Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013

Samen aan het werk in sessie 4

Ilya Zitter
Versie 27 December 2013
Programma
9:30 – 11:00
Kort dag doornemen
Kennisintermezzo: Uiteenrafelen ontwerp (incl.
onderwijsmodellen en activerende werkvormen)
Vragen die er leven & antwoorden
11:00 – 12:30
Aan het werk in duo’s of klein groepje
12:30 – 13:30
Samen lunchen
Programma
13:30 – 14:00
Kennisintermezzo: Blended learning
14:00 – 15:30
Aan het werk in duo’s of klein groepje
15:30 – 16:30
Kennisintermezzo: Evaluatiemethoden
Terugblikken en vooruit kijken
Het juiste antwoord bestaat niet…
Professionaliseringstraject ≠ Adviestraject

Leren werken aan eigen leeromgeving vanuit
een ontwerpperspectief
Instrumenten en hulpmiddelen aanreiken om
mee te kunnen ontwerpen
Achterliggende kennis aanbieden
Leren om het impliciete ontwerpproces
expliciet te maken
Uiteenrafelen
Kennisintermezzo – Aan welke knoppen kan ik draaien
in beroepsgericht leeromgeving? Uit welke generieke
bouwstenen bestaat een leeromgeving? Hoe kan ik
onderwijsmodellen leren uiteen te rafelen?
Model ontwerpen beroepsgerichte
leeromgevingen

(Zitter, Kinkhorst, Simons & Ten Cate, 2009; Zitter, 2010; Zitter,
De Bruijn, Simons & Ten Cate, 2010; Zitter e.a., 2011; Zitter e.a.,
2012;. Zitter & Hoeve, 2012; Zitter & Hoeve, 2013).
Hoofdvormen

Achterliggende
kennis aanbieden

Opdrachten en
simulaties

Praktijkkennis
expliciteren

Leren tijdens
werken
Leer/werkvormen
College
Presentatie + discussie
Kennis intermezzo
Online filmpje
Zelfstudie
Kennisintermezzo
Literatuuronderzoek

Samen systematisch praktijkprobleem oplossen
Denkproces ervaren professional doorlopen
Gastdocent uit de beroepspraktijk uitnodigen
Reflecteren op probleem uit praktijk/stage
Video-feedback organiseren
Hardop denken en voordoen
Werkplek-coachen

 Kennis betekenisvol maken

 Ervaringskennis beroepspraktijk inbrengen

Authentieke opdrachten
Interne opdrachtgever inzetten
Projectonderwijs
Simulatie met acteur/cliënt/patiënt
Simulatie met technologie
Checklists/Stappenplannen

Schaduwen ervaren professionals
Junioren/senioren samen laten werken
Job-rotation
Meer tijd geven voor uitvoering werk
Bewust experimenteren met nieuw gedrag
Multiprofessionele (project)teams
Systematische werkoverdracht

 Beroepspraktijk didactiseren

 Verbindingen maken met beroepspraktijk
4C/ID

http://www.slideshare.net/wrubens/ontwikkelen-van-praktijkgerichte-opleidingen-cv-i
Deze presentatie is gemaakt door Liesbeth
Kester, Celstec (Open Universiteit).
4C/ID

Ondersteundende informatie

Deeltaakoefening
Leertaken geordend van veel
naar weinig ondersteuning

Procedurele informatie
(JIT en Fading)
Leerlijnenmodel De Bie et al.
Leerlijnenmodel
De Bie et al.

Conceptuele leerlijn

Studieloopbaanbegeleiding
Reflectieve leerlijn

Vaardighedenleerlijn
Integrale leerlijn
Vier bouwstenen
Rollen: Wie zijn er actief in leeromgeving?
Docenten, beroepspraktijk en studenten
‘Harkje’, Teamrollen, Onderwijsrollen
Ruimtes: Waar wordt geleerd?
Intra/extramuraal, binnenschools,
beroepspraktijk, simulatiepraktijk, thuis, HUbl,
Social media
Artefacten: Waarmee wordt geleerd?
Tastbaar onderwijsmateriaal en professioneel
gereedschap, inclusief software
Tijd: Wanneer wordt geleerd?
Beschikbare tijd, tempo en plannen, de volgorde
in de tijd, parallel, pauzeren, versnellen,
vertragen, onderbreken, minder dan/meer
dan/zelfde als in de beroepspraktijk
Welke knoppen?
Welke bouwstenen?
Leerprocessen: acquisitie-participatie
Voldoende aandacht voor zowel
kennis/vaardigheden als voor beroepsidentiteit?
Is er balans tussen conceptualiseren (abstracte
kennis) en contextualiseren (kennis toepassen)?
Type context: geconstrueerd-realistisch
Is het mogelijk om traploos te schakelen tussen
sturing en zelfsturing?
Wordt er geleerd in veilige, gesimuleerde situaties
en in levensechte situaties?
Kunnen de verschillende leer/werksituaties met elkaar
worden verbonden en verweven?
Vragen &
antwoorden module
Vragen die leven op dit moment
Opzet module
Sessie

Inhoud

1

Leren op de
werkplek/Zelfstudie
ondersteund met HUbl

Herontwerpen van een bestaande leeromgeving van
collega/collega's.

2

Face-to-face

Peer-reviewen van de herontwerpen
Opstarten (her)ontwerpen een eigen leeromgeving (iteratie 1)

3

Leren op de
werkplek/Zelfstudie
ondersteund met HUbl

(Her)ontwerpen van de eigen leeromgeving (iteratie 2)

4
5

Face-to-face
Leren op de
werkplek/Zelfstudie
ondersteund met HUbl

(Her)ontwerpen van de eigen leeromgeving (iteratie 3)
(Her)ontwerpen van de eigen leeromgeving (iteratie 4)

6
7

Face-to-face
Leren op de
werkplek/Zelfstudie
ondersteund met HUbl

Peer-reviewen van de (her)ontwerpen (iteratie 5)
(Her)ontwerp van de eigen leeromgeving definitief maken
(iteratie 6)
Eindopdracht
Analyse: analyserapport
Ontwerp leeromgeving, inclusief de keuzes
voor het te ontwikkelen papieren/digitale
materiaal: ontwerpdocument
Evaluatie: evaluatierapport
Ontwerpproces: logboek
Inleveren? ‘Studiehandleiding’ + analyse +
onderbouwing ontwerp/ontwikkeling +
evaluatie + logboek
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013
Aan het werk
In duo’s of klein groepje verder werken aan
(her)ontwerpen van de eigen leeromgeving
Werken aan (her)ontwerpen
eigen leeromgeving
Individueel: neem je leeromgeving en karakteriseer
die met aantal steekwoorden in maximaal 5 minuten
Ga al speeddatend opzoek naar een groepje met een
vergelijkbaar ontwerpvraagstuk in maximaal 10
minuten
Ga samen aan de slag met de analyse: bespreek
samen wat erin zou moeten en maak hier voor jezelf
een vertaling van
Ga samen aan de slag met de aanpak van ontwerp,
ontwikkeling en evaluatie: bespreek samen hoe dit
zou kunnen en maak voor jezelf een vertaling hiervan
Presenteer per groepje kort de bevindingen
Samen lunchen
12:30 – 13:30
Blended learning
Kennisintermezzo: Hoe kan ik tegen blended learning
aankijken?
Definitie beleidsteam LLL
“Blended learning is een onderwijsconcept
gericht op professionals dat gebaseerd is op
een combinatie van e-learing, afstandsleren
en klassikaal onderwijs” (LLL, 2013).
Werkdefinitie blended learning
Blended learning is een combinatie van verschillende
vormen van leren binnen een formeel lesprogramma,
waarbij in ieder geval:
een deel van de onderwijsinterventies online plaatsvindt
door het brengen van inhoud en instructie, waarbij de
student voor een deel de controle heeft over tijd, plaats,
leerweg of –snelheid
een deel van de onderwijsinterventies interactie met
medestudenten of medeleerlingen inhouden
een deel van de onderwijsinterventies plaatsvindt onder
supervisie van een docent in een klas- of collegelokaal
(extra- en intramuraal)
(Van den Boogaart, juli 2013 - Onderzoekslijn Academieteam)
Intern beleidsdocument FE
“Blended learning is geen doel op zich, maar een
didactisch concept waarin werkplekleren en
contactonderwijs verbonden zijn en ondersteund
worden door technologie (afstandsleren).Veelal wordt
Blended learning gedefinieerd als samenhangend
onderwijs op basis van contactonderwijs en online
onderwijs. De uitgebreidere definitie die onze
hogeschool hanteert is van strategisch belang, omdat
het leren op de werkplek, een essentieel onderdeel
van Leven Lang Leren, integraal deel uitmaakt van het
didactisch concept van Blended learning.”
Definitie leeromgeving
“Een leeromgeving bestaat uit de fysieke en
digitale omgeving waarin lerenden actief zijn,
inclusief alle instrumenten, documenten en
andere artefacten die te vinden zijn in die
omgeving. Naast de fysieke en digitale
omgevingomvat een leeromgeving de sociaalculturele context voor de bedoelde activiteiten.”
(Goodyear, 2001 in Zitter, Kinkhorst, Simons & Ten Cate, 2009; Zitter, 2010; Zitter, De Bruijn, Simons & Ten
Cate, 2010; Zitter e.a., 2011; Zitter e.a., 2012;. Zitter & Hoeve, 2012; Zitter & Hoeve, 2013)
Blended
Flipping the classroom
Online studiemateriaal
Online inhoudelijke discussies
‘Massive Open Online
Course’ (MOOC)
Chatsessie
Mobile apps voor JIT kennis

Online simulaties
Online casus-materiaal
‘Computer-supported
Collaborative Learning’ (CSCL)
Online projectmateriaal

Video-interactie begeleiding (online)
Peer-support via Social media, bv.
Toolkit Netwerkleren app LOOK,
Facebook in onderwijs
App voor vasthouden werksituaties + reflectie
Online Communities of Practice, bv. leraar24.nl
Digitaal portfolio

Werken speelt hoofdrol
Aan het werk
In duo’s of klein groepje verder werken aan
(her)ontwerpen van de eigen leeromgeving
Blijf zoeken naar grenzen
Hoeveel ontwerpruimte is er?
Wat moet zodat de leeromgeving in het
curriculum past? Maak een analyse van alles
waarmee de buitengrenzen worden bepaald
Wat mag er? Maak een analyse van hetgeen
binnen die grenzen mogelijk is
Blijf in interactie gaan met omgeving
Kom je er alleen niet uit?
Probeer relevant materiaal te vinden en
analyseer dat materiaal
Stel vragen aan collega’s
Zijn er experts in de buurt?
Leg het voor aan je collega’s hier EN via HUbl
Blijf onderbouwen vanuit
theorie en praktijk
Kun je in theorie onderbouwing vinden?
Zijn er intern evaluaties uitgevoerd waarmee
je inzicht krijgt in wat (niet) werkt?
Zijn er ‘good practices’ beschikbaar?
Is er een lectoraat in de buurt die meer weet?
Is er een collega bezig met een master?
Is er een collega bezig met een promotie?
Maak ontwerpproces transparant
Houd je logboek bij en breng hier structuur in aan, bijvoorbeeld
m.b.v. STAR, beschrijf in logboek helder en scherp:
Situatie: o.a. aanleiding, wat gebeurde er, wie waren erbij)
Taak waar je mee bezig was: m.n. Wat wilde je bereiken? Wat
vond je dat er moest gebeuren?
Acties die je hebt ondernomen: o.a. hoe pakte je het aan
Resultaat ervan: m.n. wat kwam eruit, hoe liep het af.
Reflecteer hierop: m.n. Was je tevreden met de resultaten? Wat is
de essentie van wat je geleerd hebt? Wat zou je de volgende keer
eventueel anders doen?
Het gaat hierbij om inhoudelijke en feitelijke informatie. Niet om een
diepgravend reflecteren op je gevoelens….
Kwaliteit
leeromgeving
Kennisintermezzo: kwaliteitscriteria en verschillende
vormen van formatief evalueren
Kwaliteitscriteria
Relevantie Het leerplan voorziet in behoeften en berust op
valide inzichten
Consistentie Het leerplan zit logisch en samenhangend in
elkaar
Bruikbaarheid
Verwachte: De inschatting is dat het leerplan praktisch
uitvoerbaar is in de situatie waarvoor het is bedoeld
Werkelijke: Het leerplan blijkt praktisch uitvoerbaar in de
situatie waarvoor het is bedoeld
Effectiviteit
Verwachte: De inschatting is dat werken met het leerplan
leidt tot de gewenste resultaten
Werkelijke: Werken met het leerplan blijkt te leiden tot de
gewenste resultaten

(Thijs & Van den Akker, 2009)
Kwaliteit door het ontwerpproces
Uitgebreid vooronderzoek aan het begin van het
traject op basis waarvan een heldere grondslag wordt
ontwikkeld voor ontwerpkeuzes:
analyse van de gebruikspraktijk (context- en
behoeftenanalyse)
verkenning van de kennisbasis (literatuurstudie en
expertbevraging).
Frequente formatieve evaluatie tijdens het proces
gericht op het bepalen van de kwaliteit van
tussenproducten en het genereren van
verbeteringsvoorstellen
(Thijs & Van den Akker, 2009)
Vormen van formatieve
evaluatie
screening: ontwikkelteam vergelijkt ontwikkelde
materiaal met checklist gewenste kenmerken
focusgroep: respondenten (bijvoorbeeld vakexperts,
docenten) geven reactie op ontwerp a.h.v. richtlijn met
punten waarop het ontwerpteam commentaar en
suggesties wenst
walkthrough: respondent(en) doorlopen samen met
ontwikkelaar(s) het ontwerp
micro-evaluatie: kleine groep gebruikers gebruikt
gedeelte van ontwikkelde materiaal buiten de normale
praktijksituatie
try-out: gebruikers zetten de ontwikkelde materialen
binnen de beoogde praktijksituatie in
(Thijs & Van den Akker, 2009)
Terug & vooruit
De dag afsluiten – samen terugblikken naar de sessies
die zijn afgelopen en vooruit kijken naar de sessies die
gaan komen
Terugblikken en vooruit kijken
Blik terug:
Hoe verliep het met leren op de
werkplek/zelfstudie met HUbl?
Hoe verliep de face-to-face sessie?
Verliepen deze volgens verwachting?
Kijk vooruit:
Hoe ga je leren op de werkplek/zelfstudie met
HUbl nu aanpakken?
Welke verwachtingen heb je over derde en laatste
face-to-face sessie?
Succes!
Tot ziens op HUbl en bij de derde en laatste face-to-face
bijeenkomst (sessie 6)
1 von 39

Recomendados

Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014 von
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014Ilya Zitter
903 views50 Folien
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 von
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Ilya Zitter
556 views43 Folien
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v23januari2014 von
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v23januari2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v23januari2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v23januari2014Ilya Zitter
463 views41 Folien
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014 von
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014Ilya Zitter
760 views29 Folien
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 von
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Ilya Zitter
783 views21 Folien
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v22januari2014 von
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v22januari2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v22januari2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v22januari2014Ilya Zitter
1.1K views41 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 von
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Ilya Zitter
483 views14 Folien
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014 von
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014Ilya Zitter
1.1K views78 Folien
Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l... von
Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l...Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l...
Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l...Luuk Terbeek
573 views27 Folien
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 von
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie2 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Ilya Zitter
680 views77 Folien
Sociaal leren faciliteren cyc pres von
Sociaal leren faciliteren cyc presSociaal leren faciliteren cyc pres
Sociaal leren faciliteren cyc presLuuk Terbeek
607 views52 Folien
Moodle & het nieuwe leren v1.0 von
Moodle & het nieuwe leren v1.0Moodle & het nieuwe leren v1.0
Moodle & het nieuwe leren v1.0Luuk Terbeek
556 views31 Folien

Was ist angesagt?(19)

Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 von Ilya Zitter
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Ilya Zitter483 views
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014 von Ilya Zitter
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014
Ilya Zitter1.1K views
Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l... von Luuk Terbeek
Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l...Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l...
Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l...
Luuk Terbeek573 views
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 von Ilya Zitter
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie2 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Ilya Zitter680 views
Sociaal leren faciliteren cyc pres von Luuk Terbeek
Sociaal leren faciliteren cyc presSociaal leren faciliteren cyc pres
Sociaal leren faciliteren cyc pres
Luuk Terbeek607 views
Moodle & het nieuwe leren v1.0 von Luuk Terbeek
Moodle & het nieuwe leren v1.0Moodle & het nieuwe leren v1.0
Moodle & het nieuwe leren v1.0
Luuk Terbeek556 views
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v18dec2013 von Ilya Zitter
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v18dec2013Sessie2 module onderwijsontwerpen_v18dec2013
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v18dec2013
Ilya Zitter1.1K views
Presentatie velon feedback en ict von Gerard Dummer
Presentatie velon feedback en ictPresentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ict
Gerard Dummer3.8K views
Leren en innoveren in het beroepsonderwijs von Noordhoff Health
Leren en innoveren in het beroepsonderwijsLeren en innoveren in het beroepsonderwijs
Leren en innoveren in het beroepsonderwijs
Noordhoff Health288 views
080525 (Wr) V1 Collaborative Learning En Social Software von WilfredRubens.com
080525 (Wr) V1 Collaborative Learning En Social Software080525 (Wr) V1 Collaborative Learning En Social Software
080525 (Wr) V1 Collaborative Learning En Social Software
WilfredRubens.com765 views
Keynote martin valcke von mkuiten
Keynote martin valckeKeynote martin valcke
Keynote martin valcke
mkuiten1K views
Keynote martin valcke von mkuiten
Keynote martin valckeKeynote martin valcke
Keynote martin valcke
mkuiten788 views
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v9jan2013 von Ilya Zitter
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v9jan2013Sessie2 module onderwijsontwerpen_v9jan2013
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v9jan2013
Ilya Zitter887 views
Werkvormen Voor Managers von peterderoode
Werkvormen Voor ManagersWerkvormen Voor Managers
Werkvormen Voor Managers
peterderoode1.7K views
Efro studiedag blended leren von Luc Vandeput
Efro studiedag blended lerenEfro studiedag blended leren
Efro studiedag blended leren
Luc Vandeput550 views
Presentatie 26 juni 2012 boven ij ziekenhuis von renskepat
Presentatie 26 juni 2012 boven ij ziekenhuisPresentatie 26 juni 2012 boven ij ziekenhuis
Presentatie 26 juni 2012 boven ij ziekenhuis
renskepat497 views

Destacado

Filmpresentaties dec2010 von
Filmpresentaties dec2010Filmpresentaties dec2010
Filmpresentaties dec2010Ilya Zitter
242 views10 Folien
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v28nov2013 von
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v28nov2013Sessie1 module onderwijsontwerpen_v28nov2013
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v28nov2013Ilya Zitter
301 views9 Folien
Presentatie universiteit utrecht 12 januari 201 von
Presentatie universiteit utrecht 12 januari 201Presentatie universiteit utrecht 12 januari 201
Presentatie universiteit utrecht 12 januari 201Ilya Zitter
280 views19 Folien
Filmpresentaties dec2010 von
Filmpresentaties dec2010Filmpresentaties dec2010
Filmpresentaties dec2010Ilya Zitter
242 views10 Folien
Presentatie universiteit nijmegen 22 feb2011 von
Presentatie universiteit nijmegen 22 feb2011Presentatie universiteit nijmegen 22 feb2011
Presentatie universiteit nijmegen 22 feb2011Ilya Zitter
255 views32 Folien
20100930 presentatie kick offvs2 von
20100930 presentatie kick offvs220100930 presentatie kick offvs2
20100930 presentatie kick offvs2Ilya Zitter
228 views14 Folien

Destacado(10)

Filmpresentaties dec2010 von Ilya Zitter
Filmpresentaties dec2010Filmpresentaties dec2010
Filmpresentaties dec2010
Ilya Zitter242 views
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v28nov2013 von Ilya Zitter
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v28nov2013Sessie1 module onderwijsontwerpen_v28nov2013
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v28nov2013
Ilya Zitter301 views
Presentatie universiteit utrecht 12 januari 201 von Ilya Zitter
Presentatie universiteit utrecht 12 januari 201Presentatie universiteit utrecht 12 januari 201
Presentatie universiteit utrecht 12 januari 201
Ilya Zitter280 views
Filmpresentaties dec2010 von Ilya Zitter
Filmpresentaties dec2010Filmpresentaties dec2010
Filmpresentaties dec2010
Ilya Zitter242 views
Presentatie universiteit nijmegen 22 feb2011 von Ilya Zitter
Presentatie universiteit nijmegen 22 feb2011Presentatie universiteit nijmegen 22 feb2011
Presentatie universiteit nijmegen 22 feb2011
Ilya Zitter255 views
20100930 presentatie kick offvs2 von Ilya Zitter
20100930 presentatie kick offvs220100930 presentatie kick offvs2
20100930 presentatie kick offvs2
Ilya Zitter228 views
Programma kenniscirculatiesessie 29juni2010 von Ilya Zitter
Programma kenniscirculatiesessie 29juni2010Programma kenniscirculatiesessie 29juni2010
Programma kenniscirculatiesessie 29juni2010
Ilya Zitter174 views
Horeca kickoff 8 okt2010 von Ilya Zitter
Horeca kickoff 8 okt2010Horeca kickoff 8 okt2010
Horeca kickoff 8 okt2010
Ilya Zitter335 views
Locatie groningen 29juni2010 von Ilya Zitter
Locatie groningen 29juni2010Locatie groningen 29juni2010
Locatie groningen 29juni2010
Ilya Zitter146 views
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v8januari2014 von Ilya Zitter
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v8januari2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v8januari2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v8januari2014
Ilya Zitter601 views

Similar a Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013

e-Leren en leerinhouden von
e-Leren en leerinhoudene-Leren en leerinhouden
e-Leren en leerinhoudenSteven Verjans
874 views34 Folien
181110 v2 (wr) masterclass blended learning stc groep publiek von
181110 v2 (wr) masterclass blended learning stc groep publiek181110 v2 (wr) masterclass blended learning stc groep publiek
181110 v2 (wr) masterclass blended learning stc groep publiekWilfredRubens.com
793 views75 Folien
Masterclass blended learning stc groep publiek von
Masterclass blended learning stc groep publiekMasterclass blended learning stc groep publiek
Masterclass blended learning stc groep publiekWilfredRubens.com
483 views76 Folien
Workshop UOC 28 oktober 21 von
Workshop UOC 28 oktober 21Workshop UOC 28 oktober 21
Workshop UOC 28 oktober 21JoanneHeidinga1
58 views34 Folien
Workshop versterk je les met lesson study von
Workshop versterk je les met lesson studyWorkshop versterk je les met lesson study
Workshop versterk je les met lesson studyFelix van Vugt
190 views14 Folien
Docentondersteuning op maat von
Docentondersteuning op maatDocentondersteuning op maat
Docentondersteuning op maatSURF Events
1.3K views77 Folien

Similar a Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013(20)

181110 v2 (wr) masterclass blended learning stc groep publiek von WilfredRubens.com
181110 v2 (wr) masterclass blended learning stc groep publiek181110 v2 (wr) masterclass blended learning stc groep publiek
181110 v2 (wr) masterclass blended learning stc groep publiek
WilfredRubens.com793 views
Masterclass blended learning stc groep publiek von WilfredRubens.com
Masterclass blended learning stc groep publiekMasterclass blended learning stc groep publiek
Masterclass blended learning stc groep publiek
WilfredRubens.com483 views
Workshop versterk je les met lesson study von Felix van Vugt
Workshop versterk je les met lesson studyWorkshop versterk je les met lesson study
Workshop versterk je les met lesson study
Felix van Vugt190 views
Docentondersteuning op maat von SURF Events
Docentondersteuning op maatDocentondersteuning op maat
Docentondersteuning op maat
SURF Events1.3K views
Blended learning in het Hoger Onderwijs: Waarom, wat en hoe? von Steven Verjans
Blended learning in het Hoger Onderwijs: Waarom, wat en hoe?Blended learning in het Hoger Onderwijs: Waarom, wat en hoe?
Blended learning in het Hoger Onderwijs: Waarom, wat en hoe?
Steven Verjans4.2K views
OWD2011 - 2 - Blended learning; mixen van bestaand materiaal met bestaande tr... von SURF Events
OWD2011 - 2 - Blended learning; mixen van bestaand materiaal met bestaande tr...OWD2011 - 2 - Blended learning; mixen van bestaand materiaal met bestaande tr...
OWD2011 - 2 - Blended learning; mixen van bestaand materiaal met bestaande tr...
SURF Events547 views
Visie op leren voor het beroepsonderwijs von Noordhoff Health
Visie op leren voor het beroepsonderwijsVisie op leren voor het beroepsonderwijs
Visie op leren voor het beroepsonderwijs
Noordhoff Health487 views
Workshop activerende didactiek praktijkleren von WilfredRubens.com
Workshop activerende didactiek praktijklerenWorkshop activerende didactiek praktijkleren
Workshop activerende didactiek praktijkleren
WilfredRubens.com252 views
Digitale didactiek | Leerlab leerling 2020 | volledige instructie von Henk Orsel
Digitale didactiek | Leerlab leerling 2020 | volledige instructieDigitale didactiek | Leerlab leerling 2020 | volledige instructie
Digitale didactiek | Leerlab leerling 2020 | volledige instructie
Henk Orsel882 views
Digitale Didactiek Scouting Nederland von Ronny Lohuis
Digitale Didactiek  Scouting NederlandDigitale Didactiek  Scouting Nederland
Digitale Didactiek Scouting Nederland
Ronny Lohuis290 views
Rob abbenhuis 17 feb von mkuiten
Rob abbenhuis 17 febRob abbenhuis 17 feb
Rob abbenhuis 17 feb
mkuiten1.3K views
Hoe vertaal je de onderwijsvisie naar de inrichting van de digitale leeromgev... von SURF Events
Hoe vertaal je de onderwijsvisie naar de inrichting van de digitale leeromgev...Hoe vertaal je de onderwijsvisie naar de inrichting van de digitale leeromgev...
Hoe vertaal je de onderwijsvisie naar de inrichting van de digitale leeromgev...
SURF Events353 views
Online samenwerken leren en implementeren von Henny van Doorn
Online samenwerken leren en implementerenOnline samenwerken leren en implementeren
Online samenwerken leren en implementeren
Henny van Doorn654 views
Personaliseren in nederland nassaucollege gieten von Kennisnet
Personaliseren in nederland nassaucollege gietenPersonaliseren in nederland nassaucollege gieten
Personaliseren in nederland nassaucollege gieten
Kennisnet809 views
ICT deel 1 RSG Trompmeesters Steenwijk von Henk Orsel
ICT deel 1 RSG Trompmeesters SteenwijkICT deel 1 RSG Trompmeesters Steenwijk
ICT deel 1 RSG Trompmeesters Steenwijk
Henk Orsel397 views
Ondernemerschap CE in de Blender von Arnoud Wonnink
Ondernemerschap CE in de BlenderOndernemerschap CE in de Blender
Ondernemerschap CE in de Blender
Arnoud Wonnink483 views
Workshop Kwaliteit van Leren - SOLO taxonomy 16-04-2015 Avans Onderwijsdag '15 von SergeVerwiel
Workshop Kwaliteit van Leren - SOLO taxonomy 16-04-2015 Avans Onderwijsdag '15Workshop Kwaliteit van Leren - SOLO taxonomy 16-04-2015 Avans Onderwijsdag '15
Workshop Kwaliteit van Leren - SOLO taxonomy 16-04-2015 Avans Onderwijsdag '15
SergeVerwiel832 views

Más de Ilya Zitter

Module oo toelichting module v20nov2013 von
Module oo toelichting module v20nov2013Module oo toelichting module v20nov2013
Module oo toelichting module v20nov2013Ilya Zitter
417 views25 Folien
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v17februari2014 von
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v17februari2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v17februari2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v17februari2014Ilya Zitter
616 views30 Folien
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v6februari2014 von
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v6februari2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v6februari2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v6februari2014Ilya Zitter
312 views24 Folien
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014 von
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014Ilya Zitter
313 views14 Folien
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014 von
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014Ilya Zitter
276 views12 Folien
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v18dec2013 von
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v18dec2013Sessie3 module onderwijsontwerpen_v18dec2013
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v18dec2013Ilya Zitter
312 views7 Folien

Más de Ilya Zitter(11)

Module oo toelichting module v20nov2013 von Ilya Zitter
Module oo toelichting module v20nov2013Module oo toelichting module v20nov2013
Module oo toelichting module v20nov2013
Ilya Zitter417 views
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v17februari2014 von Ilya Zitter
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v17februari2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v17februari2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v17februari2014
Ilya Zitter616 views
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v6februari2014 von Ilya Zitter
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v6februari2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v6februari2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v6februari2014
Ilya Zitter312 views
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014 von Ilya Zitter
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014
Ilya Zitter313 views
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014 von Ilya Zitter
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014
Ilya Zitter276 views
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v18dec2013 von Ilya Zitter
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v18dec2013Sessie3 module onderwijsontwerpen_v18dec2013
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v18dec2013
Ilya Zitter312 views
Nvmo congres 2011 2-nov2010 von Ilya Zitter
Nvmo congres 2011 2-nov2010Nvmo congres 2011 2-nov2010
Nvmo congres 2011 2-nov2010
Ilya Zitter233 views
Nvmo congres 2011 2-nov2010 von Ilya Zitter
Nvmo congres 2011 2-nov2010Nvmo congres 2011 2-nov2010
Nvmo congres 2011 2-nov2010
Ilya Zitter447 views
Analyse hybride leeromgevingen_22juni2010 von Ilya Zitter
Analyse hybride leeromgevingen_22juni2010Analyse hybride leeromgevingen_22juni2010
Analyse hybride leeromgevingen_22juni2010
Ilya Zitter1.5K views
Workshop 14oktober2010 von Ilya Zitter
Workshop 14oktober2010Workshop 14oktober2010
Workshop 14oktober2010
Ilya Zitter328 views

Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013

 • 1. Samen aan het werk in sessie 4 Ilya Zitter Versie 27 December 2013
 • 2. Programma 9:30 – 11:00 Kort dag doornemen Kennisintermezzo: Uiteenrafelen ontwerp (incl. onderwijsmodellen en activerende werkvormen) Vragen die er leven & antwoorden 11:00 – 12:30 Aan het werk in duo’s of klein groepje 12:30 – 13:30 Samen lunchen
 • 3. Programma 13:30 – 14:00 Kennisintermezzo: Blended learning 14:00 – 15:30 Aan het werk in duo’s of klein groepje 15:30 – 16:30 Kennisintermezzo: Evaluatiemethoden Terugblikken en vooruit kijken
 • 4. Het juiste antwoord bestaat niet… Professionaliseringstraject ≠ Adviestraject Leren werken aan eigen leeromgeving vanuit een ontwerpperspectief Instrumenten en hulpmiddelen aanreiken om mee te kunnen ontwerpen Achterliggende kennis aanbieden Leren om het impliciete ontwerpproces expliciet te maken
 • 5. Uiteenrafelen Kennisintermezzo – Aan welke knoppen kan ik draaien in beroepsgericht leeromgeving? Uit welke generieke bouwstenen bestaat een leeromgeving? Hoe kan ik onderwijsmodellen leren uiteen te rafelen?
 • 6. Model ontwerpen beroepsgerichte leeromgevingen (Zitter, Kinkhorst, Simons & Ten Cate, 2009; Zitter, 2010; Zitter, De Bruijn, Simons & Ten Cate, 2010; Zitter e.a., 2011; Zitter e.a., 2012;. Zitter & Hoeve, 2012; Zitter & Hoeve, 2013).
 • 8. Leer/werkvormen College Presentatie + discussie Kennis intermezzo Online filmpje Zelfstudie Kennisintermezzo Literatuuronderzoek Samen systematisch praktijkprobleem oplossen Denkproces ervaren professional doorlopen Gastdocent uit de beroepspraktijk uitnodigen Reflecteren op probleem uit praktijk/stage Video-feedback organiseren Hardop denken en voordoen Werkplek-coachen  Kennis betekenisvol maken  Ervaringskennis beroepspraktijk inbrengen Authentieke opdrachten Interne opdrachtgever inzetten Projectonderwijs Simulatie met acteur/cliënt/patiënt Simulatie met technologie Checklists/Stappenplannen Schaduwen ervaren professionals Junioren/senioren samen laten werken Job-rotation Meer tijd geven voor uitvoering werk Bewust experimenteren met nieuw gedrag Multiprofessionele (project)teams Systematische werkoverdracht  Beroepspraktijk didactiseren  Verbindingen maken met beroepspraktijk
 • 10. 4C/ID Ondersteundende informatie Deeltaakoefening Leertaken geordend van veel naar weinig ondersteuning Procedurele informatie (JIT en Fading)
 • 12. Leerlijnenmodel De Bie et al. Conceptuele leerlijn Studieloopbaanbegeleiding Reflectieve leerlijn Vaardighedenleerlijn Integrale leerlijn
 • 13. Vier bouwstenen Rollen: Wie zijn er actief in leeromgeving? Docenten, beroepspraktijk en studenten ‘Harkje’, Teamrollen, Onderwijsrollen Ruimtes: Waar wordt geleerd? Intra/extramuraal, binnenschools, beroepspraktijk, simulatiepraktijk, thuis, HUbl, Social media Artefacten: Waarmee wordt geleerd? Tastbaar onderwijsmateriaal en professioneel gereedschap, inclusief software Tijd: Wanneer wordt geleerd? Beschikbare tijd, tempo en plannen, de volgorde in de tijd, parallel, pauzeren, versnellen, vertragen, onderbreken, minder dan/meer dan/zelfde als in de beroepspraktijk
 • 14. Welke knoppen? Welke bouwstenen? Leerprocessen: acquisitie-participatie Voldoende aandacht voor zowel kennis/vaardigheden als voor beroepsidentiteit? Is er balans tussen conceptualiseren (abstracte kennis) en contextualiseren (kennis toepassen)? Type context: geconstrueerd-realistisch Is het mogelijk om traploos te schakelen tussen sturing en zelfsturing? Wordt er geleerd in veilige, gesimuleerde situaties en in levensechte situaties? Kunnen de verschillende leer/werksituaties met elkaar worden verbonden en verweven?
 • 15. Vragen & antwoorden module Vragen die leven op dit moment
 • 16. Opzet module Sessie Inhoud 1 Leren op de werkplek/Zelfstudie ondersteund met HUbl Herontwerpen van een bestaande leeromgeving van collega/collega's. 2 Face-to-face Peer-reviewen van de herontwerpen Opstarten (her)ontwerpen een eigen leeromgeving (iteratie 1) 3 Leren op de werkplek/Zelfstudie ondersteund met HUbl (Her)ontwerpen van de eigen leeromgeving (iteratie 2) 4 5 Face-to-face Leren op de werkplek/Zelfstudie ondersteund met HUbl (Her)ontwerpen van de eigen leeromgeving (iteratie 3) (Her)ontwerpen van de eigen leeromgeving (iteratie 4) 6 7 Face-to-face Leren op de werkplek/Zelfstudie ondersteund met HUbl Peer-reviewen van de (her)ontwerpen (iteratie 5) (Her)ontwerp van de eigen leeromgeving definitief maken (iteratie 6)
 • 17. Eindopdracht Analyse: analyserapport Ontwerp leeromgeving, inclusief de keuzes voor het te ontwikkelen papieren/digitale materiaal: ontwerpdocument Evaluatie: evaluatierapport Ontwerpproces: logboek Inleveren? ‘Studiehandleiding’ + analyse + onderbouwing ontwerp/ontwikkeling + evaluatie + logboek
 • 19. Aan het werk In duo’s of klein groepje verder werken aan (her)ontwerpen van de eigen leeromgeving
 • 20. Werken aan (her)ontwerpen eigen leeromgeving Individueel: neem je leeromgeving en karakteriseer die met aantal steekwoorden in maximaal 5 minuten Ga al speeddatend opzoek naar een groepje met een vergelijkbaar ontwerpvraagstuk in maximaal 10 minuten Ga samen aan de slag met de analyse: bespreek samen wat erin zou moeten en maak hier voor jezelf een vertaling van Ga samen aan de slag met de aanpak van ontwerp, ontwikkeling en evaluatie: bespreek samen hoe dit zou kunnen en maak voor jezelf een vertaling hiervan Presenteer per groepje kort de bevindingen
 • 22. Blended learning Kennisintermezzo: Hoe kan ik tegen blended learning aankijken?
 • 23. Definitie beleidsteam LLL “Blended learning is een onderwijsconcept gericht op professionals dat gebaseerd is op een combinatie van e-learing, afstandsleren en klassikaal onderwijs” (LLL, 2013).
 • 24. Werkdefinitie blended learning Blended learning is een combinatie van verschillende vormen van leren binnen een formeel lesprogramma, waarbij in ieder geval: een deel van de onderwijsinterventies online plaatsvindt door het brengen van inhoud en instructie, waarbij de student voor een deel de controle heeft over tijd, plaats, leerweg of –snelheid een deel van de onderwijsinterventies interactie met medestudenten of medeleerlingen inhouden een deel van de onderwijsinterventies plaatsvindt onder supervisie van een docent in een klas- of collegelokaal (extra- en intramuraal) (Van den Boogaart, juli 2013 - Onderzoekslijn Academieteam)
 • 25. Intern beleidsdocument FE “Blended learning is geen doel op zich, maar een didactisch concept waarin werkplekleren en contactonderwijs verbonden zijn en ondersteund worden door technologie (afstandsleren).Veelal wordt Blended learning gedefinieerd als samenhangend onderwijs op basis van contactonderwijs en online onderwijs. De uitgebreidere definitie die onze hogeschool hanteert is van strategisch belang, omdat het leren op de werkplek, een essentieel onderdeel van Leven Lang Leren, integraal deel uitmaakt van het didactisch concept van Blended learning.”
 • 26. Definitie leeromgeving “Een leeromgeving bestaat uit de fysieke en digitale omgeving waarin lerenden actief zijn, inclusief alle instrumenten, documenten en andere artefacten die te vinden zijn in die omgeving. Naast de fysieke en digitale omgevingomvat een leeromgeving de sociaalculturele context voor de bedoelde activiteiten.” (Goodyear, 2001 in Zitter, Kinkhorst, Simons & Ten Cate, 2009; Zitter, 2010; Zitter, De Bruijn, Simons & Ten Cate, 2010; Zitter e.a., 2011; Zitter e.a., 2012;. Zitter & Hoeve, 2012; Zitter & Hoeve, 2013)
 • 27. Blended Flipping the classroom Online studiemateriaal Online inhoudelijke discussies ‘Massive Open Online Course’ (MOOC) Chatsessie Mobile apps voor JIT kennis Online simulaties Online casus-materiaal ‘Computer-supported Collaborative Learning’ (CSCL) Online projectmateriaal Video-interactie begeleiding (online) Peer-support via Social media, bv. Toolkit Netwerkleren app LOOK, Facebook in onderwijs App voor vasthouden werksituaties + reflectie Online Communities of Practice, bv. leraar24.nl Digitaal portfolio Werken speelt hoofdrol
 • 28. Aan het werk In duo’s of klein groepje verder werken aan (her)ontwerpen van de eigen leeromgeving
 • 29. Blijf zoeken naar grenzen Hoeveel ontwerpruimte is er? Wat moet zodat de leeromgeving in het curriculum past? Maak een analyse van alles waarmee de buitengrenzen worden bepaald Wat mag er? Maak een analyse van hetgeen binnen die grenzen mogelijk is
 • 30. Blijf in interactie gaan met omgeving Kom je er alleen niet uit? Probeer relevant materiaal te vinden en analyseer dat materiaal Stel vragen aan collega’s Zijn er experts in de buurt? Leg het voor aan je collega’s hier EN via HUbl
 • 31. Blijf onderbouwen vanuit theorie en praktijk Kun je in theorie onderbouwing vinden? Zijn er intern evaluaties uitgevoerd waarmee je inzicht krijgt in wat (niet) werkt? Zijn er ‘good practices’ beschikbaar? Is er een lectoraat in de buurt die meer weet? Is er een collega bezig met een master? Is er een collega bezig met een promotie?
 • 32. Maak ontwerpproces transparant Houd je logboek bij en breng hier structuur in aan, bijvoorbeeld m.b.v. STAR, beschrijf in logboek helder en scherp: Situatie: o.a. aanleiding, wat gebeurde er, wie waren erbij) Taak waar je mee bezig was: m.n. Wat wilde je bereiken? Wat vond je dat er moest gebeuren? Acties die je hebt ondernomen: o.a. hoe pakte je het aan Resultaat ervan: m.n. wat kwam eruit, hoe liep het af. Reflecteer hierop: m.n. Was je tevreden met de resultaten? Wat is de essentie van wat je geleerd hebt? Wat zou je de volgende keer eventueel anders doen? Het gaat hierbij om inhoudelijke en feitelijke informatie. Niet om een diepgravend reflecteren op je gevoelens….
 • 33. Kwaliteit leeromgeving Kennisintermezzo: kwaliteitscriteria en verschillende vormen van formatief evalueren
 • 34. Kwaliteitscriteria Relevantie Het leerplan voorziet in behoeften en berust op valide inzichten Consistentie Het leerplan zit logisch en samenhangend in elkaar Bruikbaarheid Verwachte: De inschatting is dat het leerplan praktisch uitvoerbaar is in de situatie waarvoor het is bedoeld Werkelijke: Het leerplan blijkt praktisch uitvoerbaar in de situatie waarvoor het is bedoeld Effectiviteit Verwachte: De inschatting is dat werken met het leerplan leidt tot de gewenste resultaten Werkelijke: Werken met het leerplan blijkt te leiden tot de gewenste resultaten (Thijs & Van den Akker, 2009)
 • 35. Kwaliteit door het ontwerpproces Uitgebreid vooronderzoek aan het begin van het traject op basis waarvan een heldere grondslag wordt ontwikkeld voor ontwerpkeuzes: analyse van de gebruikspraktijk (context- en behoeftenanalyse) verkenning van de kennisbasis (literatuurstudie en expertbevraging). Frequente formatieve evaluatie tijdens het proces gericht op het bepalen van de kwaliteit van tussenproducten en het genereren van verbeteringsvoorstellen (Thijs & Van den Akker, 2009)
 • 36. Vormen van formatieve evaluatie screening: ontwikkelteam vergelijkt ontwikkelde materiaal met checklist gewenste kenmerken focusgroep: respondenten (bijvoorbeeld vakexperts, docenten) geven reactie op ontwerp a.h.v. richtlijn met punten waarop het ontwerpteam commentaar en suggesties wenst walkthrough: respondent(en) doorlopen samen met ontwikkelaar(s) het ontwerp micro-evaluatie: kleine groep gebruikers gebruikt gedeelte van ontwikkelde materiaal buiten de normale praktijksituatie try-out: gebruikers zetten de ontwikkelde materialen binnen de beoogde praktijksituatie in (Thijs & Van den Akker, 2009)
 • 37. Terug & vooruit De dag afsluiten – samen terugblikken naar de sessies die zijn afgelopen en vooruit kijken naar de sessies die gaan komen
 • 38. Terugblikken en vooruit kijken Blik terug: Hoe verliep het met leren op de werkplek/zelfstudie met HUbl? Hoe verliep de face-to-face sessie? Verliepen deze volgens verwachting? Kijk vooruit: Hoe ga je leren op de werkplek/zelfstudie met HUbl nu aanpakken? Welke verwachtingen heb je over derde en laatste face-to-face sessie?
 • 39. Succes! Tot ziens op HUbl en bij de derde en laatste face-to-face bijeenkomst (sessie 6)