Anzeige

AP1_Q1_LAS1.docx

9. Jul 2022
AP1_Q1_LAS1.docx
AP1_Q1_LAS1.docx
AP1_Q1_LAS1.docx
AP1_Q1_LAS1.docx
Anzeige
AP1_Q1_LAS1.docx
AP1_Q1_LAS1.docx
AP1_Q1_LAS1.docx
AP1_Q1_LAS1.docx
AP1_Q1_LAS1.docx
Anzeige
AP1_Q1_LAS1.docx
Nächste SlideShare
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
Wird geladen in ... 3
1 von 10
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

AP1_Q1_LAS1.docx

  1. Araling Panlipunan 1 Kwarter 1 LEARNING ACTIVITY SHEET 1 Mga Impormasyon han akon Kalugaringon
  2. Asignatura at Baitang: Araling Panlipunan 1 Activity Sheet Bilang. 1 Unang Edisyon, 2021 Inilimbag sa Pilipinas Ng Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon 8 – Sangay ng Samar Isinasaad ng Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na “Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-ari (sipi) sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman, kailanganmuna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na maghanda ng Gawain kung itoý pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. This Learning Activity Sheet na ito ay inilimbag upang magamit ng mga Paaralan sa Rehiyon 8 – Sangay ng Samar. Walang bahagi ng Learning Activity Sheet na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anumang porma nang walang pahintulot sa kagawaran ng Edukasyon, Rehiyon 8 – Sangay ng Samar. Bumuo sa Pagsulat ng Araling Panlipunan Activity Sheet Manunulat:_Angelin D. Abegonia Tagalapat: Janssen Louel Dabuet at Gibson J. Gayda Editor: Eloisa R. Zartiga Tagasuri: Rose Ann P. Saligo, Josefina F. Dacallos Tagapamahala: Carmela R. Tamayo, EdD, CESO V – Schools Division Superintendent Moises D. Labian Jr.,PhD, CESO VI – Asst. Schools Division Superintendent Antonio F. Caveiro, PhD, - Chief Education Supervisor, CID Eloisa R. Zartiga, Ph. D,- EPS – Araling Panlipunan Josefina F. Dacallos, EdD, – PSDS/LRMS Manager Designate Ma. Ruby A. Calong – Schools District Supervisor Paterno A. Pino - Principal
  3. Araling Panlipunan 1 Ngaran han Eskwela: ________ Grado:__ Siksyon:___ Eskwelahan: _______________ Petsa: ____________ Mga Impormasyon han akon Kalugaringon I-Introduksiyon Tikang na liwat an klase. Malipayon nga pagkarawat han bag-o nga panutduan. Kinahanglan nga mabaroan mo an mga importanti nga impormasyon hiunong hiton imo kalugaringon,an imo ngaran,idad, natawhan, mga kag-anak, inuukyan, ngan iba pa nga magpapakilala ha imo. Pinaagi hin mga buruhaton mababaro ka hin maupay. Basaha hin maupay an mga buruhaton. Kun mayda ka diri naiintindihan pwede ka magpakiana kan imo nanay ngan tatay o kun hino paman nga aada ha iyo. II.Kompetensi Nasasabi ang batayang impormasyon tungkol sa sarili: pangalan, magulang, kaarawan, edad, tirahan, paaralan, iba pang pagkakakilanlan at mga katangian bilang Pilipino. III.Mga Pamaagi
  4. A.Pagtikang Kitaa hi Ana ngan Lita bag-o hira nga nagkita ha ira lugar diri pa hira magkilala, pamati han ira ginyayakan. Kitaa hi Drake ngan Collin, mayda nira ginyayakan. Ako hi Ana Abad Santos,6 na it akon idad.Natawo ako dida han Marso 5,2013. Ako naman hi Lina Bacsal Ocasla, 6 na it akon edad.Natawo ako dida Han Disyembre 19,2014
  5. Ano an ira mga ginsumat hiunong han ira mga kalugaringon? B.Pag-admi Espiho nga gamhanan, hino ako? Ako hi Drake Rueda Abundo, Naukoy ako ha Barangay 6, Calbiga, Samar Ako hi Collin Calong Arcallana, naukoy ako ha Malabal, Calbiga,Samar Na eskwela ako ha Tabok Elementary School. Na eskwela ako ha Calbiga I Central Elementary School
  6. Gamit hin usa nga espiho,gamita ini pakipag-istorya han imo kalugaringon. Isumat an mga impormasyon hiunong han imo kalugaringon subay han imo nahibaroan han nauna nga istorya han mga bata. Ako hi____________________________________. _______akon idad.Natawo ako dida han_____ __________________________. Naukoy ako ha ______________. Naeskwela ako ha ____________________ PAG-ISTORYA KITA
  7. Pinaagi hin puppet gamita ini pakig-istorya han imo kalugaringon. Wala nga kamot Tuo nga kamot Pakiana: Ano it imo ngaran? Ako hi__________ Pira na it imo idad? ___akon idad Kakan-o ka natawo? Natawo ako_____ Diin ka naukoy? __________________ Hain ka naiskwela? __________________ Hino it imo mga kag-anak? __________________ C. Pagpakita han Nahibaroan Buruhaton 1 Pagbiling hin kapadis ha iyo panimalay(pananglitan nanay,tatay,ate,kuya) Igpakiana an nasunod; 1. Ano it imo ngaran?
  8. ____________________________ ____________________________ ____________________________ 2. Pira na it imo idad? 3. Kakan-o ka natawo? 4. Diin ka naukoy? 5. Hain ka naiskwela? 6. Hino it imo mga kag-anak? Buruhaton 2 Para mas labi nimo makilala an imo kalugaringon, angay la nga maaram ka han gintikangan han imo ngaran. Pakianhi an imo mga kag-anak o magbarantay kun kay ano nga gintagan ka hini nga ngaran. Pabulig ha imo mga kag-anak o kaupod ha iyo balay han pagbaton hini. Direksiyon: Igsurat an imo ngaran ha sakob han bituon ngan ha sakob han lidong an rason kun kay ano amo ito an imo ngaran. D. Pakiapi Han Mga Buruhaton
  9. Gamit an cellphon ig-record o i-video an imo pagpakilala han imo kalugaringon. 1. Ano it imo ngaran? 2. Pira na it imo idad? 3. Kakan-o ka natawo? 4. Diin ka naukoy? 5. Hain ka naiskwela? 6. Hino it imo mga kag-anak? IV. Rubriks 10 5 3 Pagsasalita Waray sayop an iya pagyakan 2 la an iya sayop pagyakan Damo an iya nga sayop pagyakan Kasanayan Komplito, memoryado an mga igyayakan 3 an iya waray ka yakan 4 an iya waray ka yakan V. Mga Ginkuhaan Kagawaran ng Edukasyon- Republika ng Pilipinas, Araling Panlipunan I, Kagamitan ng Mag-aaral, pahina 2-9,Republika ng Korea ng Prinpia Co., Ltd., 54 Gasanro 9 Gil, Geumcheongu, Seoul, Korea VI. Mga Tama nga Baton Dipindi han baton han bata
Anzeige