Inclusion in schools and kindergarden 2018

Головний спеціаліст відділу загальної
середньої освіти та виховної роботи
Департаменту освіти та науки
Хмельницької міської ради
Барабаш-Тимофієва О.П.
Основою для запровадження інклюзивної освіти є низка міжнародних та
державних нормативно-правових документів:
 Всесвітня Декларація прав людини - 1948 року;
 Декларація прав дитини - 1959 року;
 Декларація про права інвалідів (ООН, 09.12.1975 року);
 Конвенція про права дитини - 1989 року (ратифікована Постановою
Верховної Ради України 27 лютого 1991 року);
 Всесвітня декларація “Освіта для всіх” - 1990 року;
 Стандартні правила ООН щодо забезпечення рівних можливостей для
інвалідів - 1993 року;
 Саламанкська декларація та Програма дій - 1994 року;
 Програма дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами - 1994
року;
 Дакарська Декларація - 2000 року;
 Конвенція ООН про права дітей з інвалідністю 2006 року ст. 24
(ратифікована Постановою Верховної Ради України 16.12.09 року);
 Резолюція 48 сесії ЮНЕСКО “Інклюзивна освіта: шлях у майбутнє”.
Міжнародні документи з прав людини сформували ключові стандарти
щодо права на здобуття освіти.
Закони України
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про загальну середню освіту»
Закон України «Про дошкільну освіту»;
Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»
Закон України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні»
Закон України «Про охорону дитинства» Закон України
«Про освіту»;
Закон України «Про освіту»
 Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
 Стаття 3. Право на освіту
 Стаття 6. Засади державної політики у сфері освіти та
принципи освітньої діяльності
 Стаття 7. Мова освіти
 Стаття 9. Форми здобуття освіти
 Стаття 12. Повна загальна середня освіта
 Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної
середньої освіти
 Стаття 40. Документи про освіту
 Стаття 41. Система забезпечення якості освіти
 Стаття 47. Зовнішнє незалежне оцінювання
Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з
особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх
рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб,
можливостей, здібностей та інтересів.
Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні
з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного
фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та
забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні
потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.
Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з
особливими освітніми потребами застосовуються види та форми
здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні
можливості.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та
заклади освіти створюють умови для здобуття освіти особами з
особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного
пристосування та універсального дизайну.
Навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами,
зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у
закладах дошкільної, позашкільної та середньої освіти здійснюються за
рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів,
інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з
урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі
розвитку.
Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних
закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та
відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються
актами Кабінету Міністрів України.
Стаття 20. Інклюзивне навчання
 Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи
для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з
особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в
обов’язковому порядку.
 Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створюють
умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до
індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і
можливостей.
 Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і
сенсорними порушеннями забезпечуються у закладах освіти допоміжними
засобами для навчання.
 Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та
корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування утворюють
інклюзивно-ресурсні центри з метою забезпечення реалізації права на освіту та
психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.
 Психолого-педагогічні послуги - це комплексна система заходів з організації
освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що
передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними
працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я,
соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.
 Корекційно-розвиткові послуги (допомога) - це комплексна система заходів
супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що
спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної
діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.
 Психолого-педагогічний супровід - це комплексна система заходів з організації
освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою
розвитку.
 Будівлі, споруди і приміщення закладів освіти повинні відповідати вимогам
доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами.
 Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, приміщень
закладів освіти здійснюються з урахуванням принципів універсального дизайну
та/або розумного пристосування.
Закон України «Про загальну середню освіту»
Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти
Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей
інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості, …..
забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної
середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах.
Стаття 21. Соціальний захист учнів (вихованців)
Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади
забезпечують безкоштовним харчуванням дітей з особливими освітніми
потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах.
Стаття 25. Педагогічне навантаження
Педагогічне навантаження асистента вчителя інклюзивних класів
закладів загальної середньої освіти - 25 годин на тиждень, що становить
тарифну ставку.
Закон України «Про дошкільну освіту»
Стаття 12. Типи закладів дошкільної освіти
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу для дітей віком
від одного до шести (семи, восьми) років, у складі якого можуть бути групи
загального розвитку, компенсуючого типу, інклюзивні, сімейні,
прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану
здоров'я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку.
Стаття 14. Комплектування груп закладу дошкільної освіти
В інклюзивних групах - до 15 осіб (з них не більше трьох дітей з
особливими освітніми потребами).
Стаття 30. Педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок
педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти
 вихователя інклюзивної групи - 25 год;
 асистента вихователя інклюзивної групи – 36 год;
 пактичного психолога закладу дошкільної освіти (ясел-садка)
компенсуючого типу та з інклюзивними групами – 20 год;
 вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда – 20 год.
Укази Президента України
 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав
осіб з інвалідністю» № 533/201;
 «Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з
обмеженими фізичними можливостями» № 588/2011;
 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку
освіти в Україні» № 926/2010;
 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в
України», №244/2008;
 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення
сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими
фізичними можливостями» №1228/2007
Акти Кабінету Міністрів України
 Постанова КМУ від 25 серпня 2004 р. № 1096, із змінами від
21.02.2018 року «Про встановлення розміру доплати за окремі види
педагогічної діяльності»;
 Постанова КМУ від 21 лютого 2018 року № 88 «Деякі питання
використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами у 2018 році»;
 Постанова КМУ від 14 лютого 2017 року № 88 «Про затвердження
порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами»;
 Постанова КМУ від 9 серпня 2017 року № 588 «Про внесення змін
до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах»;
 Постанова КМУ від 12 липня 2017 року № 545, із змінами від
22.08.2018 року «Про затвердження Положення про інклюзивно-
ресурсний центр»;
 Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року
№ 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової
загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами»,
визначає оптимальний зміст та обсяг навчального навантаження
для дітей з особливими освітніми потребами у поєднанні з
корекційно-розвитковою роботою;
 Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р.
№585, із змінами від 26.10.2016 року «Про встановлення строку
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку».
Накази Міністерства освіти і науки України
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 року
№ 831 «Про затвердження Порядку зарахування осіб з
особливими освітніми потребами до спеціальних закладів
освіти, їх відрахування, переведення до інших закладів освіти»;
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 року
№ 814 «Про затвердження Типової освітньої програми
початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої
освіти для дітей з особливими освітніми потребами;
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.06.2018 року
№ 677 «Про затвердження Порядку створення груп подовженого
дня у державних i комунальних закладах загальної середньої
освіти»
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.06.2018 року
№ 668 «Про затвердження Типової освітньої програми
спеціальних закладів загальної середньої освіти III ступеня для
дітей з особливими освітніми потребами;
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 року
№627 «Про затвердження Типової освітньої програми спеціальних
закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з
особливими освітніми потребами;
 Наказ Міністерство освіти і науки України від 08.06.2018 року
№609 «Пpo затвердження Примірного положення про команду
психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими
освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної
освіти»;
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2018 року №
90 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки
України від 06.12.2010 року № 1205»;
 Наказ МОН України від 21.07.2017 року № 1081 «Про
затвердження Типового навчального плану для дітей з
інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня
(початкова школа)»;
 Наказ МОН від 31.12.2015 року№ 1436 «Про затвердження Плану
заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими
освітніми потребами в загальноосвітньому просторі»;
 Наказ МОН України від 21.07.2017 року № 1081 «Про
затвердження Типового навчального плану для дітей з
інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня
(початкова школа)»;
 Наказ МОН від 31.12.2015 року№ 1436 «Про затвердження Плану
заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими
освітніми потребами в загальноосвітньому просторі»;
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 року
№912 «Концепція розвитку інклюзивної освіти»; Наказ
МОНмолодьспорту України від 06.12.2010 року, №1205
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.12.2010 року за
№1308/18603 «Типові штатні нормативи загальноосвітніх
навчальних закладів»;
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2015 року
№44 «Про розроблення корекційно-розвиткового та методичного
забезпечення спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів»;
 Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та
Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52
«Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп
у дошкільних навчальних закладах»;
 Наказ Міністерства освіти України від 13.05.1993 року №135 «Про
затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти»;
Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.08.1996 року
№278 «Про затвердження Положення про шкільну психолого-
медико-педагогічну комісію»;
 від 28.05.2013 № 621 «Про створення експертно-консультативної
ради з питань аутизму»;
 від 14.06.2013 № 768 «Про затвердження плану заходів щодо
забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми
потребами, у тому числі дітей-інвалідів»;
 від 04.06.2013 № 680 «Про організацію діяльності психолого-
медико-педагогічних консультацій»;
 від 14.06.2013 № 768 «Про затвердження плану заходів щодо
забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми
потребами, у тому числі дітей-інвалідів»;
 від 04.06.2013 № 680 «Про організацію діяльності психолого-
медико-педагогічних консультацій»;
 від 23.07.2013 № 1034 «Про затвердження Плану заходів щодо
впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року»;
 від 09.12.2013 № 1723 «Про діяльність санаторних та
спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів»;
 від 29.10.2013 № 1517 «Про розроблення навчального
забезпечення для спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладів»;
 «від 16.08.2012 р. № 920 зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 05 вересня 2012 року за № 1502/21814
«Про затвердження Положення про навчально-
реабілітаційний центр»;
 від 09.12.2013 № 1723 «Про діяльність санаторних та
спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів»;
 від 29.10.2013 № 1517 «Про розроблення навчального забезпечення
для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів»;
 «від 16.08.2012 р. № 920 зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 05 вересня 2012 року за № 1502/21814 «Про затвердження
Положення про навчально-реабілітаційний центр»;
 «від 01.10.2012 р. №1063 «Про затвердження Плану заходів
щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на
період до 2020 року»;
 від 11.09.2009 р. № 855 «Про затвердження Плану дій щодо
запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах на 2009-2012 роки»;
 від 23.07.2013 № 1034 «Про затвердження Плану заходів щодо
впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року»;
 «від 10.06.2011 р. № 568 «Про заходи щодо розв’язання
актуальних проблем осіб з обмеженим фізичними можливостями»;
 «від 28.10.2010 р. № 1018 «Про затвердження Плану заходів щодо
оптимізації мережі, фінансування загальноосвітніх шкіл
соціальної реабілітації»;
 «від 15.09.2008 р. № 852 «Про затвердження Положення про
спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»;
 «від 21.12.2009 р. № 1153 «Про заходи МОН на виконання завдань,
визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3
грудня 2009 року № 1482-р «Про затвердження плану заходів щодо
запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року»;
 «від 05.12.2008 р. № 1105 «Про затвердження типових штатів та
штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-
інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку».
Листи Міністерства освіти і науки України
 Лист МОН України від 19.09.2017 № 1/11-9320 «Про організацію корекційно-
розвиткової роботи з дітьми із порушеннями слуху, які навчаються у
загальноосвітніх навчальних закладах»;
 Лист МОН України від 03.07.2017 № 1/9-362 «Про Перелік навчальних програм,
підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством
освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах
для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018
навчальному році»;
 Лист МОН України від 12.07.2017 № 1/9-385 «Про навчальні плани та організацію
навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами
загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році»;
 Лист МОН України від 06.02.2017 № 1/9-63 «Щодо навчальної літератури для дітей
з особливими освітніми потребами»;
 Лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-293 «Про доступність дітей з особливими
потребами до опорних навчальних закладів»;
 Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності
інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»;
 Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-384 від
18.05.2012 «Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного
навчання»;
 Лист МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-
виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами
загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році»;
 від 04.09.2014 № 1/9-445 «Про забезпечення права на освіту дітям з
особливими освітніми потребами, з числа переселенців із місць проведення
антитерористичної операції»;
 від13.08.2014 № 1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до
навчальних закладів»;
 від 13.08.2014 № 1/9-413 »Про організацію навчально-виховного процесу учнів
з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»;
 від 26.07.2012 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального
супроводу в умовах інклюзивного навчання»;
 від 25.09.2012 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя»;
 від 28.09.2013 1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента
вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним
навчанням»;
 від 02.01.2013 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної
служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання» і т. д.
Інклюзивно-ресурсний центр
Центр є установою, що утворюється з метою
забезпечення права дітей з особливими освітніми
потребами віком від 2 до 18 років на здобуття
дошкільної та загальної середньої освіти, в тому
числі у професійно-технічних навчальних закладах,
шляхом проведення комплексної психолого-
педагогічної оцінки розвитку дитини (далі —
комплексна оцінка), надання психолого-педагогічної
допомоги та забезпечення системного
кваліфікованого супроводження
Завдання ІРЦ:
Мета створення ІРЦ:
Кінцева мета діяльності ІРЦ:
Спеціалісти ІРЦ:
 ведуть реєстр дітей, які пройшли комплексну оцінку і
перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі, за
згодою їх батьків (одного з батьків) або законних представників
на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;
 надають консультації та взаємодіють з педагогічними
працівниками закладів дошкільної, загальної середньої,
професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів
освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з
питань організації інклюзивного навчання;
 надають методичну допомогу педагогічним працівникам закладів
освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти,
батькам або законним представникам дітей з особливими
освітніми потребами щодо особливостей організації надання
психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким
дітям;
 консультують батьків або законних представників дітей з
особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів
дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-
технічної) освіти, інших закладів освіти, які забезпечують
здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих
закладів;
 надають консультативну та психологічну допомогу, проводять
бесіди з батьками (законними представниками) дітей з
особливими освітніми потребами у формуванні позитивної
мотивації щодо розвитку таких дітей;
 моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми
потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними
представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються.
Щодо організації діяльності інклюзивних груп у
дошкільних навчальних закладах
(лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 )
Адміністрація закладу дошкільної освіти закладу інформує
батьків дітей, що відвідують заклад до особливостей інклюзивного
навчання, цілей та завдань, переваг інклюзії для всіх суб’єктів
навчально-виховного процесу. Для батьків проводяться тематичні
бесіди та надаються вичерпні роз’яснення щодо врахування
особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами,
залучених в інклюзивні групи.
Поінформованість всіх батьків сприятиме формуванню
інклюзивних цінностей, що забезпечить дружню і позитивну
атмосферу, сприятливу для всіх дітей.
Для забезпечення особистісно-орієнтованого підходу та організації
корекційно-розвиткової роботи в інклюзивній групі штатним розписом
дошкільного навчального закладу передбачається 1 ставка асистента
вихователя на 1 інклюзивну групу.
Індивідуальна програма розробляється на 3 місяці, на основі
програм, у тому числі спеціальних, рекомендованими МОН України для
дошкільних навчальних закладів, з відповідною їх адаптацією до
особливих потреб дитини і затверджується керівником дошкільного
навчального закладу. З метою її коригування та доповнення,
індивідуальна програма переглядається щомісячно.
Відстеження перебігу виконання цілей та завдань, окреслених в
індивідуальній програмі розвитку, покладається на методиста
дошкільного навчального закладу.
Порядок комплектування інклюзивних груп у
дошкільних навчальних закладах
(спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства
охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52)
Діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю,
можуть перебувати в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу до
7 (8) років відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної
консультації залежно від рівня та ступеня порушення.
Якщо в період перебування в інклюзивній групі дошкільного
навчального закладу у дитини з особливими освітніми потребами, у тому
числі з інвалідністю, буде проявлятись неконтрольована поведінка, що може
загрожувати її життю і здоров’ю або членів дитячого колективу, то за
рішенням педагогічної ради така дитина направляється для додаткового
обстеження до психолого-медико-педагогічної консультації для вирішення
питання щодо подальшого перебування в інклюзивній групі.
Прийом дітей до інклюзивних груп здійснюється керівником дошкільного
навчального закладу протягом календарного року за наявності місць на підставі
•заяви батьків або осіб, які їх замінюють,
• медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що
дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад,
• дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,
•свідоцтва про народження
• висновка психолого-медико-педагогічної консультації
• копії медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років
(наданої лікарсько-консультативною комісією) або копія посвідчення
особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно
до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам»,
• копії індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда,
• направлення місцевого органу управління освітою.
Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених
інклюзивним навчанням в закладах дошкільної освіти
в розрізі 2-х років станом на 01 жовтня
ДНЗ № 34 ДНЗ № 35 ДНЗ № 36 ДНЗ № 40 ДНЗ № 43 ДНЗ № 56
7
6
4
0
7
3
11
12 12
2
15
10
2017-2018
2018-2019
Кількість дітей з особливими освітніми потребами,
охоплених інклюзивним вихованням у ЗДО,
за нозологіями
З тяжкими порушеннями мовлення
Слабочуючі
Зі зниженним зором
З порушенням опорно-рухового апарату
Легка розумова відсталість
Із затримкою психічного розвитку
З розладами аутичного спектру
Із синдромом Дауна
Зі складними порушеннями розвитку
З порушеннями емоційно-вольової сфери
2
3
1
5
2
12
17
3
1
9
38
(61%)
24
(39%)
2016 рік - всього 62 дитини
55
(57%)
41
(43%)
2017 рік - 96 дітей
56
(56%)
44
(44%)
2018 рік - 100 дітей
Програма ЗОШ
Програма для дітей з
інтелектуальними
порушеннями
Моніторинг організації індивідуального навчання
для учнів ЗЗСО станом на 01жовтня
Моніторинг організації індивідуального навчання
для учнів ЗЗСО станом на 25травня
2016-2017 2017-2018 2018-2019
151
135 105
(станом на
15.10.2018)
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
7
8
11
13
10
9
3
13
17
5
4
5
13
12
14
6
6
10
17
9
2
2
3
11
8
3
2
5
17
6
1
6
1
2016
2017
2018
Кількість дітей, охоплених індивідуальним навчанням,
в розрізі класів
«Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах для дітей з особливими освітніми
потребами»
(Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585, із
змінами від 26.10.2016 року
I-III ступеня (I ступінь - підготовчий клас, 1-4 класи, II ступінь - 5-10
класи, III ступінь - 11-12 класи) для дітей з порушеннями слуху, зору,
опорно-рухового апарату - 13 років;
I ступінь - підготовчий клас, 1-4 класи,
II ступінь:
5-10 класи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення - 11 років;
5-9 класи для дітей із затримкою психічного розвитку - 10 років;
5-9(10) класи для дітей з порушеннями розумового розвитку - 10(11)
років
з особливими освітніми потребами
Припинити набір учнів до підготовчих та перших класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей із
затримкою психічного розвитку з 1 вересня 2017 р., забезпечивши
умови для навчання дітей із затримкою психічного розвитку в
спеціальних або інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних
закладів
Для ефективного планування та здійснення освітнього процесу з
дітьми, які мають особливі освітні потреби, у 2018/2019 навчальному
році потрібно використовувати:
 типову освітню програму спеціальних закладів загальної середньої
освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами,
затверджену наказом МОН України від 12.06.2018 № 627, з
урахуванням положень наказу МОН України №815 від 26.07.2018 “Про
внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від
12.06.2018 №627”;
 типову освітню програму початкової освіти спеціальних закладів
загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними
порушеннями, затверджену наказом МОН України від 26.07.2018
№816;
 типову освітню програму початкової освіти спеціальних закладів
загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми
потребами, затверджену наказом МОН України №814 від 26.07.2018; зі
змінами, внесеними наказом МОН України від 16.08.2018 № №917;
 типову освітню програму спеціальних закладів загальної
середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми
потребами, затверджену наказом МОН України №813 від
26.07.2018;
 типову освітню програму спеціальних закладів загальної
середньої освіти III ступеня для дітей з особливими освітніми
потребами, затверджену наказом МОН України №668 від
21.06.2018;
 типову освітню програму спеціальних закладів загальної
середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми
потребами, затверджену наказом МОН України №693 від
25.06.2018.
Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених
інклюзивним навчанням в закладах загальної середньої освіти
в розрізі 3-х років
НВК №
2
СЗОШ
№ 6
СЗОШ
№ 8
СЗОШ
№ 15
ЗОШ
№ 21
НВО
№ 23
ЗОШ
№ 24
НВК №
7
НВО
№ 28
Мої
обрії
0 0
24 25
0 0 0 0 0 00 0
35
47
14
0
3 4
0 0
7
1
32
48
15
3
7 6
4
2
2016-2017
2017-2018
2018-2019
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
15
30
16
10
7
12
10
11
7
2
2
25
11
5
9
12
8
11
8
3
2
2
3
2
3
5
4
2
3
1
1
1
0
2016
2017
2018
Кількість дітей з особливими освітніми потребами,
які навчаються в інклюзивних класах
З тяжкими порушеннями мовлення
Слабочуючі
Сліпі
Зі зниженним зором
З порушенням опорно-рухового апарату
Легка розумова відсталість
Помірна розумова відсталість
Із синдромом Дауна
Зі складними порушеннями розвитку
2
1
2
44
17
18
2
2
11
Кількість дітей з особливими освітніми потребами,
охоплених інклюзивним навчанням у ЗЗСО,
за нозологіями
Типові штатні нормативи загальоноосвітніх
навчальних закладів
(наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 року № 1205, із
змінами від 01.02.2018 року)
У школах, в яких навчання дітей з особливими освітніми потребами
організоване в інклюзивних класах, для проведення корекційно-
розвиткових занять, що визначені індивідуальною програмою розвитку,
можуть вводитись посади вчителів-дефектологів (вчителя-логопеда,
сурдопедагога, тифлопедагога, олігофренопедагога) за наявності
навантаження не менше ніж 9 навчальних годин на тиждень, виходячи з
норми на ставку 18 навчальних годин на тиждень.
Посада асистента вчителя вводиться у школах, де запроваджене
інклюзивне навчання, для роботи з учнями з особливими освітніми
потребами з розрахунку 1 ставка на клас, у якому навчаються такі діти.
Порядку організації інклюзивного навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах,
(Постанова Кабінету Міністрів від 15 серпня 2011 року № 872, із змінами від
09.08.2017 року)
Порядок визначає вимоги до організації інклюзивного
навчання у закладах загальної середньої освіти з метою
реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на
освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в
суспільство, залучення батьків до участі у навчально-
виховному процесі.
Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми
потребами (дітей з порушеннями фізичного, інтелектуального та психічного
розвитку) у закладах загальної середньої освіти створюються умови для:
забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого
закладу дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема тих, що
пересуваються на візках, та дітей з порушеннями зору;
забезпечення відповідними педагогічними працівниками.
забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-
дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами
навчання;
облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного
розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових
занять;
Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у
класі з інклюзивним навчанням кількість учнів з особливими
освітніми потребами становить:
одна - три дитини із числа дітей з порушеннями опорно-
рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим
зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями
тощо;
не більш як двоє дітей із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими
порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами
спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку
(порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в
поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою
психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках.
В індивідуальній програмі розвитку зазначається кількість годин та напрями
проведення корекційно-розвиткових занять, визначені психолого-медико-
педагогічною консультацією з урахуванням особливостей психофізичного розвитку
учня та типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладів, зокрема:
три - п’ять годин - для дітей з порушеннями опорно-рухового
апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи
слухом, легкими інтелектуальними порушеннями;
п’ять - вісім годин - для дітей сліпих, глухих, з тяжкими
порушеннями мовлення, розладами спектра аутизму,
іншими складними порушеннями розвитку
(порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в
поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи
затримкою психічного розвитку тощо).
Години, визначені для проведення корекційно-розвиткових занять,
не враховуються під час визначення гранично допустимого
тижневого навчального навантаження учнів з особливими освітніми
потребами.
Медіатеки
Ресурсні кімнати
Inclusion in schools and kindergarden 2018
п. 5. За роботу в інклюзивних класах (групах) у закладах
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної
(професійно-технічної) та вищої освіти - у граничному розмірі
20 відсотків.
Зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам та
помічникам вихователів тільки за години роботи у цих класах
(групах).
«Про встановлення розміру доплати за окремі види
педагогічної діяльності»
(Постанова КМУ від 25 серпня 2004 р. № 1096 ,
із змінами від 21.02.2018 року )
Примірного положення
про команду психолого-педагогічного супроводу
дитини з особливими освітніми потребами
в закладі загальної середньої та дошкільної освіти
(наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 року № 609)
постійні учасники:
директор або заступник директора з
навчально-виховної роботи,
вчитель початкових класів (класний
керівник),
вчителі, асистент вчителя,
практичний психолог, соціальний
педагог,
вчитель-дефектолог (з урахуванням
освітніх потреб дитини з ООП),
вчитель-реабілітолог та батьки або
законні представники (далі -
батьки) дитини з ООП
Заклади
загальної
середньої
освіти
залучені фахівці:
медичний працівник
закладу освіти,
лікар,
асистент дитини,
спеціалісти системи
соціального захисту
населення,
служби у справах
дітей тощо.
постійні учасники:
директор або вихователь-методист,
вихователь, асистент вихователя,
практичний психолог, соціальний педагог,
вчитель-дефектолог (з урахуванням освітніх потреб дитини
з ООП),
вчитель-реабілітолог та батьки дитини з ООП
залучені фахівці:
працівник закладу освіти,
лікар, асистент дитини,
спеціалісти системи соціального
захисту населення,
служби у справах дітей
Заклади
дошкільної
освіти
Завдання Команди супроводу
збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні
потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання ІПP;
• визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових
послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку
ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг;
розроблення ІПР для кожної дитини з ООП та моніторинг її виконання з метою
коригування та визначення динаміки розвитку дитини;
• надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу освіти з
організації інклюзивного навчання;
створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище;
• проведення консультативної роботи з батьками дітей з ООП щодо
особливостей їх розвитку, навчання та виховання;
проведення інформаційно-просвітницької роботи у закладі освіти серед
педагогічних працівників; батьків і дітей з метою недопущення дискримінації та
порушення прав дитини; формування дружнього та неупередженого ставлення
до дітей з ООП.
Курсова підготовка педагогів на базі ХОІППО
в розрізі 3-х років
Вчителі індивідуального навчання
Вчителі-логопеди
Вчителі інклюзивного навчання
Вчителі-дефектологи
Практичні психологи
Соціальні педагоги
Асистенти вчителів
Асистенти вихователів
39
33
0
0
0
8
0
0
75
11
0
11
15
2
5
0
57
0
10
18
19
10
13
12
2018
2017
2016
Inclusion in schools and kindergarden 2018
Науково-практичний семінар: “Технологія розробки
індивідуальної програми розвитку”
(19 квітня 2018 р.)
Тренінг для вчителів-предметників: “Невербальні
засоби комунікації у роботі вчителя”
(6 червня 2018р.)
Науково-практичний семінар: “Індивідуальний підхід до
дітей з РСА в інклюзивному навчанні”
(7 червня 2018 р.)
Тренінг для тренерів «Інклюзивне навчання в закладах
загальної середньої освіти»
(16-19 вересня 2018 р.)
Доступність закладів освіти
СЗОШ № 8
СЗОШ № 33
СЗОШ № 32
СЗОШ № 7
ДНЗ № 5
СЗОШ № 15
Кнопка виклику
НВК № 2
НВО № 28
ДНЗ № 1
ЗОШ № 22
ДНЗ № 35
Надайте кожній людині всі ті права, які б ви хотіли
мати самі
Роберт Інгерсолі
1 von 67

Recomendados

Inclusion legislation barabash von
Inclusion  legislation barabashInclusion  legislation barabash
Inclusion legislation barabashInclusive_Education_Community
158 views41 Folien
Legislation ie vasylchuk von
Legislation ie vasylchukLegislation ie vasylchuk
Legislation ie vasylchukSergiy Sydoriv
393 views24 Folien
iнклюзивна освiта реалiї та перспективи von
iнклюзивна освiта реалiї та перспективиiнклюзивна освiта реалiї та перспективи
iнклюзивна освiта реалiї та перспективиSvetlana Zakolodazna
508 views28 Folien
загальні дані про дошкільну освіту von
загальні дані про дошкільну освітузагальні дані про дошкільну освіту
загальні дані про дошкільну освітуTamara Emec
547 views19 Folien
наказ №864 von
наказ №864наказ №864
наказ №864Юлия Лукьяненко
1.2K views21 Folien
закон україни von
закон українизакон україни
закон україниKVtetjana
257 views13 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

інклюзивна освіта1 von
інклюзивна освіта1інклюзивна освіта1
інклюзивна освіта1irinabodnya
96 views9 Folien
парламент 1 von
парламент 1парламент 1
парламент 1ogiiko
671 views59 Folien
нормативна база von
нормативна базанормативна база
нормативна базаСвітлана Гарна
170 views4 Folien
СТАТУТ затверджений при реєстрації von
СТАТУТ затверджений при реєстраціїСТАТУТ затверджений при реєстрації
СТАТУТ затверджений при реєстраціїVsimPPT
137 views22 Folien
Статут КЗ "Удриьцкий НВК" von
Статут КЗ "Удриьцкий НВК"Статут КЗ "Удриьцкий НВК"
Статут КЗ "Удриьцкий НВК"VsimPPT
268 views22 Folien
Організація інклюзивної форми навчання von
Організація інклюзивної форми навчанняОрганізація інклюзивної форми навчання
Організація інклюзивної форми навчанняMARO51
3K views41 Folien

Was ist angesagt?(20)

інклюзивна освіта1 von irinabodnya
інклюзивна освіта1інклюзивна освіта1
інклюзивна освіта1
irinabodnya96 views
парламент 1 von ogiiko
парламент 1парламент 1
парламент 1
ogiiko671 views
СТАТУТ затверджений при реєстрації von VsimPPT
СТАТУТ затверджений при реєстраціїСТАТУТ затверджений при реєстрації
СТАТУТ затверджений при реєстрації
VsimPPT137 views
Статут КЗ "Удриьцкий НВК" von VsimPPT
Статут КЗ "Удриьцкий НВК"Статут КЗ "Удриьцкий НВК"
Статут КЗ "Удриьцкий НВК"
VsimPPT268 views
Організація інклюзивної форми навчання von MARO51
Організація інклюзивної форми навчанняОрганізація інклюзивної форми навчання
Організація інклюзивної форми навчання
MARO513K views
формування основ природоохоронної поведінки учнів для становлення сталого роз... von Анжеліка Деревянко
формування основ природоохоронної поведінки учнів для становлення сталого роз...формування основ природоохоронної поведінки учнів для становлення сталого роз...
формування основ природоохоронної поведінки учнів для становлення сталого роз...
планування виховної роботи здійснюється за напрямками виховної роботи та ко... von Sergey Mischenko
 планування виховної роботи здійснюється за напрямками виховної роботи та ко... планування виховної роботи здійснюється за напрямками виховної роботи та ко...
планування виховної роботи здійснюється за напрямками виховної роботи та ко...
Sergey Mischenko801 views
Крок до подолання аутичності von MARO51
Крок до подолання аутичностіКрок до подолання аутичності
Крок до подолання аутичності
MARO51389 views
Школьное самоуправление von informatics_8
Школьное самоуправлениеШкольное самоуправление
Школьное самоуправление
informatics_8600 views
Nakaz 436 stan pravovyh rob 2020 von oksanavol1
Nakaz 436 stan pravovyh rob 2020Nakaz 436 stan pravovyh rob 2020
Nakaz 436 stan pravovyh rob 2020
oksanavol11.7K views
інклюзивна освіта. наукові засади, проблеми і перспективи впровадження в знз.... von pmpkberezne
інклюзивна освіта. наукові засади, проблеми і перспективи впровадження в знз....інклюзивна освіта. наукові засади, проблеми і перспективи впровадження в знз....
інклюзивна освіта. наукові засади, проблеми і перспективи впровадження в знз....
pmpkberezne911 views
інклюзія львівщина 2015 von MARO51
інклюзія львівщина 2015інклюзія львівщина 2015
інклюзія львівщина 2015
MARO51590 views
інклюзивна освіта основні положення von pmpkberezne
інклюзивна освіта основні положенняінклюзивна освіта основні положення
інклюзивна освіта основні положення
pmpkberezne2.7K views
соціально педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківськог... von ssusere7336a
соціально педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківськог...соціально педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківськог...
соціально педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківськог...
ssusere7336a2.4K views
нарада 24 травня 2017 року von MARO51
нарада 24 травня 2017 рокунарада 24 травня 2017 року
нарада 24 травня 2017 року
MARO51836 views
Статут von puchckov
СтатутСтатут
Статут
puchckov155 views
інклюзивна освіта von irinabodnya
інклюзивна освітаінклюзивна освіта
інклюзивна освіта
irinabodnya201 views

Similar a Inclusion in schools and kindergarden 2018

презентація директор von
презентація директорпрезентація директор
презентація директор270479
25.5K views16 Folien
1 von
11
1home
36 views5 Folien
методичка жанни катерняк (повна версія) von
методичка жанни катерняк (повна версія)методичка жанни катерняк (повна версія)
методичка жанни катерняк (повна версія)pmpkberezne
2.9K views31 Folien
колегія 5 квітня 2013 року von
колегія 5 квітня 2013 рокуколегія 5 квітня 2013 року
колегія 5 квітня 2013 рокуOsvitportal
1.9K views83 Folien
Забезпечення корекційно-розвиткового супроводу навчання дітей з особливими ос... von
Забезпечення корекційно-розвиткового супроводу навчання дітей з особливими ос...Забезпечення корекційно-розвиткового супроводу навчання дітей з особливими ос...
Забезпечення корекційно-розвиткового супроводу навчання дітей з особливими ос...ЗШ №10 м.Світловодська
4K views44 Folien
Проект закону України про освіту von
Проект закону України про освітуПроект закону України про освіту
Проект закону України про освітуShapovalNM
1.5K views66 Folien

Similar a Inclusion in schools and kindergarden 2018(20)

презентація директор von 270479
презентація директорпрезентація директор
презентація директор
27047925.5K views
1 von home
11
1
home36 views
методичка жанни катерняк (повна версія) von pmpkberezne
методичка жанни катерняк (повна версія)методичка жанни катерняк (повна версія)
методичка жанни катерняк (повна версія)
pmpkberezne2.9K views
колегія 5 квітня 2013 року von Osvitportal
колегія 5 квітня 2013 рокуколегія 5 квітня 2013 року
колегія 5 квітня 2013 року
Osvitportal1.9K views
Забезпечення корекційно-розвиткового супроводу навчання дітей з особливими ос... von ЗШ №10 м.Світловодська
Забезпечення корекційно-розвиткового супроводу навчання дітей з особливими ос...Забезпечення корекційно-розвиткового супроводу навчання дітей з особливими ос...
Забезпечення корекційно-розвиткового супроводу навчання дітей з особливими ос...
Проект закону України про освіту von ShapovalNM
Проект закону України про освітуПроект закону України про освіту
Проект закону України про освіту
ShapovalNM1.5K views
педрада 2014 інклюзіо pptx von 270479
педрада 2014 інклюзіо pptxпедрада 2014 інклюзіо pptx
педрада 2014 інклюзіо pptx
27047928K views
закон про освіту von semyurihor
закон про освітузакон про освіту
закон про освіту
semyurihor976 views
про інклюзивно ресурсні центри von MARO51
про інклюзивно ресурсні центрипро інклюзивно ресурсні центри
про інклюзивно ресурсні центри
MARO513K views
зу про освіту №2145 viii від 05.09.2017 von puchckov
зу про освіту №2145 viii від 05.09.2017зу про освіту №2145 viii від 05.09.2017
зу про освіту №2145 viii від 05.09.2017
puchckov389 views
к лекции по инклюзии (общая) von valerie_k
к лекции по инклюзии (общая)к лекции по инклюзии (общая)
к лекции по инклюзии (общая)
valerie_k1.3K views
Особливості організації навчально-виховного процесу в умовах креативної освіт... von 270479
Особливості організації навчально-виховного процесу в умовах креативної освіт...Особливості організації навчально-виховного процесу в умовах креативної освіт...
Особливості організації навчально-виховного процесу в умовах креативної освіт...
2704791.3K views
ДНЗ № 189 ( круглый стол) von olchik_p
ДНЗ № 189 ( круглый стол)ДНЗ № 189 ( круглый стол)
ДНЗ № 189 ( круглый стол)
olchik_p1.2K views
Інклюзивна модель освіти von novoseliza
Інклюзивна модель освітиІнклюзивна модель освіти
Інклюзивна модель освіти
novoseliza792 views
семінар заступників директорів ЗНЗ міста von kpnvk9
семінар заступників директорів ЗНЗ містасемінар заступників директорів ЗНЗ міста
семінар заступників директорів ЗНЗ міста
kpnvk9179 views

Más de Inclusive_Education_Community

inclusive environment_sydoriv von
inclusive environment_sydorivinclusive environment_sydoriv
inclusive environment_sydorivInclusive_Education_Community
146 views33 Folien
Without borders project grand report von
Without borders project grand reportWithout borders project grand report
Without borders project grand reportInclusive_Education_Community
93 views34 Folien
Light thru shadow nykorak von
Light thru shadow nykorakLight thru shadow nykorak
Light thru shadow nykorakInclusive_Education_Community
137 views15 Folien
Spreading wings inclusion von
Spreading wings inclusionSpreading wings inclusion
Spreading wings inclusionInclusive_Education_Community
124 views11 Folien
Multidisciplinary team von
Multidisciplinary teamMultidisciplinary team
Multidisciplinary teamInclusive_Education_Community
285 views24 Folien
Working with parents telna von
Working with parents telnaWorking with parents telna
Working with parents telnaInclusive_Education_Community
99 views27 Folien

Más de Inclusive_Education_Community(20)

Último

Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxssuser15a891
203 views38 Folien
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» von
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
22 views10 Folien
Літературні дати 2024 року von
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 рокуssuser15a891
150 views30 Folien
гопчук а.а.pptx von
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptxssuser389ffd
8 views21 Folien
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...ssuser15a891
198 views24 Folien
Іде, іде святий Миколай.pptx von
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptxssuserf9277b
7 views12 Folien

Último(20)

Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891203 views
Літературні дати 2024 року von ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891150 views
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891198 views
Іде, іде святий Миколай.pptx von ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b7 views
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891199 views
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 views
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Експресіонізм von CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo6 views
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf von ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 views
ІКТ Захарчун.pdf von anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx von ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views

Inclusion in schools and kindergarden 2018

 • 1. Головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти та виховної роботи Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Барабаш-Тимофієва О.П.
 • 2. Основою для запровадження інклюзивної освіти є низка міжнародних та державних нормативно-правових документів:  Всесвітня Декларація прав людини - 1948 року;  Декларація прав дитини - 1959 року;  Декларація про права інвалідів (ООН, 09.12.1975 року);  Конвенція про права дитини - 1989 року (ратифікована Постановою Верховної Ради України 27 лютого 1991 року);  Всесвітня декларація “Освіта для всіх” - 1990 року;  Стандартні правила ООН щодо забезпечення рівних можливостей для інвалідів - 1993 року;  Саламанкська декларація та Програма дій - 1994 року;  Програма дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами - 1994 року;  Дакарська Декларація - 2000 року;  Конвенція ООН про права дітей з інвалідністю 2006 року ст. 24 (ратифікована Постановою Верховної Ради України 16.12.09 року);  Резолюція 48 сесії ЮНЕСКО “Інклюзивна освіта: шлях у майбутнє”. Міжнародні документи з прав людини сформували ключові стандарти щодо права на здобуття освіти.
 • 3. Закони України Закон України «Про освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» Закон України «Про охорону дитинства» Закон України «Про освіту»;
 • 4. Закон України «Про освіту»  Стаття 1. Основні терміни та їх визначення  Стаття 3. Право на освіту  Стаття 6. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності  Стаття 7. Мова освіти  Стаття 9. Форми здобуття освіти  Стаття 12. Повна загальна середня освіта  Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти  Стаття 40. Документи про освіту  Стаття 41. Система забезпечення якості освіти  Стаття 47. Зовнішнє незалежне оцінювання
 • 5. Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів. Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку. Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.
 • 6. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну. Навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у закладах дошкільної, позашкільної та середньої освіти здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку. Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів України.
 • 7. Стаття 20. Інклюзивне навчання  Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.  Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.  Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у закладах освіти допоміжними засобами для навчання.  Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.  Органи державної влади та органи місцевого самоврядування утворюють інклюзивно-ресурсні центри з метою забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.
 • 8.  Психолого-педагогічні послуги - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.  Корекційно-розвиткові послуги (допомога) - це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.  Психолого-педагогічний супровід - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.  Будівлі, споруди і приміщення закладів освіти повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами.  Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, приміщень закладів освіти здійснюються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.
 • 9. Закон України «Про загальну середню освіту» Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості, ….. забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах. Стаття 21. Соціальний захист учнів (вихованців) Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах. Стаття 25. Педагогічне навантаження Педагогічне навантаження асистента вчителя інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти - 25 годин на тиждень, що становить тарифну ставку.
 • 10. Закон України «Про дошкільну освіту» Стаття 12. Типи закладів дошкільної освіти Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу для дітей віком від одного до шести (семи, восьми) років, у складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, інклюзивні, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров'я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку. Стаття 14. Комплектування груп закладу дошкільної освіти В інклюзивних групах - до 15 осіб (з них не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами). Стаття 30. Педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти  вихователя інклюзивної групи - 25 год;  асистента вихователя інклюзивної групи – 36 год;  пактичного психолога закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу та з інклюзивними групами – 20 год;  вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда – 20 год.
 • 11. Укази Президента України  «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» № 533/201;  «Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями» № 588/2011;  «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» № 926/2010;  «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в України», №244/2008;  «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» №1228/2007
 • 12. Акти Кабінету Міністрів України  Постанова КМУ від 25 серпня 2004 р. № 1096, із змінами від 21.02.2018 року «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності»;  Постанова КМУ від 21 лютого 2018 року № 88 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році»;  Постанова КМУ від 14 лютого 2017 року № 88 «Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»;  Постанова КМУ від 9 серпня 2017 року № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»;
 • 13.  Постанова КМУ від 12 липня 2017 року № 545, із змінами від 22.08.2018 року «Про затвердження Положення про інклюзивно- ресурсний центр»;  Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами», визначає оптимальний зміст та обсяг навчального навантаження для дітей з особливими освітніми потребами у поєднанні з корекційно-розвитковою роботою;  Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. №585, із змінами від 26.10.2016 року «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку».
 • 14. Накази Міністерства освіти і науки України  Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 року № 831 «Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до інших закладів освіти»;  Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 року № 814 «Про затвердження Типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами;  Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.06.2018 року № 677 «Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних i комунальних закладах загальної середньої освіти»  Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.06.2018 року № 668 «Про затвердження Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти III ступеня для дітей з особливими освітніми потребами;
 • 15.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 року №627 «Про затвердження Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами;  Наказ Міністерство освіти і науки України від 08.06.2018 року №609 «Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»;  Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2018 року № 90 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 року № 1205»;  Наказ МОН України від 21.07.2017 року № 1081 «Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)»;  Наказ МОН від 31.12.2015 року№ 1436 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі»;
 • 16.  Наказ МОН України від 21.07.2017 року № 1081 «Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)»;  Наказ МОН від 31.12.2015 року№ 1436 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі»;  Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 року №912 «Концепція розвитку інклюзивної освіти»; Наказ МОНмолодьспорту України від 06.12.2010 року, №1205 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.12.2010 року за №1308/18603 «Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів»;  Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2015 року №44 «Про розроблення корекційно-розвиткового та методичного забезпечення спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів»;
 • 17.  Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»;  Наказ Міністерства освіти України від 13.05.1993 року №135 «Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти»; Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.08.1996 року №278 «Про затвердження Положення про шкільну психолого- медико-педагогічну комісію»;  від 28.05.2013 № 621 «Про створення експертно-консультативної ради з питань аутизму»;  від 14.06.2013 № 768 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів»;  від 04.06.2013 № 680 «Про організацію діяльності психолого- медико-педагогічних консультацій»;  від 14.06.2013 № 768 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів»;
 • 18.  від 04.06.2013 № 680 «Про організацію діяльності психолого- медико-педагогічних консультацій»;  від 23.07.2013 № 1034 «Про затвердження Плану заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року»;  від 09.12.2013 № 1723 «Про діяльність санаторних та спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів»;  від 29.10.2013 № 1517 «Про розроблення навчального забезпечення для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів»;  «від 16.08.2012 р. № 920 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за № 1502/21814 «Про затвердження Положення про навчально- реабілітаційний центр»;  від 09.12.2013 № 1723 «Про діяльність санаторних та спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів»;
 • 19.  від 29.10.2013 № 1517 «Про розроблення навчального забезпечення для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів»;  «від 16.08.2012 р. № 920 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за № 1502/21814 «Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр»;  «від 01.10.2012 р. №1063 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на період до 2020 року»;  від 11.09.2009 р. № 855 «Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки»;  від 23.07.2013 № 1034 «Про затвердження Плану заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року»;
 • 20.  «від 10.06.2011 р. № 568 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженим фізичними можливостями»;  «від 28.10.2010 р. № 1018 «Про затвердження Плану заходів щодо оптимізації мережі, фінансування загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації»;  «від 15.09.2008 р. № 852 «Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»;  «від 21.12.2009 р. № 1153 «Про заходи МОН на виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року»;  «від 05.12.2008 р. № 1105 «Про затвердження типових штатів та штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл- інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку».
 • 21. Листи Міністерства освіти і науки України  Лист МОН України від 19.09.2017 № 1/11-9320 «Про організацію корекційно- розвиткової роботи з дітьми із порушеннями слуху, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах»;  Лист МОН України від 03.07.2017 № 1/9-362 «Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році»;  Лист МОН України від 12.07.2017 № 1/9-385 «Про навчальні плани та організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році»;  Лист МОН України від 06.02.2017 № 1/9-63 «Щодо навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами»;  Лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-293 «Про доступність дітей з особливими потребами до опорних навчальних закладів»;  Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»;
 • 22.  Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-384 від 18.05.2012 «Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання»;  Лист МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально- виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році»;  від 04.09.2014 № 1/9-445 «Про забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, з числа переселенців із місць проведення антитерористичної операції»;  від13.08.2014 № 1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів»;  від 13.08.2014 № 1/9-413 »Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»;  від 26.07.2012 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»;  від 25.09.2012 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя»;  від 28.09.2013 1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням»;  від 02.01.2013 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання» і т. д.
 • 23. Інклюзивно-ресурсний центр Центр є установою, що утворюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого- педагогічної оцінки розвитку дитини (далі — комплексна оцінка), надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження
 • 27. Спеціалісти ІРЦ:  ведуть реєстр дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі, за згодою їх батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;  надають консультації та взаємодіють з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання;  надають методичну допомогу педагогічним працівникам закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким дітям;
 • 28.  консультують батьків або законних представників дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно- технічної) освіти, інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів;  надають консультативну та психологічну допомогу, проводять бесіди з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;  моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються.
 • 29. Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах (лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 ) Адміністрація закладу дошкільної освіти закладу інформує батьків дітей, що відвідують заклад до особливостей інклюзивного навчання, цілей та завдань, переваг інклюзії для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу. Для батьків проводяться тематичні бесіди та надаються вичерпні роз’яснення щодо врахування особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, залучених в інклюзивні групи. Поінформованість всіх батьків сприятиме формуванню інклюзивних цінностей, що забезпечить дружню і позитивну атмосферу, сприятливу для всіх дітей.
 • 30. Для забезпечення особистісно-орієнтованого підходу та організації корекційно-розвиткової роботи в інклюзивній групі штатним розписом дошкільного навчального закладу передбачається 1 ставка асистента вихователя на 1 інклюзивну групу. Індивідуальна програма розробляється на 3 місяці, на основі програм, у тому числі спеціальних, рекомендованими МОН України для дошкільних навчальних закладів, з відповідною їх адаптацією до особливих потреб дитини і затверджується керівником дошкільного навчального закладу. З метою її коригування та доповнення, індивідуальна програма переглядається щомісячно. Відстеження перебігу виконання цілей та завдань, окреслених в індивідуальній програмі розвитку, покладається на методиста дошкільного навчального закладу.
 • 31. Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах (спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52) Діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, можуть перебувати в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу до 7 (8) років відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації залежно від рівня та ступеня порушення. Якщо в період перебування в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу у дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, буде проявлятись неконтрольована поведінка, що може загрожувати її життю і здоров’ю або членів дитячого колективу, то за рішенням педагогічної ради така дитина направляється для додаткового обстеження до психолого-медико-педагогічної консультації для вирішення питання щодо подальшого перебування в інклюзивній групі.
 • 32. Прийом дітей до інклюзивних груп здійснюється керівником дошкільного навчального закладу протягом календарного року за наявності місць на підставі •заяви батьків або осіб, які їх замінюють, • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, • дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, •свідоцтва про народження • висновка психолого-медико-педагогічної консультації • копії медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (наданої лікарсько-консультативною комісією) або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», • копії індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда, • направлення місцевого органу управління освітою.
 • 33. Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням в закладах дошкільної освіти в розрізі 2-х років станом на 01 жовтня ДНЗ № 34 ДНЗ № 35 ДНЗ № 36 ДНЗ № 40 ДНЗ № 43 ДНЗ № 56 7 6 4 0 7 3 11 12 12 2 15 10 2017-2018 2018-2019
 • 34. Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним вихованням у ЗДО, за нозологіями З тяжкими порушеннями мовлення Слабочуючі Зі зниженним зором З порушенням опорно-рухового апарату Легка розумова відсталість Із затримкою психічного розвитку З розладами аутичного спектру Із синдромом Дауна Зі складними порушеннями розвитку З порушеннями емоційно-вольової сфери 2 3 1 5 2 12 17 3 1 9
 • 35. 38 (61%) 24 (39%) 2016 рік - всього 62 дитини 55 (57%) 41 (43%) 2017 рік - 96 дітей 56 (56%) 44 (44%) 2018 рік - 100 дітей Програма ЗОШ Програма для дітей з інтелектуальними порушеннями Моніторинг організації індивідуального навчання для учнів ЗЗСО станом на 01жовтня
 • 36. Моніторинг організації індивідуального навчання для учнів ЗЗСО станом на 25травня 2016-2017 2017-2018 2018-2019 151 135 105 (станом на 15.10.2018)
 • 37. 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас 7 8 11 13 10 9 3 13 17 5 4 5 13 12 14 6 6 10 17 9 2 2 3 11 8 3 2 5 17 6 1 6 1 2016 2017 2018 Кількість дітей, охоплених індивідуальним навчанням, в розрізі класів
 • 38. «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами» (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585, із змінами від 26.10.2016 року I-III ступеня (I ступінь - підготовчий клас, 1-4 класи, II ступінь - 5-10 класи, III ступінь - 11-12 класи) для дітей з порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату - 13 років; I ступінь - підготовчий клас, 1-4 класи, II ступінь: 5-10 класи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення - 11 років; 5-9 класи для дітей із затримкою психічного розвитку - 10 років; 5-9(10) класи для дітей з порушеннями розумового розвитку - 10(11) років з особливими освітніми потребами
 • 39. Припинити набір учнів до підготовчих та перших класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей із затримкою психічного розвитку з 1 вересня 2017 р., забезпечивши умови для навчання дітей із затримкою психічного розвитку в спеціальних або інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів
 • 40. Для ефективного планування та здійснення освітнього процесу з дітьми, які мають особливі освітні потреби, у 2018/2019 навчальному році потрібно використовувати:  типову освітню програму спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затверджену наказом МОН України від 12.06.2018 № 627, з урахуванням положень наказу МОН України №815 від 26.07.2018 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 №627”;  типову освітню програму початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями, затверджену наказом МОН України від 26.07.2018 №816;  типову освітню програму початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджену наказом МОН України №814 від 26.07.2018; зі змінами, внесеними наказом МОН України від 16.08.2018 № №917;
 • 41.  типову освітню програму спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затверджену наказом МОН України №813 від 26.07.2018;  типову освітню програму спеціальних закладів загальної середньої освіти III ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затверджену наказом МОН України №668 від 21.06.2018;  типову освітню програму спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затверджену наказом МОН України №693 від 25.06.2018.
 • 42. Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням в закладах загальної середньої освіти в розрізі 3-х років НВК № 2 СЗОШ № 6 СЗОШ № 8 СЗОШ № 15 ЗОШ № 21 НВО № 23 ЗОШ № 24 НВК № 7 НВО № 28 Мої обрії 0 0 24 25 0 0 0 0 0 00 0 35 47 14 0 3 4 0 0 7 1 32 48 15 3 7 6 4 2 2016-2017 2017-2018 2018-2019
 • 43. 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас 15 30 16 10 7 12 10 11 7 2 2 25 11 5 9 12 8 11 8 3 2 2 3 2 3 5 4 2 3 1 1 1 0 2016 2017 2018 Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах
 • 44. З тяжкими порушеннями мовлення Слабочуючі Сліпі Зі зниженним зором З порушенням опорно-рухового апарату Легка розумова відсталість Помірна розумова відсталість Із синдромом Дауна Зі складними порушеннями розвитку 2 1 2 44 17 18 2 2 11 Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням у ЗЗСО, за нозологіями
 • 45. Типові штатні нормативи загальоноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 року № 1205, із змінами від 01.02.2018 року) У школах, в яких навчання дітей з особливими освітніми потребами організоване в інклюзивних класах, для проведення корекційно- розвиткових занять, що визначені індивідуальною програмою розвитку, можуть вводитись посади вчителів-дефектологів (вчителя-логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, олігофренопедагога) за наявності навантаження не менше ніж 9 навчальних годин на тиждень, виходячи з норми на ставку 18 навчальних годин на тиждень. Посада асистента вчителя вводиться у школах, де запроваджене інклюзивне навчання, для роботи з учнями з особливими освітніми потребами з розрахунку 1 ставка на клас, у якому навчаються такі діти.
 • 46. Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, (Постанова Кабінету Міністрів від 15 серпня 2011 року № 872, із змінами від 09.08.2017 року) Порядок визначає вимоги до організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство, залучення батьків до участі у навчально- виховному процесі.
 • 47. Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (дітей з порушеннями фізичного, інтелектуального та психічного розвитку) у закладах загальної середньої освіти створюються умови для: забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого закладу дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема тих, що пересуваються на візках, та дітей з порушеннями зору; забезпечення відповідними педагогічними працівниками. забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно- дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання; облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових занять;
 • 48. Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у класі з інклюзивним навчанням кількість учнів з особливими освітніми потребами становить: одна - три дитини із числа дітей з порушеннями опорно- рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо; не більш як двоє дітей із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках.
 • 49. В індивідуальній програмі розвитку зазначається кількість годин та напрями проведення корекційно-розвиткових занять, визначені психолого-медико- педагогічною консультацією з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учня та типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема: три - п’ять годин - для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями; п’ять - вісім годин - для дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку тощо). Години, визначені для проведення корекційно-розвиткових занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження учнів з особливими освітніми потребами.
 • 53. п. 5. За роботу в інклюзивних класах (групах) у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти - у граничному розмірі 20 відсотків. Зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам та помічникам вихователів тільки за години роботи у цих класах (групах). «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» (Постанова КМУ від 25 серпня 2004 р. № 1096 , із змінами від 21.02.2018 року )
 • 54. Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 року № 609) постійні учасники: директор або заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів (класний керівник), вчителі, асистент вчителя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-дефектолог (з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП), вчитель-реабілітолог та батьки або законні представники (далі - батьки) дитини з ООП Заклади загальної середньої освіти залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей тощо.
 • 55. постійні учасники: директор або вихователь-методист, вихователь, асистент вихователя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-дефектолог (з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП), вчитель-реабілітолог та батьки дитини з ООП залучені фахівці: працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей Заклади дошкільної освіти
 • 56. Завдання Команди супроводу збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання ІПP; • визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг; розроблення ІПР для кожної дитини з ООП та моніторинг її виконання з метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини; • надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу освіти з організації інклюзивного навчання; створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище; • проведення консультативної роботи з батьками дітей з ООП щодо особливостей їх розвитку, навчання та виховання; проведення інформаційно-просвітницької роботи у закладі освіти серед педагогічних працівників; батьків і дітей з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини; формування дружнього та неупередженого ставлення до дітей з ООП.
 • 57. Курсова підготовка педагогів на базі ХОІППО в розрізі 3-х років Вчителі індивідуального навчання Вчителі-логопеди Вчителі інклюзивного навчання Вчителі-дефектологи Практичні психологи Соціальні педагоги Асистенти вчителів Асистенти вихователів 39 33 0 0 0 8 0 0 75 11 0 11 15 2 5 0 57 0 10 18 19 10 13 12 2018 2017 2016
 • 59. Науково-практичний семінар: “Технологія розробки індивідуальної програми розвитку” (19 квітня 2018 р.)
 • 60. Тренінг для вчителів-предметників: “Невербальні засоби комунікації у роботі вчителя” (6 червня 2018р.)
 • 61. Науково-практичний семінар: “Індивідуальний підхід до дітей з РСА в інклюзивному навчанні” (7 червня 2018 р.)
 • 62. Тренінг для тренерів «Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти» (16-19 вересня 2018 р.)
 • 64. СЗОШ № 33 СЗОШ № 32 СЗОШ № 7 ДНЗ № 5
 • 66. Кнопка виклику НВК № 2 НВО № 28 ДНЗ № 1 ЗОШ № 22 ДНЗ № 35
 • 67. Надайте кожній людині всі ті права, які б ви хотіли мати самі Роберт Інгерсолі

Hinweis der Redaktion

 1. Моніторинг організації індивідуального навчання для учнів ЗЗСО
 2. Кількість дітей, охоплених індивідуальним навчанням, в розрізі класів
 3. Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах
 4. Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням у ЗЗСО, за нозологіями