Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Hakerethamachon
Hakerethamachon
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 29 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie knoeieici31.1.18 (20)

Weitere von Israel Export Institute_מכון היצוא (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

knoeieici31.1.18

 1. 1. ‫המכון‬ ‫עם‬ ‫הכרות‬ ‫מפגש‬ 31‫ינואר‬2018 ‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫שירותי‬ ‫ליצואנים‬
 2. 2. ‫עצמו‬ ‫לעסק‬ ‫העסק‬ ‫ורווחיות‬ ‫מכירות‬ ‫הגדלת‬. ‫סיכונים‬ ‫פיזור‬-‫המקומי‬ ‫בשוק‬ ‫התלות‬ ‫הקטנת‬. ‫בינלאומיים‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫ועבודה‬ ‫העסק‬ ‫שדרוג‬. ‫המקומי‬ ‫בשוק‬ ‫גם‬ ‫העסקית‬ ‫התחרותיות‬ ‫הגדלת‬. ‫לייצא‬ ‫כדאי‬ ‫למה‬?
 3. 3. ‫המקומי‬ ‫בשוק‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫כנגזרת‬ ‫הבינלאומי‬ ‫לשוק‬ ‫התייחסות‬. ‫הומוגני‬ ‫כשוק‬ ‫הבינלאומי‬ ‫לשוק‬ ‫התייחסות‬. ‫אופורטוניזם‬"(‫חבר‬ ‫יש‬ ‫שלי‬ ‫דוד‬ ‫לבן‬)..." ‫של‬ ‫הכנה‬ ‫היעדר‬‫תוכנית‬‫מתאים‬ ‫ותקציב‬ ‫שווק‬. ‫ו‬ ‫בקרה‬ ‫ללא‬ ‫מפיצים‬ ‫על‬ ‫מלאה‬ ‫הסתמכות‬/‫שיווקי‬ ‫גיבוי‬ ‫מתן‬ ‫או‬. ‫היצוא‬ ‫ניהול‬‫ב‬"‫נ‬.‫ע‬.‫ת‬". ‫בעיית‬"‫היצוא‬ ‫תפיסת‬"‫בקרב‬‫יצואנים‬ ‫מתחילים‬
 4. 4. ‫קיימים‬ ‫לקוחות‬ ‫בסיס‬ ‫חוסר‬(Reference) ‫היעד‬ ‫בשוק‬ ‫פעילה‬ ‫מכירות‬ ‫תשתית‬ ‫והיעדר‬ ‫ומהלקוחות‬ ‫מהשוק‬ ‫מרחק‬. ‫מנוסים‬ ‫ובינלאומיים‬ ‫מקומיים‬ ‫מתחרים‬. ‫הרגישויות‬ ‫הבנת‬/‫המקומית‬ ‫העסקית‬ ‫בתרבות‬ ‫ניואנסים‬. ‫היעד‬ ‫בשוקי‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫וטיפוח‬ ‫טיפול‬. ‫לוקליזציה‬ ‫מול‬ ‫גלובליזציה‬–‫המוצר‬ ‫התאמת‬/‫המחרה‬/‫מיתוג‬. ‫חדש‬ ‫לשוק‬ ‫בחדירה‬ ‫וקשיים‬ ‫אתגרים‬
 5. 5. ‫היצוא‬ ‫תכנון‬-‫מידע‬ ‫וניתוח‬ ‫איסוף‬,‫החלטות‬ ‫וקבלת‬ ‫חלופות‬ ‫בחינת‬. ‫בשיווק‬ ‫מקצוענות‬-‫והכנת‬ ‫ללקוח‬ ‫היחודית‬ ‫הערך‬ ‫הצעת‬ ‫הגדרת‬ ‫בינלאומית‬ ‫שיווק‬ ‫תוכנית‬. ‫והובלה‬ ‫שילוח‬. ‫ארגונית‬ ‫תרבות‬. ‫כספיים‬ ‫משאבים‬. ‫מחויבות‬‫לטווח‬‫ארוך‬. ‫לייצא‬ ‫כדי‬ ‫נדרש‬ ‫מה‬?
 6. 6. ‫דרך‬ ‫אבני‬‫ליצוא‬ ‫עסק‬ ‫של‬ ‫בדרכו‬ ‫יצוא‬ •‫איתור‬ ‫סוכן‬/‫מפיץ‬/‫קניין‬ •‫עסקה‬ ‫סגירת‬ •‫לוגיסטיקה‬ •‫מכירות‬ ‫הגדלת‬ ‫היעד‬ ‫בשוק‬ •‫בשווקים‬ ‫פעילות‬ ‫נוספים‬ ‫היערכות‬ •‫משחק‬ ‫כללי‬ ‫היעד‬ ‫בארץ‬, ‫תקן‬,‫עיצוב‬, ‫אריזה‬,‫מיתוג‬, ‫עסקי‬ ‫מידע‬ •‫סיוע‬ ‫אמצעי‬ •‫ביקור‬ ‫ביעד‬/‫תערוכה‬ ‫מוכנות‬ •‫מוצר‬ ‫מוכנות‬ •‫העסק‬ ‫מוכנות‬ •‫תכנית‬ ‫שיווק‬/‫אינטרנט‬
 7. 7. ‫משמש‬‫ביצועית‬ ‫כזרוע‬‫היצוא‬ ‫לתעשיות‬ ‫בסיוע‬ ‫לממשלה‬. ‫הממשלתי‬ ‫ולמגזר‬ ‫העסקי‬ ‫למגזר‬ ‫משותף‬ ‫גוף‬. ‫סקטוריאליות‬ ‫ציבוריות‬ ‫בהנהלות‬ ‫נעזר‬ ‫המכון‬, ‫יצואניות‬ ‫חברות‬ ‫מנציגי‬ ‫המורכבות‬. ‫כמלכ‬ ‫פועל‬"‫ר‬. ‫היצוא‬ ‫מכון‬
 8. 8. ‫גומלין‬ ‫וקשרי‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬-‫בחו‬"‫ל‬ ‫חברות‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬
 9. 9. ‫פעילות‬ ‫מישורי‬ ‫שני‬ ‫ענפית‬ ‫פעילות‬
 10. 10. ‫המכון‬ ‫ענפי‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫ענפים‬‫צריכה‬ ‫מוצרי‬ ‫ומשקאות‬ ‫מזון‬ ‫לבית‬ ‫מוצרים‬ ‫ולמשפחה‬ ‫קוסמטיקה‬ ‫וטואלטיקה‬ ‫אריזה‬ ‫ופלסטיקה‬ ‫המולדת‬ ‫בטחון‬, ‫וחלל‬ ‫תעופה‬ ‫רכב‬ ‫תעשיות‬ ‫משנה‬ ‫וקבלנות‬ ‫מים‬ ‫קלינטק‬ ‫אגרוטכנולוגיה‬ ‫מובייל‬ ‫קולנוע‬,‫טלוויזיה‬ ‫ומוסיקה‬ ‫מדיה‬ ‫ניו‬ ‫טרייה‬ ‫תוצרת‬ ‫ויין‬ ‫סייבר‬ ‫דנטלי‬ ‫ומחשוב‬ ‫מכשור‬ ‫רפואי‬ ‫פינטק‬ ‫טקסטיל‬ ‫ואופנה‬
 11. 11. ‫מקצועיים‬ ‫שירותים‬ ‫תערוכות‬ ‫ומשלחות‬ ‫חוץ‬ ‫קשרי‬ ‫ליצואנים‬ ‫המרכז‬ ‫מתחילים‬ ‫הכלכלית‬ ‫היחידה‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫עסקיים‬ ‫עסקי‬ ‫ומודיעין‬ ‫מידע‬ ‫ייעוץ‬ ‫שרותי‬ ‫הבינלאומי‬ ‫בסחר‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫חברות‬ ‫בינלאומי‬‫יצוא‬ ‫ללימודי‬ ‫המרכז‬ ‫בין‬ ‫וסחר‬-‫לאומי‬
 12. 12. ‫סיוע‬‫ליצואן‬‫מתחיל‬. ‫יעוץ‬ ‫שירותי‬. ‫בינלאומית‬ ‫ורגולציה‬ ‫לתקינה‬ ‫התאמה‬. ‫מידע‬‫ליצואנים‬. ‫מידע‬‫מכרזים‬ ‫על‬‫בינלאומיים‬. ‫שותפים‬ ‫איתור‬‫עסקיים‬. ‫בינלאומי‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫חברות‬ ‫באמצעות‬ ‫סיוע‬. ‫למגזרים‬ ‫תכניות‬:‫חרדי‬ ‫ומגזר‬ ‫יהודי‬ ‫לא‬ ‫מגזר‬. ‫ליין‬ ‫און‬ ‫יצוא‬. ‫מקצועיים‬ ‫שירותים‬
 13. 13. ‫מתחיל‬ ‫ליצואן‬ ‫סיוע‬ ‫ביצוא‬ ‫ראשונים‬ ‫צעדים‬ ‫לדוגמא‬ ‫נושאים‬: ‫יצוא‬ ‫לקראת‬. ‫שיווק‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬. ‫ודוקומנטציה‬ ‫לוגיסטיקה‬. ‫כספיים‬ ‫משאבים‬.
 14. 14. ‫תוכנית‬‫של‬"‫ב‬ ‫ו‬ ‫ביציאה‬ ‫מתחילים‬ ‫ליצואנים‬ ‫סיוע‬/‫מוצרים‬ ‫ומכירת‬ ‫שיווק‬ ‫פעילות‬ ‫הרחבת‬ ‫או‬ ‫ו‬/‫הבינלאומיים‬ ‫בשווקים‬ ‫שירותים‬ ‫או‬: ‫בשיעור‬ ‫התוכנית‬ ‫סיוע‬50%-‫עד‬200,000₪‫שנתיים‬ ‫למשך‬ ‫יעד‬ ‫לשוק‬. ‫סף‬ ‫תנאי‬–‫עד‬ ‫שנתי‬ ‫יצוא‬ ‫היקף‬250,000$. ‫מ‬ ‫קטן‬ ‫לא‬ ‫מכירות‬ ‫מחזור‬-500,000₪‫מ‬ ‫גדול‬ ‫ולא‬-50,000,000₪,‫או‬ ‫של‬ ‫הון‬ ‫גיוס‬ ‫לחילופין‬2,000,000₪. ‫הסיוע‬ ‫כולל‬ ‫מה‬–‫ובכללם‬ ‫היעד‬ ‫בשוק‬ ‫שיווק‬ ‫מערכי‬ ‫לפיתוח‬ ‫כספי‬ ‫סיוע‬: ‫שיווקית‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬,‫שיווק‬ ‫מערכי‬ ‫והקמת‬ ‫ייעוץ‬,‫יעד‬ ‫בשוק‬ ‫התמחות‬, ‫מקוון‬ ‫ושיווק‬ ‫פרסום‬,‫היעד‬ ‫בשוק‬ ‫והדגמות‬ ‫תערוכות‬,‫טיסות‬,‫תקינה‬,‫ייעוץ‬ ‫וביטוח‬ ‫משפטי‬.
 15. 15. ‫חכם‬ ‫כסף‬ ‫תכנית‬ ‫הבינלאומיים‬ ‫בשווקים‬ ‫מכירות‬ ‫בהגדלת‬ ‫קטנים‬ ‫ליצואנים‬ ‫סיוע‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫חוץ‬ ‫סחר‬ ‫מנהל‬ ‫באמצעות‬ ‫בשיעור‬ ‫התוכנית‬ ‫סיוע‬50% ‫עד‬500,000₪‫שנתיים‬ ‫למשך‬ ‫יעד‬. ‫עד‬1,000,000₪‫למשך‬ ‫מועדף‬ ‫יעד‬ ‫לשוק‬3‫שנים‬. ‫לשנה‬ ‫אחת‬,‫אחד‬ ‫לשוק‬ ‫אחת‬ ‫בקשה‬ ‫להגיש‬ ‫ניתן‬. ‫כספיים‬ ‫משאבים‬. ‫סף‬ ‫תנאי‬ ‫מינימום‬ ‫ישיר‬ ‫יצוא‬K250$‫כולל‬ ‫מכירות‬ ‫והיקף‬ ‫מ‬ ‫נמוך‬-M200₪. ‫במסגרת‬ ‫השקעות‬ ‫לתכנית‬ ‫שאושרו‬ ‫לחברות‬ ‫ההשקעות‬ ‫מרכז‬:‫מינימאלי‬ ‫ישיר‬ ‫יצוא‬ ‫של‬K100$‫מעל‬ ‫מכירות‬ ‫והיקף‬M10₪‫ולא‬ ‫מ‬ ‫יותר‬-M200₪. ‫לחברות‬ ‫ייחודיים‬ ‫סיוע‬ ‫ושיעור‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬ ‫המיעוטים‬ ‫ממגזר‬–‫מינימום‬ ‫יצוא‬ ‫גובה‬ 100,000‫אלף‬$. ‫ב‬ ‫שלב‬ ‫בוגרות‬ ‫חברות‬'‫תבל‬ ‫בתוכנית‬ ‫יצוא‬ ‫ללא‬ ‫גם‬ ‫להתקבל‬ ‫יכולות‬. ‫עד‬ ‫הקרן‬ ‫השתתפות‬ ‫גובה‬75% ‫היצוא‬ ‫מהוצאות‬.
 16. 16. ‫בינלאומית‬ ‫שיווק‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬. ‫עבור‬ ‫גם‬ ‫מיועדת‬ ‫התכנית‬"‫תוכניות‬‫של‬"‫חכם‬ ‫וכסף‬ ‫ב‬." ‫מנטורים‬/‫ליצוא‬ ‫חונכים‬. ‫בינלאומית‬ ‫לתערוכה‬ ‫הכנה‬. ‫כלליים‬ ‫יעוץ‬ ‫שירותי‬. ‫יעוץ‬ ‫שירותי‬ ‫ליצואן‬ ‫יתרונות‬: •‫רחב‬ ‫מאגר‬(‫וממושב‬ ‫מבוקר‬) ‫יועצים‬ ‫של‬–‫מומחים‬ ‫בתחומם‬. •‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬. •‫בתעריף‬ ‫עבודה‬ ‫שעת‬ ‫עלות‬ ‫קבוע‬.
 17. 17. ‫וייעוץ‬ ‫הדרכה‬. ‫משתנים‬ ‫לתקנים‬ ‫התאמה‬. ‫לתקינה‬ ‫התאמה‬ ‫בינלאומית‬ ‫ורגולציה‬ ‫ליצואן‬ ‫יתרונות‬: ‫יועצים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מאגר‬ ‫בתחום‬ ‫מומחים‬. ‫מדינות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬.
 18. 18. ‫מקצועי‬ ‫יועץ‬ ‫של‬ ‫והדרכה‬ ‫הכוונה‬,‫תעריף‬200₪+‫מע‬"‫לשעה‬ ‫מ‬,‫החזר‬90%‫עד‬20‫שעות‬. ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫ראשונה‬ ‫יעוץ‬ ‫פגישת‬. ‫בינלאומית‬ ‫שיווק‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬,‫תעריף‬200₪+‫מע‬"‫לשעה‬ ‫מ‬,‫החזר‬70%‫עד‬40‫שעות‬. ‫בינלאומית‬ ‫ורגולציה‬ ‫תקינה‬,‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫במפעל‬ ‫שעתיים‬ ‫בת‬ ‫פגישה‬. ‫בינלאומי‬ ‫תקן‬ ‫לקבלת‬ ‫יועץ‬ ‫ליווי‬–‫עד‬ ‫החזר‬50%‫משכ‬"‫ועד‬ ‫ט‬9,300₪+‫מע‬"‫מ‬. ‫לתערוכה‬ ‫שיווקית‬ ‫הכנה‬ ‫לפעולה‬ ‫המלצות‬ ‫דוח‬ ‫וקבלת‬ ‫בחברה‬ ‫מקצועית‬ ‫פגישה‬–‫עלות‬ ‫ללא‬. ‫הדוח‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬ ‫היועץ‬ ‫סיוע‬-‫תעריף‬200₪+‫מע‬"‫לשעה‬ ‫מ‬,‫של‬ ‫החזר‬90%‫עד‬20‫שעות‬. ‫בטיפול‬ ‫סיוע‬‫בלידים‬‫התערוכה‬ ‫לאחר‬–‫תעריף‬200₪+‫מע‬"‫לשעה‬ ‫מ‬,‫החזר‬70%‫עד‬30‫שעות‬. ‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫לחברי‬ ‫יעוץ‬ ‫שירותי‬ ‫ליצוא‬ ‫חונכים‬ ‫פרויקט‬ ‫ללא‬ ‫שנה‬ ‫למשך‬ ‫ליווי‬ ‫עלות‬(‫מחזור‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬1.5 ‫מליון‬₪.)
 19. 19. ‫תחרותי‬ ‫ומודיעין‬ ‫מידע‬ ‫שרותי‬ ‫אישית‬ ‫מידענות‬-‫אישי‬ ‫וליווי‬ ‫אחד‬ ‫על‬ ‫אחד‬ ‫פגישות‬. ‫סקירת‬‫אנליסט‬-‫שוק‬ ‫פוטנציאל‬ ‫בדיקת‬,‫תחרות‬ ‫עוצמת‬, ‫פוטנציאלים‬ ‫לקוחות‬. ‫תחרותי‬ ‫מודיעין‬-‫מתחרים‬ ‫סקירת‬,‫פיננסית‬ ‫איתנות‬,‫בדיקות‬ ‫ומוניטין‬ ‫רקע‬. ‫ליצואן‬ ‫יתרונות‬: ‫במכון‬ ‫מידען‬ ‫עם‬ ‫ישיר‬ ‫קשר‬ ‫היצוא‬. ‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ‫של‬ ‫עצום‬ ‫מגוון‬. ‫טריטוריות‬ ‫של‬ ‫עצום‬ ‫מגוון‬.
 20. 20. 30‫מידע‬ ‫מאגרי‬–‫המובילה‬ ‫החמישייה‬ ‫גרטנר‬‫תחומי‬‫ותקשורת‬ ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬(ICT.) ‫פרוסט‬&‫סליבן‬‫למוצרי‬‫תעשיה‬,HLS,‫מכשור‬‫ומדידה‬,‫רכב‬,‫אנרגיה‬, ‫מים‬,‫סביבה‬,‫אלקטרוניקה‬‫ומדעי‬‫החיים‬. ‫נקסיס‬‫רב‬ ‫פורטל‬‫עוצמה‬–‫בעולם‬ ‫וארגונים‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫מידע‬. ‫מוניטור‬ ‫יורו‬‫מאגר‬‫צריכה‬ ‫למוצרי‬ ‫בעיקר‬ ‫באירופה‬ ‫שיווק‬ ‫רשתות‬. ‫קומפאס‬‫מאגר‬‫מפיצים‬ ‫של‬ ‫עולמי‬,‫יצרנים‬,‫רשתות‬,‫קניינים‬, ‫ארגונים‬,‫ועוד‬ ‫סוכנים‬... ‫ליצואן‬ ‫יתרונות‬: ‫מידע‬ ‫מאגרי‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫מגוון‬ ‫ע‬ ‫שנרכשו‬"‫המכון‬ ‫י‬. ‫של‬ ‫רחב‬ ‫למגוון‬ ‫מותאמים‬ ‫סקטורים‬.
 21. 21. ‫בינלאומיים‬ ‫מכרזים‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫מילות‬ ‫לפי‬ ‫אישית‬ ‫מותאמים‬ ‫בינלאומיים‬ ‫מכרזים‬ ‫ניטור‬ ‫חיפוש‬. ‫בהגשה‬ ‫לוגיסטי‬ ‫סיוע‬(‫מהמדינות‬ ‫בחלק‬–‫בתשלום‬) ‫במכרז‬ ‫מתחרים‬ ‫על‬ ‫מודיעין‬. ‫ליצואן‬ ‫יתרונות‬: ‫יזומה‬ ‫בצורה‬ ‫נשלח‬. ‫נמוכה‬ ‫שנתית‬ ‫עלות‬.
 22. 22. ‫לשנת‬ ‫מידע‬ ‫שרותי‬2017 ‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫לחברי‬ ‫שוק‬ ‫ודוחות‬ ‫מחקרי‬ ‫רכישת‬–‫של‬ ‫השתתפות‬50%‫של‬ ‫תקרה‬ ‫ועד‬5,000 ₪. ‫של‬ ‫אחיד‬ ‫מחיר‬ ‫אנליסט‬ ‫סקירת‬ ‫הכנת‬6,500₪‫מתוכה‬–‫השתתפות‬ ‫המכון‬70%-4,500₪‫וחברים‬30%-1,950₪. ‫בחו‬ ‫ומפיצים‬ ‫חברות‬ ‫איתור‬"‫ל‬5‫שונים‬ ‫מסלולים‬–200‫החברות‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫הראשונות‬. ‫שלך‬ ‫המתחרים‬ ‫של‬ ‫מפיצים‬ ‫לאיתור‬ ‫מסלול‬–‫ב‬ ‫המכון‬ ‫השתתפות‬-750 ‫ש‬"‫של‬ ‫כוללת‬ ‫מעלות‬ ‫ל‬1,500₪.
 23. 23. ‫לשנת‬ ‫מידע‬ ‫שרותי‬2017 ‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫לחברי‬ ‫בארה‬ ‫יבואנים‬ ‫איתור‬"‫עפ‬ ‫ב‬"‫לארה‬ ‫מטען‬ ‫שטרי‬ ‫י‬"‫ב‬(‫מספר‬HS)–50 ‫תשלם‬ ‫ללא‬ ‫הראשונים‬ ‫היבואנים‬. ‫עפ‬ ‫בסין‬ ‫יבואנים‬ ‫איתור‬"‫לסין‬ ‫יבוא‬ ‫רשימוני‬ ‫י‬(‫מספר‬HS)–25 ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫הראשונות‬ ‫החברות‬. ‫בחו‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫פיננסיים‬ ‫דוחות‬"‫שלהן‬ ‫הפיננסית‬ ‫האיתנות‬ ‫לבחינת‬ ‫ל‬- ‫של‬ ‫לדוח‬ ‫עלות‬40$‫במקום‬ ‫לחבר‬125$‫רגיל‬ ‫מחיר‬. ‫בינ‬ ‫ופרויקטים‬ ‫מכרזים‬ ‫דחיפת‬"‫שנתי‬ ‫מנוי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫הלקוח‬ ‫למחשב‬ ‫ל‬– ‫של‬ ‫סמלית‬ ‫עלות‬800₪‫במקום‬1,000$.
 24. 24. ‫בחו‬ ‫פגישות‬ ‫לקביעת‬ ‫תכנית‬"‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫עם‬ ‫ל‬ ‫פוטנציאלים‬. ‫עפ‬ ‫השותפים‬ ‫ואופי‬ ‫היעד‬ ‫מדינת‬"‫היצואן‬ ‫הגדרת‬ ‫י‬. ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫ליצואן‬ ‫יתרונות‬: ‫של‬ ‫גדול‬ ‫מגוון‬‫פרוייקטורים‬. ‫קבוע‬ ‫עבודה‬ ‫מודל‬. ‫ליצואן‬ ‫כספי‬ ‫החזר‬,‫במידה‬ ‫נקבעו‬ ‫ולא‬‫פגישות‬.
 25. 25. ‫באמצעות‬ ‫סיוע‬ ‫בינלאומי‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫חברות‬ ‫חדש‬ ‫לשוק‬ ‫בכניסה‬ ‫סיוע‬ ‫בפועל‬ ‫עסקאות‬ ‫מימוש‬ ‫ועד‬ ‫שוק‬ ‫סקר‬ ‫משלב‬ ‫לווי‬. ‫ליצואן‬ ‫יתרונות‬: ‫פ‬ ‫חברות‬ ‫עשרות‬ ‫של‬ ‫מאגר‬"‫ע‬. ‫פ‬ ‫חברות‬"‫נוכחות‬ ‫עם‬ ‫ע‬ ‫יעד‬ ‫במדינות‬. ‫פ‬ ‫חברות‬"‫מנוסות‬ ‫ע‬. ‫ליצואן‬ ‫כספי‬ ‫החזר‬
 26. 26. ‫למגזרים‬ ‫תכניות‬: ‫והמגזר‬ ‫יהודי‬ ‫הלא‬ ‫המגזר‬‫החרדי‬ ‫לחברות‬ ‫פרטני‬ ‫ליווי‬–‫ליצוא‬ ‫מוכנות‬ ‫מבדיקת‬ ‫החל‬. ‫תמיכה‬‫וסבסודים‬‫מוגדלים‬. ‫ליצואן‬ ‫יתרונות‬: •‫מתמשך‬ ‫ליווי‬. •‫השירותים‬ ‫בקשת‬ ‫שימוש‬ ‫המכון‬ ‫של‬.
 27. 27. ‫סיוע‬‫בינלאומיות‬ ‫בתערוכות‬ ‫בהשתתפות‬ ‫עבור‬‫המסופקים‬ ‫נלווים‬ ‫ושירותים‬ ‫שטח‬ ‫שכירת‬‫על‬‫הנהלת‬ ‫ידי‬ ‫התערוכה‬. ‫מיועד‬: ‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫היוצאות‬ ‫לחברות‬‫ולראשונה‬‫לתערוכה‬‫שלא‬ ‫בינלאומית‬ ‫לאומי‬ ‫ביתן‬ ‫בה‬ ‫מוקם‬. ‫היקף‬‫הסיוע‬: ‫עד‬3,000$‫ארה‬"‫ב‬(‫מע‬ ‫בתוספת‬"‫מ‬ ‫כחוק‬.)‫תקנון‬ ‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫באתר‬ ‫להגשת‬ ‫וטפסים‬ ‫התכנית‬ ‫בקשה‬
 28. 28. ‫המרכז‬‫חוץ‬ ‫סחר‬ ‫ללימודי‬‫וסחר‬‫בין‬-‫לאומי‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬ ‫עשרות‬,‫תחומים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫במגוון‬ ‫וסדנאות‬ ‫קורסים‬-‫שיווק‬ ‫בינלאומי‬,‫אלקטרוני‬ ‫וסחר‬ ‫מידע‬,‫יעד‬ ‫במדינות‬ ‫עסקים‬ ‫עשיית‬,‫פיננסים‬ ‫בינלאומית‬ ‫וכלכלה‬,‫ולוגיסטיקה‬ ‫תובלה‬,‫בינלאומי‬ ‫אינטרנטי‬ ‫שיווק‬ ‫וכיו‬"‫ב‬. ‫הסיני‬ ‫לשוק‬ ‫לכניסה‬ ‫ייחודית‬ ‫הכשרה‬-‫ענפיות‬ ‫עבודה‬ ‫קבוצות‬ ‫זה‬ ‫בשוק‬ ‫רב‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלי‬ ‫מומחים‬ ‫בהנחיית‬. ‫וובינרים‬-‫בכל‬ ‫נושאים‬ ‫במגוון‬ ‫הרצות‬ ‫שמיעת‬ ‫למשתתפים‬ ‫המאפשרים‬ ‫שיבחרו‬ ‫מקום‬. ‫הכשרות‬-/2112es/College/Events/events,/Servichebw.export.gov.il/
 29. 29. ‫בהצלחה‬! ‫לייב‬ ‫מנחם‬, ‫קטנים‬ ‫ליצואנים‬ ‫סיוע‬ ‫מרכז‬ ‫מנהל‬ ‫היצוא‬ ‫מכון‬

×