Anzeige
Anzeige

Kuadri ligjor dhe Politikat per Eficencen Energjitike. BESTAR CEKREZI Msc Energjitike/FIN

 1. REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS FAKULTETI INXHINIERISË SË NDERTIMIT Msc.Energjitike Tema:Kuadri Ligjor dhe Politikat per Eficencen e Energjise Punoi: Bestar ÇEKREZI Pranoi :Dr. Konalsi GJOKA TIRANË, Maj 2015 Detyre Kursi
 2. Politikat e BE “20-20-20 deri 2020” Politika : Aaft Shkurter Afat Mesem Afat Gjate
 3. Direktivat e BE ne Kuader te Eficences se Energjise  Energy Efficiency Directive (2012/27/EU)  Energy Services Directive (2006/32/EC)  Energy Performance of Buildings Directive (2010/31/EU)  Energy Labelling Directive (2010/30/EU)  Ecodesign Directive (2009/125/EC)
 4. Institucionet kryesore te BE per Eficencen e Energjise 1.Komosioni Europian – Energy Union -Furnizimi e Sigurt -Tregu i energjisë i brendshëm -Eficence e energjisë -Hulumtim dhe inovacion në energji -Reduktimin e emisioneve 2. International Energy Agency Sigurimi i energjisë Zhvillimi ekonomik Ndërgjegjësimi mjedisor Angazhimi në mbarë botën 3.Komuniteti I Energjise Tërheqja e investimeve në prodhimin e energjisë Krijoj një treg të integruar të energjisë Rritja e sigurisë së furnizimit; Rritja e konkurrencës në nivel rajonal
 5. Konsumi i Energjise Sipas Sektoreve ne Shqiperi Burimet Energjetike % ktoe Qymyri 4.15% 83.41 Gazi 0.73% 14.66 Nafta dhe produktet 53.17% 1068.45 Drute e zjarrit 10.28% 206.50 En.djellore 0.59% 11.80 Hydro 31.08% 624.62  Pavarësisht se situata e furnizimit me produkte primare energjetike vjen gjithmonë në rritje, tregu i vendit tonë kerkon permiresime ne sigurine e furnizimit me energji.  Raporti i Bilancit Energjitik per 2012 AKBN
 6. Plani Kombetar per Eficencen e Energjise Mekanizmat e Politikes EE 1. Siguri Furnizimi, 2. Zhvillim i Qendrueshem 3. Obligimet Nderkombetare Targeti Kombetar i Efiçencës se Energjise PKVEE 1 2011-2018 ( target 9%) PKVEE 2 2014- 2020 (target 15% ??) Ka Vullnet Politik Kerkesa per zbatimin e PKVEE ndikon ne: • Reduktim te konsumit energjetik; • Rritje te sigurise ne furnizim; • Reduktim te emetimeve ne atmosfere; • Rritje e te ardhurave reale per popullsine; • Permiresim i intensitetit energjetik dhe rritje te komfortit. • Plani kombetar i veprimit per EE (PKVEE 1)
 7. Plan Kombetar per Eficencen e Energjise PKVEE 1 vetë-vlerësimi 2011-2018 (target 9%) PKVEE : 2010, 0.58% (target was 1%), 2011 1.49% (target 2%) 2012 2.61% (target 3%). 2013 (target 5%).
 8. Kuadri Ligjor Shqiptar per Eficencen Energjise  Ligji Nr. 9379 i dates 28.04.2005 “Per eficiencen energjetike”( Drafti i ri i Ligjit per Eficiencen Energjetike)  Ligji Nr. 8937, date 12.9.2002 “Per ruajtjen e nxehtesise ne ndertesa”  Kodi Energjitik I Banesave (2003)  Projek-ligj “Për performancën e energjisë në të ndërtesave” (hyn ne fuqi 2016)
 9. 1. Zbatimi jo i plote i ligjit ekzistues per Efiçensen e Energjise (Prill 2005) 2. Mungesa e krijimit te Fondit te Efiçenses se Energjise; 3. Mungesa zbatimit te Kodit Energjetik te Ndertesave ne fushe te gjere; 4. Mungesa e nje legjislacioni sekondar dhe rregullator per kryerjen e monitorimeve dhe auditimeve energjetike per konsumatoret e mesem dhe te medhenj, si dhe mungesa e sistemit te çertifikimit per audituesit e energjise; 5. Mungesa e procedurave te pershtatshme ligjore per certifkimin e pajisjeve efiçente; 6. Mungesa e kompanive qe sigurojne permiresimin e efiçenses se energjise nepermjet sherbimeve energjetike; Pse ka Deshtuar Impementimi i Masave Per Eficence Energjie ?
 10. 1. Implementimi i ligjit EE (2014) 2005 – i pa zbatuar asnjehere; 2. Themelimi i Fondit te EE (2005 nuk u themelua); 3. Implementimi i Kodit Energjetik te banesave ne shkalle te gjere; 4. legjislacioni Sekondar duhet te forcoje Auditet Energjise 5. Çertifikimi i sistemeve energjetike te auditit; 6.ESCO-t si nje zhvillim te Ndermarjeve qe MENAXHOJNE Energjine. 7.Perfitimi I fondeve nga projekte rajonale Cfar Mund te Bejme Me Mire ? Detyrat e Shtepise:
 11. Kuadri Ligjor per Eficencen e Energjise "With the exception of preventing war, this (the energy crisis) is the greatest challenge our country will face during our lifetime" President Jimmy Carter,April 18,1977
Anzeige