Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
PUNOI: KETI KUME
PËRMBAJTJA
Auditimi i energjisë në banesa
Efiçenca e energjisë në banesa
Masat e rekomanduara
për implementim
Përfitim...
AUDITIMI I ENERGJISË
Verfikimi, monitorimi dhe analiza
e përdorimit të energjisë duke përfshirë
dërgimin e një raporti që ...
AUDITIMI I ENERGJISË NË BANESA
Auditmi i energjisë në
banesa është një
shërbim
i cili realizon vlerësimin
e efiçencës së
e...
AUDITIMI I ENERGJISË NË BANESA
 Të dhënat e projektit
 Gjeometria e ndërtesës
 Sistemet teknike të ndërtesës
 Uji i ng...
“AUDITIMI” INDIVIDUAL I
ENERGJISË NË BANESA
 Lokalizimi i infitrimeve të ajrit
 Izolimi i infiltrimeve të ajrit
 Inspek...
EFIÇENCA E ENERGJISË
EFIÇENCA E PËRDORIMIT TË ENERGJISË
Raporti në përqindje i energjisë në dalje me
energjinë në hyrje, n...
 TEPRICA E ENERGJISË
Në këtë rast është energjia e kursyer nga marrja e
masave për të ulur sasinë e energjisë së
përdorur...
ÇFARË PËRFITOJMË
 Kontribut në zhvillimin e qëndrueshëm
 Reduktim të kostove të konsumit të energjisë
 Reduktim të kost...
PËRQINDJA E KONSUMIT TË
ENERGJISË NË BANESA
37%
5%
3%
17%
21%
2%
8% 7%
Ngrohje Ftohje
Ventilim Ngrohje e ujit
Ndricim Gati...
KËSHILLA PËR NJË BANESË
EFIÇENTE
RAST STUDIMOR
Studimi i ndryshimit të
IMPLEMENTIMI I METODAVE TË
PËRMIRËSIMIT TË EFIÇENCËS SË
ENERGJISË
FORMULA BAZË PËR LLOGARITJEN E
KOSTOS SË KONSUMIT TË ENERGJISË
ELEKTRIKE
KOSTO=konsumi i energjisë kWh x cmimi lekë/kwh
INSTALIMI I SISTEMEVE TË
TERMOIZOLIMIT
PA TERMOIZOLIM
• QV=2196,9 kWh
• KOSTO=25044,66 lekë
në vit
ME TERMOIZOLIM
• QV=143...
INSTALIMI I SISTEMEVE TË
NGROHJES QENDRORE
• Kosto= 22389
lekë
NGROHJE
QENDRORE
ME LPG
• Kosto=43639,2
lekë
NGROHJE
ME HVA...
NDRICIM EFIÇENT
 13 W x 15 = 195 W në total
 195 W x (6 x 365) orë =
711,75 kWh
 Kosto vjetore =
8797,95 lekë në vit
 ...
PËRDORIMI I ENERGJISË DIELLORE
PËR NGROHJEN E UJIT
Përdorimi i
energjisë
diellore
Ulet konsumi
i energjisë
elektrike
17784...
PAJISJE ELEKTROSHTEPIAKE
EFIÇENTE
Përdorimi i pajisjeve elektoshtepiake efiçente
(klasi A , A+, A++), redukton kostot e ko...
LEGJISLACIONI
 Draft ligji për efiçencën e energjisë
 Ligji për efiçencën e energjisë
 Plani kombëtar i veprimit për
ef...
KONKLUZIONE
 Auditimi i energjisë në banesa është një hallkë e rëndësishme e
menaxhimit të energjisë dhe në zhvillimin e ...
KONKLUZIONE
 Nga implementimi i metodave për përmirësimin e eficencës
në banesa në termoizolim, sisteme qëndrore të ngroh...
REKOMANDIME
Është e rëndësishme t’i kushtohet vëmëndje e
vecantë kuadrit ligjor që mbështet procedurën
e auditimit të ener...
FALEMINDRIT PËR VËMËNDJEN!
Auditimi i Energjise ne Banesa. KETI KUME Msc Energjitike/FIN
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Auditimi i Energjise ne Banesa. KETI KUME Msc Energjitike/FIN

1.722 Aufrufe

Veröffentlicht am

Detyre Kursi

Veröffentlicht in: Umweltschutz
 • Als Erste(r) kommentieren

Auditimi i Energjise ne Banesa. KETI KUME Msc Energjitike/FIN

 1. 1. PUNOI: KETI KUME
 2. 2. PËRMBAJTJA Auditimi i energjisë në banesa Efiçenca e energjisë në banesa Masat e rekomanduara për implementim Përfitimet në kosto Legjislacioni Konkluzione
 3. 3. AUDITIMI I ENERGJISË Verfikimi, monitorimi dhe analiza e përdorimit të energjisë duke përfshirë dërgimin e një raporti që përmban rekomandimet për përmirësimin e efiçencës së energjisë me analizën e kostos përftim, si dhe një plan masash për reduktimin e konsumit të energjisë.
 4. 4. AUDITIMI I ENERGJISË NË BANESA Auditmi i energjisë në banesa është një shërbim i cili realizon vlerësimin e efiçencës së energjisë në banesa nëpërmjet një personi të liçencuar për kryerjen e këtij proçesi me qëllim sugjerimin e
 5. 5. AUDITIMI I ENERGJISË NË BANESA  Të dhënat e projektit  Gjeometria e ndërtesës  Sistemet teknike të ndërtesës  Uji i ngrohtë sanitar  Rezultatet mbi konsumin energjitik  Çertifikata e performancës energjitike
 6. 6. “AUDITIMI” INDIVIDUAL I ENERGJISË NË BANESA  Lokalizimi i infitrimeve të ajrit  Izolimi i infiltrimeve të ajrit  Inspektimi i pajisjeve të ngrohjes dhe ftohjes  Ndriçimi  Pajisjet elektroshtëpiake
 7. 7. EFIÇENCA E ENERGJISË EFIÇENCA E PËRDORIMIT TË ENERGJISË Raporti në përqindje i energjisë në dalje me energjinë në hyrje, në të njëjtin sistem energjitik. EFIÇENCË ENERGJIE Kur në një proçes energjitik arrijmë rezultate të njëjta duke përdorur më pak energji.
 8. 8.  TEPRICA E ENERGJISË Në këtë rast është energjia e kursyer nga marrja e masave për të ulur sasinë e energjisë së përdorur në këtë proçes. PARA PËRMIRËSIMIT PAS PËRMIRËSIMIT KOSTO E ENERGJISE KOSTO E MIREMBAJ TJES KOSTO E ENERGJISE KURSIMET KOSTO E MIREMBAJ TJES
 9. 9. ÇFARË PËRFITOJMË  Kontribut në zhvillimin e qëndrueshëm  Reduktim të kostove të konsumit të energjisë  Reduktim të kostove të konsumit të energjisë elektrike  Përmirësim të cilësisë së shërbimeve  Ndikim në zhvillimin ekonomik të vendit
 10. 10. PËRQINDJA E KONSUMIT TË ENERGJISË NË BANESA 37% 5% 3% 17% 21% 2% 8% 7% Ngrohje Ftohje Ventilim Ngrohje e ujit Ndricim Gatim Pajisje elektroshtepiake Te ndryshme
 11. 11. KËSHILLA PËR NJË BANESË EFIÇENTE
 12. 12. RAST STUDIMOR Studimi i ndryshimit të IMPLEMENTIMI I METODAVE TË PËRMIRËSIMIT TË EFIÇENCËS SË ENERGJISË
 13. 13. FORMULA BAZË PËR LLOGARITJEN E KOSTOS SË KONSUMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE KOSTO=konsumi i energjisë kWh x cmimi lekë/kwh
 14. 14. INSTALIMI I SISTEMEVE TË TERMOIZOLIMIT PA TERMOIZOLIM • QV=2196,9 kWh • KOSTO=25044,66 lekë në vit ME TERMOIZOLIM • QV=1430,69 kWh • KOSTO=16309,886 lekë në vit
 15. 15. INSTALIMI I SISTEMEVE TË NGROHJES QENDRORE • Kosto= 22389 lekë NGROHJE QENDRORE ME LPG • Kosto=43639,2 lekë NGROHJE ME HVAC Krahasimi i konsumit të dy sistemeve për të njejtën periudhë kohe në vit.
 16. 16. NDRICIM EFIÇENT  13 W x 15 = 195 W në total  195 W x (6 x 365) orë = 711,75 kWh  Kosto vjetore = 8797,95 lekë në vit  60 W x 15 = 900 W në total  900 W x (6 x 365) orë = 1971 kWh  Kosto vjetore = 22469,4 lekë në vit
 17. 17. PËRDORIMI I ENERGJISË DIELLORE PËR NGROHJEN E UJIT Përdorimi i energjisë diellore Ulet konsumi i energjisë elektrike 17784 lekë të kursyera në vit
 18. 18. PAJISJE ELEKTROSHTEPIAKE EFIÇENTE Përdorimi i pajisjeve elektoshtepiake efiçente (klasi A , A+, A++), redukton kostot e konsumit të energjisë elektrike me 3000 lekë në vit.
 19. 19. LEGJISLACIONI  Draft ligji për efiçencën e energjisë  Ligji për efiçencën e energjisë  Plani kombëtar i veprimit për efiçencën e energjisë (PKVEE)  Ligji për ruajtjen e energjisë në ndërtesa  Kodi energjitik për ndërtesat
 20. 20. KONKLUZIONE  Auditimi i energjisë në banesa është një hallkë e rëndësishme e menaxhimit të energjisë dhe në zhvillimin e qëndrueshëm  Ai shërben për të evidentuar disa nga problematikat kryesore që shoqërojnë operacionet energjitike në banesa duke dhënë rekomandime për përmirësime aty ku është e mundur  Auditimi i energjisë ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në përmirësimin e eficencës së energjisë në banesa  Duhen marrë në konsideratë në mënyre serioze rekomandimet për përmirësimin e eficencës së energjisë nëqoftëse synojmë të këmi një jëtesë sa më komode në banesat ku jetojmë dhe të ruajmë njëkohësisht dhe mjedisin që na rrethon  Hapat për përmirësimin e eficences mund të kenë një kosto të lartë fillestare, por përfitimet në të ardhmen i bëjnë këto kosto krejtësisht të justifikueshme
 21. 21. KONKLUZIONE  Nga implementimi i metodave për përmirësimin e eficencës në banesa në termoizolim, sisteme qëndrore të ngrohjes, ndricim eficent ,është i dukshëem perfitimi ne kosto pasi shembujt e mësipërm e demostrojnë qartë këtë fakt
 22. 22. REKOMANDIME Është e rëndësishme t’i kushtohet vëmëndje e vecantë kuadrit ligjor që mbështet procedurën e auditimit të energjisë në banesa Duhet të forcohen politikat që mbështesin masat për përmirësimin e eficences në banesa. Duhet të sensibilizohet publiku për përfitimet nga kryerja e këtij procesi dhe avantazhet e zbatimit të rekomandimeve
 23. 23. FALEMINDRIT PËR VËMËNDJEN!

×