Anzeige
Xarxes informàtiques Zakaria
Xarxes informàtiques Zakaria
Xarxes informàtiques Zakaria
Xarxes informàtiques Zakaria
Anzeige
Xarxes informàtiques Zakaria
Xarxes informàtiques Zakaria
Xarxes informàtiques Zakaria
Xarxes informàtiques Zakaria
Xarxes informàtiques Zakaria
Anzeige
Xarxes informàtiques Zakaria
Xarxes informàtiques Zakaria
Nächste SlideShare
Xarxes Carla CencerreroXarxes Carla Cencerrero
Wird geladen in ... 3
1 von 11
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Xarxes informàtiques Zakaria

 1. Xarxes informàtiques Zakaria Haddad 4rtC
 2. Índex Introducció.............................................................................................................. 1 Parts d’una xarxa informàtica ................................................................................. 2 1. Router........................................................................................................... 2 2. Tarjeta de xarxa............................................................................................ 2 3. Switch........................................................................................................... 3 4. Cables de xarxa............................................................................................ 3 Cables de coure de perells trenats ......................................................... 3 Cables coaxial........................................................................................ 3 Cable de fibra òptica ............................................................................. 3 El mitjà sense fil . Wifi.......................................................................... 4 Arquitectura de xarxa .............................................................................................. 5 Configuració de la xarxa ......................................................................................... 6 Sistemes Operatius 7 Sistemes digitals 8
 3. Introducció Una xarxa d’àrea local , també coneguda com LAN , és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada . 1
 4. Parts de una xarxa informàtica 1. Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet . Permet connectar-se a la línea telefònica i connectar diferents dispositius entre ells 2. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador. 2
 5. 3. Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de varies entrades i una sortida. 4. Ca ble s de xarxa Els cables de xarxa ens permet connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablatge diferents . Cable de coure de parelles trenats: És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors. Cable coaxial: te un nucli coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències. Cable de fibra òptica: la informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. Es el mitja mes ràpid però també el mes car. 3
 6. El mitja fil. Wifi: la informació es transmet mitjançant ones de ràdio. 4
 7. 5. Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informació es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són: Bus. Els ordinadors surten d’un punt central. Anell. els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. • • • Estrella. Els ordinadors es connecten a traves d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Son les mes utilitzades 5
 8. • Cel·lular. La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil. 6
 9. 6. Configuració de la xarxa Adreça MAC Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error . aquest número ve assignat pel fabricant. Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host 7
 10. Sistemes operatius El sistema operatiu es el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió de processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes operatius més utilitzats són: Windows : Linux : MacOS: 8
 11. SISTEMES DIGITALS UN ORDINADOR ES UN DISDPOSITIU QUE TREBALLA AMB CODI BINARI . el codi binari es un numero que nomes s’utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un bit es la unitat mínima d’informació, es a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador es un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes Codi Binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzem els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols , el 0 i l’1. Pas de decimal a binari Podem passar manera consisteix en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultants fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat . 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145 1byte 8 bits 1kbyte 1024 bytes 1mbyte 1024 kbytes 1gbyte 1024 mbytes 1tbyte 1024gbytes 9
Anzeige