Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Sigurniji internet za djecu i mlade

 1. STVORIMO BOLJI INTERNET ZAJEDNO Valentina Kusanović VIII.b. OŠ Supetar
 2. SADR AJŽ • Povijest interneta • Sigurnost na internetu • Prednosti interneta • Loše strane interneta • Neželjeni sadržaj (spam) • CARnet • Pravila ponašanja na internetu • Socijalne mreže • Facebook • Savjeti • Kviz
 3. POVIJEST INTERNETA• Internet je osnovan 1969. godine u SAD-u od strane ameri kogč Ministarstva obrane. Zvao se ARPANET (prva etiri slova suč kratica za Advanced Research Project Agency - Agencija za napredne istra iva ke projekte, dokž č net ozna ava ra unalnuč č mre u). Cilj te mre e je bio da se pove e odre eni brojž ž ž đ ra unala u SAD-u. Radilo se o skupoj ideji, no Ministarstvuč obrane SAD-a novac nije nedostajao. • Servis World Wide Web izmišljen je u CERN-u u Švicarskoj 1989. godine, a izmislio ga je Britanac Tim Berners-Lee.
 4. SIGURNOST NA INTERNETU • Djeca na internetu mogu nai i na razne neprikladne sadr aja, toć ž je ono što pokušavamo sprije iti. Tako er mo emo nai i nač đ ž ć razne viruse koji nam mogu uništiti cijeli sustav. Postoje razni la ni profili, ljudi koji se predstavljaju za ono što nisu, la u ož ž identitetu, godinama i svemu ostalome. Ne smijemo slati slike ili bilo što drugo osobi koju ne poznajemo u ivo te smo jež upoznali preko interneta.
 5. PREDNOSTI INTERNETA • Jednostavnost korištenja i povezivanja- Iako obuhva a gotovo sva ra unala povezivanje je za korisnikać č neprimjetno, a od uporabe internetskih usluga dijeli nas pokretanje web preglednika. • Pristup informacijama- Gotovo da više nema granica u dostupnosti i brzini informacija. • Pristup obrazovnim sadr ajima-ž Znanje postaje dostupno svima, lako je prona i sve mogu e sadr aje.ć ć ž • Pristup zabavnim sadr ajimaž - Mo eš odigratiž mnoštvo online igrica, pregledati filmove i poslušati glazbu, samo pripazi na autorska prava. • Mogu nost izrade vlastitog sadr ajać ž .
 6. LOšE STRANE INTERNETA • Sadr aj mo e stvarati bilo koja osoba spojena na Internet, teškož ž je razlikovati istiniti sadr aj od la nogaž ž • U komunikaciji interneta nikad nisi sam, na danas popularnom chatu najlakše se predstaviti kao netko drugi • Uz mnoštvo pozitivnih, obrazovnih i zabavnih sadr aja postoji iž ne eljeni sadr aj, pornografija, elektroni ko zlostavljanje i sl.ž ž č Budi jako oprezan! • Internet je prostor mnogih zlonamjernih programa poput virusa, crva, spamova, trojanskih konja i sl., instaliraj antivirusni program s mogu nosti svakodnevnog a uriranja i zaštiti svojeć ž ra unalo.č
 7. NE ELJENI SADR AJŽ Ž (SPAM) • Spam predstavlja za primatelja ne eljenu elektroni ku poštuž č koja mo e u velikom opsegu zatrpati njegov elektroni kiž č sandu i za primanje poruka, koja je usto i bezvrijedna ič ć nenaru ena pošta. Neki njegovi oblici su la ne privatne porukeč ž koje mogu voditi do pornografskih sadr aja, proizvodi za kojež primatelji nisu imali interesa, reklame itd. • Ukratko re eno, spam je poruka koja se šalje primatelju bezč njegovog dopuštenja, a koje vrlo esto sadr e i prijevaru.č ž Postoje i druge vrste spama, poput spama u blogu, wikijima ili u chat sobama (ve inom na IRC-u), a mo e biti rije i o e-mailć ž č spamu, što je i naj eš e.č ć
 8. PoRNogRAfIJA NA INtERNEtu • Pornografija na internetu se širi velikom brzinom. Sve više ljudi se priklju uje tome. Najve i problem ječ ć dje ja pornografija.č
 9. CARNEt • CARNetove aktivnosti mogu se podijeliti u tri osnovna podru ja: pru anje Internet usluga, poticanje razvojač ž informacijskog društva i obrazovanje za novo doba. Hrvatska akademska i istra iva ka mre a.ž č ž • CARNet nastala je 1991. godine kao projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
 10. PRAVILA PoNAŠANJA NA INtERNEtu • Slanje ne eljenih elektroni kih poruka, kao i slanjež č komercijalnih oglasa (spam mail) • Kreiranje ili proslje ivanje 'lanaca sre e'đ ć • Slanje velike koli ine ne eljenih ili nezatra enih elektroni kihč ž ž č poruka na jedan korisni ki ra un (mail bombing)č č • La no predstavljanjež • Krivotvorenje zaglavlja poruke • Neautorizirane pokušaje dobivanja pristupa tu em korisni komđ č ra unu ili resursima tu ih ra unalač đ č Aktivnosti koje nisu dozvoljene:
 11. Socijalne mreže • Društvena ili socijalna mre a je vrsta internetskog servisa, koji sež naj eš e javlja u obliku platforme, prozora ili web-stranice. To ječ ć internetski prostor, koji slu i za me usobno povezivanjež đ korisnika. Danas postoje stotine ovakvih servisa, me uđ najpoznatijima su: Facebook i Twitter.
 12. fACEBooK • Facebook je internetska društvena mre a, koju jež 2004. godine osnovao Mark Zuckerberg, bivši student Harvarda. U svojim po ecima, Facebook je bioč namijenjen samo studentima sveu ilišta na Harvarduč koji su tim putem mogli me usobno komunicirati iđ razmjenjivati informacije. Kasnije, mnoga druga sveu ilišta, srednje škole i velike kompanije diljemč svijeta priklju ile su se mre i. Danas ova web stranicač ž ima više od 1 milijardu aktivnih korisnika. Facebook je ujedno najpopularnije mjesto za objavljivanja fotografija, s više od 14 milijuna novih dodanih fotografija dnevno.
 13. SAVJETI • Nikad nemoj slati svoje osobne fotografije preko interneta osobi koju ne poznaješ u ivo!ž • rtve interneta postaju djeca koja su zaplašena, nesigurna,Ž neupu ena i koja nemaju povjerenje svojih roditelja.ć • Dijete je preporu ljivo objektivno informirati i pou iti oč č prednostima interneta ali i o njegovim opasnostima. • Zabrana pristupa internetu nije rješenje za vaše strahove, s djetetom dogovorite na in i uvjete korištenja interneta.č • Ra unalu je mjesto u zajedni koj radnoj sobi ili u dnevnomč č boravku kako bi ga roditelj mogao nadzirati.
 14. ŠTo JE InTErnET? a) To je poseban sustav otvaranja zaklju anih telefona.č b) Javno dostupna globalna paketna podatkovna mre a kojaž zajedno povezuje ra unala i ra unalne mre e korištenjemč č ž istoimenog protokola.
 15. ŠTo JE To ‘SpAm’? a) Spam je internetska stranica za slušanje muzike. b) Spam je ne eljena pošta koja zatrpava našž elektronski sandu i .č ć
 16. KoJE Su nAJpoznATIJE SocIJAlnE mrE E?ž a) Facebook i twitter. b) Tumblr i myspace.
 17. IzVorI • http://hr.wikipedia.org/wiki/Glavna_stranica • https://www.google.hr/imghp • http://biologija.com.hr/modules/AMS/articl e.php?storyid=8644/t_blank • http://www.pjesmicezadjecu.com/savjeti- za-djecu/budi-siguran-na-internetu.html • http://www.carnet.hr/
 18. Valentina Kusanovi VIII. Razred OŠć Supetar
Anzeige