Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Gotika

Goticka umetnost-lekcija

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Gotika

 1. 1. Gotika-koristiti pojmovnikgotičkaarhitektura Razvoj gradovai privredni napredaksuizmenili društvene prilike uEvropi ukasnomsrednjemveku. Uspon gradskihopštinapratilaje plodnaumetničkaaktivnost.Prve odlikestilajavljajuje suXIIvekuu oblasti Il de Frans,u okolini Pariza,međutimstil se vrlobrzoraširionaostale oblasti i druge evropske zemlje.Gotikaje trajalauItaliji dopojave renesanse uXV veku,dokje uzemljamaseverne Evrope trajala i duže,takoda se u tim zemljamaovaj stil vezuje i zaXV vek.U ovomperioducentalnomestougradu zauzimakatedralakojaje ne retkonajvišagrađevinaugradu i oko nje se odvijaćitavgradski,politički, religiozni,ali i obrazovni životugradu.Katedrale zbogsvoje složene arhitekturegrade se decenijama, čestoi vekovima,takodasuneke katedrale započete uranoj gotici,azavršene uplamenoj gotici ili renesansi.Uovovreme dolazi doobnove univerziteta,Bolonja,Sorbonai praški univerzitetKarlaVI postajucentri znanja. U periodugotike dolazidopromenautememauumetnosti.Bogorodicauovomperiodudobija centralnomestoureligioznojumetnosti,njoj se posvećujukatedrale,imacentralnomestouluneti portala,istovremenoonapostaje predmetizučavanjanauniverzitetima.Naručioci umetnostipostajui esnafi koji se uovomperioduuzdižui zauzimajuvažnomestougradskomživotu,takodase u religioznimscenamapojavljujusceneizsvakodnevnogživota.Upoznomsrednjemvekuvažnostse pridaje čovekui izražavanjuosećanja,pauskladusatim dolazi postepenododrugačijegprikazivanjaod izrazite stilizacijenapočetkugotike dorealističnogpredstavljanja.Jednaodglavnihodlikagotikeje prelomljeni lukkojije ugotički stil peruzeoodislamske umetnosti Bliskogistoka. Arhitektura Crkva SenDeni i opat Siže Pojavagotike vezuje se zaobnovuopatije SenDenii opataSižea 1135-1140. OpatijaSenDeni je bilo mestou kojemsubili sahranjenifrancuski kraljevi dinastije Kapet.OpatSiže je želoobnovomove crkve da učvrsti primatfrancuskogkraljastvaranjemkontinuitatasaprethodnimkraljevimaFrancuske,ali i da ovuopatijustavi podpatronatomrimskogpape.Obnovahorskogdelaucrkvi trebaloje da omogući da se ceo horski deopostavi podjednimsvodomi dabude više svetlosti ucrkvi.Poduticajemcrkvenih učenjaPseudoDionisijaAreopagitai opataSižamasivni stubci koji subili karakteristični zaromaniku zamenjeni suvitkimstubovima,masivni zidovi i radijalne kapele je zameniovelikimprozorimai uveoje krstatstorebrasti svod.Zapravoovomobnovomonje ustanovioosnovne elementegotičke arhitekture: prelomljeni luk,krstasto -rebrasti svodi kontraforekoje postajusastavni deogotičke katedrale.
 2. 2. Notr Dam u Parizu-osnovne odlikestila
 3. 3. Notr Dam u Parizupripadaranoj gotici i svojomarhitekturompokazujesve elemente gotičkogstila.U pitanjuje bazilikasabrodovimakojuposredini presecatransept.Unutrašnjostcrkve je podeljananatri dela(trospratna):u prvomredusu vitki stubovi koji nose prelomljenelukove,iznadse nalaze galerije.Da bi se na vrhunalazili visokiprozori ukrašenivitražima.Katedraluprekrivakrstasto-rebrasti svod. Graditelji katedrale težilisudaistaknuvisinukatedraletakodase potisakprenosi nakrstasto-rebrasti svodkoji počivana stubovima,ali se dodatnograđevinaučvršćuje spoljaupotrebomkontrafora. Upotrebnomnovihkonstruktivnihelemenatapostiže se visinagrađevine,zidovi se rasterećujui ostavljajumestazavelike prozore.Promene ustiluvidnesui u spoljnoj obradi fasade.Fasadaje trospratna,katedralaobičnoimatri portala,iznadkojegse nalazi drugi sprat ukrašenprozorimaučijem centruse nalazi rozeta,dokse na vrhunalaze dve kule-zvonici. Razvoj gotike uFrancuskoj se može pratiti i na drugimkatedralama,pre svegaSenRemi uRemsu,Notr- dam u Šartru, katedrali uAmijenu.Utokuvisoke gotike dolazidonekihpromenauarhitekturi:u unutrašnjosti katedrale umestogalerija,pojavljujuse trifore,doksuportali nafasadi i transeptuuvučeni. Poznafaza gotike uFrancuskoj nazvanaplamenagotikasve više pažnje posvećuje ukrasui fijalamakoje podsećajunaplamen. Gotikau Engleskoj
 4. 4. Širenje gotike uEngleskoj najviše se vezuje zakenteberijskogbiskupaTomasaBeketai razvoj cistersitskogreda.Katedrale uEngleskojne teže visini,većširini.Katedrale imajudvatranseptakoji su uslovljeni novinamauunutrašnjemprostoru,pre svegauvoženjemLadychapel i Trinitychapel (kapele posvećene Bogorodici i SvetomTrojstvu)takodakatedralaspoljaizgledaduže i šire negokatedrale u Francuskoj. U engleskimkatedralamase povećavabroj rebara,takoda svodovi častopodsećajuna mrežui ta osobenostnazvanaje perpendikularni stil. Najpoznatijakatedralaje Kenteberijskakojase vezuje zabiskupaTomasaBeketakoji je ubijenispredkatedrale.Njegovoubistvoi nevinoprolivenakrv uslovilaje dekoracijuukatedrali korišćenjemcrnog,belogi roze mermerauhorskomdelu.Sem katedrale uKenteberiju,poznataje katedralauGločesterui Vestminsterskaopatija. Primorije PrimorskaoblastBalkanaprimilaje uticaje gotike izVenecije čijuje arhtekturuodlikovalajednostavna konstrukcijagrađevinei elegatnadekoracijafasada.UMletačkoj republici izdvajajuse palate među kojimaje najpoznatijaDuždevapalatai palataCa d’Orou Veneciji.Udalmatinskoj regiji izdvajase katedralau Šibenikukojuje projektovaoJurij Dalmatinackoji je,takođe zaslužani skulptoralnu dekoraciju. Duždevapalata
 5. 5. Ca d’Oro,Vencija Gotičkaskulptura Slikasvetanagotičkimportalimabila je uslovljenarasporedomscenakojesuprikazivale celokupno znanje ondašnjegsveta.Posmatranoodozdonagore prikazane suscene koje suprikazivale materijalno- čovekado vrhaduhovno-odnosnobožansko.Pojavljujuse teme izsvakodnevnogživota,etičkog (personifikovanog) i verskogživota.Skulpturenadovratnicimaprikazujustarozavetne kraljeve,dokse na fasadamaizdvajajuteme Blagovesti i Sretenje,dabi u luneti najčešće bile prikazane temevezaneza Bogorodicu. Skulpture nakatedrali uŠartru Gotička skulptura u početku je bila vezana za arhitekturu, međutim vremenom postaje sve punijeg oblika i izražajnih emocija. U odnosu na romaniku, gotički portali imaju nov smisao za red, odlikuje ih simetričnost i jasnoća, zatim sve figure stoje samostalno i vezane su međusobnoj komunikaciji. Najraniji primeri ranogotičke skulpture nalaze se na zapadnom portalu u Šartru figure kraljeva prate oblik stuba, draperija je linearno prikazana, da bi se vek kasnije na severnom portalu figure nagoveštavaju natualizam i osećajnost na licima, što je u suprotnosti sa romaničkim fantastičnim i demonskim prikazima. Na gotičkim portalima Bogorodica se javlja u luneti, njeno pojavljivanje se ističe su skladu sa
 6. 6. jačenjem njenog kulta, i koji podrazumeva naglasak na božanskoj ljubavi koju vernici oberučke prihvataju zbog humanijeg pristupu Bogu. Posebno se pobožnost u Šartru širi od 1204., kada su u katedrali relikvije s.Ane,Bogorodičinemajke. Luneta u Šartru prikazuje scene koje se vezuju za Bogorodičino Vaznesenje ( 15. avgust)-smrt, vaznesenje i krunisanje- Bogoodica se povezuje sa crkvom Ecclesia, je sada Hristova nevesta i Vrata raja uz pređašnju ulogu posrednice. Ona biva prenesena na nebo , postaje njegova saputnica- Trijumf Bogorodice i krunisana-kraljicanebaili Regina Coeli Sem skulptura u Šartru, u Remsu je prikazana scena Susreta Marije i Ane (nazvana Poseta) i scena Blagovesti koje se ubrajaju najpoznatije skulpture gotike u Francuskoj. U ranogotičkoj skulpturi bilo je nezamislivo da nekoliko skulptura na dovratniku odigrava narativni prizor. Činjenica da ova grupa skulptura čini narativni prizor pokazuje koliko je potporni stub izgubi na značaju, dok je međusobni emocionalni odnos između dve žene pokazuje sve osobenosti gotičkog stila. Blagovesti : Bogorodica zauzima strog stav, dok Arhangel Gavrilo, nasuprot Bogorodice, ima okruglo lice uokvireno kovrdžama, naglašen osmeh izrazito krivu liniju vitkog tela i bogato naglašenu odeću. Ovakav stil nazivamo još i « elegantan stil» koji je oko 1240., razvili majstori koji su radili za kraljevski dvor i ubrzo će postati uzor za skulptore visokegotike. Sem ovih primera izdvaja se skulpturalna dekoracija na katedrali u Strazburgu koja u luneti prikazuje Smrt Bogorodice, zatim majstor Naumburga radi dekoraciju u katedrali u Naumburgu, da bi svoj naviši dometpoznagotikaimalau umetnosti KlausaSlutera Gotičkoslikarstvo Gotičko slikarstvo je u početku bilo podređeno arhitekturi, ali je vremenom dobijalo sve veći značaj. Konstrukcije gotičkih građevina ostavljale su prostor sa oslikavanje velikih kompozicija, pa su se uglavnom oslikavali vitraži u Francuskoj, oltarske pregrade-pale u Italiji i rukopisne iluminacije. Vitraž je slikarska tehnika kojom se obojeno staklo stavlja u okvir od olova stvarajući mrežu na prozoru koja je imala ulogu okvirne linije. Vitraž i svetlost su još od Sen Denija imali simboličnu ulogu božije svetlosti. Možda je najizrazitijivitražnarozeti uŠartru i Remsu Italija
 7. 7. U XIII veku u Italiji se razvija slikarstvo koje bilo pod uticajem Vizantije (italo-kristske umetnosti) i gotike. Na severu Italije pojavljuju se slikari za koje se neki istraživači smatraju da su preteče renesanse (trecento), dok ih neki drugi smatraju osobenim slikarima gotike u Italji. Ovi slikari su mahom radili oltarske pale na kojima centralno mesto zauzima Maesta (Bogorodica u slavi)-vidi pojmovnik gotike. Najraniji predstavnik je Dučo koji je radio Maestu koja se nalazi u kripti sijenske katedrale. U Sijeni se u ovo doba pojavljuju i slikari braća Lorenceti koji su radili zidno slikarstvo u gradskoj većnici. Oni su prikazali Dobru i Lošu vladavinu u gradu i selu. Ovom periodu pripada i najpoznatiji slikar gotike Đoto di Bondone. Smatra se da je on najviše otišao dalje od vizantijske tradicije i da je uveo realističan prikaz u religiozno slikarstvo. Đotov prostor na slici se manja i on sve aktere scene postavlja u prednji plan, dok se arhitektura premešta u drugi plan slike. Uvodeći realizam, Đoto u slikarstvo uvodi međusobnu komunikaciju i osećajnost. Najpoznatije zidne dekoracije koje se vezuju za ovog slikara su ciklus Svetog Franje u bazilici uAsizijui dekoracijakapele Skrovenji (kapelaArena)uPadovi. Braća Lorenceti Đoto
 8. 8. Minijatura-iluminacijavojvode odBerija Slikari iz Limburga su u XV veku naslikali najpoznatiji iluminirani rukopis pozne gotike. Molitvenik vojvode od Berija prikazuje mesečne radove i kalendar koji je iluminiran zodijačkim znacima u luneti. Centralno mesto zauzimaju mesečni radovi koji prikazuju scene iz svakodnevnog života pozne gotike. Figure suu prvomplanu,dokje slikanaarhitekturaprikazanaupozadini. Slikari izLimburga

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Goticka umetnost-lekcija

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

224

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

0

Befehle

Downloads

1

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×