Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Pananaliksik
Pananaliksik
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 30 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Pananaliksik (20)

Anzeige

Weitere von Jan Crisides Corrado (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Pananaliksik

 1. 2. <ul><li>- Napaka halaga ng pananaliksik hindi lamang sa mga mag-aaral kundi sa iba’t-ibang uri ngtao. Saklaw nito ang napakaraming benepisyo para sa ikabubuti ng pamumuhay ng tao sa iba’t ibang larangan. Ginagamit ang pananaliksik upang: </li></ul><ul><li>Maging sulusyon sa suliranin </li></ul><ul><li>Makadiskubre ng bagong kaalaman, konsepto, at inporamsyon </li></ul><ul><li>Makita ang kabihasnan na umiiral ng isang bagay </li></ul><ul><li>Umunlad ang sariling kaalaman ng mga mag-aaral </li></ul><ul><li>Mapalawak na kaalaman ng mga mag-aaral. </li></ul>
 2. 3. <ul><li>- Ayon kina Bernales et al.(200?), ang isang mabuting pananaliksik ay nararapat magtaglay ng mga sumusunod: </li></ul><ul><li>Ang katangian ay sistematik. </li></ul><ul><li>Ang pananliksik ay kontrolado </li></ul><ul><li>Ang panaliksik ay empirikal. </li></ul><ul><li>Ang pananaliksik ay mapanuri. </li></ul><ul><li>Ang pananaliksik at obhetibo, lohikal, at walang pagkiling. </li></ul><ul><li>Ang pananaliksik ay gumagamit na kwantiteytib o istastikal na metod. </li></ul><ul><li>Ang pananaliksik ay isang orihinal na akda. </li></ul>
 3. 5. <ul><li>*sa pamamagitan ng isang pananaliksik ay nararapat lamang na maghanap ng paraan o prosesong maarong gamitin upang maging maayos ang isang pag-aaral. </li></ul><ul><li>Pamamaraang Pangkasanayan (Historical </li></ul><ul><li>Pamamaraang Eksperimental (Experimental). </li></ul><ul><li>Pamamaraang Palarawan (Descriptive). . </li></ul><ul><li>Pag-aaral ng Kaso (Case study). </li></ul><ul><li>Serbiyon (Survey). </li></ul><ul><li>Pagsubaybay na Pag-aaral (Follow-up Studies). </li></ul><ul><li>Pagsusuri ng Dukumento. </li></ul><ul><li>Kalakarang Pagsusuri (Trend Analysis). </li></ul>
 4. 6. <ul><li>Pagpili ng paksa. Sinasabing ang pinakamahirap na bahagi ng isang pananalkiksik ay ang paghahanap ng paksa o suliraning pag-aaralan. </li></ul><ul><li>Pangangalap ng datos. Ang pangangalap ng datos ay nangangailangan ng tiyaga at oras dahil kailangan magsagawa ng pananaliksik, pagbabasa, at pagtatanong. </li></ul><ul><li>Pagsusuri sa mga talang nakalap. Matapos makakalap ng datos ay nangangailangan itong suriin upang malaman ang mga inpormasyon na magkakasama o kaya’y ang mga datos na di gaanong mahalaga. </li></ul><ul><li>Paggawa ng balangkas. Nagiging sistematiko ang isang pananaliksik kung maisasagawa muna ng balangkas na siyang magiging gabay sa maayos na pagkakabuo nito. </li></ul><ul><li>Pagsulat ng draft. Ang pananaliksik ay hindi natatapos ng isang upuan lamang kaya’t nanganga ilangan na igawa ito ng draft o burador upang maiayos ng mabuti ang mga ideyang isinulat dito. </li></ul>
 5. 7. <ul><li>Pagtitiyak sa Dokumento at pormat na papel. Ang bawat pananaliksik ay may tiyak na pormat na sinusunod kaya’t nararapat lamang na tandaan ang mga ito. </li></ul><ul><li>Pagrerebisa sa Draft. Matapos magawa at maisulat ang burador at dokumentasyon ay masagawa uli ng parerebisa upang maiwasto ang ilang kamalian na napansin sa draft, bigyang diin din ang mga gramatika na ginagamit sa pagkamalian na ginamit sa pag-aaral. </li></ul><ul><li>Pagsulat ng Pinal na Papel. Ito ang huling hakbang na isinasagawa ng mga mananaliksik. Laging tandaan ang kaayusan, kalinisan, kawastuhan at pagiging makakatotohanan ng isinasagawang pag-aaral. </li></ul>
 6. 8. <ul><li>KABANATA I </li></ul><ul><li>Ang Suliranin at Kaligiran nito </li></ul><ul><li>Dapat na talakayin sa kabanatang itop ang mga sumusunod: </li></ul><ul><li>Ang Introduction o Panimula </li></ul><ul><li>Rasyonale o kadahilan ng pag-aaral </li></ul><ul><li>Ang Pagpapahayag ng mga suliranin </li></ul><ul><li>Sa bahaging ito ipinapagayag ang ibig pag-aralan tuingkol sa paksa. Dapat magkaroon ng panlahat na pagpapahayag ng suliranin kasunod ang mga tiyak na tanong. </li></ul><ul><li>Salaw at Delimitasyon ng Pag-aaral </li></ul><ul><li>Tumutukoy sa simula at hanganan na ng pananaliksik o ang panahonng sasakupin ng pag-aaral. </li></ul><ul><li>Lokasyon, pook na pagdadarausan ng pagaaral at kung saan makukuha ang mga inpormasyon o datos. </li></ul><ul><li>Ang populasyon kung saan manmggagaling ang mga kalahok o respondents </li></ul><ul><li>Kasama dito ang mga kahinaan o kakulangan ng pag-aaral na hindi kayang kontrohin o maiwasan ng mananaliksik. </li></ul>
 7. 9. <ul><li>KABANATA II </li></ul><ul><li>Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral </li></ul><ul><li>* Sa bahaginh ito ipakikita ang ganap na kaalaman tungkol sa mga kaugnay na pag-aaral at mga pangunahing kaisipan. </li></ul><ul><li>-ang bahaging ito ay naglalahad ng ilang mga impormasyon tungkol sa paksang tinatalakay. </li></ul><ul><li>MGA DAPAT TANDAAN: </li></ul><ul><li>Kailangang matukoy ng mananaliksik ang mga may-akda o taong pinagmulang mag nakalap niyang datos. </li></ul><ul><li>Hanggang maari ang mga likal na literatura sa banyagang literature. </li></ul><ul><li>Ihiwalay ang mga lokal na literatura sa banyagang literatura </li></ul><ul><li>Paglalahad at pagtalakay sa mga pagkakatulad at pagkakaiba ng mga nakaraang pag-aaral. </li></ul>
 8. 10. <ul><li>KABANATA III </li></ul><ul><li>Metodolohiya </li></ul><ul><li>*Sa kabanatang ito , ipinapaliwanag ng mananaliksik ang pamamaraang ginagamit sa pag-aaral. Tinatalakay din dito ang mga paraan sa panagangalap ng mga datos at ang instromentong ginagamit sa pagtatamo nito (Aban at Cruz, 1998) </li></ul><ul><li>Pamaraang Pangkasalukuyan (Historikal Method) </li></ul><ul><li>Pamaraang Eksperimental (Experimental Method) </li></ul><ul><li>Pamaraang Palarawan (Descriptive Method) </li></ul><ul><li>Pamaraang Batay sa Pamantayan (Normative Study </li></ul><ul><li>Pag-aaral ng Isang Kaso (Case Study ) </li></ul>
 9. 11. <ul><li>KABANATA IV </li></ul><ul><li> Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos </li></ul><ul><li>*Ayon kina Aban at Cruz (1998), sa kabanatang ito ginagawa ang pagsusuri, pahlalahad at pagpapakahulugan ng mga Datos </li></ul><ul><li>May tatlong paraan ng paglalahad ng mga Datos </li></ul><ul><li>Tekstwal. Ginagamitan ng mga pahayagan kasama ang mga tambling sa paglalarawan ng mga Datos. </li></ul><ul><li>Tabyular. Ito’y sistematikong pagsasaayos ng mga magkakaugnay na Datos. </li></ul><ul><li>Grapikal na Paglalahad. Layunin ng grap na maipakita ang mga pagkakaiba. </li></ul>
 10. 12. <ul><li>KABANATA V </li></ul><ul><li> Buod, Konklusyon at Rekomendasyon </li></ul><ul><li>*Ayon kina Aban at Cruz (1998), ito ang pinakamahalagang kabanata ng isang pananaliksik dahil ipinahahayag dito ang bunga o kinalabasan ng pag-aaral. </li></ul><ul><li>Buod. Pinagsama-sama ang mga datos at impormasyong nakalap na mananaliksik. </li></ul><ul><li>Kongklusyon. Mga hinuha, implisyon, interpretasyon o mga paglalahat batay sa mga napatunayan. </li></ul><ul><li>Rekomendasyon. Maaring magmungkahi ng pagpapatuloy sa dati nang naisagawang pag-aaral. </li></ul>
 11. 13. <ul><li>Pagkilala sa mga may-akda o pinagmulan ng lahat ng datos na pinagkunan. </li></ul><ul><li>Pagtala sa mga hiram na salita o termino at pananaw ng iba. </li></ul><ul><li>Pagsipi at pagbibigay ng karapatang pagkilala sa mga pahayag o mga salitang ipinapahayag ng iba. </li></ul><ul><li>Di nagtatago ng datos para lamang pagtibayinb ang kanyang pananaw, argumento o dili kaya’y ikiling sa isang partikular na pananaw ang kanyang ginagawang pananaliksik (Atienza, et al., 1996). </li></ul><ul><li>Mapagtitibay, mapatotohanan at mapapanindigan ang mga ginawang interpretasyon batay sa mga nakalap na datos bunga ng isang masusi at mapanuring pag-aaral. </li></ul><ul><li>Tuwirang pag-iwas sa plagyarismo. Kaugnay ng eyika sa pananaliksik, ang isyong plagyarismo ay kaylangan ding isaalang-alang ng isang mananaliksik </li></ul>
 12. 14. <ul><li>Anu-anong mga dahilan sa pagsulat ng Paksa? </li></ul><ul><li>Anu-ano at paano makukuha ng mananaliksikng mga datos na sapat sa napiling paksa? </li></ul><ul><li>Paano ilalapat ang mga datos sa paksa upang maipamalas ang kahulugan at kaugnayan nito? </li></ul><ul><li>Sino ang babasa ng teksto? Para kanino ito? </li></ul><ul><li>Pano maipararating sa mambabasa ang layuning nais maiparating ng may akda na nauukol sa paksa? </li></ul><ul><li>Ilang oras dapat gugulin sa pagsulat ng paksa? </li></ul><ul><li>Anu-ano ang mag dapat gawin upang m,apaunlad o mapagbuti pa ang pagtalakay sa paksang isusulat. </li></ul>
 13. 15. Isahang Gawain Pangkatang Gawain Pagsulat ng Diary o journal Pangkatang talakayan Pakikipanayam Debate Pananaliksik Brainstorming Pagbabasa Group dynamics Pakikinig Lakbay- aral Pagninilay-nilay Role-playing
 14. 16. <ul><li>Panahon </li></ul><ul><li>Edad/Gulang </li></ul><ul><li>Kasarian </li></ul><ul><li>Perpektib </li></ul><ul><li>Pook/lugar </li></ul><ul><li>Prospeksyon o sektor na kinabibilangan </li></ul><ul><li>Partikular na halimbawa at iba pang batayan </li></ul>
 15. 18. <ul><li>Paraan sa paggawa ng Bibliography sa ginawang Pananaliksik </li></ul><ul><li>*May dalawang akda. </li></ul><ul><li>Calamori, L/P ., et al Calamori, M.A (1989). Method of Research and Thesis Writing. Lungsod Quezon: Rex Book Store. </li></ul><ul><li>*May higit pa sa dalawang may-akda. </li></ul><ul><li>Arrogate, J., et al. (2003). Pag-unlad na Pagbasa at Pagsulat. Mandaluyong: National Bokkstore. </li></ul><ul><li>*Walang may-akda ngunit may patnugot (editor) o tagapagsalin (translator). </li></ul><ul><li>Constantino, P. ed. 2001. Pagpaplanong Pangwika: Ikalwa Sourcebook ng SANGFIL. Lungsod Quezon: Sentro ng Wikang Filipino. </li></ul><ul><li>*Dalawang aklat na iisa ang may-akda </li></ul><ul><li>Chomsky, N. (1956). Syntactic Structure. The Hague: Mouton. </li></ul><ul><li>Chomsky, N. (1997). The Minimalist Program.Cambridge: Massachusette Ins. </li></ul>
 16. 19. <ul><li>Kahulugan </li></ul><ul><li>-ang anumang uri ng pagsulat ay laging ngangailanganng pagbabalangkas. </li></ul><ul><li>Layunin ng Pagbabalangkas </li></ul><ul><li>* </li></ul><ul><li>Upang ang ideya ay maiayos nang mabuti. </li></ul><ul><li>Upang magsilbing gabay sa pagsulat </li></ul><ul><li>Upang mapili ang ideyang mahalaga na dapat bigyang-pansin at kakailanganin. </li></ul><ul><li>Upang makatuklas pa ng mga kakailanganing impormasyon. </li></ul><ul><li>Upang lalong maging madali ang pag-unawa sa aralin. </li></ul><ul><li>Upang makatulong lalo na sa pagbibigay ng ulat. </li></ul>
 17. 20. <ul><li>Balangkas na papaksa. </li></ul><ul><li>Balangkas na papangungusap. </li></ul><ul><li>Balangkas na patalata. </li></ul><ul><li>Paraan ng Pagbabalangkas </li></ul><ul><li>Pumili at gumamit ng isang uri lamang ng pagbabalangkas. </li></ul><ul><li>Tukuyin at isulat ang pamagat o pangunahing ideya. </li></ul><ul><li>Gamitin ang mga Roman Numeral I,II,III atbp para sa mga pangunahing paksa, ang mga malaking titik A, B, C, para sa di gaanong mahalagang paksa. </li></ul><ul><li>Nakasulat at nakahanay pababa ang mga titik at bilang (Vertical column) </li></ul><ul><li>Nagsisimula sa malaking titik ang unang salita ng bawat paksa. </li></ul><ul><li>Ang mga pangunahing paksa ay dapat bahagi ng mga subtopic. </li></ul><ul><li>Dapat tandaan sa pagbuo ng Balangkas </li></ul><ul><li>(ayon kina Cruz at Morong, 2004) </li></ul><ul><li>Unang suriiin ang mga ditalye ayon sa kaugnay at kahalagahan sapangunahing ideya. </li></ul><ul><li>Gawing ispesipiko ang pangunahing ideya. </li></ul><ul><li>Panatilihin ang konsistensi sa paggamit ng malaking at maliliit na titik, bilang romano arabiko at pagbabalangkas. </li></ul><ul><li>Pagsama-samahin ang mga kaisipang magkakatulad at magkaka-ugnay. Ang magkakauri ay itala sa ilalim ng isang pangunahing ideya o paksa. </li></ul><ul><li>Huwag malito sa pangunahin at pansuportang detalye. </li></ul>
 18. 21. <ul><li>Ang mga datos ay mahalaga para maging batayan ng pananaliksik. Ito ang maglalahad ng mga patunay sa suliraning binubuo mula sa paksa. </li></ul><ul><li>Sa pagkuha ng mga datos, kailangan maglaan ang mananaliksik ng panahon, tiyaga, diterminasyon at salapi para sa pangangalap nito. Kailangan din ang kritikal na pag-iisip. Nakaayon din sa uri at disenyo ng pananaliksik ang paraaan ng pangangalap ng datos, maaring kwantitatib o kwalitatib. </li></ul><ul><li>Kwantitatib(quantitative) </li></ul><ul><li>-hinahanap sa uri ng pananaliksik na ito ang mga datos na kayang bilangin: kung kaya’t bilang din ang ginagamit at iniinterpret para makuha ang kasagutan. Isa sa mga ito ay sarbey. </li></ul><ul><li>Sarbey(survey) </li></ul><ul><li>-ito ay praan ng p[agkuha ng datos na kung saan ang mga mananaliksik ay kakailanganing bumuo at magbigay ng mga talatanungan. </li></ul>
 19. 22. <ul><li>Pagkuha ng mga Tala </li></ul><ul><li>Kumonsulta sa central catalougue sa paghahanap ng mga pantulong na aklat at reference sa iyong pananaliksik. </li></ul><ul><li>Isulat ang nakuhang datos sa index card upang mapag-aralan kung kailangan pa ito. </li></ul><ul><li>Maari mong baguhin ito ayon sa sarili mong talino at kakayahan. </li></ul><ul><li>Tatlo ang panlahat na paraan sa pagkuha ng mga tala; </li></ul><ul><li>Samari (summary) </li></ul><ul><li>Paraphrasing o muling pagpapahayag </li></ul><ul><li>Quotation </li></ul><ul><li>Huwag kalimutan ang resource, ang awtor, kumpletong pangalan ng pinaghaguan ng tala. Dito tulad ng nasabi na sa unahan , papasok sa field research kung hindi sapat ang nakuhang reference sa laybrari. </li></ul>
 20. 23. <ul><li>Paggamit ng sanggunian (Atlas, Encyclopedia, Internet atba.) </li></ul><ul><li>Mahalaga ang atlas sa paghahanap ng mga lugar, ilog, dagat, daan at iba pang may kinalaman sa direkyon. </li></ul><ul><li>Ang encyclopedia ay reference na lang, karamihan sa nilalaman nito ay nasa Internet na. </li></ul><ul><li>Madali mong makuha ang gusto mopng mag impormasyonsa Internet. Marunong ka ng paggamit ng Internet? </li></ul><ul><li>Ang pahayagan, magasin ay hanguan din ng mga impormasyon gaya ng balitang lokal at pandaigdigan, editoryal, sports, entertainment ads, comics page. </li></ul><ul><li>Aklatan at Library </li></ul><ul><li>Isa sa mga lugar na pangkaraniwang pinupuntahan ng mga mananaliksik ay ang silid aklatan dahil naririto ang iba’t-ibang uri ng sanggunian na maaring gamitin sa pananaliksik. At dahil sa lahat ng sanggunian ay halos naririto na ay kailangan na lamang na maging sistematiko ang isang mananaliksik upang maging maayos ang kanyang paghahanap. Ayon kina Bernales, et al.2009 may tatlong yugto na maaring gamitin sa pananaliksik sa aklatan, ito ay ang mga sumusunod: </li></ul><ul><li>Yugto-1 </li></ul><ul><li>Panimulang paghahanap ng kardf catalog, sanggunian aklatan, bibliograpi, indeks at internet. </li></ul>
 21. 24. <ul><li>Yugto-2 </li></ul><ul><li>Pagsusuri na kiunasasangkutan ng browsing, skimming, at scanning ng mga aklat at artikulo ng pagpilli ng mga citation mula sa mga babasahin. </li></ul><ul><li>Yugto-3 </li></ul><ul><li>Pagbabasa at pagtatala mula sa mga aklatan, sanaysay, artikulo, computer printouts at iba pang sanggunian. </li></ul><ul><li>Author card . Matatagpuan sa unang linya ng kard ang pangalan ng awtor o ng may-akda </li></ul><ul><li>F </li></ul><ul><li>89933 </li></ul><ul><li>a164d </li></ul><ul><li>Abueg, Efren R., Et al. </li></ul><ul><li>Sandiwa </li></ul><ul><li>Merriam Webster Inc. 1992, 210p. </li></ul><ul><li>Tittle card. Matatagpuan sa unang linya ng kard na ito ang pamagat ng aklat. </li></ul>
 22. 25. <ul><li>Internet/ hanguang Elekroniko </li></ul><ul><li>Isa sa mga pinakagamitin at sinasabi ng ilan na pinakamadali at mabilis na paraan ng paghahanap ng datos ay ang paggamit ng internet o eletronikong kagamitan. </li></ul><ul><li>Mga dapat isaalang-alang sa paggamit ng internet ; </li></ul><ul><li>Ilista ang pangalan ng mga websayt na gagamitin at pinagkunan ng mga datos. </li></ul><ul><li>Tiyakin kung anong uri ng websyt ang ginagamit. </li></ul>
 23. 26. <ul><li>Tiyakin kung sino ang sumulat ng naturang impormasyon </li></ul><ul><li>Siguraduhing ang mga impormasyong nakuha ay makatotohanan at may pinagbatayan. </li></ul><ul><li>Suriin kung ang impormasyon nakuha ay kaugnay ng paksang sinasaliksik. </li></ul><ul><li>Mga dapat isaalang-alang bago isagawa ang pakikipanayam </li></ul><ul><li>Siguraduhing ang dahilan at layunin sa pagsasagawa ng panayam. </li></ul><ul><li>Tiyakin na ang taong kakapanayamin ay awtoridad sa paksang sa paksang pag-uusap. </li></ul><ul><li>Pag-aralan ang paksa at mag kaugnay na paksa upang maging maayos ang usapan. </li></ul><ul><li>Humingi ng pahintulot sa taong kakapanayamin. </li></ul><ul><li>Tiyakin ang oras ng pag-uusap. </li></ul><ul><li>Maghanda ng balangkas ng mga katanungang itatanong. </li></ul><ul><li>Maghand ng sulat para sa kakapanayamin. </li></ul>
 24. 27. <ul><li>Presentasyon ng mga Datos </li></ul><ul><li>Sa pagsasagawa ng pananaliksik, mahalaga ang presentasyon ng mga datos dahil dito maipakikita ng mananaliksik ang ilang mahahalagang impormasyon nakalap sa mas sistematiko at maayos na paraan. Ayon kina Beranales 2006 tinutukoy nina Calderon at Gonzales (1973) sa kanilang aklat ang tatlong paraan na maaring gamitin ng mananaliksik sa presentasyon ng kanilang mga pag-aaral. Ito ay ang tekstwal na presentasyon, tabyular na presentasyon at grapikal na presentasyon. </li></ul>
 25. 28. <ul><li>Isa sa karaniwang ginagamit na mga paraan ng presentasyon ay ang tekstwal o patalatang paraan. Dito ay gumagamit ng mga salita upang ipakita ang resulta ng ginagawang pag-aaral. At dahil sa gumagamit ditong mga salita sa presentasyon ng mga datos, nararapat na hindi maligoy sa paglalahad. Kinakailangang ito’y malinaw upang maiwasan ang pagkakalito sa anumang impormasyong inilalahad. Gumagamit ng mga salitang simple lamang upang maihatid nang maayos ang mensaheng nais iparating ng isinasagawang pag-aaral. </li></ul>
 26. 29. <ul><li>PREAPARED BY: </li></ul><ul><li>“ GROUP III” </li></ul><ul><li>“ PANANALISIK” </li></ul>&quot; THE END &quot;

×