Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Presentatie regionale transitiebijeenkomsten

3.001 Aufrufe

Veröffentlicht am

Het ministerie van VWS organiseert in mei en juni 2014 in samenwerking met veldpartijen regionale transitiebijeenkomsten over de Hervorming langdurige zorg. Betrokken partijen in de regio – gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties - krijgen tijdens de bijeenkomsten nadere informatie over de kaderstelling, zoals het overgangsrecht en transitie-afspraken. Tijdens de bijeenkomsten kunnen partijen aangeven of zij ondersteuning wensen bij het vormgeven en versterken van het regionaal proces.

Veröffentlicht in: Gesundheitswesen
 • Als Erste(r) kommentieren

Presentatie regionale transitiebijeenkomsten

 1. 1. Hervorming langdurige zorg samen de transitie in
 2. 2. Ondersteuning en zorg gaat over mensen 2
 3. 3. Waarom herziening langdurige zorg? 1. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 2. Meer voor elkaar zorgen 3. Financiële houdbaarheid langdurige zorg op orde Wijzigen 3 wetten (wmo, Zvw en Wlz) 3
 4. 4. Timeline HLZ 5 nov 2012: start Kabinet Rutte II 24 april 2013: zorgakkoord 2013 25 april 2013: eerste HLZ brief aan de kamer 6 november 2013: tweede HLZ brief aan de kamer (verzorging) 10 Januari: Wmo en besluit zorgverzekeringen aan tweede kamer 24 maart: brief positionering/bekostiging GGZ naar tweede kamer 17 april 2014: zorgakkoord 2014 24 april 2014: tweede kamer gaat akkoord met Wmo 2015 25 april 2014: indiening wetsvoorstel Wlz 19 mei 2014: brief bekostiging wijkverpleegkundige naar kamer 7 en 8 juli: eerste kamer behandeling Wmo 2015 Begin juli: tweede kamer behandeling Wlz geagendeerd 4
 5. 5. 5
 6. 6. Wet langdurige zorg Regelt: ⦁ Recht op zorg voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. ⦁ Zoals kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke of mensen met een psychische stoornis. ⦁ De cliënt heeft de keuze tussen zorg in een instelling of zorg thuis (PGB en VPT) Stand van zaken: ⦁ Parlementaire behandeling loopt ⦁ Financieel kader zo spoedig mogelijk via aanwijzing aan NZa Overgangsrecht: ⦁ Hebben is houden, mensen die nu in verpleeg/verzorgingshuis wonen, houden recht op verblijf in een instelling. ⦁ Geen her-indicaties ⦁ Mensen met intramurale indicatie die niet intramuraal wonen: • Hoog ZZP toegang tot Wlz • Laag ZZP, in 2015 kiezen: ⦁ thuis blijven wonen (Wmo en Zvw) ⦁ Alsnog intramuraal gaan wonen (Wlz) ⦁ Budgetgaranties van PGB-ers van voor 1 januari 2013 worden gerespecteerd 6
 7. 7. Wet maatschappelijke ondersteuning Regelt: ⦁ Maatschappelijke ondersteuning voor mensen in de thuissituatie ⦁ Bijdrage leveren aan zelfredzaamheid en participatie zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen ⦁ Gemeente gaat onderzoeken wat ondersteuningvraag precies is en wat nodig is ⦁ Mensen kunnen zich kosteloos laten bijstaan door clientondersteuner ⦁ Pgb is onder voorwaarden mogelijk, gaat via trekkingsrecht bij SVB Stand van zaken: ⦁ Aanvaard in Tweede Kamer, nu behandeling in Eerste Kamer ⦁ Financiële kaders in mei circulaire kenbaar gemaakt Overgangsrecht: ⦁ Mensen met een indicatie die doorloopt na 1-1-2015 behouden het recht op ondersteuning onder de condities die daarvoor in de AWBZ golden, bv eigen bijdrage. ⦁ Geldt voor looptijd van indicatiebesluit, maar uiterlijk tot 31-12-2015, voor beschermd wonen GGZ geldt een maximum van 5 jaar. ⦁ Geldt voor Zin en PGB ⦁ Geen recht op zelfde aanbieder 7
 8. 8. Zorgverzekeringswet Regelt: Recht op zorg van ⦁ Verpleging en verzorging (aanspraak wijkverpleging) ⦁ Intramurale GGZ behandeling tot 3 jaar ⦁ Behandeling Zintuiglijk gehandicapten ⦁ De professional bepaalt de indicatie en het behandelplan (geen CIZ meer) ⦁ Pgb is onder voorwaarden bij wijkverpleging mogelijk Stand van zaken: ⦁ Besluit zorgverzekeringen voor de zomer definitief ⦁ Beleidsregels bekostiging 1 juli definitief ⦁ Akkoord verpleging en verzorging afgesloten (a.o. financieel kader) Overgangsrecht: ⦁ Alle mensen die op 31-12-2014 zorg ontvangen uit de AWBZ, ontvangen op 1 januari zorg van dezelfde aanbieder. ⦁ Geldt voor Zin en PGB ⦁ Dit betekent niet dat de zorg precies het zelfde is/blijft. In de loop van 2015 kan binnen het recht op zorg, een beter passende invulling aan de zorg worden gegeven. 8
 9. 9. Landelijke werkafspraken met coalitiepartijen
 10. 10. Landelijke werkafspraken ⦁ Cockpitoverleg ⦁ Communicatie ⦁ Monitoring via clientorganisaties ⦁ In voor burgers 10
 11. 11. Regionale aanpak 2 soorten regionaal overleg; verschillend in aard en doel 1. Regionale samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten • Verbinding wijkverpleging en sociaal domein • Organiseren van samenhangende en integrale zorg en ondersteuning Gewenst resultaat: • Samenwerkingsafspraken 2. Regionale samenwerking transitie • Gericht op voorspelbaarheid en risicobeheersing • Organisaties van cliënten, professionals, aanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten • 6 transitievraagstukken benoemd Gewenst resultaat: • uitwisselen informatie en voortgang • Regie leidt tot voorkomen onnodige onrust en frictiekosten Let wel: geen blauwdruk! 11
 12. 12. Regionale transitie vraagstukken ⦁ Continuiteit ondersteuning en zorg ⦁ Herstructurering vastgoed ⦁ Beperking fricties op de arbeidsmarkt ⦁ Informatievoorziening ⦁ Administratieve lasten ⦁ Zorgvernieuwing 12
 13. 13. Facilitering • Per regio; vertegenwoordiger van gemeenten en van verzekeraars • Secretaris voor de regio • Ondersteuning voor de regio via Invoorzorg • Vindplaats voor alle ‘kaderinformatie’ www.hervorminglangdurigezorg.nl • TransitieBureau Wmo en Jeugd 13
 14. 14. Wat gaat u morgen doen? 14

×