Anzeige

Xarxes informàtiques

30. May 2016
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Anzeige
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Anzeige
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Anzeige
Xarxes informàtiques
Nächste SlideShare
Xarxes informàtiquesXarxes informàtiques
Wird geladen in ... 3
1 von 15
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Xarxes informàtiques

 1. Xarxes Informàtiques Jonathan Fradera 4t B
 2. Índex: Introducció...................................................................................................... 1 Parts d’una xarxa informàtica......................................................................... 2 1. Router................................................................................................... 2 2. Targeta de xarxa................................................................................... 2 3. Switch................................................................................................... 3 4. Cables de xarxa.................................................................................... 3 Cables de coure de parells trenats................................................ 3 Cable coaxial................................................................................ 4 Cable de fibra òptica..................................................................... 4 El mitjà sense fil. Wi-Fi............................................................... 5 Arquitectura de la xarxa................................................................................. 6 Configuració de la xarxa................................................................................ 8 Sistemes operatius.......................................................................................... 1 0 Sistemes digitals............................................................................................. 1 2
 3. Introducció Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada. 1
 4. Parts d’una xarxa informàtica 1. Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línia telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. 2. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador. 2
 5. 3. Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida. 4. Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent:  Cable de coure de parells trenats. És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors. 3
 6.  Cable coaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències.  Cable fibra òptica. La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també és el més car. 4
 7.  El mitjà sense fil. Wi-Fi. La informació es transmet mitjançant ones de ràdio. 5
 8. Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són:  Bus. Els ordinadors surten d’un punt central.  Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. 6
 9.  Estrella. Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades.  Cel·lular. La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple, les xarxes sense fil. 7
 10. Configuració de la xarxa  Adreça MAC Cada targeta té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número va assignat pel fabricant. 8
 11.  Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins de la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de l’host. 9
 12. Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes operatius més utilitzats són: • Windows • Linux 10
 13. • MAC OS 11
 14. Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un bit és la unitat informàtica mínima d’informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 byte 8 bits 1 kbyte 1024 bytes 1 Mbyte 1024 kbytes 1 Gbyte 1024 Mbytes 1 Tbyte 1024 Gbytes Codi binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols, el 0 i l’1. 1. Pas de decimal a binari Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera manera consisteix en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultants fins que no es pugui més. La primera manera consisteix en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultants fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat. 12
 15. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145 13
Anzeige