Mongol helnii tosoo uge sudlal

National University Of Mongolia
National University Of MongoliaExecutive director um National University Of Mongolia
МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ТӨСӨӨТ ҮГ
Д-р Ж.Бат-Ирээдүй
ШУС-ийн ХУСалбарын МХХШТ
2014.04.10-11
Үг/лэвэрийн харьцааны тухай
• “Монгол хэлний үглэвэр нь утгаараа ойр байхын
зэрэгцээ эсрэг байдаг. Энэ бол үглэврийн утгын гол
эсрэгцэл болдог. Харин нэг үглэвэр хэд хэдэн салаа
утгатай байхын хамт өөр өөр утга бүхий үглэвэр
хэлбэрээрээ ижил байх нь бий. Эдгээрийн эхнийх нь
үглэврийн салаа утга, сүүлийнх нь ижил нэр болно.
Үүнийг үглэврийн гол бус эсрэгцэл гэнэ. Ингэж
үгэлбэрүүд нь өөр хоорондоо утга, хэлбэр авианы
хувьд гол ба гол бус харьцаанд оршино. ... Утгын гол
бус эсрэгцэл нь хэлбэр авиаг голлодог бол утгын гол
эсрэгцэл нь агуулга буюу утгыг голлодог.” БИБ:3
ТӨСӨӨ, ТӨСӨӨТ & ТӨСӨӨ
УТГАТ?
• Төсөө үг?
• Төсөөт үг? БИБ, БМЦ, ЖБИ
• Төсөө утгат үг? ДБД
• Төсөө гэдэг маань өнгөн бүтцийн талаас өгсөн
нэр томьёо бөгөөд төсөөт үг маань хэлбэрийн
талаас төсөөтэй боловч утгын хувьд ойролцоо
ч байж болох эсрэг ч байж болох учир төсөө
утгат гэх нь буруу харин төсөөт үг буюу
pharonym гэдэг нэр нь зөв юм.
Төсөөт нэгж гэж байх уу?
• Төсөөт бүтээвэр: -рхаг, -рхуу,
• Төсөөт үглэвэр буюу үг: ачих – ачаалах, тээх
– тээвэрлэх, таах - тааварлах, хувцаслах -
хувцлах, өших - өсөөрхөх, умбах - шумбах,
мэлрэх - элмэрэх, мэнэрэх - мэлийх.
• Төсөөт өгүүлбэр – энэ бол цогцолбор.
• “Хэлбэр утга, дуудлагын аль нэг шинжээрээ
төстэй үгс цөөнгүй байдаг. Үүнийг төсөө үг
буюу пароним гэнэ. ОЦМХ:333
Төсөөт үг гэж юу вэ?
• 1.Утгаараа ойрхон нэгэн язгууртай үгсийг төсөө утгат үгс
буюу пароним гэнэ. Д.Н.Шмелёв
• 2. Ерөөс үгийн дуудлагаараа ойрхон үгсийг пароним
гэнэ.
• 3. “Дуудлага нь төсөөтэй, утга нь ондоо үгсийг төсөөтэй
нэр, төсөөт үг гэдэг.” Жишээ нь: эр –ир, хайртай –
найртай, цэлгэр –дэлгэр.
• 4. “Үгсийн нэг аймагт багтах, нэг язгууртай, ойролцоо
дуудлагатай боловч, утгаараа ондоо үгсийг пароним
гэдэг.” М.И.Фомина
• 5. “Төсөө утгат үг бол утгазүйн талаасаа өвөрмөц утга-
харьцаатай үгсийн сан, утгазүй, найруулга зүйн уялдаат
судлагдахуунтай ай юм.”
Төсөөт үг яаж үүсдэг вэ?
• 1. Үгийн амь буюу эгшиг авиалбарын сэлгэлт, түүний утга ялгах
хүчин зүйлээс: гатлах гэтлэх, андуу эндүү, загсах зогсох, шамдах
шимтэх
• 2. Үгийн язгуур дараагийн үетэйгээ сэлгэх. Ноцох цонох, шахах
хаших, шүтэх түших, тэмцэх мэтгэх, сэт тэс гм.
• 3. Үг бүтээх дагаврын үүргээс : махсаг махсуу, ихэмсэг –
ихэрхэг, гоёрхог гоёмсог.
• 4. Авиалбар нэмэгдэх ба гээгдэх буюу хасагдсанаас: хөвч
өвч, ангах цангах, өчнөөн төчнөөн, тоодон оодон, хэлтрэх
элтрэх, төдий өдий, эрвийх дэрвийх, сод – од, цэнхэр цэхэр, ялз
яз, хутгах утгах, хурай урай, эсрэг тэсрэг, эрх бэрх гм. Ийм төсөө
үг нь ихэнхидээ эсрэг утга бүхий төсөөт үгс байдаг.
• Дүрслэх үгийн эхний гийгүүлэгч өөр хоорондоо эсвэл хоосонтой
сэлгэснээр ойролцоо утга бүхий төсөө үг үүснэ. Арзгар
барзгар, ажгар бажгар, иржгэр биржгэр, хөрзийх бүрзий
бөрзийх гм.
Төсөөт үгийн онцлог
• Утгын хоёр төвтэй байна.
• Үгийн гарлын хувьд ямар нэг ижил иштэй
байна. Жнь: цагаан – цэгээн, давших –
дэвших.
• Үүр үүсгэж болно. Жнь: Цагаан цэгээн
цагаавтар, цэгээвтэр, цагаахан, цагаан
шарилж, цэгээн шарилж гм.
• Төсөө утгат гэдэг нэр томьёо таарамжгүй
юм. Тийм учраас төсөө үг гэж авлаа.
Б.Идэрбаяр ба Д.Бадамдорж
• “... Монгол хэлний төсөөт үгийг хэлбэр ба
утгаараа нэгэн зэрэг хагас буюу бүрэн бус
тохирох нэгж гэж тодорхойлж болно. Үүнийг
төсөөт үг параномия гэж хэлж болно.” БИБ:9
• “Үнэмлэхүй төсөө утгат үг буюу утгаараа
ойрхон, дуудлага төсөөтэй, адил язгуур бүхий
хэлзүйн нэгэн айд багтах монгол хэлний үгс.
Цагаан – цэгээн, махсаг – махсуу, гатлах –
гэтлэх, давших – дэвших, загсах – зогсох,
шимтэх – шамдах, цагаа – цэгээ, бандгар –
бондгор, ноцох – цонох.” ДБД:217
Төсөөт үгийн утгын ангилал
• Б.Идэрбаяр: “Ойролцоо утга бүхий төсөөт үг :
сөөх – сөөнгөтөх – сөөнгөрөх. Салаа утга
бүхий ойролцоо үг: Эсрэг утга бүхий төсөөт
үгс: энд тэнд, эсрэг тэсрэг. Зүйлчилсэн утга
бүхий төсөөт үгс алаг, элэг доог, сэжиг сүжиг
БИБ:18
• Эгшиг үсгийн сэлгээн дээр нь үндэслэж хос
хэлбэрт, олон хэлбэрт гэж 2 ангилж болно.
Дэвших давших хос
хэлбэрт, бандгар, бондгор, бундгур, бэндгэр, б
индгир, бөндгөр, бүндгүр гм.
Ойролцоо үг төсөөт үг хоёрын ялгаа
• “Төсөөт үг нь нэг талаас ижил үг ба салаа утга хоёрын хооронд
нөгөө талаас ижил үг ба ойролцоо үгсийн хооронд савлаж
байдаг үзэгдэл юм.” О.Д.Прокопчик:2005:47
• “Төсөөт үгс нь ижил үгтэй хэлбэрээрээ адил боловч утгаараа
ялгаатай бол үгийн олон утгатай хэлбэрээрээ адил, утгаараа
холбоотой юм. Тэгвэл ойролцоо үгтэй хэлбэр-ээрээ ялгарч,
ерөнхий утгаараа ижил байдаг. Иймд төсөөт үгс нь дээр утгын
бүх харьцааг агуулдаг.” БМЦ:75
• Ойролцоо утгаттай төсөөт үг: итгэх – итгэмжлэх
• Эсрэг утгатай төсөөт үг: энд – тэнд, ийм – тийм
• Салаа утгатай төсөөт үг: шавайх шовойх шөвийх
• Зүйлийн ба гарлын утгатай төсөөт үг: балаг булаг бэлэг бүлэг
Д-р Б.Мөнгөнцэцэг:
• “Төсөөт үгс нь тэмдэглэхүүний хувьд ижил үгстэй,
тэмдэглэгдэхүүнийхээ хувьд ойролцоо үгстэй тус тус ойр
дөт байдаг учир энэ хоёрын дундын шинжтэй юм.
Иймээс ижил язгуурт үгс нь ойролцоо ба төсөөт үгийн
аль алинд байх үзэгдэл болно. ... Монгол хэлний
ойролцоо үг, төсөөт үг нь нэгэн адил ижилсэх харьцаанд
байдаг хэдий ч тэмдэглэхүүн, тэмдэглэгдэхүүний хувьд
эсрэг шинжтэй болох нь харагдаж байна.” БМЦ:81
• Жишээ нь: ондоо тал: ойролцоо үг: инээх мишээх хөхрөх
төсөөт үг: тэнд энд, энэтээ тэнтээ, бүстэй бүсгүй, өвөр
өмнө, цардайх цордойх, цурдайх чардайх, цэрдийх
цүрдийх, ижил тал: хэлэхийн цуваанд сольж болно. Нэг
язгуураас үүсэлтэй үг байж болно. Нэг үгсийн аймагт
багтана.
Ойролцоо, ижил бас төсөөт
агуулга гаргалга
Ижил үг Утгын ялгаатай ижил
Олон утга Олон ухагдахууны утгын
холбоотой
адил
Ойролцоо утга Ерөнхий утгаараа ижил Ялгаатай ижил бус
Төсөөт утга Дээрх гурван харьцааг өөртөө багтаана.
Утгын хамааралтай төсөөтэй
Төсөө үгийн хэрэглээ
• Уран зохиол, шүлэг яруу найраг: “Орчин тойрон
зэргэлсэн уулс бэрх өндөр, сэрвэн хад сээхийлцэн
саахайлцан сүр жавхлан хэтэрхий, ой шугуй нягт
зузаан, ус булаг хоржигнон хуржигнана.” “Зам дах
уул давааг ч андахгүй, энхэл донхолыг ч эндэхгүй.”
ДН.
• Аман зохиолын төрөл зүйлд: Сэжгээр өвдөж,
сүжгээр эдгэх. Уул морийг зовооно, уур биеийг
зовооно. Хүн ёс дагана, нохой яс дагана. Манай
хааны мянган мөнгөн бөмбөлгийг манай хааны
мянган мөнгөн бөмбөг гэхгүй юм бол ... Янхир
өвгөн, яхир эмгэн, цэнхэр өнгө, цэхэр цай, цанхир
хонь, цахир чулуу, бүрэг хараас бүр хар дээр.
Монгол ардын зүйр үгэнд
• Багадаа тэвнэ хулгайлж сурвал, ихдээ тэмээ
хулгайлж сурна.
• Багад нь бяцлах, нарийнд нь няцлах.
• Балгадгийн зүрх эрүүлгүй, балбадгийн бие
зовлогогүй.
• Гол нь тасравч горь нь тасрахгүй.
• Гулиа гишгэж, голио хагалах.
• Мах гэхээр малис гэх, мал гэхээр манас гэх.
НОМЗҮЙ
• Хамтын, “Орчин цагийн монгол хэлний үгийн
сангийн үндэс”, Уб.,
• Б.Идэрбаяр, 2005, “Монгол хэлний төсөөт үг”,
Уб., 87 тал
• Д.Бадамдорж, 2006, “Монгол хэлний үгийн
сангийн утгазүй”, Уб., 217-20 дах тал.
• Б.Мөнгөнцэцэг, 2012, “Монгол хэлний
ойролцоо зэргэд”, Уб., 74-81 дэх тал.
• Хамтын, 2012, “Орчин цагийн монгол хэл”, Уб.,
1 von 15

Recomendados

Chimeg von
ChimegChimeg
Chimegzayachimeg
16.8K views15 Folien
хэлц von
 хэлц хэлц
хэлцБи Бол Эрдэнэсүх
16.6K views4 Folien
ч.алтанцэцэг von
ч.алтанцэцэгч.алтанцэцэг
ч.алтанцэцэгaltaa e
6.2K views16 Folien
холбоо үг von
холбоо үг холбоо үг
холбоо үг jiguurten
52.1K views48 Folien
Монгол хэлний үгийн сангийн судалгааны тухай von
Монгол хэлний үгийн сангийн судалгааны тухайМонгол хэлний үгийн сангийн судалгааны тухай
Монгол хэлний үгийн сангийн судалгааны тухайNational University Of Mongolia
23.7K views24 Folien
найруулгын эхийг ангилах нь von
найруулгын эхийг ангилах ньнайруулгын эхийг ангилах нь
найруулгын эхийг ангилах ньNational University Of Mongolia
17.1K views22 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

10 анги уран зохиолын хичээл 4 цаг шүлэг von
10 анги уран зохиолын хичээл 4 цаг шүлэг10 анги уран зохиолын хичээл 4 цаг шүлэг
10 анги уран зохиолын хичээл 4 цаг шүлэгBaigalBaigalmaa
16.2K views60 Folien
найруулгын төрөл von
найруулгын төрөлнайруулгын төрөл
найруулгын төрөлsainaa88
40.4K views15 Folien
үзүүлэн von
үзүүлэнүзүүлэн
үзүүлэнOtgontungalag Moodoi
8K views10 Folien
Oguulberiin baimj von
Oguulberiin baimjOguulberiin baimj
Oguulberiin baimjsaixana
4.3K views20 Folien
Mongol hel 8 цахим хичээл von
Mongol hel 8 цахим хичээлMongol hel 8 цахим хичээл
Mongol hel 8 цахим хичээлganzorig_od
17K views15 Folien
б.явуухулан хар ус нуурын шагшуурга von
б.явуухулан хар ус нуурын шагшуургаб.явуухулан хар ус нуурын шагшуурга
б.явуухулан хар ус нуурын шагшуургаshand1_Bondok
16K views18 Folien

Was ist angesagt?(20)

10 анги уран зохиолын хичээл 4 цаг шүлэг von BaigalBaigalmaa
10 анги уран зохиолын хичээл 4 цаг шүлэг10 анги уран зохиолын хичээл 4 цаг шүлэг
10 анги уран зохиолын хичээл 4 цаг шүлэг
BaigalBaigalmaa16.2K views
найруулгын төрөл von sainaa88
найруулгын төрөлнайруулгын төрөл
найруулгын төрөл
sainaa8840.4K views
Oguulberiin baimj von saixana
Oguulberiin baimjOguulberiin baimj
Oguulberiin baimj
saixana4.3K views
Mongol hel 8 цахим хичээл von ganzorig_od
Mongol hel 8 цахим хичээлMongol hel 8 цахим хичээл
Mongol hel 8 цахим хичээл
ganzorig_od17K views
б.явуухулан хар ус нуурын шагшуурга von shand1_Bondok
б.явуухулан хар ус нуурын шагшуургаб.явуухулан хар ус нуурын шагшуурга
б.явуухулан хар ус нуурын шагшуурга
shand1_Bondok16K views
монгол хэлний тест 11 анги von Oyuhai1127
монгол хэлний тест 11 ангимонгол хэлний тест 11 анги
монгол хэлний тест 11 анги
Oyuhai112717.4K views
баймж бүтээврийн утга von muuduu
баймж бүтээврийн утгабаймж бүтээврийн утга
баймж бүтээврийн утга
muuduu15.4K views
Nuutsiig zadruulsan zahia von sainaa88
Nuutsiig zadruulsan zahiaNuutsiig zadruulsan zahia
Nuutsiig zadruulsan zahia
sainaa8817.6K views
Lekts 4 von Siner AG
Lekts 4Lekts 4
Lekts 4
Siner AG5.5K views
Найруулга зүй von NooyoJamgan
Найруулга зүйНайруулга зүй
Найруулга зүй
NooyoJamgan35.7K views
чингис задлал von Oyuhai1127
чингис задлалчингис задлал
чингис задлал
Oyuhai112719.5K views
12. uiliin holboh nohtsol von telmenten
12. uiliin holboh nohtsol12. uiliin holboh nohtsol
12. uiliin holboh nohtsol
telmenten7.5K views
1. Үгийн сангийн судлал von oyunaadorj
1. Үгийн сангийн судлал1. Үгийн сангийн судлал
1. Үгийн сангийн судлал
oyunaadorj12.3K views
8. ж.нэр бүтэх арга von oogii553
8. ж.нэр бүтэх арга 8. ж.нэр бүтэх арга
8. ж.нэр бүтэх арга
oogii5539.2K views

Destacado

Mongol angli helnii ugtvar uge shine von
Mongol angli helnii ugtvar uge shineMongol angli helnii ugtvar uge shine
Mongol angli helnii ugtvar uge shineNational University Of Mongolia
7K views47 Folien
Mongolian studies in mongolia von
Mongolian studies in mongoliaMongolian studies in mongolia
Mongolian studies in mongoliaNational University Of Mongolia
2.5K views46 Folien
Монгол хэлний найруулгазүй von
Монгол хэлний найруулгазүйМонгол хэлний найруулгазүй
Монгол хэлний найруулгазүйGe Go
4.2K views12 Folien
Mongol helnii horshih yos von
Mongol helnii horshih yosMongol helnii horshih yos
Mongol helnii horshih yosNational University Of Mongolia
5.6K views53 Folien
монгол хэл von
монгол хэлмонгол хэл
монгол хэлuugiitseegii87
1.4K views21 Folien

Destacado(20)

Монгол хэлний найруулгазүй von Ge Go
Монгол хэлний найруулгазүйМонгол хэлний найруулгазүй
Монгол хэлний найруулгазүй
Ge Go4.2K views
лекц 3, von Ge Go
лекц 3,лекц 3,
лекц 3,
Ge Go7.3K views

Similar a Mongol helnii tosoo uge sudlal

Mongol angli helnii temdeg uge von
Mongol angli helnii temdeg ugeMongol angli helnii temdeg uge
Mongol angli helnii temdeg ugeNational University Of Mongolia
6.6K views24 Folien
Mongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulel von
Mongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulelMongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulel
Mongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulelNational University Of Mongolia
6.9K views34 Folien
Mongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulel von
Mongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulelMongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulel
Mongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulelNational University Of Mongolia
1.2K views34 Folien
Mongol helnii torol uge sudlal von
Mongol helnii torol uge sudlalMongol helnii torol uge sudlal
Mongol helnii torol uge sudlalNational University Of Mongolia
5K views8 Folien
монгол англи хэлний тооны айн тогтолцоо von
монгол англи хэлний тооны айн тогтолцоомонгол англи хэлний тооны айн тогтолцоо
монгол англи хэлний тооны айн тогтолцооNational University Of Mongolia
6K views27 Folien
Mongol angli toloonii uge zeregtsuulel von
Mongol angli toloonii uge zeregtsuulelMongol angli toloonii uge zeregtsuulel
Mongol angli toloonii uge zeregtsuulelNational University Of Mongolia
6.3K views40 Folien

Similar a Mongol helnii tosoo uge sudlal(20)

Lecture 9. von Ge Go
Lecture 9.Lecture 9.
Lecture 9.
Ge Go1.9K views
Тэмдэг нэр үгийн аймаг von Ge Go
Тэмдэг нэр үгийн аймагТэмдэг нэр үгийн аймаг
Тэмдэг нэр үгийн аймаг
Ge Go15.6K views
Mongol helnii standart von NNaraa
Mongol helnii standartMongol helnii standart
Mongol helnii standart
NNaraa2.2K views
Mongol helnii standart von Dogooo
Mongol helnii standartMongol helnii standart
Mongol helnii standart
Dogooo1.8K views
авиа хувьсах ёс von sanjaamongol
авиа хувьсах ёсавиа хувьсах ёс
авиа хувьсах ёс
sanjaamongol7.3K views
6-р ангийн монгол хэлний хичээл өгүүлбэрийн найруулга von otgonerdeneotgonerdene
6-р ангийн монгол хэлний хичээл өгүүлбэрийн найруулга6-р ангийн монгол хэлний хичээл өгүүлбэрийн найруулга
6-р ангийн монгол хэлний хичээл өгүүлбэрийн найруулга
хичээл 21 von nayna-1
хичээл 21хичээл 21
хичээл 21
nayna-1508 views

Más de National University Of Mongolia

Монгол хэлний найруулга зүйн удиртгал von
Монгол хэлний найруулга зүйн удиртгалМонгол хэлний найруулга зүйн удиртгал
Монгол хэлний найруулга зүйн удиртгалNational University Of Mongolia
12.7K views31 Folien
Сэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйл von
Сэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйлСэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйл
Сэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйлNational University Of Mongolia
2.5K views12 Folien
найруулгын байр ба утга von
найруулгын байр ба утганайруулгын байр ба утга
найруулгын байр ба утгаNational University Of Mongolia
1.9K views32 Folien
эрдэм шинжилгээний найруулга von
эрдэм шинжилгээний найруулгаэрдэм шинжилгээний найруулга
эрдэм шинжилгээний найруулгаNational University Of Mongolia
18.2K views41 Folien
хэлний дүрслэх хэрэглүүр von
хэлний дүрслэх хэрэглүүрхэлний дүрслэх хэрэглүүр
хэлний дүрслэх хэрэглүүрNational University Of Mongolia
73.1K views29 Folien
эхийн тухай von
эхийн тухайэхийн тухай
эхийн тухайNational University Of Mongolia
11.6K views32 Folien

Más de National University Of Mongolia(9)

Mongol helnii tosoo uge sudlal

 • 1. МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ТӨСӨӨТ ҮГ Д-р Ж.Бат-Ирээдүй ШУС-ийн ХУСалбарын МХХШТ 2014.04.10-11
 • 2. Үг/лэвэрийн харьцааны тухай • “Монгол хэлний үглэвэр нь утгаараа ойр байхын зэрэгцээ эсрэг байдаг. Энэ бол үглэврийн утгын гол эсрэгцэл болдог. Харин нэг үглэвэр хэд хэдэн салаа утгатай байхын хамт өөр өөр утга бүхий үглэвэр хэлбэрээрээ ижил байх нь бий. Эдгээрийн эхнийх нь үглэврийн салаа утга, сүүлийнх нь ижил нэр болно. Үүнийг үглэврийн гол бус эсрэгцэл гэнэ. Ингэж үгэлбэрүүд нь өөр хоорондоо утга, хэлбэр авианы хувьд гол ба гол бус харьцаанд оршино. ... Утгын гол бус эсрэгцэл нь хэлбэр авиаг голлодог бол утгын гол эсрэгцэл нь агуулга буюу утгыг голлодог.” БИБ:3
 • 3. ТӨСӨӨ, ТӨСӨӨТ & ТӨСӨӨ УТГАТ? • Төсөө үг? • Төсөөт үг? БИБ, БМЦ, ЖБИ • Төсөө утгат үг? ДБД • Төсөө гэдэг маань өнгөн бүтцийн талаас өгсөн нэр томьёо бөгөөд төсөөт үг маань хэлбэрийн талаас төсөөтэй боловч утгын хувьд ойролцоо ч байж болох эсрэг ч байж болох учир төсөө утгат гэх нь буруу харин төсөөт үг буюу pharonym гэдэг нэр нь зөв юм.
 • 4. Төсөөт нэгж гэж байх уу? • Төсөөт бүтээвэр: -рхаг, -рхуу, • Төсөөт үглэвэр буюу үг: ачих – ачаалах, тээх – тээвэрлэх, таах - тааварлах, хувцаслах - хувцлах, өших - өсөөрхөх, умбах - шумбах, мэлрэх - элмэрэх, мэнэрэх - мэлийх. • Төсөөт өгүүлбэр – энэ бол цогцолбор. • “Хэлбэр утга, дуудлагын аль нэг шинжээрээ төстэй үгс цөөнгүй байдаг. Үүнийг төсөө үг буюу пароним гэнэ. ОЦМХ:333
 • 5. Төсөөт үг гэж юу вэ? • 1.Утгаараа ойрхон нэгэн язгууртай үгсийг төсөө утгат үгс буюу пароним гэнэ. Д.Н.Шмелёв • 2. Ерөөс үгийн дуудлагаараа ойрхон үгсийг пароним гэнэ. • 3. “Дуудлага нь төсөөтэй, утга нь ондоо үгсийг төсөөтэй нэр, төсөөт үг гэдэг.” Жишээ нь: эр –ир, хайртай – найртай, цэлгэр –дэлгэр. • 4. “Үгсийн нэг аймагт багтах, нэг язгууртай, ойролцоо дуудлагатай боловч, утгаараа ондоо үгсийг пароним гэдэг.” М.И.Фомина • 5. “Төсөө утгат үг бол утгазүйн талаасаа өвөрмөц утга- харьцаатай үгсийн сан, утгазүй, найруулга зүйн уялдаат судлагдахуунтай ай юм.”
 • 6. Төсөөт үг яаж үүсдэг вэ? • 1. Үгийн амь буюу эгшиг авиалбарын сэлгэлт, түүний утга ялгах хүчин зүйлээс: гатлах гэтлэх, андуу эндүү, загсах зогсох, шамдах шимтэх • 2. Үгийн язгуур дараагийн үетэйгээ сэлгэх. Ноцох цонох, шахах хаших, шүтэх түших, тэмцэх мэтгэх, сэт тэс гм. • 3. Үг бүтээх дагаврын үүргээс : махсаг махсуу, ихэмсэг – ихэрхэг, гоёрхог гоёмсог. • 4. Авиалбар нэмэгдэх ба гээгдэх буюу хасагдсанаас: хөвч өвч, ангах цангах, өчнөөн төчнөөн, тоодон оодон, хэлтрэх элтрэх, төдий өдий, эрвийх дэрвийх, сод – од, цэнхэр цэхэр, ялз яз, хутгах утгах, хурай урай, эсрэг тэсрэг, эрх бэрх гм. Ийм төсөө үг нь ихэнхидээ эсрэг утга бүхий төсөөт үгс байдаг. • Дүрслэх үгийн эхний гийгүүлэгч өөр хоорондоо эсвэл хоосонтой сэлгэснээр ойролцоо утга бүхий төсөө үг үүснэ. Арзгар барзгар, ажгар бажгар, иржгэр биржгэр, хөрзийх бүрзий бөрзийх гм.
 • 7. Төсөөт үгийн онцлог • Утгын хоёр төвтэй байна. • Үгийн гарлын хувьд ямар нэг ижил иштэй байна. Жнь: цагаан – цэгээн, давших – дэвших. • Үүр үүсгэж болно. Жнь: Цагаан цэгээн цагаавтар, цэгээвтэр, цагаахан, цагаан шарилж, цэгээн шарилж гм. • Төсөө утгат гэдэг нэр томьёо таарамжгүй юм. Тийм учраас төсөө үг гэж авлаа.
 • 8. Б.Идэрбаяр ба Д.Бадамдорж • “... Монгол хэлний төсөөт үгийг хэлбэр ба утгаараа нэгэн зэрэг хагас буюу бүрэн бус тохирох нэгж гэж тодорхойлж болно. Үүнийг төсөөт үг параномия гэж хэлж болно.” БИБ:9 • “Үнэмлэхүй төсөө утгат үг буюу утгаараа ойрхон, дуудлага төсөөтэй, адил язгуур бүхий хэлзүйн нэгэн айд багтах монгол хэлний үгс. Цагаан – цэгээн, махсаг – махсуу, гатлах – гэтлэх, давших – дэвших, загсах – зогсох, шимтэх – шамдах, цагаа – цэгээ, бандгар – бондгор, ноцох – цонох.” ДБД:217
 • 9. Төсөөт үгийн утгын ангилал • Б.Идэрбаяр: “Ойролцоо утга бүхий төсөөт үг : сөөх – сөөнгөтөх – сөөнгөрөх. Салаа утга бүхий ойролцоо үг: Эсрэг утга бүхий төсөөт үгс: энд тэнд, эсрэг тэсрэг. Зүйлчилсэн утга бүхий төсөөт үгс алаг, элэг доог, сэжиг сүжиг БИБ:18 • Эгшиг үсгийн сэлгээн дээр нь үндэслэж хос хэлбэрт, олон хэлбэрт гэж 2 ангилж болно. Дэвших давших хос хэлбэрт, бандгар, бондгор, бундгур, бэндгэр, б индгир, бөндгөр, бүндгүр гм.
 • 10. Ойролцоо үг төсөөт үг хоёрын ялгаа • “Төсөөт үг нь нэг талаас ижил үг ба салаа утга хоёрын хооронд нөгөө талаас ижил үг ба ойролцоо үгсийн хооронд савлаж байдаг үзэгдэл юм.” О.Д.Прокопчик:2005:47 • “Төсөөт үгс нь ижил үгтэй хэлбэрээрээ адил боловч утгаараа ялгаатай бол үгийн олон утгатай хэлбэрээрээ адил, утгаараа холбоотой юм. Тэгвэл ойролцоо үгтэй хэлбэр-ээрээ ялгарч, ерөнхий утгаараа ижил байдаг. Иймд төсөөт үгс нь дээр утгын бүх харьцааг агуулдаг.” БМЦ:75 • Ойролцоо утгаттай төсөөт үг: итгэх – итгэмжлэх • Эсрэг утгатай төсөөт үг: энд – тэнд, ийм – тийм • Салаа утгатай төсөөт үг: шавайх шовойх шөвийх • Зүйлийн ба гарлын утгатай төсөөт үг: балаг булаг бэлэг бүлэг
 • 11. Д-р Б.Мөнгөнцэцэг: • “Төсөөт үгс нь тэмдэглэхүүний хувьд ижил үгстэй, тэмдэглэгдэхүүнийхээ хувьд ойролцоо үгстэй тус тус ойр дөт байдаг учир энэ хоёрын дундын шинжтэй юм. Иймээс ижил язгуурт үгс нь ойролцоо ба төсөөт үгийн аль алинд байх үзэгдэл болно. ... Монгол хэлний ойролцоо үг, төсөөт үг нь нэгэн адил ижилсэх харьцаанд байдаг хэдий ч тэмдэглэхүүн, тэмдэглэгдэхүүний хувьд эсрэг шинжтэй болох нь харагдаж байна.” БМЦ:81 • Жишээ нь: ондоо тал: ойролцоо үг: инээх мишээх хөхрөх төсөөт үг: тэнд энд, энэтээ тэнтээ, бүстэй бүсгүй, өвөр өмнө, цардайх цордойх, цурдайх чардайх, цэрдийх цүрдийх, ижил тал: хэлэхийн цуваанд сольж болно. Нэг язгуураас үүсэлтэй үг байж болно. Нэг үгсийн аймагт багтана.
 • 12. Ойролцоо, ижил бас төсөөт агуулга гаргалга Ижил үг Утгын ялгаатай ижил Олон утга Олон ухагдахууны утгын холбоотой адил Ойролцоо утга Ерөнхий утгаараа ижил Ялгаатай ижил бус Төсөөт утга Дээрх гурван харьцааг өөртөө багтаана. Утгын хамааралтай төсөөтэй
 • 13. Төсөө үгийн хэрэглээ • Уран зохиол, шүлэг яруу найраг: “Орчин тойрон зэргэлсэн уулс бэрх өндөр, сэрвэн хад сээхийлцэн саахайлцан сүр жавхлан хэтэрхий, ой шугуй нягт зузаан, ус булаг хоржигнон хуржигнана.” “Зам дах уул давааг ч андахгүй, энхэл донхолыг ч эндэхгүй.” ДН. • Аман зохиолын төрөл зүйлд: Сэжгээр өвдөж, сүжгээр эдгэх. Уул морийг зовооно, уур биеийг зовооно. Хүн ёс дагана, нохой яс дагана. Манай хааны мянган мөнгөн бөмбөлгийг манай хааны мянган мөнгөн бөмбөг гэхгүй юм бол ... Янхир өвгөн, яхир эмгэн, цэнхэр өнгө, цэхэр цай, цанхир хонь, цахир чулуу, бүрэг хараас бүр хар дээр.
 • 14. Монгол ардын зүйр үгэнд • Багадаа тэвнэ хулгайлж сурвал, ихдээ тэмээ хулгайлж сурна. • Багад нь бяцлах, нарийнд нь няцлах. • Балгадгийн зүрх эрүүлгүй, балбадгийн бие зовлогогүй. • Гол нь тасравч горь нь тасрахгүй. • Гулиа гишгэж, голио хагалах. • Мах гэхээр малис гэх, мал гэхээр манас гэх.
 • 15. НОМЗҮЙ • Хамтын, “Орчин цагийн монгол хэлний үгийн сангийн үндэс”, Уб., • Б.Идэрбаяр, 2005, “Монгол хэлний төсөөт үг”, Уб., 87 тал • Д.Бадамдорж, 2006, “Монгол хэлний үгийн сангийн утгазүй”, Уб., 217-20 дах тал. • Б.Мөнгөнцэцэг, 2012, “Монгол хэлний ойролцоо зэргэд”, Уб., 74-81 дэх тал. • Хамтын, 2012, “Орчин цагийн монгол хэл”, Уб.,