Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

RUP (Rational Unified Process)

RUP software engineering process

 • Als Erste(r) kommentieren

RUP (Rational Unified Process)

 1. 1. ‫حسینی‬‫ر‬‫پو‬‫جواد‬ ‫آذر‬94 1 ‫آموخت‬ ‫فکرت‬‫ا‬‫ر‬ ‫جان‬ ‫آنکه‬‫نام‬ ‫به‬
 2. 2. ‫معرفی‬3 ‫کلی‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫معماری‬RUP4 ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫فازهای‬5 ‫های‬ ‫دیسیپلین‬RUP10 ‫منابع‬22 2
 3. 3. RUP(Rational Unified Process)‫چیست؟‬ ‫فرایند‬‫چه‬ ،‫کسی‬ ‫چه‬ ‫میکند‬ ‫تعریف‬ ‫که‬ ‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫هنگام‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کاری‬‫هدف‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬. ‫هدف‬:‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫بهبود‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫ساختن‬ ‫موجود‬. ‫فرآیند‬ ‫تعیین‬ ‫هدف‬:‫ش‬ ‫برآورده‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬‫دن‬ ‫تولید‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫تخمین‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫نیازهای‬. 3
 4. 4. ‫های‬ ‫ویژگی‬RUP: ‫کاربری‬ ‫موردهای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬(Use case)‫عمل‬ ‫کند‬‫می‬(.‫بیان‬ ‫کاربری‬ ‫موارد‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫نیازهای‬ ‫شود‬‫می‬) ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫معماری‬ ‫طراحی‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫برخوردار‬ ‫استواری‬ ‫معماری‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫تولید‬. ‫است‬ ‫تکرار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬. ‫ب‬ ‫پروژه‬ ‫زیرا‬ ‫سازد‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫مجدد‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬‫ه‬ ‫شود‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫تقسیم‬ ‫کوچک‬ ‫قطعات‬. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 1-‫آغازین‬ ‫فاز‬(Inception) ‫فاز‬ ‫این‬ ‫اهداف‬: ‫نر‬ ‫محدوده‬ ‫نمودن‬ ‫مشخص‬‫م‬‫پروژه‬ ‫افزاری‬(‫یا‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫نباشند‬) ‫کردن‬ ‫مشخص‬Use-Case‫عملیات‬ ‫اصلی‬ ‫سناریوهای‬ ‫و‬ ‫اساسی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫کلی‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫برآورد‬ 6
 7. 7. 2-‫جزئیات‬ ‫فاز‬(Elaboration) ‫فاز‬ ‫این‬ ‫اهداف‬: ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نیازمندی‬ ‫پایداری‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫پروژه‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫همه‬ ‫بیان‬ ‫کاهش‬ ‫جهت‬ ‫مهم‬ ‫سناریوهای‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مشتق‬ ‫پایه‬ ‫معماری‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫اولیه‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫تولید‬ ‫پشت‬ ‫منطقی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫از‬ ‫معماری‬ ‫اینکه‬ ‫توضیح‬‫یبانی‬ ‫میکند‬ 7
 8. 8. 3-‫فاز‬‫ساخت‬(Construction) ‫فاز‬ ‫این‬ ‫اهداف‬: ‫برنامه‬ ‫نوشتن‬(‫افزار‬ ‫نرم‬) ‫کمینه‬‫ک‬‫تولید‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫ردن‬ ‫کافی‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫سریع‬ ‫دستیابی‬ ‫مفید‬ ‫های‬ ‫ویرایش‬ ‫به‬ ‫سریعتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫دستیابی‬(‫نس‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫بتا‬ ،‫آلفا‬‫خه‬ ‫تست‬ ‫های‬) ‫طراحی‬ ‫کردن‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫تست‬ ‫طرح‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ ،‫محیط‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫آمادگی‬ ‫سنجش‬ 8
 9. 9. 4-‫فاز‬‫انتقال‬(Transition) ‫فاز‬ ‫این‬ ‫اهداف‬: ‫کارب‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫جدید‬ ‫سیستم‬ ‫اعتبار‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫بتا‬ ‫تست‬‫انجام‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫است‬ ‫جایگزینی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫قدیمی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫موازی‬ ‫عملیات‬. ‫کنندگان‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫آموزش‬ ‫محصول‬ ‫انتشار‬ ‫نخستین‬ ‫برای‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫توزیع‬ ،‫بازاریابی‬ ‫معیارها‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫تصویر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫استقرار‬ ‫ارزیابی‬ ‫ذینفع‬ ‫موافقت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ 9
 10. 10. ‫جنبه‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫مرتبط‬ ‫بهم‬ ‫کارهای‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫خاصی‬‫پروژه‬ 6‫اصلی‬ ‫دیسیپلین‬ (‫محصول‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫مربوط‬) 3‫کمکی‬ ‫دیسیپلین‬ (‫تولید‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫تیم‬ ‫به‬ ‫مربوط‬) Who, What, How 10
 11. 11. 1-‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫دیسیپلین‬(Business Modeling) ‫دیسیپلین‬ ‫این‬ ‫اهداف‬: ‫هدف‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫دینامیک‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫شناخت‬ ‫بهبود‬ ‫پتانسیلهای‬ ‫تشخیص‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫فعلی‬ ‫مشکالت‬ ‫شناخت‬ ‫مش‬ ‫شناخت‬ ‫یک‬ ،‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫نهایی‬ ‫کاربر‬ ،‫مشتری‬ ‫اینکه‬ ‫تضمین‬‫از‬ ‫ترک‬ ‫دارند‬ ‫هدف‬ ‫سازمان‬. 11
 12. 12. 2-‫ها‬ ‫نیازمندی‬ ‫دیسیپلین‬(Requirements) ‫دیسیپلین‬ ‫این‬ ‫اهداف‬: ‫وظ‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ذینفعان‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫توافق‬ ‫موارد‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬‫ایف‬ ‫سیستم‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫شناخت‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫سیستم‬ ‫حدود‬ ‫و‬ ‫مرزها‬ ‫تعریف‬ ‫تکرارها‬ ‫تکنیکی‬ ‫مفاهیم‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫برای‬ ‫پایه‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫سیستم‬ ‫تولید‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫مخارج‬ ‫تخمین‬ ‫برای‬ ‫پایه‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫کاربرا‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫واسط‬ ‫یک‬ ‫تعریف‬‫ن‬ 12
 13. 13. 3-‫طراحی‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬(Analysis & Design) ‫دیسیپلین‬ ‫این‬ ‫اهداف‬: ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نیازمندی‬ ‫تبدیل‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫مستحکم‬ ‫معماری‬ ‫یک‬ ‫پیدایش‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫هماهنگ‬ ‫برای‬ ‫طراحی‬ ‫ساختن‬ ‫سازگار‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ 13
 14. 14. 4-‫سازی‬ ‫پیاده‬(Implementation) ‫دیسیپلین‬ ‫این‬ ‫اهداف‬: ‫ها‬ ‫مولفه‬ ‫بوسیله‬ ‫اشیا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کالس‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬(‫ف‬‫ایل‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫فایلهای‬ ،‫منبع‬ ‫های‬)... ‫واحدها‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫اجزای‬ ‫تست‬ ‫تی‬ ‫یا‬ ‫افراد‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫نتایج‬ ‫سازی‬ ‫مجتمع‬‫ها‬ ‫م‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کالسها‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫تست‬(‫ها‬ ‫واحد‬ ‫تست‬) 14
 15. 15. 5-‫آزمون‬(Test) ‫دیسیپلین‬ ‫این‬ ‫اهداف‬: ‫افز‬ ‫نرم‬ ‫کیفیت‬ ‫در‬ ‫نقایص‬ ‫کردن‬ ‫مستند‬ ‫و‬ ‫یافتن‬‫ار‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فرضیاتی‬ ‫اعتبار‬ ‫اثبات‬ ‫شدند‬ ‫ساخته‬ ‫ها‬ ‫نیازمندی‬. ‫طراحی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫محصول‬ ‫عملکرد‬ ‫تصدیق‬ ‫ها‬ ‫نیازمندی‬ ‫صحیح‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫تصدیق‬ 15
 16. 16. 6-‫استقرار‬(Deployment) ‫محصول‬ ‫استقرار‬ ‫حالت‬ ‫سه‬: ‫نصب‬‫اختصاصی‬ ‫آماده‬‫نهایی‬ ‫محصول‬ ‫كردن‬ ‫فروش‬ ‫دستیابی‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫به‬‫اینترنت‬ ‫تولی‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫تست‬ ‫روی‬ ‫تاکید‬ ،‫نمونه‬ ‫هر‬ ‫در‬‫د‬ ‫محصو‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫بتا‬ ‫تست‬ ‫انجام‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫است‬‫ل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ 16
 17. 17. 7-‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫پیکر‬ ‫مدیریت‬(Configuration & Change Management) ‫شامل‬: ‫تشخیص‬‫پیكربندی‬ ‫موارد‬ ‫محدود‬‫موارد‬ ‫آن‬ ‫تغییرات‬ ‫كردن‬ ‫رسیدگی‬‫ش‬ ‫ساخته‬ ‫موارد‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫كه‬ ‫تغییراتی‬ ‫به‬‫ده‬ ‫تعریف‬‫موارد‬ ‫آن‬ ‫پیكربندی‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ 17
 18. 18. 8-‫پروژه‬ ‫مدیریت‬(Project Management) ‫دیسیپلین‬ ‫این‬ ‫اهداف‬: ‫صرفا‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫چارچوب‬ ‫یك‬ ‫كردن‬ ‫فراهم‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫فراهم‬،‫ریزی‬‫طرح‬ ‫برای‬ ‫عملی‬ ‫رهنمودهای‬ ‫كردن‬ ‫ها‬‫پروژه‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫تعیین‬ ‫فراهم‬‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫چارچوب‬ ‫یك‬ ‫كردن‬‫ریسك‬ ‫این‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬‫دیسیپلین‬‫برای‬‫نیست‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫جنبه‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫دادن‬ ‫پوشش‬ ‫مثال‬‫افراد‬،‫بودجه‬‫و‬‫قراردادها‬ 18
 19. 19. 9-‫محیط‬(Environment) ‫دیسیپلین‬ ‫این‬ ‫اهداف‬: ‫بر‬ ‫تمرکز‬‫است‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬‫پیکربندی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ،‫فرایند‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫تولید‬ ‫محیط‬ ‫آوردن‬ ‫فراهم‬‫نرم‬ ‫افزار‬ 19
 20. 20. ? 20
 21. 21. ‫شود‬ ‫دریا‬ ‫است‬ ‫روان‬ ‫پیوسته‬ ‫که‬ ‫رود‬ ‫آن‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ 21
 22. 22. ‫معرفی‬‫آر‬.‫یو‬.‫پی‬(‫بدری‬ ‫محمد‬) RUP‫چیست؟‬(www.alborzsamaneh.com) ‫دانشگاهی‬ ‫جهاد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫دانشجویان‬ ‫پرتال‬‫اراک‬ ‫ویکی‬‫آزاد‬ ‫دانشنامه‬ ،‫پدیا‬(www.wikipedia.org) 22

×