Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino

TEACHER JHAJHA
TEACHER JHAJHAFREELANCE TEACHER
z
MGA TEORYA SA
PAGTUTURO AT
PAGKATUTO NG WIKA SA
FILIPINO
MGA LAYUNIN
• I. Naipapaliwanag ang mga teknikal na termino kaugnay
sa pagtuturo at pagkatuto ng wika.
• II. Nailalapat sa kontekstong Filipino ang bawat teorya o
pananaw kaugnay sa pagtuturo at pagkatuto ng wika.
• III.Nakakagawa ng panimulang papel-pananaliksik
kaugnay sa ilang piling teorya sa pagtuturo at pagkatuto
ng wika.
Ano ang pinaghahawakan mong prinsipyo
kaugnay sa pagtuturo?
Kapag may nag-usisa ng iyong estilo bilang guro,
paano mo ipapaliwanag o idedepensa ang iyong
sariling atake sa pagtuturo?
Kampante ka ba sa mga ginagawa mo sa
silid-aralan bilang edukador?
Isa sa mga katangian ng mahusay na pagtuturo ay umaalinsunod ito sa mga
simulain ng pagkatuto at pilosopiya ng pagtuturo. Malinaw na may mga
pagtuturo-pagkatuto sa loob at labas ng silid-aralan.
Sa aklat ni Badayos na “Metodolohiya” (2008), sinasabing may anim na prosesong
pinagdadaanan ang isang normal na tao upang matuto ng wika.
Una, ang pasumala o random sa wikang Ingles.
- 12 – Buwan o isang taon
-Gumagawa madalas ng tunog ang isang sanggol upang makakuha ng
atensiyon
Ikalawa, ang unitary
- 24 buwan o dalawang taon
- Nagaganap dito ang panggagagad o panggagaya sa mga tunog na naririnig
ng bata sa kaniyang kapamilya at kapaligiran.
Ikatlo, ang ekspansiyon at delimitasyon
- 48 buwan o apat na taon.
- Kampante na ang mga batang makalikha ng salita hanggang pangungusap.
Gayon pa man, ang dalawa o mahigit pang salita ay maari pa ring may ibang kahulugan o maraming
kagulugan para sa bata.
Ikaapat, ang kamalayang estruktural
- 60 buwan o limang taon.
-medyo malinaw-linaw na rito ang kahulugan ng mga salita at pangungusap na nasasambit ng bata.
Bagama’t may mga pagkakamali pa rin sa pagbigkas at kontruksiyon ng
mga pangungusap sa ilang pagkakataon.
Ikalima, ang awtomatiko
- kinder o anim na taon
- nagagawa na ng batang makipag-usap sa iba’t ibang uri ng tao. Bagama’t bakas at halata pa rin ang
wika niya ay wika sa kaniyang tahanan, sa pakikipaglaro, sa napapanood, sa nakikita, sa napakinggan.
Ikaanim, ang malikhain
- Grade 1 (pitong taon) at pataas sa elementarya
- Mas mahahaba na ang pagbuo ng sariling pangungusap, malinaw na ito sapagkat may pormal nang pagtuturong
nagagaganap, at kaya nang maunawaan ang mga abstrak na kaisipan.
MAKRONG PAGSIPAT SA PAGTUTURO
NG WIKANG FILIPINO
• 1. Lingguwistika
• 2. Sosyolingguwistika
Lingguwistika
-ang pagsipat kung nakatuon sa mga tuntuning pangwika gaya ng
mekaniks, ortograpiya, gramatika, retorika, estruktura ng isang wika.
-Ito ang mga oryentasyong nakatuon sa kakayahang panggaramatika
ng isang bata.
- ponolohiya, morpolohiya, sintaks, semantika
- wastong gamit ng salita, tamang paglalagay ng bantas, paralelismo,
aspekto ng pandiwa, tamang anyo ng mga pagbabagong
morpoponomiko, pagpaparami, kasarian, ayos ng pangungusap, at
pagsusunod-sunod ng salita sa isang pahayag.
Sosyolingguwistika
-makabagong phenomenon, kalakaran, isyu, o kairalang pangwika. Hindi ito
masyadong nakakiling sa mga tuntuning pangwika. Bumabalikwas ito sapagkat
mas tinitignan ang gamit sa aktuwal at praktikal na buhay sa araw-
araw lagpas at labas sa mga tuntuning pambalarila. Laging
isinasaalang-alang nito ang gamit ng wika sa mas malawak na
lipunan. May pagsipat din ito sa kung ano talaga ang ginagamit ng nakakarami sa halip
sa makitid na pagsunod sa mga tuntuning wala naming gumagamit o iilan lamang ang
sumusunod sa patakarang ito. Mas deskriptibo ang oryentasyon
nito sa pag-aaral ng wikang Filipino.
Paano ba maaaaring ituro ang wikang Filipino sa mga silid-aralan?
DALAWANG PANGUNAHING ATAKE SA
PAGTUTURO NG FILIPINO
• 1. Preskriptibong Pagtuturo
• 2. Deskriptibong Pagtuturo
Preskriptibong Pagtuturo
⮚ Ito ang pagtuturong may sinusunod na tamang tuntunin. At ang hindi pagsunod
sa mga tuntuning pangwika ay ituturing na mali. Sinasabi sa estilong ito na dapat
may tumpak na baybay sa isang salita, may tamang bantas na gagamitin sa isang
pangungusap, may balarila bilang pamantayan ng kawastuhan.
⮚ Nagpapasunod ang atakeng ito sa pagtuturo ng wikang Filipino.
⮚ “Ortograpiyang Pambansa” at ang “Manwal sa Masinop na Pagsulat” mula sa
Komisyon sa Wikang Filipino.
Deskriptibo
⮚ Sa pagtuturo sa ganitong estilo, hinahayaan ang batang gumamit ng wikang mas
ginagamit niya sa aktuwal at parktikal na pakikipagtalastasan sa ibang tao. Maaring
sabihing ito ang tama o istandard na tuntunin sa usaping pangwika subalit bukas ito sa
baryasyon o kung bakit may iba at kakaiba
MGA PAGDULOG SA KLASE NA
MAGAGAMIT SA FILIPINO
• 1. Inter-aktibo
• 2. Kolaboratibo
• 3. Tematiko
• 4. Komunikatibo
• Kakayahang lingguwistika
• Sosyolingguwistika
• Kakayahang Diskorsal
• Kakayahang Estratehiko
INTER-AKTIBONG DULOG
Lahat ng
estudyante
ay dapat
na kasali
Buhay na
buhay
Kitang-kita, at
damang-dama
Walang
maiiwan sa
laylayan
Malayang
nagkakaroon ng
inter-aksiyon ang
guro at mag-aaral
at mag-aaral sa
kapwa mag-aaral
May nagaganap
na ditong
usapan,tanunga
n, at ugnayan
ng lahat ng
nasa loob ng
klase
Tandaang isa sa katangian ng mahusay na pagtuturo
ay kung nasasangkot sa mahalagang Gawain ang mga
mag-aaral.
KOLABORATIBO
Pagtutulun
gan sa
klase
Pangkatang-
gawain
Kooperasyon
upang
maisakatupar
an ang
anumang task
Hindi
nakakapanaig sa
dulog na ito ang
indibidwalistiko
Dapat lahat
may ginagawa
Tandaang isa sa katangian ng mahusay na pagtuturo sa
Filipino ay kung mas marami ang Gawain ng mga mag-
aaral kaysa sa guro. Mas nililinang ang pakikipag-ugnayan
sa iba kaya may dalawahan, trayad, at paggugrupo-grupo.
Mas nakikillaa ng batang mag-aaral ang kanyang sarili sa
tulong ng iba.
TEMATIKO
Kailangang
maipakita ang
konsepto ng
multidisiplinaryo
at interdisiplinaryo
Hindi dapat tiwalag
sa ibang larang ang
asignaturang
Filipino
Nag-uugnay ng mga konsepto
sa Filipino sa ibang disiplina
lalo na sa totoong nangyayari
sa buhay at lipunang Filipino
Mahalaga sa dulog na ito ang pagsasalikop, ang ugnayan, ang
koneksiyon ng paksa sa mga nangyayari sa paligid at mismong
buhay ng mga mag-aaral.
KOMUNIKATIBO
Kakayahang
umunawa, at makabuo
ng estruktura sa wika
na sang-ayon sa mga
tuntunin sa gramatika
Ito ay kakayahan at
kaalamang
pangkomunikasyon
na naipapakita sa
kasanayan sa
gramatikal at
kaalamang
Ito ang unang
hakbang sa
mabisang
pakikipagkomunik
asyon
Kakayahang
Lingguwistika
Ito rin ang
kahusayan sa
paglalapat ng
tuntunin sa wika at
hindi sa kahusayan
sa pagsasabi sa
tuntunin nito.
Kakayahang Diskorsal
Kakayahan itong pangkomunikasyon
na naipapakita sa kasanayan at
pagpapahayag ng idea sa loob ng
isang kontekstong pasulat, pasalita,
biswal, at birtuwal
Kailangang mahasa at masanay ang
mga mag-aaral na magsalita at
magsulat na may wastong balarila
at kaya itong gawin nang tuloy-
tuloy.
Hindi dapat mananatiling blangko o
malinis ang papel matapos ang 30
minutong ibinigay para palawakin
ang isang paksa sa paraang pasulat.
KOMUNIKATIBO
Ito ang kakayahang
pangkomunikasyon na
naipapakita sa kaalaman sa
angkop, wasto, at mabisang
estratehiya upang
magpatuloy ang
komunikayson sa kabila ng
problema o aberya
Kakayahang Estratihiko
Dapat magpatuloy ang
komunikayson sa kabila ng
mga sagabal at magagawa
ito nh isang mag-aaral na
may kakayahang
estratehiko.
MGA SANDIGANG TEORYA SA
PAGTUTURO NG FILIPINO
• 1. Beheybyorismo
• 2. Inatismo
• 3. Kognitibismo
• 4. Humanismo
Ilarawan ang iba’t ibang teorya sa pagtuturo ng Filipino at ibahagi sa
klase.
Alin sa mga teoryang ito ang ginagamit mo sa pagtuturo? Bakit?
BEHEBYO
RISMO
Gurong mahilig sa gantimpala
Laging isinaalang-alang ang kapaligiran sa pagkatuto
Kung may parusa ka sa bawat pagkakamali, sakto ka
sa bangang ito.
Mahalaga sa teoryang ito ang pagkontrol sa kilos ng
mga mag-aaral
ANO ANG BEHEBYORISMO?
PAGLALAR
AWAN SA
BEHEBYOR
ISMO
Mahilig akong magbigay ng papuri sa klase gaya ng:
Magaling! Kahanga-hanga! Tama ang sagot mo!
Mahilig akong magbigay ng drill o mga Gawain para
mabilis na maintindihan ng mga estudyante ang
aralin.
Pinipili ko ang mga salitang may kaugnayan sa
kanilang antas ng pag-iisip.
Mahilig ako magbigay ng gantimpala gaya ng
candies, sertipiko, bituin, at iba pa.
Agaran kong itinatama ang pagkakamali ng isang
bata
MAAARING
ITANONG SA
TEORYANG
BEHEBYORI
SMO
Dapat nga bang parusahan ang mga nagkakasala sa
pagkatuto at pagtuturo ng wika?
Ano ang tatlong maaring gantimpala sa mabisang
pagkatuto at pagtuturo ng wika?
Tama bang ginagawang laro ang mga bata sa
pagkatuto at pagtuturo ng wika sa gamit ang
teoryang ito?
Paano matitiyak na tama o likas ang papuri s amga
nagagawa ng mga mag-aaral?
INATISMO
Ito ang nagsasabing likas na matuto ang isang bata
kahit hindi lantaran at aktuwal na turuan.
Sinasabing ang utak ng ng tao ay tila may Language
Acquisition Device (LAD) ayon kay Noam Chomsky
para matuto ng wika
May paniniwalang hindi dapat sapilitang ituro ang
wika sa bata.
Hindi kailangang sapilitang ituro turuan ang bata ng wika sapagkat
ang mismong pangangailangan at konteksto ang maglulundo sa
kaniyang matuto ng bagong wika.
ANO ANG INATISMO?
PAGLALARAW
AN SA
INATISMO
Hinahayaan kong makabuo ng sariling pangungusap ang
mga bata batay sa talasalitaang kanilang nalalaman.
Sa gawaing pangwika, hindi ko sinasabi ang tamang
sagot.
Nailalantad ko ang mga mag-aaral kung paano aktwal na
ginagamit ang wika.
Hinahayaan ko ang mga mag-aaral na magkaroon ng
Gawain tungkol sa paggamit ng wika sa komunidad.
May Kalayaan ang mga mag-aaral na magbigay ng sarili
nilang kahulugan sa mga salita batay sa kanilang iskema
o karanasan.
MAAARING
ITANONG SA
INATISMO
May likas nga bang talino ang lahat ng tao? Paano ang
common sense? Naituturo ba ang common sense?
Kailan nakakasagabal ang iskema (dating alam) sa
pagkatuto at pagtuturo ng wika?
Ano pang ibang teorya sa pinagmulan ng wika ang
kaugnay sa inatismo?
Paano ito nauugnay o hindi sa dalumat ng “tabula rasa?”
Paano ang naaksidente at na-comatose?Ang may sakit
na Dementia? Magiging likas pa ba sa kanila ang wika?
KOGNITIBI
SMO
May paniniwalang 24 oras ay nag-iisip ang batang
mag-aaral
May kakayahan ang isip ng bata upang iproseso ang
mga datos o impormasyong itinuturo ng isang guro
Nananalig sa teoryang ito sa apat na hakbang ng pag-
iisip ng isang tao ayon sa sikologong si Jean Peaget.
Nakasanding sa teoryang ito sa pananaw na may tamang
panahon din para matuto ang isang mag-aaral batay sa
development ng kaniyang utak.
ANO ANG KOGNITIBISMO?
May tamang panahon upang matutuhan ang isang bagay
o konsepto bago ang iba pa.
PAGLALARAWAN
SA
KOGNITIBISMO
Ang matuto ang mag-aaral sa kanilang pagkakamali
ay bahagi ng aking pagtuturo.
Madalas akong gumamit ng matataas na level na
tanong upang mag-isip nang mag-isip ang mag-aaral.
Madalas akong magbigay ng tanong o tuntunin at
hinahayaang mag-aaral ang tumuklas ng tamang
sagot.
Ibinibigay ko ang sagot sa isang tanong at hinahayaan
kong mag-aaral ang tumuklas kung paano ito nakuha.
Madalas kong inuugnay ang pagtalakay ng bagong paksa
sa dating alam ng mga mag-aaral.
MAAARING
ITANONG SA
KOGNITIBIS
MO
Ilarawan ang apat na hakbang sa teoryang ito (nasa
aklat ni Badayos na “Metodolohiya”.)
Paano ito naugnay sa Minds That Matter School? Ano
ang kulang kapag laging nakasalig sa teoryang ito?
Dapat ba o hindi ang paniniwala sa teoryang ito na
“Hindi masama ang magkamali?” Bakit?
Paano nauugnay sa teoryang ito ang “brainstorming?’
Mayroon ba talagang taong hindi nag-iisip?Patunayan!
HUMANISMO
Nagtatampok ng silid-aralang kaaya-aya at may
respeto sa bawat isa.
Ito ang pagtuturong may pagpapahalaga lagi sa
damdamin ng mga mag-aaral
Madalas na ang gurong nagsasabuhay ng teoryang ito
ay madaling lapitan, kausapin, at hingan ng payo ng
mga mag-aaral.
Pinagtutuonan dito ang pagiging komportable ng mga
mag-aaral habang nasa silid-aralan kasama ang iba.
ANO ANG HUMANISMO?
PAGLALARA
WAN SA
HUMANISM
O
Isinaalang-alang ko lagi ang kaayusan ng silid-aralan.
Binibigyang-diin ko ang mararamdaman ng aking mga
mag-aaral sa loob ng klase.
Mahalaga sa akin ang pagpapahalaga sa sarili ng aking
mga mag-aaral.
Palagay na palagay sa akin ang aking mga mag-aaral.
Naniniwala akong magiging matagumpay ang aking
pagtuturo kung may positibong saloobin ang aking mag-
aaral sa ano mang paksang tatalakayin
MAAARING
ITANONG SA
HUMANISMO
Bakit madalas naabuso ang guro sa ilalim ng
pagsasapraktika ng teoryang ito? At paano maiiwasan ang
mga pang-aabusong ito?
Angkop ba nag kapaligiran ng kasalukuyang konteksto ng
inyong pagkaklase?Pangatwiranan ang sagot.
Bakit mahalaga ang ang positibong saloobin sa isang
pagkaklase?
Paano nalalamang nadadala ang pansariling problema ng
isang guro sa kaniyang kalse?
Paano magaganap ang isang kalaseng walang pananakot?
Maginhawa ang pakiramdam?
POKUS SA PAGTUTURO SA
ASIGNATURANG FILIPINO
• 1. Teacher-centered
• 2. Student – centered
• 3. Learning– centered
• 4. Content - centered
• 5. Task-based
MGA NAPAPANAHONG TEORYA SA PAGTUTURO
AT PAGKATUTO NG WIKANG FILIPINO
• 1. Balarilang transpormasyonal (Noam Chomsky)
• 2. Monitor Model (Krashen)
• 3. Whole Language Education
• 4. Brain-Based Learning (Caine at Caine,1991)
1 von 33

Recomendados

Ang Paglinang ng Kurikulum von
Ang Paglinang ng KurikulumAng Paglinang ng Kurikulum
Ang Paglinang ng KurikulumCharmaine Madrona
107.8K views21 Folien
Kasaysayan ng linggwistika (1) von
Kasaysayan ng linggwistika (1)Kasaysayan ng linggwistika (1)
Kasaysayan ng linggwistika (1)University of Rizal System
416.2K views186 Folien
Ang pagtuturo ng filipino sa batayang edukasyon von
Ang pagtuturo ng filipino sa batayang edukasyonAng pagtuturo ng filipino sa batayang edukasyon
Ang pagtuturo ng filipino sa batayang edukasyonMakati Science High School
67K views25 Folien
Mga Natatanging Diskurso Sa Wika at Panitikan von
Mga Natatanging Diskurso Sa Wika at PanitikanMga Natatanging Diskurso Sa Wika at Panitikan
Mga Natatanging Diskurso Sa Wika at PanitikanAraAuthor
7.5K views19 Folien
Ang linggwistika at ang guro von
Ang linggwistika at ang guroAng linggwistika at ang guro
Ang linggwistika at ang guroRosalynDelaCruz5
18.5K views21 Folien
Fil 106: Ugnayan ng Wika, Kultura at Lipunan von
Fil 106: Ugnayan ng Wika, Kultura at LipunanFil 106: Ugnayan ng Wika, Kultura at Lipunan
Fil 106: Ugnayan ng Wika, Kultura at LipunanJoshuaBalanquit2
11.7K views23 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Sikolohiya hinggil sa pagkatuto ng wika, mga teorya von
Sikolohiya hinggil sa pagkatuto ng wika, mga teoryaSikolohiya hinggil sa pagkatuto ng wika, mga teorya
Sikolohiya hinggil sa pagkatuto ng wika, mga teoryamyrepearl
66.2K views19 Folien
Morpolohiya von
MorpolohiyaMorpolohiya
MorpolohiyaNathalie Lovitos
324.3K views47 Folien
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wika von
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wikaMga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wika
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wikaMaJanellaTalucod
13.8K views47 Folien
Ponolohiya von
PonolohiyaPonolohiya
PonolohiyaJose Emmanuel Maningas
287.1K views14 Folien
Ortograpiyang filipino von
Ortograpiyang filipinoOrtograpiyang filipino
Ortograpiyang filipinoshekainalea
251.2K views74 Folien
Pagtuturo ng filipino (1) von
Pagtuturo ng filipino (1)Pagtuturo ng filipino (1)
Pagtuturo ng filipino (1)Elvira Regidor
130.5K views60 Folien

Was ist angesagt?(20)

Sikolohiya hinggil sa pagkatuto ng wika, mga teorya von myrepearl
Sikolohiya hinggil sa pagkatuto ng wika, mga teoryaSikolohiya hinggil sa pagkatuto ng wika, mga teorya
Sikolohiya hinggil sa pagkatuto ng wika, mga teorya
myrepearl66.2K views
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wika von MaJanellaTalucod
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wikaMga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wika
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wika
MaJanellaTalucod13.8K views
Ortograpiyang filipino von shekainalea
Ortograpiyang filipinoOrtograpiyang filipino
Ortograpiyang filipino
shekainalea251.2K views
Pagtuturo ng filipino (1) von Elvira Regidor
Pagtuturo ng filipino (1)Pagtuturo ng filipino (1)
Pagtuturo ng filipino (1)
Elvira Regidor130.5K views
Yunit 3 istruktura ng wika von Rita Mae Odrada
Yunit 3 istruktura ng wikaYunit 3 istruktura ng wika
Yunit 3 istruktura ng wika
Rita Mae Odrada291.3K views
Pamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang Filipino von MARIA KATRINA MACAPAZ
Pamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang FilipinoPamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang Filipino
Pamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang Filipino
Baryasyon at Barayti ng WIka von WENDELL TARAYA
Baryasyon at Barayti ng WIkaBaryasyon at Barayti ng WIka
Baryasyon at Barayti ng WIka
WENDELL TARAYA102.2K views
Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik von Reggie Cruz
Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksikMga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik
Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik
Reggie Cruz46.1K views
Kagamitang panturo von shekainalea
Kagamitang panturoKagamitang panturo
Kagamitang panturo
shekainalea75.5K views
Ang ponolohiya o palatunugan von Mariz Balasoto
Ang ponolohiya o palatunuganAng ponolohiya o palatunugan
Ang ponolohiya o palatunugan
Mariz Balasoto49.4K views
MORPOLOHIYA von clauds0809
MORPOLOHIYAMORPOLOHIYA
MORPOLOHIYA
clauds0809119.8K views
panghihiram ng mga katawagang pang-agham:pagsasaling-wika von Ginalyn Red
panghihiram ng mga katawagang pang-agham:pagsasaling-wikapanghihiram ng mga katawagang pang-agham:pagsasaling-wika
panghihiram ng mga katawagang pang-agham:pagsasaling-wika
Ginalyn Red142.2K views

Similar a Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino

Kritikal-na-Konsiderasyon-sa-Pagbuo-ng-Saliksik mga isyung panggramatika sa p... von
Kritikal-na-Konsiderasyon-sa-Pagbuo-ng-Saliksik mga isyung panggramatika sa p...Kritikal-na-Konsiderasyon-sa-Pagbuo-ng-Saliksik mga isyung panggramatika sa p...
Kritikal-na-Konsiderasyon-sa-Pagbuo-ng-Saliksik mga isyung panggramatika sa p...MARIA KATRINA MACAPAZ
1.1K views87 Folien
Kontemporaryo-2.pptx von
Kontemporaryo-2.pptxKontemporaryo-2.pptx
Kontemporaryo-2.pptxBryanJocson
114 views38 Folien
Sining at Agham ng Pagsusulit Pangwika von
Sining at Agham ng Pagsusulit PangwikaSining at Agham ng Pagsusulit Pangwika
Sining at Agham ng Pagsusulit Pangwikakennjjie
184.8K views191 Folien
Sining at Agham ng Pagsusulit Pangwika von
Sining at Agham ng Pagsusulit PangwikaSining at Agham ng Pagsusulit Pangwika
Sining at Agham ng Pagsusulit Pangwikakennjjie
66.1K views192 Folien
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1 von
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1thobie_cute20
3.6K views7 Folien
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1 von
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1thobie_cute20
4K views7 Folien

Similar a Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino(20)

Kritikal-na-Konsiderasyon-sa-Pagbuo-ng-Saliksik mga isyung panggramatika sa p... von MARIA KATRINA MACAPAZ
Kritikal-na-Konsiderasyon-sa-Pagbuo-ng-Saliksik mga isyung panggramatika sa p...Kritikal-na-Konsiderasyon-sa-Pagbuo-ng-Saliksik mga isyung panggramatika sa p...
Kritikal-na-Konsiderasyon-sa-Pagbuo-ng-Saliksik mga isyung panggramatika sa p...
Kontemporaryo-2.pptx von BryanJocson
Kontemporaryo-2.pptxKontemporaryo-2.pptx
Kontemporaryo-2.pptx
BryanJocson114 views
Sining at Agham ng Pagsusulit Pangwika von kennjjie
Sining at Agham ng Pagsusulit PangwikaSining at Agham ng Pagsusulit Pangwika
Sining at Agham ng Pagsusulit Pangwika
kennjjie184.8K views
Sining at Agham ng Pagsusulit Pangwika von kennjjie
Sining at Agham ng Pagsusulit PangwikaSining at Agham ng Pagsusulit Pangwika
Sining at Agham ng Pagsusulit Pangwika
kennjjie66.1K views
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1 von thobie_cute20
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
thobie_cute203.6K views
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1 von thobie_cute20
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
thobie_cute204K views
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1 von thobie_cute20
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
thobie_cute209.3K views
Tunguhin, Nilalaman, Batayang Balangkas ng Filipino Curriculum K-12 von Camille Panghulan
Tunguhin, Nilalaman, Batayang Balangkas ng Filipino Curriculum K-12Tunguhin, Nilalaman, Batayang Balangkas ng Filipino Curriculum K-12
Tunguhin, Nilalaman, Batayang Balangkas ng Filipino Curriculum K-12
Camille Panghulan39.9K views
PAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINO von AJHSSR Journal
PAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINOPAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINO
PAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINO
AJHSSR Journal357 views
KPWKP_Q1_Module4 Register at Barayti ng Wika.pdf von JohnnyJrAbalos1
KPWKP_Q1_Module4 Register at Barayti ng Wika.pdfKPWKP_Q1_Module4 Register at Barayti ng Wika.pdf
KPWKP_Q1_Module4 Register at Barayti ng Wika.pdf
JohnnyJrAbalos1207 views
KPWKP_Q1_Module1 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 1.pdf von JohnnyJrAbalos1
KPWKP_Q1_Module1 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 1.pdfKPWKP_Q1_Module1 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 1.pdf
KPWKP_Q1_Module1 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 1.pdf
JohnnyJrAbalos161 views
Kaalaman at Kasanayang Komunikatibo sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Filipino 1.pptx von MariaCecilia93
Kaalaman at Kasanayang Komunikatibo sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Filipino 1.pptxKaalaman at Kasanayang Komunikatibo sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Filipino 1.pptx
Kaalaman at Kasanayang Komunikatibo sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Filipino 1.pptx
MariaCecilia93665 views
Introduksyon sa pag aaral ng wika (mga yugto sa pagkatuto ng wika) von Antonnie Glorie Redilla
Introduksyon sa pag aaral ng wika (mga yugto sa pagkatuto ng wika)Introduksyon sa pag aaral ng wika (mga yugto sa pagkatuto ng wika)
Introduksyon sa pag aaral ng wika (mga yugto sa pagkatuto ng wika)
KPWKP_Q1_Module2 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 2.pdf von JohnnyJrAbalos1
KPWKP_Q1_Module2 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 2.pdfKPWKP_Q1_Module2 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 2.pdf
KPWKP_Q1_Module2 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 2.pdf
JohnnyJrAbalos155 views

Más de TEACHER JHAJHA

10 (interpersonal) traits of innovative school von
10 (interpersonal) traits of innovative school10 (interpersonal) traits of innovative school
10 (interpersonal) traits of innovative schoolTEACHER JHAJHA
352 views16 Folien
Mga artikulo at diskusyon sa wika 2 von
Mga artikulo at diskusyon sa wika 2Mga artikulo at diskusyon sa wika 2
Mga artikulo at diskusyon sa wika 2TEACHER JHAJHA
2.3K views26 Folien
Mga artikulo at diskusyon sa wika 1 von
Mga artikulo at diskusyon sa wika 1Mga artikulo at diskusyon sa wika 1
Mga artikulo at diskusyon sa wika 1TEACHER JHAJHA
1.3K views49 Folien
The development of education beliefs, teaching and supervision von
The development of education beliefs, teaching and supervisionThe development of education beliefs, teaching and supervision
The development of education beliefs, teaching and supervisionTEACHER JHAJHA
585 views22 Folien
Simulain sa pagsasaling wika von
Simulain sa pagsasaling wikaSimulain sa pagsasaling wika
Simulain sa pagsasaling wikaTEACHER JHAJHA
1.7K views24 Folien
Ang ibong adarna i von
Ang ibong adarna iAng ibong adarna i
Ang ibong adarna iTEACHER JHAJHA
311 views51 Folien

Más de TEACHER JHAJHA(16)

10 (interpersonal) traits of innovative school von TEACHER JHAJHA
10 (interpersonal) traits of innovative school10 (interpersonal) traits of innovative school
10 (interpersonal) traits of innovative school
TEACHER JHAJHA352 views
Mga artikulo at diskusyon sa wika 2 von TEACHER JHAJHA
Mga artikulo at diskusyon sa wika 2Mga artikulo at diskusyon sa wika 2
Mga artikulo at diskusyon sa wika 2
TEACHER JHAJHA2.3K views
Mga artikulo at diskusyon sa wika 1 von TEACHER JHAJHA
Mga artikulo at diskusyon sa wika 1Mga artikulo at diskusyon sa wika 1
Mga artikulo at diskusyon sa wika 1
TEACHER JHAJHA1.3K views
The development of education beliefs, teaching and supervision von TEACHER JHAJHA
The development of education beliefs, teaching and supervisionThe development of education beliefs, teaching and supervision
The development of education beliefs, teaching and supervision
TEACHER JHAJHA585 views
Simulain sa pagsasaling wika von TEACHER JHAJHA
Simulain sa pagsasaling wikaSimulain sa pagsasaling wika
Simulain sa pagsasaling wika
TEACHER JHAJHA1.7K views
Ang pang angkop at pang ugnay von TEACHER JHAJHA
Ang pang angkop at pang ugnayAng pang angkop at pang ugnay
Ang pang angkop at pang ugnay
TEACHER JHAJHA11.2K views
Posisyong papel tungkol sa mga isyu ng wikang filipino von TEACHER JHAJHA
Posisyong papel tungkol sa mga isyu ng wikang filipinoPosisyong papel tungkol sa mga isyu ng wikang filipino
Posisyong papel tungkol sa mga isyu ng wikang filipino
TEACHER JHAJHA3.9K views
Paraan at pamamaraan sa pagtuturo ng wika von TEACHER JHAJHA
Paraan at pamamaraan sa pagtuturo ng wikaParaan at pamamaraan sa pagtuturo ng wika
Paraan at pamamaraan sa pagtuturo ng wika
TEACHER JHAJHA1.5K views
Hakbang at prinsipyo sa pagbabalangkas von TEACHER JHAJHA
Hakbang at prinsipyo sa pagbabalangkasHakbang at prinsipyo sa pagbabalangkas
Hakbang at prinsipyo sa pagbabalangkas
TEACHER JHAJHA547 views
Mga estratehiya sa pagtuturo ng filipino von TEACHER JHAJHA
Mga estratehiya sa pagtuturo ng filipinoMga estratehiya sa pagtuturo ng filipino
Mga estratehiya sa pagtuturo ng filipino
TEACHER JHAJHA10.2K views
Dynamic and traditional school von TEACHER JHAJHA
Dynamic and traditional schoolDynamic and traditional school
Dynamic and traditional school
TEACHER JHAJHA672 views
Supervisions for successful school von TEACHER JHAJHA
Supervisions for successful schoolSupervisions for successful school
Supervisions for successful school
TEACHER JHAJHA122 views

Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino

 • 1. z MGA TEORYA SA PAGTUTURO AT PAGKATUTO NG WIKA SA FILIPINO
 • 2. MGA LAYUNIN • I. Naipapaliwanag ang mga teknikal na termino kaugnay sa pagtuturo at pagkatuto ng wika. • II. Nailalapat sa kontekstong Filipino ang bawat teorya o pananaw kaugnay sa pagtuturo at pagkatuto ng wika. • III.Nakakagawa ng panimulang papel-pananaliksik kaugnay sa ilang piling teorya sa pagtuturo at pagkatuto ng wika.
 • 3. Ano ang pinaghahawakan mong prinsipyo kaugnay sa pagtuturo? Kapag may nag-usisa ng iyong estilo bilang guro, paano mo ipapaliwanag o idedepensa ang iyong sariling atake sa pagtuturo? Kampante ka ba sa mga ginagawa mo sa silid-aralan bilang edukador?
 • 4. Isa sa mga katangian ng mahusay na pagtuturo ay umaalinsunod ito sa mga simulain ng pagkatuto at pilosopiya ng pagtuturo. Malinaw na may mga pagtuturo-pagkatuto sa loob at labas ng silid-aralan. Sa aklat ni Badayos na “Metodolohiya” (2008), sinasabing may anim na prosesong pinagdadaanan ang isang normal na tao upang matuto ng wika. Una, ang pasumala o random sa wikang Ingles. - 12 – Buwan o isang taon -Gumagawa madalas ng tunog ang isang sanggol upang makakuha ng atensiyon Ikalawa, ang unitary - 24 buwan o dalawang taon - Nagaganap dito ang panggagagad o panggagaya sa mga tunog na naririnig ng bata sa kaniyang kapamilya at kapaligiran.
 • 5. Ikatlo, ang ekspansiyon at delimitasyon - 48 buwan o apat na taon. - Kampante na ang mga batang makalikha ng salita hanggang pangungusap. Gayon pa man, ang dalawa o mahigit pang salita ay maari pa ring may ibang kahulugan o maraming kagulugan para sa bata. Ikaapat, ang kamalayang estruktural - 60 buwan o limang taon. -medyo malinaw-linaw na rito ang kahulugan ng mga salita at pangungusap na nasasambit ng bata. Bagama’t may mga pagkakamali pa rin sa pagbigkas at kontruksiyon ng mga pangungusap sa ilang pagkakataon. Ikalima, ang awtomatiko - kinder o anim na taon - nagagawa na ng batang makipag-usap sa iba’t ibang uri ng tao. Bagama’t bakas at halata pa rin ang wika niya ay wika sa kaniyang tahanan, sa pakikipaglaro, sa napapanood, sa nakikita, sa napakinggan. Ikaanim, ang malikhain - Grade 1 (pitong taon) at pataas sa elementarya - Mas mahahaba na ang pagbuo ng sariling pangungusap, malinaw na ito sapagkat may pormal nang pagtuturong nagagaganap, at kaya nang maunawaan ang mga abstrak na kaisipan.
 • 6. MAKRONG PAGSIPAT SA PAGTUTURO NG WIKANG FILIPINO • 1. Lingguwistika • 2. Sosyolingguwistika
 • 7. Lingguwistika -ang pagsipat kung nakatuon sa mga tuntuning pangwika gaya ng mekaniks, ortograpiya, gramatika, retorika, estruktura ng isang wika. -Ito ang mga oryentasyong nakatuon sa kakayahang panggaramatika ng isang bata. - ponolohiya, morpolohiya, sintaks, semantika - wastong gamit ng salita, tamang paglalagay ng bantas, paralelismo, aspekto ng pandiwa, tamang anyo ng mga pagbabagong morpoponomiko, pagpaparami, kasarian, ayos ng pangungusap, at pagsusunod-sunod ng salita sa isang pahayag.
 • 8. Sosyolingguwistika -makabagong phenomenon, kalakaran, isyu, o kairalang pangwika. Hindi ito masyadong nakakiling sa mga tuntuning pangwika. Bumabalikwas ito sapagkat mas tinitignan ang gamit sa aktuwal at praktikal na buhay sa araw- araw lagpas at labas sa mga tuntuning pambalarila. Laging isinasaalang-alang nito ang gamit ng wika sa mas malawak na lipunan. May pagsipat din ito sa kung ano talaga ang ginagamit ng nakakarami sa halip sa makitid na pagsunod sa mga tuntuning wala naming gumagamit o iilan lamang ang sumusunod sa patakarang ito. Mas deskriptibo ang oryentasyon nito sa pag-aaral ng wikang Filipino.
 • 9. Paano ba maaaaring ituro ang wikang Filipino sa mga silid-aralan?
 • 10. DALAWANG PANGUNAHING ATAKE SA PAGTUTURO NG FILIPINO • 1. Preskriptibong Pagtuturo • 2. Deskriptibong Pagtuturo
 • 11. Preskriptibong Pagtuturo ⮚ Ito ang pagtuturong may sinusunod na tamang tuntunin. At ang hindi pagsunod sa mga tuntuning pangwika ay ituturing na mali. Sinasabi sa estilong ito na dapat may tumpak na baybay sa isang salita, may tamang bantas na gagamitin sa isang pangungusap, may balarila bilang pamantayan ng kawastuhan. ⮚ Nagpapasunod ang atakeng ito sa pagtuturo ng wikang Filipino. ⮚ “Ortograpiyang Pambansa” at ang “Manwal sa Masinop na Pagsulat” mula sa Komisyon sa Wikang Filipino.
 • 12. Deskriptibo ⮚ Sa pagtuturo sa ganitong estilo, hinahayaan ang batang gumamit ng wikang mas ginagamit niya sa aktuwal at parktikal na pakikipagtalastasan sa ibang tao. Maaring sabihing ito ang tama o istandard na tuntunin sa usaping pangwika subalit bukas ito sa baryasyon o kung bakit may iba at kakaiba
 • 13. MGA PAGDULOG SA KLASE NA MAGAGAMIT SA FILIPINO • 1. Inter-aktibo • 2. Kolaboratibo • 3. Tematiko • 4. Komunikatibo • Kakayahang lingguwistika • Sosyolingguwistika • Kakayahang Diskorsal • Kakayahang Estratehiko
 • 14. INTER-AKTIBONG DULOG Lahat ng estudyante ay dapat na kasali Buhay na buhay Kitang-kita, at damang-dama Walang maiiwan sa laylayan Malayang nagkakaroon ng inter-aksiyon ang guro at mag-aaral at mag-aaral sa kapwa mag-aaral May nagaganap na ditong usapan,tanunga n, at ugnayan ng lahat ng nasa loob ng klase Tandaang isa sa katangian ng mahusay na pagtuturo ay kung nasasangkot sa mahalagang Gawain ang mga mag-aaral.
 • 15. KOLABORATIBO Pagtutulun gan sa klase Pangkatang- gawain Kooperasyon upang maisakatupar an ang anumang task Hindi nakakapanaig sa dulog na ito ang indibidwalistiko Dapat lahat may ginagawa Tandaang isa sa katangian ng mahusay na pagtuturo sa Filipino ay kung mas marami ang Gawain ng mga mag- aaral kaysa sa guro. Mas nililinang ang pakikipag-ugnayan sa iba kaya may dalawahan, trayad, at paggugrupo-grupo. Mas nakikillaa ng batang mag-aaral ang kanyang sarili sa tulong ng iba.
 • 16. TEMATIKO Kailangang maipakita ang konsepto ng multidisiplinaryo at interdisiplinaryo Hindi dapat tiwalag sa ibang larang ang asignaturang Filipino Nag-uugnay ng mga konsepto sa Filipino sa ibang disiplina lalo na sa totoong nangyayari sa buhay at lipunang Filipino Mahalaga sa dulog na ito ang pagsasalikop, ang ugnayan, ang koneksiyon ng paksa sa mga nangyayari sa paligid at mismong buhay ng mga mag-aaral.
 • 17. KOMUNIKATIBO Kakayahang umunawa, at makabuo ng estruktura sa wika na sang-ayon sa mga tuntunin sa gramatika Ito ay kakayahan at kaalamang pangkomunikasyon na naipapakita sa kasanayan sa gramatikal at kaalamang Ito ang unang hakbang sa mabisang pakikipagkomunik asyon Kakayahang Lingguwistika Ito rin ang kahusayan sa paglalapat ng tuntunin sa wika at hindi sa kahusayan sa pagsasabi sa tuntunin nito. Kakayahang Diskorsal Kakayahan itong pangkomunikasyon na naipapakita sa kasanayan at pagpapahayag ng idea sa loob ng isang kontekstong pasulat, pasalita, biswal, at birtuwal Kailangang mahasa at masanay ang mga mag-aaral na magsalita at magsulat na may wastong balarila at kaya itong gawin nang tuloy- tuloy. Hindi dapat mananatiling blangko o malinis ang papel matapos ang 30 minutong ibinigay para palawakin ang isang paksa sa paraang pasulat.
 • 18. KOMUNIKATIBO Ito ang kakayahang pangkomunikasyon na naipapakita sa kaalaman sa angkop, wasto, at mabisang estratehiya upang magpatuloy ang komunikayson sa kabila ng problema o aberya Kakayahang Estratihiko Dapat magpatuloy ang komunikayson sa kabila ng mga sagabal at magagawa ito nh isang mag-aaral na may kakayahang estratehiko.
 • 19. MGA SANDIGANG TEORYA SA PAGTUTURO NG FILIPINO • 1. Beheybyorismo • 2. Inatismo • 3. Kognitibismo • 4. Humanismo Ilarawan ang iba’t ibang teorya sa pagtuturo ng Filipino at ibahagi sa klase. Alin sa mga teoryang ito ang ginagamit mo sa pagtuturo? Bakit?
 • 20. BEHEBYO RISMO Gurong mahilig sa gantimpala Laging isinaalang-alang ang kapaligiran sa pagkatuto Kung may parusa ka sa bawat pagkakamali, sakto ka sa bangang ito. Mahalaga sa teoryang ito ang pagkontrol sa kilos ng mga mag-aaral ANO ANG BEHEBYORISMO?
 • 21. PAGLALAR AWAN SA BEHEBYOR ISMO Mahilig akong magbigay ng papuri sa klase gaya ng: Magaling! Kahanga-hanga! Tama ang sagot mo! Mahilig akong magbigay ng drill o mga Gawain para mabilis na maintindihan ng mga estudyante ang aralin. Pinipili ko ang mga salitang may kaugnayan sa kanilang antas ng pag-iisip. Mahilig ako magbigay ng gantimpala gaya ng candies, sertipiko, bituin, at iba pa. Agaran kong itinatama ang pagkakamali ng isang bata
 • 22. MAAARING ITANONG SA TEORYANG BEHEBYORI SMO Dapat nga bang parusahan ang mga nagkakasala sa pagkatuto at pagtuturo ng wika? Ano ang tatlong maaring gantimpala sa mabisang pagkatuto at pagtuturo ng wika? Tama bang ginagawang laro ang mga bata sa pagkatuto at pagtuturo ng wika sa gamit ang teoryang ito? Paano matitiyak na tama o likas ang papuri s amga nagagawa ng mga mag-aaral?
 • 23. INATISMO Ito ang nagsasabing likas na matuto ang isang bata kahit hindi lantaran at aktuwal na turuan. Sinasabing ang utak ng ng tao ay tila may Language Acquisition Device (LAD) ayon kay Noam Chomsky para matuto ng wika May paniniwalang hindi dapat sapilitang ituro ang wika sa bata. Hindi kailangang sapilitang ituro turuan ang bata ng wika sapagkat ang mismong pangangailangan at konteksto ang maglulundo sa kaniyang matuto ng bagong wika. ANO ANG INATISMO?
 • 24. PAGLALARAW AN SA INATISMO Hinahayaan kong makabuo ng sariling pangungusap ang mga bata batay sa talasalitaang kanilang nalalaman. Sa gawaing pangwika, hindi ko sinasabi ang tamang sagot. Nailalantad ko ang mga mag-aaral kung paano aktwal na ginagamit ang wika. Hinahayaan ko ang mga mag-aaral na magkaroon ng Gawain tungkol sa paggamit ng wika sa komunidad. May Kalayaan ang mga mag-aaral na magbigay ng sarili nilang kahulugan sa mga salita batay sa kanilang iskema o karanasan.
 • 25. MAAARING ITANONG SA INATISMO May likas nga bang talino ang lahat ng tao? Paano ang common sense? Naituturo ba ang common sense? Kailan nakakasagabal ang iskema (dating alam) sa pagkatuto at pagtuturo ng wika? Ano pang ibang teorya sa pinagmulan ng wika ang kaugnay sa inatismo? Paano ito nauugnay o hindi sa dalumat ng “tabula rasa?” Paano ang naaksidente at na-comatose?Ang may sakit na Dementia? Magiging likas pa ba sa kanila ang wika?
 • 26. KOGNITIBI SMO May paniniwalang 24 oras ay nag-iisip ang batang mag-aaral May kakayahan ang isip ng bata upang iproseso ang mga datos o impormasyong itinuturo ng isang guro Nananalig sa teoryang ito sa apat na hakbang ng pag- iisip ng isang tao ayon sa sikologong si Jean Peaget. Nakasanding sa teoryang ito sa pananaw na may tamang panahon din para matuto ang isang mag-aaral batay sa development ng kaniyang utak. ANO ANG KOGNITIBISMO? May tamang panahon upang matutuhan ang isang bagay o konsepto bago ang iba pa.
 • 27. PAGLALARAWAN SA KOGNITIBISMO Ang matuto ang mag-aaral sa kanilang pagkakamali ay bahagi ng aking pagtuturo. Madalas akong gumamit ng matataas na level na tanong upang mag-isip nang mag-isip ang mag-aaral. Madalas akong magbigay ng tanong o tuntunin at hinahayaang mag-aaral ang tumuklas ng tamang sagot. Ibinibigay ko ang sagot sa isang tanong at hinahayaan kong mag-aaral ang tumuklas kung paano ito nakuha. Madalas kong inuugnay ang pagtalakay ng bagong paksa sa dating alam ng mga mag-aaral.
 • 28. MAAARING ITANONG SA KOGNITIBIS MO Ilarawan ang apat na hakbang sa teoryang ito (nasa aklat ni Badayos na “Metodolohiya”.) Paano ito naugnay sa Minds That Matter School? Ano ang kulang kapag laging nakasalig sa teoryang ito? Dapat ba o hindi ang paniniwala sa teoryang ito na “Hindi masama ang magkamali?” Bakit? Paano nauugnay sa teoryang ito ang “brainstorming?’ Mayroon ba talagang taong hindi nag-iisip?Patunayan!
 • 29. HUMANISMO Nagtatampok ng silid-aralang kaaya-aya at may respeto sa bawat isa. Ito ang pagtuturong may pagpapahalaga lagi sa damdamin ng mga mag-aaral Madalas na ang gurong nagsasabuhay ng teoryang ito ay madaling lapitan, kausapin, at hingan ng payo ng mga mag-aaral. Pinagtutuonan dito ang pagiging komportable ng mga mag-aaral habang nasa silid-aralan kasama ang iba. ANO ANG HUMANISMO?
 • 30. PAGLALARA WAN SA HUMANISM O Isinaalang-alang ko lagi ang kaayusan ng silid-aralan. Binibigyang-diin ko ang mararamdaman ng aking mga mag-aaral sa loob ng klase. Mahalaga sa akin ang pagpapahalaga sa sarili ng aking mga mag-aaral. Palagay na palagay sa akin ang aking mga mag-aaral. Naniniwala akong magiging matagumpay ang aking pagtuturo kung may positibong saloobin ang aking mag- aaral sa ano mang paksang tatalakayin
 • 31. MAAARING ITANONG SA HUMANISMO Bakit madalas naabuso ang guro sa ilalim ng pagsasapraktika ng teoryang ito? At paano maiiwasan ang mga pang-aabusong ito? Angkop ba nag kapaligiran ng kasalukuyang konteksto ng inyong pagkaklase?Pangatwiranan ang sagot. Bakit mahalaga ang ang positibong saloobin sa isang pagkaklase? Paano nalalamang nadadala ang pansariling problema ng isang guro sa kaniyang kalse? Paano magaganap ang isang kalaseng walang pananakot? Maginhawa ang pakiramdam?
 • 32. POKUS SA PAGTUTURO SA ASIGNATURANG FILIPINO • 1. Teacher-centered • 2. Student – centered • 3. Learning– centered • 4. Content - centered • 5. Task-based
 • 33. MGA NAPAPANAHONG TEORYA SA PAGTUTURO AT PAGKATUTO NG WIKANG FILIPINO • 1. Balarilang transpormasyonal (Noam Chomsky) • 2. Monitor Model (Krashen) • 3. Whole Language Education • 4. Brain-Based Learning (Caine at Caine,1991)