bakit ito ang nais, at gagawing hakbang upang maabot ito. 10 Kaangkupan ng Konsepto Maliwanag at angkop ang mensahe ng paglalarawan ng konsepto tungkol sa larangan na nais maabot, dahilan at hakbang para maabot ito. 10 Pagkamalikhain Orihinal ang ideyang ginamit sa paggawa ng larawan. 10 Kabuuang Presentasyon Malinis at maayos ang kabuuang larawang ginawa. 5 Pagkamalikhain Ang pagguhit at konsepto at simbolong ginamit ay nakatulong nang lubos upang maipahayag ang mensahe at konsepto. 5 Kabuuang Puntos 40
 • 10. 4 Tuklasin Gawain 2. Talento Mo Pagyamanin Lahat tayo ay may mga kakayahan at talento sa buhay. Ngunit, paano natin ito tinutuklas at pinagyayaman? Panuto: Suriin ang sarili at isipin ang mga kakayahan at talento na mayroon ka. Ilista ang mga ito sa kulom ng talento at kakayahan at magbigay ng mga pamamaraan na iyong magagawa upang mapagyaman o mapaunlad ang mga ito.Ilagay ang sagot sa iyong “journal notebook”. Talento Kakayahan Paano Mo Pinagyayaman? Pamantayan sa Paggawa Orihinalidad – 5 puntos Nilalaman – 5 puntos ( nakapagbigay ng 1-2 = 3 puntos at 3 o higit = 5 puntos) Pagkamalikhain – 5 puntos Kabuuan = 15 puntos
 • 11. 5 Suriin Unawain at pagnilayan ang mga sumusunod na babasahin. Magkaroon ng masayang pag-aaral at ikintal sa isip at puso ang mga hatid na mensahe. Simulan na at kayang kaya mo yan! Likas ang mga talento at kakayahan ngunit kailangang paunlarin ang mga ito sa pamamagitan ng pagsasanay (practice). Si Professor Erickson at kaniyang grupo ay nagsagawa ng mahabang pag- aaral ng mga sikat at matagumpay na personalidad sa iba’t ibang larangan. Dalawang mahalagang bagay ang natuklasan nila : Una, kadalasan di sapat ang likas na kakayahan upang maging bihasa at matagumpay sa anumang larangan. Ang kanilang pagtatagumpay at kahusayan ay bunga ng masusi at matamang pagsasanay. Wika nga sa Ingles “Practice makes perfect”. Ikalawa, bukod sa talento o kakayahan, mahalaga rin na tayo ay may interes o hilig sa ating larangang pinasok. Dapat na tayo ay masaya sa ating ginagawa upang magkaroon tayo ng inspirasyon o motibasyon na lampas o higitan pa ang ating natural na kakayahan. Ito ay upang maging angat tayo sa iba tungo sa paglilingkod sa kapwa at pakikibahagi sa pamayanan. Ano nga ba ang tiwala sa sarili o “self- confidence”? Ang tiwala sa sarili ay ang paniniwala sa sariling kakayahan. Ito ay tiwala sa sariling kakayahan na matatapos ang isang gawain nang may kahusayan. Ilan sa mga bagay na dapat nating malaman tungkol sa tiwala sa sarili ay ang sumusunod: a. Ang tiwala sa sarili ay hindi namamana, ito ay natutuhan. b. Hindi ito pangkalahatan, bagkus ay may iba’t ibang antas tayo ng tiwala sa sarili sa iba’t ibang sitwasyon at gawain. c. Nagbabago ito sa paglipas ng panahon. Maaari itong tumaas o bumaba ayon sa ating mga karanasan sa buhay. d. Hindi ito nakasalalay sa mga bagay na labas sa ating sarili gaya halimbawa ng pagiging mayaman o paglkakaroon ng mga taong nagmamahal sa atin. Ang Lakas ng Agila May kwento tungkol sa buhay ng agila. Ang agila ay maaring mabuhay ng pitumpong taon. Subalit para maabot iyon ay kailangan niya ng isang matinding pagpapasya. Pagpapasya na pagmumulan ng matinding proseso ng pagbabago. Ang Pagpapasya na mabuhay o mamatay. Mamamatay siya kung ayaw na niyang mapalitan ang kanyang lumang balahibo, tuka at kuko. Kung nais naman niyang madagdagan pa ang buhay, kailangan niyang lumipad sa isang mataas na bundok.
 • 12. 6 Sa tuktok ng bundok siya gagawa ng kanyang pugad at dito magsisimula ang mga pagbabago sa kanya. Una, kailangan na ihampas niya ang kanyang tuka sa bato para mapalitan ng bago. Pangalawa, tanggalin niya ang lumang balahibo sa may pakpak at katawan. At panghuli, matanggal ang lumang kuko para magamit niya ng maayos. Pagkatapos ng matinding pagbabago sa agila, dito magsisimula ang panibago at mahabang buhay ng paglipad na may lakas at kapangyarihang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Ayon kay Covey ( Seven Habits of Highly effective Teens, 1998) ang pag- uunlad ng mga kakayahan ay nagsisimula sa ating sarili. Isang mabisang paraan upang masimulan ang daan sa pagpapaunlad ng sarili ay ang paggawa ng plano o mga hakbang sa pagkamit nito. Sabi nga ni Covey, “Begin with the end in mind”. Isang halimbawa ay ang paggawa ng Plano sa Pagpapaunlad ng sarili o “Personal Development Plan”. Ito ay tulad ng isang mapa na gabay sa paglalakbay tungo sa pagpapaunlad ng sarili. Ito ay pagtatakda rin ng tunguhin (goal) tungo sa pagpapaunlad ng sarili. Dapat taglay nito ang mga bahagi ng ating sarili na dapat nating paunlarin o kahinaang kailangang malampasan, kasanayang kailangang natutuhan at mga talento. Kakayahang kailangang paunlarin. Madali lang ang paggawa ng Plano sa pagpapaunlad ng sarili: Una, dapat nating tukuyin kung nasaan na tayo ngayon. Anu- ano ang ating mga kalakasan at kahinaan? Ikalawa, tukuyin kung saan natin nais o kailangang tumungo. Anong aspeto ang kailangang paunlarin, alin ang dapat unahin. At sa huli, kailangang lapatan ito ng mga paraan kung paano isasagawa ang mga pagbabago. Maaaring ang pinakamahirap sa bahagi nito ay ang pagtukoy at pagtanggap sa ating kahinaan. Kung magagawa natin ito, mas magiging madali na ang iba pang bahagi.
 • 13. 7 Pagyamanin Gawain 3. Plano Ng Buhay Panuto: Gumawa ng iyong PLANO NG BUHAY, punan ng sagot ayon sa hinihingi sa bawat kahon. Ilagay ito sa iyong “journal notebook”. Pangarap Mo/ Nais sa Buhay Mga Tao na Maaring Tumulong sa Iyo sa Pagkamit Nito Talento o Kakayahan Na Gagamitin Mo At Ilang Taon ang Ilalaan Mo para Marating Ito Mga Hakbang o Gagawing paraan upang Ito ay Matupad PAMANTAYAN SA PAGWAWASTO Nilalaman 10 puntos Pagkamalikhain ng Gawa 5 puntos Orihinalidad (sariling gawa) 5 puntos _________________ Kabuuan = 20 puntos
 • 14. 8 Isaisip Gawain 4. Pagpupunan ng Patlang Panuto: Sagutin ang hinihingi sa bawat patlang ng pangungusap sa talata gamitin ang salita sa panaklong na may baliktad na pagkakaayos sa ibaba, ayusin at isulat sa patlang upang mabuo ang talata. Ang sagot ay ilagay sa “journal notebook”. Kailangan nating tuklasin ang ating ___________ at _______________. Ito ay sa (lentato) (yakakahan) pamamagitan ng masusing ______________ at ___________ sa larangang pinasok. (sasapagnay) (lighi) Ang ______________ sa sarili ay paniniwala sa sariling kakayahan na matatapos (walati) ang isang gawain nang may kahusayan. Ang paggawa ng ___________. (nopla) Sa pagpapaunlad ng sarili ay tulad ng isang mapa na gabay sa paglalakbay tungo sa maayos na buhay. Isagawa Gawain 5. Magpasya! Panuto: Sa iyong “journal notebook” ito gawin. Punan ang bawat kahon ayon sa hinihingi. Mga hinihinging gawain o hakbangin Sagot: Mga Paraan 1. Magbigay ka ng mga paraan na magagawa mo para mapaunlad ang iyong talento o kakayahan. 1. 2. 2. Kapag nakakaranas ka ng kabiguan, ginagawa mong paraan upang ito ay malampasan. 1. 2. 3. Hakbang upang higit na mapapaunlad ang tiwala mo sa iyong sarili? 1. 2. 4. Nagsisilbing lakas o inspirasyon mo sa inyong pamilya. 1. 2. 5. Paraan na ginagawa mo upang maibahagi ang iyong talent/kakayahan sa iba. 1. 2.
 • 15. 9 Tayahin A. Panuto: Tukuyin sa mga sumusunod na bilang ang tamang letra na tumutukoy sa pagtuklas at pagpapaunlad ng talento at mga kakayahan. Isulat ang wastong sagot sa papel sagutan. 1. Ang pag- unlad ng tao ay nagsisimula sa _____. A. pamilya B. paaralan C. sarili D. kapwa 2. Alin sa sumusunod na kasabihan ang may kaugnayan sa talento at kakayahan? A. Time is Gold B. The feeling is mutual C. Honesty is the best Policy D. Practice makes Perfect 3. Ayon kay Professor Erickson, napapatunayan ang kahusayan ng tao sa pamamagitan ng______. A. karanasan B. pinag- aralan C. tiwala sa sarili D. masusing pagsasanay 4. Ito ay pagkagusto o pagiging masaya sa ating ginagawa. A. tiyaga B. mithiin C. hilig D. tiwala 5. Ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay nababago ng ____. A. pera B. panahon C. siyensya D. lugar PAMANTAYAN SA PAGGAWA Nilalaman – 10 puntos Pagkamalikhain sa Paggawa – 5 puntos Kalinisan at Kaayusan ng Gawa – 5 puntos Orihinalidad – 5 puntos (Sariling gawa at walang pinagtularan) ____________________________ KABUUAN = 25 Puntos
 • 16. 10 B. Panuto: Isulat sa bawat bilang sa inyong papel sagutan ang iba’t ibang uri ng talino na tinutukoy ng larangan ng hanapbuhay. 1. Arkitektura 2. Abogasya 3. Politika 4. Mamamahayag 5. Karpentero 6. Musikero 7. Negosyante 8. Magsasaka 9. Social Worker 10.Guro 11.Philosopher 12.Kompositor ng awit 13.Theorist 14.Manggagamot 15.Researcher Karagdagang Gawain Gawain 6. Ihakbang Mo Panuto: Magtala ng mga hakbang upang mapaunlad ang iyong mga talento at mga kakayahan. Ilagay sa tapat nito ang mga tao na maaring gumabay o tumulong sa iyo. Ilagay ang sagot sa iyong “journal notebook”. HAKBANG TAONG MAARING TUMULONG 1.____________________________________ 2.____________________________________ 3.____________________________________ 4.____________________________________ 5.____________________________________ 6.____________________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ PAMANTAYAN SA PAGGAWA Nilalaman 15 puntos Orihinalidad 5 puntos Pagkamalikhain 5 puntos Kalinisan at Kaayusan Ng Gawa 5 puntos KABUUAN = 30 Puntos O, kumusta? Nagawa mo ba nang maayos ang mga Gawain? Kung oo, magpunta ka na sa susunod na Modyul. Kung hindi, balikan mo ang mga Gawain sa modyul na ito. Hingin ang tulong o paggabay ng isang kamag-aral o ng guro.
 • 18. 12 Sanggunian Project EASE, Edukasyon sa Pagpapahalaga III, Modyul Blg.19 pahina 3/18 1.3. Hinango Enero 26, 2010 mula sa (http://www.bse.portal) Tony DiRomualdo. Are Top Performers Born or Made? Hinango Abril 20, 2010 mula sa http://wistechnology.com/article.php?id=2958 Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 7 – Learners; Material; Unang markahan, pahina 54 -62
 • 19. Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR) Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985 Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph